Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

22. zk., 2015eko otsailaren 3a, asteartea

N.º 22, martes 3 de febrero de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
508
508

18/2014 FORU ARAUA, abenduaren 16koa, Gipuzkoako lurralde historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauan zenbait zuzenketa tekniko sartu eta zerga alorreko beste aldaketa batzuk onartzen dituena.

NORMA FORAL 18/2014, de 16 de diciembre, de correcciones técnicas de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa y otras modificaciones tributarias.

GIPUZKOAKO DIPUTATU NAGUSIAK
EL DIPUTADO GENERAL DE GIPUZKOA

Jakinarazten dut Gipuzkoako Batzar Nagusiek onartu dutela «18/2014 Foru Araua, abenduaren 16koa, Gipuzkoako lurralde historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauan zenbait zuzenketa tekniko sartu eta zerga alorreko beste aldaketa batzuk onartzen dituena»; eta nik aldarrikatu eta argitara dadin agintzen dut, aplikagarria zaien herritar guztiek, partikularrek nahiz agintariek, bete eta betearazi dezaten.

Hago saber que las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado y yo promulgo y ordeno la publicación de la siguiente «Norma Foral 18/2014, de 16 de diciembre, de correcciones técnicas de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa y otras modificaciones tributarias», a los efectos de que todos los ciudadanos y ciudadanas, particulares y autoridades a quienes sea de aplicación, la guarden y hagan guardarla.

Donostia, 2014ko abenduaren 16a.

San Sebastián, a 16 de diciembre de 2014.

Diputatu nagusia,

El Diputado General,

MARTIN GARITANO LARRAÑAGA.

MARTIN GARITANO LARRAÑAGA.

HITZAURREA
PREÁMBULO

Foru arau hau egiteko, bi arrazoi desberdin daude: alde batetik, berriki onartutako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Foru Arauaren zuzenketa teknikoak egitea, eta, bestetik, hainbat zerga figurari eragiten dieten izaera desberdineko zerga aldaketen multzo bat sartzea, batzuetan teknikoak eta beste batzuetan funtsezkoak. Aldaketen bereizketa foru arauaren egituran islatuta gelditzen da. Hori horrela, foru arauak bi kapitulu ditu: bata, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aldaketei buruzkoa (artikulu bakarrekoa) eta, beste kapitulua, beste zerga alderdi batzuei buruzkoa (bost artikulu dituena, bakoitza zerga figura baten ingurukoa).

La presente Norma Foral viene impulsada por dos motivaciones de distinta índole: por una parte incluir correcciones técnicas a la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobada recientemente, y por otra incorporar una batería de modificaciones tributarias que afectan a diferentes figuras tributarias y cuya naturaleza es diversa, técnica en algunos casos y sustantiva en otros. Esta diferenciación tiene su reflejo en la estructura de la norma foral, que se ordena en dos capítulos, uno primero referido a las modificaciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y que se compone de un único artículo, y un segundo capítulo referido a las modificaciones relativas a otras materias tributarias, que se compone de cinco artículos, cada uno de ellos referente a una figura tributaria.

Foru arau honetan jasotako lehen gaiari dagokionez, adierazi behar da 2013ko urriaren 10ean Gipuzkoako lurralde historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Foru Arau Proposamena aurkeztu zela Gipuzkoako Batzar Nagusietan.

Por lo que respecta a la primera de las materias objeto de esta norma foral, comenzar señalando que con fecha 10 de octubre de 2013 se presentó en las Juntas Generales de Gipuzkoa la Proposición de Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2014ko urtarrilaren 15ean, Gipuzkoako Batzar Nagusiek Gipuzkoako lurralde historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Araua onartu zuten. Foru arau hori 2014ko urtarrilaren 22an argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, eta egun horretan bertan jarri zen indarrean.

El 15 de enero de 2014 se aprobó por las Juntas Generales la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El 22 de enero de 2014 se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, entrando en vigor en esa misma fecha.

Foru arau horrek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera sortu ditu ondorioak, eta aplikagarri zaie bai egun horretatik aurrera lortzen diren errentei eta bai, zergaren aurreko araudian jasotako denboraren araberako irizpideak aplikatuta, data horretatik aurrera egotzi beharrekoak direnei ere. Horrez gain, foru arau berriak indargabetzen du ordura arte zerga arautu duen foru araua, abenduaren 29ko 10/2006 Foru Araua alegia.

La referida Norma Foral, que surte efectos desde el día 1 de enero de 2014, resulta de aplicación tanto a las rentas obtenidas a partir de esta última fecha como a las que, con arreglo a los criterios de imputación temporal contenidos en la normativa del Impuesto anteriormente vigente, corresponda imputar a partir de dicha fecha. Además, deroga la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, que ha regulado hasta ese momento el Impuesto.

Foru arau hori aztertuta, atzemanak dira oker tekniko asko eta zerga behar bezala aplikatzeko hobetu daitezkeen erregulazio alderdi ugari, bai koherentziaren ikuspuntutik eta bai argitasun eta ulermenaren ikuspuntutik. Berez, hobekuntza horietako batzuk jadanik sartuta daude beste lurralde historiko batzuetako araudian. Aldaketen artean, Gipuzkoako Foru Ogasunaren funtzionamenduari dagokionez 3/2014 Foru Arauan jasotako desoreka jakin batzuk zuzentzeko helburu dutenak daude. Foru arau honetako lehen kapituluan aldaketa horiek guztiak jasota daude, eta 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituzte ondorioak.

Analizada dicha Norma Foral, se advierte un importante número de incorrecciones técnicas y de aspectos regulatorios susceptibles de mejora para la correcta aplicación del tributo afectado, tanto desde la perspectiva de la coherencia como de la claridad y comprensión. De hecho, algunos de estos ajustes han sido ya incorporados a su normativa por otros Territorios Históricos. Entre las modificaciones que se introducen están incluidas aquellas destinadas a corregir determinados desajustes contenidos en la Norma Foral 3/2014 con respecto al funcionamiento de la Hacienda Foral de Gipuzkoa. El capítulo primero de la presente Norma Foral recoge todas estas modificaciones, que surtirán efectos a partir del 1 de enero de 2014.

Hona hemen zuzentzen diren alderdi nagusiak:

Entre los aspectos que se modifican cabe citar los siguientes:

– Egokitu egiten dira Ogasun eta Finantza Departamentuko titularrari egiten zaizkion aipamen ugariak Gipuzkoako Foru Aldundiaren genero politikaren ondorioz onartutako hizkerara. Era berean, eguneratu egiten da desgaitasun egoeren terminologia, minusbaliotasunari egindako aipamen guztiak kenduz eta haren ordez «desgaitasun» terminoa erabiliz, bai eta kontabilitate arloko terminologia ere.

– Se adecúan las numerosas referencias al titular del Departamento de Hacienda y Finanzas, a los usos del lenguaje derivados de las políticas de género desarrolladas por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Asimismo, se realiza la actualización terminológica en relación con las situaciones de discapacidad, sustituyendo las referencias a minusvalía por el término «discapacidad», así como en relación a la materia contable.

– Zuzendu egiten dira foru arauan araudi bidalketa guztietan izandako hainbat akats, bai eta 18. eta 33.1 artikuluetako hainbat letraren korrelazioa ere.

– Se subsanan diversos errores en las remisiones contenidas en la norma foral, así como los errores en la correlación de algunas letras que estructuran los artículos 18 y 33.1.

– Kendu egiten da, beharrezkoa ez izateagatik, atzerriko lanengatik jasotako etekinak salbuesteko, desgaitasun eta menpetasun kenkaria egiteko, baterako tributazioa egiteko eta negoziaziora onartutako baloreetatik eratorritako ondare irabazien tributaziorako aukerako araubidearen alde egiteko aurreikusita dagoen aukeraren aldaketarako epearen erreferentzia. Izan ere, epe aplikagarria jadanik jasota dago 2005eko martxoaren 8ko Gipuzkoako Zergen 2/2005 Foru Arau Orokorraren 115.3 artikuluan.

– Se suprime por innecesaria la referencia al plazo para modificar la opción en los casos previstos para la exención por rendimientos percibidos por trabajos realizados en el extranjero, para la deducción por discapacidad y dependencia, para la tributación conjunta y para el régimen opcional de tributación de las ganancias patrimoniales derivadas de valores admitidos a negociación, toda vez que el plazo aplicable ya está previsto en el artículo 115.3 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

– Gipuzkoako lurraldera lekualdatutako langile jakin batzuei aplikagarria zaien araubide berezian, berriro ematen da autolikidazio betebeharra aitorpen betebeharrarekin ordezkatzeko aukera, erregelamenduz ezarriko denari jarraituz.

– En el régimen especial aplicable por determinados trabajadores desplazados a territorio guipuzcoano se restituye la posibilidad de sustituir la obligación de autoliquidar por la obligación de declarar, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

– Akzioen gaineko aukerak gauzatzean, aldatu egiten da 100eko 100etik beherako integrazio portzentajeak aplikatzeko muga bikoizteko eskatzen den baldintza, langileen kolektiboarentzako eskaintzari buruzkoa, eta langileek enpresan parte hartzeko kenkariaren aplikaziorako aurreikusitako baldintzarekin parekatzen da, zeren eta bi kasuotan baldintzaren helburua berdina baita: aldeko tributazioaren aplikazioa saihestea langileei eskaintza modu baztertzaile batean egin zaienean.

– En el ejercicio de opciones sobre acciones, se modifica la condición requerida para duplicar el límite de aplicación de los porcentajes de integración inferior al 100 por 100, relativa a la oferta al colectivo de trabajadores, equiparándola a la condición prevista para la aplicación de la deducción por participación de los trabajadores en la empresa, toda vez que en ambos supuestos, la condición tiene la misma finalidad: evitar la aplicación de la tributación favorable en casos en que la oferta a los trabajadores se haya realizado de forma discriminatoria.

– Jarduera ekonomikoen eremuan, aldatu egiten da zuzeneko zenbatespenaren metodoaren modalitate arruntean etekin garbia zehazteko erregela berezia, aisiako edo itsas kiroletarako ontziak zein aireontziak erabiltzeagatik izandako gastuei buruzkoa, garraiobide horiek bakarrik jarduerari lotuta daudenean, eta sozietateen gaineko zergan ematen zaion tratamenduarekin parekatzen da, kengarriak izan daitezen, betiere horiek sartzearen ondorioz jardueraren etekin garbi negatibo bat sortzen ez den neurrian.

– En el ámbito de actividades económicas, se modifica la regla especial de determinación del rendimiento neto en la modalidad normal del método de estimación directa, relativa a gastos vinculados a la utilización de embarcaciones o buques de recreo o de deportes náuticos o de aeronaves cuando los citados medios de transporte se encuentran afectos exclusivamente al desarrollo de la actividad, para equipararlo a su tratamiento en el Impuesto sobre Sociedades, de manera que serán deducibles en la medida en que su inclusión no arroje un rendimiento neto negativo de la actividad.

– Zuzeneko zenbatespenaren metodoko modalitate erraztuan jarduera ekonomikoaren etekin garbia zehazteko arauetan, zehaztu egiten da gastuaren 100eko 10eko forfaitean zergaren foru arauaren 27. artikuluko 5. erregelaren bigarren apartatuko a) letran aipatutako errentamendu, lagapen edo balio-galera gastuak ere sartuta daudela.

– En las normas para la determinación del rendimiento neto de la actividad económica en la modalidad simplificada del método de estimación directa, se especifica que el forfait del 10 por 100 de gasto comprende también los gastos de arrendamiento, cesión o depreciación a los que se refiere la letra a) del apartado dos de la regla 5.ª del artículo 27 de la Norma Foral del Impuesto.

– Berriro ezartzen da kapitalizazio eragiketetatik edo bizitza edo elbarritasun aseguru kontratuetatik eratorritako etekinen eta lan etekinen arteko koordinazioa, 2012tik aurrera arrazoi teknikoengatik 10/2006 Foru Arauan onartutakoari jarraituz.

– Se restituye la coordinación entre los rendimientos procedentes de operaciones de capitalización o de contratos de seguro de vida o invalidez y los rendimientos del trabajo en los términos que, por motivos de carácter técnico, se aprobaron a partir del año 2012 en la Norma Foral 10/2006.

– Ondare irabazi eta galeren eremuan, zordunaren eta bere bermatzailearen ohiko etxebizitza ordainean emateko kasua sartuta gelditzen da zergadunaren ohiko etxebizitzaren exekuzio hipotekarioko prozedura batetik eratorritako ondare irabazietarako onartutako salbuespenean. Era berean, doitu egiten da salbuespena lortzeko interesatuaren ondareari buruzko baldintza.

– En materia de ganancias y pérdidas patrimoniales, se ha incorporado el supuesto de dación en pago de la vivienda habitual del deudor y del garante del deudor, a la exención reconocida para las ganancias patrimoniales derivadas de un procedimiento de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual del contribuyente. Así mismo, se ajusta la condición relativa al patrimonio del interesado para acceder a la exención.

– Arlo horretan bertan, doitu egiten da galera ez-konputagarrien tratamendua, zergaldian jokoaren ondorioz izandako ondare galerak ez-konputagarritzat hartze aldera, zergaldi berean jokoan ere izandako irabaziak gainditzen dituen zenbatekoari dagokionez.

– En esta misma materia, se ajusta el tratamiento de las pérdidas no computables de cara a considerar como pérdidas patrimoniales no computables las debidas al juego obtenidas en el periodo impositivo, en el importe que exceda de las ganancias obtenidas también en el juego en el mismo periodo.

– Zehaztu egiten da, atzerriko ondasun eta eskubideei buruzko informazio obligazioa bete gabe duten ondare elementuetatik eratorriak diren ondare irabazi ez-justifikatuen kasuetan zehapenaren oinarria zehazteko, ez direla kontuan hartuko aurreko ekitaldietako konpentsatu, kendu edo aplikatu gabeko kopuruak ere, baldin eta oinarri likidagarria gutxitu badezakete.

– Se especifica que, a los efectos de la determinación de la base de la sanción en supuestos de ganancias patrimoniales no justificadas derivadas de elementos patrimoniales respecto de los que no se hubiera cumplido la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, tampoco se tendrán en cuenta las cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación procedentes de ejercicios anteriores, que pudieran minorar la base liquidable.

– Konpondu egiten da euskarazko testuan izandako akatsa, 100eko 10ean finkatu beharrean 100eko 25ean finkatu baitzen zerga oinarri orokorreko ondare irabazi eta galerak integratu eta elkarrekin konpentsatzetik ateratzen den saldo negatiboa oinarri bereko etekin positiboekin konpentsatzeko muga.

– Se subsana el error padecido en el texto en Euskara al fijar en un 25 en vez de en un 10 por 100, el límite para compensar el saldo negativo resultante de integrar y compensar entre sí las ganancias y pérdidas patrimoniales de la base imponible general con rendimientos positivos de la misma base.

– Zehaztu egiten da, artikuluetan nahiz xedapen iragankorretan, ezkontidearen aldeko gizarte aurreikuspeneko sistemetan egindako ekarpenengatik egiten den murrizpenaren aplikazioa inoiz ere ez dagoela lotuta ekarpena egiten duen zergadunaren erretiroari buruzko egoerarekin, eta, nolanahi ere, ekarpena bere alde duen ezkontidearen egoerarekin lotuta egongo dela.

– Se especifica, tanto en el articulado como en las disposiciones transitorias, que la aplicación de la reducción por aportaciones a sistemas de previsión social a favor del cónyuge no está, en ningún caso, vinculada a la situación respecto a la jubilación del contribuyente que aporta, y estará, en todo caso, vinculada a la situación del cónyuge a favor del cual se aporta.

– Aurreko ahaideei buruzko kenkarietan nahiz desgaitasunari eta menpetasunari buruzko kenkarietan, baldin eta kenkarirako eskubidea ematen duen pertsona egoitza batean bizi bada, kendu egiten da fakturaren titulartasunaren eta kenkariaren aplikazioaren arteko lotura, betiere egoera horrek lehenaldian zergaren kudeaketan eragindako arazoak saiheste aldera (2009az geroztik konponduta gelditu ziren, une hartan indarrean zegoen 10/2006 Foru Arauaren aldaketaren bidez).

– Tanto en las deducciones por ascendientes como por discapacidad o dependencia, en los supuestos en que la persona que da el derecho a la deducción viva en centros residenciales, se suprime la referencia a la vinculación entre la titularidad de la factura y la aplicación de la deducción, al objeto de evitar los problemas de gestión del impuesto que tal condición generó en el pasado, y que fueron corregidas a partir del 2009 mediante modificación de la Norma Foral 10/2006 vigente en aquel momento.

– Ohiko etxebizitzaren eskurapenari lotutako kenkariari dagokionez, berriro sartzen da, kenkaria aplikatu ahal izateko, etxebizitzaren jabetza osoaren eskurapenari buruzko beharkizuna, ohiko etxebizitzako berrinbertsioko salbuespenaren erregulazioan ere sartuta dagoen bezala.

– En la deducción por adquisición de vivienda habitual se vuelve a incluir el requisito relativo a la adquisición de la plena propiedad de la vivienda a los efectos de aplicar la deducción, de la misma forma que está también incluida en la regulación de la exención por reinversión de vivienda habitual.

– Kenkari berean, argitu egiten da, gainera, izaera orokorrez, zergadunarentzat ohiko etxebizitza izan den etxebizitza ez dela halakotzat hartuko bertan bizitzeari uzten zaionetik aurrera.

– En esta misma deducción, se aclara además, con carácter general, que la vivienda que haya tenido carácter de vivienda habitual para el contribuyente pierde tal consideración a partir del momento en que éste deje de residir en la misma.

– Inbertsioetako eta beste jarduera batzuetako kenkarian, hiru aldaketa egiten dira:

– En la deducción por inversiones y por otras actividades, son tres las modificaciones que se realizan:

• Aukera ematen da jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergaren zergadunek sozietateen gaineko zergan kultura sustatzeko jasota dauden pizgarriak aplikatzeko.

• Se incorpora la posibilidad de que contribuyentes del Impuesto que ejerzan actividades económicas puedan aplicar los incentivos para fomento de la cultura previstos en el Impuesto sobre Sociedades.

• Autolikidazioa aurkeztean erabilitako aukerak zuzentzeko araubide homogeneo bat mantentze aldera, ahalbideratu egiten da hasieran erabilitako aukera aldatzea, horrela, behin zerga autolikidatzeko borondatezko epea amaituta, eta betiere aurretik Zerga Administrazioak errekerimendurik egin ez badu, autolikidazioa aurkeztean erabilitako aukera zuzendu ahal izan dadin.

• Al objeto de mantener un régimen homogéneo de rectificación de las opciones ejercitadas al presentar la autoliquidación, se posibilita modificar la opción inicialmente ejercitada, de manera que se pueda, una vez finalizado el plazo voluntario de autoliquidación del Impuesto y siempre que no se haya producido un requerimiento previo de la Administración tributaria, rectificar la opción ejercitada al presentar la autoliquidación.

• Kooperatibak sartzen dira sorreragatik kenkarirako eskubidea ematen duten entitateen artean.

• Se incluye a las cooperativas entre las entidades cuya creación da derecho a deducción.

– Autolikidatzeko obligazioari dagokionez ere, hiru aldaketa nagusi egin dira:

– En lo referente a la obligación de autoliquidar, son también tres las modificaciones a destacar:

• Kanpoan uzten da, autolikidatzeko betebeharra dakarten kapitalaren etekinen eta ondare irabazien 1.600 euroko mugari dagokionez, atxikipen oinarria oinarri likidagarrian integratu beharreko kopuruaren arabera zehazten ez den inbertsio kolektiboen akzioen edo partaidetzen eskualdaketetatik edo itzulketetatik datozen ondare irabazien kasua.

• Se excluye, por lo que respecta al umbral de 1.600 euros de los rendimientos del capital y ganancias patrimoniales que determinan la obligación de autoliquidar, el supuesto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención no se determina por la cuantía a integrar en la base imponible.

• Doitu egiten da 12.000 eta 20.000 euro bitarteko lan etekinak dituzten zergadunen autolikidazio betebeharra, baldin eta horiekin bizi diren ordaintzaileengandik pentsio osagarriak edo urteko mantenuak jasotzen badituzte.

• Se ajusta la obligación de autoliquidar de contribuyentes con rendimientos del trabajo comprendidos entre 12.000 y 20.000 euros, que perciben pensiones compensatorias o anualidades por alimentos de pagadores con los cuales conviven.

• Zabaldu egiten da zerga onuren galerei buruzko kasuaren aplikazio eremua, horrelako kasuetan izaera orokorrez autolikidatzeko betebeharra ezartzeko.

• Se amplía el ámbito de aplicación del supuesto de pérdida de beneficios fiscales, para establecer la obligación de autoliquidar con carácter general en estos supuestos.

– Kendu egiten da hamargarren xedapen gehigarriaren 1. apartatuko bigarren paragrafoa. Izan ere, lehendik apartatu horretako lehen paragrafoan jasotako informazio betebehar baten ingurukoa da, inbertsio kolektiboko erakundeak kudeatzen dituzten sozietateei eta entitate merkaturatzaileei dagokienez.

– Se suprime el párrafo segundo del apartado 1 de la disposición adicional décima, al aludir a una obligación de información que ya está recogida en el párrafo primero del citado apartado, referida a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y a entidades comercializadoras.

– Loteria sari batzuen gaineko karga bereziaren atxikipen araubidea ituntzean Ekonomia Itunean egindako aldaketaren bidez, bermatu egiten da administrazioen artean sarien jasotzaileei buruzko informazioa ematea. Horregatik, bidezkoa da jasotzaileek sariak aitortzeko betebeharra aldatzea eta, beraz, betebehar horretatik kanpo gelditzen dira atxikitako sariak dituzten zergadunak.

– La modificación del Concierto Económico concertando el régimen de retenciones del gravamen especial de determinados premios de lotería, ha garantizado el suministro a nivel interadministrativo de la información relativa a los perceptores de los premios, motivo por el cual procede modificar la obligación de declarar los premios por sus perceptores, excluyendo de esta obligación a los contribuyentes cuyos premios hayan estado sometidos a retención.

– Doitu egiten da negoziaziora onartutako baloreetatik datozen ondare irabazien tributazioaren aukerako araubideari buruzko erregulazioa, eta bere aplikazio eremutik kanpo gelditzen dira balore horietatik datozen harpidetzako eskubideen eskualdaketa kasuak.

– Se ajusta la regulación relativa al régimen opcional de tributación de las ganancias patrimoniales derivadas de valores admitidos a negociación, excluyendo de su ámbito de aplicación los supuestos de transmisión de derechos de suscripción procedentes de estos valores.

– Zergaren araudia pentsio plan eta fondoei buruzko funtsezko araudian egindako aldaketara egokitzen da. Aldaketa horren helburua zen pentsio planetan kontsolidatutako eskubideen itzulketa ahalbideratzea partaidearen ohiko etxebizitzaren gaineko exekuzio prozedura baten kasuan, baldin eta itzulketa horren bidez etxebizitza besterentzea saihestu badaiteke. Aurrerantzean, jasotzen diren kopuru horiek pentsio planen tratamendu fiskal orokorrari lotuta egongo dira.

– Se acomoda la normativa del Impuesto a la modificación operada en la normativa sustantiva de los Planes y Fondos de Pensiones para posibilitar el reembolso de los derechos consolidados en planes de pensiones en el supuesto de un procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual del partícipe, siempre que este reembolso pueda evitar la enajenación de la vivienda. En adelante, tales reembolsos estarán sujetos al tratamiento fiscal genérico de los planes de pensiones.

– Informazio eskas baten ondorioz arrisku handiko finantza produktuetan inbertitu zuten aurreztaileek beren aurrezpenak galtzeak dakartzan efektuak arintze aldera, araubide bat ezartzen da mendeko zorretik eta lehentasunezko partaidetzetatik eratorritako etekin negatiboak eta ondare galerak aurrezpen errentaren beste osagaiaren saldo positiboekin konpentsatzeko.

