Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

20. zk., 2015eko urtarrilaren 30a, ostirala

N.º 20, viernes 30 de enero de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
447
447

17/2014 FORU ARAUA, abenduaren 16koa, Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauan zuzenketa teknikoak eta beste zerga egokitzapen batzuk sartzekoa.

NORMA FORAL 17/2014, de 16 de diciembre, de correcciones técnicas y otras adaptaciones tributarias de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

GIPUZKOAKO DIPUTATU NAGUSIAK
EL DIPUTADO GENERAL DE GIPUZKOA

Jakinarazten dut Gipuzkoako Batzar Nagusiek onartu dutela «17/2014 Foru Araua, abenduaren 16koa, Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauan zuzenketa teknikoak eta beste zerga egokitzapen batzuk sartzekoa»; eta nik aldarrikatu eta argitara dadin agintzen dut, aplikagarria zaien herritar guztiek, partikularrek nahiz agintariek bete eta betearazi dezaten.

Hago saber que las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado y yo promulgo y ordeno la publicación de la siguiente «Norma Foral 17/2014, de 16 de diciembre, de correcciones técnicas y otras adaptaciones tributarias de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa», a los efectos de que todos los ciudadanos y ciudadanas, particulares y autoridades a quienes sea de aplicación, la guarden y hagan guardarla.

Donostia, 2014ko abenduaren 16a.

San Sebastián, a 16 de diciembre de 2014.

Diputatu nagusia,

El Diputado General,

MARTIN GARITANO LARRAÑAGA.

MARTiN GARITANO LARRAÑAGA.

HITZAURREA
PREÁMBULO

2013ko urriaren 10ean, Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergaren Foru Arau proposamen bat aurkeztu zen Gipuzkoako Batzar Nagusietan.

Con fecha 10 de octubre de 2013 se presentó en las Juntas Generales de Gipuzkoa una Proposición de Norma Foral sobre el Impuesto de Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2014ko urtarrilaren 15ean, haren tramitazioa bukatu zen, Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Araua onartuta.

El 15 de enero 2014 finalizó su tramitación al ser aprobada la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2014ko urtarrilaren 22an, Foru Araua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, eta egun berean indarrean jarri zen. Foru arauak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako ditu ondorioak, eta uztailaren 4ko 7/1996 Foru Araua indargabetzen du (ordura arte horren bidez erregulatuta zegoen zerga).

El 22 de enero de 2014 se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, entrando en vigor en esa misma fecha. La Norma Foral, que surte efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del día 1 de enero de 2014, deroga la Norma Foral 7/1996, de 4, de julio, que había regulado hasta ese momento el Impuesto.

2/2014 Foru Araua aztertuta, oker tekniko batzuk eta alderdi zalantzagarri batzuk atzeman dira. Zalantzarik gabe, horiek guztiak zuzentzea gomendagarria da, segurtasun juridikoa zaintze aldera. Horregatik, foru arau hau onartzen da.

Analizada dicha Norma Foral, se advierten determinadas incorrecciones técnicas y aspectos que generan dudas. Indudablemente se aconseja su subsanación, en aras de la seguridad jurídica, motivo por el cual se aprueba la presente Norma Foral.

Hona hemen zuzentzen diren alderdi nagusiak:

Entre los aspectos que se modifican cabe citar los siguientes:

– Argitu egiten da partzialki salbuetsitako entitateak beraientzat jarritako arauei jarraikiz zergapetuta daudela beti; horretarako, berariazko arau bat ezartzen da (12.2 artikulua). Horren arrazoia da partzialki salbuetsitako entitateetarako ezarritako arauak zergaren araubide orokorrean erregulatuta egotea, beste entitate mota bati aplikagarri zaizkien arau ugarirekin batera (mikroenpresak, enpresa txiki eta handiak, ondare sozietateak...), eta kasu batzuetan entitate batek hainbat arau aplikatzeko baldintzak betetzea eta, beraz, kasu horretan zer arau lehenetsi zalantzazko gertatzea. Hortaz, neurri honen bidez argitu nahi da kasu bakoitzean zer arau aplikatu behar den partzialki salbuetsitako entitateetarako. Antzeko neurri bat jasotzen da 14.4 artikuluan, ondare sozietateei dagokienez.

– Se aclara que las entidades parcialmente exentas tributan siempre bajo las reglas previstas para las mismas, para lo que se establece una regla específica (artículo 12.2). Ello se debe a que las reglas previstas para las entidades parcialmente exentas se regulan en el régimen general del impuesto, junto con numerosas reglas aplicables a otro tipo de entidades (microempresas, pequeñas y medianas empresas, sociedades patrimoniales...), y existen casos en los que una entidad puede cumplir los requisitos para aplicar varias, en cuyo caso pueden surgir dudas en torno a cuál debe prevalecer. El objeto de esta medida es, por tanto, aclarar qué reglas deben aplicarse en cada caso para las entidades parcialmente exentas. Una medida similar se plantea, en el artículo 14.4, con respecto a las sociedades patrimoniales.

– Azken horiei dagokienez, bi zehaztapen erregulatzen dira sustapen eta eraikuntza enpresetarako. Bi neurrien bidez lortu nahi da horrelako enpresek benetan jarduera ekonomiko bat egiten dutenean behartuta ez egotea ondare sozietateen araubidean tributatzera, hori hasiera batean aurreikusita baitzegoen horrelako jardueretatik ez datozen errentak lortzen dituzten entitateetarako. Horretarako, alde batetik, modulatu egiten dira entitate horiek ondare sozietate moduan tributatzeko bete behar diren baldintzak; bestetik, araubide iragankor bat ezartzen da erregulazio berriak atzerako ondoriorik izan ez dezan 2014ko urtarrilaren 1era bitartean egiten ziren eta eraikuntza edo sustapena data horretan indarrean zegoen araudiari jarraituz jarduera ekonomikotzat hartuta zuten eraikuntza eta sustapenen salmenten gainean. Azkenik, argitu egiten da ondare sozietateek ezin dituztela konpentsatu aurreko zergaldietan (alegia, entitate horietarako arauei jarraikiz tributatzen ez zutenean) sortutako zerga oinarri negatiboak.

– En cuanto a éstas últimas, además, se regulan dos especificaciones para empresas promotoras y constructoras. El objeto principal de ambas es que cuando tales entidades realicen realmente una actividad económica, no se vean obligadas a tributar bajo el régimen de sociedades patrimoniales, pensado en principio para entidades que obtengan rentas no procedentes de tales actividades. Para ello, de un lado, se modulan los requisitos para que estas entidades tributen como patrimoniales y, de otro, se establece un régimen transitorio para que la nueva regulación no tenga efectos retroactivos sobre las ventas de construcciones y promociones que se venían realizando hasta el 1 de enero de 2014 y cuya construcción o promoción fue considerada actividad económica en virtud de la normativa vigente a dicha fecha. Por último, se aclara que las sociedades patrimoniales no pueden compensar bases imponibles negativas generadas en períodos impositivos anteriores (en los que no tributaban bajo las reglas para dichas entidades).

– Argitu egiten dira mikroenpresei, enpresa txiki eta ertainei buruz (13.4 artikulua) eta dibidenduekin lotutako zergapetze bikoitza deuseztatzeari buruz (33.1.c) artikulua) aritzen diren artikuluetatik 48. artikulura egiten den bidalketa. Izan ere, bidalketa horiek han adierazitako errenta pasiboekin lotuta egon behar dira. Dena den, artikulu horretan pasibotzat hartzen ez diren errenta motak ere jasota daude. Beraz, argiagoa da hertsiki errenta pasibo horiei buruzko letretara jotzea (alegia, 48. artikuluaren 2. apartatuko a), b) eta d) letrak).

– Se aclaran las remisiones al artículo 48 que se hacen desde los artículos relativos a microempresas, pequeñas y medianas empresas (artículo 13.4) y a la eliminación por doble imposición por dividendos (artículo 33.1.c), ya que estas remisiones deben estar relacionadas con las rentas pasivas allí indicadas. Ahora bien, en dicho artículo también se recogen clases de rentas que no se consideran pasivas, por lo que resulta más claro realizar la remisión estrictamente a las letras que recogen dichas rentas pasivas (letras a), b) y d) del apartado 2 del artículo 48).

– Baterako amortizazioari dagokionez, 21.3 artikuluan emendakin bidez sartutako akats bat zuzentzen da, nahiz eta hasierako foru arau proposamenean ez zegoen jasota; era berean, zuzendu egiten da hamazazpigarren xedapen iragankorra. Aldaketa horien bidez, zilegi egiten da baterako amortizazioa eraikinei aplikatzea, argitu egiten da zer ondasun dauden behartuta bide hori erabiliz amortizatzera eta, azkenik, amortizazio horretatik kanpo uzten dira amortizazio askatasuna, amortizazio azkartua edo finantza errentamenduari buruzko kenkaria zuten ondasunak. Komeni da azpimarratzea hiru zuzenketa horien ondorioz figura horren erregulazio orokorra harmonizatuta gelditzen dela hiru lurralde historikoetan.

– En cuanto a la amortización conjunta, en el artículo 21.3 se corrige una errata introducida a través de enmienda que, sin embargo, no constaba en la proposición de Norma Foral inicial; también se incluye una aclaración, y al mismo tiempo se corrige la disposición transitoria decimoséptima. Con estas modificaciones, se permite la aplicación de la amortización conjunta a los edificios, se aclara qué bienes tienen obligación de amortizarse por esta vía, y se excluye de la misma a aquéllos bienes que venían disfrutando de la libertad de amortización, la amortización acelerada, o la deducción por arrendamiento financiero. Es importante resaltar que como resultado de estas tres correcciones se produce la armonización de la regulación global de esta figura en los tres Territorios Históricos.

– Argitu eta sinplifikatu egiten dira zerga oinarriaren gainean zehaztu behar diren muga jakin batzuen kalkulu formulak. Hori horrela, zehaztu egiten da aipatutako mugak aplikatzen direla zuzenketa horiek egin eta zerga oinarri negatiboak konpentsatu aurreko zerga oinarriaren gainean. Horrelaxe gertatzen da, bereziki, itsasontzi eta aireontzien gastu kengarrien mugarekin (31.4 artikulua), mikroenpresei aplikatzekoa zaien 100eko 20ko forfait-arekin (32.4 artikulua) eta emaitzaren aplikazioaren arloko zuzenketekin (52. eta 53. artikuluak). Neurri honen asmoa da argitzea muga horien kalkulu nahasgarri bat, hurbiltze formulak erabili behar baitziren. Gainera, bi zuzenketa horietako bi aldi berean eginez gero, muga horiek kalkulatu beharreko bi magnitude zeudenez, ezinezkoa zen formula horiek erabiltzea eta, beraz, muga aplikagarria zehaztea are zailagoa zen.

– Se aclaran y simplifican las fórmulas de cálculo de determinados límites que han de calcularse sobre la base imponible. Así, se especifica que dichos límites operan sobre la base imponible previa a dichas correcciones y la compensación de bases imponibles negativas. Esto sucede, en particular, con el límite sobre los gastos deducibles de buques y aeronaves (artículo 31.4), con el forfait del 20% aplicable a las microempresas (artículo 32.4), así como con las correcciones en materia de aplicación del resultado (artículos 52 y 53). La motivación de esta medida es clarificar un cálculo de estos límites que resultaba farragoso, ya que era necesario utilizar fórmulas de aproximación. Además, en el caso de confluir dos de estas correcciones, al existir dos magnitudes sobre las que calcular dichos límites, ya no era posible utilizar dichas fórmulas, con lo que el límite aplicable resultaba aún más difícil de determinar.

– Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak emandako agindura egokitze aldera, akats bat zuzentzen da irteerako zergari (exit tax-a) buruzko artikuluan (41.2 artikulua). Izan ere, akats horren efektua da Gipuzkoako araudiak auzitegi horren 2013ko apirilaren 25eko Epaia (C-64-11 gaia) ez betetzea eta, beraz, batasuneko zuzenbidearen aurkako erregulazio bat izatea.

– Con el objeto de adecuarse al mandato dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se corrige un error en el artículo referente al impuesto de salida o exit tax (artículo 41.2) ya que el efecto que produce este error es que la normativa guipuzcoana no cumpla con la Sentencia de 25 de abril de 2013 (Asunto C-64-11) de dicho Tribunal y, en consecuencia, cuente con una regulación contraria al derecho comunitario.

– «Balio katastral eratxikigarri» esapidearen ordez, «balio katastral» ezartzen da, azken horixe jasota baitago Gipuzkoako zerga antolamenduan.

– Se sustituye la expresión «valor catastral atribuible» por «valor catastral», que es la que se recoge en el ordenamiento tributario guipuzcoano.

– Argitu eta hobetu egiten da enpresen kapitalizazioa sustatzeko konpentsazioari buruzko artikulua, eta, horrela, figura hori harmonizatuta gelditzen da hiru lurralde historikoetan.

– Se aclara y se mejora la redacción del artículo sobre la compensación para fomentar la capitalización empresarial, y con ello armoniza esta figura en los tres Territorios Históricos.

– Ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserbaren erregulazioari dagokionez, argitu egiten da inbertsio jakin batzuetarako baldintzak (aktibo ez-korronte berriak, eta ingurumeneko kenkarirako eskubidea ematen dutenak) eta aktibo mota horretan inbertsioko kenkarietarako ezarritako baldintzak berdinak direla. Era berean, argitu egiten dira 53. artikuluaren 3. apartatuan eta 4. apartatuan jarritako epeak.

– En cuanto a la regulación sobre la reserva para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva, se aclara que las condiciones de determinadas inversiones (activos no corrientes nuevos y los que dan derecho a la deducción por medio ambiente), son las mismas que los requisitos establecidos para las deducciones existentes por la inversión en ese tipo de activos. A su vez, se aclaran los plazos a que se refieren tanto el apartado 3 como el apartado 4 del artículo 53.

– Akats bat zuzentzen da kuota osoa kalkulatzeko moduari dagokionez, zeren eta kalkulu hori karga tasa oinarri likidagarriari aplikatuz egin behar baita, eta ez, ordea, zerga oinarriari, indarrean dagoen erregulazioari jarraituz. Horrela, osatu egiten da zergaren eskema, 15.5 artikuluan jasotakoarekin bat etorrita.

– Se corrige una errata referida a la forma de cálculo de la cuota íntegra, ya que ésta debe hacerse aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable, en lugar de a la base imponible, tal y como establece la regulación vigente. De esta forma, se completa el esquema del impuesto, cuadrándolo con lo previsto en el artículo 15.5.

– 6. apartatu berri bat sartzen da 61. artikuluan, historikoki foru arau batean jasotzen zen kenkariaren alderdi bat jartze aldera, uste baita xedapen hori maila horretako arau baten bidez erregulatu behar dela.

– Se establece un nuevo apartado 6 al artículo 61, que recoge un aspecto de la deducción que en Gipuzkoa históricamente se ha venido haciendo en Norma Foral, al considerarse que el contenido de dicho precepto ha de estar regulado por una norma del citado rango.

– Ikerketa eta garapeneko eta berrikuntza teknologikoko jardueretako kenkariari dagokionez, borondatezkoa izateari uzten dio zergadunaren jarduerak ikerketako eta garapeneko eta berrikuntza teknologikoko jardueratzat (I+G+BT) hartzeko eskumena duen organoak idatzi beharreko txostenak, eta, horren ondorioz, txosten hori derrigorrezkoa izango da kenkari hori aplikatzen duten guztientzat. Aldaketaren bidez, irtenbidea bilatu nahi zaio kenkari horri lotuta agertzen den I+G+BTko jardueraren kalifikazioaren arazoari, batzuetan modu desegokian eta beharrezko kontrolik gabe erabili baita. Honela, segurtasun handiagoa lortzen da bai zerga Administrazioarentzat bai zergadunarentzat.

– En cuanto a la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, se modifica el carácter voluntario del informe que debe emitir el órgano competente para calificar las actividades del contribuyente como I+D+it, de forma que dicho informe pasa a ser obligatorio para todos aquéllos que apliquen la citada deducción. Con esta modificación se pretende atajar el problema de la calificación de la actividad de I+D+it que subyace bajo esta deducción, que en ocasiones ha sido utilizada de forma inadecuada y sin los debidos controles. De esta forma, se otorga una mayor seguridad jurídica tanto para la Administración tributaria como para el contribuyente.

– Argitu egiten da kenkari mugadunak aplikatzeko baterako muga dagoela, hainbat zergalditakoak diren egin gabeko kenkarien saldoak aplikatzen diren kasuetarako.

– Se aclara la existencia del límite conjunto para la aplicación de las deducciones con límite, en casos en los que en un mismo período impositivo se apliquen saldos pendientes de deducción pertenecientes a diversos períodos impositivos.

– Bat-egiteen merkataritza funtsari dagokionez, «zerga ondorioetarako eskurapen balioari» buruzko aipamenaren ordez «eskurapen prezioa» erabiltzen da, orain arte egin den bezala, segurtasun juridiko handiagoa lortu eta zerga iruzurra saihesteko.

– En relación al fondo de comercio de fusión, se sustituye la referencia «valor de adquisición a efectos fiscales» por «precio de adquisición», tal y como se ha venido haciendo hasta el momento, para lograr así una mayor seguridad jurídica y eludir el fraude fiscal.

– Ondasun higiezinen errentamenduaren araubideari dagokionez, alde batetik, berariaz jasotzen da araubide horren (etxebizitzak) eta ondare sozietateen araubidearen arteko bateraezintasuna, entitateek aukera izan dezaten bata edo bestea aplikatzeko. Bestetik, akats bat zuzentzen da araubide hori (etxebizitzak) osorik aplikatzea eragozten zuen bidalketa batean; alderdi hori harmonizatuta gelditzen da hiru lurralde historikoetan.

– En cuanto al régimen de arrendamiento de inmuebles, de un lado se recoge expresamente la incompatibilidad entre dicho régimen (viviendas) y el de las sociedades patrimoniales, permitiendo a las entidades optar por la aplicación de uno u otro, y de otro se corrige una errata en una remisión que no permitía la aplicación de dicho régimen (viviendas) en toda su extensión, aspecto este último que queda armonizado en los tres Territorios Históricos.

– Aldatu egiten da Foru Arauaren 128. artikulua, eta, beraz, bere egiten du hasieran foru arau proposamenean jasota zegoen eta emendakinen fasean aldatu zen idazkera. Artikulu horren bidez (autolikidazioa aurkeztean egin behar diren hautapenak), segurtasun juridiko handiagoa lortzen da eta, horregatik, komeni da Gipuzkoako araudian sartzea. Bestetik, jatorrizko idazkerari 3 apartatu gehitzen zaizkio, Foru Arauan kokapen egokiago bat emanik. Hori guztia dela eta, alderdi hori harmonizatuta gelditzen da hiru lurralde historikoetan.

– Se modifica el artículo 128 de la Norma Foral, asumiendo la redacción que originalmente tenía la proposición de Norma Foral y que fue modificada en fase de enmiendas. Este artículo (opciones que deben ejercitarse con la presentación de la autoliquidación) otorga una mayor seguridad jurídica y, por ello, conviene incorporarlo a la normativa guipuzcoana. Por otro lado, a la redacción original se le suman 3 apartados cuya ubicación en la Norma Foral se ha considerado más oportuna. Con todo, se procede a la armonización de los tres Territorios Históricos en este aspecto.

– Zuzendu egiten da baloreen edukitzako entitateen karga berezia (zergasaria) kalkulatzeko formula, zeren eta indarrean dagoen kalkulu formula aplikatuz karga horren emaitza desitxuratzen baita.

– Se corrige la fórmula de cálculo del gravamen especial (peaje tributario) de las entidades de tenencia de valores, ya que con la aplicación de la fórmula de cálculo vigente se obtiene un resultado distorsionado de dicho gravamen.

– Erregulatu egiten da sozietateek jasotako kooperatiba itzulkinek eragindako zergapetze bikoitza deuseztatzeko sistema, eta berriro ezartzen da aurretik zegoen eskema. Horri esker, alderdi hori harmonizatuta gelditzen da hiru lurralde historikoetan.

– Se regula el sistema de eliminación de la doble imposición derivada de retornos cooperativistas percibidos por sociedades, volviendo a implantarse el esquema existente con anterioridad. Con ello, se procede a la armonización de los tres Territorios Históricos en este aspecto.

– Zerga araudian bikoiztasunak kentzeko, edukirik gabe uzten da hamazazpigarren xedapen gehigarria. Izan ere, horren edukia jadanik jasota dago Gipuzkoako araudian, zehazki Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergaren 16/1989 Foru Arauaren 1.2 artikuluan (historikoki gaia xedapen horretan egon da erregulatuta).

– Con el objeto de eliminar duplicidades en la normativa tributaria, se deja sin contenido la disposición adicional decimoséptima, ya que su contenido ya está incluido en la normativa guipuzcoana, en el artículo 1.2 de la Norma Foral 16/1989 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que, además, es el lugar donde históricamente se ha regulado esta materia.

– Argitu egiten da egin gabeko kenkarien saldoetarako erregulazio iragankorra, eta argi bereizten dira zergapetze bikoitzari lotutako kenkarien saldoak eta gainerakoak, lehendabizikoak ez daitezen lotuta gelditu 67. artikuluan jasotako baldintzak betetzeari. Hasiera batean, baldintza horiek kuota likidoaren murrizpenetarako jarrita daude, baina ez, ordea, zergapetze bikoitzari lotutako kenkarietarako.

– Se aclara la regulación transitoria para los saldos pendientes de deducción, distinguiendo claramente los derivados de deducciones por doble imposición y el resto, de forma que los primeros no queden vinculados al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 67, requisitos que en principio están establecidos para las deducciones a la cuota líquida pero que no tienen encaje en relación con las deducciones por doble imposición.

– Zuzendu egiten da talde bateratuen araubide iragankorra, zeren eta araubide hori 1996ko urtarrilaren 1aren aurretik araubide horretan zergapetuta zeuden taldeetarako ezarrita baitzegoen, 2014ko urtarrilaren 1aren aurretik izan beharrean. Era berean, akats bat kentzen da apartatu horretan aipatutako foru arauaren urteari dagokionez.

– Se corrige el régimen transitorio de los grupos consolidados, ya que el mismo se establecía para los grupos que venían tributando bajo dicho régimen con anterioridad a 01-01-1996 en lugar de con anterioridad a 01-01-2014. A su vez, se elimina una errata en relación con el año de la Norma Foral citada en dicho apartado.

– Kendu egiten da xedapen indargabetzaile bakarraren 3. apartatuko g) letra. Izan ere, indarrean dagoen idazkeraren arabera, letra horrek berariazko indarraldia ematen dio estatuko errege dekretu-lege bati, eta hori Gipuzkoako Batzar Nagusien eskumen esparrutik kanpo dago, nolanahi.

– Se elimina la letra g) del apartado 3 de la disposición derogatoria única, ya que la misma, en su redacción vigente, otorga expresa vigencia a un Real Decreto-Ley Estatal, lo cual, en todo caso, queda fuera del ámbito competencial de las Juntas Generales de Gipuzkoa.

– Zergadun gisa sartzen dira azaroaren 12ko 22/2014 Legea indarrean jarri eta gero lege horren bitartez sortu diren inbertsio kolektibo itxiko funts berriak. Lege horren bitartez arautzen dira arrisku-kapitaleko entitateak, inbertsio kolektibo itxiko beste entitate batzuk eta inbertsio kolektibo itxiko entitateen sozietate kudeatzaileak, eta inbertsio kolektiboko erakundeei buruzko azaroaren 4ko 35/2003 Legea aldatzen da.

– Se incluye como contribuyente a los nuevos fondos de inversión colectiva de tipo cerrado regulados en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, que surgen como consecuencia de la reciente entrada en vigor de dicha Ley.

– Hobetu egiten dira idazkera edo estilo kontu txikiago batzuk, hala nola: ordezkatu egiten da paradisu fiskalen erregelamenduzko kalifikazioari buruzko aipamen zaharkitu bat (31.1.g), 105.5 eta 106.4 artikuluak); edo 31. artikuluaren 3. bis apartatua 4. apartatu bihurtzen da eta, aldi berean, zuzendu egiten dira apartatu horretara jotzeko bidalketak (4., 17.8, 18.7, 21.4. 31.4, 31.5 eta 31.6 artikuluak, 36.1 artikuluaren 2. paragrafoa, 39.3 artikuluaren 1. paragrafoa, 40.3 eta 67.3 artikuluaren 4. paragrafoa).

– Se mejoran algunas cuestiones menores de redacción o de estilo, como por ejemplo la sustitución de una referencia obsoleta a la calificación reglamentaria de los paraísos fiscales (artículos 31.1.g), 105.5 y 106.4) o la conversión del apartado 3.bis del artículo 31 en apartado 4, a la vez que se corrigen las remisiones al mismo (artículos 4, 17.8, 18.7, 21.4, 31.4, 31.5, 31.6, 36.1.párrafo 2.º, 39.3 párrafo 1.º, 40.3 y 67.3 párrafo 4.º).

– Oro bat, zuzendu egiten dira araudira jotzeko bidalketetan izandako akats batzuk, hala nola: merkataritza finantzarioko funtsari buruzko 24.6 artikuluan, 34. artikulura jotzeko (jatorrizko idazkeran 36. artikulura jotzen zen); edo 53.2 artikuluan (berez ez dagoen e) letra batera jotzen zen).

– Igualmente se subsanan algunos errores en remisiones normativas, como la realizada en el artículo relativo al fondo de comercio financiero (24.6) para hacer una remisión al artículo 34 (la redacción original la hacía al artículo 36) o la realizada en el artículo 53.2 a una letra e) inexistente.

– Era berean, akats batzuk zuzentzen dira, batzuetan gaztelaniazko bertsioan eta beste batzuetan euskarazkoan. Nagusiki, bi idazkeretan bat ez datozen alderdiak dira, bai eta estilo kontu xehe batzuk ere (foru arauaren izenburua, eta 34.2 artikuluaren 2. gidoia, 52.3, 53.2.c), 53.5, 64. eta 115.1 artikuluak, 124 lehena, eta 16.6 xedapen gehigarrian eta 6. xedapen iragankorrean).

– Asimismo, se subsanan algunas erratas, a veces en la versión en castellano, otras en euskara, principalmente aspectos no coincidentes en ambas redacciones, así como pequeñas cuestiones de estilo (título de la Norma Foral y artículos 34.2.2.º guión, 52.3, 53.2.c), 53.5, 64, 115.1, 124.primera, DA 16.6 y DT 6).

– Azkenik, egokitu egiten dira Ogasun eta Finantza Departamentuko titularrari egiten zaizkion aipamen ugariak Gipuzkoako Foru Aldundiaren genero politikaren ondorioz onartutako hizkerara (33.6, 34.8, 35.4, 41.2.c), 100.1, 126.1.1. eta 3. paragrafoak, 127.1 eta 130.2 artikuluak, eta 12.4 eta 14.8 xedapen gehigarriak eta amaierako 2. xedapena).

– Por último, se adecuan las numerosas referencias al titular del Departamento de Hacienda y Finanzas, a los usos del lenguaje derivados de las políticas de género desarrolladas por la Diputación Foral de Gipuzkoa (artículos 33.6, 34.8, 35.4, 41.2.c), 100.1, 126.1 párrafos 1.º y 3.º, 127.1, 130.2, DDAA 12.4 y 14.8 y DF 2).

Aurreko zuzenketez gain, beharrezkoa da Gipuzkoako lurralde historikoko arautegia egokitzea Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2013ko ekainaren 26ko 575/2013 (EB) Erregelamenduari (kreditu entitateen eta inbertsio enpresen zuhurtziazko betekizunei buruzkoa da erregelamendua eta, horrez gainera, haren bidez aldatu egiten da 648/2012 (EB) Erregelamendua), bai eta aurrezki kutxen eta banku fundazioen abenduaren 27ko 26/2013 Legeak sartutako banku fundazioen figurari ere.

Además de las subsanaciones anteriores, se hace necesario adaptar la normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa al Reglamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 648/2012, así como a la figura de las fundaciones bancarias introducida por la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.

Hala, Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2013ko ekainaren 26ko 575/2013 (EB) Erregelamendua 2014ko urtarrilaren 1ean indarrean jartzearen ondorioz (kreditu entitateen eta inbertsio enpresen zuhurtziazko betekizunei buruzkoa da erregelamendua eta, horrez gainera, haren bidez aldatu egiten da 648/2012 (EB) Erregelamendua), beharrezkoa da Gipuzkoako lurralde historikoko ordenamendu juridikoan jasotzea aipatutako 575/2013 (EB) Erregelamendua indarrean sartzen denean araudia egokitzeko ezinbestekoak diren aurreikuspen jakin batzuk.

Así, con motivo de la entrada en vigor el 1 de enero de 2014 del Reglamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 648/2012, se hace necesaria la incorporación al ordenamiento jurídico del Territorio Histórico de Gipuzkoa de determinadas previsiones imprescindibles para la adaptación de la regulación a la entrada en vigor del citado Reglamento (UE) 575/2013.

Gainera, aurrezki kutxen eta banku fundazioen abenduaren 27ko 26/2013 Legeak banku fundazioen figura sartu du gure finantza antolaketan, eta baldintza jakin batzuk betetzen dituzten aurrezki kutxak 2014ko urtarrilaren 1ean hasten den epe batean banku fundazio bihurtu beharra ezarri du. Lege horrek aldaketa batzuk sartu ditu sozietateen gaineko zergan, balio erantsiaren gaineko zergan eta ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan, banku fundazioen zerga araubidea ezartzeko.

Adicionalmente, la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias ha incorporado a nuestro ordenamiento financiero la figura de las fundaciones bancarias, con la obligación de que las cajas de ahorro que cumplan unos determinados requisitos deban transformarse en tales fundaciones en un plazo de tiempo que comienza el 1 de enero de 2014. La citada Ley introduce modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para establecer el régimen fiscal de las fundaciones bancarias.

Esandako guztiagatik, beharrezkoa da arautegi hau onartzea, 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera (dela ex novo, dela aurrezki kutxak banku fundazio bihurtuta) sortzen diren banku fundazioek ziurtasun nahikoa izan dezaten jakiteko nolako araubidea aplikatu behar zaien.

Por ello, se hace necesaria la adecuación de la normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa a los efectos de que las fundaciones bancarias que se creen a partir del 1 de enero de 2014, ex novo o por transformación de las correspondientes cajas de ahorros, dispongan de un grado suficiente de certeza sobre el régimen aplicable a las mismas.

Edonola ere, 2002ko maiatzaren 23ko 12/2002 Legeak onartu zuen Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunak 26. eta 33. artikuluetan ezartzen du, hurrenez hurren, balio erantsiaren gaineko zerga eta zerga bereziak hitzartu egingo direla, eta zerga horiek lurralde historikoetako erakunde eskudunek estatuak une bakoitzean ezartzen dituen funtsezko eta formazko arau berberei jarraituta aplikatu behar dituela.

No obstante, el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece en los artículos 26 y 33 la concertación del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales, respectivamente, en los que las instituciones competentes en los Territorios Históricos deben aplicar las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado.

Balio erantsiaren gaineko zergari dagokionez banku fundazioei aplikagarri zaien entitateen taldeen zerga araubideak (26/2013 Legeko amaierako bigarren xedapenean jasota dago), ondorio horietarako, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legeko zazpigarren xedapen gehigarria sartu zuen (banku fundazioen entitateen taldeak sartzeari buruzkoa). Horregatik, foru arau honetan ez da jaso berariaz zerga araubide hori, aipatutako legean araututakoa Gipuzkoako lurralde historikoko zerga arautegian txertatu beharrekoa delako.

Es por ello por lo que, el régimen fiscal de los grupos de entidades aplicable a las fundaciones bancarias en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido previsto en la Disposición Final Segunda de la Ley 26/2013, la cual introdujo, a estos efectos, la Disposición Adicional Séptima en la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, sobre la inclusión en los grupos de entidades de las fundaciones bancarias, no se recoge de forma expresa en esta Norma Foral al ser de incorporación a la normativa fiscal del Territorio Histórico de Gipuzkoa lo regulado en la mencionada Ley.

Artikulu bakarra.– Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren zuzenketa teknikoak.

Artículo único.– Correcciones técnicas de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Xedapen hauek aldatzen dira Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauan:

Se introducen las siguientes correcciones en la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa:

Bat.– Honela idatzita gelditzen da foru arauaren izenburua:

Uno.– El título de la Norma Foral queda redactado en los siguientes términos:

«2/2014 Foru Araua, urtarrilaren 17koa, Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergarena».

«Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa».

Bi.– Bi paragrafo gehitzen zaizkio amaieran 12. artikuluaren 2. apartatuari. Hona hemen haien edukia:

Dos.– Se añaden dos párrafos al final del apartado 2 del artículo 12, con el siguiente contenido:

«Apartatu honetan jasota dauden partzialki salbuetsitako entitateak 14. artikuluan aipatutako ondare sozietatetzat hartuko dira.

«Las entidades parcialmente exentas a que se refiere este apartado en ningún caso tendrán la consideración de sociedades patrimoniales a que se refiere el artículo 14.

69. artikuluaren 2. apartatuan jasotakoa jasota ere, partzialki salbuetsitako sozietateei ez zaizkie aplikatuko foru arau honek VI. tituluan jasotako araubide bereziak, salbu, hala badagokio, titulu horren VII. kapituluan xedatutakoa.»

No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 69, a las entidades parcialmente exentas no les resultarán de aplicación los regímenes especiales previstos en el título VI de esta Norma Foral salvo, en su caso, el establecido en el capítulo VII de dicho título.»

Hiru.– Honela idatzita gelditzen da 13. artikuluaren 4. apartatuko lehen paragrafoa:

Tres.– El primer párrafo del apartado 4 del artículo 13 queda redactado en los siguientes términos:

«4.– Artikulu honetako aurreko zenbakietako a) letran xedatutakoari dagokionez, entitate batek ustiapen ekonomikoa egiten duela joko da baldin eta ekitaldian lortzen dituen sarreren 100eko 85, gutxienez, enpresa edo lanbide jardueretatik datozen errentak badira; ez dira errenta horietan inola ere sartuko foru arau honetako 48. artikuluaren 2. apartatuko a), b) eta d) letretan, entitate ez-egoiliarren errenta positibo batzuk zerga oinarrian sartzeari buruzkoan, aipatzen diren errenta motak.»

«4.– A los efectos de lo dispuesto en la letra a) de los apartados anteriores de este artículo, se entenderá que una entidad realiza una explotación económica cuando, al menos, el 85 por 100 de los ingresos del ejercicio correspondan a rentas procedentes del desarrollo de actividades empresariales o profesionales, entre las que no se computarán, en ningún caso, las comprendidas entre aquellas clases de renta a que se refieren las letras a), b) y d) del apartado 2 del artículo 48 de esta Norma Foral a los efectos de incluir en la base imponible determinadas rentas positivas obtenidas por entidades no residentes.»

Lau.– 14.artikuluaren 4. eta 5. apartatuak, aurrerantzean 5. eta 6. apartatu berriak izango dira, eta 2. apartatuko c) eta d) letrak eta 4. apartatu berria honela idatzita gelditzen dira:

Cuatro.– Los apartados 4 y 5 del artículo 14 pasan a constituir los nuevos apartados 5 y 6, y las letras c) y d) del apartado 2 y el nuevo apartado 4 quedan redactados en los siguientes términos:

«c) Ez dira ekonomia jarduerei atxikitako ondasuntzat hartuko, era berean, laga diren edo haien gaineko eskubide errealak eratu diren ondasun higiezinak, tartean direla haien errentamendua, azpierrentamendua edo erabilera nahiz gozamen eskubide edo ahalmenen eraketa edo lagapena, edozein izanda ere haien izena edo izaera, ezta aktibo korrontetzat jotzen direnak ere, salbu eta higiezinen eraikuntza, sustapen, salerosketa edo errentamendu jarduera ekonomiko bati lotuta daudenean, entitateak plantillan izan ditzan, gutxienez, urtean batez beste bost langile, inoren kontura enplegatuak, lanaldi osoarekin eta jarduera horretarako dedikazio esklusiboarekin. Horretarako, ez dira konputatuko foru arau honetako 42. artikuluan ezarritakoaren arabera zergadunarekin lotutzat jotzen diren langileak.

«c) Tampoco se considerarán afectos a actividades económicas los bienes inmuebles que hayan sido objeto de cesión o de constitución de derechos reales que recaigan sobre los mismos, comprendiendo su arrendamiento, subarrendamiento o la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre los mismos, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, ni los que tengan la consideración de activos corrientes, salvo que se encuentren afectos a una actividad económica de arrendamiento, compraventa, construcción o promoción de inmuebles para la que la entidad tenga, al menos, una plantilla media anual de cinco trabajadores empleados por cuenta ajena a jornada completa y con dedicación exclusiva a esa actividad. A estos efectos, no se computarán los empleados que tengan la consideración de personas vinculadas con el contribuyente en los términos del artículo 42 de esta Norma Foral.

Batez besteko plantilla zenbatzean, aurreko paragrafoan ezarritako baldintzak betetzen dituzten langileak hartu behar dira kontuan, hain zuzen ere foru arau honetako 42. artikuluan ezarritakoaren arabera zergadunari lotutako ondare sozietateez bestelako entitateetan enplegatuta daudenak.

A efectos del cómputo de la plantilla media deberá tenerse en cuenta el personal que cumpla los requisitos establecidos en el párrafo anterior y que se encuentre empleado en el conjunto de entidades vinculadas con el contribuyente en los términos establecidos en el artículo 42 de esta Norma Foral y que no tengan la consideración de sociedades patrimoniales.

Artikulu honetako c) letra honetan eta 1. apartatuko c) letrako bigarren gidoian jasotakoa jasota ere, ez dira hartuko jarduera ekonomikoei lotuta ez dauden elementutzat aktibo korrontetzat hartzen diren ondasun higiezinak, entitate hauetako batenak direnean:

No obstante lo dispuesto en esta letra c) y en el segundo guión de la letra c) del apartado 1 de este artículo, no se considerarán como elementos no afectos a actividades económicas los bienes inmuebles que tengan la consideración de activos corrientes cuando pertenezcan a alguna de las siguientes entidades:

a’) Beharkizun hauek betetzen dituzten entitateak:

a’) Entidades que cumplan los siguientes requisitos:

1. Entitatearen jarduera bakarrik higiezinen sustapena edota eraikuntza izatea, eta frogatzea jarduera ekonomiko hori modu iraunkor batean egiteko behar diren bitarteko materialak eta giza baliabideak dituela.

1.º Que la actividad de la entidad sea exclusivamente la promoción inmobiliaria y/o construcción y se acredite disponer de los medios materiales y humanos necesarios para el ejercicio de esa actividad económica de forma continuada en el tiempo.

2. Beren aktiboaren 100eko 85 edo gehiago higiezinen sustapen edota eraikuntza jarduerari lotuta egoteagatik aktibo korrontetzat hartzen diren ondasun higiezinez osatua izatea.

2.º Que el 85 por 100 o más de su activo esté compuesto por bienes inmuebles que tengan la consideración de activos corrientes por estar afectos a su actividad de promoción inmobiliaria y/o construcción.

3. Entitatearen sarreren 100eko 85 edo gehiago entitateak sustatu edota eraikitako ondasun higiezinak eskualdatzetik eratortzea. 3. zenbaki honetan adierazitako sarrerak konputatzeko, ez dira sartuko foru arau honetako 42. artikuluan jasotakoaren arabera lotuta dauden pertsona edo entitateekin egindako eragiketetatik eratorritako sarrerak.

3.º Que el 85 por 100 o más de los ingresos de la entidad provengan de la transmisión de los bienes inmuebles promovidos y/o construidos por la entidad. A los efectos del cómputo de los ingresos señalados en este número 3.º no se incluirán los provenientes de operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas en los términos previstos en el artículo 42 de esta Norma Foral.

b’) Nagusiki higiezinen sustapen edota eraikuntzan aritzen diren eta jarduera hori modu iraunkor batean egiteko behar diren bitarteko materialak eta giza baliabideak dituztela frogatzen duten entitateak, betiere beren eragiketa bolumena ez bada handiagoa 13. artikuluaren 2. apartatuko b) letran aipatutako kopurua baino.

b’) Entidades que se dediquen principalmente a la actividad de promoción inmobiliaria y/o construcción y acrediten disponer con la correspondiente organización de medios materiales y personales para el ejercicio de esa actividad de forma continuada en el tiempo, y su volumen de operaciones en el período impositivo no supere la cantidad a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 13.

Horretarako, zergaldia txikiagoa denean urte naturala baino, eragiketa bolumenari dagokion magnitudea urtebetearekin parekatuko da. Era berean jokatuko da entitate sortu berria denean, jarduerarik gabeko entitate batek ustiapen ekonomiko bat hasten duenean edo ustiapen ekonomiko bat daraman entitate bat jarduerarik gabe gelditzen denean.

A estos efectos, cuando el período impositivo sea inferior al año natural, se elevará al año la magnitud correspondiente al volumen de operaciones. Del mismo modo, se procederá cuando se trate de una entidad de nueva creación, cuando una entidad inactiva comience a llevar a cabo una explotación económica, o cuando una entidad que lleva a cabo una explotación económica pase a ser inactiva.

Entitatea sozietate talde baten barruan badago Merkataritza Kodearen 42. artikuluan jasotakoaren arabera, aurretik aipatutako eragiketa bolumena talde horretako entitateen multzoari buruzkoa izango da. Horretarako, kontuan hartuko dira Merkataritza Kodearen 46. artikuluan eta hura garatzeko arauetan jasotakoaren arabera bidezko diren deuseztapenak.»

Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio, el volumen de operaciones anteriormente indicado se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo. A estos efectos, se tendrán en cuenta las eliminaciones que procedan de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 del Código de Comercio y en sus normas de desarrollo.»

«d) Foru arau honetako 31. artikuluaren 3. eta 4. apartatuetan aipatutako aktiboak atxikitzat joko dira haien gastuak xedapen horren arabera kengarritzat jo daitezkeen proportzio berdinean.»

«d) Los activos a que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 31 de esta Norma Foral se entenderán afectos en idéntica proporción en la que sus gastos tengan la consideración de deducibles según dicho precepto.»

«4.– Ondare sozietateek ezin izango dituzte aplikatu foru arau honetan 13. artikuluan aipatutako mikroenpresentzat eta enpresa txiki eta ertainentzat jasotako arauak, ez eta 27. eta 28. artikuluetan aipatutako meatzaritzako eta hidrokarburoen erauzketako jardueretan aritzen diren entitateentzat jasotako arauak ere.

«4.– Las sociedades patrimoniales no podrán aplicar las reglas previstas en esta Norma Foral para las microempresas, pequeñas y medianas empresas a que se refiere el artículo 13 ni las previstas para entidades que se dediquen a las actividades de minería y explotación de hidrocarburos a que se refieren los artículos 27 y 28.

69. artikuluan jasotakoa jasota ere, eta 115. artikuluaren 5. apartatuan jasotakoa eragotzi gabe, ondare sozietateei ez zaizkie aplikatuko foru arau honetako VI. tituluan jasotako araubide bereziak, salbu, hala badagokio, titulu horretako VII. kapituluan xedatutakoa.»

No obstante lo dispuesto en el artículo 69, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 115, a las sociedades patrimoniales no les resultarán de aplicación los regímenes especiales previstos en el Título VI de esta Norma Foral salvo, en su caso, el establecido en el Capítulo VII de dicho título.»

Bost.– Honela idatzita gelditzen da 17. artikuluaren 8. apartatua:

Cinco.– El apartado 8 del artículo 17 queda redactado en los siguientes términos:

«8.– Foru arau honetako 31. artikuluko 4. apartatuan aipatutako garraio elementuen kasuan, artikulu honetan xedatutakoa aplikatzeko erregela hauei jarraituko zaie:

«8.– Cuando se trate de elementos de transporte a los que se refiere el apartado 4 del artículo 31 de esta Norma Foral, lo dispuesto en este artículo se aplicará de acuerdo con las siguientes reglas:

a) 4. apartatu horretako lehenengo paragrafoan aipatutako elementuengatik, ez da kopuru kengarririk izango amortizazio kontzeptupean.

a) Por los elementos a que se refiere el párrafo primero de dicho apartado 4, no será deducible cuantía alguna en concepto de amortización.

b) 4. apartatu horretako bigarren paragrafoan aipatutako elementuengatik, artikulu honetan ezarritako metodoak eta sistemak aplikatuko dira. Letra honetan xedatutakotik ondorioztatzen den amortizazioa konputatu egingo da aipatutako bigarren paragrafoan jasotako urteko mugaren ondorioetarako.

b) Por los elementos a que se refiere el párrafo segundo de dicho apartado 4, se aplicarán los métodos y sistemas a que se refiere este artículo. La amortización que resulte de la aplicación de lo dispuesto en esta letra computará a los efectos del límite anual previsto en el citado párrafo segundo.

c) 4. apartatu horretako hirugarren paragrafoan aipatutako elementuengatik, artikulu honetan ezarritako metodoak eta sistemak aplikatuko dira.»

c) Por los elementos a que se refiere el párrafo tercero de dicho apartado 4, se aplicarán los métodos y sistemas a que se refiere este artículo.»

Sei.– Honela idatzita gelditzen da 18. artikuluaren 7. apartatua:

Seis.– El apartado 7 del artículo 18 queda redactado en los siguientes términos:

«7.– Dena dela, artikulu honetan aurreikusitako araubidea ez zaie aplikatuko foru arau honetako 31. artikuluko 3. apartatuko a) letran eta c) letrako bigarren paragrafoan eta 4. apartatuko lehenengo eta bigarren paragrafoetan aipatzen diren garraio elementuei.»

«7.– No obstante, el régimen previsto en este artículo no será de aplicación a los elementos de transporte a los que se refieren la letra a) y el segundo párrafo de la letra c) del apartado 3, y los párrafos primero y segundo del apartado 4 del artículo 31 de esta Norma Foral.»

Zazpi.– Honela aldatzen dira 21. artikuluaren 3. eta 4. apartatuak:

Siete.– Los apartados 3 y 4 del artículo 21 quedan redactados en los siguientes términos:

«3.– Foru arau honetako 13. artikuluan aipatutako mikroenpresek, ibilgetu materialaren, ukiezinaren eta higiezinetako inbertsioen baterako amortizazio gisa (artikulu honetako 4. apartatuko bigarren paragrafoan ezarritakoak izan ezik), hautatu ahal izango dute zergaldi bakoitzean kengarritzat jotzea horrelako ondare elementuen zerga balio garbiaren 100eko 25, elementu amortizaezinen balioa alde batera utzita.

«3.– Las microempresas a que se refiere el artículo 13 de esta Norma Foral podrán optar por considerar deducible en concepto de amortización conjunta del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, excluidos los establecidos en el segundo párrafo del apartado 4 de este artículo, en cada período impositivo el 25 por 100 del valor neto fiscal de los elementos patrimoniales de esa naturaleza, con exclusión del valor de los elementos no amortizables.

Apartatu honetan ezarritakoa aplikatzea aukeratzen duten mikroenpresek baterako amortizazioa egin beharko dute beren balantzeetan jasota dituzten baterako amortizazioa egiteko moduko ondare elementu guztiekin.

Las microempresas que se acojan a lo dispuesto en este apartado deberán aplicar la amortización conjunta a la totalidad de los elementos patrimoniales susceptibles de amortización conjunta que consten en su balance.

Hautu hori eginez gero, batera amortizatutako ondare elementuen amortizazio edo balio narriaduraren ziozko galera gisa kontabilizatutako zenbatekoak ezingo dira kengarritzat jo, eta egindako hautuari eutsi beharko zaio zergaduna mikroenpresa den bitartean. Halaber, letra honetan ezarritako hautua egiten duten mikroenpresek ezin dituzte aplikatu artikulu honetako 1. apartatuan ezarritako arauak.»

El ejercicio de esta opción impedirá considerar deducibles las cantidades contabilizadas en concepto de amortización o pérdida por deterioro de valor de los elementos patrimoniales objeto de amortización conjunta y deberá mantenerse mientras el contribuyente tenga la consideración de microempresa. Asimismo, las microempresas que se acojan a lo dispuesto en este apartado no podrán aplicar las normas establecidas en el apartado 1 de este artículo.»

«4.– Aurreko apartatuetan jasotakoa jasota ere, eraikinek ez dute izango aplikatzerik artikulu honetako aurreko apartatuetan jasotako amortizazio askatasuna eta amortizazio azkartua.

«4.– No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los edificios no gozarán de la libertad de amortización ni de la amortización acelerada previstas en dichos apartados.

Bestetik, foru arau honetako 31. artikuluaren 3. apartatuko a) letran eta c) letrako bigarren paragrafoan eta 4. apartatuko lehenengo eta bigarren paragrafoetan adierazitako erregelak aplikatzen zaizkien garraiobideek ez dute izango aplikatzerik artikulu honetako aurreko apartatuetan jasotako amortizazio askatasuna, amortizazio azkartua eta baterako amortizazioa.

Por su parte, los medios de transporte a los que se apliquen las reglas señaladas en la letra a) y en el segundo párrafo de la letra c) del apartado 3, así como en el primer y segundo párrafo del apartado 4 del artículo 31 de esta Norma Foral, no gozarán de la libertad de amortización ni de la amortización acelerada ni de la amortización conjunta previstas en los apartados anteriores de este artículo.

Bestetik, foru arau honek 31. artikuluko 3. apartatuko b) letran eta c) letrako lehenengo paragrafoan aipatutako ibilgailuei dagokienez, artikulu honetan jasotako amortizazio askatasuna edo amortizazio azkartua aplikatuko dute, xedapen haietan kontzeptu horretarako jarritako mugak aplikatuz ateratzen den kopuruan.

En cuanto a los vehículos a los que se refieren la letra b) y el primer párrafo de la letra c) del apartado 3 del artículo 31 de esta Norma Foral, gozarán de la libertad de amortización o de la amortización acelerada previstas en este artículo por la cuantía que resulte de la aplicación de los límites por tal concepto previstos en aquellos preceptos.

Azkenik, foru arau honetako 31. artikuluko 3. apartatuko e) letran eta 4. apartatuko hirugarren paragrafoan aipatzen diren ibilgailuei dagokienez, artikulu horretan ibilgailu horien balio-galeraren kengarritasunarentzako mugarik jasotzen ez den neurrian, amortizazio askatasuna eta amortizazio azkartua erabat aplikatu ahal izango dute.»

Por último, a los vehículos a los se refieren la letra e) del apartado 3, y el párrafo tercero del apartado 4 del artículo 31 de esta Norma Foral, en la medida en que el citado artículo no se contemplan límites a la deducibilidad de su depreciación, podrán aplicar en su totalidad la libertad de amortización o la amortización acelerada.»

Zortzi.– Honela idatzita gelditzen da 24. artikuluaren 6. apartatua:

Ocho.– El apartado 6 del artículo 24 queda redactado en los siguientes términos:

«6.– Partaidetzak eskualdatzean foru arau honetako 34. artikuluan jasotako xedapenetara biltzen diren errentak sortzen badira, artikulu honetan jasotakoaren arabera kendu diren kopuruak ez dira sartuko zerga oinarrian integratu ez diren errenten barruan.»

«6.– En los supuestos en los que la transmisión de las participaciones genere rentas que se acojan a lo dispuesto en el artículo 34 de esta Norma Foral, las cantidades deducidas en virtud de lo dispuesto en este artículo no formarán parte de las rentas objeto de no integración en la base imponible.»

Bederatzi.– 31. artikularen 3. bis, 4. eta 5. apartatuak, hurrenez hurren, 4., 5. eta 6. apartatuak izatera pasatzen dira, honela idatzita gelditzen dira eta 1. apartatuaren g) letra eta 4. apartatu berria:

Nueve.– Los actuales apartados 3 bis, 4 y 5 del artículo 31 pasan a constituir los nuevos apartados 4, 5 y 6, respectivamente y la letra g) del apartado 1 y el nuevo apartado 4 quedan redactados en los siguientes términos:

«g) Paradisu fiskaltzat jotzen diren herrialde edo lurraldeetan egoitza duten pertsona edo entitateekin zuzenean edo zeharka egindako eragiketei dagozkien zerbitzuen gastuak, edo haietan egoitza duten pertsona edo entitateen bitartez ordaintzen diren gastuak, salbu zergadunak frogatzen badu gastua benetan egindako eragiketa edo transakzio bati dagokiola.

«g) Los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, o que se paguen a través de personas o entidades residentes en los mismos, excepto que el contribuyente pruebe que el gasto devengado responde a una operación o transacción efectivamente realizada.

Entitate ez-egoiliarrek lortutako zenbait errenta positibo zerga oinarrian sartzeko araubidea, foru arau honetako 48. artikuluan ezarritakoa, ez zaie aplikatuko aurreko paragrafoan xedatutakoaren arabera zerga kenkaririk ez duten gastuekin lotutako errentei.»

El régimen de inclusión en la base imponible de determinadas rentas positivas obtenidas por entidades no residentes, regulado en el artículo 48 de esta Norma Foral, no resultará de aplicación a las rentas correspondientes a los gastos calificados como fiscalmente no deducibles con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior.»

«4.– Ez dira kengarri izango itsasontziekin, aisialdiko ontziekin zein itsas kiroletarako ontziekin edo aireontziekin zerikusia duten gastuak; alegia, halakoak erostea, alokatzea, konpontzea, mantentze lanak egitea, haien balio-galera eta haiek erabiltzearekin zerikusia duen beste edozein gastu.

«4.– No serán deducibles los gastos que estén relacionados con la adquisición, arrendamiento, reparación, mantenimiento, depreciación, pérdida, corrección monetaria y cualquier otro vinculado a la utilización de embarcaciones o buques de recreo o de deportes náuticos ni de aeronaves.

Modu sinesgarrian frogatzen bada elementu horiek jarduera ekonomiko bati bakarrik atxikirik daudela, aurreko paragrafoan aipatzen diren gastuak kengarri izango dira, gehieneko muga honetaraino: paragrafo honetan aipatzen diren elementuetatik eratorritako gastuak murriztu aurretiko, titulu honen V. kapituluan aurrikusitako zuzenketen aurretiko 32. artikuluaren 4. apartatuan aurrikusitako kenkariaren aurretiko eta zerga oinarri negatiboen, baldin badaude, konpentsazioaren aurretiko zerga oinarriaren zenbatekoa.

Cuando se pruebe de forma fehaciente la afectación exclusiva de dichos elementos al desarrollo de una actividad económica, serán deducibles los gastos señalados en el párrafo anterior, hasta el límite máximo del importe de la base imponible previa a la reducción de los gastos derivados de los elementos a que se refiere este párrafo, a las correcciones previstas en el Capítulo V de este título, a la deducción a que se refiere el apartado 4 del artículo 32 y a la compensación, en su caso, de bases imponibles negativas.

Baina ez da muga hori aplikatuko subjektu pasiboak frogatzen badu badituela behar beste baliabide material eta giza baliabide jarduera ekonomiko hau egiteko: aipatutako garraiobideak etenik gabe ustiatzea.»

No obstante, no será aplicable el límite señalado cuando el sujeto pasivo acredite disponer de los medios materiales y humanos necesarios para el ejercicio de la actividad económica consistente en la explotación de los citados medios de transporte de forma continuada en el tiempo.»

Hamar.– Honela idatzita gelditzen da 32. artikuluaren 4. apartatua:

Diez.– El apartado 4 del artículo 32 queda redactado en los siguientes términos:

«4.– Foru arau honetako 13. artikuluaren 1. apartatuan aipatutako mikroenpresek euren zerga oinarritik kengarritzat jo ahal izango dute euren zerga oinarri positiboaren 100eko 20, apartatu honetan ezarritakoa eta 55. artikuluan ezarritako zerga oinarri negatiboen konpentsazioa aplikatu baino lehen, euren tamainari dagozkion zailtasunen zerga konpentsazio gisa.

«4.– Las microempresas a que se refiere el apartado 1 del artículo 13 de esta Norma Foral podrán considerar deducible de su base imponible un importe equivalente al 20 por 100 de su base imponible positiva, previa a la aplicación de lo previsto en el presente apartado y a la compensación de bases imponibles negativas prevista en el artículo 55, en concepto de compensación tributaria por las dificultades inherentes a su dimensión.

Zenbaki honetan xedatutakoa aplikatzea bateraezina izango da titulu honetako V. kapituluan ezarritako zuzenketak egitearekin.»

La aplicación de lo dispuesto en el presente apartado será incompatible con la aplicación de las correcciones establecidas en el Capítulo V de este Título.»

Hamaika.– Honela idatzita gelditzen dira 33. artikuluaren 1. apartatuaren c) letraren lehen paragrafoa eta 6. apartatua:

Once.– El primer párrafo de la letra c) del apartado 1 y el apartado 6 del artículo 33 quedan redactados en los siguientes términos:

«c) Banatzen diren edo parte hartzen den mozkinak enpresa jardueretatik etortzea. Horretarako ezinbestekoa izango da dibidendua banatzen duen entitateak ekitaldian lortutako sarreren 100eko 85, gutxienez, horrelako errenta motak izatea; ez dira errenta horietan inola ere sartuko foru arau honetako 48. artikuluaren 2. apartatuko a), b) eta d) letretan, entitate ez-egoiliarren errenta positibo batzuk zerga oinarrian sartzeari dagokionez, aipatzen diren errenta motak.»

«c) Que los beneficios que se reparten o en los que se participa procedan de la realización de actividades empresariales, para lo que será imprescindible que, al menos, el 85 por 100 de los ingresos del ejercicio de la entidad que reparte el dividendo correspondan a ese tipo de rentas, entre las que no se computarán, en ningún caso, las comprendidas entre aquellas clases de renta a que se refieren las letras a), b) y d) del apartado 2 del artículo 48 de esta Norma Foral a los efectos de incluir en la base imponible determinadas rentas positivas obtenidas por entidades no residentes.»

«6.– Aurreko apartatuetan ezarritakoaren arabera zergadunaren zerga oinarrian sartzen ez diren errentei dagokienez zerga ondorioak izango dituzten datu guztiak eman behar zaizkio Zerga Administrazioari, zerga honen aitorpenarekin batera, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak zehazten duen moduan.»

«6.– Deberán ser puestos en conocimiento de la Administración tributaria junto con la declaración por este Impuesto, en la forma que se determine por la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, cuantos datos con trascendencia tributaria resulten en relación con las rentas que, en base a lo dispuesto en los apartados precedentes, no se integren en la base imponible del contribuyente.»

Hamabi.– Honela idatzita gelditzen dira 34. artikuluaren 2. apartatuaren bigarren gidoia eta 8. apartatua:

Doce.– El segundo guión del apartado 2 y el apartado 8 del artículo 34 quedan redactados en los siguientes términos:

«– Partaidetzak iraun duen bitartean entitate partaidetuak sortu dituen eta banatu ez diren mozkinen gehikuntza garbiari ez dagokion errenta zatia partaidetza eduki den aldi osoan jarraian sortutzat hartuko da, kontrako frogarik ezean, eta ez da zerga oinarrian sartuko zati bat, aurreko artikuluko 1. apartatuko b) eta c) letretan ezarritako baldintza guztiak batera bete diren ekitaldietan izandako partaidetzari dagokiona, hain zuzen ere.»

«– Respecto de aquella parte de la renta que no se corresponda con un incremento neto de beneficios no distribuidos generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación, la misma se entenderá generada de forma lineal, salvo prueba en contrario, durante el tiempo de tenencia de la participación, no integrándose en la base imponible aquella parte que proporcionalmente se corresponda con la tenencia en los ejercicios en que se hayan cumplido conjuntamente los requisitos establecidos las letras b) y c) del apartado 1 del artículo anterior.»

«8.– Aurreko apartatatuetan ezarritakoaren arabera zergadunaren zerga oinarrian sartzen ez diren errentei dagokienez zerga ondorioak izango dituzten datu guztiak eman behar zaizkio Zerga Administrazioari, zerga honen aitorpenarekin batera, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak zehazten duen moduan.»

«8.– Deberán ser puestos en conocimiento de la Administración tributaria junto con la declaración por este Impuesto, en la forma que se determine por la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, cuantos datos con trascendencia tributaria resulten en relación con las rentas que, en base a lo dispuesto en los apartados precedentes, no se integren en la base imponible del contribuyente.»

Hamahiru.– Honela idatzita gelditzen da 35. artikuluaren 4. apartatua:

Trece.– El apartado 4 del artículo 35 queda redactado en los siguientes términos:

«4.– Aurreko apartatuetan ezarritakoaren arabera zergadunaren zerga oinarrian sartzen ez diren errentei dagokienez zerga ondorioak izango dituzten datu guztiak eman behar zaizkio Zerga Administrazioari, zerga honen aitorpenarekin batera, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak zehazten duen moduan.»

«4.– Deberán ser puestos en conocimiento de la Administración tributaria junto con la declaración por este Impuesto, en la forma que se determine por la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, cuantos datos con trascendencia tributaria resulten en relación con las rentas que, en base a lo dispuesto en los apartados precedentes, no se integren en la base imponible del contribuyente.»

Hamalau.– Honela idatzita gelditzen da 36. artikuluaren 1. apartatuko bigarren paragrafoa:

Catorce.– El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 36 queda redactado en los siguientes términos:

«Foru arau honetako 31. artikuluaren 3. apartatuan aipatutako ibilgailuak eskualdatzen badira, ez-sartzea haren e) letran aipatutako ibilgailuei dagokienez bakarrik aplikatu ahal izango da. Era berean, aipatutako 31. artikuluko 4. apartatuan aipatutako garraio elementuak eskualdatzen badira, ez-sartzea haren hirugarren paragrafoan aipatutako elementuei dagokienez bakarrik aplikatu ahal izango da.»

«En caso de transmisión de vehículos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 31 de esta Norma Foral, la no integración podrá aplicarse sólo con respecto a los vehículos a los que se refiere su letra e). Igualmente, en el caso de trasmisión de elementos de transporte a los que se refiere el apartado 4 del citado artículo 31, la no integración podrá realizarse sólo con respecto a los elementos a que se refiere su párrafo tercero.»

Hamabost.– Honela idatzita gelditzen da 39. artikuluaren 3. apartatuaren lehen paragrafoa:

Quince.– El primer párrafo del apartado 3 del artículo 39 queda redactado en los siguientes términos:

«3.– Zergadunek ez dituzte zerga oinarrian sartuko foru arau honetako 31. artikuluko 6. apartatuan aipatutako partaidetza-maileguak emanez lortu dituzten errentak, entitate mailegu hartzailearen mozkinen ondorioz errenta horiek ordainsari diren neurrian; ez da halakotzat joko interes finkoaren ondoriozko ordaina, betiere mailegua finantzabide gisa erabiltzen bada jarduera edo enpresa-proiektu berriak garatzeko, ez entitate mailegu emaileak, ez mailegu hartzaileak, ez foru arau honetako 42. artikuluan azaldutako moduan haiei lotutako inongo pertsona edo entitatek aurretik garatu ez dituztenak.»

«3.– Los contribuyentes no integrarán en su base imponible las rentas obtenidas por la concesión de los préstamos participativos a que se refiere el apartado 6 del artículo 31 de esta Norma Foral en la medida en que las mismas sean objeto de remuneración como consecuencia de los beneficios de la entidad receptora del préstamo, no teniendo tal consideración la remuneración derivada del interés fijo, siempre que el préstamo se destine a la financiación del desarrollo de nuevas actividades o proyectos empresariales, que no se vinieran desarrollando con anterioridad ni por la entidad prestamista ni por la prestataria ni por personas o entidades vinculadas a las mismas en los términos establecidos en el artículo 42 de esta Norma Foral.»

Hamasei.– Honela idatzita gelditzen da 40. artikuluaren 3. apartatuaren azken paragrafoa:

Dieciséis.– El último párrafo del apartado 3 del artículo 40 queda redactado en los siguientes términos:

«Apartatu honetan xedatutakoa ez zaie aplikatuko foru arau honetako 31. artikuluko 5. apartatuan aipatutako kirol federazioen eta kirol kluben aldeko dohaintzei, haien xede propioak lortzeko erabiltzen badira.»

«No será de aplicación lo dispuesto en este apartado a las donaciones realizadas en favor de las federaciones deportivas y los clubes deportivos, en cuanto sean aplicables a la consecución de sus fines propios, a las que se refiere el apartado 5 del artículo 31 de esta Norma Foral.»

Hamazazpi.– Honela idatzita gelditzen da 41. artikuluaren 2. apartatua:

Diecisiete.– El apartado 2 del artículo 41 queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Egoitza Europar Batasuneko beste estatu batera aldatzen denean edo Espainiako lurraldean dagoen establezimendu iraunkor bati atxikitako elementuak Europar Batasuneko beste estatu batera eskualdatzen direnean, ordea, zergadunak aukera izango du aurreko apartatuan xedatutakoaren aplikazioari dagokion kuotaren ordainketa geroratzeko, osorik edo zati batean, harik eta aipatutako ondare elementuak hirugarren bati eskualdatu arte, Europar Batasunetik kanpo dagoen establezimendu iraunkor bati atxiki arte edo entitatearen balantzean elementu horiei baja eman arte, betiere honako baldintza hauek betetzen badira:

«2.– No obstante, cuando el traslado de residencia se realice o los elementos afectos a un establecimiento permanente situado en territorio español se transfieran a otro Estado miembro de la Unión Europea, el contribuyente podrá optar por diferir, total o parcialmente, el pago de la cuota correspondiente a la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior hasta el momento en que los citados elementos patrimoniales hayan sido transmitidos a un tercero, se hayan afectado a un establecimiento permanente situado fuera de la Unión Europea o hayan sido dados de baja en el balance de la entidad, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Zergadunak zerrenda bat aurkeztu behar du, zerga honengatik aurkeztu behar duen azken autolikidazioarekin batera edo aurreko 1. apartatuko a eta c) letretan azaldutako inguruabarrak gertatzen diren zergaldikoarekin batera. Aurreko 1. apartatuan xedatutakoa aplikatu behar zaien ondare elementuak agertuko dira banan-banan zerrenda horretan, eta elementu bakoitzaren kontabilitate balioa, eta bakoitzaren merkatu balio normalaren eta kontabilitate balioaren arteko diferentzia, bai eta kuota likidoan elementu bakoitzari dagokion zatiaren zenbatekoa ere.

a) El contribuyente presente, junto con la última autoliquidación que deba presentar por este impuesto o con la que corresponda al período impositivo en el que se den las circunstancias previstas en las letras a ) y c) del apartado 1 anterior, una relación individualizada de los elementos patrimoniales respecto de los que resulta de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior en la que conste el valor contable de los mismos y el importe de la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor contable de cada uno de ellos, así como el importe de la parte de cuota íntegra resultante correspondiente a cada uno.

b) Bermatu egin behar da, kreditu entitate batek edo elkarren bermerako sozietate batek emandako abal solidarioaren bidez edo kauzio aseguruaren ziurtagiriaren bidez, kuota kobratuko dela, zergadunak apartatu honetan ezarri den moduan geroratu nahi duen ordainketaren zenbatekoraino, gehi 100eko 30, berandutze interesak eta, halakorik balego, zerga-bilketaren kostuak bermatzeko.

b) Se garantice mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución el cobro de la cuota hasta el importe cuyo pago haya optado el contribuyente por diferir en las condiciones establecidas en este apartado, más un 30 por 100 que sirva para garantizar los intereses de demora y, en su caso, los costes de recaudación en que pudiera incurrirse.

c) Zergadunak urtero aitorpena aurkeztu behar du, Ogasuneko eta Finantzetako foru diputatuak beren beregi onesten duen ereduan. Bertan ondare elementuetako bakoitzaren egoera azaldu behar da, aurreko a) letran aipatutako zenbatekoak jaso behar dira, eta, apartatu honetako lehen paragrafoan aipatutako inguruabarrak gertatu badira, noiz gertatu diren adierazi behar da.

c) El contribuyente presente anualmente una declaración, en el modelo que se apruebe al efecto por la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, en la que se relacione la situación de cada uno de los elementos patrimoniales, los importes a que se refiere la letra a) anterior y la fecha, en su caso, en la que se den las circunstancias a las que hace referencia el primer párrafo de este apartado.

Apartatu honetan azaldutako kasuetan, zergadunak, c) letran aipatutako aitorpenarekin batera, kuota geroratuaren zenbateko hau sartu beharko du: apartatu honetako lehen paragrafoan aipatutako inguruabarrak urte horretan gertatu zaizkien ondore elementuei dagokien zenbatekoa, gehi sortutako berandutza interesak.

En los supuestos establecidos en este apartado, el contribuyente ingresará junto con la declaración a que se refiere la letra c), el importe de la cuota diferida que se corresponda con los elementos patrimoniales respecto a los que se hayan producido en ese año las circunstancias a las que hace referencia el primer párrafo de este apartado, más sus correspondientes intereses de demora.

Zergadunak eskatu ahal izango du murriztu egin dadila b) letran xedatutakoa aplikatzearen ondorioz eman beharreko bermea, egindako ordainketak kuota geroratu osoan hartzen duen proportzio berean.»

El contribuyente podrá solicitar que se reduzca la garantía prestada en aplicación de lo dispuesto en la letra b) en la proporción que represente el pago realizado sobre el total de la cuota diferida.»

Hemezortzi.– Honela idatzita gelditzen da 43. artikuluaren 6. apartatuaren c) letraren lehen gidoia:

Dieciocho.– El primer guión de la letra c) del apartado 6 del artículo 43 queda redactado en los siguientes términos:

«– Higiezinaren balio katastralari urteko 100eko 4ko tasa aplikatuta ateratzen den zenbatekoa. Higiezinak balio katastralik ez badu, erregelamenduz zehazten den balioa hartuko da.»

«– El importe resultante de aplicar el tipo anual del 4 por 100 al valor catastral del inmueble. Si el inmueble no dispone de valor catastral, se tomará el valor que se determine reglamentariamente.»

Hemeretzi.– Honela idatzita gelditzen da 51. artikuluaren 1. apartatua:

Diecinueve.– El apartado 1 del artículo 51 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Zergadunek zerga oinarritik kendu ahal izango dute zerga ondorioetarako euren ondare garbiak aurreko bi ekitaldietako batez bestekoaren aldean izandako gehikuntzaren 100eko 10. Kasu horretan, gehikuntza horren pareko zenbatekoa erreserba batean sartu beharko dute, eta ezingo dute erreserba hori baliatu harik eta kenkaria aplikatu duten zergaldia amaitzen denetik bost urte igaro arte, gutxienez, salbu kapitalera gehitu zaion gehikuntza horren zatia.»

«1.– Los contribuyentes podrán deducir de la base imponible una cantidad equivalente al 10 por 100 del importe del incremento de su patrimonio neto a efectos fiscales respecto a la media de los dos ejercicios anteriores. En tal caso, deberán destinar una cantidad igual al citado incremento a una reserva indisponible por un plazo mínimo de cinco años desde el final del período impositivo correspondiente a su deducción, salvo en la parte de ese incremento que se hubiera incorporado al capital.»

Hogei.– Honela idatzita gelditzen dira 52. artikuluaren 1. eta 3. apartatuak:

Veinte.– Los apartados 1 y 3 del artículo 52 quedan redactados en los siguientes términos:

«1.– Zergadunek zerga oinarritik kendu ahal izango dute mozkinak nibelatzeko erreserba berezi baten zuzkidurarako erabiltzen duten kontabilitate emaitza positiboaren zenbatekoa, gehieneko muga hau gainditu gabe: emaitza horretatik merkataritzako legeriarekin eta haren estatutu-aurreikuspenekin bat etorriz libreki balia dezaketen zatiaren 100eko 10.

«1.– Los contribuyentes podrán reducir su base imponible en el importe de su resultado contable positivo que destinen a la dotación de una reserva especial para nivelación de beneficios hasta un importe máximo del 10 por 100 de la parte de ese resultado sobre la que puedan disponer libremente de conformidad con la legislación mercantil y sus previsiones estatutarias.

Artikulu honetan xedatutakoa aplikatuz zerga-oinarrian egiten den murrizpenak ezingo du gainditu zergaldiko zerga oinarriaren zenbatekoaren 100eko 15, kapitulu honetan araututako zuzenketak eta 55. artikuluan ezarritako zerga oinarri negatiboen konpentsazioa aplikatu baino lehen.

La reducción de la base imponible por aplicación de lo dispuesto en este artículo no podrá superar el 15 por 100 del importe de la base imponible del período impositivo, previa a las correcciones previstas en este capítulo, y a la compensación de bases imponibles prevista en el artículo 55.

Halaber, mozkinak nibelatzeko erreserba bereziaren saldoak inoiz ere ezingo du gainditu zergadunaren zerga ondorioetarako ondare garbiaren 100eko 20, ondare garbitzat hartuta foru arau honetako 47. artikuluko 2. apartatuan hala definitutakoa.»

Asimismo, el saldo de la reserva especial para nivelación de beneficios no podrá superar en ningún momento el 20 por 100 del patrimonio neto a efectos fiscales del contribuyente, entendiendo por tal el definido en el apartado 2 del artículo 47 de esta Norma Foral.»

«3.– Zergadunak ezingo du mozkinak nibelatzeko erreserba bereziaren saldoa baliatu aurreko apartatuan aipatutako epean, salbu zerga oinarrian sartu diren diru kopuruengatik.

«3.– El contribuyente no podrá disponer del saldo de la reserva especial para nivelación de beneficios durante el período de tiempo al que se refiere el apartado anterior, salvo por las cantidades que se hubieran incorporado a la base imponible.

Apartatu honetan xedatutakoa betetzen ez bada, ez-betetzea gertatu den zergaldiko zerga oinarrian sartu beharko dira zerga oinarritik kendu diren eta ez-betetzea dagokien diru kopuruak, euren zenbatekoaren 100eko 5 gehituta, mozkinak nibelatzeko erreserba berezirako zuzkidura zein zergalditako kontabilitate emaitza positiboaren kargura egin den, zergaldi hartako azken egunetik igarotako urte bakoitzeko.»

El incumplimiento de lo dispuesto en este apartado implicará la integración en la base imponible del período impositivo en que se produzca el incumplimiento las cantidades que hayan reducido la base imponible respecto de las que se haya producido el citado incumplimiento, adicionando a las mismas un 5 por 100 de su importe por cada año que haya transcurrido desde el último día del período impositivo con cargo a cuyo resultado contable positivo se hubiera dotado la reserva especial para nivelación de beneficios.»

Hogeita bat.– Honela idatzita gelditzen da 53. artikulua:

Veintiuno.– El artículo 53, queda redactado en los siguientes términos:

«53. artikulua. Ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba berezia.

«Artículo 53.– Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva.

1.– Zergadunek zerga oinarritik kendu ahal izango dute ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba bereziaren hornidurarako euren kontabilitate emaitza positibotik hartzen duten zenbatekoaren 100eko 60.

1.– Los contribuyentes podrán reducir su base imponible en el 60 por 100 del importe de su resultado contable positivo que destinen a la dotación de una reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva.

Artikulu honetan xedatutakoa aplikatuz zerga oinarrian egiten den murrizpenak ezingo du gainditu zergaldiko zerga oinarriaren zenbatekoaren 100eko 45, kapitulu honetan jasotako zuzenketak eta zerga oinarrien konpentsazioa aplikatu baino lehen.

La reducción de la base imponible por aplicación de lo dispuesto en este artículo no podrá superar el 45 por 100 del importe de la base imponible del período impositivo, previa a las correcciones previstas en este capítulo y a la compensación de bases imponibles.

Halaber, ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba bereziaren saldoak inoiz ere ezingo du gainditu zergadunaren zerga ondorioetarako ondare garbiaren 100eko 50 (ondare garbitzat hartuta foru-arau honetako 47. artikuluko 2. apartatuan hala definitutakoa), salbu eta kontabilitateko galeren ondorioz gehikuntza gertatzen denean.

Asimismo, el saldo de la reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva no podrá superar en ningún momento el 50 por 100 del patrimonio neto a efectos fiscales del contribuyente, entendiendo por tal el definido en el apartado 2 del artículo 47 de esta Norma Foral, salvo que se produzca un incremento derivado de la existencia de pérdidas contables.

2.– Artikulu honetan xedatutakoaren babesean ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba berezian sartzen diren diru kopuruak honako xede hauetakoren baterako erabili beharko dira, erreserba berezirako zuzkidura zein zergalditako kontabilitate emaitza positiboaren kargura egin den, zergaldi hartako azken egunetik hiru urte igaro baino lehen:

2.– Las cantidades dotadas a la reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva en virtud de lo dispuesto en este artículo deberán destinarse, en el plazo máximo de tres años desde el último día del período impositivo con cargo a cuyo resultado contable positivo se hubiera dotado la mencionada reserva especial, a alguna de las finalidades siguientes:

a) Foru arau honetako 61. artikuluan ezarritako kenkarirako eskubidea ematen duten aktibo ez-korronte berriak erosteko.

a) La adquisición de activos no corrientes nuevos que dieran derecho a la deducción establecida en el artículo 61 de esta Norma Foral.

Zergadunak, horrelakoetan, ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba berezian sartutako diru kopuruen bikoitza inbertitu beharko du aktibo ez-korronte berriaren erosketan, zuzkidura osoa aplikatutzat jo ahal izateko, eta ezingo du aplikatu foru arau honetako 61. artikuluan ezarritako kenkaria, letra honetan ezarritako zenbatekoraino.

En este supuesto, el contribuyente deberá invertir en la adquisición del activo no corriente nuevo un importe equivalente al doble de las cantidades dotadas a la reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva para considerar aplicada la totalidad de la dotación, sin que pueda aplicar la deducción prevista en el artículo 61 de esta Norma Foral a un importe igual al establecido en esta letra.

b) Foru arau honetako 65. artikuluko 2. apartatuan ezarritako kenkarirako eskubidea ematen duten ondare elementuak erosteko.

b) La adquisición de elementos patrimoniales que dieran derecho a la deducción establecida en el apartado 2 del artículo 65 de esta Norma Foral.

Zergadunak, horrelakoetan, ezingo du aplikatu foru arau honetako 65. artikuluko 2. apartatuan ezarritako kenkaria, ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba bereziaren kargura aplikatu den zenbatekoraino.

En este supuesto, el contribuyente no podrá aplicar la deducción prevista en el apartado 2 del artículo 65 de esta Norma Foral en un importe igual al que haya sido objeto de aplicación con cargo a la reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva.

c) Lehen mailako merkatuan entitateetako partaidetzak eskuratzea, partaidetzok baldintza hauek betetzen badituzte: foru-arau honetako 33. artikuluko 1. apartatuan ezarritako beharkizunak betetzea; ez kotizatzea bigarren mailako merkatu antolatuetan; enpresa proiektu garrantzitsuak ahalbidetzea, jarduera, produktu edo merkatu berrien garapena, lehendik daudenen handitze edo finkapena edota lanpostu egonkorren sorrera eragiten dutenak; partaidetutako entitatearen zerga ondorioetarako ondare garbiaren gehikuntza nabarmena ekartzea; kapitalen merkatuetan sartzeko zailtasunak izatea, egin beharreko inbertsioen tamaina, berritasuna edo arriskua dela-eta; eta foru arau honetako 13. artikuluko 3. apartatuko a) eta c) letretan ezarritako betekizunak betetzea.

c) La adquisición en el mercado primario de participaciones en entidades que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 33 de esta Norma Foral, no coticen en un mercado secundario organizado, implementen proyectos empresariales relevantes que supongan el desarrollo de nuevas actividades, productos o mercados, la ampliación o consolidación de otros existentes o la creación de empleos estables, que impliquen un incremento sustancial del patrimonio neto a efectos fiscales de la entidad participada, que encuentren dificultades, derivadas de la magnitud, la novedad o el riesgo de las inversiones a acometer, en el acceso a los mercados de capitales y que cumplan los requisitos establecidos en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 13 de esta Norma Foral.

Foru arau honetako 42. artikuluko 3. apartatuan adierazten den moduan lotutako pertsona edo entitate bati erosten bazaizkio partaidetzak, ez da aplikatuko letra honetan xedatutakoa.

No se aplicará lo dispuesto en esta letra cuando la adquisición se realice a una persona o entidad vinculada en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 42 de esta Norma Foral.

d) Inbertsioa egitea, kapitaleko partaidetzaren bitartez, hazteko ahalmen handia duten mikroenpresa edo enpresa txiki eta ertainen enpresa-proiektu berriren bat garatzeko hasierako etapan edo garapen etapan. Inbertsio hori egiteaz gainera, enpresaren kudeaketan parte har daiteke norberaren lanbide esperientzia baliatuta, epe ertaineko errentagarritasuna lortze aldera, bussiness angel edo inbertsiogile pribatu informalaren figura dela medio.

d) La inversión mediante la participación en el capital en la etapa inicial de desarrollo de un nuevo proyecto empresarial o en su en fase de desarrollo, de las microempresas y pequeñas y medianas empresas con alto potencial de crecimiento, pudiéndose simultanear la inversión con la participación con su experiencia profesional en la gestión de la empresa, con el fin de obtener una rentabilidad a medio plazo, mediante figuras conocidas como inversores privados informales o business angels.

Letra honetan azaldutako kasuan, erreserba berezia gauzatzeko egiten den inbertsioa ez da 100.000 eurotik gorakoa izango enpresa-proiektu bakoitzeko, eta zenbateko hori gainditzen bada, proiektu horretan 100.000 euroko zenbatekoa baino ez da gauzatutzat joko.

En el supuesto establecido en esta letra, la inversión en la que se materialice la reserva especial no podrá ser superior a 100.000 euros por cada proyecto empresarial, y si se supera esa cantidad, solamente se considerará materializado en ese proyecto un importe de 100.000 euros.

67. artikuluaren 5. apartatuan xedatutakoaren arabera eutsi beharko zaie a) eta b) letretan aipatutako inbertsioei.

Las inversiones a que se refieren las letras a) y b) deberán mantenerse en los términos previstos en el apartado 5 del artículo 67.

Gutxienez 5 urtez eutsi beharko zaie c) eta d) letretan aipatutako inbertsioei, salbu eta, d) letrako kasuan, enpresa-proiektuak porrot egiten duenean, eta hori gertatu dela ulertuko da partaidetutako entitatea likidatzen bada edo konkurtso egoera deklaratzen bazaio.

Las inversiones a que se refieren las letras c) y d) deberán mantenerse durante un período mínimo de 5 años, salvo que, en el supuesto de la letra d), el proyecto empresarial hubiera fracasado, lo que se entenderá producido con la liquidación de la entidad participada o su declaración en situación de concurso.

3.– Aurreko apartatuan ezarritako hiru urteko epea igarotakoan, zergadunak ez baditu erabat gauzatu ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba berezian sartutako diru kopuruak, geratzen den zenbatekoaren 100eko 60 zerga oinarriari gehituko zaio aipatutako epea betetzen den zergaldian, eta zenbateko horren 100eko 15eko zuzenketa positibo gehigarria egingo da.

3.– Si hubiera transcurrido el plazo de tres años establecido en el apartado anterior sin que el contribuyente hubiera materializado completamente las cantidades dotadas a la reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva, el 60 por 100 del importe restante incrementará la base imponible del período impositivo en que se cumpla el mencionado plazo, realizándose una corrección positiva adicional del 15 por 100 del mencionado importe.

4.– Aurreko 2. apartatuan aipatzen den euste epean, zergadunak ezin izango du baliatu ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba bereziaren saldoa.

4.– El contribuyente no podrá disponer del saldo de la reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva durante el período de tiempo al que se refiere el apartado 2 anterior.

Apartatu honetan xedatutakoa betetzen ez bada, ez-betetzea gertatu den zergaldiko zerga oinarrian sartu beharko dira zerga oinarritik kendu diren eta ez-betetzea dagokien diru kopuruak, euren zenbatekoaren 100eko 5 gehituta, ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba berezirako zuzkidura zein zergalditako kontabilitate emaitza positiboaren kargura egin den, zergaldi hartako azken egunetik igarotako urte bakoitzeko.

El incumplimiento de lo dispuesto en este apartado implicará la integración en la base imponible del período impositivo en que se produzca el incumplimiento de las cantidades que hayan reducido la base imponible respecto de las que se haya producido el citado incumplimiento, adicionando a las mismas un 5 por 100 de su importe por cada año que haya transcurrido desde el último día del período impositivo con cargo a cuyo resultado contable positivo se hubiera dotado la reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva.

5.– Zergadunak artikulu honen 2. apartatuko c) letran azaldutako xedeetarako erabili nahi badu ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba bereziaren saldo osoa edo horren zati bat, Administrazioa aurretiaz lotesteko prozedura hasi beharko du, Gipuzkoako lurralde historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren 82. artikuluan eta ondorengoetan ezarrita dagoen bezala, artikulu honetan aipatutako erreserba berezirako zuzkidura zer zergalditako kontabilitate emaitza positiboaren kargura egin den, zergaldi hartako urteko kontuak onesteko ezarritako epea amaitu baino lehen. Prozedura horretan zehatz-mehatz jaso behar dira erreserba gauzatzeko proiektuak, eta justifikatu egin behar da inbertsioen emaitza den ekoizpen jarduera sendotzeko eta enpresa-sustapenerako xedea bete egin dela, baita haren eragin ekonomikoa ere.

5.– Cuando el contribuyente vaya a destinar la totalidad o parte del saldo de la reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva a las finalidades previstas en la letra c) del apartado 2 de este artículo deberá iniciar un procedimiento de vinculación administrativa previa en los términos establecidos en los artículos 82 y siguientes de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa con anterioridad al vencimiento del plazo establecido para aprobar las cuentas anuales del ejercicio con cargo a cuyo resultado contable positivo se hubiera dotado la reserva especial a que se refiere este artículo, en el que se contengan detalladamente los proyectos de materialización de la reserva y se justifique el cumplimiento de la finalidad de promoción empresarial y reforzamiento de la actividad productiva resultante de las inversiones correspondientes, así como su impacto económico.

Administrazioa aurretiaz lotesteko prozeduraren ebazpen aldekoa ezinbestekoa izango da zerga oinarria murriztu ahal izateko artikulu honetako 1. apartatuan adierazitako moduan, eta geroago ez badira betetzen prozedura horren baldintzak, artikulu honetako 4. apartatuan xedatutakoa aplikatuko zaio Administrazioa aurretiaz lotesteko prozeduraren xede izan den kenkariaren zenbateko osoari.

La resolución favorable del procedimiento de vinculación administrativa previa será requisito imprescindible para poder reducir la base imponible en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo y el incumplimiento posterior de los términos en los que estuviera formulado el mismo implicará la aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo sobre el total importe de la deducción practicada a la que se refiera el procedimiento de vinculación administrativa previa.

Erregelamendu bidez zehaztuko da Administrazioa aurretiaz lotesteko prozedura hori hasteko zer baldintza bete beharko diren eta gutxienez zer elementu frogatu beharko diren prozeduraren ebazpen aldekoa lortzeko.

Reglamentariamente se determinarán los requisitos exigidos para la iniciación del citado procedimiento de vinculación administrativa previa y los elementos mínimos que deberán acreditarse a los efectos de obtener una resolución favorable del mismo.

6.– Ezingo dute artikulu honetan xedatutakoa aplikatu foru arau honetako 32. artikuluko 4. apartatuan xedatutakoaz baliatu diren mikroenpresek.

6.– No podrán aplicar lo dispuesto en este artículo las microempresas que se hubiera acogido a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 32 de esta Norma Foral.

7.– Ezingo dute artikulu honetan xedatutakoa inola ere aplikatu foru arau honetako 56. artikuluko 1. apartatuan ezarritako karga tasez bestelakoak dituzten entitateek eta sozietateen gaineko zergan ezarritako araubide bereziak dituztenek, foru arau honetako VI. tituluko VII. kapituluan ezarritako araubidea izan ezik.

7.– No podrán aplicar, en ningún caso, lo dispuesto en el presente artículo las entidades sometidas a tipos de gravamen diferentes a los establecidos en el apartado 1 del artículo 56 de esta Norma Foral ni las que estén sometidas a los regímenes especiales establecidos en el Impuesto sobre Sociedades, con excepción del regulado en el Capítulo VII del Título VI de esta Norma Foral.

Foru arau honetako VI. tituluko VI. kapituluan ezarritako erregelei jarraituz zergapetutako talde fiskalek artikulu honetan xedatutakoa aplikatu ahal izango dute foru arau honetako 89. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.»

Los grupos fiscales que tributen siguiendo las reglas establecidas en el Capítulo VI del Título VI de esta Norma Foral podrán aplicar lo dispuesto en este artículo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de esta Norma Foral.»

Hogeita bi.– 55. artikuluari apartatu berri bat gehitzen zaio, 5. apartatua, honako eduki hau duena:

Veintidós.– Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 55, con el siguiente contenido:

«5.– 14. artikuluan jasotako ondare sozietateek ezin izango dituzte beren zerga oinarriak konpentsatu ondare sozietate moduan tributatu ez zuten zergaldiei dagozkien zerga oinarri negatiboekin.»

«5.– Las sociedades patrimoniales previstas en el artículo 14 no podrán compensar sus bases imponibles con bases imponibles negativas pendientes correspondientes a períodos impositivos en los que no tributaron como sociedades patrimoniales.»

Hogeita hiru.– Honela idatzita gelditzen da 57. artikulua:

Veintitrés.– El artículo 57 queda redactado en los siguientes términos:

«57. artikulua.– Kuota osoa.

«Artículo 57.– Cuota íntegra.

Kuota osoa oinarri likidagarriari karga tasa aplikatzetik ateratako kopurua da.»

Se entenderá por cuota íntegra la cantidad resultante de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.»

Hogeita lau.– 61. artikuluari apartatu berri bat gehitzen zaio, 6. apartatua, honako eduki hau duena:

Veinticuatro.– Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 61, con el siguiente contenido:

«6.– Aktiboak eskuratzen badira legezko lagapen-obligazio bat betetzeagatik, entitate lagapendunak ezingo du aplikatu artikulu honetan aipatzen diren kenkariak. Gainera, artikulu honen 3. apartatuaren d) letran jasotakoaren ondorioetarako, lagapendunak aktibatutako zenbatekoak ezingo dira konputatu ez ekitaldiko inbertsio gisa ez lehenagotik dauden aktibo gisa.»

«6.– En el supuesto de activos adquiridos en cumplimiento de una obligación legal de cesión, la entidad cesionaria no podrá aplicar las deducciones a que se refiere este artículo, no debiendo computarse los importes activados por el cesionario ni como inversión del ejercicio ni como activos preexistentes, a efectos del cumplimiento del requisito previsto en la letra d) del apartado 3 de este artículo.»

Hogeita bost.– 62. artikuluari 5, 6 eta 7. apartatu berriak eransten zaizkio, eduki honekin:

Veinticinco.– Se añaden los nuevos apartados 5, 6 y 7 al artículo 62, con el siguiente contenido:

«5.– Ikertzaileek Gizarte Segurantzako kotizazioetan duten hobaria (Ikertzaileen Gizarte Segurantzarako kotizazioetako hobariei buruzko 2014ko ekainaren 13ko 475/2014 Errege Dekretuan arautua) bateragarria izango da ikerketa eta garapen jarduerak direla-eta ezarritako kenkarien erregimenaren aplikazioarekin, mikroenpresen zein enpresa txiki eta ertainen kasuan.

«5.– La bonificación en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador, regulada en el Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización de la Seguridad Social del personal investigador, será compatible con la aplicación del régimen de deducciones por actividades de investigación y desarrollo establecido en este artículo para las microempresas, pequeñas y medianas empresas.

6.– Gainerako enpresa edo entitateen kasuan ere, 2014ko ekainaren 13ko 475/2014 Errege Dekretuan araututako hobaria bateragarria izango da kenkari honekin, baina ikertzaile berari aplikatzen ez bazaio. Halakoetan, enpresek bi aukera dituzte: batetik, hobaria aplikatzea Gizarte Segurantzako kotizazioan, errege dekretu horren 2. artikuluan aipatzen diren langileei dagokienez; bestetik, kenkaria aplikatzea langileok parte hartzen duten eta ikerketa eta garapen jarduerak egiten dituzten proiektuen ondoriozko kostuengatik.

6.– Para el resto de empresas o entidades la bonificación regulada en Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, será compatible con esta deducción siempre que no se aplique sobre el mismo investigador. En tales supuestos, las empresas podrán optar por aplicar la bonificación en la cotización a la Seguridad Social respecto del personal a que se refiere el artículo 2 de dicho Real Decreto, o una deducción por los costes de dicho personal en los proyectos en los que participe y en los que realice las actividades de investigación y desarrollo.

Aurreko paragrafoan ezarritakoarekin bat, enpresa berarentzat bateragarria izango da, proiektu berean, ikertzaile batzuen kasuan hobariak aplikatzea eta beste ikertzaile batzuk direla-eta kenkariak aplikatzea.

De acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, será compatible por una misma empresa y en un mismo proyecto, la aplicación de bonificaciones sobre investigadores junto con la de deducciones por otros investigadores por los que la empresa, en ese caso, desee deducirse.

7.– Zerga Administrazioak eskaturik, hobariak eta kenkariak aplikatzen dituzten entitateek edo enpresek urteko memoria bat aurkeztu beharko dute, egindako jarduerak zein proiektuak eta hobariak ukitutako ikertzaileak jasoko dituena.»

7.– Las entidades o empresas que apliquen bonificaciones y que también apliquen deducciones, deberán además aportar a requerimiento de la Administración Tributaria una memoria anual de actividades y proyectos ejecutados e investigadores afectados por la bonificación.»

Era berean, 63. artikuluari 6, 7 eta 8. apartatu berriak eransten zaizkio, eduki honekin:

Asimismo, se añaden los nuevos apartados 6, 7 y 8 al artículo 63, con el siguiente contenido:

«6.– Ikertzaileek Gizarte Segurantzako kotizazioetan duten hobaria (Ikertzaileen Gizarte Segurantzarako kotizazioetako hobariei buruzko 2014ko ekainaren 13ko 475/2014 Errege Dekretuan arautua) bateragarria izango da berrikuntza teknologikoko jarduerak direla-eta ezarritako kenkarien erregimenaren aplikazioarekin, mikroenpresen zein enpresa txiki eta ertainen kasuan.

«6.– La bonificación en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador, regulada en el Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización de la Seguridad Social del personal investigador, será compatible con la aplicación del régimen de deducciones por actividades de innovación tecnológica establecido en este artículo para las microempresas, pequeñas y medianas empresas.

7.– Gainerako enpresa edo entitateen kasuan ere, 2014ko ekainaren 13ko 475/2014 Errege Dekretuan araututako hobaria bateragarria izango da kenkari honekin, baina ikertzaile berari aplikatzen ez bazaio. Halakoetan, enpresek bi aukera dituzte: batetik, hobaria aplikatzea Gizarte Segurantzako kotizazioan, errege dekretu horren 2. artikuluan aipatzen diren langileei dagokienez; bestetik, kenkaria aplikatzea langileok parte hartzen duten eta berrikuntza teknologikoko jarduerak egiten dituzten proiektuen ondoriozko kostuengatik.

7.– Para el resto de empresas o entidades la bonificación regulada en el Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, será compatible con esta deducción siempre que no se aplique sobre el mismo investigador. En tales supuestos, las empresas podrán optar por aplicar la bonificación en la cotización a la Seguridad Social respecto del personal a que se refiere el artículo 2 de dicho Real Decreto, o una deducción por los costes de dicho personal en los proyectos en los que participe y en los que realice las actividades de innovación tecnológica.

Aurreko paragrafoan ezarritakoarekin bat, enpresa berarentzat bateragarria izango da, proiektu berean, ikertzaile batzuen kasuan hobariak aplikatzea eta beste ikertzaile batzuk direla-eta kenkariak aplikatzea.

De acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, será compatible por una misma empresa y en un mismo proyecto, la aplicación de bonificaciones sobre investigadores junto con la de deducciones por otros investigadores por los que la empresa, en ese caso, desee deducirse.

8.– Zerga Administrazioak eskaturik, hobariak eta kenkariak aplikatzen dituzten entitateek edo enpresek urteko memoria bat aurkeztu beharko dute, egindako jarduerak zein proiektuak eta hobariak ukitutako ikertzaileak jasoko dituena.»

8.– Las entidades o empresas que apliquen bonificaciones y que también apliquen deducciones, deberán además aportar a requerimiento de la Administración Tributaria una memoria anual de actividades y proyectos ejecutados e investigadores afectados por la bonificación.»

Hogeita sei.– Honela idatzita gelditzen dira 67. artilukuluaren 3. apartatuko laugarren paragrafoa eta 7. apartatua:

Veintiséis.– El párrafo cuarto del apartado 3 y el apartado 7 del artículo 67 quedan redactados en los siguientes términos:

«Foru arau honetako 31. artikuluko 3. apartatuan aipatutako ibilgailuen kasuan, kenkariak aplikatuko zaizkie haren e) letran aipatutako ibilgailuei bakarrik. Era berean, 31. artikulu horretako 4. apartatuan aipatutako garraio elementuen kasuan, kenkariak aplikatuko zaizkie haren hirugarren paragrafoan aipatutako elementuei bakarrik.»

«En caso de vehículos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 31 de esta Norma Foral, las deducciones procederán sólo con respecto a los vehículos a los que se refiere su letra e). Igualmente, en el caso de elementos de transporte a los que se refiere el apartado 4 del citado artículo 31, las deducciones procederán sólo con respecto a los elementos a que se refiere su párrafo tercero.»

«7.– Kuota likidoko kenkariak aplikatzerakoan, honako hurrenkera hau jarraitu behar da:

«7.– La aplicación de las deducciones de la cuota líquida deberá seguir el siguiente orden:

a) Lehenengo, aurreko ekitaldietan sortutako kenkariak aplikatu behar dira, bakoitzaren arautegian ezarritako muga errespetatuta.

a) En primer lugar se aplicarán las deducciones generadas en ejercicios anteriores respetando el límite preestablecido en sus respectivas normativas.

b) Ondoren, artikulu honetako aurreko 1. apartatuan ezarritako muga aplikatu behar zaien ekitaldi bereko kenkariak aplikatuko dira.

b) A continuación se aplicarán las deducciones del ejercicio a las que sean de aplicación los límites establecidos en el apartado 1 de este artículo.

c) Jarraian, kuota likidoaren gaineko mugarik gabe aplikatzen diren aurreko ekitaldietako kenkariak aplikatuko dira.

c) Seguidamente se practicarán las deducciones que se apliquen sin límite sobre la cuota líquida derivadas de ejercicios anteriores.

d) Azkenik, kuota likidoaren gaineko mugarik gabe aplikatzen diren ekitaldiko kenkariak aplikatuko dira.

d) Finalmente se practicarán las deducciones que se aplican sin límite sobre la cuota líquida correspondientes al ejercicio.

Kuota likidoaren gaineko muga duten kenkarien baturak inoiz ere ezin izango du gainditu kuota likido horri artikulu honetako 1. apartatuan aipatzen den ehunekoa aplikatzetik ateratzen den zenbatekoa, alde batera utzita kenkari horiek zer ekitalditan sortu diren.»

En ningún caso la suma de las deducciones con límite sobre la cuota líquida podrá exceder del importe resultante de aplicar a dicha cuota líquida el porcentaje a que se refiere el apartado 1 de este artículo, con independencia del período impositivo en que las mismas se hubieran generado.»

Hogeita zazpi.– Honela idatzita gelditzen da 100. artikuluaren 1. apartatua:

Veintisiete.– El apartado 1 del artículo 100 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Sozietate nagusiak, talde fiskalaren aitorpena aurkezten duen aldi berean, taldeari dagokion zerga zorra kitatu beharko du eta berau Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak adierazten dituen lekuan, moduan eta epeetan sartu.»

«1.– La sociedad dominante vendrá obligada, al tiempo de presentar la declaración del grupo fiscal, a liquidar la deuda tributaria correspondiente al mismo y a ingresarla en el lugar, forma y plazos que se determine por la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.»

Hogeita zortzi.– Honela idatzita gelditzen da 105. artikuluaren 5. apartatua:

Veintiocho.– El apartado 5 del artículo 105 queda redactado en los siguientes términos:

«5.– Zerga paradisutzat jotzen diren lurralde edo lurraldeetan helbideratutako edo finkatutako entitateek esku hartzen duten eragiketetatik lortutako errentak, edota horien bidez lortutakoak, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren edota zerga honen zerga oinarrian sartuko dira.»

«5.– Se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de este Impuesto las rentas obtenidas en operaciones en las que intervengan entidades domiciliadas o establecidas en países o territorios considerados como paraísos fiscales u obtenidas a través de los mismos.»

Hogeita bederatzi.– Honela idatzita gelditzen da 106. artikuluaren 4. apartatua:

Veintinueve.– El apartado 4 del artículo 106 queda redactado en los siguientes términos:

«4.– Zerga paradisutzat jotzen diren lurralde edo lurraldeetan helbideratutako edo finkatutako entitateek esku hartzen duten eragiketetatik lortutako errentak, edota horien bidez lortutakoak, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren edota zerga honen zerga oinarrian sartuko dira.»

«4.– Se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de este Impuesto las rentas obtenidas en operaciones en las que intervengan entidades domiciliadas o establecidas en países o territorios considerados como paraísos fiscales u obtenidas a través de los mismos.»

Hogeita hamar.– Honela idatzita gelditzen da 107. artikuluaren 3. apartatua:

Treinta.– El apartado 3 del artículo 107 queda redactado en los siguientes términos:

«3.– Eskuratutako ondasunak, zergari dagokionez, foru arau honen 103. artikuluan ezarritakoaren arabera baloratuko dira.

«3.– Los bienes adquiridos se valorarán a efectos fiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de esta Norma Foral.

Hala ere, entitate eskuratzaileak entitate eskualdatzailearen kapitalean gutxienez 100eko 5eko partaidetza badu (edo 100eko 3koa, sozietate horrek antolatutako bigarren mailako merkatu batean kotizatuz gero), partaidetzak duen eskurapen prezioaren eta ondare garbiaren arteko diferentziaren zenbatekoa eskuratutako ondasunei eta eskubideei egotziko zaie; horretarako Merkataritza Kodeko 46. artikuluan eta hura garatu duten gainerako arauetan ezarritako integrazio metodo orokorra aplikatuko da. Gainera, aurrean aipatutako balorazioaren arabera egoten ez den diferentziaren zatia kengarria izango da zerga ordainketan, foru arau honetako 25. artikuluko 1. apartatuan ezarri den bezala. Salbuespena: batera zein bestera, foru arau honetako 34. artikuluan xedatutakoa aplikatuta, aurreko beste entitate eskualdatzaile baten zerga oinarrian sartu ez den diferentziaren zatia.

No obstante, cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad transmitente en, al menos, un 5 por 100, o el 3 por 100 si las acciones de la sociedad participada cotizan en un mercado secundario organizado, el importe de la diferencia entre el precio de adquisición de la participación y su patrimonio neto se imputará, con efectos fiscales, a los bienes y derechos adquiridos, aplicando el método de integración global establecido en el artículo 46 del Código de Comercio y demás normas de desarrollo, y la parte de aquella diferencia que de acuerdo con la valoración citada no hubiera sido imputada, será fiscalmente deducible en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 25 de esta Norma Foral, excepto, en ambos casos, la parte de esa diferencia que no se hubiera integrado en la base imponible de una entidad transmitente anterior por aplicación de lo dispuesto en el artículo 34 de esta Norma Foral.

Orobat, jasotako ondasun eskubideei egotziko zaie entitate eskualdatzailearen egoitzan sortutako ondasun eskubideen balioak izandako aldaketen ondoriozko doikuntzekin bat datorren partaidetzak zerga ondorioetarako duen eskuraketa balioaren zatia, zati hori galera-irabazien kontuan egotzi ez zenez gero, ez baitzuen zerga ondoriorik izan.

Asimismo, se imputará a los bienes y derechos recibidos la parte del valor de adquisición a efectos fiscales de la participación que se corresponda con los ajustes por cambio de valor de dichos bienes y derechos originados en sede de la entidad transmitente que, por no haberse imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias, no tuvieron efectos fiscales.

Aurreko bi paragrafoetan xedatutakoa aplikatzeko, ezinbestekoa izango da entitate eskuratzailea eta eskualdatzailea ez izatea sozietate talde berekoak, Merkataritza Kodeko 42. artikuluan ezarritako irizpideekin bat etorriz, egoitza non duten eta urteko kontuak batera egin behar dituzten alde batera utzita. Beharkizun hori ez zaio ezarriko pertsona edo entitate eskualdatzaileak ordaindutako partaidetzaren eskuraketa prezioari, eskualdatzaileak, aldi berean, Merkataritza Kodeko 42. artikuluan xedatutako balizkoen artean ez dauden pertsona edo entitate bati eskuratu badio.

Para la aplicación de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, se requerirá que la entidad adquirente y la transmitente no formen parte de un grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. Este requisito no se aplicará respecto del precio de adquisición de la participación satisfecho por la persona o entidad transmitente cuando a su vez la hubiese adquirido de personas o entidades que no se encuentren respecto a la misma en alguno de los casos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.

Aurreko paragrafoan jasotako beharkizuna betetzen ez denean, partaidetzak zerga ondorioetarako duen eskurapen balioaren eta ondare partaidetuaren ondare garbiaren arteko diferentziari dagokion kenkaria bakarrik egin daiteke baldin eta kreditatzen bada erositako sozietatearen merkataritza-fondoaren balio-galera itzulezin bati dagokiola.»

Cuando no se cumpla el requisito del párrafo anterior, la deducción de la diferencia entre el valor de adquisición a efectos fiscales de la participación y el patrimonio neto de la entidad participada sólo podrá efectuarse cuando se acredite que responde a una depreciación irreversible del fondo de comercio de la sociedad adquirida.»

Hogeita hamaika.– Honela idatzita gelditzen dira 115. artikuluaren 1. eta 5. apartatuak:

Treinta y uno.– Los apartados 1 y 5 del artículo 115 quedan redactados en los siguientes términos:

«1.– Kapitulu honetan ezarritako araubideari jarduera ekonomiko nagusitzat ondasun higiezinen gaineko eskubide errealak lagatzea edo eratzea duten zergadunek heldu ahal diote (jarduera horren barruan sartzen dira ondasun horiek errentan edo azpierrentan ematea eta ondasunok erabiltzeko edo gozatzeko eskubideak edo ahalmenak eratzea, izena eta izaera gorabehera), baldintza hau betez gero: entitatearen urteko batez besteko plantilla bost langilekoa izan behar da, hain zuzen ere besteren konturako langileak, lansaio osokoak eta dedikazio esklusiboa dutenak. Horretarako, ez dira zenbatuko foru arau honetako 42. artikuluan ezarritakoaren arabera zergadunarekin lotutzat jotzen diren langileak.

«1.– Podrán acogerse al régimen previsto en este Capítulo los contribuyentes que tengan como actividad económica principal la cesión o la constitución de derechos reales que recaigan sobre bienes inmuebles, comprendiendo su arrendamiento, subarrendamiento o la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre los mismos, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, siempre que para el desarrollo de esa actividad la entidad tenga, al menos, una plantilla media anual de cinco trabajadores empleados por cuenta ajena a jornada completa y con dedicación exclusiva a la misma. A estos efectos, no se computarán los empleados que tengan la consideración de personas vinculadas con el contribuyente en los términos del artículo 42 de esta Norma Foral.

Batez besteko plantilla zenbatzean, aurreko paragrafoan ezarritako baldintzak betetzen dituzten langileak hartu behar dira kontuan, hain zuzen ere foru arau honetako 42. artikuluan ezarritakoaren arabera zergadunari lotutako ondare sozietateez bestelako entitateetan enplegatuta daudenak.»

A efectos del cómputo de la plantilla media deberá tenerse en cuenta el personal que cumpla los requisitos establecidos en el párrafo anterior y que se encuentre empleado en el conjunto de entidades vinculadas con el contribuyente en los términos establecidos en el artículo 42 de esta Norma Foral y que no tengan la consideración de sociedades patrimoniales.»

«5.– Entitate bati VI. titulu honetako gainerako araubide berezietako bat aplikatu ahal bazaio (salbuespenak: zerga baterakuntzaren araubide berezia; bat-egiteen, zatiketen, aktibo ekarpenen, balore trukeen, aktiboaren eta pasiboaren lagapen osoaren, eta Europako sozietate edo sozietate kooperatibo baten egoitza Europar Batasuneko estatu kide batetik beste batera aldatzearen araubide berezia), ezin hautatu izango du kapitulu honetako araubidea, ondorengo paragrafoan ezarritakoa eragotzi gabe.

«5.– Cuando a la entidad le resulte de aplicación cualquiera de los restantes regímenes especiales contemplados en este Título VI, excepto el de consolidación fiscal y el de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores, cesiones globales del activo y del pasivo y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, no podrá optar por el régimen regulado en este Capítulo, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

Foru arau honetako 13. artikuluan ezarritakoaren arabera mikroenpresa edo enpresa txiki edo ertain diren entitateek, honako hauen artean hauta dezakete: foru arau honetan entitate horientzat ezarritako espezialitateak aplikatzea edo kapitulu honetako araubide berezia aplikatzea.

Las entidades que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de esta Norma Foral, tengan la consideración de microempresas, pequeñas o medianas empresas, podrán optar entre aplicar las especialidades previstas para las mismas en este Impuesto o aplicar el régimen especial regulado en este Capítulo.

Foru arau honetako 14. artikuluan jasotakoaren arabera ondare sozietatetzat hartzen diren entitateek honako hauen artean hauta dezakete: foru arau honetan entitate horientzat ezarritako espezialitateak aplikatzea edo kapitulu honetako araubide berezia aplikatzea.»

Asimismo, las entidades que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de esta Norma Foral, tengan la consideración de sociedades patrimoniales, podrán optar entre aplicar las especialidades previstas para las mismas en este Impuesto o aplicar el régimen especial regulado en este Capítulo.»

Hogeita hamabi.– Honela idatzita gelditzen da 116. artikuluaren 2. apartatua:

Treinta y dos.– El apartado 2 del artículo 116 queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Artikulu honetako aurreko apartatuan errentak zerga oinarrian ez sartzeaz ezarritakoa entitatearen higiezinak eskualdatuta lortutako errentei ere aplikatuko zaie, honako baldintza hau betez gero: eskualdatu aurretik entitateak gutxienez 10 urtean eduki izana errentatuta edo lagata, foru arau honetako 115. artikuluan ezarritako kasuetan.

«2.– La no integración a que se refiere el apartado anterior de este artículo será de aplicación también a las rentas derivadas de la transmisión de inmuebles de la entidad, siempre que éstos hubiesen estado efectivamente arrendados o cedidos en los supuestos establecidos en el artículo 115 de esta Norma Foral por la misma durante, al menos, 10 años.

Higiezina eskualdatu bada, errentak zerga oinarrian ez integratzeko, ezinbestekoa izango da, gainera, hura ez eskuratzea ez errentariak ez lagapen-hartzaileak.»

En los casos de transmisión de los inmuebles, la aplicación de la no integración de rentas exigirá, además, el requisito de que el inmueble no sea adquirido por el arrendatario o cesionario.»

Hogeita hamahiru.– Honela idatzita gelditzen da 126. artikuluaren 1. apartatua:

Treinta y tres.– El apartado 1 del artículo 126 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Zergadunek zerga honen aitorpena aurkeztu eta sinatu behar dute; Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak ezarriko du non eta nola egin behar den.

«1.– Los contribuyentes estarán obligados a presentar y suscribir una declaración por este Impuesto en el lugar y la forma que se determinen por la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Aitorpena aurkeztu beharko da zergaldia amaitu osteko sei hilabeteen ondorengo 25 egun naturalen barruan. Alabaina, salbuespenezko kasuetan eta egoerak horrela eskatzen badu, Zerga Administrazioak baimena eman ahal izango du epe hori baino lehenago aurkezteko.

La declaración se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo. No obstante, la Administración Tributaria podrá, en casos excepcionales y cuando así lo aconsejen las circunstancias, autorizar la presentación con anterioridad al citado plazo.

Epe horren hasieran Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak zehaztu ez badu zergaldi horren aitorpena aurkezteko era, aitorpena aurkezteko era zehazten duen xedapena indarrean jarri osteko 25 egun naturaleko epe barruan aurkeztu beharko da aitorpena. Hala ere, horrelakoetan zergadunak beste aukera bat ere badu: aitorpena aurreko paragrafoan aipatzen den epealdian aurkeztea aurreko zergaldiko aitorpenerako onartutako baldintza formalak beteta.»

Si al inicio del indicado plazo no se hubiera determinado por la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas la forma de presentar la declaración de ese período impositivo, la declaración se presentará dentro de los 25 días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor de la disposición que determine dicha forma de presentación. No obstante, en tal supuesto el contribuyente podrá optar por presentar la declaración en el plazo al que se refiere el párrafo anterior cumpliendo los requisitos formales que se hubieran establecido para la declaración del período impositivo precedente.»

Hogeita hamalau.– Honela idatzita gelditzen da 127. artikuluaren 1. apartatua:

Treinta y cuatro.– El apartado 1 del artículo 127 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Aitorpena aurkeztearekin batera zergadunek euren zorra zehaztu behar dute eta Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak ezartzen duen bezala (tokia eta modua) ordaindu behar dute.»

«1.– Los contribuyentes, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar la deuda correspondiente e ingresarla en el lugar y en la forma determinados por la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.»

Hogeita hamabost.– 128. artikulua honela idatzita geratzen da:

Treinta y cinco.– El artículo 128 queda redactado en los siguientes términos:

«128. artikulua.– Autolikidazioa aurkeztean egin behar diren hautapenak.

«Artículo 128.– Opciones que deben ejercitarse con la presentación de la autoliquidación.

1.– Gipuzkoako lurralde historikoko Zergen Foru Arau Orokorreko 115. artikuluko 3. apartatuan xedatutakoaren ondorioetarako, zerga honen autolikidazioa aurkezten denean honako hauek hautatu behar dira:

1.– A los efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 115 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se entenderá que en este Impuesto son opciones que deben ejercitarse con la presentación de la autoliquidación, las siguientes:

a) Finantza errentamenduko kontratu batzuen zerga araubidea (18. artikulua).

a) El régimen de determinados contratos de arrendamiento financiero regulado en el artículo 18.

b) Hidrokarburoen esplorazioan, ikerketan eta ustiapenean aritzen diren entitateen aktibo ukigarrien eta ukiezinen eta ikerketako gastuen amortizazioagatik kenkaria aplikatzea (20. artikuluko 3. apartatua).

b) Las especialidades para la deducción de la amortización de los activos tangibles e intangibles y de los gastos de naturaleza investigadora de las entidades dedicadas a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos reguladas en el apartado 3 del artículo 20.

c) Amortizatzeko askatasuna, amortizazio azkartua eta baterako amortizazioa (21. artikulua).

c) La libertad de amortización, la amortización acelerada y la amortización conjunta reguladas en el artículo 21.

d) Mikroenpresek eta enpresa txiki eta ertainek kaudimengabeziagatiko kredituen narriaduren ondoriozko galerak osorik kentzea (22. artikuluko 3. apartatua).

d) La deducción global de las pérdidas por deterioro de los créditos por insolvencias aplicable por las microempresas y las pequeñas y medianas empresas regulada en el apartado 3 del artículo 22.

e) Finantza-merkataritzako funtseko zenbatekoen zerga oinarriaren murrizpena (24. artikulua).

e) La reducción de la base imponible de importes correspondientes al fondo de comercio financiero regulado en el artículo 24.

f) Bizitza baliagarri mugagabea duten ukiezin batzuen zenbatekoen zerga oinarriaren murrizpena (25. artikulua).

f) La reducción de la base imponible de importes correspondientes a determinados intangibles de vida útil indefinida regulados en el artículo 25.

g) Agortze faktorea meatzaritzako jardueretan (28. artikulua).

g) El factor de agotamiento en actividades de minería regulado en el artículo 28.

h) Agortze faktorea hidrokarburo guneak arakatu, ikertu eta ustiatzeko jardueretan (29. artikulua).

h) El factor de agotamiento en actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos regulado en el artículo 29.

i) Aurrezki kutxen ongintzarako eta gizarte ekintzarako kopuruen kenkaria (30. artikulua).

i) La deducción de las cantidades destinadas a la Obra benéfico-social de las Cajas de Ahorros regulada en el artículo 30.

j) Kenkariaren gehikuntza garraiobideak erabiltzeak eragindako gastuengatik (31. artikuluko 3. apartatuko b), c) eta e) letrak).

j) La deducción incrementada por gastos derivados de la utilización de medios de transporte regulada en las letras b), c) y e) del apartado 3 del artículo 31.

k) Mikroenpresen kasuan, 32. artikuluko 4. apartatuan araututakoa aplikatzea.

k) La aplicación por parte de las microempresas de la opción regulada en el apartado 4 del artículo 32.

l) Aparteko mozkinen berrinbertsioa (36. artikulua).

l) La reinversión de beneficios extraordinarios regulada en el artículo 36.

m) Jabetza intelektuala edo industriala ustiatzeagatiko murrizpena (37. artikulua).

m) La reducción por explotación de propiedad intelectual o industrial regulada en el artículo 37.

n) Kuotaren ordainketa geroratzea egoitza edo ondare elementuak Europar Batasuneko beste estatu batera aldatzeagatik (41. artikuluko 2. apartatua).

n) El diferimiento del pago de la cuota correspondiente al traslado de residencia o transferencia de elementos patrimoniales a otro Estado miembro de la Unión Europea regulado en el apartado 2 del artículo 41.

ñ) Emaitzaren aplikazioaren zuzenketak (IV. tituluko V. kapitulua).

ñ) Las correcciones en materia de aplicación del resultado reguladas en el Capítulo V del Título IV.

o) Epekako edo prezio geroratuko eragiketetan, errentak 54. artikuluko 4. apartatuan ezarritakoaren arabera integratzea.

o) La integración de rentas en el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado reguladas en el apartado 4 del artículo 54.

p) Aurreko ekitaldietako zerga oinarri negatiboen konpentsazioa (55. artikulua).

p) La compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores regulada en el artículo 55.

q) Atzerriko zergen kenkaria (60. artikuluko 5. apartatua).

q) La deducción de impuestos extranjeros regulada en el apartado 5 del artículo 60.

r) V. tituluko III. kapituluko kenkariak.

r) Las deducciones reguladas en el Capítulo III del Título V.

s) Kuotaren ordainketa geroratzea 102. artikuluko 1. apartatuko a) eta c) letretan ezarritako kasuetan.

s) El diferimiento del pago de la cuota correspondiente en los supuestos a los que se refieren las letras a) y c) del apartado 1 del artículo 102.

t) 102. artikuluko 2. apartatuan ezarritako geroratze araubideari uko egitea.

t) La renuncia al régimen de diferimiento a que hace referencia el apartado 2 del artículo 102.

u) Hamabosgarren xedapen gehigarrian jasotako kenkariak

u) Las deducciones reguladas en la disposición adicional decimoquinta.

2.– Zergaren autolikidazioan, aurreko apartatuan aipatutako hautapenak zergaren aitorpena nork bere borondatez aurkezteko epealdia amaitutakoan aldatu ahal dira, baldin eta Zerga Administrazioak errekerimendurik egiten ez badu.

2.– Los contribuyentes podrán modificar la opción ejercitada en la autoliquidación del Impuesto en relación con las opciones a que se refiere el apartado anterior, una vez finalizado el plazo voluntario de declaración del Impuesto y siempre que no se haya producido un requerimiento previo de la Administración tributaria.

Hala ere, borondatezko epealdia amaitutakoan ezin izango dira aldatu aurreko apartatuko e), f), j), k), n), ñ), q), r), s), t) eta u) letretako hautapenak zergaren autolikidaziorako.

No obstante, no podrán modificarse las opciones ejercitadas en la autoliquidación del Impuesto una vez finalizado el plazo voluntario de declaración en los supuestos a que hacen referencia las letras e), f), j), k), n), ñ), q), r), s), t) y u) del apartado anterior.

3.– Aurreko 2. apartatuko bigarren paragrafoan ezarritakoa gorabehera, zergadunek zergaren autolikidaziorako borondatezko epea amaitu ondoren, egindako akats aritmetiko eta egitezkoak zuzendu ahal izango dituzte, eta betiere Zerga Administrazioak aurretiazko errekerimendurik egin ez badie.

3.– No obstante lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 2 anterior, los contribuyentes podrán corregir los errores aritméticos o de hecho en que hayan incurrido con posterioridad a la finalización del plazo voluntario de autoliquidación del impuesto y siempre que no se haya producido un requerimiento previo de la Administración tributaria.

Artikulu honetan ezarritakoaren ondorioetarako, akats aritmetikoak edo egitezkoak zuzentzeak ezin du eragin 100eko 50 baino gehiago aldatzea zergaren borondatezko autolikidazio-epean aurkeztutako autolikidazioetan jasotako zenbatekoak, ez eta zerga oinarria murriztea dakarten zenbatekoak egiaztatzea edo zergaren borondatezko aitorpen epean aurkeztutako autolikidazioetan jasota ez zeuden kontzeptu edo eragiketen ondorioz kuotan kenkariak aplikatzea ere.

A los efectos de lo dispuesto en este artículo, la corrección de errores aritméticos o de hecho no podrá implicar la variación en más de un 50 por 100 de las cantidades consignadas en las autoliquidaciones presentadas dentro del plazo voluntario de autoliquidación del impuesto, ni podrá implicar la acreditación de cantidades que impliquen una reducción de la base imponible o la aplicación de deducciones de la cuota por conceptos u operaciones que no constaran en las autoliquidaciones presentadas dentro del plazo voluntario de declaración del impuesto.

4.– Aurreko zenbakian ezarritakoa gorabehera, zergadunek edozein unetan zuzendu ahal izango dituzte euren autolikidazioak, zuzenketa hori zerga-oinarria edo zergaren kuota murriztea ekarri zuten aukerak ezerezteko bada, hartarako betekizunak betetzen ez dituztela jakin badakite eta betiere Zerga Administrazioak aurretiazko errekerimendurik egin ez badie.

4.– No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los contribuyentes podrán rectificar en todo momento sus autoliquidaciones para anular el ejercicio de opciones que hubieran implicado una reducción de la base imponible o de la cuota del impuesto cuando tengan constancia del incumplimiento de los requisitos establecidos para ello y siempre que no se haya producido un requerimiento previo de la Administración tributaria.

5.– Zergaren borondatezko autolikidaziorako epean autolikidaziorik aurkeztu ez duten zergadunek ezin izango dituzte inola ere erabili 2. apartatuko bigarren paragrafoan aipatzen diren aukerak. Artikulu honetan jasotzen diren gainerako aukerak ere ezingo dituzte erabili, Zerga Administrazioak errekerimendurik egin badie.»

5.– Los contribuyentes que no hubieran presentado autoliquidación dentro del plazo voluntario de autoliquidación del impuesto no podrán, en ningún momento, ejercitar las opciones a que se refiere el segundo párrafo del apartado 2 anterior. Tampoco podrán ejercitar el resto de opciones a que se refiere este artículo una vez que se haya producido un requerimiento de la Administración tributaria.»

Hogeita hamasei.– Honela idatzita gelditzen da 130. artikuluaren 2. apartatua:

Treinta y seis.– El apartado 2 del artículo 130 queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Atxikipenak aplikatu behar dituenak Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak zehaztutako ereduan, epealdian, moduan eta tokian aurkeztu behar du atxikitako kopuruen aitorpena (atxikipenik egin ez badu, aitorpen negatiboa). Aldi berean, atxikipenen urteko laburpen bat aurkeztuko du erregelamendu bidez zehaztutako edukiarekin.»

«2.– El obligado a retener deberá presentar en los modelos, plazos, forma y lugares que determine la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, declaración de las cantidades retenidas o declaración negativa cuando no se hubiere producido la práctica de las mismas. Asimismo presentará un resumen anual de retenciones con el contenido que se determine reglamentariamente.»

Hogeita hamazazpi. Honela idatzita gelditzen da hamabigarren xedapen gehigarriaren 4. apartatua:

Treinta y siete.– El apartado 4 de la disposición adicional duodécima queda redactado en los siguientes términos:

«4.– Aurreko apartatuan aipatzen diren kasuetan zergapekoak Ogasun eta Finantza Departamentuko diputatuak foru aginduz ezartzen dituen betebehar formalak bete behar ditu. Hain zuzen ere, zergaldi bakoitzean aurreko apartatuan ezarritakoa aplikatu zaien karguen eta erreserba-konturako ordainketen berri eman behar du eta zergaldi horretako zerga oinarrietan integratutako diru kopuruak eta ondorengo zergaldietan sartzeko utzitakoak azaldu behar ditu.»

«4.– En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el obligado tributario deberá cumplir las obligaciones formales que se establezcan por Orden Foral de la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, por medio de las que deberá informar en cada período impositivo de los cargos y abonos a cuenta de reservas a los que haya resultado de aplicación lo previsto en el mencionado apartado anterior, así como las cantidades integradas en la base imponible en ese período impositivo y las pendientes por integrar en periodos siguientes.»

Hogeita hemezortzi.– Honela idatzita gelditzen da hamalaugarren xedapen gehigarriaren 8. apartatua:

Treinta y ocho.– El apartado 8 de la disposición adicional decimocuarta queda redactado en los siguientes términos:

«8.– Xedapen gehigarri honetan ezarritakoa aplikatzen duten entitateek sozietateen gaineko zergaren karga berezia jasango dute zergaldi bakoitzean: xedapen honetako 1. apartatuan aipatzen diren entitate ez-egoiliarren kapitaletan zergaldiko azken egunean dituzten partaidetzan kontabilitateko balioaren 100eko 0,5. Karga horri ezin zaio aplikatu kenkaririk, eta Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak ezartzen duen bezala ordaindu behar da zergaldi bakoitzeko sozietateen gaineko zergaren autolikidazioaren epealdi berean.

«8.– Las entidades que apliquen lo dispuesto en esta disposición adicional ingresarán en cada período impositivo en concepto de gravamen especial del Impuesto sobre Sociedades un importe equivalente al 0,5 por 100 del valor contable de las participaciones en entidades no residentes a que se refiere el apartado 1 de esta disposición adicional que mantengan el día de finalización del período impositivo, sin que pueda deducirse de su importe cantidad alguna, debiendo ingresarlo en la forma que determine la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas en el mismo plazo de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades de cada período impositivo.

Apartatu honetako karga berezia ez da eskatuko kasu honetan: kuota efektiboari foru arau honetako 68. artikuluko 1. apartatuan xedatutakoren ondorioz Zerga Administrazioari ordaindu beharreko kopurua aurreko apartatuan xedatutakoaren araberako kopuru berdina edo handiagoa denean. Ordaindu beharreko kopurua aurreko paragrafoan jasotako karga baino txikiagoa izanez gero, karga berezia izango da paragrafo horretan jasotakoaren eta kopuru horren arteko diferentzia.»

El gravamen especial previsto en este apartado no será exigible en los supuestos en los que el resultado de aplicar a la cuota efectiva lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 68 de esta Norma Foral implique una cantidad a ingresar en la Administración tributaria igual o superior a la resultante de lo dispuesto en el párrafo anterior. En el supuesto de que la cantidad a ingresar resulte inferior al gravamen previsto en el párrafo anterior, dicho gravamen especial coincidirá con la diferencia entre lo dispuesto en el citado párrafo y dicha cantidad a ingresar. »

Hogeita hemeretzi. Honela idatzita gelditzen da hamaseigarren xedapen gehigarriaren 3. eta 6. apartatuak:

Treinta y nueve. Los apartados 3 y 6 de la disposición adicional decimosexta quedan redactados en los siguientes términos:

«3.– Aldatu egiten da Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko maiatzaren 22ko 2/1997 Foru Arauko 25. artikulua, eta honela idatzita gelditzen da:

«3.– Se modifica el artículo 25 de la Norma Foral 2/1997, de 22 de mayo, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, quedando redactado como sigue:

"25. artikulua.– Kooperatiben itzulkinen gaineko zergapetze bikoitza ezabatzea.

"Artículo 25.– Eliminación de la doble imposición de retornos cooperativos.

Kooperatiba babestuetako bazkide diren pertsona juridikoek 100eko 10eko kenkaria izango dute sozietateen gaineko zergan kooperatiben itzulkinei dagokienez. Gertatzen bada, bereziki babestutako kooperatiba izateagatik, etekin horiek foru arau honen 27. artikuluko 2. apartatuan aurreikusten den kenkaria izan dutela, kenkaria itzulkin horien 100eko 5ekoa izango da."»

Los socios de las cooperativas protegidas que sean personas jurídicas gozarán, en relación con los retornos cooperativos, de una deducción en la cuota del Impuesto sobre Sociedades del 10 por 100 de los percibidos. Cuando, por tratarse de una cooperativa especialmente protegida, dichos rendimientos se hayan beneficiado de la deducción prevista en el apartado 2 del artículo 27 de esta Norma Foral, dicha deducción será del 5 por 100 de tales retornos."»

«6.– Aldatu egiten da Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko maiatzaren 22ko 2/1997 Foru Arauko 28. artikuluko 3. apartatua, eta honela idatzita gelditzen da:

«6.– Se modifica el apartado 3 del artículo 28 de la Norma Foral 2/1997, de 22 de mayo, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, quedando redactado como sigue:

"3.– Elkartutako kooperatibak babestuak edo babes berezikoak badira, aurreko 26. artikuluan ezarritako zerga onurez gain foru arau honetako 27. artikuluko 2. zenbakian ezarritako kenkaria ere aplikatu ahal izango dute; kenkari hori babes bereziko kooperatibekin egindako eragiketen ondoriozko emaitzei dagokien kuota likidoari soilik aplikatuko zaio."»

"3.– Cuando las cooperativas socias sean protegidas y especialmente protegidas además de los beneficios fiscales previstos en el artículo 26 anterior, disfrutarán de la deducción contemplada en el número 2 del artículo 27 de esta Norma Foral, que se aplicará, exclusivamente, sobre la cuota líquida correspondiente a los resultados procedentes de las operaciones realizadas con las cooperativas especialmente protegidas."»

Berrogei.– Edukirik gabe uzten da hamazazpigarren xedapen gehigarria.

Cuarenta.– Se deja sin contenido la disposición adicional decimoséptima.

Berrogeita bat.– Honela idatzita gelditzen da seigarren xedapen iragankorra:

Cuarenta y uno.– La disposición transitoria sexta queda redactada en los siguientes términos:

«Seigarrena.– Aplikatzeko dauden kenkariak.

«Sexta.– Saldos pendientes de deducción.

1.– Foru arau honek ondorioak izan aurreko ekitaldietan zergapetze bikoitzarengatik sortutako kenkarietatik aplikatzeko dauden kopuruak kasuan kasuko araudietan ezarritakoarekin bat etorriz aplikatuko dira.

1.– Las cantidades pendientes de deducción correspondientes a deducciones por doble imposición generadas en períodos impositivos anteriores a la fecha de efectos de esta Norma Foral se aplicarán según lo establecido en sus respectivas normativas.

2.– Foru arau honek ondorioak izan aurreko ekitaldietan zergapetze bikoitzarengatik sortutako kenkarietatik eta bestelako zerga onuretatik aplikatzeko dauden kopuruak kasuan kasuko araudietan ezarritakoarekin bat etorriz aplikatuko dira, eta den-denetan foru arau honetako 67. artikuluan xedatutakoa hartu behar da kontuan.

2.– Las cantidades pendientes de deducción correspondientes a deducciones y otros beneficios fiscales, con excepción de las deducciones por doble imposición, generados en períodos impositivos anteriores a la fecha de efectos de esta Norma Foral se aplicarán según lo establecido en sus respectivas normativas y, respetando, en todo caso, lo dispuesto en el artículo 67 de esta Norma Foral.

3.– Aurreko 2. apartatuan xedatutakoa xedatuta ere, 2007ko urtarrilaren 1a baino lehen hasitako zergaldietan sortutako kenkarietatik eta bestelako zerga onuretatik aplikatu gabe dauden zenbatekoak (zergapetze bikoitzari lotutako kenkariak ez beste guztiak) kasuan kasuko arautegian ezarritakoarekin bat etorriz aplikatuko dira; horretarako, Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 46. artikuluan zergaldi horietarako ezarritako baldintzak bete behar dira, kuota urritasunagatik kendu ez diren kopuruak aplikatzeko epealdia izan ezik, kasu guztietan hamabost urtekoa izango baita.»

3.– No obstante lo dispuesto en el apartado 2 anterior, las cantidades pendientes de aplicación correspondientes a deducciones y otros beneficios fiscales, con excepción de las deducciones por doble imposición, generados en períodos impositivos iniciados con anterioridad al 1 de enero de 2007, se aplicarán según lo establecido en sus respectivas normativas con los requisitos establecidos en la redacción del artículo 46 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, para dichos períodos impositivos, salvo el plazo de aplicación de las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota, que, en todo caso, será de quince años.»

Berrogeita bi.– Honela idatzita gelditzen da hamaseigarren xedapen iragankorra:

Cuarenta y dos.– La disposición transitoria decimosexta queda redactada en los siguientes términos:

«Hamaseigarrena.– Mikroenpresen baterako amortizazioa.

«Decimosexta.– Amortización conjunta por microempresas.

Nolanahi ere, baterako amortizazioak ez die eragingo aukera horri erabili aurretik amortizatutako ondare- elementuei, baldin eta elementuotan hauek aplikatu baditu: batetik, amortizatzeko askatasuna, Foru Arau honen 21. artikuluaren 1. apartatuan eta Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Forua Arauan arautzen dena; bestetik, amortizazio azkartua, foru arau honen 21. artikuluko 2. apartatuan edo Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 50. artikuluan jasotzen dena, eta, azkenik, finantza-errentamenduko kontratuetako kuoten kenkaria, foru arau honen 18. artikuluan edo Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 116. artikuluan jasotzen dena. Izan ere, ondare elementu horien guztien kasuan aurreko amortizazio modu berari eutsiko zaio, harik eta elementu horiek guztiz amortizatu arte.»

No obstante lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 21 de esta Norma Foral, la amortización conjunta no afectará a los elementos patrimoniales respecto de los que, con anterioridad a la opción por la misma, el contribuyente hubiera aplicado los supuestos de libertad de amortización a que se refieren el apartado 1 del artículo 21 de esta Norma Foral o el apartado 4 del artículo 11 y el artículo 50 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades; de amortización acelerada a que hacen referencia el apartado 2 del artículo 21 de esta Norma Foral o el artículo 50 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, o de deducción de cuotas de los contratos de arrendamiento financiero a que se refieren el artículo 18 de esta Norma Foral o el artículo 116 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, que seguirán rigiéndose por esa regulación hasta su total amortización.»

Berrogeita hiru.– Honela idatzita gelditzen da hamazazpigarren xedapen iragankorra:

Cuarenta y tres.– La disposición transitoria decimoséptima queda redactada en los siguientes términos:

«Hamazazpigarrena.– Aitorpen bateratuaren araubidea.

«Decimoséptima.– Régimen de declaración consolidada.

Foru arau honek ondorioak sortzerakoan araubide bateratua erabiltzen duten sozietate taldeek araubide horrekin jarraituko dute, eta foru arau honek VI. tituluko VI. kapituluan ezarritako arauak aplikatuko zaizkie.»

Los grupos de sociedades que tuvieran concedido el régimen de declaración consolidada al momento de producción de efectos de esta Norma Foral, continuaran con el disfrute del mismo, siendo de aplicación las normas contenidas en el Capítulo VI del Título VI de la misma.»

Berrogeita lau.– Xedapen iragankor berri bat gehitzen da, hogeigarrena, eduki hau izango duena:

Cuarenta y cuatro.– Se introduce una disposición transitoria nueva, la vigésima, con el siguiente contenido:

«Hogeigarrena.– Higiezinen sustapen eta eraikuntza.

«Vigésima.– Actividad de promoción inmobiliaria y construcción.

"1.– Foru arau honek 14. artikuluaren 1. apartatuko c) letran eta 2. apartatuko c) letran jasotakoa jasota ere, azken c) letra horretan aipatutako sustapenean edota eraikuntzan aritzen diren entitateei dagokienez, ez dira jarduera ekonomikoei atxiki gabeko elementutzat hartuko obra baimena foru arau honek ondorioak izan aurretik eman zaien higiezinen sustapenak edota eraikuntzak, betiere haien sustapen edota eraikuntzak bete baditu Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauak (2013ko abenduaren 31n indarrean dagoen idazkeran) ustiapen ekonomikotzat hartzeko jartzen dituen beharkizunak.

"1.– No obstante lo dispuesto en el segundo guión de la letra c) del apartado 1 y en la letra c) del apartado 2 del artículo 14 de esta Norma Foral, para las entidades dedicadas a la promoción y/o construcción a que se refiere dicha última letra c), no se considerarán como elementos no afectos a actividades económicas las promociones y/o construcciones de inmuebles cuya licencia de obra se hubiera concedido con anterioridad a la fecha de efectos de esta Norma Foral, siempre y cuando su construcción y/o promoción hubiera cumplido con los requisitos previstos en la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2013, para su consideración como explotación económica.

2.– Sustapena edota eraikuntza burutu ondoren entitateak foru aru honetako 14. artikuluaren 2. apartatuko c) letran jasotako bost langileko batez besteko urteko plantillarik ez izateak berekin ez du ekarriko entitateak aurreko 1. apartatuan jasotakoaren arabera sustatu edo eraiki dituen aktibo korronteak besterentzetik eratorritako errentak ez hartzea jarduera ekonomikoak egitetik eratorritzat.

2.– El hecho de que con posterioridad a la finalización de la promoción y/o construcción la entidad no cuente con la plantilla media anual de cinco trabajadores a que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 14 de esta Norma Foral, no implicará que las rentas derivadas de la enajenación de los activos corrientes promovidos y/o construidos por la entidad de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 anterior no tengan la consideración de procedentes de la realización de actividades económicas.

3.– Baldin eta higiezinaren sustapen edota eraikuntza burutu ondoren entitateak aurreko 1. apartatuan jasotakoaren arabera sustatu edota eraikitako higiezinak errentan ematen nahiz horien erabilpen edo gozamen eskubideak edo ahalmenak eratu edo lagatzen baditu, beharrezkoa izango da foru arau honek 14. artikuluaren 2. apartatuko c) letran jasotako batez besteko urteko plantilla mantentzea, higezinen lagapen edo ustiapenetik eratorritako errenta jarduera ekonomikoak egitetik eratorritzat hartuko bada."»

3.– En caso de que con posterioridad a la finalización de la promoción y/o construcción del inmueble, la entidad se dedique al arrendamiento o a la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute de los inmuebles promovidos y/o construidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 anterior, sí será preciso que se mantenga la plantilla media requerida en la letra c) del apartado 2 del artículo 14 de esta Norma Foral, para que la renta derivada de esa cesión o explotación de inmuebles tenga la consideración de procedente de la realización de actividades económicas."»

Berrogeita bost.– Bat.– Xedapen indargabetzaile bakarreko 2. apartatuaren b) letra honela idatzita geratuko da:

Cuarenta y cinco.– Uno.– La letra b) del apartado 2 de la disposición derogatoria única, quedará redactada de la siguiente forma:

b) 7/1988 Foru Araua, uztailaren 15ekoa, Gizarte Aurreikuspeneko Entitateen Zerga Araubideari buruzkoa, 7. artikulua eta lehenengo eta bigarren xedapen iragankorrak izan ezik.

b) La Norma Foral 7/1988, de 15 de julio, sobre Régimen Fiscal de Entidades de Previsión Social Voluntaria, con excepción de lo dispuesto en el artículo 7 y en sus disposiciones transitorias primera y segunda.

Bi.– Ezabatu egiten da xedapen indargabetzaile bakarraren 3. apartatuaren g) letra.

Dos.– Se suprime la letra g) del apartado 3 de la disposición derogatoria única.

Berrogeita sei.– Honela idatzita gelditzen da amaierako bigarren xedapena:

Cuarenta y seis.– La disposición final segunda queda redactada en los siguientes términos:

«Bigarrena.– Gaikuntzak.

«Segunda.– Habilitaciones.

Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuari baimena eman zaie foru arau hau garatzeko eta betearazteko behar diren xedapen guztiak eman ditzaten.»

Se autoriza a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a la diputada o el diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de esta Norma Foral.»

Berrogeita zazpi.– Honela idatzita gelditzen da 11.1 artikuluaren e) letra:

Cuarenta y siete.– La letra e) del artículo 11.1 queda redactada en los siguientes términos:

«e) Azaroaren 12ko 22/2014 Legean araututa dauden arrisku-kapitaleko funtsak eta inbertsio kolektibo itxiko funtsak. Lege horren bidez arautzen dira arrisku-kapitaleko entitateak, inbertsio kolektibo itxiko beste entitate batzuk eta inbertsio kolektibo itxiko entitateen sozietate kudeatzaileak, eta inbertsio kolektiboko erakundeei buruzko azaroaren 4ko 35/2003 Legea aldatzen da.»

«e) Los fondos de capital-riesgo y los fondos de inversión colectiva de tipo cerrado regulados en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.»

Berrogeita zortzi.– Honela idatzita gelditzen da 124. artikuluaren lehenengo erregela:

Cuarenta y ocho.– La regla primera del artículo 124 queda redactada en los siguientes términos:

«Lehenengoa.– Zergaren likidazioaren emaitza zergaldian lurraldean egindako eragiketen bolumenaren arabera egotziko zaie administrazioei.»

«Primera.– El resultado de las liquidaciones del Impuesto se imputará a las Administraciones correspondientes en proporción al volumen de operaciones realizado en el territorio de cada una de ellas en cada período impositivo.»

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIÓN ADICIONALES

Lehenengoa.– Banku fundazioen zerga araubidea.

Primera.– Régimen Fiscal de las Fundaciones Bancarias.

1.– Banku fundazioen zerga araubidea.

1.– Régimen fiscal de las fundaciones bancarias.

1) Banku fundazioek sozietateen gaineko zergaren araubide orokorrean tributatuko dute, eta, ondorioz, ez zaie aplikatuko 2004ko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauan ezarritako zerga araubide berezia (irabazizkoak ez diren entitateen zerga araubideari eta mezenasgoari emandako zerga pizgarriei buruzkoa da foru arau hori).

1) Las fundaciones bancarias tributarán en régimen general del Impuesto sobre Sociedades y no les resultará de aplicación el régimen fiscal especial previsto en la Norma Foral 3/2004 de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

2) Aurrezki kutxei eta banku fundazioei buruzko Legeko 43. artikuluko 2. apartatuan ezarritakoaren arabera, kreditu entitate berean itunduta jarduten duten fundazio arruntek edo banku fundazioek banku fundazioei dagokien tratamendu fiskal bera izango dute, partaidetza gradu berarekin.

2) Las fundaciones, ordinarias o bancarias, que actúen de forma concertada en una misma entidad de crédito, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 43 de la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, tendrán el mismo tratamiento fiscal que corresponda a las fundaciones bancarias con el mismo grado de participación.

2.– Gastu arloko zuzenketak banku fundazioentzat.

2.– Correcciones en materia de gastos para fundaciones bancarias.

1) Banku fundazioek Sozietateen gaineko Zergari buruzko 2014ko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauko 30. artikuluan xedatutakoa aplikatu ahal izango dute beren emaitzetatik gizarte ongintzarako ekintzak finantzatzeko erabiltzen dituzten zenbatekoei dagokienez, betiere arlo horren arauak eta artikulu horretan ezarritakoa kontuan hartuta.

1) Las fundaciones bancarias podrán aplicar lo dispuesto en el artículo 30 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en relación con las cantidades que destinen de sus resultados a la financiación de obras benéfico-sociales, de conformidad con las normas por las que se rigen y con lo dispuesto en el citado precepto.

2) Banku fundazioek gizarte ongintzarako ekintzak egiteko bideratzen duten zenbatekoak kenkaria sortu ahal izango du fundazio horiek partaide diren kreditu entitateen zerga oinarrian, entitate horietatik jasotako dibidenduek banku fundazioen sarrera guztietan osatzen duten proportzioan, baina, betiere, dibidendu horiek gehienezko muga direla. Horretarako, banku fundazioak dibidenduak ordainduko dizkion kreditu entitateari jakinarazi behar dio era horretan kalkulatutako murrizketaren zenbatekoa, eta, horrez gainera, zenbateko hori ez duela erabili partida kengarri gisa zerga horren autolikidazioa egitean.

2) La dotación a la obra benéfico-social realizada por las fundaciones bancarias podrá reducir la base imponible de las entidades de crédito en las que participen, en la proporción que los dividendos percibidos de las citadas entidades representen respecto de los ingresos totales de las fundaciones bancarias, hasta el límite máximo de los citados dividendos. Para ello, la fundación bancaria deberá comunicar a la entidad de crédito que hubiera satisfecho los dividendos el importe de la reducción así calculada y la no aplicación de dicha cantidad como partida fiscalmente deducible en su autoliquidación de este Impuesto.

Adierazitako zenbateko hori gizarte ongintzarako ekintzak egiteko erabiltzen ez badu, banku fundazioak kreditu entitateari jakinarazi beharko dio helburu hori ez duela bete, oker kendutako zenbatekoak erregularizatzeko, Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko 2014ko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauko 127. artikuluko 2. apartatuan ezarritakoaren arabera.

En el caso de no aplicación del importe señalado a los fines de su obra benéfico-social, la fundación bancaria deberá comunicar el incumplimiento de la referida finalidad a la entidad de crédito, al objeto de que esta regularice las cantidades indebidamente deducidas en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 127 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

3.– Zerga baterakuntzaren araubide berezia eta banku fundazioak.

3.– Régimen especial de consolidación fiscal y fundaciones bancarias.

1) Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko 2014ko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauko 85. artikuluko 3. apartatuan ezarritakoaren ondorioetarako, honako entitate hauek ere mendeko sozietatetzat hartuko dira: aurrezki kutxei eta banku fundazioei buruzko Legeko 43. artikuluko 1. apartatuan adierazitako banku fundazioak —talde fiskaleko entitate nagusi ez badira— eta, era berean, kutxa edo fundazio horiek erabat partaidetuta dagoen eta haien bidez kreditu entitatean partaidetza duen edozein entitate.

1) A los efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 85 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se considerarán también sociedades dependientes las fundaciones bancarias a que se refiere el apartado 1 del artículo 43 de la Ley de cajas de ahorro y fundaciones bancarias, siempre que no tengan la condición de entidad dominante del grupo fiscal, así como cualquier entidad íntegramente participada por aquéllas a través de las cuales se ostente la participación en la entidad de crédito.

2) Banku fundazio batek zergaldi batean talde fiskal bateko entitate nagusia izateari uzten badio, kreditu entitateak, subrogazio bidez, beretzat hartuko du izaera hori, zergaldiaren hasieratik, eta ez dira sortuko talde fiskala azkentzearen ondorioak, Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko 2014ko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauko 99. artikuluan adierazitakoak, foru arau horretako 85. artikuluko 3. apartatuan eta xedapen gehigarri honetako 3.1. apartatuan ezarritakoaren arabera mendeko sozietatea ez izateagatik taldekoak izateari uzten dioten entitateen kasuan izan ezik.

2) En el supuesto de que una fundación bancaria pierda la condición de entidad dominante de un grupo fiscal en un período impositivo, la entidad de crédito se subrogará en dicha condición desde el inicio del mismo, sin que se produzcan los efectos de la extinción del grupo fiscal a que se refiere el artículo 99 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, salvo para aquellas entidades que dejen de formar parte del grupo por no tener la condición de dependientes en los términos señalados en el apartado 3 del artículo 85 de la mencionada Norma Foral y en el apartado 3.1 de esta Disposición Adicional.

4.– Kreditu entitateak berregituratzeko eta desegiteko eragiketak.

4.– Operaciones de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko 2014ko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauko zazpigarren xedapen gehigarrian xedatutakoa aplikatuko da kreditu entitateek beste kreditu entitate baten alde negozioa, aktiboak edo pasiboak eskualdatzean, banku berregituratzeari buruzko araudiaren babesean, nahiz eta foru arauaren 101. eta 111. artikuluetan adierazitako eragiketekin bat ez etorri.

Lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, será de aplicación a las transmisiones del negocio o de activos o pasivos realizadas por entidades de crédito a favor de otra entidad de crédito, al amparo de la normativa de reestructuración bancaria, aun cuando no se correspondan con las operaciones mencionadas en los artículos 101 y 111 de la citada Norma Foral.

5.– Gipuzkoako lurralde historikoko Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko 1987ko abenduaren 30eko 18/1987 Foru Arauaren aldaketa.

5.– Modificación de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Territorio Histórico de Gipuzkoa, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Aldatu egiten da Gipuzkoako lurralde historikoko Ondare Eskualdaketen gaineko Zergari buruzko 1987ko abenduaren 30eko 18/1987 Foru Arauko 41. artikuluko I. apartatuko A azpiapartatuko c) letra, eta honela geratzen da idatzita:

Se modifica la letra c) del subapartado A del apartado I del artículo 41 de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Territorio Histórico de Gipuzkoa, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que quedará redactado en los siguientes términos:

«c) Aurrezki kutxak eta banku fundazioak, gizarte ekintzetarako egiten dituzten eskuraketengatik.»

«c) Las cajas de ahorro y las fundaciones bancarias, por las adquisiciones directamente destinadas a su obra social.»

6.– Aldatu egiten da 1993ko apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arauemailea, Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren Testu Bateratua onartzeari buruzkoa.

6.– Modificación del Decreto Foral Normativo 1/1993, de 20 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Actividades Económicas.

1993ko apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arauemaileko I. eranskinean Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren tarifak onartu ziren. Tarifa horietako lehenengo sekzioan, «Aurrezki Kutxak» 812 talderako oharra aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

Se modifica la nota del grupo 812 de la sección primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas en el anexo I del Decreto Foral Normativo 1/1993 de 20 de abril, «Cajas de Ahorro», que queda redactada de la siguiente forma:

«Oharra: talde honetan ondorengo aurrezki entitateak sartzen dira: Espainiako Aurrezki Kutxen Konfederazioa, aurrezki kutxak, nekazarien aurrezki kutxak, kreditu kooperatibak, banku fundazioak eta antzekoak diren gainerako entitateak.»

«Nota: este grupo comprende las entidades de ahorro tales como Confederación Española de Cajas de Ahorro, Cajas de Ahorro, Cajas Rurales, Cooperativas de Crédito, Fundaciones Bancarias y demás entidades análogas.»

Bigarrena.– Geroratutako zergen ondoriozko aktiboak zerga administrazioari eskatu ahal zaion kreditu galdagarri bihurtzea.

Segunda.– Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria.

Espainiako zuzenbidea finantza entitateen ikuskapenaren eta kaudimenaren arloko Europar Batasunaren araudira egokitzeko premiazko neurriei buruzko 2013ko azaroaren 29ko 14/2013 Errege Lege Dekretuko azken xedapenetatik bigarrenaren bigarren atalean ezarritako araubidea –geroratutako zergaren ondoriozko aktiboak zor publikoaren balioekin trukatzen direnean izan ezik– Sozietateen gaineko Zergaren zergadunei aplikatuko zaie, baldin eta Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2013ko ekainaren 26ko 575/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoaren mende badaude (kreditu-entitateen eta inbertsio-enpresen zuhurtziazko betekizunei buruzkoa da erregelamendua eta, horrez gainera, haren bidez aldatu egiten da 648/2012 (EB) Erregelamendua). Kredituak narriatzearen ondoriozko dotazioetatik edo zergadunari lotuta ez dauden zordunen kaudimen-gabezien ondoriozko aktiboetatik datozen zerga-oinarri negatiboei lotuta dauden geroratutako zergaren ondoriozko aktiboen zatian aplikatuko zaie araubide hori, kasu honetan izan ezik: Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko 2014ko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauko 22. artikuluko 1. zenbakiko a) letran edo Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko 1996ko uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauko 12. artikuluko 2. apartatuko a) letran ezarritakoa aplikatzetik datozen dotazioak badira.

El régimen establecido en el apartado segundo de la disposición final segunda del Real Decreto-Ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, a excepción de la previsión de canje de los activos por impuesto diferido por valores de Deuda Pública, resultará de aplicación a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades sometidos a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 648/2012, en relación con la parte de los activos por impuesto diferido, se encuentren vinculados o no a bases imponibles negativas, que provengan de las dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, excepto las provenientes de las dotaciones a las que hubiera resultado de aplicación lo previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 22 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o en la letra a) del apartado 2 del artículo 12 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Territorio Histórico de Gipuzkoa, del Impuesto sobre Sociedades.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Aurrezki kutxa edo banku fundazio baten mendeko entitateei aplikatu beharreko araubide iragankorra.

Régimen transitorio aplicable a las entidades dependientes de una caja de ahorros o fundación bancaria.

Honako hauek izango dira foru arau honetako lehenengo xedapen gehigarriko 3. apartatuak aipatzen dituen talde fiskalaren mendeko entitateak: aurrezki kutxa edo banku fundazio batek erabat partaidetuta dauden entitateak, baldin eta kutxa edo fundazio horren bidez kreditu entitatean partaidetza badute aurrezki kutxei eta banku fundazioei buruzko Legeko lehenengo xedapen iragankorrean ezarritako epean.

Tendrán la consideración de entidades dependientes del grupo fiscal a que se refiere el apartado 3 de la Disposición Adicional Primera de esta Norma Foral, aquellas entidades íntegramente participadas por una caja de ahorros o fundación bancaria, a través de las cuales éstas pasen a ostentar la participación en la entidad de crédito en el plazo previsto en la disposición transitoria primera de la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.

AMAIERAKO XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Foru arau hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean, honako ondorio hauekin:

Esta Norma Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con los siguientes efectos:

– 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren zergaldietan sortuko dituzte ondorioak artikulu bakarrak (Berrogeita bost apartatuaren Bat azpiapartatuak izan ezik), lehen xedapen gehigarriaren 1, 2, 3 eta 4 apartatuek, bigarren xedapen gehigarriak eta xedapen iragankorrak.

– El artículo único (a excepción del subapartado Uno de su apartado cuarenta y cinco), los apartados 1, 2, 3 y 4 de la Disposición Adicional Primera, la Disposición Adicional Segunda y la Disposición Transitoria producirán efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2014.

– Artikulu bakarreko berrogeita bost apartatuaren bat azpiapartatuak eta lehen xedapen gehigarriaren 5 eta 6 apartatuek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko dituzte ondorioak.

– El subapartado Uno del apartado cuarenta y cinco del artículo único, y los apartados 5 y 6 de la Disposición Adicional Primera producirán efectos desde el día 1 de enero de 2014.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana