Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

12. zk., 2016ko urtarrilaren 20a, asteazkena

N.º 12, miércoles 20 de enero de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OGASUN ETA FINANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
230
230

HUTSEN ZUZENKETA, urriaren 27ko 203/2015 Dekretuaren hutsen zuzenketarena. Dekretu horren bidez, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen otsailaren 23ko 5/2012 Legearen Erregelamendua onartzen da.

CORRECCIÓN DE ERRORES de la corrección de errores del Decreto 203/2015, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.b) artikuluan xedatzen denez, argitaratzeko bidalitako testuan dauden hutsak edo omisioak Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, baldin eta nabarmenak badira, dokumentuen esanahia aldatzen ez badute, eta nahasbiderik ez sortzeko komeni bada. Zuzenketa egiteko eskaria testua argitaratzeko agindua eman duen organoak egingo du.

El artículo 18.2.b) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que se infieran claramente del contexto y no constituyan modificación o alteración del sentido de los documentos, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se corregirán por la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a instancia del órgano que haya ordenado la publicación del texto.

Era horretako hutsak atzeman dira Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen otsailaren 23ko 5/2012 Legearen Erregelamendua onartzen duen urriaren 27ko 203/2015 Dekretuaren hutsen zuzenketako testuan (Dekretua 2015eko abenduaren 9ko EHAAn argitaratu zen, 234. zenbakian, eta hutsen zuzenketa, berriz, 2015ko abenduaren 23ko EHAAn, 244. zenbakian). Beraz, dagokion zuzenketa egin behar da:

Advertido un error de dicha índole en el texto de la Corrección de errores (publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 244, de 23 de diciembre de 2015) referente al Decreto 203/2015, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 234, de 9 de diciembre de 2015, se procede a su corrección:

2015/5380 (5/4) orrialdean,

En la página 2015/5380 (5/4) en la versión en euskera y en la página 2015/5380 (4/6) en la versión en castellano,

Hau jartzen duen lekuan:

Donde dice

91.2 artikulua

Articulo 91.2

«2.– BGAEek datu hauek emango dituzte Bazkideen Fitxategi Orokorrerako:

«2.– El fichero recibirá de las EPSV, los siguientes datos:

a) Erakundeak Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan duen inskripzio-zenbakia.

a) Número con el que figura inscrita en el Registro de EPSV de Euskadi.

b) Erakundearen izena.

b) Denominación de la Entidad.

c) Aurreikuspen-planen izena.

c) Denominación de los planes de previsión.

d) Aurreikuspen-plan bakoitzeko bazkide guztien Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia edo identitatea egiaztatzeko egokia den beste dokumentu batena.»

d) El número del Documento Nacional de Identidad o el número del documento acreditativo de identidad que en cada caso corresponda, de todos sus socios, por cada plan de previsión.»

Hau jarri behar du:

Debe decir:

91.2 artikulua

Articulo 91.2

«2.– BGAEek datu hauek emango dituzte Bazkideen Fitxategi Orokorrerako:

«2.– El Fichero General de Socios recibirá de las EPSV, los siguientes datos:

a) Erakundeak Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan duen inskripzio-zenbakia.

a) Número con el que figura inscrita en el Registro de EPSV de Euskadi.

b) Erakundearen izena.

b) Denominación de la Entidad.

c) Aurreikuspen-planen izena.

c) Denominación de los planes de previsión.

d) Aurreikuspen-plan bakoitzeko bazkide guztien Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia edo identitatea egiaztatzeko egokia den beste dokumentu batena.

d) El número del Documento Nacional de Identidad o el número del documento acreditativo de identidad que en cada caso corresponda, de todos sus socios, por cada plan de previsión.

Informazio hori hilero bidaliko diote BGAEek Bazkideen Fitxategi Orokorrari, hilaren azken eguna erreferentziatzat hartuta eta egun horren ondorengo hamar egunen barruan.»

Esta información se remitirá al Fichero General de Socios, por las EPSV, mensualmente, con referencia al último día de cada mes y dentro de los diez días siguientes a la citada fecha.»

2015/5380 (4/6) orrialdean, gaztelaniazko bertsioan,

En la página 2015/5380 (4/6) en la versión en castellano,

Hau jartzen duen lekuan:

Donde dice:

91.3 artikulua

Articulo 91.3

«3.– El Registro General de Socios es público y podrá tener acceso al mismo:

«3.– El Registro General de Socios es público y podrá tener acceso al mismo:

a) Cualquier persona interesada en obtener información acerca de si una persona fallecida era socia de una EPSV.

a) Cualquier persona interesada en obtener información acerca de si una persona fallecida era socia de una EPSV.

b) Cualquier EPSV interesada en obtener información acerca de si uno de sus socios pasivos hubiera fallecido.»

b) Cualquier EPSV interesada en obtener información acerca de si uno de sus socios pasivos hubiera fallecido.»

Hau jarri behar du:

Debe decir:

91.3 artikulua

Articulo 91.3

«3.– El Fichero General de Socios es público y podrá tener acceso al mismo:

«3.– El Fichero General de Socios es público y podrá tener acceso al mismo:

a) Cualquier persona interesada en obtener información acerca de si una persona fallecida era socia de una EPSV.

a) Cualquier persona interesada en obtener información acerca de si una persona fallecida era socia de una EPSV.

b) Cualquier EPSV interesada en obtener información acerca de si uno de sus socios pasivos hubiera fallecido.»

b) Cualquier EPSV interesada en obtener información acerca de si uno de sus socios pasivos hubiera fallecido.»


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común