– Al objeto de paliar los efectos derivados de la pérdida de sus ahorros por parte de ahorradores que, como consecuencia de una información deficiente, invirtieron en productos financieros de alto riesgo, se articula un régimen de compensación de los rendimientos negativos y pérdidas patrimoniales derivados de deuda subordinada y de participaciones preferentes, con los saldos positivos que resulten del otro componente de la renta del ahorro.

– Lan sozietateei buruzko arau partikularrei dagokienez, eta fiskalitateak haien jarraipena eta kideen belaunaldien arteko ordezkapena oztopa ez ditzan, berariazko araubide bat ezartzen da lan sozietate horien mota laboraleko akzioak edo partaidetzak eskualdatzean agerian jarritako ondare irabazi eta galerak zehazteko. Araubide horretan sozietate kontratuen, kontratu sozialen edo sozietatearekin formalizatutako kontratuen bidez zehaztutako prezioa da erreferentzia.

– En atención a las normas particulares que rigen a las sociedades laborales, y al objeto de que la fiscalidad no suponga un obstáculo a su continuidad y al relevo generacional en su cuerpo social, se establece un régimen específico de determinación de las ganancias y pérdidas patrimoniales puestas de manifiesto en la transmisión de acciones o participaciones de clase laboral de las citadas sociedades laborales, referenciado al precio determinado por los contratos de sociedad, contratos sociales o los formalizados con la sociedad.

– Hobetu egiten da 2014aren aurreko zergaldietan murriztu gabeko gizarte aurreikuspeneko sistemen aldeko soberazko ekarpenen araubide iragankorra. Hori horrela, araubide horretan sartuta gelditzen da Kirolari profesionalen gizarte aurreikuspeneko mutualitateari eta desgaituen aldeko gizarte aurreikuspeneko sistemei egindako ekarpenetatik datozen soberakinen zerga tratamendua. Gainera, egokitu egiten dira araudiari buruzko erreferentziak soberakin bakoitza eragin zuen ekitaldiaren arabera.

– Se perfecciona el régimen transitorio de los excesos de aportaciones a sistemas de previsión social no reducidos en períodos impositivos anteriores a 2014, incorporando al mismo el tratamiento tributario de los excesos derivados de las aportaciones realizadas a la Mutualidad de previsión social de deportistas profesionales y a los sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad. Además, se adecúan las referencias normativas en función del ejercicio en que dio lugar a cada uno de los excesos.

– Etekin irregularrei aplikagarri zaizkien integrazio portzentajeen araubide iragankorrean nahiz jarduera ekonomiko baten hasieran inbertitzeko kreditu entitateko gordailuei lotutako kenkariaren araubide iragankorrean, zehaztu egiten da aplikagarria den 10/2006 Foru Arauaren idazkera.

– Tanto en el régimen transitorio de los porcentajes de integración aplicables a los rendimientos irregulares como en el de la deducción por depósitos en entidades de crédito para la inversión en el inicio de una actividad económica, se concreta la redacción de la Norma Foral 10/2006 que resulta de aplicación.

– Zuzendu egiten da hogeita zortzigarren xedapen iragankorrean izandako akatsa. Izan ere, berez jarduera ekonomikoetatik datozen konpentsatu gabeko saldo negatiboak direnak jarduera horietatik datozen konpentsatu gabeko zerga oinarri negatibotzat hartuta zeuden.

– Se subsana el error padecido en la disposición transitoria vigesimoctava, al identificar como bases imponibles negativas pendientes de compensación procedentes de actividades económicas, lo que en realidad son saldos negativos pendientes de compensación procedentes de tales actividades económicas.

– Indarrean jartzen da berriro 2007an desegindako ondare sozietate estataletako bazkideentzat hasiera batean aitortuta zegoen irteerako zerga araubidea.

– Se restituye la vigencia del régimen fiscal de salida que se reconoció a los socios de sociedades patrimoniales estatales disueltas en 2007 establecido originalmente.

– Lan etekinen arloan, aseguru kolektiboen etekinak sartuta geratzen dira gizarte aurreikuspeneko sistemetatik kapital moduan jasotzen diren gainerako zenbatekoetarako ezarrita dagoen 100eko 100etik beherako integrazio mugaren konputuan.

– En materia de rendimientos del trabajo, se incluyen los rendimientos derivados de seguros colectivos en el cómputo del límite de integración inferior al 100 por 100 al que están sometidos el resto de percepciones en forma de capital derivadas de sistemas de previsión social.

Lehenago aipatutakoren arabera, beste zerga aldaketa batzuei buruzko II. kapituluak bost artikulu ditu, eta beste hainbeste zerga figura aldatzen dituzte; zehazki, honako hauek: oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga, ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga, aseguru primen gaineko zerga eta jarduera ekonomikoen gaineko zerga, bai eta Zergen Foru Arau Orokorra ere. Aldaketa horietako gehienek foru arau hau indarrean jartzen denetik aurrera izango dituzte ondorioak.

Tal y como se ha citado anteriormente, el Capítulo II, dedicado a otras modificaciones tributarias, contiene cinco artículos que modifican otras tantas figuras impositivas. Concretamente son las siguientes: los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Primas de Seguros y sobre Actividades Económicas, así como la Norma Foral General Tributaria. La mayor parte de estas modificaciones surten efectos a partir de la entrada en vigor de la Norma Foral.

Oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergari dagokionez, zergaren zerga-oinarriaren 100eko 75eko murrizpena ezartzen da, ezkontideak edo izatezko bikote kideak eta zuzeneko ahaide jakin batzuek banakako enpresa bat, negozio profesional bat edo entitateetako partaidetzak «inter vivos» eskuratzen dituztenean, baldin eta kasu horiei aplikagarri bazaie Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren Foru Arauaren 27. artikuluan jasotako hobaria, titularraren erretiroaren edo ezintasun iraunkorraren kasuetan (absolutua edo baliaezintasun handia).

Por lo que respecta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se establece una reducción del 75 por 100 de la base imponible del Impuesto en los supuestos de adquisición «inter-vivos» de una empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones en entidades, a los que sea de aplicación la bonificación regulada en el artículo 27 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, por el cónyuge o pareja de hecho, y determinados familiares en línea directa, en los supuestos de jubilación o incapacidad permanente (absoluta o gran invalidez) del titular.

Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan, hainbat araudi bidalketa zuzendu eta eguneratzeaz gain –besteak beste emakida administratiboen karga tasa ezartzen duena (100eko 4ko tasan zergapetuko dira, 100eko 2,5aren ordez)–, doitu egiten da zerga oinarria baloratzeko erregela, legez etxebizitza errentamendutzat hartutako higiezinen errentamenduen kasuan, kontuan hartuta Etxebizitzak alokatzeko merkatua malgutu eta sustatzeko ekainaren 4ko 4/2013 Legeak kontratu luzapenen arloan egindako aldaketa.

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, además de corregirse y actualizarse determinadas remisiones, entre ellas aquella que establece el tipo de gravamen de las concesiones administrativas (que deberán tributar a un tipo del 4 por 100 en vez del 2,5 por 100), se ajusta la regla de valoración de la base imponible en los supuestos de arrendamiento de inmuebles que tengan la consideración legal de arrendamiento de vivienda, teniendo en cuenta la modificación llevada a cabo en materia de prórrogas de contrato por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

Bestetik, zehaztu egiten dira zerga kuota erregularizatzeko modua eta epea, hain zuzen ere, eskurapenaren ohiko bizilekua izateko erabiltzeagatik etxebizitzaren eskurapena 100eko 2,5eko tasan zergapetuta egonik, ohiko etxebizitzatzat hartzeko beharkizunak betetzen ez diren kasuetarako.

Por otra parte, se especifican la forma y el plazo para regularizar la cuota tributaria en el supuesto en que, habiendo tributado la adquisición de vivienda al tipo del 2,5 por 100 por destinarla a vivienda habitual del adquirente, se incumplan los requisitos para entenderla como habitual.

Gainera, zergaren salbuespenen arloan:

Además, en materia de exenciones del Impuesto:

– Salbuespena ezartzen zaie Konkurtso Legean jasotako birfinantzaketa akordioetan edo ordainketako akordio estrajudizialetan sartutako kitak edo gutxipenak dituzten eskriturei, subjektu pasiboa zorduna denean.

– Se establece la exención de las escrituras que contengan quitas o minoraciones incluidas en acuerdos de refinanciación o en acuerdos extrajudiciales de pago establecidos en la Ley Concursal, cuando el sujeto pasivo sea el deudor.

– Sartu egiten da merkatu libreko etxebizitzen alokairurako bitartekaritzako ASAP programan sartutako etxebizitzen errentamenduen eraketari buruzko salbuespena.

– Se incluye la exención relativa a la constitución de arrendamientos de viviendas acogidas al programa de Intermediación en el Mercado de Alquileres de Viviendas Libre ASAP.

– Sozietateen gaineko zergaren erreformaren ondorioz eta, hori dela bide, etxebizitza errentamenduko entitateen araubide berezia indargabetu denez eta higiezinen errentamenduko jarduera kualifikatua duten entitateen araubide berezi berri bat onartu denez, doitu egiten da indargabetutako araubide berezian jasotako hobaria gozatzen zuten errentamenduen eraketaren salbuespena.

– Como consecuencia de la reforma del Impuesto sobre Sociedades y la consiguiente derogación del régimen especial de Entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda y aprobación de un nuevo régimen especial de Entidades con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles, se ajusta la exención que se establecía a la constitución de arrendamientos que disfrutaran de la bonificación prevista en el régimen especial derogado.

Aseguru primen gaineko zergari dagokionez, aukera ematen da Espainia ez den europar esparru ekonomikoko beste estatu batean establezimendua duten eta Espainian zerbitzu prestazio librean aritzen diren aseguru entitateen ordezkari fiskala nahitaez Gipuzkoan kokatuta ez egoteko, baizik eta Espainian.

En el Impuesto sobre Primas de Seguros, se posibilita que el representante fiscal de las entidades aseguradoras establecidas en otro Estado miembro del espacio económico europeo, distinto de España, y que actúen en España en régimen de libre prestación de servicios, esté establecido no necesariamente en Gipuzkoa sino en España.

Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren arloan, hainbat zuzenketa egiteaz gain, hobekuntza teknikoak sartzen dira, besteak beste:

En materia del Impuesto sobre Actividades Económicas, además de incluir determinadas correcciones, se incluyen mejoras técnicas entre las que cabe destacar:

– Ondasun higiezinak alokatzeko jardueretan, estatuko kuota bereziak lurralde erkidean jasotakoekin berdintzen dira.

– En las actividades de alquiler de inmuebles, se igualan las cuotas especiales estatales a las previstas en territorio común.

– Sartu egiten dira ibilgailu elektrikoen karga energetikoari lotutako jarduerak jasotzeko behar diren epigrafeak, eta kirol apustuak, loteriak eta beste joko batzuk antolatu eta egitearekin lotutako jarduerak behar bezala antolatzeko behar diren azpiepigrafeak.

– Se incorporan los epígrafes precisos para recoger las actividades relativas a la recarga energética de vehículos eléctricos, y los subepígrafes necesarios para organizar adecuadamente las actividades relacionadas con la organización y celebración de apuestas deportivas, loterías y otros juegos.

Zergen Foru Arau Orokorrari dagokionez, nahiz eta nagusiki araudi bidalketa jakin batzuen zuzenketak eta doiketak sartu, zerga arloko jakinarazpenen erregulazioa egokitzen da Herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legeak eta Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arautzen duen irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekretuak jasotako xedapenetara. Gainera, zerga-bilketa organoei ematen zaie likidazio administratiboen kasuan erantzukizun deklarazioak egiteko eskumena, deklarazioa ordainketako borondatezko epea amaitu aurretik egiten bada ere.

En la Norma Foral General Tributaria, aunque básicamente se incluyen correcciones y ajustes de determinadas remisiones normativas, cabría destacar la adecuación de la regulación de las notificaciones en materia tributaria a lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en el Decreto Foral 23/2010, de 28 de setiembre, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la Administración Foral. Además, se otorga a los órganos de recaudación la competencia para efectuar la declaración de responsabilidad en el supuesto de liquidaciones administrativas, incluso cuando se realice con anterioridad al vencimiento del periodo voluntario de pago.

Gainera, foru arauak bi xedapen gehigarri, xedapen indargabetzaile bat eta amaierako xedapen bat ditu.

La Norma Foral incorpora además dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y una disposición final.

Lehen xedapen gehigarrian, zerga iruzurraren aurka egiteko neurri bat sartzen da: onartu egiten da «terminal fiskala» izeneko fakturazio sistema. Sistema hori esperientzia pilotu moduan sartu zen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduan kolektibo jakin batzuei zuzenduta. Sistema software informatiko batean oinarritutako fakturazio sistema bat da, fakturak prozesatu, erregistratu eta kudeatzeaz gain, fakturazio horri buruzko informazioa Zerga Administrazioaren zerbitzari bati igortzen dio. Sisteman sartzea borondatezkoa da; sistemak zerga tratamendu onuragarri bat du eta, esperientzia pilotuan ez bezala, asmoa da erregelamenduz zehaztuko diren jarduera sektorean aritzen diren pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren, sozietateen gaineko zergaren eta establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunek aplikatzea.

La primera disposición adicional incorpora una medida encaminada a la lucha contra el fraude fiscal: se aprueba el sistema de facturación denominado «terminal fiscal». Este sistema, que ya se incorporó como experiencia piloto en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para unos colectivos muy restringidos, es un sistema de facturación basado en un software informático que, además de permitir procesar, registrar y gestionar las facturas, transmite la información relativa a esa facturación a un servidor de la Administración tributaria. El sistema, que es de adhesión voluntaria, lleva aparejado un tratamiento tributario favorable, y a diferencia de la experiencia piloto, se pretende que sea aplicable por contribuyentes de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, que pertenezcan a sectores de actividad que se determinarán reglamentariamente.

Bigarren xedapen gehigarrian, bestetik, ohiko etxebizitza ordainetan ematea ez oztopatzeko neurri bat sartzen da, etxebizitzari Gipuzkoako Foru Aldundia titular duten zerga zorretatik datozen hipotekaren ondorengo kargak ezarri zaizkionean. Xedapen horri jarraituz, Foru Aldundiak karga horiek deuseztatuko ditu.

La disposición adicional segunda, por su parte, incorpora una medida destinada a no entorpecer la dación en pago de la vivienda habitual cuando ésta se encuentre gravada con cargas posteriores a la hipoteca, procedentes de deudas tributarias cuya titularidad corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Con arreglo a esta nueva disposición, la Diputación Foral procederá a la cancelación de las citadas cargas.

Xedapen indargabetzaileak xedapen generiko bat jasotzen du.

La disposición derogatoria recoge una derogación genérica.

Azkenik, amaierako xedapen bakarrak dio foru araua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko dela indarrean, nahiz eta horrek ez duen eragotziko horren xedapenetan espresuki aipatutako ondorioak izatea.

Por último, la disposición final única establece la entrada en vigor de la Norma Foral el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, sin perjuicio de los efectos que se establecen de forma expresa en su articulado.

I. KAPITULUA.
CAPÍTULO I
PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

1. artikulua.– Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga aldatzea.

Artículo 1.– Modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Honako aldaketak sartzen dira urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauan, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoan, 2014ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin:

Con efectos a partir del 1 de enero de 2014, se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa:

Bat.– 4. artikuluaren 3. apartatua honela geratzen da idatzita:

Uno.– El apartado 3 del artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:

«3.– Lurralde espainiarrera aldatzeagatik zerga egoitza Gipuzkoan kokatzen duten pertsona fisikoek aukera izango dute ez-egoiliarren errentaren gaineko zergagatik tributatzeko, egoitza aldatzen den zergaldian eta hurrengo bostetan, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunak izateari utzi gabe, betiere honako baldintza hauek betetzen badira erregelamenduz ezartzen den eran:

«3.– Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en Gipuzkoa como consecuencia de su desplazamiento a territorio español, podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, manteniendo la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, durante el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cinco períodos impositivos siguientes, cuando, en los términos que se establezcan reglamentariamente, se cumplan las siguientes condiciones:

a) Bereziki kualifikatutako lanak egiteko etortzea lurralde espainiarrera, baldin eta lan horiek, zuzenean eta nagusiki, ikerketa eta garapen jarduerarekin edo arauz ezartzen diren bestelakoekin erlazionatuta badaude. Ondorio horietarako, ikerketa eta garapen kontzeptuak sozietateen gaineko zergaren foru arauan definitutakoak dira.

a) Que el desplazamiento a territorio español se produzca para el desempeño de trabajos especialmente cualificados, relacionados, directa y principalmente con la actividad de investigación y desarrollo. A estos efectos, los conceptos de investigación y desarrollo son los definidos en la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades.

b) Lurralde espainiarrera etorri aurreko lehen 10 urteetan Espainian egoiliarrak ez izana.

b) Que no hayan sido residentes en España durante los 10 años anteriores a su nuevo desplazamiento a territorio español.

c) Toki aldaketa hori lan kontratu baten ondorioz gertatzea. Baldintza hori betetzen dela ulertuko da Espainiako enplegu-emaile batekin harreman laboral bat, arrunta zein berezia, nahiz harreman estatutario bat hasten denean, edo, toki aldaketa enplegu-emaileak aginduta izanik, honen aldetik toki aldaketaren gutuna dagoenean eta zergadunak lortzen dituen errentak lurralde espainiarrean kokatutako establezimendu iraunkorraren bidez lortutakotzat kalifikatu ezin daitezkeenean.

c) Que dicho desplazamiento se produzca como consecuencia de un contrato de trabajo. Se entenderá cumplida esta condición cuando se inicie una relación laboral, ordinaria o especial, o estatutaria con un empleador en España, o cuando el desplazamiento sea ordenado por el empleador y exista una carta de desplazamiento de éste, y el contribuyente no obtenga rentas que se calificarían como obtenidas mediante un establecimiento permanente situado en territorio español.

d) Lanak Espainian egitea. Baldintza hori betetzen dela ulertuko da, nahiz eta lanen zati bat atzerrian egin, baldin eta lan horiei dagozkien ordainsarien batura urte natural bakoitzean jasotako lan kontraprestazio guztien 100eko 15etik gorakoa ez bada. Berdin da ordainsari horiek espainiar lurraldean lortutako errentatzat hartzen diren edo ez, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Legearen Testu Bateginak 13. artikuluaren 1. apartatuko c) letran jasotakoa aplikatuta. Lan kontratuan ezarritakoaren indarrez, zergadunak taldeko beste enpresa bateko eginkizunak bere gain hartzen dituenean Espainiako lurraldetik kanpo, Merkataritza Kodeak 42. artikuluan jasotako eran, aurreko muga 100eko 30ekoa izango da.

d) Que los trabajos se realicen efectivamente en España. Se entenderá cumplida esta condición aun cuando parte de los trabajos se presten en el extranjero, siempre que la suma de las retribuciones correspondientes a los citados trabajos, tengan o no la consideración de rentas obtenidas en territorio español de acuerdo con la letra c) del apartado 1 del artículo 13 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, no exceda del 15 por 100 de todas las contraprestaciones del trabajo percibidas en cada año natural. Cuando en virtud de lo establecido en el contrato de trabajo el contribuyente asuma funciones en otra empresa del grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, fuera del territorio español, el límite anterior se elevará al 30 por 100.

Atzerrian egindako lanengatik jasotako berariazko ordainsarien zenbatekoa frogatzerik ez dagoenean, lan horiei dagokien ordainsaria kalkulatzeko langileak atzerrian eman dituen egun kopurua hartuko da kontuan.

Cuando no pueda acreditarse la cuantía de las retribuciones específicas correspondientes a los trabajos realizados en el extranjero, para el cálculo de la retribución correspondiente a dichos trabajos deberán tomarse en consideración los días que efectivamente el trabajador ha estado desplazado al extranjero.

e) Lan horiek egitea egoitza Espainian duen enpresa edo entitate batentzat edo, bestela, lurralde espainiarrean egoiliarra ez den entitate batek bertan kokatua duen establezimendu iraunkor batentzat. Baldintza hori betetzen dela ulertuko da zerbitzu horien onuradunak honako hauek direnean: egoitza Espainian duen enpresa edo entitate bat edo, bestela, lurralde espainiarrean egoiliarra ez den entitate batek bertan kokatua duen establezimendu iraunkorra. Toki aldaketa enpresa talde baten barruan gertatu bada, Merkataritza Kodeak 42. artikuluan ezarritakoari jarraituta, eta bakar-bakarrik ondorio hauetarako, beharrezkoa izango da langilea egoitza Espainian duen taldeko enpresak kontratatzea edo lurralde espainiarrera egin beharreko toki aldaketa enplegu-emaileak agintzea.

e) Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad residente en España o para un establecimiento permanente situado en España de una entidad no residente en territorio español. Se entenderá cumplida esta condición cuando los servicios redunden en beneficio de una empresa o entidad residente en España o de un establecimiento permanente situado en España de una entidad no residente en territorio español. En el caso de que el desplazamiento se hubiera producido en el seno de un grupo de empresas, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, y exclusivamente a estos efectos, será necesario que el trabajador sea contratado por la empresa del grupo residente en España o que se produzca un desplazamiento a territorio español ordenado por el empleador.

f) Lan harreman horretatik eratortzen diren lan etekinak ez-egoiliarren errentaren gaineko zergatik salbuetsita ez egotea.

f) Que los rendimientos del trabajo que se deriven de dicha relación laboral no estén exentos de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Apartatu honetan jasotakoaren arabera tributatzea aukeratzen duen zergadunak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren autolikidazioa aurkeztu eta sinatzeko obligazioa du. Dena den, zilegi izango da autolikidatzeko obligazioaren ordez aitortzeko obligazioa betetzea erregelamenduz ezartzen diren baldintzen arabera.

El contribuyente que opte por tributar con arreglo a lo previsto en este apartado, deberá presentar y suscribir la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No obstante, en los términos previstos reglamentariamente, podrá sustituirse esta obligación de autoliquidar por la obligación de declarar.

Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan tributatzea aukeratzen duen zergaduna aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergari lotuta geratuko da obligazio errealagatik.»

El contribuyente que opte por la tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes quedará sujeto por obligación real en el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.»

Bi.– 9. artikuluaren 17. zenbakia honela geratzen da idatzita:

Dos.– El número 17 del artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:

«17.– Atzerrian egindako lanengatik jasotzen diren lan etekinak, baldintza hauek betetzen badira:

«17.– Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1.– Lan horiek egitea Espainian egoitzarik ez duen enpresa edo entitate batentzat edo atzerrian kokatuta dagoen establezimendu iraunkor batentzat, erregelamenduz ezartzen diren baldintzetan. Zehazki, gertatzen bada lanak hartu behar dituen entitateak lotura bat duela langilea enplegatu duen entitatearekin edo haren zerbitzuak jasotzen dituen enpresarekin, sozietateen gaineko zergaren foru arauak 44.1 artikuluan aurreikusitako baldintzak bete beharko dira.

1.– Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. En particular, cuando la entidad destinataria de los trabajos esté vinculada con la entidad empleadora del trabajador o con aquélla en la que preste sus servicios, deberán cumplirse los requisitos previstos en el apartado 1 del artículo 44 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades.

2.– Lanak egiten diren lurraldean zerga honen antzeko edo pareko zerga bat aplikatzea, eta herrialde edo lurralde hori paradisu fiskaltzat kalifikatuta ez egotea. Baldintza hori betetzen dela ulertuko da lanak egiten diren herrialde edo lurraldeak nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmena sinatua duenean Espainiarekin eta hitzarmen horretan informazioa elkarri trukatzeko klausula jasotzen denean.

2.– Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de este impuesto y no se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal. Se considerará cumplido este requisito cuando el país o territorio en el que se realicen los trabajos tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición internacional que contenga cláusula de intercambio de información.

Atzerrian eman diren egunetan sortutako ordainsariei aplikatuko zaie salbuespena, urtean 60.100 eurori gehienez.

La exención se aplicará a las retribuciones devengadas durante los días de estancia en el extranjero, con el límite máximo de 60.100 euros anuales.

Atzerrian destinaturik dauden zergadunentzat, salbuespen hori bateraezina izango da errenta zergaren erregelamenduak tributaziotik kanpo geratzen diren soberakinetarako aurreikusten duen araubidearekin, zenbatekoa edozein dela ere. Zergadunak aukeran du salbuespen honen ordez soberakinen araubidea aplikatzea.

La presente exención será incompatible, para los contribuyentes destinados en el extranjero, con el régimen de excesos excluidos de tributación previsto en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cualquiera que sea su importe. El contribuyente podrá optar por la aplicación del régimen de excesos en sustitución de esta exención.

Langilearen atzerriratzeak gertatu behar du langilea enplegatzen duen enpresa edo entitateak nazioz gaindiko zerbitzu prestazio bat egiteagatik. Enpresa edo entitate horrek Espainian eduki behar du egoitza.

El desplazamiento al extranjero del trabajador se debe efectuar en el ámbito de una prestación de servicios transnacional por parte de la empresa o entidad empleadora del trabajador desplazado. La empresa o entidad empleadora referida deberá ser residente en España.

Salbuespen hau ez zaie aplikatuko mugaldeko langileei.

Esta exención no se aplicará a los trabajadores fronterizos.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren 115. artikuluko 3. apartatuan aurreikusitakoaren ondorioetarako, zergadunak, aplikazioaren ekitaldiko autolikidazioa aurkeztean, adierazi behar du zer hautatzen duen: salbuespen hau aplikatzea edo soberakinen araubidea aplikatzea.»

A efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 115 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa el contribuyente deberá manifestar la opción por la aplicación de esta exención o del régimen de excesos al presentar la autoliquidación del ejercicio en que se desee aplicar.»

Hiru.– 18. artikuluko aurreneko c) letra, gaztelaniazko testuari dagokiona, kendu eta a) letra jartzen da haren ordez.

Tres.– La primera letra c) del artículo 18, en su redacción en castellano, se sustituye por la letra a).

Lau.– 20. artikuluaren 1. eta 2. apartatuetako b) letrak honela berridazten dira hurrenez hurren:

Cuatro.– Las letras b) de los apartados 1 y 2 del artículo 20 quedan redactadas, respectivamente, en los siguientes términos:

«b) 19. artikuluaren 2. apartatuko a) letran aipatzen diren integrazio portzentajeak aplikatzeko kontuan hartuko den etekinaren zenbatekoak ezingo du gainditu erregelamenduz finkatzen den kopurua etekinaren sorreraldiko urte kopuruarekin biderkatuta ateratzen den emaitza.»

«b) La cuantía del rendimiento sobre la que se aplicarán los porcentajes de integración a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 19, no podrá superar el importe que resulte de multiplicar la cantidad que reglamentariamente se determine por el número de años de generación del rendimiento.»

«b) Erosketa-aukera baldintza berberetan eskaini behar zaie enpresan, taldean edo enpresako azpitaldeetan langileek parte hartzeko planek aurreikusten dituzten kategoria edo kolektiboetako langile guztiei. Letra honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, parte hartze planak, gutxien-gutxienik, planak ukitutako langileen kategoriak eta kolektiboak identifikatzeko irizpideak definitu behar ditu. Eskaintzak egiten badira onuradunak irizpide horien arabera izendatu ez dituzten partaidetza planetan oinarrituta, eskaintza horiei ez zaie aplikatuko apartatu honetan jasotakoa.»

«b) La oferta de opciones de compra deberá realizarse en las mismas condiciones a todos los trabajadores encuadrados en cada una de las categorías o colectivos previstos dentro de un plan para la participación de los trabajadores en la empresa, grupo o subgrupos de empresa. A los efectos de lo previsto en esta letra, el plan de participación deberá definir, como mínimo, los criterios que permitan identificar las categorías y colectivos de trabajadores afectados por el plan. Lo previsto en este apartado no será de aplicación a las ofertas realizadas en base a planes de participación cuyos beneficiarios no hayan sido designados de acuerdo con dichos criterios.»

Bost.– 23. artikuluaren 3. apartatua honela geratzen da idatzita:

Cinco.– El apartado 3 del artículo 23 queda redactado en los siguientes términos:

«3.– Aurreko apartatuetan aipatu diren hobariak honela gehituko dira:

«3.– Las bonificaciones contempladas en los apartados anteriores se incrementarán:

a) 100eko 100, desgaitasun maila % 33koa edo handiagoa eta % 65ekoa baino txikiagoa duten langile aktibo desgaituentzat.

a) En un 100 por 100 para aquellos trabajadores activos discapacitados con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100.

b) 100eko 250, desgaitasun maila 100eko 33koa edo handiagoa eta 100eko 65ekoa baino txikiagoa duten langile aktibo desgaituentzat, baldin eta mugikortasun mugatuko egoeran badaude. Mugikortasuna mugatua dutela ulertuko da abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuak, desgaitasun maila aitortu, ezarri eta kalifikatzeko prozedurari buruzkoak, II. eranskinean jasotzen duen baremoaren A, B edo C letretako egoeretan sartuta daudenean edo baremo horren D, E, F, G edo H letretan 7 puntu edo gehiago lortzen dituztenean. Orobat, 100eko 65eko edo hortik gorako desgaitasuna duten langile aktibo desgaituentzat ere 100eko 250 gehituko da hobaria.»

b) En un 250 por 100 para aquellos trabajadores activos discapacitados con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100 que se encuentren en estado carencial de movilidad reducida, entendiéndose por tal que se encuentren incluidos en alguna de las situaciones descritas en las letras A, B o C del baremo que figura como anexo II del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad o que obtengan 7 o más puntos en las letras D, E, F, G o H del citado baremo, así como para aquellos trabajadores activos discapacitados con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.»

Sei.– 27. artikuluko 6. erregela honela geratzen da idatzita:

Seis.– La regla 6.ª del artículo 27 queda redactada en los siguientes términos:

«6.a Ez dira kengarriak izango aisiarako edo ur kiroletarako itsasontziak edo aireontziak erosi, errentatu, konpondu, mantendu edo balioa galtzearekin zerikusia duten gastuak eta ontzi horien erabilerari lotutako bestelakoak.

«6.ª No serán deducibles los gastos que estén relacionados con la adquisición, arrendamiento, reparación, mantenimiento, depreciación y cualquier otro vinculado a la utilización de embarcaciones o buques de recreo o de deportes náuticos o de aeronaves.

Garraiobide horiek jarduera ekonomiko bati bakarrik atxikirik badaude, aurreko paragrafoan aipatzen diren gastuak kengarriak izango dira, baldin eta horrek berekin ez badakar jardueraren etekin garbia negatiboa izatea.

Si los citados medios de transporte se afectan exclusivamente al desarrollo de una actividad económica, serán deducibles los gastos señalados en el párrafo anterior en la medida en que su inclusión no arroje un rendimiento neto negativo de la actividad.

Hala ere, adierazitako muga ez da aplikagarria izango, zergadunak frogatzen badu badituela behar diren baliabide material eta pertsonalak aipatutako jarduera ekonomikoa –esandako garraiobideok ustiatzea– denboran zehar modu jarraituan egiteko.»

No obstante, no será aplicable el límite señalado cuando el contribuyente acredite disponer de los medios materiales y humanos necesarios para el ejercicio de la actividad económica consistente en la explotación de los citados medios de transporte de forma continuada en el tiempo.»

Zazpi.– 28. artikuluaren 1. apartatua honela geratzen da idatzita:

Siete.– El apartado 1 del artículo 28 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Honela jokatuko da etekin garbia zuzeneko zenbatespenaren modalitate erraztuan kalkulatzeko:

«1.– Para la determinación del rendimiento neto mediante la modalidad simplificada del método de estimación directa, se operará de la siguiente forma:

a) Lehendabizi, sarrerak eta gastuak kalifikatu eta kuantifikatuko dira, sozietateen gaineko zergaren foru arauan eta aurreko artikuluko erregeletan xedatutakoaren arabera, honako hauek kanpoan utzita: narriaduragatik izandako galerak, amortizazioak, foru arau honek 27. artikuluaren 5. erregelako bi apartatuaren a) letran jasotako kopuruak, eta jarduerari atxikitako ondare elementuetatik eratorritako irabazi eta galerak.

a) Se calificarán y cuantificarán los ingresos y gastos, a excepción de las pérdidas por deterioro, las amortizaciones, las cantidades en concepto de gasto de arrendamiento, cesión o depreciación a que se refieren la letra a) del apartado dos de la regla 5.ª del artículo 27 de esta Norma Foral y las ganancias y pérdidas derivadas de los elementos patrimoniales afectos a la actividad, de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades y en las reglas del artículo anterior.

b) Aurreko letran aipatu diren sarrera eta gastuen arteko diferentzia kalkulatuko da, eta hortik ateratzen den emaitzari 100eko 10 kenduko zaio amortizazioengatik, narriadurak eragindako galerengatik, foru arau honen 27. artikuluko 5. erregelaren bigarren apartatuko a) letran aipatzen diren errentamendu, lagapen edo balio-galera gastuengatik, eta gastu frogagaitzengatik.

b) Se calculará la diferencia entre los ingresos y los gastos mencionados en la letra anterior y la cantidad resultante se minorará en un 10 por 100, en concepto de amortizaciones, pérdidas por deterioro, gastos de arrendamiento, cesión o depreciación a los que se refiere la letra a) del apartado dos de la regla 5.ª del artículo 27 de esta Norma Foral, y gastos de difícil justificación.

c) Aurreko b) letran esandakoaren arabera ateratzen den emaitzari jarduerari atxikitako ondare elementuen irabazi eta galerak gehitu edo kenduko zaizkio, foru arau honek 25. artikuluaren 3. apartatuan xedatutakoari jarraikiz.»

c) A la cantidad resultante de lo dispuesto en la letra b) anterior, se sumarán o restarán las ganancias y pérdidas derivadas de los elementos patrimoniales afectos a la actividad, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 25 de esta Norma Foral.»

Zortzi.– 33. artikuluaren 1. apartatua honela geratzen da idatzita gaztelaniaz:

Ocho.– El apartado 1 del artículo 33, en su redacción en castellano, queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Kapital higigarriaren etekin osotzat hartuko dira hauek:

«1.– Tendrán la consideración de rendimientos íntegros del capital mobiliario los siguientes:

a) Edozein entitate motaren funts propioetan parte hartzeagatik lortutako etekinak.

a) Rendimientos obtenidos por la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidad.

b) Kapital propioak hirugarrenei lagatzeagatik lortutako etekinak.

b) Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios.

c) Kapitalizazio eragiketetatik, bizitza edo elbarritasun aseguruen kontratuetatik eta kapital ezarpenen errentetatik datozen etekinak.

c) Rendimientos procedentes de operaciones de capitalización, de contratos de seguros de vida o invalidez y de rentas derivadas de la imposición de capitales.

d) Kapital higigarriaren beste etekin batzuk.»

d) Otros rendimientos del capital mobiliario.»

Bederatzi.– 36. artikuluaren 1. apartatuko lehen paragrafoa honela geratzen da idatzita:

Nueve.– El primer párrafo del apartado 1 del artículo 36 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Halakotzat hartzen dira kapitalizazio eragiketetatik edo bizitza zein elbarritasun aseguruen kontratuetatik lortutako diruzko edo gauzazko etekinak, non eta ez diren lan etekin gisa zergapetu behar foru arau honek 15etik 18ra arteko artikuluetan jasotakoaren arabera. Zehazki, honako erregela hauek aplikatuko zaizkie kapital higigarriaren etekinei:»

«1.– Tienen esta consideración los rendimientos dinerarios o en especie procedentes de operaciones de capitalización o de contratos de seguros de vida o invalidez, excepto cuando, con arreglo a lo previsto en los artículos 15 al 18 de esta Norma Foral, deban tributar como rendimientos del trabajo. En particular, se aplicarán a estos rendimientos de capital mobiliario las siguientes reglas:»

Hamar.– 42. artikuluaren e) letra honela berridazten da:

Diez.– La letra e) del artículo 42 queda redactada en los siguientes términos:

«e) Zordunaren edo haren bermatzailearen ohiko etxebizitza ordainean emateagatik, baldin eta ordainean emate hori egiten bada hipotekaz bermatuta dauden zorrak, kreditu-entitateekin edo modu profesionalean maileguak zein hipoteka-kredituak ematen dituen beste edozein entitaterekin hartutakoak, kitatzeko.

«e) Con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor o garante del deudor, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Orobat, ondare irabaziak aurreko baldintzak betetzen dituen etxebizitza eskualdatzeagatik lortzen direnean, salbuetsita egongo dira eskualdaketa hori hipoteka judizial edo notarialen exekuzioetan egiten denean.

Asimismo estarán exentas las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizada en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

Ezinbesteko baldintza izango da beti ohiko etxebizitzaren jabeak ez izatea zorra bere osoan ordaintzeko eta etxebizitza besterentzea ekiditeko aski den beste ondasun edo eskubiderik.»

En todo caso será necesario que el propietario de la vivienda habitual no disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.»

Hamaika.– 43. artikuluaren e) letra honela berridazten da:

Once.– La letra e) del artículo 43 queda redactada en los siguientes términos:

«e) Zergaldian zehar jokoan izandako galerengatik gertatutakoak, baldin eta zergaldi berean jokoan lortutako irabaziak baino handiagoak badira.

«e) Las debidas a pérdidas en el juego obtenidas en el período impositivo que excedan de las ganancias obtenidas en el juego en el mismo período.

Ez dira inoiz ere konputatuko foru arau honen hemezortzigarren xedapen gehigarrian aipatutako jokoetan parte hartzetik datozen galerak.»

En ningún caso se computarán las pérdidas derivadas de la participación en los juegos a los que se refiere la disposición adicional decimoctava de esta Norma Foral.»

Hamabi.– 47 artikuluaren 1. apartatuko d) letraren azken paragrafoa eta n) letra honela berridazten dira:

Doce.– El último párrafo de la letra d) y la letra n) del apartado 1 del artículo 47 quedan redactados en los siguientes términos:

«Aurreko paragrafoetan xedatutakoa hala izanik ere, eskualdatzen dena inbertsio kolektiboko erakundeei buruzko azaroaren 4ko 35/2003 Legearen Erregelamenduak –uztailaren 13ko 1082/2012 Errege Dekretuaren bidez onartuak– 79. artikuluan aipatzen dituen inbertsio funts kotizatuetako partaidetzak badira eta eskualdaketa balore burtsan egin bada, eskualdaketa balioa 1. apartatu honetako a) letran jasotakoaren arabera kalkulatuko da.»

«No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, en el caso de transmisiones de participaciones en los fondos de inversión cotizados a los que se refiere el artículo 79 del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, realizadas en bolsa de valores, el valor de transmisión se determinará conforme a lo previsto en la letra a) de este apartado 1.»

«n) Urriaren 15eko 1282/2010 Errege Dekretuak araututako futuro eta aukeren merkatuetan burututako eragiketetan, lortutako etekina ondare irabazi edo galeratzat hartuko da eragiketak zergadunak gauzatutako jarduera ekonomikoen garapenean hitzartutako eragiketa nagusi bat estaltzea ez dakarrenean; izan ere, kasu horretan, titulu honetako III. kapituluan aurreikusitakoaren arabera tributatuko dute.»

«n) En las operaciones realizadas en los mercados de futuros y opciones regulados por el Real Decreto 1282/2010, de 15 de octubre, se considerará ganancia o pérdida patrimonial el rendimiento obtenido cuando la operación no suponga la cobertura de una operación principal concertada en el desarrollo de las actividades económicas realizadas por el contribuyente, en cuyo caso tributarán de acuerdo con lo previsto en el Capítulo III de este Título.»

Hamahiru.– 48. artikuluaren 1. apartatuko azken paragrafoa honela berridazten da:

Trece.– El último párrafo del apartado 1 del artículo 48 queda redactado en los siguientes términos:

«Apartatu honetan aurreikusitako araubidea ez da aplikatuko inbertsio kolektiboko erakundeen akzio edo partaidetzak berreskuratu edo eskualdatzetik datorren zenbatekoa zergadunaren esku jartzen bada edozein bitarteko dela medio. Araubide hori ere ez da aplikatuko eskualdatzen edo berreskuratzen dena edo, hala badagokio, harpidetzen edo eskuratzen dena artikulu honetan aipatzen diren inbertsio kolektiboko erakundeen ondarea adierazten duten partaidetzak badira edo mota horretako inbertsio sozietateen akzioak badira. Ezinbestekoa da inbertsio kolektiboko erakunde horiek inbertsio funts kotizatuak izatea Inbertsio Kolektiboko Erakundeei buruzko azaroaren 4ko 35/2003 Legearen Erregelamenduak, uztailaren 13ko 1082/2012 Errege Dekretuaren bidez onartuak, 79. artikuluan aurreikusitakoarekin bat.»

«El régimen previsto en este apartado no resultará de aplicación cuando, por cualquier medio, se ponga a disposición del contribuyente el importe derivado del reembolso o transmisión de las acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva. Tampoco resultará de aplicación el citado régimen cuando la transmisión o reembolso o, en su caso, la suscripción o adquisición tenga por objeto participaciones representativas del patrimonio de instituciones de inversión colectiva a que se refiere este artículo que tengan la consideración de fondos de inversión cotizados o acciones de las sociedades del mismo tipo conforme a lo previsto en el artículo 79 del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio.»

Hamalau.– 50. artikuluaren 4. apartatuko bigarren paragrafoa honela geratzen da idatzita:

Catorce.– El segundo párrafo del apartado 4 del artículo 50 queda redactado en los siguientes términos:

«Zehapenaren oinarria aipatutako prezeptua aplikatuta ateratzen den kuota osoaren zenbatekoa izango da. Zehapenaren oinarria kalkulatzeko eta ez bestetarako, egiaztatu nahi den ekitaldian aurreko ekitaldietako zenbatekoak geratzen direnean konpentsatzeko, deduzitzeko edo aplikatzeko, zenbateko horiek ez dira kontuan hartuko zerga oinarria edo oinarri likidagarria edo kuota osoa gutxitu badezakete.»

«La base de la sanción será la cuantía de la cuota íntegra resultante de la aplicación del mencionado precepto. A los solos efectos de la determinación de la base de la sanción, no se tendrán en cuenta para su cálculo las cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación procedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio objeto de comprobación que, en su caso, pudieran minorar la base imponible o liquidable o la cuota íntegra.»

Hamabost.– 56. artikuluaren 4. apartatua honela geratzen da idatzita:

Quince.– El apartado 4 del artículo 56 queda redactado en los siguientes términos:

«4.– Artikulu honetan aipatzen den aitorpen informatiboa zein eredutan eta non, nola eta zein epetan aurkeztu behar den Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak erabakiko du.»

«4.– La diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas establecerá el modelo, así como el plazo, lugar y forma de presentación de la declaración informativa a que se refiere este artículo.»

Hamasei.– 65. artikuluko a) eta c) letrak honela geratzen dira idatzita:

Dieciséis.– Las letras a) y c) del artículo 65 quedan redactadas en los siguientes términos:

«a) Foru arau honek 62. artikuluan aipatzen dituen etekinak –jarduera ekonomikoenak izan ezik– eta errenta egozpenak zergaldi bakoitzean, beraien artean eta inolako mugarik gabe, elkarrekin integratu eta konpentsatu ondoren ateratzen den saldoa.»

«a) El saldo resultante de integrar y compensar entre sí, sin limitación alguna, en cada período impositivo, los rendimientos, excepto los derivados de actividades económicas, y las imputaciones de renta a que se refiere el artículo 62 de esta Norma Foral.»

«c) Ondare eta galera irabaziak, ondorengo artikuluan jasotakoak izan ezik, zergaldi bakoitzean beraien artean bakarrik integratu eta konpentsatu ondoren ateratzen den saldo positiboa.

«c) El saldo positivo resultante de integrar y compensar, exclusivamente entre sí, en cada período impositivo, las ganancias y pérdidas patrimoniales, excluidas las previstas en el artículo siguiente.

Artikulu honetako c) letran aipatutako integrazio eta konpentsazioak saldo negatiboa ematen badu, haren zenbatekoa artikulu honetako a) eta b) letretan jasotako errenten saldo positiboarekin konpentsatu behar da, hau da, zergaldi berean lortutako saldo positiboarekin. Saldo positibo horren 100eko 10 izango da muga. Konpentsazio hori egin eta saldo negatiboa ateratzen bada, zenbateko hori ondorengo 4 urteetan konpentsatuko da, artikulu honetako aurreko letretan ezarri den hurrenkera berberari jarraituz. Hurrengo ekitaldi bakoitzak onartzen duen gehieneko kopuruan egin beharko da konpentsazioa, eta ezingo da egin lau urteko epetik kanpo, hurrengo ekitaldietako ondare galerekin metatuta.»

Si el resultado de la integración y compensación a que se refiere esta letra c) arrojase saldo negativo, su importe se compensará con el saldo positivo resultante de la suma de las rentas previstas en las letras a) y b) de este artículo, obtenido en el mismo período impositivo, con el límite del 10 por 100 de dicho saldo positivo. Si tras dicha compensación quedase saldo negativo, su importe se compensará, en los cuatro años siguientes, en el mismo orden establecido en las letras anteriores de este artículo. La compensación deberá efectuarse en la cuantía máxima que permita cada uno de los ejercicios siguientes y sin que pueda practicarse fuera del plazo de cuatro años, mediante la acumulación a pérdidas patrimoniales de ejercicios posteriores.»

Hamazazpi.– 71. artikuluaren 3. apartatua honela geratzen da idatzita:

Diecisiete.– El apartado 3 del artículo 71 queda redactado en los siguientes términos:

«3.– Aurreko artikuluko 1. apartatuan aipatzen diren gizarte aurreikuspeneko sistemetan ekarpenak egin dituzten bazkide, partaide, mutualista edo aseguratuek aukera izango dute ekarpenak hurrengo bost urteetan murrizteko, aipatutako muga errespetatuz beti, baldin eta horien kopuruak zerga oinarri orokorrean murriztu ezin izan badira artikulu honen 1. apartatuko a) letran ezarrita dagoen gehieneko muga gainditzeagatik eta, betiere, murrizpenaren ekitaldian ez badaude erretiro egoeran.

«3.– Los socios, partícipes, mutualistas o asegurados que hubieran efectuado aportaciones a los sistemas de previsión social a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, podrán reducir en los cinco ejercicios siguientes las cantidades aportadas que no hubieran podido ser objeto de reducción en la base imponible general por exceder del límite máximo previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, respetando el citado límite y siempre que en el ejercicio en que se reduzcan no se encuentren en situación de jubilación.

Modu berean jokatu ahal izango da bai kontribuzio enpresarialek euren muga gainditzen dutenean, bai artikulu honen 1. apartatuko c) letran aipatzen den baterako muga aplikatu behar den kasuetan.

Del mismo modo se podrá proceder tanto en los supuestos de exceso de las contribuciones empresariales respecto de su propio límite, como en el caso de que resulte de aplicación el límite conjunto a que se refiere la letra c) del apartado 1 de este artículo.

Era berean, aurreko artikuluko 3. apartatuan xedatutakoaren arabera egindako ekarpenak ezin izan badira zerga oinarri orokorrean murriztu apartatu horretan ezarritako muga gainditzeagatik, hurrengo bost ekitaldietan murriztu ahal izango dira, baldin eta horiek murrizten diren ekitaldian bazkide, partaide, mutualista edo aseguratua den ezkontidea edo izatezko bikote-laguna erretiro egoeran ez badago. Ekarpenak edo kontribuzioak ezin izan badira zerga oinarri orokorrean murriztu hura nahikoa ez izateagatik, hurrengo bost ekitaldietan murriztu ahal izango dira, haiek gainditu gabe, baldin eta murrizten diren ekitaldian bazkide, partaide, mutualista edo aseguratua den ezkontidea edo izatezko bikote-laguna erretiro egoeran ez badago.

Asimismo, las aportaciones realizadas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior que no hayan podido ser objeto de reducción en la base imponible general por exceder del límite previsto en dicho apartado, podrán reducirse en los cinco ejercicios siguientes, siempre que en el ejercicio en que se reduzcan el cónyuge o pareja de hecho que ostente la condición de socio, partícipe, mutualista o asegurado no se encuentre en situación de jubilación. Cuando las aportaciones o las contribuciones no hayan podido ser objeto de reducción en la base imponible general por insuficiencia de la misma, podrán asimismo ser objeto de reducción en los cinco ejercicios siguientes, sin exceder de las mismas, siempre que en el ejercicio en que se reduzcan el cónyuge o pareja de hecho que ostente la condición de socio, partícipe, mutualista o asegurado no se encuentre en situación de jubilación.

Erregela horiek ez zaizkie aplikatuko beren araudi finantzarioan jasotako gehieneko mugak gainditzen dituzten ekarpen eta kontribuzioei.»

Estas reglas no resultarán de aplicación a las aportaciones y contribuciones que excedan de los límites máximos previstos en su normativa financiera.»

Hamazortzi.– 72. artikuluaren 1. apartatuko lehen paragrafoa honela geratzen da idatzita:

Dieciocho.– El primer párrafo del apartado 1 del artículo 72 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Foru arau honen 70. artikuluan aipatzen diren gizarte aurreikuspeneko sistemetan egindako ekarpenak zerga oinarri orokorrean murriztu daitezke, baldin eta horiek egin badira 100eko 65eko edo hortik gorako desgaitasun fisiko edo zentzumenezkoa duten pertsona desgaituen alde, 100eko 33ko edo hortik gorako desgaitasun psikikoa duten desgaituen alde, edo, maila kontuan hartu gabe, Kode Zibilean jasotako kausengatik epaileak deklaratutako ezinduen alde. Murrizpenak gehieneko muga hauek izango ditu:»

«1.– Las aportaciones realizadas a sistemas de previsión social a que se refiere el artículo 70 de esta Norma Foral a favor de personas con discapacidad, con un grado de discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 por 100, psíquica igual o superior al 33 por 100, así como de personas que tengan una incapacidad declarada judicialmente en virtud de las causas establecidas en el Código Civil, con independencia de su grado, podrán ser objeto de reducción en la base imponible general con los siguientes límites máximos:»

Hemeretzi.– 81. artikuluaren 4. apartatua honela geratzen da idatzita:

Diecinueve.– El apartado 4 del artículo 81 queda redactado en los siguientes términos:

«4.– Aurreko ahaideak egoitzetan bizi badira, kenkaria mailarik gertueneko ahaideek egingo dute baldin eta frogaturik uzten badute aurreko ahaidearen egoitzako egonaldi gastuak beraiek ordaindu dituztela. Gastu horiek maila bereko ondorengo ahaide batek baino gehiagok ordaindu badituzte, kenkaria zati berdinetan hainbanatu eta egingo da beren artean.»

«4.– Tratándose de ascendientes que vivan en centros residenciales, la deducción se practicará por los descendientes del grado más próximo que acrediten haber satisfecho cantidades para sufragar los gastos de estancia del ascendiente en dichos centros. En los supuestos de existir varios descendientes de igual grado que sufraguen dichos gastos, la deducción se prorrateará y practicará entre todos ellos por partes iguales.»

Hogei.– 82. artikulua honela geratzen da idatzita:

Veinte.– El artículo 82 queda redactado en los siguientes términos:

«82. artikulua.– Kenkaria desgaitasun edo mendetasunagatik.

«Artículo 82.– Deducción por discapacidad o dependencia.

1.– Desgaitasuna edo mendetasuna duen zergadun bakoitzeko, jarraian zehazten den kenkaria aplikatuko da erregelamenduz ezartzen den desgaitasun edo mendetasuna maila eta hirugarren pertsonengandik jaso beharreko laguntza kontuan hartuta:

1.– Por cada contribuyente que sea persona con dependencia o discapacidad, se aplicará la deducción que, en función del grado de dependencia o discapacidad y de la necesidad de ayuda de tercera persona conforme a lo que reglamentariamente se determine, se señala a continuación:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Aurreko paragrafoan aipatutako desgaitasun edo mendetasun maila eta bertan adierazitako puntuak abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren I. eranskinean eta otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuan ezarritako eran neurtuko dira. Azken Errege Dekretu horrek autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak ezarritako mendetasun egoera baloratzeko baremoa onartu zuen.

El grado de dependencia, discapacidad y los puntos a que se refiere el párrafo anterior se medirán conforme a lo establecido en el anexo I del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre y en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Kenkari bera aplikatuko da ezkontideak edo izatezko bikote-lagunak desgaitasuna edo mendetasuna duenean eta apartatu honetan ezarritako betekizunak betetzen dituenean.

La misma deducción se aplicará por el cónyuge o pareja de hecho que sea persona con discapacidad o dependiente y que cumpla los requisitos establecidos en este apartado.

2.– Kenkari hori bera aplikatuko da, era berean, ondorengo edo aurreko ahaide bakoitzeko edo laugarren mailarainoko zeharkako ahaide bakoitzeko, hura barne, haren adina edozein dela ere, baldin eta pertsona hori, zergadunarekin bizi izanik eta haren urteko errentak, salbuetsiak kanpoan utzita, lanbidearteko gutxieneko soldata bi halakoak izan gabe, desgaitua edo mendekoa bada.

2.– Igual deducción cabrá aplicar por cada descendiente, ascendiente o por cada pariente colateral hasta el cuarto grado inclusive, cualquiera que sea su edad, que, conviviendo con el contribuyente y no teniendo, aquellos familiares, rentas anuales, sin incluir las exentas, superiores al doble del salario mínimo interprofesional en el período impositivo de que se trate, sean personas con discapacidad o dependientes.

Kenkari hau bateragarria izango da aurreko artikuluetan esandakoaren arabera egin daitezkeen kenkariekin.

Esta deducción será compatible con las deducciones que procedan de acuerdo con lo señalado en los artículos anteriores.

Aurreko edo ondorengo ahaideak eta odolkidetasun zein ezkontza bidezko laugarren mailarainoko zeharkakoak egoitzetan bizi badira, kenkaria mailarik gertueneko ahaideek egingo dute baldin eta frogatzen badute ahaidearen egoitzako egonaldi gastuak beraiek ordaindu dituztela. Gastu horiek maila bereko ondorengo ahaide batek baino gehiagok ordaindu baditu, kenkaria zati berdinetan hainbanatuko da haien artean.

Tratándose de ascendientes, descendientes y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad que vivan en centros residenciales, la deducción se practicará por aquellos parientes de grado más próximo que acrediten haber satisfecho cantidades para sufragar los gastos de estancia de su pariente en dichos centros. En los supuestos de existir varios parientes de igual grado que sufraguen dichos gastos, la deducción se prorrateará y practicará entre todos ellos por partes iguales.

Era berean, kenkari hau egin daiteke desgaitua edo mendeko pertsona zergadunari lotuta badago tutoretza edo harrera arrazoiak direla medio, eta apartatu honetako lehen paragrafoan adierazitako errenta maila betetzen bada. Tutoretzak edo etxeko harrerak adingabeak babesteko gaietan eskudun den entitate publikoarekin hitzartua izan behar da.

Asimismo, procederá la aplicación de esta deducción cuando la persona afectada por la discapacidad o dependencia esté vinculada al contribuyente por razones de tutela o acogimiento formalizado ante la Entidad Pública con competencias en materia de protección de menores, y se produzca la circunstancia de nivel de renta señalada en el primer párrafo de este apartado.

3.– Aurreko apartatuan aipatutako ahaide edo asimilatuen artean ageri ez den 65 urteko edo hortik gorako pertsona bakoitzeko, zilegi izango da 1. apartatuan ezarritako kenkariak aplikatzea, betiere desgaitasun edo mendetasun maila eta hirugarren pertsonen laguntza beharra kontuan hartuta, zergadunarekin bizi denean eta haren urteko sarrerak, errenta salbuetsiak kanpoan utzita, lanbidearteko gutxieneko soldata bi halakoak baino txikiagoak direnean.

3.– Por cada persona de edad igual o superior a 65 años que no estando incluida en la relación de familiares o asimilados contemplados en el apartado anterior, tenga ingresos inferiores al doble del salario mínimo interprofesional, sin incluir las exentas, y conviva con el contribuyente, se aplicarán las deducciones establecidas en el apartado 1 anterior, atendiendo al grado de dependencia o de discapacidad y de necesidad de ayuda de tercera persona.

4.– Mendetasuna edo desgaitasuna duen pertsonak zerga honen autolikidazioa aurkezten badu, aukeran izango du kenkari osoa berak aplikatzea edo, bestela, kenkari osoa berarekin bizi den zergadunak aplikatzeko uztea. Bigarren aukeraren alde eginez gero, eta desgaitua edo mendekoa zergadun batekin baino gehiagorekin bizi bada, kenkaria zati berdinetan hainbanatu eta egingo da zergadun bakoitzeko.

4.– Cuando la persona con discapacidad o dependencia presente autoliquidación por este Impuesto podrá optar entre aplicarse en su totalidad la deducción o que se la practique en su totalidad el contribuyente de quien dependa. En el caso de que se opte por esta segunda posibilidad y la persona con discapacidad o dependencia dependa de varios contribuyentes, la deducción se prorrateará y practicará por partes iguales por cada uno de estos contribuyentes.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak 115. artikuluaren 3. apartatuan ezarritakoaren ondorioetarako, aipatutako aukera autolikidazioa aurkezteko unean egin beharko da.»

A efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 115 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, la mencionada opción se realizará al presentar la autoliquidación.»

Hogeita bat.– 87. artikuluaren 1., 5., 6. eta 8. apartatuak honela geratzen dira idatzita:

Veintiuno.– Los apartados 1, 5, 6 y 8 del artículo 87 quedan redactados en los siguientes términos:

«1.– Zergadunek 100eko 18ko kenkaria aplika dezakete ohiko etxebizitza erosteko zergaldian inbertitutako kopuruengatik, haien kontura joan diren erosketa gastuak barne.

«1.– Los contribuyentes podrán aplicar una deducción del 18 por 100 de las cantidades invertidas en la adquisición de vivienda habitual durante el período impositivo, incluidos los gastos originados por dicha adquisición que hayan corrido a su cargo.

Orobat, ohiko etxebizitza erosteko besteren kapitalak erabiltzeagatik zergaldian ordaindutako interesen 100eko 18 kendu dezakete, besteren finantzaketak haien kontura eragin dituen gastuak barne.

Asimismo, podrán aplicar una deducción del 18 por 100 de los intereses satisfechos en el período impositivo por la utilización de capitales ajenos para la adquisición de dicha vivienda habitual, incluidos los gastos originados por la financiación ajena que hayan corrido a su cargo.

Ondorio horietarako, etxebizitza erosketatzat hartuko da haren jabetza osoa eskuratzea, eta kontsiderazio horrek ez du baliorik galduko jabetza hori beste titularkide batzuekin partekatzeagatik.»

A estos efectos, se entenderá por adquisición de vivienda la adquisición de la plena propiedad de la misma, sin que tal consideración quede desvirtuada porque esta propiedad se comparta con otros cotitulares.»

«5.– Artikulu honetan jasotako ondorioetarako, ohiko etxebizitzaren erosketarekin parekatuko dira:

«5.– A los efectos previstos en el presente artículo, se asimilarán a la adquisición de vivienda habitual:

a) Ohiko etxebizitza birgaitzeko erabili diren diru kopuruak.

a) Las cantidades destinadas a la rehabilitación de la vivienda habitual.

b) Erregelamenduz ezarritako formalizazio eta erabilera baldintzak betez, kreditu entitateetako kontuetan gordailatzen diren kopuruak, baldin eta kenkarirako eskubidea sortu duten kopuruak bakar bakarrik ohiko etxebizitza erosi edo birgaitzeko erabiltzen badira kontua ireki denetik 6 urte igaro baino lehen.

b) Las cantidades que se depositen en entidades de crédito, en cuentas que cumplan los requisitos de formalización y disposición que se establezcan reglamentariamente y siempre que las cantidades que hayan generado el derecho a la deducción se destinen, antes del transcurso de 6 años a partir de la fecha de apertura de la cuenta, a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual.

Kenkarirako eskubidea sortu duten diru kopuruak osorik sartzen badira berriro kreditu entitate berean edo beste batean zergaren sortzapena gertatu aurretik, haiek erabiltzeari buruzko baldintza ez da bete gabekotzat hartuko.

Se entenderá que no se incumple el requisito de disposición cuando las cantidades depositadas que hayan generado el derecho a la deducción se repongan o se aporten íntegramente a la misma o a otra entidad de crédito con anterioridad al devengo del Impuesto.

Zergaduna letra honetako lehen paragrafoan aipatzen den epea amaitu aurretik hiltzen bada, etxebizitza kontuko kopuruak ohiko etxebizitzaren erosketan edo birgaikuntzan erabiltzeko obligazioa ez da bete gabekotzat hartuko.

No se entenderá incumplido el requisito del destino del importe de la cuenta vivienda a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en el supuesto de fallecimiento del contribuyente antes de la finalización del plazo a que se refiere el párrafo primero de esta letra.

Ezin izango da berriro egin letra honetan aipatzen diren kontuetan gordailatutako diru kopuruen kenkaririk, aurrez kenkarirako eskubidea sortu badute, ohiko etxebizitza erosi edo birgaitzeko erabiltzen direnean.

Las cantidades depositadas en las cuentas a que se refiere la presente letra, que hayan generado el derecho a la deducción, no podrán volver a ser objeto de deducción cuando se destinen a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual.

c) Ohiko etxebizitza bilakatuko den higiezinaren azalera eskubidea eskuratzea, jabetza publikoko lursail baten gainean.

c) La adquisición del derecho de superficie del inmueble que vaya a constituir su vivienda habitual, cuando el mismo se haya constituido sobre un suelo de titularidad pública.

d) Erregelamendu bidez ezartzen diren kasuak.»

d) Los supuestos que se determinen reglamentariamente.»

«6.– Birgaikuntzatzat hartuko dira jabeak bere ohiko etxebizitzan egindako obrak, baldin eta ebazpen batek jarduketa babestutzat kalifikatu edo aitortu baditu Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuak –ondare hiritartua eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoak– xedatutakoaren arabera, edo, hala badagokio, babesteko jarduketa gisa kalifikatu badira abenduaren 12ko 2066/2008 Errege Dekretuak edo hura ordezkatzen duten antzeko arauek ezarritakoari jarraiki.»

«6.– Se entenderá por rehabilitación, aquellas obras realizadas por el propietario en su vivienda habitual cuando haya sido dictada resolución calificando o declarando las mismas como actuación protegida en virtud de lo dispuesto en el Decreto del Gobierno Vasco 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, o en su caso, haya sido calificada como actuación protegible de conformidad con el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, o normas análogas que lo sustituyan.»

«8.– Zerga honen ondorioetarako, ohiko etxebizitzatzat hartuko da zergadunak, hiru urteko epe jarraituan, egoitza gisa daukan eraikina. Hala ere, etxebizitza ohikoa izan dela joko da, epe hori igaro ez arren, zergaduna hiltzen denean, edo ezinbestez etxebizitzaz aldatzera behartzen duten beste zirkunstantzia batzuk gertatzen direnean, hala nola: etxebizitza ez egokitzea zergadunaren edo harekin bizi den ondorengo edo aurreko ahaidearen, ezkontidearen edo izatezko bikote-lagunaren desgaitasun mailara edo zergaren kuota osoan kenkaria egiteko eskubidea ematen duen pertsonarenera, senar-emazteak banantzea, izatezko bikotea desegitea, lantokia aldatzea, lehen enplegua edo beste enplegu bat lortzea, zirkunstantzia ekonomikoengatik etxebizitza epe barruan ezin ordaintzea, edo antzeko beste egoerak gertatzea.

«8.– A los efectos de este Impuesto, se entenderá por vivienda habitual, aquélla en la que el contribuyente resida durante un plazo continuado de tres años. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo aquel carácter cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como la inadecuación de la vivienda al grado de discapacidad del contribuyente, o de un ascendiente, descendiente, cónyuge o pareja de hecho, que conviva con el contribuyente, o de alguna persona que genere el derecho a practicar la deducción de la cuota íntegra de este impuesto, separación matrimonial o extinción de la pareja de hecho, traslado laboral, obtención de primer empleo o de otro empleo, circunstancias de carácter económico que impidan satisfacer el pago de la vivienda en el citado plazo, u otras circunstancias análogas.

Ohiko etxebizitza izan denak izaera hori galduko du zergadunak bertan bizitzeari uzten dion unetik. Salbuespenak ezarri ahal izango dira erregelamendu bidez.

La vivienda que haya tenido carácter de vivienda habitual perderá tal consideración a partir del momento en que el contribuyente deje de residir en la misma. Reglamentariamente se podrán establecer excepciones.

Ohiko etxebizitzaren kontzeptutik kanpo geratuko dira lorategiak, parkeak, igerileku eta kirol instalazioak, garajeak eta, oro har, eranskinak eta etxebizitza bera ez diren elementu guztiak. Aldiz, elementu horiek kontzeptu horren barruan sartuko dira etxebizitzarekin batera finka erregistral bakarra osatzen dutenean.

No formarán parte del concepto de vivienda habitual los jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas, los garajes y, en general, los anexos o cualquier otro elemento que no constituya la vivienda propiamente dicha, excepto en los casos en que los mismos formen con la vivienda una finca registral única.

Familia unitateko kideak ondasun higiezin hiritar baten baino gehiagoren titularrak badira, haietako bat bakarrik hartuko da ohiko etxebizitzatzat. Horretarako, familia unitateak bere bizitza interesen eta harreman pertsonal, sozial eta ekonomikoen gune nagusitzat duena hartuko da ohikotzat.»

En los supuestos en los que los miembros de la unidad familiar sean titulares de más de un bien inmueble urbano, se entenderá que sólo uno de ellos tiene la consideración de vivienda habitual. A tal efecto, tendrá esta consideración aquélla en la que la unidad familiar tenga su principal centro de intereses vitales, relaciones personales, sociales y económicas.»

Hogeita bi.– 88. artikuluaren 1. eta 4. apartatuak honela geratzen dira idatzita:

Veintidós.– Los apartados 1 y 4 del artículo 88 quedan redactados en los siguientes términos:

«1.– Zerga honen zergadunek portzentaje eta muga berdinekin aplikatu ahal izango dituzte sozietateen gaineko zergaren foru arauak aktibo ez-korronte berrietan egindako inbertsioak pizteko eta zenbait jarduera egitea sustatzeko V. tituluko III. kapituluan aurreikusten dituen kenkariak, baita hamabosgarren xedapen gehigarriak jasotakoak ere.»

«1.– Los contribuyentes por este Impuesto podrán aplicar las deducciones para incentivar las inversiones en activos no corrientes nuevos y la realización de determinadas actividades previstas en el Capítulo III del Título V y en la disposición adicional decimoquinta de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, con igualdad de porcentajes y límites de deducción.»

«4.– Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak 115. artikuluaren 3. apartatuan jasotakoaren ondorioetarako, artikulu honetan aurreikusitako kenkariak aplikatu ahal izateko, ezinbestekoa da zergadunak, dagokion ekitaldiko autolikidazioa aurkezten duenean, berariaz adieraztea kenkariak aplikatu nahi dituela. Zergaldi baterako egindako aukera geroago aldatu daiteke, behin zerga autolikidatzeko borondatezko epea amaituta, baldin eta zerga administrazioak ez badu aurretik inolako errekerimendurik egin.»

«4.– A efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 115 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, para poder practicar las deducciones contempladas en este artículo se precisará que el contribuyente opte expresamente por su aplicación al presentar la autoliquidación del ejercicio al que correspondan. La opción ejercitada para un período impositivo podrá ser modificada con posterioridad una vez finalizado el plazo voluntario de autoliquidación del Impuesto y siempre que no se haya producido un requerimiento previo de la Administración tributaria.»

Hogeita hiru.– 89 bis artikuluaren 2. apartatuko a) letra honela geratzen da idatzita:

Veintitrés.– La letra a) del apartado 2 del artículo 89 bis queda redactada en los siguientes términos:

«a) Sozietate anonimo, erantzukizun mugatuko sozietate, sozietate kooperatibo, lan sozietate anonimo edo erantzukizun mugatuko lan sozietate bat izatea, Kapital Sozietateen Legearen testu bateginak (uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartuak), kooperatibei buruzko legeriak eta Lan Sozietateei buruzko martxoaren 24ko 4/1997 Legeak ezarritako baldintzetan, eta ezein merkatu antolatutan negoziatzeko onartuta ez egotea. Baldintza hori akzio edo partaidetza edukitzen den urte guztietan zehar bete behar da.»

«a) Revestir la forma de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Cooperativa, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en la legislación reguladora de Cooperativas y en la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, y no estar admitida a negociación en ningún mercado organizado. Este requisito deberá cumplirse durante todos los años de tenencia de la acción o participación.»

Hogeita lau.– Honela berridazten dira 96. artikuluaren 1. apartatuko bigarren paragrafoa eta 4. apartatua:

Veinticuatro.– El segundo párrafo del apartado 1 y el apartado 4 del artículo 96 quedan redactados en los siguientes términos:

«Familia unitateko kideak lurralde desberdinetan bizi eta batera tributatzea aukeratzen dutenean, foru arau honen 2. artikuluko 1. zenbakiaren a) letran xedatutakoa aplikatuko da.»

«Cuando los miembros de una unidad familiar residan en territorios distintos y opten por la tributación conjunta será de aplicación lo dispuesto en la letra a) del número 1 del artículo 2 de esta Norma Foral.»

«4.– Zergaldi baterako egindako aukera aldatu egin daiteke gerora, zerga autolikidatzeko borondatezko epea bukatu arte.»

«4.– La opción ejercitada para un período impositivo podrá ser modificada con posterioridad, hasta la fecha de finalización del período voluntario de autoliquidación del Impuesto.»

Hogeita bost.– 97. artikuluaren 4 apartatuko bigarren paragrafoa honela geratzen da idatzita:

Veinticinco.– El segundo párrafo del apartado 4 del artículo 97 queda redactado en los siguientes términos:

«Urtean zehar familia unitateko kideren bat hiltzen bada, familia unitateko gainerako kideek batera aitortzea aukera dezakete eta euren autolikidazioan hildakoaren errentak sartu. Gainera, hildakoak foru arau honen VII. tituluko II. kapituluan jasotako kenkari pertsonal eta familiarretarako eskubidea sortu badu, autolikidazioan kenkari horiek ere sartu ditzakete, haien zenbatekoa egun horretara arte proportzionalki murriztu gabe.»

«En el caso de fallecimiento durante el año de algún miembro de la unidad familiar, el restante o restantes miembros de la unidad familiar podrán optar por la tributación conjunta, incluyendo en la autoliquidación las rentas del fallecido y, en su caso, las deducciones personales y familiares, incluidas en el Capítulo II del Título VII de esta Norma Foral, a que dé derecho el fallecido que haya formado parte de la unidad familiar, sin que el importe de dichas deducciones se reduzca proporcionalmente hasta dicha fecha.»

Hogeita sei.– 101. artikulua honela geratzen da idatzita:

Veintiséis.– El artículo 101 queda redactado en los siguientes términos:

«101. artikulua.– Autolikidatzeko betebeharra.

«Artículo 101.– Obligación de autoliquidar.

1.– Zergadunek erregelamenduz ezartzen diren muga eta baldintzak betez aurkeztu eta sinatu behar dute zerga honen autolikidazioa.

1.– Los contribuyentes estarán obligados a presentar y suscribir autoliquidación por este Impuesto, con los límites y condiciones que reglamentariamente se establezcan.

2.– Hala ere, zergadunek ez dute autolikidazioa egin beharrik izango beraiek lortu dituzten errentak honakoak bakarrik direnean:

2.– No obstante, no estarán obligados a autoliquidar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes:

a) 12.000 euro bitarteko lan etekin gordinak urtean, banaka aitortzen bada. Baterako tributazioan, muga hori etekin mota hau lortzen duen zergadun bakoitzari aplikatuko zaio.

a) Rendimientos brutos del trabajo, con el límite de 12.000 euros anuales en tributación individual. Este límite operará en tributación conjunta respecto de cada uno de los contribuyentes que obtengan este tipo de rendimientos.

b) 12.000 eurotik gorako eta 20.000 euro bitarteko lan etekin gordinak urtean, banaka aitortzen bada, non eta ez dauden sartuta ondorengo 3. apartatuan jasotako kasuetako batean. Baterako tributazioan, muga hori etekin mota hau lortzen duen zergadun bakoitzari aplikatuko zaio.

b) Rendimientos brutos del trabajo superiores a 12.000 euros y hasta el límite de 20.000 euros anuales en tributación individual, salvo que se encuentren incluidos en alguno de los supuestos del apartado 3 siguiente. Este límite operará en tributación conjunta respecto de cada uno de los contribuyentes que obtengan este tipo de rendimientos.

c) Kapitalaren etekin gordinak eta ondare irabaziak, salbuetsitakoak barne bi kasuetan, batera hartuta haien urteko kopurua 1.600 eurokoa baino handiagoa ez bada.

c) Rendimientos brutos del capital y ganancias patrimoniales, incluidos en ambos casos los exentos, que no superen conjuntamente los 1.600 euros anuales.

Letra honetan xedatutakoa ez da aplikatuko inbertsio kolektiboko erakundeen partaidetzak edo akzioak berreskuratu edo eskualdatzeagatik lortutako ondare irabaziei dagokienez, baldin eta haien atxikipen-oinarria, erregelamenduz ezartzen denari jarraikiz, ez bada zehaztu behar zerga oinarrian txertatu beharreko zenbatekoaren arabera.

Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible.

3.– Aurreko apartatuko b) letran aipatzen diren zergadunak behartuta daude zerga honen autolikidazioa aurkeztera kasu hauetan:

3.– Aquellos contribuyentes a los que se refiere la letra b) del apartado anterior estarán obligados a presentar autoliquidación por este Impuesto en los siguientes supuestos:

a) Lan etekinak ordaintzaile batengandik baino gehiagorengandik jasotzen dituztenean.

a) Cuando perciban rendimientos del trabajo procedentes de más de un pagador.

b) Ekitaldiaren barruan lan kontratu bat baino gehiago sinatu dutenean, laborala izan edo administratiboa izan, edo indarrean zegoena luzatu dutenean.

b) Cuando hubiesen suscrito más de un contrato de trabajo, laboral o administrativo, en el ejercicio o prorrogado el que estuviese vigente.

c) Ezkontide edo izatezko bikote-lagunarengandik pentsio konpentsagarriak jasotzen dituztenean edo foru arau honen 9.1 artikuluan aipatutakoak ez diren urteko mantenuak eskuratzen dituztenean, baldin eta foru arau honen 18. artikuluko i) letran aurreikusitakoaren arabera lan etekintzat hartzen badira.

c) Cuando perciban pensiones compensatorias recibidas del cónyuge o pareja de hecho, o anualidades por alimentos diferentes de las previstas en el número 1 del artículo 9 de esta Norma Foral, que tengan la consideración de rendimientos del trabajo de acuerdo con lo previsto en la letra i) del artículo 18 de esta Norma Foral.

d) Erregelamenduz ezartzen diren kasuetako batean sartuta daudenean.

d) Cuando se encuentren incluidos en alguno de los supuestos establecidos reglamentariamente.

Dena den, apartatu honetan jasotakoaren ondorioz zergaduna autolikidazioa aurkeztera behartuta badago, bi hauen artean aukera dezake:

No obstante, cuando el contribuyente esté obligado a presentar autoliquidación como consecuencia de lo dispuesto en este apartado, podrá optar entre:

– zerga honen xedapen orokorrei jarraituz tributatzea, edo

– tributar de acuerdo con las disposiciones generales de este Impuesto, o

– lan etekinak bakarrik kontuan hartuz tributatzea, honako erregela hauen arabera:

– tributar, teniendo en cuenta exclusivamente los rendimientos del trabajo, según las siguientes reglas:

a) Lan etekinetarako ezarritako atxikipen portzentajeen taulak lan etekin osoen gainean aplikatuko dira, betiere foru arau honen 9. artikuluaren arabera salbuetsita daudenak kanpoan utzita. Horretarako, atxikipenari lotutako etekinen zenbatekoa zehazteko erregelak hartuko dira kontuan, bai eta zerga sortzen den egunean indarrean dauden atxikipen taulak finkatu eta aplikatzeko erregelak ere.

a) Se aplicarán las tablas de porcentajes de retención, establecidas para los rendimientos del trabajo, sobre los rendimientos íntegros de trabajo devengados, excepto los que se encuentren exentos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de esta Norma Foral. A estos efectos, se tendrán en cuenta las reglas de determinación del importe de los rendimientos sometidos a retención y las de fijación y aplicación de las tablas de retención vigentes a la fecha del devengo del Impuesto.

b) Lan etekinei egindako atxikipenen eta konturako sarreren zenbatekoa gutxituko zaio aurreko a) letran ezarritakoa aplikatu ondoren ateratzen den kopuruari. Hortik ateratzen den kopurua ordainduko zaio Foru Aldundiari, eta erregelamenduz finkatzen den eran zatikatu daiteke. Tributatzeko prozedura hau erabiliz gero, ez da inoiz itzulketarik egingo.

b) La cantidad resultante como consecuencia de la aplicación de lo establecido en la letra a) anterior, se minorará en el importe de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados sobre los rendimientos del trabajo. La cantidad resultante será la que deberá ingresarse en la Diputación Foral y podrá fraccionarse en la forma que reglamentariamente se determine. En ningún caso procederá devolución alguna como consecuencia de la utilización de este procedimiento de tributación.

c) Inoiz ez da aplikatuko gastu kengarririk, hobaririk, murrizpenik, kenkaririk, baterako tributazioaren erregelarik edo pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren araudian jasota dagoen beste edozein pizgarririk.

c) En ningún caso serán de aplicación gastos deducibles, bonificaciones, reducciones, deducciones, reglas de tributación conjunta o cualquier otro incentivo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

4.– Salbuespen, hobari, murrizketa, kenkari edo beste edozein zerga onuraz gozatzeko ezarrita dauden baldintza, epe edo zirkunstantzietako bat betetzen ez duten zergadunek autolikidazioa aurkezteko obligazioa izango dute, baldin eta ez-betetze horrek berekin badakar Zerga Administrazioari zirkunstantzia horren berri ematea edo erregularizazio edo diru sarreraren bat egin behar izatea.

4.– Estarán obligados en cualquier caso a presentar autoliquidación los contribuyentes que incumplan alguna de las condiciones, plazos o circunstancias establecidas para el derecho a disfrutar de alguna exención, bonificación, reducción, deducción o cualesquiera beneficio fiscal, cuando dicho incumplimiento conlleve o implique la necesidad de comunicar a la Administración tributaria dicha circunstancia o de efectuar regularización o ingreso.

5.– Zergadunek beraiei buruz eskatzen diren datu guztiak bete behar dituzte autolikidazioetan, eta finkatuta dauden edo finkatzen diren dokumentu eta frogagiriak erantsi ere bai.

5.– Los contribuyentes deberán completar la totalidad de los datos que les afecten contenidos en las autoliquidaciones, así como acompañarlas de los documentos y justificantes establecidos o que se establezcan.

6.– Kausatzailearen ondorengoak behartuta daude zerga honetan egin gabe geratu diren autolikidazioak aurkeztera eta sinatzera, zehapenak izan ezik, martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak, 39. artikuluan ezarritakoaren arabera.

6.– Los sucesores del causante quedarán obligados a cumplir las obligaciones de presentar y suscribir las autoliquidaciones pendientes por este Impuesto, con exclusión de las sanciones, de conformidad con el artículo 39 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

7.– Zergadunek bizilekua aldatzen badute, Zerga Administrazioari horren berri eman behar diote, horrek zerga exijitzeko eskumenean aldaketak eragiten dituenean.

7.– Los contribuyentes están obligados a comunicar a la Administración tributaria los cambios de residencia que originen modificaciones en la competencia para exigir el Impuesto.

8.– Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak onartuko ditu autolikidazio ereduak eta autolikidatzeko modalitate erraztu edo bereziak, eta berak ezarriko du horiek nola eta zein epetan aurkeztu eta zer baldintza eta zer kasutan aurkeztu ahal izango diren autolikidazioak bide telematikoz.

8.– Los modelos de autoliquidación, así como la utilización de modalidades simplificadas o especiales de autoliquidación, se aprobarán por la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, que establecerá la forma y plazos de su presentación, así como los supuestos y condiciones de presentación de las autoliquidaciones por medios telemáticos.

9.– Foru Aldundiak ezarritako bitartekoak, prozesu informatiko zein beste mota batekoak, edo bestelako zerbitzuak erabiliz edo haietan baliatuz egin daitezke zerga honen autolikidazioak, erregelamenduz ezartzen denari jarraituz.»

9.– Las autoliquidaciones por este Impuesto se podrán efectuar utilizando o aprovechando medios, procesos informáticos o de otro tipo o servicios establecidos por la Diputación Foral, en los términos que reglamentariamente se establezcan.»

Hogeita zazpi.– 102. artikuluaren 1. apartatua honela geratzen da idatzita:

Veintisiete.– El apartado 1 del artículo 102 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Zergadunek, autolikidazioa aurkeztearekin batera, zerga zorra zehaztu behar dute, eta Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak erabakitako tokian, moduan eta epeetan ordaindu.»

«1.– Los contribuyentes, al tiempo de presentar su autoliquidación, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos determinados por la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.»

Hogeita zortzi.– 104. artikuluaren d) letra honela geratzen da idatzita:

Veintiocho.– La letra d) del artículo 104 queda redactada en los siguientes términos:

«d) 82. artikuluan desgaitasuna edo mendetasuna dela-eta araututa dagoen kenkaria.»

«d) La deducción por discapacidad o dependencia, regulada en el artículo 82.»

Hogeita bederatzi.– 111. artikuluaren 4. apartatua honela geratzen da idatzita:

Veintinueve.– El apartado 4 del artículo 111 queda redactado en los siguientes términos:

«4.– Itzulketa egiteko epea behin igarota, hura ordaintzea ez bada oraindik erabaki zerga Administrazioari egotzi beharreko arrazoiengatik, itzultzeko dagoen kopuruari aplikatu behar zaio Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak 26. artikuluaren 6. apartatuan aipatzen duen berandutze interesa, zergadunak zertan eskatu gabe. Aipatutako epea amaitu ondorengo egunetik hasi eta itzulketa jasotzeko eskubidea aitortzea erabakitzen den egunera arte aplikatuko da berandutze interesa.»

«4.– Transcurrido el plazo para efectuar la devolución sin que se haya acordado su pago por causa imputable a la Administración tributaria, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución, desde el día siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha en que se adopte el acuerdo en que se reconozca el derecho a percibir la correspondiente devolución, el interés de demora a que se refiere el apartado 6 del artículo 26 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, sin necesidad de que el contribuyente así lo reclame.»

Hogeita hamar.– 114. artikuluaren azken paragrafoa honela geratzen da idatzita:

Treinta.– El último párrafo del artículo 114 queda redactado en los siguientes términos:

«Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak onartuko ditu erabili beharreko aitorpen ereduak.»

«Los modelos de declaración correspondientes se aprobarán por la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.»

Hogeita hamaika. Hamargarren xedapen gehigarriaren 1. eta 5. apartatuak honela geratzen dira idatzita:

Treinta y uno.– Los apartados 1 y 5 de la disposición adicional décima quedan redactados en los siguientes términos:

«1.– Erregelamendu bidez, informazioa emateko betebeharrak ezarri ahal izango zaizkie inbertsio kolektiboko erakundeak kudeatzen dituzten sozietateei, inbertsio sozietateei, Espainian edo atzerrian egoiliartutako inbertsio kolektiboko erakundeen akzioak edo partaidetzak lurralde espainiarrean komertzializatzen dituzten entitateei, eta zerbitzu-prestazio askean jarduten duen entitate kudeatzailearen ordezkariari –hainbat zerga neurriri buruzko apirilaren 6ko 2/2004 Foru Arauaren bosgarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera izendatutako ordezkariari–, erakunde horien akzio edo partaidetzen gaineko eragiketei dagokienez, haien salmenta eta erosketa eragiketen emaitzari buruz daukaten informazioa ere barruan sartuta.

«1.– Reglamentariamente podrán establecerse obligaciones de suministro de información a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, a las sociedades de inversión, a las entidades comercializadoras en territorio español de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva domiciliadas en España o en el extranjero, y al representante designado de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Norma Foral 2/2004, de 6 de abril, por la que se aprueban determinadas medidas tributarias, que actúe en nombre de la gestora que opere en régimen de libre prestación de servicios, en relación con las operaciones sobre acciones o participaciones de dichas instituciones, incluida la información de que dispongan relativa al resultado de las operaciones de compra y venta de aquéllas.

«5.– Azaroaren 18ko 41/2003 Legeak, pertsona desgaituen ondarea babesteari eta xede horrekin Kode Zibila, Prozedura Zibilaren Legea eta zerga araudia aldatzeari buruzkoak, 3. eta 4. artikuluetan xedatutakoaren arabera, babestutako ondareetarako ekarpenen formalizazioan esku hartzen duten pertsonek ekarpen horiei buruzko aitorpen bat aurkeztu behar dute erregelamenduz ezartzen den eran. Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak erabakitzen duen leku, modu eta epean egingo da aitorpena.»

«5.– Las personas que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, intervengan en la formalización de las aportaciones a los patrimonios protegidos, deberán presentar una declaración sobre las citadas aportaciones en los términos que reglamentariamente se establezcan. La declaración se efectuará en el lugar, forma y plazo que establezca la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.»

Hogeita hamabi.– Hamaikagarren xedapen gehigarria honela geratzen da idatzita:

Treinta y dos.– La disposición adicional decimoprimera queda redactada en los siguientes términos:

«Hamaikagarrena.– Judizialki aitortutako ezintasunen zerga araudia.

«Decimoprimera.– Régimen fiscal de las incapacidades declaradas judicialmente.

100eko 65eko edo hortik gorako desgaitasuna duten pertsonentzat foru arau honetan berariaz aurreikusita dauden xedapenak berdin aplikatuko zaizkie ezintasuna Kode Zibilean jasotako arrazoien arabera judizialki aitortua duten desgaituei ere, nahiz eta haien desgaitasuna maila horretara iritsi ez.»

Las disposiciones específicas previstas en esta Norma Foral a favor de las personas discapacitadas con grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, serán de aplicación a los discapacitados cuya incapacidad se declare judicialmente en virtud de las causas establecidas en el Código Civil, aunque no alcance dicho grado.»

Hogeita hamahiru.– Hemezortzigarren xedapen gehigarriaren 7. apartatua honela geratzen da idatzita:

Treinta y tres.– El apartado 7 de la disposición adicional decimoctava queda redactado en los siguientes términos:

«7.– Xedapen honetan aurreikusitako sariak jaso dituzten zergadunek autolikidazio bat aurkeztu behar dute karga berezi honengatik, kasuan kasuko zerga zorra kalkulatu, eta zenbatekoa Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak erabakitako lekuan, eran eta epeetan ordaindu.

«7.– Los contribuyentes que hubieran obtenido los premios previstos en esta disposición estarán obligados a presentar una autoliquidación por este gravamen especial, determinando el importe de la deuda tributaria correspondiente, e ingresar su importe en el lugar, forma y plazos que establezca la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Alabaina, autolikidazio hori ez da aurkeztu beharko lortutako sariaren zenbatekoa aurreko 2. apartatuan aipatutako zenbateko salbuetsia baino txikiagoa denean edo haren gainean atxikipena edo kontutako sarrera aplikatu denean aurreko 6. apartatuan jasotakoaren arabera.»

No obstante, no existirá obligación de presentar la citada autoliquidación cuando el premio obtenido hubiera sido de cuantía inferior al importe exento previsto en el apartado 2 anterior o se hubiera practicado retención o ingreso a cuenta conforme a lo previsto en el apartado 6 anterior.»

Hogeita hamalau.– Hogeigarren xedapen gehigarriaren 2. apartatua honela geratzen da idatzita:

Treinta y cuatro.– El apartado uno de la disposición adicional vigésima queda redactado en los siguientes términos:

«Bat.– Foru arau honen 47.1.a) artikuluan aipatzen diren baloreak kostu bidez eskualdatzen dituzten zergadunek bi hautu hauen artean egin dezakete: artikulu horretan eskualdaketaren ondare irabazia kalkulatzeko xedatutakoa aplikatzea, edo, bestela, eskualdaketa balioari ehuneko 3ko karga berezia aplikatzea, baldin eta balio hori ekitaldi bakoitzean 10.000 euro baino txikiagoa bada eskualdatutako balore guztiei dagokienez.

«Uno.– Los contribuyentes que transmitan a título oneroso los valores a los que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 47 de esta Norma Foral, podrán optar entre aplicar lo dispuesto en dicho artículo para el cálculo de la ganancia patrimonial derivada de la transmisión, o aplicar un gravamen especial del 3 por ciento sobre el valor de transmisión, siempre que dicho valor sea inferior a 10.000 euros en cada ejercicio para el conjunto de valores transmitidos.

Xedapen honetan jasotakoa ez zaio aplikatuko balore horietatik eratorritako harpidetza eskubideen eskualdaketari, eta haien eskualdaketa balioa ere ez da konputatuko eskualdatutako balore multzoaren eskualdaketa balioa, aurreko paragrafoan aipatu duguna, kalkulatzeko. Harpidetza eskubide horien eskualdaketatik eratorritako ondare irabazia kalkulatzeko, foru arau honen 47.1 artikuluko a) letraren bigarren paragrafoan ezarritakoari jarraituko zaio.

Lo previsto en esta disposición no es de aplicación a la transmisión de derechos de suscripción procedentes de estos valores, y su valor de transmisión tampoco computará a los efectos de determinar el valor de transmisión del conjunto de valores transmitidos citado en el párrafo anterior. La ganancia patrimonial derivada de la transmisión de estos derechos de suscripción se determinará con arreglo a lo previsto en el segundo párrafo de la referida letra a) del apartado 1 del artículo 47 de esta Norma Foral.

Xedapen honetan aurreikusitako tributazioaren aldeko hautua berariaz adierazi behar da hura aplikatuko den ekitaldiko autolikidazioan, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren 115.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

La opción por la tributación prevista en esta disposición se hará constar expresamente al presentar la autoliquidación del período impositivo en que se aplique, a efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 115 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Zergadunak hautazko araubide hori aplikatzea erabakitzen badu eta balore homogeneoak badaude, ulertuko da zergadunak eskualdatutakoak hark lehenengo eskuratutakoak direla.»

Cuando el contribuyente se acoja a la aplicación de este régimen opcional y existan valores homogéneos, se considerará que los transmitidos por el contribuyente son los que adquirió en primer lugar.»

Hogeita hamabost.– Xedapen gehigarri bat eransten da, hogeita laugarrena, eduki hau duena:

Treinta y cinco.– Se añade una disposición adicional, la vigesimocuarta, con el siguiente contenido:

«Hogeita laugarrena.– Pentsio planetako eskubide kontsolidatuak jasotzea ohiko etxebizitzaren gainean exekuzio prozedura bat dagoenean.

«Vigesimocuarta.– Reembolso de derechos consolidados de planes de pensiones en caso de procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual.

1.– Pentsio planetako partaideek eskubide kontsolidatuak jasotzen badituzte Pentsio Plan eta Funtsei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege Dekretuak zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, jasotako kopuruei aplikatuko zaie foru arau honetan pentsio planen prestazioetarako aurreikusita dagoen zerga araubidea, eskubide horien lehen ordainketaren 100eko 60ko integrazioa ere barne.

1.– El reembolso de derechos consolidados de planes de pensiones por parte de los partícipes previsto en la disposición adicional séptima del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, estará sujeto al régimen fiscal establecido en esta Norma Foral para las prestaciones de los planes de pensiones, incluyendo la integración al 60 por 100 del primer reembolso de derechos con este motivo.

2.– Aurreko apartatuan xedatutakoa berdin aplikatuko zaie foru arau honen 70. artikuluan aipatzen diren aurreikuspen plan aseguratuetako, gizarte aurreikuspen plan enpresarialetako eta gizarte aurreikuspeneko mutualitateetako aseguratuei ere, aipatutako zazpigarren xedapen gehigarrian aurreikusitako erabilgarritasunaren ondorioz haietatik ordainketak jasotzen dituztenean.

2.– Lo dispuesto en el apartado anterior será asimismo de aplicación a los asegurados que efectúen reembolsos con motivo de la disponibilidad prevista en la citada disposición adicional séptima, de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a que se refiere el artículo 70 de esta Norma Foral.

3.– Aseguratuek aseguru kolektiboetako eskubide kontsolidatuak jasotzen dituztenean aipatutako zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, aseguru kolektiboen prestazioetarako ezarrita dagoen zerga araubidea aplikatuko da.

3.– El reembolso de derechos consolidados de seguros colectivos por parte de los asegurados previsto en la referida disposición adicional séptima, estará sujeto al régimen fiscal establecido para las prestaciones de seguros colectivos.

Zehazki, foru arau honen 19.2.c) artikuluan ezarritakoaren indarrez aplikatu behar den portzentajea kalkulatzeko, aseguru kolektiboetatik jasotako kopuruak erretiro prestazioekin parekatuko dira.»

En particular, a los efectos de determinar el porcentaje aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 19.2.c) de esta Norma Foral, los reembolsos efectuados de seguros colectivos se asimilarán a prestaciones por jubilación.»

Hogeita hamasei.– Xedapen gehigarri bat eransten da, hogeita bosgarrena, eduki hau duena:

Treinta y seis.– Se añade una disposición adicional, la vigesimoquinta, con el siguiente contenido:

«Hogeita bosgarrena.– 2015eko urtarrilaren 1a baino lehenagotik datozen errenta negatiboak, mendeko zorrarengatik edo lehentasuneko partaidetzengatik sortutakoak, konpentsatzea eta integratzea.

«Vigesimoquinta.– Compensación e integración de rentas negativas derivadas de deuda subordinada o de participaciones preferentes generadas con anterioridad a 1 de enero de 2015.

Foru arau honen 66. artikuluko 1. apartatuan ezarritakoa gorabehera, apartatu horretako a) eta b) letretan aipatzen diren saldo negatiboak baldin badatoz mendeko zorraren baloreek edo maiatzaren 25eko 13/1985 Legeak, finantza-bitartekarien inbertsio-koefizienteen, baliabide propioen eta informazio-obligazioei buruzkoak, bigarren xedapen gehigarrian ezarritako baldintzetan jaulkitako lehentasuneko partaidetzek eragindako kapital higigarriaren etekin negatiboetatik, edo haien zergatia baloreak berrerosi eta harpidetzeko edo haiek trukatzeko eragiketetan jasotako baloreen eskualdaketak sortutako kapital higigarriaren etekin negatiboak edo ondare galerak badira, saldo negatibo horien zatia esandako b) edo a) letran aipatzen den saldo positiboarekin konpentsatu ahal izango da hurrenez hurren, 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen sortutakoa bada.

No obstante lo establecido en el apartado 1 del artículo 66 de esta Norma Foral, la parte de los saldos negativos a que se refieren las letras a) y b) del citado apartado que procedan de rendimientos del capital mobiliario negativos derivados de valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes emitidas en las condiciones establecidas en la disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, o de rendimientos del capital mobiliario negativos o pérdidas patrimoniales derivados de la transmisión de valores recibidos por operaciones de recompra y suscripción o canje de los citados valores, que se hayan generado con anterioridad a 1 de enero de 2015, se podrá compensar con el saldo positivo a que se refieren las citadas letras b) o a), respectivamente.

Konpentsazio hori egin ondoren saldo negatiboa ateratzen bada, zenbateko hori hurrengo lau urteetan konpentsatu ahal izango da, aurreko paragrafoan ezarritako eran.

Si tras dicha compensación quedase saldo negativo, su importe se podrá compensar en los cuatro años siguientes en la forma establecida en el párrafo anterior.

Aipatutako a) eta b) letretan adierazi den saldo negatiboa, 2010, 2011, 2012 eta 2013ko zergaldietakoa, 2014ko urtarrilaren 1ean konpentsatu gabe badago eta apartatu honen lehen paragrafoan aurreikusitako errentetatik badator, zilegi izango da saldo hori 2014ko zergalditik aurrerako saldo positiboarekin konpentsatzea –b) edo a) letran aipatutakoarekin hurrenez hurren–, betiere baldin eta foru arau honen 66.1 artikuluan aipatzen den lau urteko epea amaitu ez bada.

La parte del saldo negativo a que se refieren las letras a) y b) anteriormente señaladas correspondiente a los períodos impositivos 2010, 2011, 2012 y 2013 que se encuentre pendiente de compensación a 1 de enero de 2014 y proceda de las rentas previstas en el primer párrafo de este apartado, se podrá compensar con el saldo positivo a que se refieren las citadas letras b) o a), respectivamente, que se ponga de manifiesto a partir del periodo impositivo 2014, siempre que no hubiera finalizado el plazo de cuatro años previsto en el apartado 1 del artículo 66 de esta Norma Foral.

Apartatu honen lehen paragrafoan adierazitako errentetatik zer saldo negatibo eratortzen den zehazteari begira, gertatzen bada saldo negatibo hori zehazteko garaian beste izaera bateko errentak hartu direla kontuan eta saldo horrek geroago konpentsazio partziala izan duela, ulertuko da konpentsazioak lehendabizi beste izaera bateko errentei dagokien saldoaren zatiari eragin ziola.

A efectos de determinar qué parte del saldo negativo procede de las rentas señaladas en el párrafo primero de este apartado, cuando para su determinación se hubieran tenido en cuenta otras rentas de distinta naturaleza y dicho saldo negativo se hubiera compensado parcialmente con posterioridad, se entenderá que la compensación afectó en primer lugar a la parte del saldo correspondiente a las rentas de distinta naturaleza.

Hogeita hamazazpi.– Xedapen gehigarri bat eransten da, hogeita seigarrena, honela dioena:

Treinta y siete.– Se añade una disposición adicional, la vigesimosexta, con el siguiente contenido:

«Hogeita seigarrena.– Lan Sozietateen akzio edo partaidetzak eskualdatzea.

«Vigesimosexta.– Transmisión de acciones o participaciones de Sociedades Laborales.

Lan sozietateetako mota laboraleko akzio edo partaidetzen eskualdaketan agerian jartzen diren irabaziak eta galerak kalkulatzeko, sozietate-kontratuek, kontratu sozialek edo sozietatearekin formalizatuek ezarritako prezioa alderdi independenteek merkatuko baldintza normaletan adostutako preziotzat hartuko da foru arau honen 47.1 artikuluko b) letraren bigarren paragrafoan ezarritakoaren ondorioetarako.»

Para el cálculo de las ganancias y pérdidas patrimoniales puestas de manifiesto en la transmisión de acciones o participaciones de clase laboral de Sociedades Laborales, el precio determinado por los contratos de sociedad, contratos sociales o los formalizados con la sociedad, tendrán la consideración de precio convenido por partes independientes en condiciones normales de mercado, a los efectos de lo previsto en el párrafo segundo de la letra b) del artículo 47.1 de esta Norma Foral.»

Hogeita hamazortzi.– Hemezortzigarren xedapen iragankorra honela geratzen da idatzita:

Treinta y ocho.– La disposición transitoria decimoctava queda redactada en los siguientes términos:

«Hemezortzigarrena.– Araubide iragankorra gizarte aurreikuspeneko sistemei egindako soberako ekarpenetarako, 2014 baino lehenagoko zergaldietan murriztu ez direnean.

«Decimoctava.– Régimen transitorio de los excesos de aportaciones a sistemas de previsión social no reducidos en períodos impositivos anteriores a 2014.

1.– Gizarte aurreikuspeneko sistemei egindako soberako ekarpen eta kontribuzioak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauak 73.3 artikuluan eta zazpigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrietan aipatuak, baldin eta badatoz 2009, 2010 eta 2011ko ekitaldietatik –2011ko abenduaren 31n indarrean zegoen idazkeraren arabera–, eta 2012 eta 2013ko ekitaldietatik –2013ko abenduaren 31n indarrean zegoen idazkeraren arabera–, eta 2014ko urtarrilaren 1ean murriztu gabe badaude, foru arau honen 71.1 artikuluan eta bederatzigarren xedapen gehigarrian ezarritako mugak errespetatuz murriztu ahal izango dira, foru arau honen 70.5 artikuluan erretiro egoerari buruz ezartzen den muga aplikatu gabe.

1.– Los excesos de aportaciones y de contribuciones a sistemas de previsión social a los que hacen referencia el apartado 3 del artículo 73 y las disposiciones adicionales séptima y octava de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, procedentes de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, en virtud de la redacción que resultó de aplicación a 31 de diciembre de 2011, y procedentes de los ejercicios 2012 y 2013, en virtud de la redacción que resultó de aplicación a 31 de diciembre de 2013, que se encuentren pendientes de reducir a 1 de enero de 2014, se podrán reducir respetando los límites previstos en el apartado 1 del artículo 71 y en el apartado 3 de la disposición adicional novena de la presente Norma Foral, sin que sea de aplicación el límite relativo a la situación de jubilación establecido en el apartado 5 del artículo 70 de esta Norma Foral.

2.– Zergadunak gizarte aurreikuspeneko sistemei egindako soberako ekarpenak, ezkontidea edo izatezko bikote-laguna bazkide, partaide, mutualista edo titular den kasuetan, baldin badatoz 2009, 2010 eta 2011ko ekitaldietatik –10/2006 Foru Arauaren 73. artikuluko 3. apartatuak 2011ko abenduaren 31n indarrean zeukan idazkeraren arabera–, eta 2012 eta 2013ko ekitaldietatik –10/2006 Foru Arau horren 73.4 artikuluak 2013ko abenduaren 31n indarrean zeukan idazkeraren arabera–, eta 2014ko urtarrilaren 1ean murriztu gabe badaude, gehienez ere 2.400 euro murriztu ahal izango dira urtean, bazkide, partaide, mutualista edo aseguratuaren erretiro egoera kontuan hartu gabe.

2.– Los excesos de aportaciones efectuadas por el contribuyente a sistemas de previsión social de los que sea socio, partícipe, mutualista o titular el cónyuge o pareja de hecho, procedentes de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, a los que hace referencia el apartado 3 del artículo 73 de la referida Norma Foral 10/2006, en la redacción que resultó de aplicación a 31 de diciembre de 2011, y procedentes de los ejercicios 2012 y 2013, a los que hace referencia el apartado 4 del citado artículo 73 de la misma Norma Foral 10/2006, en la redacción que resultó de aplicación a 31 de diciembre de 2013, que se encuentren pendientes de reducir a 1 de enero de 2014, se podrán reducir hasta un máximo de 2.400 euros anuales, con independencia de la situación de jubilación del socio, partícipe, mutualista o asegurado.

3.– Pertsona desgaituen alde eratutako gizarte aurreikuspeneko sistemei egindako soberako ekarpenak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauak 74.2 artikuluan aipatuak, baldin badatoz 2009, 2010 eta 2011ko ekitaldietatik –2011ko abenduaren 31n indarrean zegoen idazkeraren arabera–, eta 2012 eta 2013ko ekitaldietatik –2013ko abenduaren 31n indarrean zegoen idazkeraren arabera–, eta 2014ko urtarrilaren 1ean murriztu gabe badaude, foru arau honen 72.1 artikuluan ezarritako mugak errespetatuz murriztu ahal izango dira.»

3.– Los excesos de aportaciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad a los que hace referencia el apartado 2 del artículo 74 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, procedentes de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, en virtud de la redacción que resultó de aplicación a 31 de diciembre de 2011, y procedentes de los ejercicios 2012 y 2013, en virtud de la redacción que resultó de aplicación a 31 de diciembre de 2013, que se encuentren pendientes de reducir a 1 de enero de 2014, se podrán reducir respetando los límites previstos en el apartado 1 del artículo 72 de la presente Norma Foral.»

Hogeita hemeretzi.– Hogeigarren xedapen iragankorra honela geratzen da idatzita:

Treinta y nueve.– La disposición transitoria vigésima queda redactada en los siguientes términos:

«Hogeigarrena.– Etekin irregularrei aplikatu beharreko integrazio portzentajeen araubide iragankorra.

«Vigésima.– Régimen transitorio de los porcentajes de integración aplicables a los rendimientos irregulares.

1.– Foru arau honen 19.2 eta 25.4 artikuluetan ezarritakoa gorabehera, etekinak denboran zehar era irregular nabarmenean lortutakotzat kalifikatuta badaude Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauan ezarritakoarekin bat –2013ko abenduaren 31n aplikagarri zegoen idazkeraren arabera–, eta 2014ko urtarrilaren 1a baino lehen hitzartutako kontratu edo akordioetatik badatoz, 10/2006 Foru Arauaren idazkera horretan ezarritakoa aplikatuko zaie.

1.– No obstante lo establecido en el apartado 2 del artículo 19 y en el apartado 4 del artículo 25 de la presente Norma Foral, a los rendimientos calificados como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, conforme a lo dispuesto en la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la redacción que resultó de aplicación a 31 de diciembre de 2013, y que deriven de contratos o acuerdos suscritos con anterioridad a 1 de enero de 2014, les será de aplicación lo establecido en la referida redacción de la Norma Foral 10/2006.

2.– Foru arau honen 30.3 eta 39.3 artikuluetan ezarritakoa gorabehera, etekinak 2014ko urtarrilaren 1a baino lehen izenpetutako kontratu edo akordioetatik badatoz, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauan ezarritakoa aplikatuko zaie, 2013ko abenduaren 31n aplikagarri zegoen idazkeraren arabera.

2.– No obstante lo establecido en el apartado 3 del artículo 30 y en el apartado 3 del artículo 39 de la presente Norma Foral, a los rendimientos que deriven de contratos o acuerdos suscritos con anterioridad a 1 de enero de 2014, les será de aplicación lo establecido en la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la redacción que resultó de aplicación a 31 de diciembre de 2013.

3.– Foru arau honen 19.2, 25.4, 30.3 eta 39.3 artikuluetan ezarritakoa gorabehera, foru arau hau indarrean jarri aurretik lortutako etekinei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauan ezarritako integrazio portzentajeak aplikatu bazaizkie, eta zatika kobratzen badira, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauan ezarritakoa aplikatuko zaie, 2013ko abenduaren 31n aplikagarri zegoen idazkeraren arabera.»

3.– No obstante lo establecido en el apartado 2 del artículo 19, en el apartado 4 del artículo 25, en el apartado 3 del artículo 30 y en el apartado 3 del artículo 39 de la presente Norma Foral, en el caso de rendimientos obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Norma Foral a los que se hayan aplicado los porcentajes de integración establecidos en la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se cobren de forma fraccionada, les será de aplicación lo establecido en la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la redacción que resultó de aplicación a 31 de diciembre de 2013.»

Berrogei.– Hogeita batgarren xedapen iragankorra honela geratzen da idatzita:

Cuarenta.– La disposición transitoria vigesimoprimera queda redactada en los siguientes términos:

«Hogeita batgarrena.– Jarduera ekonomiko bat hasteko gordailuak kreditu entitateetan egiteagatik aplikatzen den kenkariaren araubide iragankorra.

«Vigesimoprimera.– Régimen transitorio de la deducción por depósitos en entidades de crédito para la inversión en el inicio de una actividad económica.

Zergadunek 2014ko urtarrilaren 1a baino lehen gordailuak egin badituzte kreditu entitateen kontuetan, horren helburua izanik beharrezko gastu eta inbertsioak egitea ekonomia jarduera bat abian jartzeko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauak hogeita batgarren xedapen gehigarrian ezartzen duen moduan, eta data horretan oraindik ez badira hiru urte igaro kontua ireki zenetik, bada, orduan, kenkari hori aplikatzen jarraitu dezakete xedapen horrek 2013ko abenduaren 31n aplikagarri zuen idazkeran ezarritako eran.»

Los contribuyentes que con anterioridad a 1 de enero de 2014 hubieran depositado cantidades en cuentas de entidades de crédito destinadas a la realización de los gastos e inversiones necesarios para el inicio de una actividad económica, según lo establecido en la disposición adicional vigesimoprimera de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que en dicha fecha no hubiera transcurrido el plazo de 3 años desde la apertura de la cuenta, podrán seguir aplicando dicha deducción en los términos previstos en el citado precepto, en la redacción que resultó de aplicación a 31 de diciembre de 2013.»

Berrogeita bat.– Hogeita bigarren xedapen iragankorraren lehen paragrafoa honela berridazten da:

Cuarenta y uno.– El párrafo primero de la disposición transitoria vigesimosegunda queda redactado en los siguientes términos:

«Foru arau honen 27. artikuluko 5. erregelaren 3. zenbakiko a) letran aipatzen diren ibilgailuen kasuan –jarduera bati bakarrik atxikiak–, 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen eskuratu badira, ondare irabaziak edo galerak kalkulatuko dira letra horrek dioenari jarraituta, berezitasun hauekin:»

«Para el cálculo de las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de los vehículos exclusivamente afectos a que se refiere la letra a) del número dos de la regla 5.ª del artículo 27 de esta Norma Foral, adquiridos con anterioridad a 1 de enero de 2013, se estará a lo dispuesto en dicha letra con las siguientes particularidades:»

Berrogeita bi.– Hogeita zortzigarren xedapen iragankorra honela geratzen da idatzita:

Cuarenta y dos.– La disposición transitoria vigesimoctava queda redactada en los siguientes términos:

«Hogeita zortzigarrena.– Foru arau hau indarrean jarri aurretik egindako jarduera ekonomikoen etekinetatik datozen saldo negatiboak konpentsatzea eta jarduera ekonomiko horiekin lotuta aplikatu ez diren kenkariak aplikatzea.

«Vigesimoctava.– Saldos negativos pendientes de compensación y deducciones pendientes de aplicación procedentes de rendimientos de actividades económicas anteriores a la entrada en vigor de la presente Norma Foral.

1.– Zergadunaren jarduera ekonomikoetatik datozen saldo negatiboak konpentsatu gabe badaude foru arau hau aplikagarria den zergaldiaren hasieran, foru arau horren 65. artikuluko b) letran ezarritako epean konpentsatu daitezke. Saldo negatibo horiek kalkulatzen diren zergaldia amaitu eta hurrengoa hasten denetik aurrera kontatuko da epe hori.

1.– Los saldos negativos procedentes de las actividades económicas del contribuyente pendientes de compensación al inicio del período impositivo en que sea de aplicación esta Norma Foral, podrán compensarse en el plazo establecido en la letra b) del artículo 65 de la misma, contado a partir del inicio del período impositivo siguiente a aquel en el que se hubieran determinado dichos saldos negativos.

2.– Zergadunaren inbertsioengatik eta bestelako jarduera ekonomikoengatik egin beharreko kenkariak ez baziren aplikatu kuota osoa ez zelako nahikoa foru arau hau aplikatu beharreko zergaldiaren hasieran, 88. artikuluan ezarritako epean aplikatu ahal izango dira. Kenkari horietarako eskubidea sortu den zergaldia amaitu eta hurrengoa hasten denetik aurrera kontatuko da epe hori.»

2.– Las deducciones por inversiones y otras actividades procedentes de las actividades económicas del contribuyente pendientes de aplicación por insuficiencia de cuota íntegra al inicio del período impositivo en que sea de aplicación esta Norma Foral, podrán aplicarse en el plazo establecido en el artículo 88 de la misma, contado a partir del inicio del período impositivo siguiente a aquel en el que se hubieran generado dichas deducciones.»

Berrogeita hiru.– Amaierako bigarren xedapena honela geratzen da idatzita:

Cuarenta y tres.– La disposición final segunda queda redactada en los siguientes términos:

«Bigarrena.– Arauak emateko ahalmena.

«Segunda.– Habilitación normativa.

Foru Aldundiari eta Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuari baimena ematen zaie foru arau hau garatu eta gauzatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzaten.»

Se autoriza a la Diputación Foral y a la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Norma Foral.»

Berrogeita lau.– 26. azken paragrafoa kentzen zaio 19. artikuluaren 2. apartatuko b) letrari, eta paragrafo bat gehitzen zaio artikulu horren 2. apartatuari, eduki hau duena:

Cuarenta y cuatro.– Se suprime el último párrafo de la letra b) del apartado 2 del artículo 19 y se añade un último párrafo al apartado 2 de dicho artículo con el siguiente contenido:

«100eko 100etik beherako integrazio portzentajeak aplikatzeko aintzat hartuko diren etekinak, apartatu honetako b) eta c) letretan aipatuak, ezingo dira izan urtean 300.000 euro baino handiagoak. Zenbateko horren gaineko soberakina 100eko 100ean integratuko da.»

«La cuantía de los rendimientos a que se refieren las letras b) y c) de este apartado sobre los que se aplicarán los porcentajes de integración inferiores al 100 por 100 no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales. El exceso sobre el citado importe se integrará al 100 por 100.»

Berrogeita bost.– 26. artikuluaren 4. apartatuko lehen paragrafoa honela geratzen da idatzita:

Cuarenta y cinco.– El primer párrafo del apartado 4 del artículo 26 queda redactado en los siguientes términos:

«Zergadunak ondare elementuak jarduera bati atxikitzeak edo aktibo ez-korronteak hartatik desatxikitzeak ez du ekarriko ondare aldaketarik, betiere ondasun edo eskubideek haren ondarearen parte izaten jarraitzen badute.»

«La afectación de elementos patrimoniales o la desafectación de activos no corrientes por el contribuyente no constituirá alteración patrimonial, siempre que los bienes o derechos continúen formando parte de su patrimonio.»

Berrogeita sei.– Beste xedapen iragankor bat gehitzen da, hogeita bederatzigarrena, honela dioena:

Cuarenta y seis.– Se añade una disposición transitoria, la vigesimonovena, con el siguiente contenido:

«Hogeita bederatzigarrena.– Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak, Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bategina onartzekoak, hogeita laugarren xedapen iragankorrean jasotakoaren babesean desegin eta likidatu diren ondare sozietateetako bazkideen araubidea.

«Vigesimonovena.– Régimen de los socios de las sociedades patrimoniales disueltas y liquidadas al amparo de lo dispuesto en la disposición transitoria vigésimo cuarta del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren, sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergen zergadunak ondare sozietateetako bazkide badira eta sozietate horiei aplikagarri bazaie martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak, Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bategina onartzekoak, hogeita laugarren xedapen iragankorrean xedatutakoa, zergadun horiek xedapen iragankor horren 2. apartatuko d) letran jasotakoa aplikatuko dute.»

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes, que sean socios de sociedades patrimoniales a las que sea de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria vigésimo cuarta del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, aplicarán lo dispuesto en la letra d) del apartado 2 de dicha disposición transitoria.»

Berrogeita zazpi.– Xedapen gehigarri berri bat eransten da, hogeita zazpigarrena, honela dioena:

Cuarenta y siete.– Se añade una nueva Disposición Adicional Vigésimo Séptima, con la siguiente redacción:

«Hogeita zazpigarren xedapen gehigarria: merkantzien errepide bidezko garraio jarduerei zuzeneko zenbatespenaren modalitate erraztua ezartzeko arau bereziak.

«Disposición Adicional Vigésimo Séptima: Reglas especiales para la aplicación del régimen de estimación directa simplificada en las actividades de transporte de mercancías por carretera.

Merkantzien errepide bidezko garraio jardueren etekin garbia zuzeneko zenbatespenaren modalitate erraztua erabiliz kalkulatzeko, Foru Arau honen 28.1.b) artikuluan aipatzen den portzentajea honako hau izango da urtearen arabera:

Para la determinación del rendimiento neto mediante la modalidad simplificada del método de estimación directa de las actividades de transporte de mercancías por carretera, el porcentaje a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 28 de esta Norma Foral, será para cada uno de los siguientes años:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Xedapen honetan xedatutakoa aplikatzearen ondorioetarako, merkantzien errepide bidezko garraio jardueratzat joko dira apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arauemaileak onartutako jarduera ekonomikoen gaineko zergaren tarifetako 722 epigrafean daudenak.»

A efectos de la aplicación de los dispuesto en esta disposición se entenderán por actividades de transporte de mercancías por carretera las incluidas en el epígrafe 722 de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas mediante el Decreto Foral Normativo 1/1993, de 20 de abril.»

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ZERGA ARLOKO BESTE ALDAKETA BATZUK
OTRAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS

2. artikulua.– Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zerga aldatzea.

Artículo 2.– Modificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

2011ko abenduaren 28tik aurrerako ondorioekin, 6. apartatua gehitzen zaio Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 11ko 3/1990 Foru Arauaren 19. artikuluari. Honela dio:

Con efectos desde el día 28 de diciembre de 2011, se añade un apartado 6 al artículo 19 de la Norma Foral 3/1990, de 11 de enero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en los siguientes términos:

«6.– Ezkontideak edo izatezko bikote-lagunak (maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratuak), aurreko ahaideek edo adoptatzaileek, edo ondorengo ahaideek edo adoptatuek «inter vivos» eskuratzen badute banakako enpresa bat, negozio profesional bat edo entitate-partaidetza bat, eta horiei aplikagarri bazaie abenduaren 18ko 10/2012 Foru Arauak, Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergari buruzkoak, 27. artikuluan araututako hobaria, orduan eskurapen horrek 100eko 75eko murrizpena izango du zergaren zerga oinarrian, betiere baldintza hauek betetzen badira:

«6.– Las adquisiciones «inter-vivos» de una empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones en entidades, a los que sea de aplicación la bonificación regulada en el artículo 27 de la Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, por el cónyuge o pareja de hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, ascendientes o adoptantes, descendientes o adoptados, gozarán de una reducción del 75 por 100 en la base imponible del impuesto, siempre que concurran las condiciones siguientes:

a) Dohaintza-emaileak hirurogeita bost urte edo gehiago eduki behar ditu, edo ezintasun iraunkorreko egoeran egon, dela erabatekoa dela baliaezintasun handia.

a) Que el donante tenga sesenta y cinco o más años o se encuentre en situación de incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez.

b) Dohaintza-emailea zuzendaritza lanak egiten ari bada, eskualdaketaren unetik beretik lan horiek egiteari utzi behar dio eta ezin du jaso lan horiei dagozkien ordainsariak.

b) Que, si el donante viniere ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de percibir remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la transmisión.

Ondorio horietarako, besterik gabe sozietatearen Administrazio Kontseiluko kide izatea ez da sartuko zuzendaritza funtzioen barruan.

A estos efectos, no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la mera pertenencia al Consejo de Administración de la sociedad.

c) Dohaintza-hartzaileari dagokionez, dohaintzaren eskritura publikoa egin ondorengo 10 urteetan, bere esku mantendu behar du eskuratutakoa, eta Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergari buruzko abenduaren 18ko 10/2012 Foru Arauaren 27. artikuluan araututa hobarirako eskubidea eduki behar du, non eta epe horretan ez den hiltzen. Halaber, dohaintza-hartzaileak ezin izango du egin erabilpen egintzarik edo sozietate-eragiketarik, zuzenean edo zeharka eskurapenaren balioa nabarmen murriztu dezaketenean.

c) En cuanto al donatario, deberá mantener lo adquirido y tener derecho a la bonificación regulada en el artículo 27 de la Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre, el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, durante los 10 años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que fallezca dentro de este plazo. Asimismo, el donatario no podrá realizar actos de disposición y operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la adquisición.

Entitate-partaidetzen eskurapenetan, murrizpena kalkulatuko da kontuan hartuta zer proportzio gordetzen duten elkarren artean jarduera ekonomikoari atxikitako aktiboen balioak –jardueratik eratorritako zorren zenbatekoarekin gutxitua– eta entitatearen ondare garbiaren balioak; hala behar denean, erregela horiek berak aplikatuko dira partaidetutako entitateen partaidetzen balorazioan ere, haien entitate edukitzaileen partaidetzen balioa zehazteko.

En las adquisiciones de participaciones en entidades, la reducción se calculará teniendo en cuenta la proporción existente entre el valor de los activos afectos a la actividad económica, minorado en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad, aplicándose, en su caso, estas mismas reglas en la valoración de las participaciones de entidades participadas para determinar el valor de las de su entidad tenedora.

Apartatu honetan aipatzen diren baldintzak betetzen ez badira, ordaindu beharko dira murrizpenaren ondorioz ordaindu ez den zerga zatia eta bidezkoak diren berandutza interesak.

En el caso de no cumplirse los requisitos a que se refiere el presente apartado, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiere dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora correspondientes.

Apartatu honetan jasotako murrizpena aplikatzearen ondorioetarako, dohaintza-emaileak oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergaren sortzapena gertatzen den momentuan bete behar ditu abenduaren 18ko 10/2012 Foru Arauak, Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergari buruzkoak, 27. artikuluan aurreikusten dituen baldintza eta beharkizunak. Dena den, 27. artikuluaren 3. apartatuko c) letrako baldintza betetzeari dagokionez, dohaintza-emailearen pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren autolikidazioa hartuko da kontuan, hain zuzen ere eskualdaketa egin aurreko lehen zergaldiari dagokiona.»

A efectos de la aplicación de la reducción recogida en este apartado, el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstos en el artículo 27 de la Norma Foral Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas por parte del donante, habrá de referirse al momento en el que se produzca el devengo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. No obstante, el cumplimiento de la condición prevista en la letra c) del apartado 3 de dicho artículo 27, deberá referirse a la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del donante correspondiente al periodo impositivo inmediato anterior al de la transmisión.»

3. artikulua.– Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga aldatzea.

Artículo 3.– Modificación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Aldaketa hauek sartzen dira Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 18/1987 Foru Arauan:

Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:

Bat.– 10. artikuluaren 2. apartatuko e) letra honela geratzen da idatzita:

Uno.– La letra e) del apartado 2 del artículo 10 queda redactada en los siguientes términos:

«e) Legez etxebizitza errentamendutzat hartzen diren finka hiritarren errentamenduetan, kontratuak irauten duen denboragatik guztira ordaindu beharrekoa izango da oinarria. Zenbat irauten duen agertzen ez bada, likidazioa egingo da urte bat konputatuta, baina horrek ez du galaraziko urteko likidazio gehigarriak egin behar izatea Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legeak aurreikusten duen nahitaezko luzapena gertatzen denean –hiru urte gehienez, edo, kasua bada, urte bat gehiago–. Gainerako errentamenduetarako, oinarritzat hartuko da kontratuan hitzartutako edo legez jasotako iraupen osoarengatik ordaindu beharreko zenbateko osoa, bai eta hitzartu edo aplika daitezkeen luzapenei dagozkienak ere.»

«e) En los arrendamientos de fincas urbanas que tengan la consideración legal de arrendamiento de vivienda, servirá de base la cantidad total que haya de satisfacerse por todo el período de duración del contrato. Cuando no constase la duración se girará la liquidación computándose un año, sin perjuicio de las liquidaciones adicionales anuales que deban practicarse, caso de producirse la prórroga obligatoria, hasta el límite de los tres años o, en su caso, un año más, según dispone la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Para el resto de arrendamientos servirá de base la cantidad total que haya de satisfacerse por todo el período de duración pactado o legal del contrato, así como las correspondientes a las prórrogas que pudieran pactarse o ser de aplicación.»

Bi.– 11. artikuluaren 1. apartatuaren c) letra honela geratzen da idatzita:

Dos.– La letra c) del apartado 1 del artículo 11 queda redactada en los siguientes términos:

«c) Aurreko bi letretan xedatua aintzat harturik ere, etxebizitzen eskualdaketak, elkarrekin eskualdatzen diren eta eraikin berean dauden gehienez ere bi unitateko garaje plazak eta eranskinak barne, % 2,5eko tasaren arabera tributatuko du eskuratzailea familia ugariaren titularra denean, edota kasu hauetan:

«c) No obstante lo dispuesto en las dos letras anteriores, la transmisión de viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos, situados en el mismo edificio que se transmitan conjuntamente, tributará al 2,5 por 100 cuando el adquirente sea titular de familia numerosa o en los supuestos siguientes:

– Etxebizitzak eskualdatzen direnean, hauen azalera eraikia 120 metro koadrotik gorakoa edo 96 metro koadro erabilgarritik gorakoa ez denean.

– Transmisión de viviendas cuya superficie construida no sea superior a 120 metros cuadrados ó 96 metros cuadrados útiles.

– Familia bakarreko etxebizitzak eskualdatzen direnean, horien azalera eraikia 120 metro koadrotik gorakoa ez denean edo 96 metro erabilgarri baino gehiago ez dituztenean, eta lursailaren azalera, eraikinak hartzen duena barne, 300 metro koadro baino gehiagokoa ez denean. Familia bakarreko etxebizitzatzat hartuko da sarrera independentea duena, bai bakartua, binakakoa, atxikia edo ilaran antolatua izan.

– Transmisión de viviendas unifamiliares cuya superficie construida no sea superior a 120 metros cuadrados o 96 metros cuadrados útiles, y la superficie de la parcela, incluida la ocupada por la edificación, no supere los 300 metros cuadrados. Se considerará vivienda unifamiliar aquélla que tiene entrada independiente, bien aislada, pareada, adosada o en hilera.

100eko 2,5eko tasaren aplikazioaren ondorioetarako, azalera eraikitzat hartuko da fatxadetako perimetro lerroen barruan (kanpoko zein barrukoetan) eta mehelinetako ardatzen artean dagoena.

A los efectos de la aplicación del tipo del 2,5 por 100, se entenderá por superficie construida la comprendida dentro de las líneas perimetrales de las fachadas, tanto interiores como exteriores, y los ejes de las medianerías.

Estalita dauden hegalkinak, balkoiak edo terrazak azalera eraikiaren parte izango dira alboetatik hormek mugatuta daudenean; bestela, horien azaleraren % 50 baino ez da konputatuko, modu berean neurtuta.

Los cuerpos volados, balcones o terrazas que estén cubiertos, formarán parte de la superficie construida cuando se hallen limitados lateralmente por paredes; en caso contrario, se computará únicamente el 50 por 100 de su superficie, medida en la misma forma.

Ondorio horietarako, negozioetarako lokalak ez dira etxebizitza­ren eranskintzat hartuko, etxebizitzarekin batera eskualdatu arren.

A estos efectos no tendrán la consideración de anexos a viviendas los locales de negocio, aunque se transmitan conjuntamente con la vivienda.

100eko 2,5eko tasa aplikatzeko, ondoko baldintzak bete beharko dira:

Para la aplicación del tipo del 2,5 por 100 será preciso reunir los siguientes requisitos:

a') Eskuratzailea tasa hori aurrez aplikatu ez izana etxebizitza hori edo beste bat erosteko unean, eskuratutako titularitate portzentajea dena dela.

a’) Que el adquirente no hubiera aplicado dicho tipo con anterioridad en la adquisición de la misma u otra vivienda, independientemente del porcentaje de titularidad adquirido.

b') Etxebizitza eskuratzailearen ohiko etxebizitza gisa erabiltzea, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 10/2006 Foru Arauak, abenduaren 29koak, eta hau garatzeko xedapenek aurreikusten dituzten baldintzetan.

b’) Que la vivienda se destine a vivienda habitual del adquirente en los términos previstos en la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y sus disposiciones de desarrollo.

Aipatu foru arauak etxebizitza ohikotzat hartzeko jasotako baldintzak betetzen ez badira, subjektu pasiboak hasierakoaren autolikidazio osagarria aurkeztu beharko du, bidezko berandutza interesak sartuta, ez-betetzea gertatu eta ondorengo hogeita hamar eguneko epean.

En caso de incumplimiento de los requisitos previstos en dicha Norma Foral para entender la vivienda como habitual, el sujeto pasivo deberá presentar, en el plazo de los treinta días siguientes a dicho incumplimiento, una autoliquidación complementaria de la inicialmente practicada con los intereses de demora correspondientes.

Artikulu honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, zergapekoa pertsona fisikoa delarik lokal bat egokitzen bada etxebizitza izateko, lokala jarduera ekonomiko bati atxikita ez dagoela, Zerga Administrazioak, zergapekoak aurrez eskaturik, itzuli egingo du benetan ordaindutako zergaren eta eskuratutako higiezinari b) eta c) letretan adierazitakoen artean dagokion tasa aplikatzetik ateratzen den zenbatekoaren arteko aldea. Horretarako, dena den, zerga tasa hori aplikatzeko beharrezko baldintzak betetzeaz gain, zergapekoak 18 hilabeteko epea izango du, eskuraketatik kontatzen hasita, etxebizitza gisa erabiliko duen lokalaren lehen erabilerarako edo lehen okupaziorako lizentzia jaso duela frogatzeko. Itzulketa horrek ez du berandutza interesik sortuko.»

A efectos de lo previsto en este artículo, cuando el obligado tributario sea persona física y se trate de la habilitación de un local como vivienda, no estando afecto a una actividad económica, la Administración tributaria, previa solicitud, devolverá la diferencia entre el impuesto efectivamente satisfecho y el importe resultante de aplicar al inmueble adquirido el tipo impositivo que corresponda de entre los señalados en las letras b) y c), cuando además de cumplirse los requisitos exigidos para la aplicación del mismo, el obligado tributario acredite dentro del plazo de 18 meses a partir de la adquisición, que ha obtenido la licencia de primera utilización u ocupación como vivienda para el referido local. Dicha devolución no devengará intereses de demora.»

Hiru.– 14. artikuluaren 1. apartatua honela geratzen da idatzita:

Tres.– El apartado 1 del artículo 14 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Administrazio emakidek eskubide-eraketa gisa tributatuko dute beti, 11.1.d) artikuluan ezarrita dagoen karga tasa aplikatuta, haien izaera, iraupena eta xede dituzten ondasunak edozein direla ere.»

«1.– Las concesiones administrativas tributarán, en todo caso, como constitución de derechos, al tipo de gravamen establecido en el artículo 11.1.d), cualesquiera que sean su naturaleza, duración y los bienes sobre los que recaigan.»

Lau.– 16. artikulua honela geratzen da idatzita:

Cuatro.– El artículo 16 queda redactado en los siguientes términos:

«16. artikulua.– Bahiaren, hipotekaren edo antikresiaren hartzekodunaren eskubideetan subrogatzea eskubide eskualdaketatzat hartuko da, eta 11.1.f) artikuluan ezartzen den tasaren arabera zergapetuko da.»

«Artículo 16.– La subrogación en los derechos del acreedor prendario, hipotecario o anticrético se considerará como transmisión de derechos y tributará por el tipo establecido en el artículo 11.1.f).»

Bost.– 41. artikuluaren I. apartatuko B) letraren 33. zenbakia honela berridazten da 2014ko martxoaren 9tik aurrerako ondorioekin:

Cinco.– Con efectos desde 9 de marzo de 2014 el número 33 de la letra B del apartado I del artículo 41 queda redactado en los siguientes términos:

«33.– Maileguen, kredituen edo zordunaren beste obligazio batzuen zenbatekoen kitak edo minorazioak jasotzen dituzten eskriturak, kita eta minorazio horiek birfinantzaketa-akordioetan edo uztailaren 9ko 22/2003 Konkurtso Legeak ezartzen dituen ordainketa-akordio estrajudizialetan sartzen direnean, baldin eta subjektu pasiboa zorduna bada.»

«33.– Las escrituras que contengan quitas o minoraciones de las cuantías de préstamos, créditos u otras obligaciones del deudor que se incluyan en los acuerdos de refinanciación o en los acuerdos extrajudiciales de pago establecidos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, siempre que, en todos los casos, el sujeto pasivo sea el deudor.»

Sei.– 41. artikuluaren I apartatuko B) letraren 35. zenbakia honela berridazten da:

Seis.– El número 35 de la letra B del apartado I del artículo 41 queda redactado en los siguientes términos:

«35.– Etxebizitza errentamenduak eratzea programa hauek aintzat hartuta: "Bizigune" Etxebizitza Hutsen Programa», abenduaren 23ko 466/2013 Dekretuak arautua, Merkatu Libreko Etxebizitzen Alokairurako bitartekaritzako ASAP programa, martxoaren 27ko 43/2012 Dekretuak arautua, eta foru zein udal esparruko antzeko beste plan edo programak.

«35.– La constitución de arrendamientos de viviendas acogidos a los programas «de Vivienda Vacía «Bizigune»», regulado por el Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, o «de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP», regulado por el Decreto 43/2012, de 27 de marzo, así como a otros planes o programas forales o municipales similares.

Era berean, salbuetsita egongo dira zerga oinarrian errentak ez sartzeko araubideaz gozatzen duten errentamenduak –araubide horrek ezarrita egon behar du sozietateen gaineko zergaren foru arauaren 115. artikuluak higiezinen errentamendua jarduera kualifikatu gisa duten entitateetarako aurreikusten duen araubide bereziaren esparruan–, betiere baldin eta errentamendu horien xedea sozietateak etxebizitza errentamenduak egitea bada. Ondorio horietarako, etxebizitza errentamendutzat bakar-bakarrik hartuko da Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legearen 2. artikuluan definitutakoa.»

Del mismo modo, estarán exentos los arrendamientos que disfruten del régimen de no integración de rentas en la base imponible, establecido en el marco del régimen especial de Entidades con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles en virtud de lo previsto en el artículo 115 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, en la medida en que éstos tengan por objeto operaciones de arrendamiento de vivienda por parte de la sociedad. A estos efectos, únicamente se entenderá por arrendamiento de vivienda el definido en el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.»

4. artikulua.– Aseguru Primen gaineko Zerga aldatzea.

Artículo 4.– Modificación del Impuesto sobre primas de seguros.

13.– artikulua aldatzen da urriaren 21eko 70/1997 Foru Dekretuan, zeinak Gipuzkoako zerga araudia egokitzen baitu zerga, administrazio eta gizarte alorreko neurriei buruzko abenduaren 30eko 13/1996 Legeak xedatutakora aseguru primen gaineko zergari dagokionez, eta honela geratzen da idatzita:

Se modifica el artículo 13 del Decreto Foral 70/1997, de 21 de octubre, por el que se adapta la normativa tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa a lo dispuesto en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en lo referente al Impuesto sobre las Primas de Seguros, que queda redactado en los siguientes términos:

«13. artikulua.– Zerga ordezkaria izendatzea eta Zerga Administrazioari jakinaraztea.

«Artículo 13.– Nombramientos de representante fiscal y comunicación a la Administración tributaria.

Europako esparru ekonomikoko beste estatu batean, Espainia ez den beste batean, ezarrita dauden aseguru entitateek Espainian jarduten badute zerbitzu prestazio librean, Espainian helbideraturiko zerga ordezkari bat izendatu behar dute, haien ordezkari jardun dezan foru dekretu honetan xedatutakoa betetzearen ondorioetarako.

Las entidades aseguradoras establecidas en otro Estado miembro del espacio económico europeo, distinto de España, y que actúen en España en régimen de libre prestación de servicios, deberán designar un representante fiscal establecido en España para que les represente a efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Foral.

Subjektu pasiboak edo haren ordezkariak izendapenaren berri eman behar dio Zerga Administrazioari, behar diren frogagiriak aurkeztuta.»

El sujeto pasivo o su representante estarán obligados a poner en conocimiento de la Administración tributaria el nombramiento debidamente acreditado.»

5. artikulua.– Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga aldatzea.

Artículo 5.– Modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Aldaketa hauek sartzen dira Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Testu Bategina onartzen duen apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arauemailean:

Se modifican los siguientes preceptos del Decreto Foral Normativo 1/1993 de 20 de abril, por el que se apruebe el Texto Refundido del Impuesto sobre Actividades Económicas:

Bat.– Honela berridazten da «I. eranskinaren» (Tarifak) lehen sekzioko 391. taldea:

Uno.– El grupo 391 de la sección primera del «Anexo I. Tarifas» queda redactado en los siguientes términos:

«391. taldea. Prezisio, neurketa eta kontrol tresnen fabrikazioa.

«Grupo 391. Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control.

Kuota:

Cuota de:

Langile bakoitzeko: 7,218155 euro.

Por cada obrero: 7,218155 euros.

Kw bakoitzeko: 5,415119 euro.

Por cada kw: 5,415119 euros.

Oharra: talde honen barruan honako hauek fabrikatzea sartzen da: gas, ur eta beste likidoetarako kontagailuak (erregaien hornigailuetarako kontagailuak barne); neurtu, kontrolatu eta erregulatzeko aparatuak (erregulatzaileak, maila adierazleak, dentsimetroak, etab.); nabigazio eta aeronautikarako aparatuak; hidrologia, geofisika eta meteorologiarako aparatuak; laborategiko aparatuak; prezisio balantzak; prezisioaren dimentsioa neurtzeko tresnak; marrazkilari, delineatzaile eta pantografoentzako aparatu eta tresnak; kalkulurako tresnak; irakaskuntza eta demostraziorako materiala (anatomiako maketak, etab.), bai eta haien piezak eta osagarriak fabrikatzea ere.

Nota: este grupo comprende la fabricación de contadores de gas, agua y otros líquidos (incluidos los contadores para surtidores de carburantes); aparatos de medida, control y regulación (reguladores, indicadores de nivel, densímetros, etc.); aparatos para la navegación y aeronáutica; la hidrología, la geofísica y meteorología; aparatos de laboratorio; balanzas de precisión: instrumentos de medida dimensional de precisión; aparatos e instrumentos para dibujantes, delineantes y pantógrafos; instrumentos de cálculo; material de enseñanza y demostración (maquetas de anatomía, etc.) así como la fabricación de sus piezas y accesorios.

Ondorio informatiboetarako soilik, subjektu pasiboak ondoko epigrafeetan ageri den sailkapenaren arabera aitortu behar ditu egiten dituen jarduerak:

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en los siguientes epígrafes:

391.1 epigrafea. Elektrikoak ez diren kontagailuak.

Epígrafe 391.1. Contadores no eléctricos.

391.2 epigrafea. Nabigazio eta aeronautikarako tresnak eta aparatuak.

Epígrafe 391.2. Instrumentos y aparatos para la navegación y aeronáutica.

391.3 epigrafea. Topografia, meteorologia, hidrologia eta geofisikarako tresnak eta aparatuak.

Epígrafe 391.3. Instrumentos y aparatos de topografía, meteorología, hidrología y geofísica.

391.4 epigrafea. Dentsitatea, tenperatura, presioa, hezetasuna eta antzekoak neurtu, kontrolatu eta erregulatzeko tresnak eta aparatuak.

Epígrafe 391.4. Instrumentos y aparatos de medida, control y regulación de densidad, temperatura, presión, humedad y similares.

391.5 epigrafea. Materialen entsegu mekanikoetarako tresnak eta aparatuak.

Epígrafe 391.5. Instrumentos y aparatos para ensayos mecánicos de materiales.

391.6 epigrafea. Prezisio balantzak eta prezisioaren dimentsioa neurtzeko beste tresna eta aparatu batzuk.

Epígrafe 391.6. Balanzas de precisión y otros instrumentos y aparatos de medida dimensional de precisión.

391.7 epigrafea. Prezisio, neurketa eta kontrolerako beste tresna eta aparatu batzuk.

Epígrafe 391.7. Otros instrumentos y aparatos de precisión, medida y control.

391.8 epigrafea. Prezisio, neurketa eta kontrolerako tresna eta aparatuen osagarriak, zatiak eta pieza solteak.»

Epígrafe 391.8. Accesorios, partes y piezas sueltas de instrumentos y aparatos de precisión, medida y control.»

Bi.– Honela berridazten da «I. eranskinaren» (Tarifak) lehen sekzioko 508. taldea:

Dos.– El grupo 508 de la sección primera del «Anexo I. Tarifas» queda redactado en los siguientes términos:

«508. taldea. Interes ekonomikoko taldeek eta aldi baterako enpresa batasunek egindako era guztietako obren eraikuntza.

«Grupo 508. Construcción de toda clase de obras realizadas por las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas.

Oharra: eraikuntza jarduerak egiten dituzten interes ekonomikoko taldeek eta aldi baterako enpresa batasunek talde honengatik hartu behar dute alta zergaren matrikulan, inolako kuotarik ordaindu gabe. Horrek ez du galaraziko dena delako talde edo batasuna eratzen duten enpresei dagokien tributazioa exijitzea.»

Nota: las Agrupaciones de Interés Económico y Uniones Temporales de Empresas que realicen actividades de construcción, se darán de alta en la matrícula del Impuesto por este Grupo sin pago de cuota alguna. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la Agrupación o Unión de que se trate.»

Hiru.– «I. eranskinaren» (Tarifak) lehen sekzioko 655. taldeari eduki hau gehitzen zaio:

Tres.– Al grupo 655 de la sección primera del «Anexo I. Tarifas» se le adiciona el siguiente contenido:

«655.4 epigrafea. Eremu pribatuan ibilgailu elektrikoetarako energia birkargatzeko zerbitzuak.

«Epígrafe 655.4. Servicios de recarga energética para vehículos eléctricos en el ámbito privado.

Probintziako kuota: 1.200,00 euro.

Cuota provincial de: 1.200,00 euros.

655.5 epigrafea. Eremu publikoan ibilgailu elektrikoetarako energia birkargatzeko zerbitzuak.

Epígrafe 655.5. Servicios de recarga energética para vehículos eléctricos en el ámbito público.

Xede horretara bideratutako 1.000 aparatuko edo zatiki bakoitzeko: 66,00 euroko kuota probintziala.

Por cada 1.000 aparatos o fracción destinados a tal fin: Cuota provincial de 66,00 euros.

655.4 eta 655.5 epigrafeetarako oharra: zerga honen araudiak jarduera hasteagatik aurreikusten duen salbuespena aplikatzearen ondorioetarako, bi epigrafe hauetako jarduerak independentetzat hartuko dira 655. taldeko gainontzeko jarduerekiko.»

Nota común a los Epígrafes 655.4 y 655.5: a los efectos de la aplicación de la exención por inicio de actividad recogida en la normativa reguladora de este impuesto, las actividades en estos dos Epígrafes tendrán la consideración de actividades independientes del resto de las recogidas en el Grupo 655.»

Lau.– Honela berridazten da «I. eranskinaren» (Tarifak) lehen sekzioko 861. taldea:

Cuatro.– El grupo 861 de la sección primera del «Anexo I. Tarifas» queda redactado en los siguientes términos:

«861. taldea. Hiri izaerako ondasun higiezinen alokairua.

«Grupo 861. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana.

861.1 epigrafea. Etxebizitzen alokairua:

Epígrafe 861.1. Alquiler de viviendas.

Estatuko kuota berezia: etxebizitzei ondasun higiezinen gaineko zergaren ondorioetarako esleitutako katastro balioaren 0,10.

Cuota especial estatal de: 0,10 por ciento del valor catastral asignado a las viviendas a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Oharrak:

Notas:

1.a Epigrafe honek barne hartzen du etxebizitzara destinatutako era guztietako higiezinen alokairua, erosteko aukeraduna zein aukerarik gabea.

1.– El presente epígrafe comprende el alquiler, con o sin opción de compra, de toda clase de inmuebles destinados a vivienda.

2.a Jarduera honengatik 601,01 eurotik beherako kuotak dituzten subjektu pasiboen tributazioa zero kuota izango da.

2.– Los sujetos pasivos cuyas cuotas por esta actividad sean inferiores de 601,01 euros tributarán por cuota cero.

861.2 epigrafea. Lokal industrialen alokairua eta b.i.s.g.ko beste alokairu batzuk.

Epígrafe 861.2. Alquiler de locales industriales y otros alquileres n.c.o.p.

Estatuko kuota berezia: lokal industrialei eta epigrafe honetan sailkatutako gainerako ondasunei ondasun higiezinen gaineko zergaren ondorioetarako esleitutako katastro balioaren ehuneko 0,10.

Cuota especial estatal de: 0,10 por ciento del valor catastral asignado a los locales industriales y demás bienes comprendidos en este epígrafe a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Oharrak:

Notas:

1.a Aurreko epigrafean sailkatu ez diren lurren, lokal industrialen, negozio-lekuen eta gainerako hiri ondasun higiezinen errentamendua hartzen du barne epigrafe honek.

1.– El presente epígrafe comprende el arrendamiento de terrenos, locales industriales, de negocios y demás bienes inmuebles de naturaleza urbana no clasificados en el epígrafe anterior.

2.a Jarduera honengatik 601,01 eurotik beherako kuotak dituzten subjektu pasiboen tributazioa zero kuota izango da.»

2.– Los sujetos pasivos cuyas cuotas por esta actividad sean inferiores a 601,01 euros tributarán por cuota cero.»

Bost.– «I. eranskinaren» (Tarifak) lehen sekzioko 982. taldeari eduki hau gehitzen zaio:

Cinco.– Al grupo 982 de la sección primera del «Anexo I. Tarifas» se le adiciona el siguiente contenido:

«982.5 epigrafea. Kirol apustuak, loteriak eta beste joko batzuk antolatzea eta egitea, oro har.

«Epígrafe 982.5. Organización y celebración de Apuestas Deportivas, Loterías y otros Juegos en general.

982.51 azpiepigrafea. Ondoko azpiepigrafeetan sartzen ez diren kirol apustuak, loteriak eta bestelakoak jokoak antolatzea eta egitea.

Subepígrafe 982.51. Organización y celebración de apuestas deportivas, loterías y otros juegos no comprendidos en los subepígrafes siguientes.

Gutxieneko udal kuota: 500,27 euro.

Cuota mínima municipal de: 500,27 euros.

Probintziako kuota: 1.250,66 euro.

Cuota provincial de: 1.250,66 euros.

Estatuko kuota berezia: 2.562,84 euro.

Cuota especial estatal de: 2.562,84 euros.

982.52 azpiepigrafea. Estatuko Loteria eta Apustuen Estatu Sozietatearen merkataritza sarean sartuta dauden loteria, kirol apustu eta beste joko batzuen saltzaile ofizialak.

Subepígrafe 982.52. Expendedores oficiales de loterías, apuestas deportivas y otros juegos, incluidos en la red comercial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Kuota: 219,12 euro.

Cuota de: 219,12 euros.

Oharra: azpiepigrafe honetan sailkatutako subjektu pasiboek ahalmena izango dute Estatuko Loteria eta Apustuen Estatu Sozietatearenak ez diren beste edozein loteria banatzeko eta saltzeko, baimenduta egonez gero.

Nota: los sujetos pasivos clasificados en este subepígrafe están facultados para la distribución y venta de cualesquiera otras loterías distintas de las de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, siempre que estén autorizados.

982.53 azpiepigrafea. Estatuko Loteria eta Apustuen Estatu Sozietatea ez beste erakunde batzuenak diren loteria, kirol apustu eta beste joko batzuen saltzaile ofizialak.

Subepígrafe 982.53. Expendedores oficiales de loterías, apuestas deportivas y otros juegos pertenecientes a otros organismos distintos de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Kuota: 187,73 euro.

Cuota de: 187,73 euros.

Oharra: azpiepigrafe honetan sailkatutako subjektu pasiboek ahalmena izango dute Estatuko Loteria eta Apustuen Estatu Sozietatearen loteria banatzeko eta saltzeko, baimenduta egonez gero.

Nota: los sujetos pasivos clasificados en este subepígrafe están facultados para la distribución y venta de la lotería de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, siempre que estén autorizados.

982.54 azpiepigrafea. Kirol apustuak, beste joko batzuk eta askotariko loteriak jasotzeko baimena duten saltzaile ez ofizialak.

Subepígrafe 982.54. Expendedores no oficiales autorizados para la recepción de apuestas deportivas, de otros juegos y de loterías diversas.

Kuota: 121,74 euro.

Cuota de: 121,74 euros.

Oharra: beren jarduera taberna, denda, eta antzeko establezimenduetan betetzen duten saltzaileen jarduera nagusia ez bada kirol apustuak, jokoak eta loteriak jasotzea, azpiepigrafe honi esleitutako kuotaren 100eko 10 gehitu beharko diote beren jarduera nagusiagatik ordaindu behar duten kuotari.»

Nota: aquellos expendedores que realicen su actividad en establecimientos tales como bares, comercios, etc., cuya actividad principal no sea la recepción de apuestas deportivas, juegos y loterías, incrementarán la cuota correspondiente a su actividad principal con una cantidad igual al 10 por 100 de la cuota asignada a este subepígrafe.»

Sei.– II. eranskinaren (Jarraibideak) 14. erregelako 2. apartatua honela geratzen da idatzita:

Seis.– El apartado 2 de la regla 14.ª del «Anexo II. Instrucciones» queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Elementu tributarioak aplikatzeko arau orokorrak.

«2.– Normas generales de aplicación de los elementos tributarios.

Elementu tributarioen gorabeherak 100eko 20tik gorakoak badira, aldaketatzat hartuko dira foru arau honen 14.2 artikuluko bigarren paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako.

Cuando las oscilaciones de elementos tributarios fuesen superiores al 20 por 100, las mismas tendrán la consideración de variaciones a efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 14.2 de la presente Norma Foral.

Abeltzaintza independenteko jardueretan, 5 urtean behin bakarrik izango da aldaketa horien berri emateko obligazioa, zergadunek beren borondatez ekitaldi bakoitzerako alta edo baja aitorpenak egitea eragotzi gabe.»

La obligación de comunicar dichas variaciones en relación con las actividades de ganadería independiente procederá solo cada 5 años, sin perjuicio de las declaraciones de alta o baja que voluntariamente realicen los contribuyentes para cada ejercicio en su caso.»

6. artikulua.– Zergen foru arau orokorra aldatzea.

Artículo 6.– Modificación de la Norma Foral General Tributaria.

Aldaketa hauek sartzen dira Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorrean:

Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa:

Bat.– 68. artikuluaren 1. apartatua honela geratzen da idatzita:

Uno.– El apartado 1 del artículo 68 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Irabazten den preskripzioak ondorio berberak ditu zerga zorra ordaintzera behartuta dauden guztientzat, aurreko artikuluko 9. apartatuan xedatutakoan izan ezik.»

«1.– La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria, salvo lo dispuesto en el apartado 9 del artículo anterior.»

Bi.– 79. artikuluaren 1. apartatuko azken paragrafoa honela berridazten da:

Dos.– El último párrafo del apartado 1 del artículo 79 queda redactado en los siguientes términos:

«Zergapekoak Zerga Administrazioari eskatu ahal izango dio, erregelamenduz ezarriko den eran, kautelazko neurriak har ditzala aurreko paragrafoetan aipatutako bermeen ordez. Horrelakoetan, ez da aplikatuko foru arau honen aurreko artikuluko 6. apartatuan xedatutakoa.»

«En los términos que se establezcan reglamentariamente, el obligado tributario podrá solicitar de la Administración tributaria que adopte medidas cautelares en sustitución de las garantías previstas en los párrafos anteriores. En estos supuestos, no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 del artículo anterior de esta Norma Foral.»

Hiru.– 105. artikuluaren 2. apartatua honela geratzen da idatzita:

Tres.– El apartado 2 del artículo 105 queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Erregelamenduz ezarriko da zein baldintza bete behar diren jakinarazpenak bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiliz egin daitezen, jakinarazpen horien araudian ezarritakorekin bat.»

«2.– Reglamentariamente se establecerán los requisitos para la práctica de las notificaciones mediante el empleo y utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, de conformidad con la normativa reguladora de dichas notificaciones.»

Lau.– Zenbakia aldatzen zaio 174. artikuluko azken apartatuari, 6.a izatetik 7.a izatera pasatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

Cuatro.– El último apartado del artículo 174 se renumera como apartado 7 en lugar de como apartado 6, quedando redactado en los siguientes términos:

«7.– Zerga Administrazioak debeka dezake sozietate baten ondasunak edo haien gaineko eskubideak xedatzea, haren aurka zerga-bilketako prozedurarik zertan abiarazi gabe, baldin eta zergapekoari sozietate horren akzioak edo partaidetzak enbargatu bazaizkio eta zergapeko horrek kontrola baldin badu –merkataritza-kodearen 42. artikuluan aurreikusitako baldintzen arabera–, dela osoa edo partziala, zuzena edo zeharkakoa, ondasun higiezin horien titularra den sozietatearen gainean, baita kontu bateratuak aurkezteko betebeharrik ez izan arren. Bidezko manamenduaren bidez, xedatzeko debekuari buruzko idatzohar prebentiboa egin ahal izango da dagokion erregistroan, eta manamendu horretan justifikatuko da erregistroko titularra ez den pertsonaren aurka hartutako kautelazko neurria baliozkoa dela, kontrol harreman bat egiten ari delako. Manamenduan bertan kontrol harreman horren egitatezko baldintza zehaztuko da.

«7.– La Administración tributaria podrá acordar la prohibición de disponer sobre los bienes o derechos que recaigan sobre los mismos, de una sociedad, sin necesidad de que el procedimiento recaudatorio se dirija contra ella, cuando se hubieran embargado al obligado tributario acciones o participaciones de aquella o de otras a través de las que éste ejerza el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto sobre la sociedad titular de los bienes o derechos en cuestión en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y aunque no estuviere obligado a formular cuentas consolidadas. Podrá tomarse anotación preventiva de la prohibición de disponer en el Registro correspondiente, en virtud del correspondiente mandamiento en que se justificará la validez de la medida cautelar contra persona distinta del titular registral por referencia a la existencia de la correspondiente relación de control cuyo presupuesto de hecho se detallará en el propio mandamiento.

Ondasun higiezinen kasuan, debekuaren prebentziozko idatzoharra jabetzaren erregistro eskudunean finkei irekitako orrian egingo da.

Tratándose de bienes inmuebles, la anotación preventiva de la prohibición se anotará en la hoja abierta a las fincas en el Registro de la propiedad competente.

Xedatzeko debekua ezartzen duen neurriaren kontrako errekurtsoa aurkezteko, ez da beste zergatikorik onartuko neurria onartzeko bete behar diren egitatezko baldintzetako bat ez betetzea baizik.

El recurso contra la medida de prohibición de disponer solo podrá fundarse en la falta de alguno de los presupuestos de hecho que permiten su adopción.

Zergapekoari dagozkion partaidetza edo akzioen enbargoa edozein kausa dela-eta iraungitzen denean kenduko da neurria. Era berean, Zerga Administrazioak bere esku du xedatzeko debekua kentzea, hura mantentzeak kalte konpongaitzak edo konponezinak eragin ditzakeenean, betiere sozietateak behar bezala frogatzen baditu.»

La medida se alzará cuando por cualquier causa se extinga el embargo de las participaciones o acciones pertenecientes al obligado tributario. Asimismo, la Administración tributaria podrá acordar el levantamiento de la prohibición de disponer cuando su mantenimiento pudiera producir perjuicios de difícil o imposible reparación, debidamente acreditados por la sociedad.»

Bost.– 179. artikuluaren 2. apartatua honela geratzen da idatzita:

Cinco.– El apartado 2 del artículo 179 queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Likidazio administratiboen kasuan, erantzukizunaren aitorpena zerga-bilketako organoak egingo du beti, baita ordaintzeko borondatezko epea amaitu aurretik egiten bada ere.»

«2.– En el supuesto de liquidaciones administrativas, la declaración de responsabilidad se efectuará por el órgano de recaudación en todo caso, incluso si se realiza con anterioridad al vencimiento del período voluntario de pago.»

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– «Terminal fiskalaren» sistema eta zerga tratamendua.

Primera.– Sistema de «terminal fiscal» y tratamiento tributario.

1.– «Terminal fiskalaren» sistema fakturazio sistema bat da, Ogasun eta Finantza Departamentuak hornitutako software informatiko batean oinarrituta dagoena. Ondasun salmentan edo zerbitzu prestazioan egindako fakturak prozesatu, erregistratu eta kudeatzeko, eta haiei buruzko informazioa Ogasun eta Finantza Departamentuaren zerbitzari batera bidaltzeko erabiliko da.

1.– El sistema de «terminal fiscal» es un sistema de facturación basado en un software informático suministrado por el Departamento de Hacienda y Finanzas, por medio del cual se procesarán, registrarán y gestionarán las facturas emitidas en la venta de bienes o prestación de servicios correspondiente, y cuya información será enviada a un servidor del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunek –jarduera ekonomikoak egiten dituztenek–, sozietateen gaineko zergaren zergadunek, eta establezimendu iraunkor bidez jarduten duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunek dute «terminal fiskalaren» sistema aplikatzeko aukera, betiere baldin eta, erregelamenduz ezarriko diren jarduera sektoreetakoak izanik, beren borondatez sistema horretara atxikitzen badira.

El sistema de «terminal fiscal» es susceptible de ser aplicado por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan actividades económicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente que, perteneciendo a sectores de actividad que se determinarán reglamentariamente, se adhieran voluntariamente a su aplicación.

Sistema hau aplika dezaketen jarduera sektoreak erregelamenduz ezartzearen ondorioetarako, amaierako kontsumitzaileari ondasunak saltzea edo zerbitzuak ematea izan behar dute sektore horiek ezaugarri nagusi.

A los efectos de su determinación reglamentaria, los sectores de actividad a los que será de aplicación el sistema se deberán caracterizar, principalmente, por la venta de bienes o por la prestación de servicios al consumidor final.

2.– «Terminal fiskalaren» sistemara atxikitzen diren zergadunek 100eko 10eko murrizpena aplikatuko dute, fakturazio sistema honetara bildutako jarduerei dagokienez, negozio-zifra garbiaren gainean, eta zergadun horiek ez badute eramaten kontabilitatea Merkataritza Kodearen arabera, murrizpen hori ondasun salmentetatik –ondare elementuak sartu gabe– eta zerbitzu prestazioetatik datozen sarrera gordinen gainean aplikatuko da. Zergaduneko urtean aplika daitekeen murrizpena ezin da izan 6.000 euro baino handiagoa.

2.– Los contribuyentes que se adhieran al sistema de «terminal fiscal» aplicarán con respecto de las actividades acogidas a este sistema de facturación, una reducción del 10 por 100 sobre la cifra neta de negocios o, cuando el contribuyente no lleve contabilidad ajustada al Código de Comercio, sobre los ingresos brutos procedentes de ventas de bienes, excluidos elementos patrimoniales, y de prestaciones de servicios. La reducción no podrá superar el importe de 6.000 euros anuales por contribuyente.

Murrizpen hori aplikatzeko baldintzak erregelamendu bidez ezarriko dira.

Reglamentariamente se determinarán las condiciones para su aplicación.

3.– Aurreko apartatuaren arabera sarrera gordinen gainean aplika daitekeen murrizpena bateraezina izango da Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduak –urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren bidez onartuak– seigarren xedapen iragankorraren 2. apartatuko b) letraren hirugarren paragrafoan aurreikusten duen 100eko 75eko gastu kengarriarekin.

3.– La reducción sobre los ingresos brutos prevista en el apartado 2 será incompatible con el porcentaje de gasto deducible del 75 por 100 previsto en el tercer párrafo de la letra b) del apartado 2 de la disposición transitoria sexta del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre.

Bigarrena.– Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldeko zerga zorretik datozen hipoteka-kargak kitatzea ohiko etxebizitza ordainean ematen den kasuetan.

Segunda.– Cancelación de cargas hipotecarias procedentes de deudas tributarias a favor de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en supuestos de dación en pago de la vivienda habitual.

1.– Zordunaren ohiko etxebizitza zorren ordainean ematen bada martxoaren 9ko 6/2012 Errege Lege-Dekretuak, baliabiderik gabeko hipoteka-zordunak babesteko presako neurriei buruzkoak, eranskinaren 3. apartatuan ezartzen duen eran –eranskin horretan jasotzen da «Ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka bermea duten zorrak modu bideragarrian berregituratzeko Jardunbide Egokien Kodea»–, Gipuzkoako Foru Aldundiak kitatu egingo ditu etxebizitzaren gainean bere alde dituen kargak, baldin eta hipotekaren ondoren ezarri badira eta Aldundiaren titulartasuneko zerga zorretatik badatoz.

1.– Cuando la vivienda habitual del deudor sea objeto de la dación en pago a que se refiere el apartado 3 del anexo que recoge el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», contenido en el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, la Diputación Foral de Gipuzkoa procederá a la cancelación de las cargas a su favor que recaigan sobre la misma, que sean posteriores a la hipoteca y procedan de deudas tributarias cuya titularidad le corresponda.

Xedapen gehigarri honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, zerga zorrak aipatzen direnean zor horiek ez ezik zerga zehapenetatik datozenak ere aipatzen ari dira.

A los efectos de lo previsto en esta disposición adicional, las referencias a deudas tributarias incluyen no sólo éstas, sino también las procedentes de sanciones tributarias.

Xedapen gehigarri honetan ezarritakoa berdin aplikatuko zaie zordun nagusiaren bermatzaileei ere, euren ohiko etxebizitzari dagokionez, hipoteka-zordunarentzat ezarritako baldintza berberetan.

Lo previsto en esta disposición adicional se aplicará igualmente a los garantes del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.

2.– Aurreko apartatuan xedatutakoa aplikagarria izan dadin, baldintza hauek bete behar dira:

2.– Para que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior se precisa el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Martxoaren 9ko 6/2012 Errege Lege-Dekretuak, baliabiderik gabeko hipoteka-zordunak babesteko presako neurriei buruzkoak, eranskinaren 3. apartatuan aipatzen dituen zordunen ohiko etxebizitza izan behar du –eranskin horretan jasotzen da «Ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka bermea duten zorrak modu bideragarrian berregituratzeko Jardunbide Egokien Kodea»–.

a) Debe tratarse de la vivienda habitual de los deudores a que se refiere el apartado 3 del anexo que recoge el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», contenido en el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

Ondorio horietarako, ohiko etxebizitzatzat hartuko da Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak 87.8 artikuluan halakotzat definitutakoa.

A estos efectos, por vivienda habitual se entenderá la definida como tal en el artículo 87.8 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

b) Aurreko letran aipatu diren zordunek ez dute eduki behar zorra bere osoan ordaintzeko eta etxebizitza besterentzea ekiditeko aski den beste ondasun edo eskubiderik.

b) Los deudores a que se refiere la letra anterior no deberán disponer de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.

c) Ohiko etxebizitzaren gainean ezarritako kargek bermatzen duten zerga zorraren zenbatekoa ezin da izan 15.000 euro baino handiagoa. Kasu berezietan, Gipuzkoako Foru Aldundiak bertan behera utzi ahal izango du baldintza hau bete beharra.

c) El importe de la deuda tributaria pendiente garantizada con las cargas que pesen sobre la vivienda habitual no debe superar la cantidad de 15.000 euros. En casos excepcionales, la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá eximir del cumplimiento de este requisito.

d) Aurreko a) letran aipatu diren zordunek bidezko eskabidea aurkeztu behar dute Gipuzkoako Foru Aldundian, eta eskabide horretan ordainketa plan bat zehaztu, bai ohiko etxebizitzaren gainean ezarritako kargekin bermatu den zerga zorra ordaintzeko (hurrengo artikuluan aipatzen diren kitatze gastuak barne), bai Gipuzkoako Foru Ogasunarekin izan ditzakeen bestelako zorrak ordaintzeko. Hala kasu batean nola bestean, behar diren berandutza interesak aplikatuko dira, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak ezarritakoari jarraituz. Era berean, titular moduan dauzkaten ondasun eta eskubideen zerrenda ere aurkeztu beharko dute.

d) Los deudores a los que se refiere la letra a) anterior deberán presentar la correspondiente solicitud ante la Diputación Foral de Gipuzkoa, en la que especificarán un plan de pago tanto de la deuda tributaria pendiente garantizada con las cargas que pesen sobre la vivienda habitual, incluidos los gastos de cancelación a que se refiere el artículo siguiente, como de otras deudas pendientes que tenga con la Hacienda Foral de Gipuzkoa, incluidos en ambos casos los intereses de demora correspondientes en aplicación de lo establecido en la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Igualmente aportarán relación de los bienes y derechos de que sean titulares.

3.– Aurreko 1. apartatuan aipatutako kitapenarekin zerikusia duten gastu guztiak 2. apartatuaren a) letran adierazitako zordunen kontura joango dira, nahiz eta Foru Aldundiak aurreratuko dituen eta ordainketa planean haien itzulketa sartuko den.

3.– Todos los gastos relacionados con la cancelación a que se refiere el apartado 1 serán de cuenta de los deudores a que se refiere la letra a) del apartado 2, aunque serán adelantados por la Diputación Foral e incluida su devolución en el plan de pago.

4.– Ogasuneko eta Finantzetako foru diputatuari baimena ematen zaio Gipuzkoako Foru Aldundiaren titulartasuneko zerga zor eta zehapenetatik datozen kargak, ohiko etxebizitzaren gainean ezarritakoak, kitatu daitezela agintzeko, martxoaren 9ko 6/2012 Errege Lege-Dekretuak, baliabiderik gabeko hipoteka-zordunak babesteko presako neurriei buruzkoak, eranskinaren 3. apartatuan aipatzen dituen kasuetan –eranskin horretan jasotzen da «Ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka bermea duten zorrak modu bideragarrian berregituratzeko Jardunbide Egokien Kodea»–.

4.– Se autoriza a la diputada o al diputado foral de Hacienda y Finanzas para que ordene la cancelación de las cargas a favor de la Diputación Foral de Gipuzkoa procedentes de las deudas y sanciones tributarias cuya titularidad le corresponda, que recaigan sobre la vivienda habitual en los supuestos a que se refiere el apartado 3 del anexo que recoge el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», contenido en el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

5.– Xedapen gehigarri honetan jasotakoa aplikatuko zaie bertan ezarritako beharkizunak betetzen dituzten egoera guztiei, baita egoera horiek xedapen hau indarrean jarri aurretik gertatu direnean ere.

5.– Lo dispuesto en esta disposición adicional resultará de aplicación a todas las situaciones que, aun habiéndose producido con anterioridad a su entrada en vigor, cumplan los requisitos establecidos en la misma.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe geratzen dira foru arau honetan ezarritakoaren aurka doazen xedapen guztiak.

Quedan derogadas cuantas disposiciones sean contrarias a lo dispuesto en la presente Norma Foral.

AMAIERAKO XEDAPENA.– Indarrean jartzea eta ondorioak izatea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor y efectos.

Foru arau hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo egunean jarriko da indarrean, bere xedapenetan berariaz jasotako ondorioak eragotzi gabe.

Esta Norma Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa sin perjuicio de los efectos expresos previstos en sus preceptos.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana