Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

23. zk., 2015eko otsailaren 4a, asteazkena

N.º 23, miércoles 4 de febrero de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
531
531

16/2014 FORU ARAUA, abenduaren 10ekoa, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergarena.

NORMA FORAL 16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

GIPUZKOAKO DIPUTATU NAGUSIAK
EL DIPUTADO GENERAL DE GIPUZKOA

Jakinarazten dut Gipuzkoako Batzar Nagusiek onartu dutela «16/2014 Foru Araua, abenduaren 10ekoa, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergarena»; eta nik aldarrikatu eta argitara dadin agintzen dut, aplikagarria zaien herritar guztiek, partikularrek nahiz agintariek, bete eta betearazi dezaten.

Hago saber que las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado y yo promulgo y ordeno la publicación de la siguiente «Norma Foral 16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes», a los efectos de que todos los ciudadanos y ciudadanas, particulares y autoridades a quienes sea de aplicación, la guarden y hagan guardarla.

Donostia, 2014ko abenduaren 10a.

En San Sebastián, a 10 de diciembre de 2014.

Diputatu Nagusia,

El Diputado General,

MARTIN GARITANO LARRAÑAGA.

MARTIN GARITANO LARRAÑAGA.

HITZAURREA
PREÁMBULO

Euskal Autonomia Erkidegoak indarrean duen Ekonomia Itunak, maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen bidez onartuak, 21. artikuluan ezartzen duenez, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga itundutako tributu bat da, estatuak une bakoitzean ezartzen dituen funtsezko eta formazko arau berberei jarraituta erregulatu behar dena.

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece en su artículo 21 que el Impuesto sobre la Renta de no Residentes es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado.

Hala ere, itunak dioenez, atzerriko egoiliarrak diren pertsona edo entitateek Euskadin dituzten establezimendu iraunkorrei zerga honen araudi autonomoa aplikatu behar zaie, Ekonomia Ituneko 14. artikuluak sozietateen gaineko zergari dagokionez ezarritakoarekin bat etorriz.

Señala, no obstante, que a los establecimientos permanentes domiciliados en el País Vasco de personas o entidades residentes en el extranjero, les será de aplicación la normativa autónoma de este Impuesto de acuerdo con lo establecido en el propio Concierto Económico con respecto a la normativa aplicable en el Impuesto sobre Sociedades.

Ekonomia Itunean xedatutakoa betez onartu zen azken erregulazioa apirilaren 26ko 2/1999 Foru Araua da, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergarena.

La última regulación aprobada en virtud de lo dispuesto en dicho Concierto viene recogida en la Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Bada, aipatutako foru arauak 3. artikuluan ezartzen duen bezala, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta sozietateen gaineko zergaren araudiarekin bat etorriz interpretatu behar da, dagokionaren arabera.

Tal y como se señala en el artículo 3 de la referida norma foral, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes se interpretará en concordancia con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, según proceda.

2014ko urtarrilean zehar, Gipuzkoako Batzar Nagusiek bi foru arau berri onartu zituzten, hain zuzen ere pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta sozietateen gaineko zerga berriro arautzen dituztenak haien edukian aldaketa handiak sartu eta gero. Horrek eragin nabarmena duenez gaur indarrean dagoen 2/1999 Foru Arauaren erregulazioan, beharrezko gertatzen da arau horren edukiak zerga horien erregulazio berrietara egokitzea.

Durante el mes de enero de 2014 se han aprobado por las Juntas Generales del Territorio Histórico sendas normas forales que recogen la nueva regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, con importantes modificaciones en sus contenidos. Ello incide indudablemente en la regulación de la vigente Norma Foral 2/1999, lo que exige una labor de adecuación de los contenidos de esta a las nuevas regulaciones de los referidos impuestos.

Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren erregulazioa aldatzeko aipatutako arrazoi horretaz gain, estatuan une bakoitzean ezarritako arau berberak aplikatzeko obligazioari dagokionez, kontuan izan behar da 2/1999 Foru Arauan ez direla oraindik jaso Estatuak 2012. urte amaieraz geroztik egin dituen aldaketak, hain zuzen ere xedapen hauek direla medio onartuak: abenduaren 27ko 16/2012 Legea, jarduera ekonomikoa bultzatzekoa, urriaren 29ko 16/2013 Legea, ingurumen arloko gaiak zergapetzeko neurriak ezarri eta bestelako neurri tributario eta finantzarioak onartzen dituena, eta abenduaren 23ko 22/2013 Legea, 2014rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa.

Al motivo anterior para una modificación de la regulación del Impuesto sobre la Renta de no Residentes hay que añadir la circunstancia de que con respecto a la regulación que debe mantenerse en los mismos términos que la vigente en cada momento en el Estado, la Norma Foral 2/1999 no incorpora las modificaciones realizadas por el Estado desde finales de 2012, modificaciones aprobadas por las Leyes 16/2012, de 27 de diciembre, de impulso a la actividad económica; 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras; y 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Horrek guztiak ezinbesteko egiten du ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren erregulazioa berrikusi eta beste bat onartzea hura aplikatu behar zaienei behar den segurtasun juridikoa emateko.

Todo ello obliga a realizar una revisión de la regulación del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes y aprobar una nueva que dote a la misma de la necesaria seguridad jurídica para los destinatarios de la misma.

Foru arau honek, bere aurrekoak bezala, zortzi kapitulu ditu. Lehenengo hiruek (atarikoa eta I. eta II. kapituluak) zergaren alderdi orokorrak jorratzen dituzte, hala nola zergaren izaera, xedea eta aplikazio eremua, elementu pertsonalak, zerga egitatea, salbuespenak, eta, garrantzi handiko gai bat, errenta bat Gipuzkoan lortutakotzat jotzeko irizpideen zehaztapena alegia. Hirugarren kapituluak establezimendu iraunkor bidez lortutako errenten tributazioa arautzen du, eta laugarrena establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errenten tributazioari eskainita dago, zeinak errentaz errenta zergapetzen baitira kasu horretan. V. kapituluak entitate ez-egoiliarren ondasun higiezinei aplikatu beharreko karga berezia arautzen du, VI. kapituluak errentak esleitzen dituzten entitateen tributazioaz jarduten du, eta VII. kapituluak beste hainbat xedapen jasotzen ditu, hori guztia 2/1999 Foru Arauan jasotako modu bertsuan.

La presente norma foral, igual que su predecesora, mantiene ocho capítulos en su estructura, destinando los tres primeros (el preliminar y los Capítulos I y II) a aspectos generales del Impuesto, tales como la naturaleza, objeto y ámbito de aplicación del Impuesto, así como los elementos personales, el hecho imponible, las exenciones y un aspecto importante como es la determinación de los criterios para considerar una renta obtenida en territorio guipuzcoano. El tercer capítulo determina la tributación de las rentas obtenidas mediante establecimiento permanente, mientras que el cuarto se dedica a las rentas obtenidas sin establecimiento permanente, tributando en este último caso renta por renta. El Capítulo V regula el Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de entidades no Residentes, y los Capítulo VI y VII regulan la tributación de las entidades en régimen de atribución de rentas y otras disposiciones, respectivamente, todo ello en muy similares términos a los regulados en la Norma Foral 2/1999.

Nabarmendu beharra dago xedapen gehigarri baten bitartez loteria eta apustu jakin batzuetako sarien gaineko karga berezia ezarri dela finantza publikoak kontsolidatzeko eta jarduera ekonomikoa bultzatzeko hainbat zerga neurri onartzen dituen abenduaren 27ko 16/2012 Legeak ezarrita dagoen eran.

Cabe resaltar la inclusión de una disposición adicional novedosa que establece el Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, en los mismos términos que los establecidos en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

ATARIKO KAPITULUA
CAPÍTULO PRELIMINAR
IZAERA, XEDEA ETA APLIKAZIO EREMUA
NATURALEZA, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. artikulua.– Izaera eta xedea.

Artículo 1.– Naturaleza y objeto.

Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga zuzeneko tributu bat da, eta lurralde espainiarrean egoiliar ez diren pertsona fisikoek eta entitateek Gipuzkoako Lurralde Historikoan lortutako errenta zergapetzen du foru arau honetan jasotakoaren arabera.

El Impuesto sobre la Renta de no Residentes es un tributo de carácter directo que grava la renta obtenida en el Territorio Histórico de Gipuzkoa por las personas físicas y entidades no residentes en territorio español, en los términos previstos en la presente Norma Foral.

2. artikulua.– Aplikazio eremua eta ordainarazpena.

Artículo 2.– Ambito de aplicación y exacción.

1.– Foru arau honetan xedatutakoa honako hauei aplikatuko zaie:

1.– Lo dispuesto en esta Norma Foral será de aplicación:

a) Lurralde espainiarrean egoitzarik ez duten pertsona fisikoei eta entitateei, Gipuzkoako Lurralde Historikoan errentak establezimendu iraunkorrik gabe lortzen dituztenean, 13. artikuluan xedatutakoaren arabera.

a) A las personas físicas o entidades no residentes en territorio español que, sin mediación de establecimiento permanente, obtengan rentas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.

b) Lurralde espainiarrean egoitzarik ez duten pertsona fisikoei edo entitateei, errentak Gipuzkoan helbideratutako establezimendu iraunkorraren bidez lortzen dituztenean, honako bi baldintzak betetzen dituztenei izan ezik:

b) A las personas físicas o entidades no residentes en territorio español que obtengan rentas mediante establecimiento permanente domiciliado en el Territorio Histórico de Gipuzkoa excepto aquéllos en los que concurran las dos siguientes circunstancias:

– Aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 7 milioi eurotik gorakoa izatea.

– Su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 7 millones de euros.

– Ekitaldi horretako eragiketa bolumenaren 100eko 75 edo gehiago lurralde erkidean egitea edo, bestela, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako eragiketa bolumen osoa beste bi lurralde historikoetako batean edo bietan egina izatea.

– En dicho ejercicio, hubieran realizado en territorio común el 75 por 100 o más de su volumen de operaciones o, en otro caso, el total de las operaciones realizadas en el País Vasco se hubiera realizado en uno o en los otros dos Territorios Históricos.

c) Lurralde espainiarrean egoitzarik ez duten pertsona fisikoei edo entitateei, errentak Araban edo Bizkaian helbideratutako establezimendu iraunkorraren bidez lortzen dituztenean, hiru baldintza hauek betetzen badira:

c) A las personas físicas o entidades no residentes en territorio español que obtengan rentas mediante establecimiento permanente domiciliado en Álava o Bizkaia, siempre que se cumplan las tres siguientes circunstancias:

– Aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 7 milioi eurotik gorakoa izatea.

– Su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 7 millones de euros.

– Ekitaldi horretan, eragiketa bolumenaren 100eko 75 edo gehiago ez egitea lurralde erkidean.

– En dicho ejercicio, no hubieran realizado en territorio común el 75 por 100 o más de su volumen de operaciones.

– Ekitaldi horretan Euskal Autonomia Erkidegoan egindako eragiketa guztiak Gipuzkoan eginak izatea, edo bestela, eragiketak Gipuzkoan eta zerga-egoitzarik ez dagoen beste lurralde historiko batean eginak izan badira, eragiketa bolumenaren proportziorik handiena Gipuzkoakoa izatea.

– En dicho ejercicio, el total de las operaciones realizadas en el País Vasco se hubiera realizado en Gipuzkoa, o bien, en el caso de haberse realizado en Gipuzkoa y en el otro Territorio Histórico en el que no está su domicilio fiscal, la proporción mayor de su volumen de operaciones se hubiera realizado en Gipuzkoa.

d) Lurralde espainiarrean egoitzarik ez duten pertsona fisikoei eta entitateei, errentak lurralde erkidean helbideratutako establezimendu iraunkorraren bidez lortzen dituztenean, hiru baldintza hauek betetzen badira:

d) A las personas físicas o entidades no residentes en territorio español que obtengan rentas mediante establecimiento permanente domiciliado en el territorio común, siempre que se cumplan las tres siguientes circunstancias:

– Aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 7 milioi eurotik gorakoa izatea.

– Su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 7 millones de euros.

– Eragiketa guztiak Euskal Autonomia Erkidegoan egitea.

– Hubieran realizado la totalidad de sus operaciones en el País Vasco.

– Gipuzkoan egindako eragiketa bolumena beste lurralde historikoetako bakoitzean egindakoa baino handiagoa izatea.

– Hubieran realizado en Gipuzkoa una proporción mayor del volumen de sus operaciones que en cada uno de los otros Territorios Históricos.

2.– Zergadunak, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren araudian ezarritakoa betetzeagatik, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan tributatzea aukeratzen badu, hautazko araubidea aplikatzearen ondorioetarako kontuan hartuko da lurralde historiko honetako araudia, Euskal Autonomia Erkidegoan lanarengatik eta jarduera ekonomikoengatik lortu diren etekinak Espainian lortutako errenta osoaren zatirik handiena direnean, eta, EAEko etekin guztien artetik, Gipuzkoan lortutakoak beste lurralde historikoetako bakoitzean lortutakoak baino handiagoak direnean.

2.– Cuando el contribuyente ejercite la opción de tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por cumplir los requisitos previstos en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a efectos de la aplicación del régimen opcional, se tendrá en cuenta la normativa de este Territorio Histórico, siempre y cuando los rendimientos del trabajo y de actividades económicas obtenidos en territorio vasco representen la mayor parte de la totalidad de renta obtenida en España y, de aquéllos, los obtenidos en Gipuzkoa sean superiores a los obtenidos en cada uno de los otros dos Territorios Históricos.

Zergadunak itzulketarako eskubidea badu, Gipuzkoako Foru Aldundiak egingo dio itzulketa, errentak Espainiako lurraldearen barruan non lortu diren kontuan hartu gabe.

En el caso de que el contribuyente tenga derecho a devolución, ésta será satisfecha por la Diputación Foral de Gipuzkoa con independencia del lugar de obtención de las rentas dentro del territorio español.

3.– Gipuzkoako Foru Aldundiari honako kasuotan dagokio zerga ordainaraztea:

3.– Corresponderá a la Diputación Foral de Gipuzkoa la exacción del Impuesto en los siguientes supuestos:

a) Espainiako lurraldean egoiliar ez diren pertsona fisikoek edo entitateek establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak badira, errenta horiek Gipuzkoan lortutakotzat jotzen direnean, 13. artikuluan xedatutakoaren arabera.

a) Tratándose de rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, por personas físicas o entidades no residentes en territorio español, cuando las mismas se consideren obtenidas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.

b) Lurralde espainiarrean egoiliar ez diren pertsona fisiko edo entitateek establezimendu iraunkorraren bitartez lortutako errentak badira:

b) Tratándose de rentas obtenidas mediante establecimiento permanente por personas físicas o entidades no residentes en territorio español:

a´) Ordainarazpena Aldundiari bakarrik dagokio zergadunaren zerga helbidea Gipuzkoan dagoenean eta aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 7 milioi eurotik gorakoa izan ez denean.

a´) En exclusiva, cuando tenga su domicilio fiscal en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y su volumen de operaciones en el ejercicio anterior no hubiese excedido de 7 millones de euros.

b´) Ordainarazpena Aldundiari bakarrik dagokio zergadunak Gipuzkoan bakarrik jarduten duenean eta aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 7 milioi eurotik gorakoa izan denean, zerga helbidea edonon dagoela ere.

b´) En exclusiva, cuando opere exclusivamente en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiese excedido de 7 millones de euros, cualquiera que sea el lugar en el que tengan su domicilio fiscal.

c´) Ekitaldiaren barruan Gipuzkoan izandako eragiketa bolumenaren proportzioan, zergadunak Gipuzkoan ez ezik beste lurralde batean ere jarduten duenean, lurralde erkidea izan edo foru lurraldea izan, eta aurreko ekitaldiko eragiketa bolumen osoa 7 milioi eurotik gorakoa izan denean, zerga helbidea edonon dagoela ere.

c´) En proporción al volumen de operaciones realizado en Gipuzkoa durante el ejercicio, cuando el contribuyente opere, además de en este territorio, en cualquier otro, común o foral, siempre que el volumen total de operaciones en el ejercicio anterior hubiese excedido de 7 millones de euros, cualquiera que sea el lugar en que tenga su domicilio fiscal.

4.– Zergadunak lurralde batean edo bestean diharduela ulertuko da, ondasun entregak edo zerbitzu prestazioak bertan egiten dituenean Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak 6. artikuluan ezarritako irizpideei jarraikiz.

4.– Se entenderá que un contribuyente opera en uno u otro territorio cuando de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 6 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.

Ondasun entrega eta zerbitzu prestaziotzat joko dira balio erantsiaren gaineko zergaren legerian halakotzat definituta dauden eragiketak.

Tendrán la consideración de entrega de bienes y prestaciones de servicios las operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.

5.– Eragiketa bolumentzat hartuko da zergadunak, bere jardueraren barruan egindako ondasun entrega eta zerbitzu prestazioak direla-eta, ekitaldi batean lortutako kontraprestazioen zenbateko osoa, balio erantsiaren gaineko zerga eta, halakorik bada, baliokidetasun-errekargua kenduta.

5.– Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido en un ejercicio por el contribuyente en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

Ekitaldian zehar lurralde bakoitzean zer eragiketa bolumen egin den kalkulatzeko, aplikatuko dira Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak 6. artikuluan ezartzen dituen erregelak, eta proportzioa ehunekotan adieraziko da, biribilduta eta bi hamartarrekin.

La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante el ejercicio se determinará por aplicación de las reglas que se establecen en el artículo 6 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa y se expresará en porcentaje redondeado con dos decimales.

Aurreko ekitaldia urtebetekoa baino laburragoa izan bada, ekitaldian egindako eragiketak urtera eramanez kalkulatuko da eragiketa bolumena.

Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año, el volumen de operaciones será el resultado de elevar al año las operaciones realizadas durante el ejercicio.

6.– Jarduera ekitaldian hasi denean, ekitaldi horretan egindako eragiketa bolumenari begiratuko zaio, eta, ekitaldi hori urtebetekoa baino laburragoa izan bada, ekitaldian egindako eragiketak urtera eramanez kalkulatuko da eragiketa bolumena. Harik eta ekitaldi horretako eragiketa bolumena zein den eta horiek non egin diren jakin arte, halakotzat hartuko dira, ondorio guztietarako, zergadunak, jardueraren hasierako ekitaldian egitea espero dituen eragiketen arabera, aurrez kalkulatzen dituenak.

6.– En el supuesto de inicio en el ejercicio de la actividad, se atenderá al volumen de las operaciones realizadas en dicho ejercicio y si éste fuese inferior a un año, el volumen de operaciones será el resultado de elevar al año las operaciones realizadas durante el ejercicio. Hasta que se conozcan el volumen y el lugar de realización de las operaciones en este ejercicio, se tomarán como tales, a todos los efectos, los que el contribuyente estime en función de las operaciones que prevea realizar durante el ejercicio del inicio de la actividad.

3. artikulua.– Araudi aplikagarria.

Artículo 3.– Normativa aplicable.

Zerga hau foru arau honetan xedatutakoaren arabera aplikatzen da, eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta sozietateen gaineko zergaren araudiarekin bat etorriz interpretatuko da, dagokionaren arabera.

El Impuesto se rige por la presente Norma Foral, que se interpretará en concordancia con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, según proceda.

4. artikulua.– Itunak eta hitzarmenak.

Artículo 4.– Tratados y convenios.

Foru arau honetan ezarritakoa Espainiako barne ordenamenduaren parte bihurtu diren nazioarteko itun eta hitzarmenetan xedatutakoa eragotzi gabe ulertuko da.

Lo establecido en la presente Norma Foral se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno español.

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ELEMENTU PERTSONALAK
ELEMENTOS PERSONALES

5. artikulua.– Zergadunak.

Artículo 5.– Contribuyentes.

Zerga honen zergadunak dira:

Son contribuyentes por este Impuesto:

a) 6. artikuluan xedatutakoaren arabera lurralde espainiarrean egoiliarrak ez diren pertsona fisikoak eta entitateak, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunak izan ezik, baldin eta tributu honen zerga-egitatea eratzen duten errentak lortzen badituzte.

a) Las personas físicas y entidades no residentes en territorio español, conforme a lo dispuesto en el artículo 6, que obtengan rentas que constituyan hecho imponible del presente Impuesto, salvo que sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b) Urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, 3. artikuluaren 5. apartatuan jasotako zirkunstantzietako batengatik Espainian egoiliar diren pertsona fisikoak, baldin eta tributu honen zerga-egitatea eratzen duten errentak lortzen badituzte.

b) Las personas físicas que sean residentes en España por alguna de las circunstancias previstas en el apartado 5 del artículo 3 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa y obtengan rentas que constituyan hecho imponible del presente Impuesto.

c) Errentak esleitzeko araubidean dauden entitateak, foru arau honen 38. artikuluan aipatuak.

c) Las entidades en régimen de atribución de rentas a que se refiere el artículo 38 de esta Norma Foral.

6. artikulua.– Egoitza ez izatea Espainiako lurraldean.

Artículo 6.– No residencia en territorio español.

1.– Pertsona fisikoak Espainiako lurraldean ez-egoiliarrak direla joko da egoera hauetako batean ez daudenean:

1.– Las personas físicas se considerarán no residentes en territorio español cuando no se encuentran en ninguno de los siguientes supuestos:

a) Urte naturalean zehar 183 egun baino gehiago ematea lurralde espainiarrean. Lurralde espainiarrean zenbat denbora egin den zehazteko, kanpoan emandako egonaldiak konputatuko dira, non eta zergadunak ez duen frogatzen bere zerga egoitza beste herrialde batean duela. Paradisu fiskaltzat hartutako herrialde edo lurraldeen kasuan, urte naturaleko 183 egun han eman direla frogatzeko eskatu dezake zerga administrazioak.

a) Que permanezcan más de 183 días, durante el año natural, en territorio español. Para determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. En el supuesto de países o territorios considerados como paraíso fiscal, la Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en éste durante 183 días en el año natural.

Aurreko paragrafoan aipatzen den denbora zehazteko, ez dira konputatuko Espainiako herri administrazioekin arlo kultural edo humanitarioan izenpetutako lankidetza-akordioetako obligazioak dohainik betetzeagatik Espainian emandako egonaldiak.

Para determinar el período de permanencia al que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las estancias temporales en España que sean consecuencia de las obligaciones contraídas en acuerdos de colaboración cultural o humanitaria, a título gratuito, con las Administraciones públicas españolas.

b) Beren jardueren edo interes ekonomikoen egoitza edo gune nagusia Espainian egotea, zuzenean edo zeharka.

b) Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

Zergadunak ohiko egoitza Espainiako lurraldean duela ulertuko da, kontrako frogarik ezean, baldin eta, aurreko irizpideekin bat eginez, haren ezkontideak -legez banandu gabeak- eta haren mende dauden seme-alaba adingabeek Espainian badute ohiko bizilekua.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, resida habitualmente en España su cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél.

2.– Elkarrekikotasun baldintzarik egonez gero, ohiko egoitza Espainian duten atzerritarrak ere ez dira egoiliartzat hartuko baldin eta zirkunstantzia hori Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 4.1 artikuluko a)tik d)ra arteko letretan jasotzen diren kasuetako batengatik gertatzen bada, eta Espainiak izenpetuak dituen nazioarteko itunetatik eratorritako arau espezifikoak aplikatu behar ez badira.

2.– Tampoco se considerarán residentes en territorio español, a título de reciprocidad, los nacionales extranjeros que tengan su residencia habitual en España, cuando esta circunstancia fuera consecuencia de alguno de los supuestos establecidos en las letras a) a d) del apartado 1 del artículo 4 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa y no proceda la aplicación de normas específicas derivadas de los tratados internacionales en los que España sea parte.

3.– Pertsona juridikoak eta gainerako entitateak Espainiako lurraldean ez-egoiliar direla joko da baldintza hauetako bat bera ere betetzen ez dutenean:

3.– Se considerarán no residentes en territorio español las personas jurídicas y demás entidades en las que no concurra ninguno de los siguientes requisitos:

a) Espainiako legeen arabera eratuta egotea.

a) Que se hubieren constituido conforme a las leyes españolas.

b) Sozietate helbidea Espainian izatea.

b) Que tengan su domicilio social en territorio español.

c) Benetako zuzendaritza-egoitza Espainiako lurraldean izatea.

c) Que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español.

Ondorio horietarako, ulertuko da entitate baten benetako zuzendaritza-egoitza Espainiako lurraldean dagoela haren jarduera guztiak lurralde horretatik zuzendu eta kontrolatzen direnean.

A estos efectos, se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en territorio español cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades.

d) Zergarik gabeko herrialde edo lurralde batean kokatuta egotea, Gipuzkoako Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorraren hamargarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoaren arabera, edo paradisu fiskaltzat kalifikatutako batean egotea, baldin eta, haiei dagokienez, zerga Administrazioak presuntzio egin badu entitate horien egoitza Espainiako lurraldean dagoela haien aktibo nagusiak, zuzenean zein zeharka, Espainiako lurraldean kokatutako ondasunak edo lurralde horretan bete edo erabiltzen diren eskubideak direlako, edo haien jarduera nagusia lurralde espainiarrean egiten delako, non eta entitateak ez duen frogatzen zuzendaritza eta benetako kudeaketa beste herrialde edo lurralde hartan egiten direla, eratu eta jarduteko arrazoi ekonomiko baliodunak dituela, eta funtsezko arrazoi enpresarialak baloreen edo bestelako aktiboen kudeaketa hutsetik haratago doazela.

d) Que estén radicadas en algún país o territorio de nula tributación, según lo previsto en la disposición adicional décima de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o considerado como paraíso fiscal, cuando respecto de las mismas la Administración tributaria haya presumido que tienen su residencia en territorio español en los supuestos en los que sus activos principales, directa o indirectamente, consistan en bienes situados o derechos que se cumplan o ejerciten en territorio español, o cuando su actividad principal se desarrolle en éste, salvo que dicha entidad acredite que su dirección y efectiva gestión tienen lugar en aquel país o territorio, así como que la constitución y operativa de la entidad responde a motivos económicos válidos y razones empresariales sustantivas distintas de la simple gestión de valores u otros activos.

7. artikulua.– Errentak esleitzea.

Artículo 7.– Atribución de rentas.

Errentak esleitzeko araubidean dauden entitateei –Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 372014 Foru Arauaren 11. artikuluan aipatzen dira horiek– dagozkien errentak eta haiek jasan dituzten atxikipenak eta konturako sarrerak bazkide, oinordeko, erkide edo partaideei esleituko zaizkie, hurrenez hurren, foru arau horren IV. tituluaren VI. kapituluko 2. sekzioan eta foru arau honen VI. kapituluan ezarritakoaren arabera.

Las rentas correspondientes a las entidades en régimen de atribución de rentas a que se refiere el artículo 11 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, así como las retenciones e ingresos a cuenta que hayan soportado, se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la Sección 2.ª del Capítulo VI del Título IV de dicha Norma Foral y en el Capítulo VI de esta Norma Foral.

8. artikulua.– Errentak indibidualizatzea.

Artículo 8.– Individualización de rentas.

Urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, errentak indibidualizatzeari dagokionez 12. artikuluan jasotakoa aplikatuko zaie pertsona fisikoak diren zergadunei.

A los contribuyentes personas físicas les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, sobre individualización de rentas.

9. artikulua.– Erantzuleak.

Artículo 9.– Responsables.

1.– Honako hauek izango dira, hurrenez hurren, ordaindutako etekinengatik edo gordailututako zein kudeatutako errentengatik sortzen diren zerga zorrak ordaintzeko erantzule solidarioak: zergadunek establezimendu iraunkorrik gabe sortutako etekinen ordaintzailea, edo zergadunek establezimendu iraunkor bati atxiki gabe dituzten ondasun edo eskubideen gordailuzaina edo kudeatzailea.

1.– Responderá solidariamente del ingreso de las deudas tributarias correspondientes a los rendimientos que haya satisfecho o a las rentas de los bienes o derechos cuyo depósito o gestión tenga encomendado, respectivamente, el pagador de los rendimientos devengados sin mediación de establecimiento permanente por los contribuyentes, o el depositario o gestor de los bienes o derechos de los contribuyentes, no afectos a un establecimiento permanente.

Ez da halako erantzukizunik egongo 31. artikuluan aipatzen den atxikitzeko edo kontura sartzeko obligazioa aplikatzekoa denean, ezta artikulu horretako 4. apartatuan aurreikusitako kasuetan ere, atxikitzaile izateak dakartzan erantzukizunak eragotzi gabe.

Esta responsabilidad no existirá cuando resulte de aplicación la obligación de retener e ingresar a cuenta a que se refiere el artículo 31, incluso en los supuestos previstos en el apartado 4 de dicho artículo, sin perjuicio de las responsabilidades que deriven de la condición de retenedor.

2.– Ez da ulertuko pertsona edo entitate batek etekin bat ordaintzen duenik ordainketa batean bitartekari hutsa denean. Kopuru bat hirugarren baten kontura eta haren aginduz ordaintzea, horixe izango da ordainketa batean bitartekari hutsa izatea.

2.– No se entenderá que una persona o entidad satisface un rendimiento cuando se limite a efectuar una simple mediación de pago. Se entenderá por simple mediación de pago el abono de una cantidad, por cuenta y orden de un tercero.

3.– Zerga honen zergadunek establezimendu iraunkorrik gabe sortutako etekinak ordaintzen dituenaren kasuan, eta, orobat, establezimendu iraunkor bati atxikita ez dauden eta paradisu fiskaltzat hartutako herrialde edo lurraldeetan egoiliar diren pertsona edo entitateen ondasun edo eskubideak gordailutzen edo kudeatzen dituenari dagokionez, Zerga Administrazioak zuzenean erantzulearekin egin ditzake jarduketak, eta hari exijituko dio zerga zorra, Gipuzkoako Zergei buruzko Foru Arauaren 41.5 artikuluak erantzukizuna besterentzeari buruz arautzen duen aurretiazko administrazio-egintza zertan egin gabe.

3.– En el caso del pagador de rendimientos devengados sin mediación de establecimiento permanente por los contribuyentes de este Impuesto, así como cuando se trate del depositario o gestor de bienes o derechos no afectos a un establecimiento permanente y pertenecientes a personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, las actuaciones de la Administración tributaria podrán entenderse directamente con el responsable, al que será exigible la deuda tributaria, sin que sea necesario el acto administrativo previo de derivación de responsabilidad, previsto en el artículo 41.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorios Histórico de Gipuzkoa.

Gainerako kasuetan, erantzukizun solidarioa aipatutako 41.5 artikuluan ezarritako eran exijituko da.

En los restantes supuestos, la responsabilidad solidaria se exigirá en los términos previstos en el referido artículo 41.5.

4.– Zergadun ez-egoiliarren establezimendu iraunkorrei eta 38. artikuluan aipatutako entitateei dagozkien zerga-zorren kasuan, hurrengo 10. artikuluan ezarritakoaren arabera haien ordezkari diren pertsonak izango dira zerga zorren erantzule solidarioak.

4.– Responderán solidariamente del ingreso de las deudas tributarias correspondientes a los establecimientos permanentes de contribuyentes no residentes y a las entidades a que se refiere el artículo 38, las personas que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 siguiente, sean sus representantes.

10. artikulua.– Ordezkariak.

Artículo 10.– Representantes.

1.– Zerga honen zergadunek establezimendu iraunkorraren bidez jarduten badute, behartuta daude pertsona fisiko edo juridiko bat izendatzera, Gipuzkoan lortutako errenta autolikidatzeko epea amaitu aurretik, zerga honekiko betebeharretan haien ordezkari jardun dezan Zerga Administrazioaren aurrean. Ordezkariak Gipuzkoan izan behar du ohiko egoitza edo zerga helbidea, eta bi kasutan izendatu beharra dago: 24.2 eta 38. artikuluetan aipatutako kasuetan edo, zergadunak Gipuzkoan lortutako errentaren zenbatekoa eta ezaugarriak direla-eta, Zerga Administrazioak hala eskatzen duenean.

1.– Los contribuyentes por este Impuesto estarán obligados a nombrar, antes del fin del plazo de autoliquidación de la renta obtenida en Gipuzkoa, una persona física o jurídica con residencia habitual o domicilio fiscal en Gipuzkoa, para que les represente ante la Administración tributaria en relación con sus obligaciones por este Impuesto, cuando operen por medio de establecimiento permanente, en los supuestos a que se refieren los artículos 24.2 y 38 o cuando, debido a la cuantía y características de la renta obtenida en territorio guipuzcoano por el contribuyente, así lo requiera la Administración tributaria.

Horretara behartuta daude, baita ere, estatu espainiarrekin zerga arloko informazio-trukerik egiten ez duten herrialde edo lurraldeetan egoiliar diren pertsona edo entitateak –Gipuzkoako Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorraren hamargarren xedapen gehigarrian jasotzen da informazio truke hori–, baldin eta lurralde espainiarrean kokatuta dauden ondasunen edo bertan bete edo baliatzen diren eskubideen titular badira; kanpoan geratzen dira bigarren mailako merkatu ofizialetan negoziatzen diren baloreak.

Esta obligación será exigible, asimismo, a las personas o entidades residentes en países o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información tributaria de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que sean titulares de bienes situados o de derechos que se cumplan o ejerciten en territorio español, excluidos los valores negociados en mercados secundarios oficiales.

Zergadunak edo haren ordezkariak bi hilabeteko epea dute, izendapenaren egunetik aurrera, zerga Administrazioari haren berri emateko, behar den bezala frogatuta.

El contribuyente o su representante estarán obligados a poner en conocimiento de la Administración tributaria el nombramiento, debidamente acreditado, en el plazo de dos meses a partir de la fecha del mismo.

Izendapena Zerga Administrazioari jakinarazten zaionean, komunikazioari ordezkariaren berariazko onarpena erantsiko zaio.

La designación se comunicará a la Administración tributaria, acompañando a la indicada comunicación la expresa aceptación del representante.

2.– Aurreko apartatuan ezarritako betebeharra, ordezkaria izendatzekoa, betetzen ez bada, Merkataritza Erregistroan ordezkari moduan agertzen dena jo ahal izango du Zerga Administrazioak establezimendu iraunkorraren edo 5.c) artikuluan aipatzen den zergadunaren ordezkaritzat. Ordezkaririk izendatu edo inskribatu ez bada, edo izendatutakoa haien izenean kontratatzeko ahalmenik ez daukan pertsona bat izanez gero, Zerga Administrazioak azken hori hartu ahal izango du ordezkaritzat.

2.– En caso de incumplimiento de la obligación de nombramiento que establece el apartado anterior, la Administración tributaria podrá considerar representante del establecimiento permanente o del contribuyente a que se refiere el artículo 5.c), a quien figure como tal en el Registro Mercantil. Si no hubiere representante nombrado o inscrito, o fuera persona distinta de quien esté facultado para contratar en nombre de aquellos, la Administración tributaria podrá considerar como tal a éste último.

Ordezkaria izendatzeko obligazioa betetzen ez dutenak baldin badira estatu espainiarekin zerga arloko informazio-trukerik egiten ez duten herrialde eta lurraldeetan egoiliar diren pertsonak edo entitateak –informazio truke hori Gipuzkoako Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorraren hamargarren xedapen gehigarrian definitzen da–, zergadunen ondasunak edo eskubideak gordailatu edo kudeatzen dituena har dezake Zerga Administrazioak haien ordezkaritzat.

En el caso de incumplimiento de la obligación de nombramiento de representante exigible a las personas o entidades residentes en países o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información tributaria de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, la Administración tributaria podrá considerar que su representante es el depositario o gestor de los bienes o derechos de los contribuyentes.

3.– Aurreko 1. apartatuan aipatutako obligazioa ez betetzea zerga arloko arau-haustetzat joko da, eta 2.000 euroko diru-isun finkoa ezarriko zaio.

3.– El incumplimiento de la obligación a que se refiere el apartado 1 anterior se considerará infracción tributaria, sancionable con multa pecuniaria fija de 2.000 euros.

Zergadunak egoiliar baldin badira estatu espainiarrekin zerga arloko informazio-trukerik egiten ez duten herrialde edo lurraldeetan –informazio-truke hori Gipuzkoako Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorraren hamargarren xedapen gehigarrian jasotzen da–, isuna 6.000 eurokoa izango da.

Cuando se trate de contribuyentes residentes en países o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información tributaria de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, dicha multa ascenderá a 6.000 euros.

11. artikulua.– Zerga helbidea.

Artículo 11.– Domicilio fiscal.

1.– Espainiako lurraldean egoiliarrak ez diren zergadunek kasu hauetan izango dute zerga helbidea Gipuzkoan:

1.– Los contribuyentes no residentes en territorio español tendrán su domicilio fiscal en Gipuzkoa:

a) Establezimendu iraunkorraren bidez jarduten badute, negozioen administrazio-kudeaketa edo zuzendaritza Gipuzkoan egiten denean.

a) Si operan mediante establecimiento permanente, cuando se efectúe en Gipuzkoa su gestión administrativa o la dirección de sus negocios.

Aurreko irizpidearen arabera ezin denean zehaztu zerga helbidea non dagoen, establezimendu iraunkorrek zerga helbidea Gipuzkoan dutela ulertuko da, baldin eta ibilgetuaren baliorik handiena Euskal Autonomia Erkidegoan izanik, Gipuzkoako ibilgetuaren balioa handiagoa bada beste bi lurralde historikoetako edozeinetan dagoenarena baino.

Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal, de acuerdo con el criterio anterior, se entenderá que los establecimientos permanentes tienen su domicilio fiscal en Gipuzkoa cuando, teniendo en el País Vasco el mayor valor de su inmovilizado, tengan en el Territorio Histórico de Gipuzkoa un valor de su inmovilizado superior al que tengan en cada uno de los otros dos Territorios Históricos.

b) Ondasun higiezinetatik eratorritako errentak lortzen badira, ordezkariaren zerga helbidea Gipuzkoan dagoenean eta, horren ezean, ondasun higiezina lurralde horretan dagoenean.

b) Cuando se obtengan rentas derivadas de bienes inmuebles, si el domicilio fiscal del representante se encuentra en Gipuzkoa y, en su defecto, cuando el bien inmueble esté situado en este territorio.

c) Aurreko letretan aipatu ez diren gainerako kasuetan, ez-egoiliarraren ordezkariak edo, halakorik ezean, erantzule solidarioak zerga helbidea Gipuzkoan duenean.

c) En los restantes casos no contemplados en las letras anteriores, cuando esté en Gipuzkoa el domicilio fiscal del representante del no residente o, en su defecto, el del responsable solidario.

2.– Ordezkaririk izendatu ez denean, erantzule solidarioaren zerga helbidean egindako jakinarazpenek zergadunari berari zuzenean egindako jakinarazpenen balio bera izango dute eta ondorio berak sortuko dituzte.

2.– Cuando no se hubiese designado representante, las notificaciones practicadas en el domicilio fiscal del responsable solidario tendrán el mismo valor y producirán iguales efectos que si se hubieran practicado directamente al contribuyente.

Ordezkaririk izendatzen ez duten zergadunak egoiliar baldin badira estatu espainiarrekin zerga arloko informazio-trukerik egiten ez duten herrialde edo lurraldeetan –Gipuzkoako Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorraren hamargarren xedapen gehigarriaren jasotzen da informazio-truke hori–, eta erantzule solidariorik ez badago, haien titulartasuneko kokalekuan egiten diren jakinarazpenek balio bera izango dute.

La misma validez, en defecto de designación de representante por parte de personas o entidades residentes en países o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información tributaria de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y a falta de responsable solidario, tendrán las notificaciones que se puedan practicar en el lugar de situación de cualquiera de los inmuebles de su titularidad.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ZERGARI LOTZEA
SUJECIÓN AL IMPUESTO

12. artikulua.– Zerga egitatea.

Artículo 12.– Hecho imponible.

1.– Zerga honen zergadunek Gipuzkoan diruzko zein gauzazko errentak hurrengo artikuluan xedatutakoaren arabera lortzea, horixe da zerga egitatea.

1.– Constituye el hecho imponible la obtención de rentas, dinerarias o en especie, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa por los contribuyentes por este Impuesto, conforme a lo establecido en el artículo siguiente.

2.– Presuntzio egingo da zerga honi lotutako errentak sor ditzaketen ondasun, eskubide eta zerbitzuen prestazio edo lagapenak ordainduak direla, kontrako frogarik ezean.

2.– Se presumirán retribuidas, salvo prueba en contrario, las prestaciones o cesiones de bienes, derechos y servicios susceptibles de generar rentas sujetas a este Impuesto.

3.– Oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergari lotuta dauden errentak ez dira zerga honi lotuta egongo.

3.– No estarán sujetas a este Impuesto las rentas que se encuentren sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

13. artikulua.– Gipuzkoan lortutako errentak.

Artículo 13.– Rentas obtenidas en territorio guipuzcoano.

1.– Gipuzkoan lortu edo produzitutako errentatzat jotzen dira 1.2 artikuluko b), c) eta d) letretan ezarritako erregelen arabera establezimendu iraunkor bidez lortutakoak; erregela horiek pertsona fisikoei zein entitateei aplikatuko zaizkie.

1.– Se consideran rentas obtenidas o producidas en territorio guipuzcoano las obtenidas mediante establecimiento permanente, conforme a las reglas contenidas en las letras b), c) y d) del apartado 1 del artículo 2, aplicándose las mismas tanto a personas físicas como a entidades.

Kasu hauetan ulertuko da pertsona fisiko batek edo entitate batek establezimendu iraunkor bidez jarduten duela: edozein titulu dela medio, zeinahi motatako instalazio edo lantokiak erabiltzen dituenean, modu ohiko edo jarraituan, jarduera osoa edo zati bat bertan egiteko, edo, bestela, zergadun ez-egoiliarraren izenean eta kontura kontratatzeko baimenduta dagoen eta ahalmen horretaz ohikotasunez baliatzen den agente baten bidez bertan jarduten duenean.

Se entenderá que una persona física o entidad opera mediante establecimiento permanente cuando por cualquier título disponga, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que realice toda o parte de su actividad, o actúe en él por medio de un agente autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del contribuyente no residente, que ejerza con habitualidad dichos poderes.

Zehazki, establezimendu iraunkortzat hartuko dira zuzendaritza-egoitzak, sukurtsalak, bulegoak, fabrikak, tailerrak, biltegiak, dendak edo antzeko establezimenduak, meategiak, petrolio zein gas putzuak, harrobiak, nekazaritzako, basogintzako edo abeltzaintzako ustiategiak, baliabide naturalen miaketa eta erauzketarako beste edozein toki, eta sei hilabete baino gehiago irauten duten eraikuntza, instalazio edo muntaketa lanak.

En particular, se entenderá que constituyen establecimiento permanente las sedes de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro lugar de exploración o de extracción de recursos naturales y las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de seis meses.

2.– Gipuzkoan lortu edo produzitutako errentatzat hartzen dira establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errenta hauek:

2.– Se consideran obtenidas o producidas en territorio guipuzcoano las siguientes rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente:

a) Ustiapen ekonomikoen etekinak, jarduerak Gipuzkoan egiten direnean. Atzerritik iritsitako makinak edo instalazioak jarri edo muntatzeagatik lortutako etekinak ez dira hartuko Gipuzkoan lortutakotzat, eragiketa horiek makinen edo instalazioen hornitzaileak egiten baditu eta haien zenbatekoa elementu horien eskurapen prezioaren 100eko 20tik gorakoa ez bada.

a) Los rendimientos de explotaciones económicas cuando las actividades sean realizadas en territorio guipuzcoano. No se considerarán obtenidos en territorio guipuzcoano los rendimientos derivados de la instalación o montaje de maquinaria o instalaciones procedentes del extranjero cuando tales operaciones se realicen por el proveedor de la maquinaria o instalaciones y su importe no exceda del 20 por 100 del precio de adquisición de dichos elementos.

b) Zerbitzu prestazioengatik –azterlan edo proiektuak egiteagatik, laguntza teknikoa emateagatik edo kudeaketan laguntzeagatik, kasu– lortutako etekinak, edo zerbitzu profesionaletatik eratorritakoak, prestazioa Gipuzkoan egiten edo erabiltzen denean. Prestazioak Gipuzkoan erabiltzen direla ulertuko da haien xedea Gipuzkoako lurraldean egindako jarduera enpresarial edo profesionalei zerbitzua ematea denean edo bertan kokatutako ondasunei buruzkoak direnean. Prestazio horiek partzialki ematen badiete zerbitzua Gipuzkoako lurraldean egindako jarduera ekonomikoei, Gipuzkoan egindako jarduerari zerbitzua ematen dioten zatian bakarrik hartuko dira Gipuzkoan lortutakotzat.

b) Los rendimientos derivados de prestaciones de servicios tales como realización de estudios, proyectos, asistencia técnica o apoyo a la gestión, así como de servicios profesionales cuando la prestación se realice o se utilice en territorio guipuzcoano. Se entenderán utilizadas en territorio guipuzcoano las prestaciones que sirvan a actividades empresariales o profesionales realizadas en territorio guipuzcoano o se refieran a bienes situados en el mismo. Cuando tales prestaciones sirvan parcialmente a actividades económicas realizadas en territorio guipuzcoano, se considerarán obtenidas en Gipuzkoa sólo por la parte que sirva a la actividad desarrollada en Gipuzkoa.

Zerbitzua ez bada erabiltzen hura egiten den tokian, non erabiltzen den hartuko da kontuan.

Se atenderá al lugar de la utilización del servicio cuando éste no coincida con el de su realización.

c) Artistek eta kirolariek Gipuzkoan egindako jarduera pertsonaletik, edo jarduketa horrekin lotutako beste edozein jardueratatik, zuzenean edo zeharka eratorritako etekinak, baita horiek jasotzen dituena artista edo kirolaria bera ez direnean ere.

c) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de la actuación personal en territorio guipuzcoano de artistas o deportistas, o de cualquier otra actividad relacionada con dicha actuación, aun cuando se perciban por persona o entidad distinta del artista o deportista.

d) Menpeko lanak zuzenean edo zeharka ematen dituen etekinak, lan hori Gipuzkoan egiten denean.

d) Los rendimientos que deriven directa o indirectamente del trabajo dependiente, cuando el trabajo se preste en territorio guipuzcoano.

Ondorio horietarako, honako kasuotan ulertuko da lana Gipuzkoan egin dela: lansariak Gipuzkoako Administrazioak ordaindutako lansari publikoak direnean; lansari horiek jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoek beren jardueraren barruan ordaintzen dituztenean; edo Gipuzkoan egoiliarrak diren entitateek edo bertan kokatutako establezimendu iraunkorrek nazioarteko trafikoan ari den itsasontzi edo aireontzi baten barruan betetzen den enplegu batengatik ordaindutakoak direnean.

A estos efectos, se entenderá prestado el trabajo en territorio guipuzcoano cuando se trate de retribuciones públicas satisfechas por la Administración guipuzcoana o de remuneraciones satisfechas por personas físicas que realicen actividades económicas, en el ejercicio de sus actividades, o entidades residentes en territorio guipuzcoano o por establecimientos permanentes situados en el mismo por razón de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave en tráfico internacional.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa ez da aplikatuko lana osorik atzerrian egiten denean eta etekin horiek izaera pertsonaleko atzerriko zerga bati lotuta daudenean.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el trabajo se preste íntegramente en el extranjero y tales rendimientos estén sujetos a un impuesto de naturaleza personal en el extranjero.

e) Pentsioak eta antzeko beste prestazioak, Gipuzkoan betetzen den enplegu batetik datozenean, edo Gipuzkoan egoiliarra den pertsona edo entitate batek edo lurralde horretan kokatutako establezimendu iraunkor batek ordaintzen dituenean.

e) Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un empleo prestado en territorio guipuzcoano o cuando se satisfagan por una persona o entidad residente en territorio guipuzcoano o por un establecimiento permanente situado en el mismo.

Pentsiotzat hartuko dira aurreko enplegu batengatik ordaintzen diren ordainsariak, langileak berak edo beste pertsona batek jasotzen dituen begiratu gabe.

Se considerarán pensiones las remuneraciones satisfechas por razón de un empleo anterior, con independencia de que se perciban por el propio trabajador u otra persona.

Antzeko prestaziotzat hartuko dira, bereziki, urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, 18. artikuluko a) eta i) letretan aurreikusitakoak.

Se considerarán prestaciones similares, en particular, las previstas en las letras a) e i) del artículo 18 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

f) Zerga helbidea Gipuzkoan duten entitateetako administratzaileen, administrazio kontseiluetako kideen edo kontseilu horien ordezko batzordeetako edo ordezkaritza organoetako kideen ordainsariak, artikulu honen 4. apartatuan ezarritako zenbatekoan.

f) Las retribuciones de los administradores y miembros de los consejos de administración, de las juntas que hagan sus veces o de órganos representativos de una entidad con domicilio fiscal en Gipuzkoa, en la cuantía prevista en el apartado 4 de este artículo.

g) Zerga helbidea Gipuzkoan duten euskal entitate publikoen funts propioetan parte hartzeagatik eratorritako dibidenduak zein bestelako etekinak, eta, orobat, entitate pribatuen funts propioetan parte hartzeagatik lortutakoak, artikulu honen 4. apartatuan ezarritako zenbatekoan.

g) Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en los fondos propios de entidades públicas vascas con domicilio fiscal en Gipuzkoa, así como los derivados de la participación en fondos propios de entidades privadas en la cuantía prevista en el apartado 4 de este artículo.

h) Kapital higigarriak emandako interesak, kanonak eta bestelako etekinak:

h) Los intereses, cánones y otros rendimientos del capital mobiliario:

a´) Zerga helbidea Gipuzkoan duten pertsona fisikoek edo euskal entitate publikoek ordaindu dituztenean, baita entitate pribatuek edo establezimendu iraunkorrek ordaindu dituztenean ere, artikulu honen 4. apartatuan ezarritako zenbatekoan.

a´) Satisfechos por personas físicas o entidades públicas vascas con domicilio fiscal en Gipuzkoa, así como los satisfechos por entidades privadas o establecimientos permanentes en la cuantía prevista en el apartado 4 de este artículo.

b´) Gipuzkoan erabilitako kapital-prestazioak ordaintzeko direnean.

b´) Cuando retribuyan prestaciones de capital utilizadas en territorio guipuzcoano.

Irizpide horiek bat ez datozenean, kontuan hartuko da zein lekutan erabili den ordaintzen den kapital-prestazioa.

Cuando estos criterios no coincidan se atenderá al lugar de utilización del capital cuya prestación se retribuye.

Kanontzat edo erregaliatzat hartuko dira honako hauek erabiltzeagatik edo haien erabilera-emakidarengatik ordaintzen diren mota guztietako kopuruak:

Tienen la consideración de cánones o regalías las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o la concesión de uso de:

– Obra literario, artistiko edo zientifikoen gaineko eskubideak, film zinematografikoak barne.

– Derechos sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas.

– Patenteak, fabrika edo merkataritza markak, marrazkiak edo modeloak, planoak, formulak edo prozedura sekretuak.

– Patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos.

– Programa informatikoen gaineko eskubideak.

– Derechos sobre programas informáticos.

– Industria, merkataritza edo zientzia arloko esperientziei buruzko informazioak.

– Informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.

– Laga daitezkeen eskubide pertsonalak, irudi eskubideak, kasu.

– Derechos personales susceptibles de cesión, tales como los derechos de imagen.

– Ekipo industrialak, merkataritzakoak edo zientifikoak.

– Equipos industriales, comerciales o científicos.

– Aurrekoen pareko den beste edozein eskubide.

– Cualquier derecho similar a los anteriores.

Bereziki, halakotzat jotzen dira Jabetza Intelektualari buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuak, Patenteei buruzko martxoaren 20ko 11/1986 Legeak, eta Markei buruzko abenduaren 7ko 17/2001 Legeak babestutako eskubideen erabileragatik edo erabilera-emakidagatik ordaintzen diren kopuruak.

En particular, tiene esa consideración las cantidades pagadas por el uso o la concesión de uso de los derechos amparados por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/1996, de 12 de abril, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

i) Gipuzkoan kokatuta dauden ondasun higiezinetatik edo ondasun horiekin zerikusia duten eskubideetatik zuzenean nahiz zeharka datozen etekinak.

i) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en territorio guipuzcoano o de derechos relativos a los mismos.

j) Gipuzkoan kokatutako hiri-ondasun higiezinen titularrak diren pertsona fisiko zergadunei egozten zaizkien errentak.

j) Las rentas imputadas a los contribuyentes personas físicas titulares de bienes inmuebles urbanos situados en territorio guipuzcoano.

k) Ondare irabaziak:

k) Las ganancias patrimoniales:

a´) Gipuzkoan helbideratutako pertsonek edo euskal entitate publikoek jaulkitako baloreetatik datozenean, baita entitate pribatuek jaulkitako baloreetatik eratorritakoak ere, artikulu honen 4. apartatuan ezarritako zenbatekoan.

a´) Cuando deriven de valores emitidos por personas o entidades públicas vascas con domicilio en Gipuzkoa, así como las derivadas de valores emitidos por entidades privadas en la cuantía prevista en el apartado 4 de este artículo.

b´) Gipuzkoan kokatutako beste ondasun higigarri batzuengatik, baloreak alde batera utzita, edo lurralde horretan bete behar diren edo bertan baliatzen diren eskubideengatik lortzen direnean.

b´) Cuando deriven de otros bienes muebles, distintos de los valores, situados en territorio guipuzcoano o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio.

c´) Gipuzkoan kokatutako ondasun higiezinetatik edo lurralde horretan bete behar diren edo bertan baliatzen diren eskubideetatik datozenean. Bereziki, hauek sartzen dira letra honetan:

c´) Cuando deriven de bienes inmuebles situados en territorio guipuzcoano o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio. En particular, se consideran incluidas en esta letra:

– Entitate batean eskubide edo partaidetzak izateagatik gertatzen diren ondare irabaziak, entitate hori egoiliarra izan edo ez, baldin eta entitate horren aktiboa, batez ere, euskal lurraldean kokatuta dauden ondasun higiezinek osatzen badute, eta Gipuzkoan dauden higiezinen kontabilitate-balioa handiagoa bada gainerako lurralde historikoetako bakoitzean daudenen kontabilitate-balioa baino.

– Las ganancias patrimoniales derivadas de derechos o participaciones en una entidad, residente o no, cuyo activo esté constituido principalmente por bienes inmuebles situados en territorio vasco, cuando el valor contable de los inmuebles ubicados en Gipuzkoa sea superior al valor contable de los bienes inmuebles situados en cada uno de los restantes Territorios Históricos.

– Entitate bateko eskubideak edo partaidetzak eskualdatzeagatik gertatzen diren ondare irabaziak, entitate hori egoiliarra izan edo ez, baldin eta eskubide eta partaidetza horiek Gipuzkoan kokatutako ondasun higiezinez gozatzeko eskubidea ematen badiote titularrari.

– Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos o participaciones en una entidad, residente o no, que atribuyan a su titular el derecho de disfrute sobre bienes inmuebles situados en Gipuzkoa.

Ondasunak Gipuzkoan eta beste lurralde historiko batean edo batzuetan kokatuta daudenean, aipatutako irabaziak Gipuzkoan lortutakotzat joko dira artikulu honen 4. apartatuan ezarritako zenbatekoan.

Cuando los bienes estén situados en Gipuzkoa y en otro u otros Territorios Históricos, las citadas ganancias se considerarán obtenidas en Gipuzkoa en la cuantía prevista en el apartado 4 de este artículo.

d´) Zergadunaren ondareari gehitzen zaizkionean Gipuzkoan kokatutako ondasunak edo lurralde horretan bete behar diren edo bertan baliatzen diren eskubideak, aldez aurreko eskualdaketa batetik etorri ez arren, hala nola jokoan izandako irabaziak.

d´) Cuando se incorporen al patrimonio del contribuyente bienes situados en territorio guipuzcoano o derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio, aun cuando no deriven de una transmisión previa, como las ganancias en el juego.

3.– Aurreko apartatuan adierazitako irizpide horien arabera, errentaren bat aldi berean Gipuzkoan eta beste lurralde batean lortu dela pentsa badaiteke, ordainarazpena Gipuzkoari egokituko zaio, ordaindu behar duena pertsona fisikoa bada eta ohiko bizilekua lurralde horretan badu. Aldiz, ordaintzailea pertsona juridikoa edo establezimendu iraunkorra izanez gero, artikulu honen hurrengo apartatuan xedatutakoa hartuko da kontuan.

3.– Cuando con arreglo a los criterios señalados en el apartado anterior una renta pudiera entenderse obtenida simultáneamente en Gipuzkoa y en otro territorio, su exacción corresponderá a Gipuzkoa cuando el pagador, si es persona física, tenga su residencia habitual en este último territorio; si fuera persona jurídica o establecimiento permanente se atenderá a lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo.

4.– Aurreko 2. apartatuko f) eta g) letretan, h) letraren a’) letran eta k) letraren a´) eta c´) letretan jasotako kasuetan, bai eta 3. apartatuan aipatutako kasuan ere, entitate pribatuek edo establezimendu iraunkorrek ordaindutako errenten honako kopuru hauek hartuko dira Gipuzkoan lortu edo produzitutakotzat:

4.– En los supuestos a que se refieren las letras f), g) y las letras a´) de la letra h) y a´) y c´) de la letra k) del apartado 2 anterior, así como en el supuesto previsto en el apartado 3, las rentas satisfechas por entidades privadas o establecimientos permanentes se entenderán obtenidas o producidas en territorio guipuzcoano en la cuantía siguiente:

a) Entitate edo establezimendu iraunkor horiek Gipuzkoan bakarrik tributatzen badute, ordaintzen dituzten errenta guztiak.

a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen exclusivamente al Territorio Histórico de Gipuzkoa, la totalidad de las rentas que satisfagan.

b) Entitate edo establezimendu iraunkor horiek aldi berean Gipuzkoako Zerga Administrazioan eta beste zerga administrazio batzuetan tributatzen badute, Gipuzkoan egindako eragiketa bolumenaren proportzioan ordaintzen diren errenten zatia.

b) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen conjuntamente en la Administración tributaria de Gipuzkoa y en otras Administraciones tributarias, la parte de las rentas que se satisfagan en proporción al volumen de operaciones realizado en Gipuzkoa.

Hala ere, letra honetan jasotako kasuetan, Gipuzkoako Zerga Administrazioa eskuduna izango da etekin guztiei dagozkien zergak ordainarazteko, bai eta ez-egoiliarrei dagozkien itzulketak egiteko ere, baldin eta likidazioa ez-egoiliarraren ordez aurkezten duen pertsonaren, entitatearen edo establezimendu iraunkorraren ohiko bizilekua edo zerga helbidea Gipuzkoan badago. Guztiarekin ere, horrek ez du kentzen beste administrazioei behar den konpentsazioa egitea entitate ordaintzaileak haien lurraldeetan egindako eragiketa bolumenari dagokion zatiarengatik.

No obstante, en los supuestos a que se refiere esta letra, la Administración tributaria de Gipuzkoa será competente para la exacción de la totalidad de los rendimientos, así como para practicar las devoluciones que procedan a los no residentes, cuando las personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la liquidación en representación del no residente tengan su residencia habitual o domicilio fiscal en Gipuzkoa, sin perjuicio de la compensación que proceda practicar a otras Administraciones por la parte correspondiente a la proporción del volumen de operaciones de la entidad pagadora realizado en sus respectivos territorios.

5.– Errenta kontzeptu bakoitza bere jatorriaren arabera kalifikatzeko, artikulu honetan xedatutakoari edo, bestela, urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, ezarritako irizpideei jarraitu behar zaie.

5.– Para la calificación de los distintos conceptos de renta en función de su procedencia se atenderá a lo dispuesto en este artículo y, en su defecto, a los criterios establecidos en la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

14. artikulua.– Errenta salbuetsiak.

Artículo 14.– Rentas exentas.

1.– Honako errenta hauek egongo dira salbuetsita:

1.– Estarán exentas las siguientes rentas:

a) Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Legearen Testu Bateratuak (martxoaren 5eko 5/2004 Errege Dekretu Legegilearen bidez onartua) 14.1.a) artikuluan aipatzen dituen errentak.

a) Las rentas a que se refiere el artículo 14.1.a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.

b) Kapital propioak hirugarrenei lagatzeagatik lortutako interesak eta gainerako etekinak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 35. artikuluan aipatuak, eta, orobat, ondasun higigarrietatik datozen ondare irabaziak, baldin eta horiek guztiak Europar Batasuneko beste estatu batean egoitza duten egoiliarrek establezimendu iraunkorrik gabe lortuak badira edo Europar Batasuneko beste estatu kide batean kokatutako egoiliar horien establezimendu iraunkorrek lortuak badira.

b) Los intereses y demás rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, así como las ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles, obtenidos sin mediación de establecimiento permanente, por residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o por establecimientos permanentes de dichos residentes situados en otro Estado miembro de la Unión Europea.

Entitate baten akzio, partaidetza edo bestelako eskubideak eskualdatzeagatik lortutako ondare irabaziei ez zaie aplikatuko aurreko paragrafoan xedatutakoa, kasu hauek gertatzen badira:

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones, participaciones u otros derechos en una entidad en los siguientes casos:

a´) Entitate horren aktiboa, zuzenean edo zeharka, euskal lurraldean kokaturik dauden ondasun higiezinez osatuta dagoenean nagusiki.

a´) Cuando el activo de dicha entidad consista principalmente, directa o indirectamente, en bienes inmuebles situados en territorio vasco.

b´) Eskualdaketa egin aurreko hamabi hilabeteak hartuta, momenturen batean zergadunak gutxienez entitate horren kapital edo ondarearen 100eko 25eko partaidetza izan duenean, zuzenean edo zeharka.

b´) Cuando, en algún momento, durante el período de doce meses precedente a la transmisión, el contribuyente haya participado, directa o indirectamente, en al menos el 25 por 100 del capital o patrimonio de dicha entidad.

c) Zor publikotik eratorritako etekinak, establezimendu iraunkorrik gabe lortu badira.

c) Los rendimientos derivados de la Deuda Pública, obtenidos sin mediación de establecimiento permanente.

d) Pertsona fisiko nahiz juridiko ez-egoiliarrek establezimendu iraunkorrik gabe Espainian jaulki dituzten baloreengatik sortutako errentak, ordainketen agente gisa diharduten edo baloreen jaulkipen nahiz eskualdaketan bitartekari lana egiten duten erakunde finantzarioek egoitza edonon dutela ere.

d) Las rentas derivadas de valores emitidos en España por personas físicas o entidades no residentes sin mediación de establecimiento permanente, cualquiera que sea el lugar de residencia de las instituciones financieras que actúen como agentes de pago o medien en la emisión o transmisión de los valores.

Hala ere, baloreen titularra establezimendu iraunkor bat denean, aurreko paragrafoan aipatu diren errentak zerga honi lotuta geldituko dira, eta, hala dagokionean, baita konturako atxikipenen sistemari ere. Konturako atxikipena baloreen gordailuzain gisa diharduen finantza-entitate egoiliarrak egingo du.

No obstante, cuando el titular de los valores sea un establecimiento permanente, las rentas a que se refiere el párrafo anterior quedarán sujetas a este Impuesto y, en su caso, al sistema de retención a cuenta, que se practicará por la institución financiera residente que actúe como depositaria de los valores.

e) Ez-egoiliarren kontuengatik zerga honen zergadunei ordaintzen zaizkien etekinak, salbu eta ordainketa Espainiako Bankuak edo atzerriko transakzio ekonomikoei buruzko araudian aipatutako entitate erregistratuek establezimendu iraunkor bati egiten diotenean.

e) Los rendimientos de las cuentas de no residentes, que se satisfagan a contribuyentes por este Impuesto, salvo que el pago se realice a un establecimiento permanente, por el Banco de España o por las entidades registradas a que se refiere la normativa de transacciones económicas con el exterior.

f) Establezimendu iraunkorrik gabe lurralde espainiarrean lortutako errentak, baldin eta nazioarteko itsas edo aire nabigazioan erabiltzen diren edukiontzi, itsasontzi edo aireontziak hutsik errentan eman, laga edo eskualdatzeagatik lortu badira.

f) Las rentas obtenidas en territorio español sin mediación de establecimiento permanente en éste, procedentes del arrendamiento, cesión o transmisión de contenedores o de buques y aeronaves a casco desnudo, utilizados en la navegación marítima o aérea internacional.

Aireontzien kasuan, salbuespena aplikagarria izango da, baita ere, baldin eta nazioarteko bidaietan izandako erabilpen maila handiagoa bada enpresa errentariak erabilitako aireontzi guztiek hegaldietan egindako distantzia osoaren ehuneko 50 baino.

En el caso de aeronaves, la exención se aplicará también cuando el grado de utilización en trayectos internacionales represente más del 50 por ciento de la distancia total recorrida en los vuelos efectuados por todas las aeronaves utilizadas por la compañía arrendataria.

g) Lurralde espainiarrean egoitza duten sozietate filialek Europar Batasuneko beste estatu batzuetan egoiliar diren sozietate nagusiei edo hauek beste estatu kide batzuetan dituzten establezimendu iraunkorrei banatutako mozkinak, beharkizun hauek betetzen badira:

g) Los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en territorio español a sus sociedades matrices residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea o a los establecimientos permanentes de estas últimas situados en otros Estados miembros, cuando concurran los siguientes requisitos:

1) Sozietate biak Europar Batasuneko estatuetan entitate juridikoen mozkinak kargatzen dituzten tributuetako bati lotuta eta ez-salbuetsita egotea -Kontseiluaren 2011ko azaroaren 30eko 2011/96/EB Zuzentarauak, estatu kide desberdinetako sozietate nagusi eta filialen zerga araubide erkideari buruzkoak, 2.a) artikuluko iii) ordinalean aipatutako tributuetako bat izan behar du-, eta establezimendu iraunkorrak zergari lotuta eta salbuetsi gabe egotea haiek kokatuta dauden estatuan.

1) Que ambas sociedades estén sujetas y no exentas a alguno de los tributos que gravan los beneficios de las entidades jurídicas en los Estados miembros de la Unión Europea, a que se refiere el ordinal iii) de la letra a) del artículo 2 de la Directiva 2011/96/Unión Europea del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, y los establecimientos permanentes estén sujetos y no exentos a imposición en el Estado en el que estén situados.

2) Mozkinaren banaketa sozietate filiala likidatzearen ondorioa ez izatea.

2) Que la distribución del beneficio no sea consecuencia de la liquidación de la sociedad filial.

3) Bi sozietateek Kontseiluaren 2011/96/EB Zuzentarauaren I. eranskineko A) letran jasotako formetako bat izatea.

3) Que ambas sociedades revistan alguna de las formas enumeradas en la parte A) del anexo I de la Directiva 2011/96/UE del Consejo.

Sozietate nagusitzat hartuko da beste sozietate baten kapitalean, zuzenean zein zeharka, gutxienez 100eko 5eko partaidetza duen entitatea. Beste entitatea, berriz, sozietate filiala izango da. Partaidetza hori etenik gabe mantendu behar da banatzen den mozkina exijigarri den egunaren aurreko urtean edo, bestela, behar den denboran mantendu behar da urtebetea osatu arte. Azken kasu horretan, ordaindutako zerga kuota epe hori behin igaro ondoren itzuliko da.

Tendrá la consideración de sociedad matriz aquella entidad que posea en el capital de otra sociedad una participación directa o indirecta de, al menos, el 5 por 100. Esta última tendrá la consideración de sociedad filial. La mencionada participación deberá haberse mantenido de forma ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea necesario para completar un año. En este último caso, la cuota tributaria ingresada será devuelta una vez cumplido dicho plazo.

Era berean, sozietate bat nagusitzat hartuko da baldin eta, aipatutako partaidetza portzentajea eskualdatu gabe mantenduta ere, portzentaje hori gutxienez 100eko 3raino murriztu bazaio sozietate filialak eragiketa hauetako bat egitearen ondorioz: Gipuzkoako Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren VI. tituluko VII. kapituluan ezarritako araubide berezira bildutako eragiketetako bat, edo baloreak eskuratzeko eskaintza publikoen eremuko eragiketaren bat. Eragiketa egin ondorengo hiru urteetan hartuko da entitatea sozietate nagusitzat, betiere mozkinak banatzen diren ekitaldian partaidetza ez bada osorik eskualdatzen edo haren portzentajea exijitzen den gutxieneko 100eko 3tik behera geratzen ez bada.

También tendrá la consideración de sociedad matriz aquella entidad que habiendo tenido el mencionado porcentaje de participación pero, sin haberse transmitido la participación, este porcentaje tenido se haya reducido hasta un mínimo del 3 por 100 como consecuencia de que la sociedad filial haya realizado una operación acogida al régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VII del Título VI de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o una operación en el ámbito de ofertas públicas de adquisición de valores. Esta consideración se mantendrá dentro del plazo de tres años desde la realización de la operación en tanto que en el ejercicio correspondiente a la distribución de los dividendos no se transmita totalmente la participación o ésta quede por debajo del porcentaje mínimo exigido del 3 por 100.

Estatu kidean indarrean dauden legeen arabera zehaztuko da egoitza, zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmenetan ezarritakoa eragotzi gabe.

La residencia se determinará con arreglo a la legislación del Estado miembro que corresponda, sin perjuicio de lo establecido en los convenios para evitar la doble imposición.

Aurrekoa hala izanik ere, elkarrekikotasun baldintzapean, erabaki ahal izango da g) letra honetan ezarritakoa honako hauei ere aplikatzea: Kontseiluaren 2011/96/EB Zuzentarauaren I. eranskineko A) letran ezarritakoa ez bezalako forma juridikoa duten sozietate filialei, eta Espainian egoiliar den sozietate filial batek sozietate nagusiari emandako dibidenduei, baldin eta azken horrek filialaren kapitalean duen gutxieneko partaidetza, zuzenean zein zeharka, 100eko 5ekoa bada. Eragiketa Gipuzkoako Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren VI. tituluko VII. kapituluan ezarritako araubide berezira bilduta badago edo baloreak eskuratzeko eskaintza publikoen esparrukoa bada, gutxieneko partaidetza horrek 100eko 3koa izan behar du. Nolanahi ere, beti bete beharko dira letra honetan ezarritako gainerako baldintzak.

No obstante lo previsto anteriormente, se podrá declarar, a condición de reciprocidad, que lo establecido en esta letra g) sea de aplicación a las sociedades filiales que revistan una forma jurídica diferente de las previstas en la letra A) del anexo I de la Directiva 2011/96/UE del Consejo y a los dividendos distribuidos a una sociedad matriz que posea en el capital de una sociedad filial residente en España una participación directa o indirecta de, al menos, el 5 por 100, o el 3 por 100 en el caso de una operación acogida al régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VII del Título VI de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o una operación en el ámbito de ofertas públicas de adquisición de valores, siempre que se cumplan las restantes condiciones establecidas en esta letra.

Letra honetan ezarritakoa ez da aplikatuko sozietate nagusiko boto eskubiderik gehienak, zuzenean edo zeharka, Europar Batasuneko estatuetan egoiliar ez diren pertsona fisiko edo juridikoen esku daudenean. Dena den, salbuespena egingo da sozietate nagusiak sozietate filialaren jarduera enpresarialekin zer ikusia duen jarduera enpresarial bat egiten duenean, haren xedea sozietate filiala bitarteko materialak eta giza baliabideak egoki antolatuz zuzentzea eta kudeatzea denean edo, azkenik, arrazoi ekonomiko baliodunengatik eratu dela frogatzen duenean, hau da, ez dela eratu letra honetan jasotako araubideaz bidegabeki gozatzeko.

Lo establecido en esta letra no será de aplicación cuando la mayoría de los derechos de voto de la sociedad matriz se posea, directa o indirectamente, por personas físicas o jurídicas que no residan en Estados miembros de la Unión Europea, excepto cuando aquélla realice efectivamente una actividad empresarial directamente relacionada con la actividad empresarial desarrollada por la sociedad filial o tenga por objeto la dirección y gestión de la sociedad filial mediante la adecuada organización de medios materiales y personales o pruebe que se ha constituido por motivos económicos válidos y no para disfrutar indebidamente del régimen previsto en esta letra.

Letra honetan xedatutakoa berdin aplikatuko da lurralde espainiarrean egoitza duten sozietate filialek Europako Esparru Ekonomikoko estatuetan dituzten sozietate nagusi egoiliarrei edo azken horiek beste estatu kide batzuetan dituzten establezimendu iraunkorrei banatutako mozkinen kasuan, baldintza hauek betetzen badira:

Lo dispuesto en esta letra se aplicará igualmente a los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en territorio español a sus sociedades matrices residentes en los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo o a los establecimientos permanentes de estas últimas situados en otros Estados integrantes, cuando concurran los siguientes requisitos:

1) Sozietate filialen egoitza kokatuta dagoen Europako Esparru Ekonomikoko estatuek nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmena, informazioa trukatzeko klausulaz hornitua, edo zerga arloko informazioa trukatzeko akordio bat izan behar dute sinatuta Espainiarekin.

1) Los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo donde residan las sociedades filiales hayan suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria.

2) Sozietate horiek Europar Batasuneko estatuetan entitate juridikoen mozkinak kargatzen dituen antzeko tributu bati lotuta egon behar dute, hartatik salbuetsi gabe –Kontseiluaren 2011/96/EB Zuzentarauaren 2.a) artikuluko iii) ordinalean aipatutako tributuetako bat izan behar du-, eta establezimendu iraunkorrek zergari lotuta eta salbuetsi gabe egon behar dute haiek kokatuta dauden estatuan.

2) Se trate de sociedades sujetas y no exentas a un tributo equivalente a los que gravan los beneficios de las entidades jurídicas en los Estados miembros de la Unión Europea, a que se refiere el ordinal iii) de la letra a) del artículo 2 de la Directiva 2011/96/UE del Consejo, y los establecimientos permanentes estén sujetos y no exentos a imposición en el Estado en el que estén situados.

3) Europako Esparru Ekonomikoko estatuetan egoiliar diren sozietate nagusiek Kontseiluaren azaroaren 30eko 2011/96/EB Zuzentarauak I. eranskineko A) letran jasotzen dituen formetako bat izan behar dute.

3) Las sociedades matrices residentes en los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo revistan alguna forma equivalente a las previstas en la letra A) del anexo I de la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre.

4) Letra honetan ezarrita dauden gainerako baldintzak bete behar dira.

4) Se cumplan los restantes requisitos establecidos en esta letra.

h) Espainiako bigarren mailako balore merkatuetan egiten diren balore eskualdaketetatik edo inbertsio funtsetako partaidetzen itzulketetatik eratorritako errentak, baldin eta establezimendu iraunkorrik gabeko pertsona fisiko edo entitate ez-egoiliarrek lortuak badira, eta haien egoitzako estatuak Espainiarekin zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmena sinatuta badauka, informazioa trukatzeko klausulaz hornitua.

h) Las rentas derivadas de las transmisiones de valores o del reembolso de participaciones en fondos de inversión realizados en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores españoles, obtenidas por personas físicas o entidades no residentes sin mediación de establecimiento permanente, que sean residentes en un Estado que tenga suscrito con España un Convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información.

i) Zerga oinarrian integratu gabeko errenten kargura banatutako mozkinak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak 33., 34. eta 35. artikuluetan eta hamalaugarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera, baldin eta jasotzailea lurralde espainiarrean egoitzarik ez duen pertsona fisiko edo entitate bat bada, eta 33. eta 34. artikuluen arabera integratu ez diren errentak sozietate partaidetuak atzerrian egindako jardueren ondorio badira. Ondorio horietarako, banatzen den lehen mozkina zerga oinarrian integratu gabeko errentetatik datorrela ulertuko da.

i) Los beneficios distribuidos con cargo a rentas no integradas en la base imponible, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, 34 y 35, además de en la disposición adicional decimocuarta de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, siempre que el perceptor sea una persona física o una entidad no residente en territorio español y que las rentas no integradas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 34 procedan de actividades realizadas en el extranjero por la sociedad participada. A estos efectos, se entenderá que el primer beneficio distribuido procederá de las rentas no integradas en la base imponible.

Letra honetan xedatutakoa ez da aplikatuko mozkina jasotzen duenaren egoitza erregelamenduz paradisu fiskaltzat hartutako herrialde edo lurralde batean dagoenean. Mozkina banatzen duen entitateak zerga oinarrian integratu gabeko errenten zenbatekoa adierazi beharko du memorian.

Lo dispuesto en esta letra no se aplicará cuando el perceptor del beneficio resida en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. La entidad que distribuya el beneficio deberá mencionar en la memoria el importe de las rentas no integradas en la base imponible.

j) Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Legearen Testu Bateginak, martxoaren 5eko 5/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartuak, 14.3 artikuluan jasotakoaren arabera salbuetsita daudenak.

j) Las que sean declaradas exentas de conformidad con lo previsto en el artículo 14.3 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.

k) Pertsona fisikoek herri administrazioetatik jasotzen dituzten bekak eta bestelako diru-kopuruak, betiere kultura, hezkuntza eta zientzia alorrean izenpeturiko nazioarteko lankidetza akordio eta hitzarmenen ondorioz edo nazioarteko lankidetzari buruzko urteko planaren indarrez ordaintzen bazaizkie.

k) Las becas y otras cantidades percibidas por personas físicas satisfechas por las Administraciones públicas, en virtud de acuerdos y convenios internacionales de cooperación cultural, educativa y científica o en virtud del Plan anual de cooperación internacional.

l) Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak 9. artikuluko 24. zenbakian aipatzen dituen dibidenduak eta mozkin-partaidetzak, 1.500 euroko mugarekin, baldin eta horiek establezimendu iraunkorrik gabeko pertsona fisikoek lortu badituzte, eta pertsona horiek egoiliar badira Europar Batasuneko beste estatu kide batean edo estatu espainiarrarekin zerga arloko informazio-trukea egiten duten herrialde edo lurraldeetan -Gipuzkoako Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorraren hamargarren xedapen gehigarrian jasotzen da informazio-truke hori. Muga hori urte naturalean lortutako etekin guztien gainean aplikatuko da.

l) Los dividendos y participaciones en beneficios a que se refiere el número 24 del artículo 9 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, obtenidos, sin mediación de establecimiento permanente, por personas físicas residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o en países o territorios con los que exista un efectivo intercambio de información tributaria de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, con el límite de 1.500 euros, que será aplicable sobre la totalidad de los rendimientos obtenidos durante el año natural.

m) Pentsio plan eta funtsei buruzko Legearen testu bateginak, azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartuak, araututakoak bezalako pentsio funts baliokideek establezimendu iraunkorrik gabe lortutako dibidenduak eta mozkin-partaidetzak, egoitza Europar Batasuneko beste estatu batean dutenean, bai eta erakunde horiek Europar Batasuneko beste estatu batean kokatutako establezimendu iraunkorren bidez lortutako dibidenduak eta mozkin-partaidetzak ere.

m) Los dividendos y participaciones en beneficios obtenidos sin mediación de establecimiento permanente por fondos de pensiones equivalentes a los regulados en el texto refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, que sean residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o por establecimientos permanentes de dichas instituciones situados en otro Estado miembro de la Unión Europea.

Baldintza hauek betetzen dituzten gizarte aurreikuspeneko entitateak hartzen dira pentsio funts baliokidetzat:

Se consideran fondos de pensiones equivalentes aquellas instituciones de previsión social que cumplan los siguientes requisitos:

– Xede bakarra izatea erretiroa, heriotza, ezintasuna edo mendetasuna gertatzen den unean prestazio osagarri bat ematea, pentsio plan eta funtsei buruzko legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege Dekretuak 8.6 artikuluan jasotako eran.

– Que tengan por objeto exclusivo proporcionar una prestación complementaria en el momento de la jubilación, fallecimiento, incapacidad o dependencia en los mismos términos previstos en el artículo 8.6 del Texto Refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.

– Enpresarien kontribuzioak prestazioa jasoko duen partaideari egoztea zerga ondorioetarako, eta haren esku uztea, modu ezeztaezinean, prestazioa inoiz jasotzeko eskubidea.

– Que las contribuciones empresariales que pudieran realizarse se imputen fiscalmente al partícipe a quien se vincula la prestación, transmitiéndole de forma irrevocable el derecho a la percepción de la prestación futura.

– Beren lehentasunezko zerga araubidea zergak geroratzekoa izatea, hala ekarpenei nola enpresariek egindako kontribuzioei dagokienez.

– Que cuenten con un régimen fiscal preferencial de diferimiento impositivo tanto respecto de las aportaciones como de las contribuciones empresariales realizadas a los mismos.

Araubide horretan, ekarpen eta kontribuzio guztiak, bai eta haien kudeaketan lortutako etekinak ere, prestazioa jasotzen denean zergapetu behar dira.

Dicho régimen debe caracterizarse por la tributación efectiva de todas las aportaciones y contribuciones, así como de la rentabilidad obtenida en su gestión en el momento de la percepción de la prestación.

Letra honetan xedatutakoa berdin aplikatuko zaie Europako Esparru Ekonomikoko estatuetan egoiliar diren pentsio funts baliokideei ere, baldin eta estatu horiek Espainiarekin izenpetu badute edo nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmen bat, informazioa trukatzeko klausula duena, edo zerga informazioa trukatzeko akordio bat.

Lo dispuesto en esta letra se aplicará igualmente a los fondos de pensiones equivalentes residentes en los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo, siempre que estos hayan suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria.

n) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 2009/65/EE Zuzentarauak araututako inbertsio kolektiboko erakundeek establezimendu iraunkorrik gabe lortutako dibidenduak eta mozkin-partaidetzak –zuzentarau horretan koordinatzen dira higigarrien baloreetako inbertsio kolektiboko organismo batzuei dagozkien lege xedapenak, erregelamenduzkoak, eta administratiboak–. Nolanahi ere, salbuespen honen aplikazioak inolaz ere ezin du berekin ekarri tributazioa txikiagoa izatea lurralde espainiarrean helbideratutako inbertsio kolektiboko erakundeei sozietateen gaineko zergan dagokien tasa aplikatuta aterako litzatekeena baino.

n) Los dividendos y participaciones en beneficios obtenidos sin mediación de establecimiento permanente por las instituciones de inversión colectiva reguladas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios; no obstante en ningún caso la aplicación de esta exención podrá dar lugar a una tributación inferior a la que hubiera resultado de haberse aplicado a dichas rentas el mismo tipo de gravamen por el que tributan en el Impuesto sobre Sociedades las instituciones de inversión colectiva domiciliadas en territorio español.

Letra honetan xedatutakoa berdin aplikatuko zaie Europako Esparru Ekonomikoko estatuetan egoiliar diren inbertsio kolektiboko erakundeei ere, baldin eta estatu horiek Espainiarekin izenpetu badute edo nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmen bat, informazioa trukatzeko klausula duena, edo zerga informazioa trukatzeko akordio bat.

Lo dispuesto en esta letra se aplicará igualmente a las instituciones de inversión colectiva residentes en los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo, siempre que estos hayan suscrito un convenio con España para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria.

o) Egoitza Espainiako lurraldean duen sozietate batek edo Europar Batasuneko beste estatu batean egoiliartutako sozietate batek lurralde espainiarrean duen establezimendu iraunkorraren bitartez ordaindutako kanonak edo erregaliak, hain zuzen ere beste estatu kide batean egoiliartutako sozietate bati edo Europar Batasuneko estatu batean egoiliartutako sozietate batek beste estatu kide batean duen establezimendu iraunkorrari ordainduak, baldintza hauek betetzen direnean:

o) Los cánones o regalías satisfechos por una sociedad residente en territorio español o por un establecimiento permanente situado en este de una sociedad residente en otro Estado miembro de la Unión Europea a una sociedad residente en otro Estado miembro o a un establecimiento permanente situado en otro Estado miembro de una sociedad residente de un Estado miembro cuando concurran los siguientes requisitos:

1) Bi sozietateak Kontseiluaren 2003ko ekainaren 3ko 2003/49/EE Zuzentarauaren 3.a) artikuluko iii) ordinalean jasotako tributuetako bati lotuta eta salbuetsi gabe egotea. Batasuneko estatu kideetako sozietate elkartuen arteko interesen eta kanonen ordainketei aplikatu beharreko zerga araubidea ezartzen da zuzentarau horretan.

1) Que ambas sociedades estén sujetas y no exentas a alguno de los tributos mencionados en el artículo 3.a.iii) de la Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros.

2) Bi sozietateek 2003/49/EE Zuzentarauaren eranskinean jasotako formetako bat izatea.

2) Que ambas sociedades revistan alguna de las formas previstas en el anexo de la Directiva 2003/49/CE.

3) Bi sozietateak egoiliar fiskalak izatea Europar Batasunean, eta, errentaren zergapetze bikoitza saihesteko hirugarren estatu batekin sinatutako hitzarmenaren ondorioetarako, ez hartzea hirugarren estatu horretako egoiliartzat.

3) Que ambas sociedades sean residentes fiscales en la Unión Europea y que, a efectos de un convenio para evitar la doble imposición sobre la renta concluido con un tercer Estado, no se consideren residentes de ese tercer Estado.

4) Bi sozietateak sozietate elkartuak izatea. Ondorio horietarako, ulertuko da bi sozietateak sozietate elkartuak direla haietako batek bestearen kapitalean gutxienez 100eko 25eko partaidetza zuzena duenean, edo, bestela, hirugarren sozietate batek haietako bakoitzaren kapitalean duen partaidetza zuzena gutxienez 100eko 25ekoa denean.

4) Que ambas sociedades sean asociadas. A estos efectos, dos sociedades se considerarán asociadas cuando una posea en el capital de la otra una participación directa de, al menos, el 25 por 100, o una tercera posea en el capital de cada una de ellas una participación directa de, al menos, el 25 por 100.

Ezinbesteko baldintza da partaidetza hori etenik gabe edukitzea etekina ordaindu den egunaren aurreko urte osoan, edo bestela, urtebete egin arte behar den denboran.

La mencionada participación deberá haberse mantenido de forma ininterrumpida durante el año anterior al día en que se haya satisfecho el pago del rendimiento o, en su defecto, deberá mantenerse durante el tiempo que sea necesario para completar un año.

5) Bidezkoa den kasuetan, kopuru horiek kengarriak izatea, kokatuta dagoen estatuan, etekinak ordaintzen dituen establezimendu iraunkorrarentzat.

5) Que, en su caso, tales cantidades sean deducibles para el establecimiento permanente que satisface los rendimientos en el Estado en que esté situado.

6) Sozietateak bere onurarako jasotzea ordainketa horiek eta ez, ordea, bitartekari soil gisa edo beste pertsona edo sozietate baten agente baimendu moduan; eta, establezimendu iraunkorra bada, berak jasotako kopuruak benetan lotuta egotea bere jarduerarekin, eta diru sarrera konputagarria izatea kokatuta dagoen estatuan zerga oinarria zehaztearen ondorioetarako.

6) Que la sociedad que reciba tales pagos lo haga en su propio beneficio y no como mera intermediaria o agente autorizado de otra persona o sociedad y que, tratándose de un establecimiento permanente, las cantidades que reciba estén efectivamente relacionadas con su actividad y constituyan ingreso computable a efectos de la determinación de su base imponible en el Estado en el que esté situado.

Letra honetan ezarritakoa ez da aplikatuko etekinak jasotzen dituen sozietatearen boto eskubide gehienak, zuzenean zein zeharka, Europar Batasuneko estatu kideetan egoiliar ez diren pertsona fisiko edo juridikoen eskuetan daudenean, non eta sozietate horrek ez duen frogatzen arrazoi ekonomiko baliodunengatik eratu dela eta bere asmoa ez dela letra honetan jasotako araubideaz bidegabeki gozatzea.

Lo establecido en esta letra no será de aplicación cuando la mayoría de los derechos de voto de la sociedad perceptora de los rendimientos se posea, directa o indirectamente, por personas físicas o jurídicas que no residan en Estados miembros de la Unión Europea, excepto cuando aquélla pruebe que se ha constituido por motivos económicos válidos y no para disfrutar indebidamente del régimen previsto en esta letra.

2.– Paradisu fiskaltzat hartutako herrialde edo lurraldeen bitartez lortutako etekinei edo ondare irabaziei ez zaie inoiz ere aplikatuko aurreko apartatuko b), h) eta l) letretan xedatutakoa.

2.– En ningún caso será de aplicación lo dispuesto en las letras b), h) y l) del apartado anterior a los rendimientos y ganancias patrimoniales obtenidas a través de los países o territorios considerados como paraísos fiscales.

Era berean, aurreko apartatuko g) letran jasotakoa ez da aplikatuko sozietate nagusiaren zerga egoitza edo establezimendu iraunkorra paradisu fiskaltzat hartutako herrialde edo lurralde batean dagoenean.

Tampoco será de aplicación lo previsto en la letra g) del apartado anterior cuando la sociedad matriz tenga su residencia fiscal, o el establecimiento permanente esté situado, en un país o territorio considerado como paraíso fiscal.

15. artikulua.– Zergapetzeko erak eta eragiketa lotuak.

Artículo 15.– Formas de sujeción y operaciones vinculadas.

1.– Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatutako establezimendu iraunkor bidez errentak lortzen dituzten zergadunek establezimendu horri egotz dakiokeen errenta osoarengatik tributatuko dute, errenta horiek non lortu diren alde batera utzita, III. kapituluan xedatutakoarekin bat etorriz.

1.– Los contribuyentes que obtengan rentas mediante establecimiento permanente situado en el Territorio Histórico de Gipuzkoa tributarán por la totalidad de la renta imputable a dicho establecimiento, cualquiera que sea el lugar de su obtención, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo III.

Establezimendu iraunkorrik gabe errentak lortzen dituzten zergadunek bereizita tributatuko dute zergapetu beharreko errenta sortzapen oso edo partzial bakoitzarengatik, haien artean batere konpentsaziorik egin gabe, eta IV. kapituluan ezarritako eran.

Los contribuyentes que obtengan rentas sin mediación de establecimiento permanente tributarán de forma separada por cada devengo total o parcial de renta sometida a gravamen, sin que sea posible compensación alguna entre aquellas y en los términos previstos en el Capítulo IV.

2.– Zerga honen zergadunek haiei lotuta dauden pertsona edo entitateekin egindako eragiketei Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak 42tik 46ra arteko artikuluetan jasotzen dituen xedapenak aplikatuko zaizkie.

2.– A las operaciones realizadas por contribuyentes por este Impuesto con personas o entidades vinculadas a ellos les serán de aplicación las disposiciones establecidas en los artículos 42 a 46 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Ondorio horietarako, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 42.3 artikuluan aipatutakoak izango dira pertsona edo entitate lotuak. Nolanahi dela ere, Gipuzkoan kokatuta dagoen establezimendu iraunkor batek beti izango du lotura bere etxe zentralarekin, etxe zentral horren beste establezimendu iraunkor batzuekin eta etxe zentralari edo haren establezimendu iraunkorrei lotuta dauden beste pertsona edo entitate batzuekin, lurralde espainiarrean egon zein atzerrian egon.

A estos efectos, se considerarán personas o entidades vinculadas las mencionadas en el apartado 3 del artículo 42 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. En cualquier caso, se entenderá que existe vinculación entre un establecimiento permanente situado en territorio guipuzcoano con su casa central, con otros establecimientos permanentes de la mencionada casa central y con otras personas o entidades vinculadas a la casa central o sus establecimientos permanentes, ya estén situados en territorio español o en el extranjero.

Edonola ere, establezimendu iraunkor bidez errentak lortzen dituzten zergadunek kengarriak izan daitezkeen zuzendaritza gastuak eta administrazio gastu orokorrak baloratzeko eskatu diezaiokete Zerga Administrazioari, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak 45. artikuluko 3tik 5era bitarteko apartatuetan xedatutakoaren arabera.

En todo caso, los contribuyentes que obtengan rentas mediante establecimiento permanente podrán solicitar a la Administración tributaria que determine la valoración de los gastos de dirección y generales de administración que resulten deducibles, conforme a lo dispuesto en los apartados 3 a 5 del artículo 45 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ESTABLEZIMENDU IRAUNKOR BIDEZ LORTUTAKO ERRENTAK
RENTAS OBTENIDAS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

16. artikulua.– Establezimendu iraunkorrei egotz dakizkieken errentak.

Artículo 16.– Rentas imputables a los establecimientos permanentes.

1.– Hauek dira establezimendu iraunkorrari egotz dakiokeen errentaren osagaiak:

1.– Componen la renta imputable al establecimiento permanente los siguientes conceptos:

a) Establezimendu iraunkorrak garatzen dituen jarduera edo ustiapen ekonomikoen etekinak.

a) Los rendimientos de las actividades o explotaciones económicas desarrolladas por dicho establecimiento permanente.

b) Establezimendu iraunkorrari atxikitako ondare elementuetatik eratorritako etekinak.

b) Los rendimientos derivados de elementos patrimoniales afectos al establecimiento permanente.

c) Establezimendu iraunkorrari atxikitako ondare elementuetatik eratorritako ondare irabazi edo galerak.

c) Las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de los elementos patrimoniales afectos al establecimiento permanente.

Establezimendu iraunkorrari atxikitako ondare elementutzat hartzen dira establezimenduaren xede den jardueraren garapenari funtzionalki lotutakoak.

Se consideran elementos patrimoniales afectos al establecimiento permanente los vinculados funcionalmente al desarrollo de la actividad que constituye su objeto.

Entitate baten funts propioetan parte-hartzea adierazten duten aktiboak establezimendu iraunkorrari atxikitako ondare elementutzat joko dira soilik, baldin eta establezimendu hori Merkataritzako Erregistroan inskribatutako sukurtsala bada eta erregelamenduz ezarritako baldintzak betetzen badira.

Los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad sólo se considerarán elementos patrimoniales afectos al establecimiento permanente cuando éste sea una sucursal registrada en el Registro mercantil y se cumplan los requisitos establecidos reglamentariamente.

Ondorio horietarako, atxikitako ondare elementutzat hartuko dira desatxiki ondorengo hiru zergaldien barruan eskualdatzen diren elementuak.

A estos efectos, se considerarán elementos patrimoniales afectos los transmitidos dentro de los tres períodos impositivos siguientes al de la desafectación.

2.– Zergadunak berak lehendik inportatutako ondasunak berriro esportatzen dituenean, hau ulertuko da:

2.– En los casos de reexportación de bienes previamente importados por el mismo contribuyente, se considerará:

a) Ez dela izan inongo ondare-aldaketarik, aldi baterako inportatu diren ibilgetuko elementuak badira, erabilera-aldiagatik egindako ordainketei aplikatu beharreko tratamendua eragotzi gabe.

a) Que no se ha producido alteración patrimonial alguna, sin perjuicio del tratamiento aplicable a los pagos realizados por el período de utilización, si se trata de elementos del inmovilizado importados temporalmente.

b) Ondare aldaketa egon dela, establezimendu iraunkorrak garatzen dituen jardueretan erabiltzeko eskuratutako ibilgetuko elementuak badira.

b) Que ha habido alteración patrimonial, si se trata de elementos del inmovilizado adquiridos para su utilización en las actividades desarrolladas por un establecimiento permanente.

c) Jarduera edo ustiapen ekonomiko baten etekina egon dela, positiboa zen negatiboa, izakintzat hartzen diren elementuak badira.

c) Que ha habido rendimiento, positivo o negativo, de una actividad o explotación económica, si se trata de elementos que tengan la consideración de existencias.

17. artikulua.– Establezimendu iraunkor bat baino gehiago.

Artículo 17.– Diversidad de establecimientos permanentes.

1.– Zergadun batek hainbat jarduera-zentro baditu, establezimendu iraunkor desberdintzat joko dira eta, beraz, bereizita zergapetuko dira, zirkunstantzia hauek gertatzen direnean:

1.– Cuando un contribuyente disponga de diversos centros de actividad se considerará que éstos constituyen establecimientos permanentes distintos, y se gravarán en consecuencia separadamente, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Egiten diren jarduerak argi eta garbi bereiz daitezkeenean.

a) Que realicen actividades claramente diferenciables.

b) Bakoitza bere aldetik kudeatzen denean.

b) Que la gestión de las mismas se lleve de modo separado.

2.– Inoiz ere ezin izango dira errentak konpentsatu establezimendu iraunkor desberdinen artean.

2.– En ningún caso será posible la compensación de rentas entre establecimientos permanentes distintos.

18. artikulua.– Zerga oinarria zehaztea.

Artículo 18.– Determinación de la base imponible.

1.– Establezimendu iraunkorraren zerga oinarria sozietateen gaineko zergaren araubide orokorraren xedapenen arabera zehaztuko da, baina hurrengo letretan xedatutakoa ere kontuan hartuta:

1.– La base imponible del establecimiento permanente se determinará con arreglo a las disposiciones del régimen general del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de lo dispuesto en las letras siguientes:

a) Zerga oinarria zehazteko garaian, establezimendu iraunkorrak etxe zentralari edo haren establezimendu iraunkorretako bati ordaindutako kanon, interes edo komisioak ez dira kengarriak izango, laguntza teknikoko zerbitzuen kontraprestazio gisa edo ondasunak zein eskubideak erabiltzeagatik ordaindu badira.

a) Para la determinación de la base imponible, no serán deducibles los pagos que el establecimiento permanente efectúe a la casa central o a alguno de sus establecimientos permanentes en concepto de cánones, intereses, comisiones, abonados en contraprestación de servicios de asistencia técnica o por el uso o la cesión de bienes o derechos.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, atzerriko bankuen establezimendu iraunkorrek haien etxe zentralari edo beste establezimendu iraunkor batzuei, jarduera burutzeko, ordaintzen dizkieten interesak kengarriak izango dira.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, serán deducibles los intereses abonados por los establecimientos permanentes de bancos extranjeros a su casa central, o a otros establecimientos permanentes, para la realización de su actividad.

b) Zerga oinarria zehazteko, establezimendu iraunkorrari zuzendaritza gastuetatik eta administrazio gastu orokorretatik dagokion arrazoizko zatia kengarria izango da, baldintza hauek betetzen badira:

b) Para la determinación de la base imponible será deducible la parte razonable de los gastos de dirección y generales de administración que corresponda al establecimiento permanente, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1) Gastu horiek establezimendu iraunkorraren kontabilitate egoera-orrietan islatzea.

1) Reflejo en los estados contables del establecimiento permanente.

2) Zenbatekoak, banaketa irizpideak eta banaketako moduluak autolikidazioarekin batera aurkeztutako memoria informatiboan agertzea.

2) Constancia, mediante memoria informativa presentada con la autoliquidación, de los importes, criterios y módulos de reparto.

3) Erabilitako egozpen irizpideak arrazionaltasunez eta jarraitasunez aplikatzea.

3) Racionalidad y continuidad de los criterios de imputación adoptados.

Egozpen irizpideen arrazionaltasunari buruzko baldintza betetzat joko da irizpide horiek establezimendu iraunkorrak erabilitako faktoreetan eta faktore horien kostu osoan oinarrituta daudenean.

Se entenderá cumplido el requisito de racionalidad de los criterios de imputación cuando estos se basen en la utilización de factores realizada por el establecimiento permanente y en el coste total de dichos factores.

Aurreko paragrafoan adierazitako irizpidea aplikatzea ezinezkoa denean, magnitude hauetako bat zer erlaziotan dagoen begiratuta egin daiteke egozpena:

En aquellos casos en que no fuese posible utilizar el criterio señalado en el párrafo anterior, la imputación podrá realizarse atendiendo a la relación en que se encuentre alguna de las siguientes magnitudes:

a’) Negozio-zifra.

a’) Cifra de negocios.

b´) Zuzeneko kostu eta gastuak.

b’) Costes y gastos directos.

c´) Jarduera edo ustiapen ekonomikoei atxikitako ibilgetu materialeko elementuetan egindako batez besteko inbertsioa.

c’) Inversión media en elementos de inmovilizado material afecto a actividades o explotaciones económicas.

d´) Jarduera edo ustiapen ekonomikoei atxikitako elementuetan egindako batez besteko inbertsio osoa.

d’) Inversión media total en elementos afectos a actividades o explotaciones económicas.

Apartatu honen arabera kengarriak izan daitezkeen zuzendaritza gastuak eta administrazio gastu orokorrak zehaztekorakoan, aplikagarria izango da, erregelamenduz ezarriko den eran, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak 45. artikuluko 3tik 5era bitarteko apartatuetan aurreikusten duen prozedura.

Será aplicable a la determinación de los gastos de dirección y generales de administración deducibles conforme a este apartado, en la forma que reglamentariamente se determine, el procedimiento previsto en los apartados 3 a 5 del artículo 45 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

c) Zuzenean edo zeharka establezimendu iraunkorrari atxikita dauden entitatearen kapital propioen kostuari dagozkion kopuruak ezin dira egotzi inolaz ere.

c) En ningún caso resultarán imputables cantidades correspondientes al coste de los capitales propios de la entidad afectos, directa o indirectamente, al establecimiento permanente.

d) Ez da aplikagarria izango urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 38. eta 47. artikuluetan eta IV. tituluaren V. kapituluan xedatutakoa.

d) No resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 38 y 47 y en el Capítulo V del Título IV de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

e) Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauan ezarritako berezitasunak aplikatu ahal izango zaizkie foru arau horretako 13. artikuluan aipatzen diren mikroenpresei, enpresa txikiei eta enpresa ertainei, betiere establezimendu iraunkorraren parte den entitate ez-egoiliarra mikroenpresa, enpresa txiki edo ertaintzat jo badaiteke artikulu horretan ezarritakoarekin bat.

e) Serán de aplicación las especialidades establecidas en la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, para las microempresas, pequeñas y medianas empresas a que se refiere el artículo 13 de esa Norma Foral, siempre que la entidad no residente de la que forme parte el establecimiento permanente pudiera tener la consideración de micro, pequeña o mediana empresa, de conformidad con lo establecido en el citado artículo.

2.– Establezimendu iraunkorrak egoitza nagusiarekin edo zergadunaren beste establezimendu iraunkor batzuekin, horiek lurralde espainiarrean egon edo atzerrian egon, nahiz berari lotutako beste sozietate edo pertsonekin egindako eragiketak Gipuzkoako Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak 42.etik 46.era bitarteko artikuluetan jasotako xedapenei jarraituz baloratuko dira.

2.– Las operaciones realizadas por el establecimiento permanente con su casa central o con otros establecimientos permanentes del contribuyente, ya estén situados en territorio español o en el extranjero, o con otras sociedades o personas a él vinculadas, se valorarán con arreglo a las disposiciones de los artículos 42 a 46 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

3.– Establezimendu iraunkorrak zerga oinarri negatiboak konpentsatu ahal izango ditu Gipuzkoako Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 55. artikuluan jasotakoaren arabera.

3.– El establecimiento permanente podrá compensar sus bases imponibles negativas de acuerdo con lo previsto en el artículo 55 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

4.– Honako erregela hauek erabiliko dira establezimendu iraunkor batek egindako eragiketek diru sarreren ziklo merkantil oso bat ixten ez dutenean, baldin eta entitate ez-egoiliarrak edo establezimendu iraunkorretako batek zikloa inolako kontraprestaziorik gabe amaitzen badu, establezimendu iraunkorrak sortutako gastuen estaldura kontuan hartu gabe eta produktu edo zerbitzu guztiak edo zati bat entitate ez-egoiliarraz besteko hirugarrenentzat destinatu gabe:

4.– Cuando las operaciones realizadas por un establecimiento permanente no cierren un ciclo mercantil completo determinante de ingresos, finalizándose este por el contribuyente o por uno o varios de sus establecimientos permanentes sin que se produzca contraprestación alguna, aparte de la cobertura de los gastos originados por el establecimiento permanente, y sin que se destine la totalidad o una parte de los productos o servicios a terceros distintos del propio contribuyente, serán aplicables las siguientes reglas:

a) Establezimendu iraunkorraren sarrerak eta gastuak Gipuzkoako Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 42.etik 46.era bitarteko artikuluetan jasotako arauei jarraituz baloratuko dira. Zerga zorra, orduan, sozietateen gaineko zergaren araudi orokorrean eta artikulu honen aurreko apartatuetan jasotakoaren arabera zehaztuko da.

a) Los ingresos y gastos del establecimiento permanente se valorarán según las normas establecidas en los artículos 42 a 46 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, determinándose la deuda tributaria según las normas aplicables en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades y en lo previsto en los apartados anteriores de este artículo.

b) Horien ordez, erregela hauek erabiliko dira:

b) Subsidiariamente, se aplicarán las siguientes reglas:

1) Zerga oinarria zehazteko, aplikatu behar da establezimendu iraunkorraren xedea den jarduera garatzean izandako gastu osoei buruz Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak ondorio horietarako erabakitzen duen portzentajea. Kopuru horri enpresaren xede ez diren diru sarrera osagarrien zenbateko osoa (interesak edo kanonak) gehituko zaio, bai eta establezimenduari atxikitako ondare elementuetatik eratorritako ondare irabazi eta galerak ere.

1) La base imponible se determinará aplicando el porcentaje que a estos efectos señale la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas sobre el total de los gastos incurridos en el desarrollo de la actividad que constituye el objeto del establecimiento permanente. A dicha cantidad se adicionará la cuantía íntegra de los ingresos de carácter accesorio, como intereses o cánones, que no constituyan su objeto empresarial, así como las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de los elementos patrimoniales afectos al establecimiento.

Erregela honen ondorioetarako, establezimendu iraunkorraren gastuen zenbateko osoa konputatuko da, eta ez da gutxipen edo konpentsaziorik onartuko.

A los efectos de esta regla, los gastos del establecimiento permanente se computarán por su cuantía íntegra, sin que sea admisible minoración o compensación alguna.

2) Kuota osoa kalkulatzeko, karga tasa orokorra aplikatuko zaio zerga oinarriari, aipatutako araubide orokorrean erregulatutako kenkariak aplikagarriak izan gabe.

2) La cuota íntegra se determinará aplicando sobre la base imponible el tipo de gravamen general, sin que sean aplicables en ella las deducciones reguladas en el citado régimen general.

5.– Baldin eta sei hilabetetik gorako iraupena duten eraikuntza, instalazio edo muntai lanak, edo sasoi edo urtaro jakineko jarduera edo ustiapen ekonomikoak, edo natur baliabideen miaketa jarduerak egiten dituzten establezimendu iraunkorrak badira, erregela hauei jarraituz exijituko da zerga:

5.– Tratándose de establecimientos permanentes cuya actividad consista en obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de seis meses, actividades o explotaciones económicas de temporada o estacionales, o actividades de exploración de recursos naturales, el Impuesto se exigirá conforme a las siguientes reglas:

a) Jarduera edo ustiapen ekonomikoetan lurralde gipuzkoarrean establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentei buruz 24.2 eta 25. artikuluetan jasotakoari jarraituz. Ondorio horietarako, erregela hauek erabiliko dira:

a) Según lo previsto para las rentas de actividades o explotaciones económicas obtenidas en territorio guipuzcoano sin mediación de establecimiento permanente en los artículos 24.2 y 25, siendo de aplicación, a estos efectos, las siguientes reglas:

a’) Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errenten sortzapen eta autolikidazioeen aurkezpenari buruz emandako arauak.

a’) Las normas sobre devengo y presentación de autoliquidaciones serán las relativas a las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.

b’) Zergadunak salbuetsita egongo dira kontabilitate eta erregistroari buruzko obligazio orokorrak betetzetik. Dena den, zergadunek gorde eta Zerga Administrazioaren esku utzi beharko dituzte zerga hau dela-eta lortutako sarreren eta egindako ordainketen frogagiriak, bai eta, hala badagokio, atxikipenen eta konturako sarreren frogagiriak eta haiei buruzko aitorpenak ere.

b’) Los contribuyentes quedarán relevados del cumplimiento de las obligaciones contables y registrales de carácter general. No obstante, deberán conservar y mantener a disposición de la Administración tributaria los justificantes de los ingresos obtenidos y de los pagos realizados por este Impuesto, así como, en su caso, de las retenciones e ingresos a cuenta practicados y declaraciones relativas a estos.

Era berean, behartuta egongo dira zentsu aitorpen bat aurkeztera eta Gipuzkoako zerga helbidea aitortzera, bai eta helbide horretan edo aitorpen hartako datuetan egindako aldaketa jakinaraztera ere.

Asimismo, estarán obligados a presentar una declaración censal y declarar su domicilio fiscal en territorio guipuzcoano, así como a comunicar los cambios que se produjesen en este o en los datos consignados en aquélla.

b) Dena den, zergadunak aukeratu dezake aurreko artikuluetan establezimendu iraunkorretarako finkatutako araubide orokorra aplikatzea.

b) No obstante, el contribuyente podrá optar por la aplicación del régimen general previsto para los establecimientos permanentes en los artículos precedentes.

Nolanahi ere, aurreko a) letran adierazitako sistema erabiltzea derrigorrezkoa izango da establezimendu horrek lortutako errenten kontabilitatea bereizita ez daramanean.

Será obligatoria, en cualquier caso, la aplicación del sistema señalado en la letra a) anterior cuando el establecimiento permanente no disponga de contabilidad separada de las rentas obtenidas por dicho establecimiento.

Jardueraren hasierari buruzko zentsu aitorpena aurkezterakoan adierazi beharko da aukera hori.

La opción deberá manifestarse al tiempo de presentar la declaración censal de comienzo de actividad.

c) Inola ere ez zaizkie aplikatuko, aurreko a) letran jasotako sistema hartu duten zergadunei, zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmenetan jasotako erregelak, establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak direnean.

c) No resultarán aplicables, en ningún caso, a los contribuyentes que sigan el sistema previsto en la letra a) anterior las reglas establecidas en los convenios para evitar la doble imposición en los supuestos de rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.

19. artikulua.– Zerga zorra.

Artículo 19.– Deuda tributaria.

1.– Aurreko artikuluaren arabera zehaztutako zerga oinarriari Gipuzkoako Sozietateen gaineko Zergaren 2/2014 Foru Arauaren 56. artikuluaren 1. apartatuan zehaztutako karga tasetatik dagokiona aplikatuko zaio, establezimendu iraunkorraren jarduera hidrokarburo naturalen hobien eta lurrazpiko biltokien azterketa, ikerketa eta ustiaketa denean izan ezik; izan ere, horrelakoetan, foru arau horren 56. artikuluko 6. apartatuan zehaztutako karga tasa aplikatuko zaio.

1.– A la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará el tipo de gravamen que corresponda de entre los previstos en el apartado 1 del artículo 56 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, excepto cuando la actividad del establecimiento permanente fuese la de exploración, investigación y explotación de yacimientos y de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos naturales, en cuyo caso se aplicará el tipo de gravamen establecido en el apartado 6 del artículo 56 de la citada Norma Foral.

2.– Gainera, entitate ez-egoiliarren establezimendu iraunkorrek lortutako errentak atzerrira transferitzen direnean, ezarpen osagarri bat exijituko da, 100eko 20ko karga tasa aplikatuta, establezimendu iraunkorraren errenten kargura transferitutako zenbatekoen gainean, barne hartuta 18.1.a) artikuluan aipatu diren eta establezimendu iraunkorraren zerga oinarria finkatzeko gastu kengarriak izan ez diren ordainketak.

2.– Adicionalmente, cuando las rentas obtenidas por establecimientos permanentes de entidades no residentes se transfieran al extranjero, será exigible una imposición complementaria, al tipo de gravamen del 20 por 100, sobre las cuantías transferidas con cargo a las rentas del establecimiento permanente, incluidos los pagos a que hace referencia el artículo 18.1.a), que no hayan sido gastos deducibles a efectos de fijación de la base imponible del establecimiento permanente.

Ezarpen osagarriaren autolikidazioa eta ordainketa establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentetarako ezarrita dauden moduan eta epeetan egingo dira.

La autoliquidación e ingreso de dicha imposición complementaria se efectuará en la forma y plazos establecidos para las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.

3.– Honako hauei ez zaie aplikatuko ezarpen osagarria:

3.– La imposición complementaria no será aplicable:

a) Zerga egoitza Europar Batasuneko beste estatu batean duten entitateek establezimendu iraunkor bidez lurralde gipuzkoarrean lortutako errentei, non eta hura paradisu fiskaltzat hartutako herrialdea edo lurraldea ez den.

a) A las rentas obtenidas en territorio guipuzcoano a través de establecimientos permanentes por entidades que tengan su residencia fiscal en otro Estado miembro de la Unión Europea, salvo que se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal.

b) Zergapetze bikoitza saihesteko Espainiarekin hitzarmena sinatu duen estatu batean zerga egoitza duten entitateek establezimendu iraunkorren bitartez Gipuzkoan lortutako errentei, baldin eta hitzarmenean espresuki bestelakorik finkatu ez bada eta elkarrekiko tratamendua bada.

b) A las rentas obtenidas en territorio guipuzcoano a través de establecimientos permanentes por entidades que tengan su residencia fiscal en un Estado que haya suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición, en el que no se establezca expresamente otra cosa, siempre que exista un tratamiento recíproco.

4.– Zergaren kuota osoan eta kuota likidoan honako hauek aplika daitezke:

4.– En la cuota íntegra y en la cuota líquida del Impuesto podrán aplicarse:

a) Gipuzkoako Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren V. tituluko II. eta III. kapituluetan aipatutako kenkarien zenbatekoa, foru arau horrek 59. artikuluan jarritako gutxieneko tributazioko erregelak aplikatuta.

a) El importe de las deducciones a que se refieren los Capítulos II y III del Título V de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, con aplicación de las reglas sobre tributación mínima establecidas en el artículo 59 de la mencionada Norma Foral.

b) Atxikipenen, konturako sarreren eta ordainketa zakitatuen zenbatekoa, betiere Gipuzkoako Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 68. artikuluan jasotakoari jarraituz.

b) El importe de las retenciones, de los ingresos a cuenta y de los pagos fraccionados en los términos establecidos en el artículo 68 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

5.– Kenkari desberdinak establezimendu iraunkorraren zirkunstantzien arabera egingo dira. Beraz, ez dira kontuan hartuko entitate beraren beste establezimendu batzuenak.

5.– Las distintas deducciones se practicarán en función de las circunstancias que concurran en el establecimiento permanente, sin que resulten trasladables las de otros distintos del mismo contribuyente.

6.– Benetan egindako atxikipen, konturako sarrera eta ordainketa zatikatuak handiagoak direnean zergaren kuota osoan artikulu honetako aurreko 4 apartatuaren a) letran aipatutako hobari eta kenkariak eginez ateratzen den kopurua baino, Zerga Administrazioak soberakina itzuliko du ofizioz, Gipuzkoako Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 129. artikuluan jasotako epeetan eta baldintzetan.

6.– Cuando las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados efectivamente realizados superen la cantidad resultante de practicar en la cuota íntegra del impuesto las deducciones a que se refiere la letra a) del apartado 4 de este artículo, la Administración tributaria procederá a devolver de oficio el exceso, en los plazos y condiciones previstos en el artículo 129 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

20. artikulua.– Zergaldia eta sortzapena.

Artículo 20.– Período impositivo y devengo.

1.– Zergaldia bat etorriko da establezimendu iraunkorrak aitortutako ekitaldi ekonomikoarekin, eta, ez da hamabi hilabetetik gorakoa izango.

1.– El período impositivo coincidirá con el ejercicio económico declarado por el establecimiento permanente, sin que pueda exceder de doce meses.

Bestelakoa aitortu ez denean, zergaldia urte naturala dela ulertuko da.

Cuando no se hubiese declarado otro distinto, el período impositivo se entenderá referido al año natural.

Zerga honen lehen autolikidazioa aurkeztu behar denean jakinaraziko da zergaldia, espresuki aldatzen ez den bitartean berdina izango dela ulertuz.

La comunicación del período impositivo deberá formularse en el momento en que deba presentarse la primera autoliquidación por este Impuesto, entendiéndose subsistente para períodos posteriores en tanto no se modifique expresamente.

2.– Zergaldia amaitu dela ulertuko da establezimendu iraunkorrak jarduera egiteari utzi dionean edo, bestela, establezimendu iraunkorrak garai batean egindako inbertsioa desatxikitzen duenean, bai eta establezimendu iraunkorra beste pertsona fisiko edo entitate bati eskualdatzen zaionean, etxe nagusiak egoitza aldatzen duenean eta titularra hiltzen denean ere.

2.– Se entenderá concluido el período impositivo cuando el establecimiento permanente cese en su actividad o de otro modo se realice la desafectación de la inversión en su día efectuada respecto del establecimiento permanente, así como en los supuestos en que se produzca la transmisión del establecimiento permanente a otra persona física o entidad, aquéllos en que la casa central traslade su residencia, y cuando fallezca su titular.

3.– Zergaldiaren azken egunean sortuko da zerga.

3.– El Impuesto se devengará el último día del período impositivo.

21. artikulua.– Autolikidazioa.

Artículo 21.– Autoliquidación.

1.– Establezimendu iraunkorrak behartuta egongo dira zerga honen autolikidazioa aurkeztera, horretarako zerga zorra zehaztuz eta ordainduz, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak finkatutako moduan, tokian eta dokumentazioarekin.

1.– Los establecimientos permanentes estarán obligados a presentar autoliquidación, determinando e ingresando la deuda tributaria correspondiente, en la forma, lugar y con la documentación que se determine por la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Autolikidazioa hogeita bost egun naturaleko epean aurkeztuko da zergaldia amaitu ondorengo sei hilabeteetatik aurrera.

La autoliquidación se presentará en el plazo de veinticinco días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo.

2.– Foru arau honek 20.2 artikuluan jasotako kasuetako bat gertatzen denean, aurkezpen epea establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errententzat kasua gertatu den egunetik aurrera izaera orokorrez finkatutako bera izango da, eta ezingo da baimendu entitateen zerrendatik kentzea autolikidazio hori aurkezten ez den bitartean.

2.– Cuando se produzcan los supuestos del artículo 20.2, el plazo de presentación será el previsto con carácter general para las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente a partir de la fecha en que se produzca el supuesto, sin que pueda autorizarse su baja en el Índice de Entidades en tanto no haya sido presentada tal autoliquidación.

22. artikulua.– Betebehar erregistralak, formalak eta kontabilitatekoak.

Artículo 22.– Obligaciones contables, registrales y formales.

1.– Establezimendu iraunkorrak behartuta daude kontabilitatea bereizita eramatera, eragiketei eta haiei atxikitako ondare elementuei dagokienean.

1.– Los establecimientos permanentes estarán obligados a llevar contabilidad separada, referida a las operaciones que realicen y a los elementos patrimoniales que estuviesen afectados a los mismos.

2.– Halaber, behartuta egongo dira Gipuzkoako sozietateen gaineko zergari buruzko zerga araudiaren bitartez entitate egoiliarrei exigitzen zaizkien gainerako betebehar erregistral, formal edo kontabilitatekoak betetzera.

2.– Estarán, asimismo, obligados al cumplimiento de las restantes obligaciones de índole contable, registral o formal exigibles a las entidades residentes por la normativa tributaria guipuzcoana reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

23. artikulua.– Konturako ordainketak.

Artículo 23.– Pagos a cuenta.

1.– Hala badagokio, zerga horren likidazioaren konturako ordainketak egin behar dituzten establezimendu iraunkorrak sozietateen gaineko zergaren konturako ordainketen araubideari lotuta daude, Gipuzkoako sozietateen gaineko zergari buruzko zerga araudiarekin lotutako entitate egoiliarren modu berean.

1.– Los establecimientos permanentes estarán obligados a efectuar, en su caso, pagos a cuenta de la liquidación de este Impuesto en los mismos términos que las entidades residentes sometidas a la normativa tributaria guipuzcoana reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

2.– Halaber, atxikipenak eta konturako ordainketak egitera behartuta egongo dira, Gipuzkoako sozietateen gaineko zergari buruzko zerga araudiarekin lotutako entitate egoiliarren modu berean.

2.– Asimismo, estarán obligados a practicar retenciones e ingresos a cuenta en los mismos términos que las entidades residentes sometidas a la normativa guipuzcoana reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

3.– Establezimendu iraunkorrek egiten dituzten ordainketa zatikatuak eta haiek jasotzen dituzten atxikipenak eta konturako sarrerak Ekonomia Itunaren I. kapituluko 2. eta 3. sekzioetan jasotakoaren arabera egingo dira.

3.– Los pagos fraccionados que realicen los establecimientos permanentes y las retenciones e ingresos a cuenta que se les practiquen por las rentas que perciban, se efectuarán con arreglo a lo previsto en las secciones 2.ª y 3.ª del Capítulo I del Concierto Económico.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ESTABLEZIMENDU IRAUNKORRIK GABE LORTUTAKO ERRENTAK
RENTAS OBTENIDAS SIN MEDIACIÓN DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

24. artikulua.– Zerga oinarria.

Artículo 24.– Base imponible.

1.– Izaera orokorrez, zerga honen zergadunek establezimendu iraunkorrik gabe lortzen dituzten etekinen zerga oinarria horien zenbateko osoa izango da. Aipatutako zenbatekoa kalkulatzeko, 2006ko azaroaren 28ko 35/2006 Legeak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoak eta Sozietateen, Ez-egoiliarren Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergen aldaketa partzialari buruzkoak, emandako arauak erabiliko dira. Dena den, murrizpenak ez dira aplikatuko.

1.– Con carácter general, la base imponible correspondiente a los rendimientos que los contribuyentes por este Impuesto obtengan sin mediación de establecimiento permanente estará constituida por su importe íntegro, determinado de acuerdo con las normas de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, sin que sean de aplicación las reducciones.

2.– Zerbitzu prestazioetan, laguntza teknikoan, ingeniaritzako kontratuetatik eratorritako instalazio edo muntai lanetan eta, oro har, establezimendu iraunkorrik gabe egindako jarduera edo ustiapen ekonomikoak direnean, zerga oinarria kalkulatzeko, sarrera osoei kenduko zaizkie obra, lan edo hornidurei atxikitako langileriaren eta material horniduraren gastuak, erregelamendu bidez jarritako baldintzetan.

2.– En los casos de prestaciones de servicios, asistencia técnica, obras de instalación o montaje derivados de contratos de ingeniería y, en general, de actividades o explotaciones económicas realizadas sin mediación de establecimiento permanente, la base imponible será igual a la diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos de personal, de aprovisionamiento de materiales incorporados a las obras o trabajos y de suministros, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

3.– Berraseguru eragiketetatik eratorritako etekinak direnean, berriz, zerga oinarria berraseguratzaile ez-egoiliarrari berraseguruan lagatutako primen zenbatekoak izango dira.

3.– La base imponible correspondiente a los rendimientos derivados de operaciones de reaseguro estará constituida por los importes de las primas cedidas, en reaseguro, al reasegurador no residente.

4.– Ondare irabazien zerga oinarria zehazteko, arau hauek aplikatuko zaizkio ondare aldaketa bakoitzari: 35/2006 Legeak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoak eta eta Sozietateen, Ez-egoiliarren Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergen aldaketa partzialari buruzkoak, III. tituluko II. kapituluaren 4. sekzioan jasotako arauak (salbu 33. artikuluaren 2. apartatua) eta X. tituluko 6. sekzioan jasotakoak (salbu 94. artikuluaren 1. apartatuko a) letraren bigarren paragrafoa).

4.– La base imponible correspondiente a las ganancias patrimoniales se determinará aplicando, a cada alteración patrimonial que se produzca, las normas previstas en la sección 4.ª del Capítulo II del Título III, salvo el apartado 2 del artículo 33, y en la sección 6.ª del Título X, salvo el segundo párrafo de la letra a) del apartado 1 del artículo 94, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Entitate ez-egoiliarren kasuan, ondare irabazia kosturik gabe egindako eskurapenetik datorrenean, zerga oinarriaren zenbatekoa elementuaren merkatuko ohiko balioa izango da.

En el caso de entidades no residentes, cuando la ganancia patrimonial provenga de una adquisición a título lucrativo, su importe será el valor normal de mercado del elemento adquirido.

Foru arau honek 13. artikuluaren 2. apartatuko k) letraren c') letran aipatzen dituen ondare irabaziak direnean, lurralde gipuzkoarrean kokatutako ondasun higiezinek edo ondasun horien gaineko eskubideek eskualdaketaren momentuan duten merkatu balioaren proportzioan zehaztuko da eskualdaketa balioa, baldin eta estatu espainiarrarekin zerga arloko informazio-trukerik egiten ez duten herrialde edo lurraldeetan egoiliar diren entitateen eskubide edo partaidetzak eskualdatzetik eratortzen badira –Gipuzkoako Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorraren hamargarren xedapen gehigarrian jasotzen da informazio truke hori–.

Tratándose de ganancias patrimoniales a que se refiere la letra c’) de la letra k) del apartado 2 del artículo 13 de esta Norma Foral procedentes de la transmisión de derechos o participaciones en entidades residentes en países o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información tributaria de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, el valor de transmisión se determinará atendiendo proporcionalmente al valor de mercado, en el momento de la transmisión, de los bienes inmuebles situados en territorio guipuzcoano, o de los derechos de disfrute sobre dichos bienes.

5.– Pertsona fisiko ez-egoiliarrak direnean, Gipuzkoako lurraldean kokatutako ondasun higiezinei egotzitako errenta 2006ko azaroaren 28ko 35/2006 Legeak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoak eta Sozietateen, Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergen aldaketa partzialari buruzkoak, 85. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatuko da.

5.– En el caso de personas físicas no residentes, la renta imputada de los bienes inmuebles situados en territorio guipuzcoano se determinará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

6.– Egoitza Europar Batasuneko beste estatu kide batean duten zergadunak direnean, erregela berezi hauek aplikatuko dira:

6.– Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, se aplicarán las siguientes reglas especiales:

1) Establezimendu iraunkorrik gabe lortzen dituzten etekinen zerga oinarria kalkulatzean, 2006ko azaroaren 28ko 35/2006 Legeak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga arautu eta Sozietateen, Ez-egoiliarren eta Ondarearen gaineko Zergen legeak zati batean aldatzen dituenak, aipatzen dituen gastuak kengarriak izango dira baldin eta zergadunak frogatzen badu Espainian lortutako etekinekin zuzenean erlazionatuta daudela eta Espainian egindako jarduerarekin lotura zuzena eta banaezina dutela.

1) Para la determinación de la base imponible correspondiente a los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento permanente, se podrán deducir los gastos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España.

2) Ondare irabazien zerga oinarria kalkulatzeko, ondare aldaketa bakoitzari aplikaziozkoak izango zaizkio 2006ko azaroaren 28ko 35/2006 Legeak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga arautu eta Sozietateen, Ez-egoiliarren eta Ondarearen gaineko Zergen legeak zati batean aldatzen dituenak, III. tituluaren II. kapituluko 4. sekzioan eta X. tituluko 6. sekzioan jasotako arauak, salbu 94. artikuluaren 1. apartatuko a) letraren bigarren paragrafoa.

2) La base imponible correspondiente a las ganancias patrimoniales se determinará aplicando, a cada alteración patrimonial que se produzca, las normas previstas en la sección 4.a del Capítulo II del Título III y en la sección 6.a del Título X, salvo el segundo párrafo de la letra a) del apartado 1 del artículo 94 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

25. artikulua.– Zerga kuota.

Artículo 25.– Cuota tributaria.

1.– Zerga kuota kalkulatzeko, aurreko artikuluaren arabera kalkulatutako zerga oinarriari karga tasa hauek aplikatuko zaizkio:

1.– La cuota tributaria se obtendrá aplicando a la base imponible determinada conforme al artículo anterior, los siguientes tipos de gravamen:

a) Oro har, 100eko 24.

a) Con carácter general, el 24 por 100.

b) 2. artikuluan aipatzen dituen pertsona fisiko ez-egoiliarrek jasotako pentsioak eta gainerako antzeko prestazioak, hura jasotzeko eskubidea sortu duen pertsona edozein izanik ere, eskala honen arabera kargatuko dira:

b) Las pensiones y demás prestaciones similares percibidas por personas físicas no residentes a las que se refiere el artículo 2, cualquiera que sea la persona que haya generado el derecho a su percepción, serán gravadas de acuerdo con la siguiente escala:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

c) 100eko 8.2. artikuluan aipatutako pertsona fisiko ez-egoiliarren lan etekinak, baldin eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadun ez badira eta Espainiako misio diplomatikoetan eta kontsul ordezkaritzetan lan egiten badute, Espainiak bere egiten dituen nazioarteko itunetatik eratorritako berariazko arauen aplikazioa ezinezkoa denean.

c) Los rendimientos del trabajo de personas físicas no residentes a que se refiere el artículo 2, siempre que no sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que presten sus servicios en misiones diplomáticas y representaciones consulares de España en el extranjero, cuando no proceda la aplicación de normas específicas derivadas de los tratados internacionales en los que España sea parte, se gravarán al 8 por ciento.

d) 100eko 1,5: berraseguru eragiketetatik eratorritako etekinak direnean.

d) Cuando se trate de rendimientos derivados de operaciones de reaseguro, el 1,5 por 100.

e) 100eko 4: atzerrian egoitza duten itsas edo aire nabigazioko entitateak direnean, baldin eta beren itsasontzi edo aireontziak Gipuzkoako lurraldean sartzen badira.

e) El 4 por 100 en el caso de entidades de navegación marítima o aérea residentes en el extranjero, cuyos buques o aeronaves toquen territorio guipuzcoano.

f) 100eko 19, hauek direnean:

f) El 19 por 100 cuando se trate de:

1) Entitate baten funts propioetan parte hartzeagatik lortutako dibidenduak eta bestelako etekinak.

1) Dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en los fondos propios de una entidad.

2) Kapital propioak hirugarrenei lagatzeagatik lortutako interesak eta bestelako etekinak.

2) Intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios.

3) Ondare elementuen eskualdaketak direla-eta agerian jartzen diren ondare irabaziak.

3) Ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales.

g) Lan etekinak lurralde espainiarrean egoitzarik ez duten pertsona fisikoek jasotzen badituzte, 100eko 2ko zerga tasa aplikatuko zaie etekin horiei, sasoiko langile atzerritarrentzat eratutako iraupen jakineko kontratuen ondorioz eta lan araudiak ezarritakoaren arabera.

g) Los rendimientos del trabajo percibidos por personas físicas no residentes en territorio español en virtud de un contrato de duración determinada para trabajadores extranjeros de temporada, de acuerdo con lo establecido en la normativa laboral, se gravarán al tipo del 2 por 100.

2.– Establezimendu iraunkorrik gabe diharduten zergadunek Gipuzkoan kokatutako ondasunak eskualdatuz gero, eskuratzailea behartuta egongo da 100eko 3 atxikitzera eta ordaintzera edo, bestela, ondasun horiei dagokien zergaren konturako ordainketaren kontzeptuan hitzartutako kontraprestazioa kontura ordaintzera.

2.– Tratándose de transmisiones de bienes inmuebles situados en Gipuzkoa por contribuyentes que actúen sin establecimiento permanente, el adquirente estará obligado a retener e ingresar el 3 por 100, o a efectuar el ingreso a cuenta correspondiente, de la contraprestación acordada, en concepto de pago a cuenta del impuesto correspondiente a aquéllos.

Apartatu honetan aipatu den konturako ordainketa ez da bidezkoa izango lurralde espainiarrean egoitza duten sozietateen kapital eraketa eta gehikuntzan ondasun higiezinak ematen diren kasuetan.

No procederá el ingreso a cuenta a que se refiere este apartado en los casos de aportación de bienes inmuebles, en la constitución o aumento de capitales de sociedades residentes en territorio español.

Urraketa dela-eta jar daitezkeen zehapenak eragotzi gabe, goian aipatutako atxikipena edo konturako sarrera ordaindu ez bada, atxikipen edo konturako sarrera horren eta zergaren artean txikiena den zenbatekoaren ordainketari atxikita geratuko dira eskualdatu diren ondasunak.

Sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la infracción en que se hubiera incurrido, si la retención o el ingreso a cuenta no se hubiesen ingresado, los bienes transmitidos quedarán afectos al pago del importe que resulte menor entre dicha retención o ingreso a cuenta y el impuesto correspondiente.

3.– 13. artikuluaren 2. apartatuko k) letraren c’) letran aipatzen dituen ondare irabaziak direnean, lurralde gipuzkoarrean kokatutako ondasun higiezinengatik zerga ordaindu beharko da, baldin eta lurralde espainiararekin zerga arloko informazio-trukerik egiten ez duten herrialde edo lurraldeetan egoiliar diren entitateen eskubide edo partaidetzak eskualdatzetik eratortzen badira –Gipuzkoako Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorraren hamargarren xedapen gehigarrian jasotzen da informazio truke hori–.

3.– Tratándose de ganancias patrimoniales a que se refiere el artículo 13.2.k.c’), procedentes de la transmisión de derechos o participaciones en entidades residentes en países o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información tributaria de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, los bienes inmuebles situados en territorio guipuzcoano quedarán afectos al pago del Impuesto.

Dena den, ondasun higiezin horien entitate titularrak zerga egoitza Espainian badu, zuzenean edo zeharka zergadunari entitate horretan dagozkion eskubide edo partaidetzengatik ordaindu beharko da zerga.

No obstante, si el titular de dichos bienes inmuebles fuese una entidad con residencia fiscal en España, quedarán afectos al pago del Impuesto los derechos o participaciones en dicha entidad que, directa o indirectamente, correspondan al contribuyente.

26. artikulua.– Kenkariak.

Artículo 26.– Deducciones.

Kenkari hauek bakarrik egingo dira kuotan:

De la cuota sólo se deducirán:

a) 2006ko azaroaren 28ko 35/2006 Legeak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoak eta Sozietateen, Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergen aldaketa partzialari buruzkoak, 68. artikuluaren 3. apartatuan jasotakoaren arabera emariengatik egin daitezkeen kenkarien zenbatekoak.

a) Las cantidades correspondientes a las deducciones por donativos en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 68 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

b) Zergadunaren errenten gainean egin diren atxikipenak eta konturako sarrerak.

b) Las retenciones e ingresos a cuenta que se hubieran practicado sobre las rentas del contribuyente.

27. artikulua.– Sortzapena.

Artículo 27.– Devengo.

1.– Hona hemen noiz sortuko den zerga:

1.– El Impuesto se devengará:

a) Etekinak badira, exijigarriak direnean edo, bestela, kobrantzaren egunean data hori lehenagokoa bada.

a) Tratándose de rendimientos, cuando resulten exigibles o en la fecha del cobro si ésta fuera anterior.

b) Ondare irabaziak badira, ondarearen bariazioa gertatu denean.

b) Tratándose de ganancias patrimoniales, cuando tenga lugar la alteración patrimonial.

c) Ondasun higiezin hiritarrei egotzitako errentak direnean, urte bakoitzeko abenduaren 31n.

c) Tratándose de rentas imputadas correspondientes a los bienes inmuebles urbanos, el 31 de diciembre de cada año.

d) Gainerako kasuetan, errentak exijigarriak direnean.

d) En los restantes casos, cuando sean exigibles las correspondientes rentas.

2.– 12.2 artikuluan aipatutako ustezko errentak exigigarriak direnean sortuko dira edo, bestela, urte bakoitzeko abenduaren 31n.

2.– Las rentas presuntas a que se refiere el artículo 12.2 se devengarán cuando resultaran exigibles o, en su defecto, el 31 de diciembre de cada año.

3.– Zergaduna hilez gero, egozteko dauden errenta guztiak heriotzaren egunean exijigarriak direla ulertuko da.

3.– En el caso de fallecimiento del contribuyente, todas las rentas pendientes de imputación se entenderán exigibles en la fecha del fallecimiento.

28. artikulua.– Autolikidazioa.

Artículo 28.– Autoliquidación.

1.– Establezimendu iraunkorrik gabe errentak lortzen dituzten zergadunak behartuta egongo dira zergaren autolikidazioa aurkeztera, zerga honi dagokion zerga zorra zehaztuz eta ordainduz, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak finkatzen dituen moduan, tokian eta epeetan.

1.– Los contribuyentes que obtengan rentas sin mediación de establecimiento permanente estarán obligados a presentar autoliquidación, determinando e ingresando la deuda tributaria correspondiente por este Impuesto en la forma, lugar y plazos que se establezcan por la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.

2.– 9. artikuluan definitutako erantzule solidarioek ere autolikidazioa egin eta zorra ordaindu ahal izango dute.

2.– Podrán también efectuar la autoliquidación e ingreso de la deuda los responsables solidarios definidos en el artículo 9.

3.– Zerga honen zergadunei ez zaie exijituko foru arau honen 31. artikuluan aipatutako atxikipena edo konturako sarrera egin zaien errentei buruzko autolikidazioa aurkeztea. Dena den, Inbertsio kolektiboko erakundeei buruzko azaroaren 4ko 35/2003 Legean araututako inbertsio funtsetako partaidetzen itzulketatik eratorritako ondare irabazien kasuan, egindako atxikipena txikiagoa izan denean 24. eta 25. artikulutan jasotakoaren arabera kalkulatutako zerga kuota baino.

3.– No se exigirá a los contribuyentes por este Impuesto la presentación de la autoliquidación correspondiente a las rentas respecto de las que se hubiese practicado la retención o efectuado el ingreso a cuenta a que se refiere el artículo 31 de esta Norma Foral, salvo en el caso de ganancias patrimoniales derivadas del reembolso de participaciones en fondos de inversión regulados en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, cuando la retención practicada haya resultado inferior a la cuota tributaria calculada conforme a lo previsto en los artículos 24 y 25.

29. artikulua.– Betebehar formalak.

Artículo 29.– Obligaciones formales.

1.– 24.2 artikuluan aipatutako errentak lortzen dituzten zergadunak behartuta daude erregelamenduz finkatutako sarrera eta gastuen erregistroak eramatera.

1.– Los contribuyentes que obtengan rentas de las referidas el artículo 24.2 estarán obligados a llevar los registros de ingresos y gastos que reglamentariamente se establezcan.

2.– Atxikipenak eta konturako sarrerak egin behar dituztenean, zentsu aitorpena aurkeztera eta sarrera eta gastuen erregistroak eramatera behartuta egongo dira.

2.– Cuando hubieren de practicar retenciones e ingresos a cuenta, estarán obligados a presentar la declaración censal y a llevar los registros de ingresos y gastos que reglamentariamente se determinen.

30. artikulua.– Konturako ordainketak.

Artículo 30.– Pagos a cuenta.

1.– Establezimendu iraunkorrik gabe jarduten diren zergadunak atxikipenak eta konturako etekinak egitera behartuta daude beraiek ordaintzen dituzten lan etekinei dagokienez, bai eta 24.2 artikuluan aipatutako errentak lortzeko gastu kengarria diren eta atxikipenari lotuta dauden beste etekin batzuei dagokienez ere.

1.– Los contribuyentes que operen sin mediación de establecimiento permanente estarán obligados a practicar las retenciones e ingresos a cuenta respecto de los rendimientos del trabajo que satisfagan, así como respecto de otros rendimientos sometidos a retención que constituyan gasto deducible para la obtención de las rentas a que se refiere el artículo 24.2.

2.– Establezimendu iraunkorrik gabe diharduten zergadunen errentei dagozkien atxikipenak eta konturako sarrerak, berriz, Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatuko ditu bakarrik, ulertzen denean errenta horiek Gipuzkoan lortu direla, 13. artikuluan jasotakoaren arabera.

2.– Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a las rentas obtenidas por los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente se exigirán exclusivamente por la Diputación Foral de Gipuzkoa cuando se entiendan obtenidas las correspondientes rentas en territorio guipuzcoano, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.

Aurreko paragrafoan jasotakoa jasota ere, 13. artikuluaren 2. apartatuko f) eta g) letretan eta h) letrako a’) letran eta k) letrako a’) eta c’) letretan eta 3. apartatuan aipatutako kasuetan, atxikitzera behartutakoari dagokion eta Gipuzkoan lortu den eragiketa bolumenaren proportzioan eskatuko du Gipuzkoako Foru Aldundiak, Ekonomia Itunaren I. kapituluko 3. sekzioaren berariazko erregelak aplikatuz.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos a que se refieren las letras f), g) y las letras a') de la letra h) y a') y c') de la letra k) del apartado 2 y el apartado 3 del artículo 13, se exigirá por la Diputación Foral de Gipuzkoa en proporción al volumen de operaciones realizado en Gipuzkoa correspondiente al obligado a retener, aplicando las reglas específicas de la sección 3.ª del Capítulo I del Concierto Económico.

31. artikulua.– Atxiki eta kontura sartzeko betebeharra.

Artículo 31.– Obligación de retener e ingresar a cuenta.

1.– Honako hauek behartuta egongo dira atxikipena edo konturako sarrera egitera, beraiek ordaintzen dituzten zerga honi lotutako errentei dagokienez.

1.– Estarán obligadas a practicar retención e ingreso a cuenta, respecto de las rentas sujetas a este Impuesto, que satisfagan o abonen:

a) Espainiako lurraldean egoitza duten entitateak, esleipen araubideko entitateak barne.

a) Las entidades, incluidas las entidades en régimen de atribución, residentes en territorio español.

b) Jarduera ekonomikoak egiten dituzten lurralde espainiarreko pertsona fisiko egoiliarrak, haiek ekitaldian ordaintzen dituzten errentei dagokienez.

b) Las personas físicas residentes en territorio español que realicen actividades económicas, respecto de las rentas que satisfagan o abonen en el ejercicio de las mismas.

c) Establezimendu iraunkorraren bitartez jarduten diren zerga honen zergadunak, edo establezimendu iraunkorrik gabe aritzen direnak, baina bakarrik 30. artikuluan aipatutako etekinei dagokienez.

c) Los contribuyentes de este Impuesto mediante establecimiento permanente o sin establecimiento permanente, si bien, en este caso, únicamente respecto de los rendimientos a que se refiere el artículo 30.

d) Foru arau honek 5. artikuluko c) letran aipatutako zergadunak.

d) Los contribuyentes a que se refiere la letra c) del artículo 5.

Misio diplomatikoak eta atzerriko estatuek Espainian dituzten bulego kontsularrak ez dira inoiz ere behartuta egongo atxikipenik edo konturako sarrerarik egitera.

En ningún caso estarán obligadas a practicar retención o ingreso a cuenta las misiones diplomáticas u oficinas consulares en España de Estados extranjeros.

2.– Atxikitzeko obligazioa duten subjektuak behartuta daude zenbateko jakin bat atxikitzera edo kontura sartzera, 24.2 eta 6 artikuluan, 26. artikuluan eta 33.7 artikuluan xedatutakoa kontuan hartu gabe. Zenbateko hori establezimendu iraunkorrik gabe jarduten duten zerga honen zergadunen zerga zorra kalkulatzeko foru arau honetan jaso diren xedapenak edo zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmen batean ezarritakoak aplikatuz ateratzen den kopuruaren parekoa izango da.

2.– Los sujetos obligados a retener deberán retener o ingresar a cuenta una cantidad equivalente a la que resulte de aplicar las disposiciones previstas en esta Norma Foral para determinar la deuda tributaria correspondiente a los contribuyentes por este impuesto sin establecimiento permanente o las establecidas en un convenio para evitar la doble imposición que resulte aplicable, sin tener en consideración lo dispuesto en los artículos 24.2 y 6, 26 y 33.7.

Aurrekoa eragotzi gabe, konturako sarrera kalkulatzeko erregelamenduz xedatutakoari begiratuko zaio.

Sin perjuicio de lo anterior, para el cálculo del ingreso a cuenta se estará a lo dispuesto reglamentariamente.

Apartatu honetako lehen paragrafoan jasotakoa jasota ere, Inbertsio kolektiboko erakundeei buruzko azaroaren 4ko 35/2003 Legean araututako inbertsio funtsetako partaidetzak itzultzen direnean, atxikipena kalkulatzeko oinarria erregelamenduz zehazten dena izango da.

No obstante lo previsto en el primer párrafo de este apartado, en los reembolsos de participaciones en fondos de inversión regulados por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, la base para el cálculo de la retención será la que se determine reglamentariamente.

3.– Atxikitzera edo kontuan sartzera behartutako subjektuak derrigortuta daude sarrera Gipuzkoako Foru Aldundian egitera, obligazio hori ez betetzeak obligazio honetatik salbuestea ekarri gabe.

3.– Los sujetos obligados a retener o a ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el ingreso en la Diputación Foral de Gipuzkoa, sin que el incumplimiento de aquella obligación pueda excusarles de ésta.

4.– Ez da atxikipenik edo konturako sarrerarik egingo hauei dagokienez:

4.– No procederá practicar retención o ingreso a cuenta respecto de:

a) 14. artikuluan edo zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmen batean xedatutakoaren arabera salbuetsita dauden errentak, artikulu honen 5. apartatuan aitortzeko obligazioari buruz jasotakoa baztertu gabe.

a) Las rentas que estén exentas en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 o en un convenio para evitar la doble imposición que resulte aplicable, sin perjuicio de la obligación de declarar prevista en el apartado 5 de este artículo.

Hori hala izanik ere, atxikitzeko edo kontura sartzeko obligazioa egongo da 14. artikuluaren 1. apartatuko l), m) eta n) letretan aipatutako errentei dagokienez.

No obstante lo anterior, sí existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta respecto de las rentas a las que se refieren las letras l), m) y n) del apartado 1 del artículo 14.

Ez da autolikidazteko obligaziorik izango 14. artikuluaren 1. apartatuko c) letran aipatutako etekinei dagokienez.

No existirá obligación de presentar autoliquidación respecto de los rendimientos a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 14.

b) Akzio edo partaidetzen jaulkipen primaren banaketatik edo kapital murrizketatik sortutako etekina. Kasu horietan atxikitzeko edo kontura sartzeko obligazioa erregelamenduz ezarri ahal izango da.

b) El rendimiento derivado de la distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones, o de la reducción de capital. Reglamentariamente podrá establecerse la obligación de practicar retención o ingreso a cuenta en estos supuestos.

c) Establezimendu iraunkorrik gabe jarduten duten zerga honen zergadunei ordaindutako errentak, zerga ordaindu dela edo salbuespena bidezkoa dela frogatzen denean.

c) Las rentas satisfechas o abonadas a contribuyentes por este impuesto sin establecimiento permanente, cuando se acredite el pago del impuesto o la procedencia de la exención.

d) Gipuzkoako Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauan hamalaugarren xedapen gehigarriaren 4. apartatuko c) letran aipatutako errentak.

d) Las rentas a que se refiere la letra c) del apartado 4 de la disposición adicional decimocuarta de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

e) Erregelamenduz finkatzen diren errentak.

e) Las rentas que se establezcan reglamentariamente.

5.– Atxikitzera edo konturako sarrerak egitera behartutako subjektuak berak atxiki edo kontuan sartutako kopuruen autolikidazioa aurkeztu eta Foru Ogasunean ordaindu beharko du Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak finkatzen dituen tokian, moduan eta epeetan, edo autolikidazio negatiboa egingo du haiek egitea egokitu ez denean. Era berean, erregelamenduz erabakitzen diren atxikipen eta konturako sarrerei buruzko urteko laburpena aurkeztuko du.

5.– El sujeto obligado a retener y a practicar ingresos a cuenta deberá presentar autoliquidación y efectuar el ingreso en la Hacienda Foral en el lugar, forma y plazos que establezca la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas de las cantidades retenidas o de los ingresos a cuenta realizados, o autoliquidación negativa cuando no hubiera procedido la práctica de los mismos. Asimismo, presentará un resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta con el contenido que se determine reglamentariamente.

Atxikitzera eta konturako sarrerak egitera behartutako subjektua derrigortuta dago dokumentazioa gordetzera eta, behar diren baldintzetan, atxikipenei edo konturako sarrerei buruzko ziurtagiria luzatzera.

El sujeto obligado a retener y a practicar ingresos a cuenta estará obligado a conservar la documentación correspondiente y a expedir, en las condiciones que se determinen, certificación acreditativa de las retenciones o ingresos a cuenta efectuados.

6.– Artikulu honetan ezarritakoa 25.2 artikuluan xedatutakoa eragotzi gabe ulertuko da.

6.– Lo establecido en el presente artículo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.2.

32. artikulua.– Lan etekinen gainean atxikitzeko betebeharrak, egoitza aldatzen denean.

Artículo 32–. Obligaciones de retención sobre las rentas del trabajo en caso de cambio de residencia.

Nahiz eta zerga honen zergadunak ez izan, atzerrira joateagatik izaera hori hartuko duten besteren konturako langileek Zerga Administrazioari horren berri eman ahal izango diote, lurralde espainiarretik noiz aterako diren jasota utzirik, lan etekinen ordaintzaileak zerga honen zergaduntzat hartzearen ondorio bakarrerako.

Los trabajadores por cuenta ajena que, no siendo contribuyentes por este Impuesto, vayan a adquirir dicha condición como consecuencia de su desplazamiento al extranjero, podrán comunicarlo a la Administración tributaria, dejando constancia de la fecha de salida del territorio español, a los exclusivos efectos de que el pagador de los rendimientos del trabajo les considere como contribuyentes de este Impuesto.

Erregelamenduz ezartzen den prozeduraren arabera, Zerga Administrazioak frogagiria luzatuko die hala eskatzen duten besteren konturako langileei, eta horiek jakinaraziko diote lurralde espainiarrean egoiliarra den edo establezimendu iraunkorra duen lan etekinen ordaintzaileari. Frogagirian jaso behar da noiztik aurrera egingo diren atxikipenak eta konturako sarrerak zerga honengatik.

De acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, la Administración tributaria expedirá un documento acreditativo a los trabajadores por cuenta ajena que lo soliciten, que comunicarán al pagador de sus rendimientos del trabajo residente o con establecimiento permanente en territorio español, y en el que conste la fecha a partir de la cual las retenciones e ingresos a cuenta se practicarán por este Impuesto.

Aurrekoak ez du salbuetsiko langilea Zerga Administrazioari zerga egoitza berria frogatzetik.

Lo anterior no exonerará al trabajador de acreditar su nueva residencia fiscal ante la Administración tributaria.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ENTITATE EZ-EGOILIARREN ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO KARGA BEREZIA
GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE BIENES INMUEBLES DE ENTIDADES NO RESIDENTES

33. artikulua.– Entitate ez-egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia.

Artículo 33.– Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes.

1.– Paradisu fiskaltzat hartutako herrialde edo lurralde batean egoitza duten eta Gipuzkoan edozein titulu dela medio ondasun higiezinen edo horietaz gozatzeko eskubide errealen jabe diren edo halakoak dituzten entitateak sozietateen gaineko zergari lotuta egongo dira karga berezi baten bitartez. Karga berezi hori, urte bakoitzeko abenduaren 31n sortuko da eta sortzapenaren ondorengo urtarrilean aitortu eta ordaindu beharko da Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak finkatzen duen tokian eta moduan.

1.– Las entidades residentes en un país o territorio que tenga la consideración de paraíso fiscal, que sean propietarias o posean en Gipuzkoa, por cualquier título, bienes inmuebles o derechos reales de goce o disfrute sobre los mismos, estarán sujetas a este Impuesto mediante un gravamen especial que se devengará a 31 de diciembre de cada año y deberá declararse e ingresarse en el mes de enero siguiente al devengo, en el lugar y forma que se establezca por la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.

2.– Karga bereziaren zerga oinarria ondasun higiezinen balio katastrala izango da. Balio katastralik ez dagoenean, berriz, aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergaren ondorioetarako aplikagarriak diren xedapenen arabera kalkulatutako balioa erabiliko da.

2.– La base imponible del gravamen especial estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles. Cuando no existiese valor catastral, se utilizará el valor determinado con arreglo a las disposiciones aplicables a efectos del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.

3.– Karga bereziaren tasa 100eko 3 izango da.

3.– El tipo del gravamen especial será del 3 por 100.

4.– Karga bereziaren subjektu pasiboek autolikidazioa eta ordainketa 1. apartatuan jarritako epean ez egiteak berarekin ekarriko du ondasun higiezinen gaineko premiamenduzko prozedura bitartez eskatu ahal izatea. Prozedura hori hasteko, nahikoa izango da Zerga Administrazioak borondatezko ordainketaldia zerga ordaindu gabe amaitu izana ziurtatzea.

4.– La falta de autoliquidación e ingreso por los contribuyentes del gravamen especial en el plazo establecido en el apartado 1 dará lugar a su exigibilidad por el procedimiento de apremio sobre los bienes inmuebles, siendo título suficiente para su iniciación la certificación expedida por la Administración tributaria del vencimiento del plazo voluntario de ingreso sin haberse ingresado el Impuesto.

Karga bereziari lotuta dauden entitateek Gipuzkoan kokatuta dauden ondasun higiezinak eskualdatzen dituztenean, eskualdatutako ondasunak karga berezi hori ordaintzeari lotuta geratuko dira.

Tratándose de transmisiones de bienes inmuebles situados en Gipuzkoa por entidades sujetas al gravamen especial, los bienes transmitidos quedarán afectos al pago del importe de dicho gravamen especial.

5.– Ondasun higiezinen gaineko karga berezia ez zaie hauei eskatuko:

5.– El Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles no será exigible a:

a) Atzerriko estatu eta herri erakundeei, eta nazioarteko organismoei.

a) Los Estados e instituciones públicas extranjeras y los organismos internacionales.

b) Espainian, jarraian edo ohikotasunez, ondasun higiezinaren edukitza soila edo errentamendua ez diren ustiapen ekonomikoak garatzen dituzten entitateei, erregelamenduz jasotakoaren arabera.

b) Las entidades que desarrollen en España, de modo continuado o habitual, explotaciones económicas diferenciables de la simple tenencia o arrendamiento del inmueble, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

c) Ofizialki aitortutako bigarren mailako balore merkatuetan kotizatzen duten sozietateei.

c) Las sociedades que coticen en mercados secundarios de valores oficialmente reconocidos.

6.– 1. apartatuan aipatutakoen arteko entitate bat beste pertsona edo entitate bat edo batzuekin batera ondasun edo eskubideen titularkidea denean, entitate ez-egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia eskatu ahal izango zaio haien titularitatean duen bere partaidetzari proportzionalki dagokion ondasun edo eskubideen balioaren zatiarengatik.

6.– En los supuestos en que una entidad de las mencionadas en el apartado 1 participe en la titularidad de los bienes o derechos junto con otra u otras personas o entidades, el Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes será exigible por la parte del valor de los bienes o derechos que corresponda proporcionalmente a su participación en la titularidad de aquéllos.

7.– Entitate ez egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga bereziaren kuota gastu kengarria izango da, hala badagokio, titulu honetako aurreko artikuluen arabera dagokion sozietateen gaineko zergaren zerga oinarriaren kalkuluaren ondorioetarako.

7.– La cuota del Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes tendrá la consideración de gasto deducible a efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto que, en su caso, correspondiese con arreglo a los artículos anteriores de esta Norma Foral.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
ERRENTA ESLEIPENAREN ARAUBIDEKO ENTITATEAK
ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS

34. artikulua.– Errenta esleipenaren araubideko entitateak.

Artículo 34.– Entidades en régimen de atribución de rentas.

1.– 7. artikuluan aipatutako entitateek, beren kideen artean zerga honen zergadunak izanez gero, aplikatu beharko dute 2014ko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, IV. tituluko VI. kapituluaren 2. sekzioan jasotakoa, kontuan harturik Espainian edo atzerrian eratutako entitateak ote diren kapitulu horretan jasotako berezitasunak aintzat hartzearren.

1.– Las entidades a que se refiere el artículo 7 que cuenten entre sus miembros con contribuyentes de este Impuesto aplicarán lo dispuesto en la Sección 2.ª del Capítulo VI del Título IV de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, con las especialidades previstas en este capítulo según se trate de entidades constituidas en España o en el extranjero.

2.– Era berean, aurreko apartatuan aipatutako entitateetako kideek, zerga honen zergadunak izanez gero, kapitulu honetan jasotako berezitasunak aplikatuko dituzte.

2.– Asimismo, los miembros de las entidades a que se refiere el apartado anterior que sean contribuyentes de este Impuesto aplicarán las especialidades recogidas en este capítulo.

1. SEKZIOA
SECCIÓN 1.ª
LURRALDE ESPAINIARREAN ERATUTAKO ERRENTA ESLEIPENAREN ARAUBIDEKO ENTITATEAK
ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS CONSTITUIDAS EN ESPAÑA

35. artikulua.– Jarduera ekonomikoa egiten duten entitateak.

Artículo 35.– Entidades que realizan una actividad económica.

Gipuzkoan jarduera bat egiten duten errenta esleipenaren araubideko entitateen kasuan, kide ez-egoiliarrak zerga honen establezimendu iraunkorra duten zergadunak izango dira.

En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen una actividad económica en territorio guipuzcoano, los miembros no residentes serán contribuyentes de este Impuesto con establecimiento permanente.

36. artikulua.– Jarduera ekonomikorik egiten ez duten entitateak.

Artículo 36.– Entidades que no realizan una actividad económica.

1.– Lurralde gipuzkoarrean jarduerarik egiten ez dutenean errenta esleipenaren araubideko entitateen kasuan, kide ez-egoiliarrak zerga honen establezimendu iraunkorrik gabeko zergadunak izango dira, eta egozten ez zaien errenta-zatia foru arau honetako IV. kapituluan jasotako arauei jarraituz zehaztuko da.

1.– En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas que no desarrollen una actividad económica en territorio guipuzcoano, los miembros no residentes serán contribuyentes de este Impuesto sin establecimiento permanente y la parte de la renta que les sea atribuible se determinará de acuerdo con las normas del Capítulo IV de esta Norma Foral.

2.– Horrelako kasuan, eta 3. apartatuan jasotakoa eragotzi gabe, errenta esleipenaren araubideko entitateak honako diferentzia hau kontura ordaindu egin beharko du: kide ez-egoiliarrari dagokion atxikipenaren zatiaren eta 31. artikuluan xedatutakoa errenta egotziaren gainean zuzenean aplikatuz aterako litzatekeen atxikipenaren arteko diferentzia.

2.– En este supuesto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, la entidad en régimen de atribución de rentas estará obligada a ingresar a cuenta la diferencia entre la parte de la retención soportada que le corresponda al miembro no residente y la retención que hubiera resultado de haberse aplicado directamente sobre la renta atribuida lo dispuesto en el artículo 31.

3.– Gipuzkoan kokatutako ondasun higiezinak eskualdatuz gero, errenta esleipenaren araubideko entitateko kideetako bat egoiliarra ez denean, eskuratzaileak 25.2 artikulua aplikatuz ateratzen den atxikipena egingo du kide horiei dagokien kontraprestazioaren zatiaren gainean.

3.– Tratándose de transmisiones de bienes inmuebles situados en territorio guipuzcoano, cuando alguno de los miembros de la entidad en régimen de atribución de rentas no sea residente, el adquirente practicará sobre la parte de la contraprestación acordada que corresponda a dichos miembros, la retención que resulte por aplicación del artículo 25.2.

4.– Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak 2. apartatuan aipatutako betebeharra konplitzeko modua, tokia eta epeak zehaztuko ditu.

4.– La diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas determinará la forma, lugar y plazos en que deba cumplirse la obligación mencionada en el apartado 2.

2. SEKZIOA
SECCIÓN 2.ª
ATZERRIAN ERATUTAKO ERRENTA ESLEIPENAREN ARAUBIDEKO ENTITATEAK
ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO

37. artikulua.– Atzerrian eratutako errenta esleipenaren araubideko entitateak.

Artículo 37.– Entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero.

Errenta esleipenaren araubideko entitatetzat hartuko dira atzerrian eratutako entitateak, baldin eta lege espainiarren arabera eratutako errenta esleipenaren araubideko entitateen izaera juridikoaren berdina edo antzekoa badute.

Tendrán la consideración de entidades en régimen de atribución de rentas, las entidades constituidas en el extranjero cuya naturaleza jurídica sea idéntica o análoga a la de las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas de acuerdo con las leyes españolas.

38. artikulua.– Lurralde espainiarrean aritzen diren entitateak.

Artículo 38.– Entidades con presencia en territorio español.

1.– Baldin eta atzerrian eratutako errenta esleipenaren araubideko entitate batek lurralde gipuzkoarrean jarduera ekonomikoa egiten badu eta jarduera osoa edo zati bat edozein motatako instalazio edo lantokietan jarraian edo ohituraz garatzen bada edo lurralde gipuzkoarrean entitatearen izenean eta kontura kontratatzeko baimendutako agente baten bitartez jarduten bada, zerga honen zergaduna izango da eta urteko autolikidazio bat aurkeztu beharko du Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak finkatutako moduan, honako erregela hauei jarraikiz:

1.– Cuando una entidad en régimen de atribución de rentas constituida en el extranjero realice una actividad económica en territorio guipuzcoano, y toda o parte de la misma se desarrolle, de forma continuada o habitual, mediante instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, o actúe en él a través de un agente autorizado para contratar, en nombre y por cuenta de la entidad, será contribuyente de este Impuesto y presentará, en los términos que establezca la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, una autoliquidación anual conforme a las siguientes reglas:

1) Zerga oinarria osatuta egongo da 2014ko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, 55. artikuluan entitateko kide ez-egoiliarrei dagokienez jasotakoaren arabera zehaztutako errentaren zatiaz, errenta non lortu den kontuan hartu Gabe.

1) La base imponible estará constituida por la parte de la renta, cualquiera que sea el lugar de su obtención, determinada conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que resulte atribuible a los miembros no residentes de la entidad.

2) Kuota osoa kalkulatzeko, zerga oinarriari aplikatuko zaio Gipuzkoako Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak 56. artikuluaren 1. apartatuko a) letran jasotako karga tasa.

2) La cuota íntegra se determinará aplicando sobre la base imponible el tipo de gravamen establecido en la letra a) del apartado 1 del artículo 56 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

3) Kuota osoa gutxituko da 19.4 artikuluan establezimendu iraunkor bidez jarduten diren zergadunentzat finkatutako hobariak eta kenkariak nahiz konturako ordainketak aplikatuta, beti ere kide ez-egoiliarrei egozten zaien errentaren zatian.

3) Dicha cuota se minorará aplicando las deducciones que permite el artículo 19.4 para los contribuyentes que operan mediante establecimiento permanente, así como los pagos a cuenta, siempre en la parte correspondiente a la renta atribuible a los miembros no residentes.

2.– Entitate horiek 2014ko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, 56. artikuluan aipatutako aitorpen informatiboa aurkeztu beharko dute, entitateko kide egoiliarrei egozten zaien errentaren zatiagatik.

2.– Estas entidades deberán presentar la declaración informativa a que se refiere el artículo 56 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa por la parte de la renta que resulte atribuible a los miembros residentes de la entidad.

3.– Aurreko 1. apartatuan aipatutako zergadunak behartuta daude zerga honen konturako ordainketa zatikatuak egitera, eta horretarako haien zenbatekoa autolikidatu eta ordainduko dute erregelamenduz finkatutako arauei jarraituz.

3.– Los contribuyentes a que se refiere el apartado 1 anterior, estarán obligados a realizar pagos fraccionados a cuenta de este Impuesto, autoliquidando e ingresando su importe en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

4.– Baldin eta aurreko 1. apartatuan aipatutako entitateetako kide ez-egoiliarretako batek zergapetze bikoitzerako hitzarmena aldarrikatzen badu, ulertuko da kide horiek kuotak ordaindu dituztela entitateak ordaindutako kuotak haiei dagokien zatian.

4.– En el caso de que alguno de los miembros no residentes de las entidades a que se refiere el apartado 1 invoque un convenio de doble imposición, se considerará que las cuotas satisfechas por la entidad fueron satisfechas por éstos en la parte que les corresponda.

39. artikulua.– Lurralde espainiarrean aritzen ez diren entitateak.

Artículo 39.– Entidades sin presencia en territorio español.

1.– Baldin eta atzerrian eratutako errenta esleipenaren araubideko entitate batek lurralde gipuzkoarrean errentak lortzen baditu aurreko artikuluaren 1. apartatuan jasotako moduan jarduerarik egin gabe, kide ez-egoiliarrak zerga honen zergadunak izango dira, eta IV. kapituluan xedatutakoaren arabera zehaztuko da haiei egotzi beharreko errentaren zatia.

1.– Cuando una entidad en régimen de atribución de rentas constituida en el extranjero obtenga rentas en territorio guipuzcoano sin desarrollar en el mismo una actividad económica en la forma prevista en el apartado 1 del artículo anterior, los miembros no residentes serán contribuyentes de este Impuesto sin establecimiento permanente y la parte de renta que les sea atribuible se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV.

2.– Lurralde espainiarrean lortzen diren errenten gaineko atxikipenei edo konturako sarrerei ez zaie aplikatuko 2014ko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, 55. artikuluaren 2. apartatuan xedatutakoa. Honelaxe egingo dira atxikipenak eta konturako sarrerak:

2.– A las retenciones o ingresos a cuenta sobre las rentas que se obtengan en territorio español no les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 55 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Las retenciones e ingresos a cuenta se practicarán de la siguiente forma:

a) Ordaintzaileari frogatzen bazaizkio entitateko kideen egoitza eta haiei errenta egozteko proportzioa, kide bakoitzari aplikatuko zaio norberaren zergaren arabera zirkunstantzia horiengatik dagokion atxikipena.

a) Si se acredita al pagador la residencia de los miembros de la entidad y la proporción en que se atribuya la renta, se aplicará a cada miembro la retención que corresponda a tenor de dichas circunstancias de acuerdo con su impuesto respectivo.

b) Ordaintzailearen ustez aurreko letran deskribatutako zirkunstantziak frogatuta geratzen ez badira, zerga honen arauei jarraituaz egingo du atxikipena edo konturako sarrera, kontuan hartu gabe kideen egoitza eta 14. artikuluan jasotako salbuespenak. 25.1 artikuluan jasotakoaren arabera bidezkoa den atxikipen tasa aplikatuko da.

b) Cuando el pagador no entienda acreditadas las circunstancias descritas en la letra anterior, practicará la retención o ingreso a cuenta con arreglo a las normas de este Impuesto, sin considerar el lugar de residencia de sus miembros ni las exenciones que contempla el artículo 14. El tipo de retención será el que corresponda de acuerdo con el artículo 25.1.

Errenta esleipenaren araubideko entitatea erregelamenduz paradisu fiskaltzat hartutako herrialde edo lurralde batean eratuta dagoenean, aurreko b) letran jasotako erregelari jarraituz egingo da atxikipena, nolanahi ere.

Cuando la entidad en régimen de atribución de rentas esté constituida en un país o territorio considerado como paraíso fiscal, la retención a aplicar seguirá, en todo caso, la regla establecida en la letra b) anterior.

Atxikipena edo konturako sarrera kendu ahal izango da bazkide, oinordeko, komunero edo partaidearen ezarpen pertsonaletik, errentak esleitzen diren proportzio berean.

La retención e ingreso a cuenta será deducible de la imposición personal del socio, heredero, comunero o partícipe, en la misma proporción en que se atribuyan las rentas.

3.– Lurralde gipuzkoarrean kokatutako ondasun higiezinak eskualdatuz gero, errenta esleipenaren araubideko entitateko kideetako bat egoiliarra ez denean, eskuratzaileak 25.2 artikulua aplikatuz ateratzen den atxikipena egingo du kide horiei dagokien kontraprestazioaren zatiaren gainean.

3.– Tratándose de transmisiones de bienes inmuebles situados en territorio guipuzcoano, cuando alguno de los miembros de la entidad en atribución de rentas no sea residente, el adquirente practicará, sobre la parte de la contraprestación acordada que corresponda a dichos miembros, la retención que resulte por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.2.

4.– Artikulu honetan aipatutako entitateek ez dute izango 2014ko urtarrilaren 17ko 3/2004 Foru Arauak, Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, 56. artikuluan aipatutako informazio betebeharrik.

4.– Las entidades a que se refiere este artículo no estarán sometidas a las obligaciones de información a que se refiere el artículo 56 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
BESTE XEDAPEN BATZUK
OTRAS DISPOSICIONES

40. artikulua.– Europako Batasuneko estatuetan egoitza duten zergadunentzako aukera.

Artículo 40.– Opción para contribuyentes residentes en Estados miembros de la Unión Europea.

1.– Zerga honen zergaduna, Europako Batasunean egoiliarra den pertsona fisikoa izanez gero, baldin eta bere ohiko helbidea edo egoitza Europako Batasuneko estatu batean finkatua duela frogatzen badu, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadun gisa Gipuzkoako lurralde historikoan tributatzea aukeratu ahal izango du, baldin eta ondoren aipatuko diren errentak ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan zergaldiaren barruan benetan zergapetu badira eta honako zirkunstantzia hauek gertatzen badira:

1.– El contribuyente por este Impuesto, que sea una persona física residente de un Estado miembro de la Unión Europea, siempre que acredite que tiene fijado su domicilio o residencia habitual en un Estado miembro de la Unión Europea, podrá optar por tributar en el Territorio Histórico de Gipuzkoa en calidad de contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que las rentas que se citan a continuación hayan tributado efectivamente durante el período por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y concurran las siguientes circunstancias:

a) Ekitaldian zehar Espainian lan etekinengatik eta jarduera ekonomikoen etekinengatik gutxienez bere errenta osoaren 100eko 75 lortzea.

a) Que haya obtenido durante el ejercicio en España por rendimientos del trabajo y por rendimientos de actividades económicas, como mínimo, el 75 por 100 de la totalidad de su renta.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan lortutako lan etekinek eta jarduera ekonomikoen etekinek zatirik handiena hartzea Espainian lortutako errenta osoan.

b) Que los rendimientos del trabajo y de actividades económicas obtenidos en el País Vasco representen la mayor parte de la totalidad de la renta obtenida en España.

c) Gipuzkoako lurralde historikoan lortutako lan etekinak eta jarduera ekonomikoen etekinak handiagoak izatea beste bi lurralde historikoetako bakoitzean lortutakoak baino.

c) Que los rendimientos del trabajo y de actividades económicas obtenidos en el Territorio Histórico de Gipuzkoa sean superiores a los obtenidos en cada uno de los otros dos Territorios Históricos.

Aurreko a) eta b) letretan jasotakoaren ondorioetarako, errentak zenbateko garbien arabera kalifikatu eta konputatuko dira, 2006ko azaroaren 28ko 35/2006 Legeak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari eta Sozietateen, Ez-egoiliarren Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergen Legeen aldaketa partzialari buruzkoak, jasotakoari jarraituaz.

A efectos de lo dispuesto en las letras a) y b) anteriores, las rentas se calificarán y computarán por sus importes netos, con arreglo a lo previsto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Aurreko c) letran jasotakoaren ondorioetarako, errentak zenbateko garbien arabera kalifikatu eta konputatuko dira, 2014 urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, jasotakoari jarraituaz.

A efectos de lo dispuesto en la letra c) anterior, las rentas se calificarán y computarán por sus importes netos, con arreglo a lo previsto en la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2.– Kargapeko errenta osatuta egongo da artikulu honetan araututako aukerako araubidera biltzen den zergadunak Espainian lortutako errenta osoez. Errentak zenbateko garbien arabera konputatuko dira, 2014 urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, jasotakoaren arabera zehaztuta.

2.– La renta gravable estará constituida por la totalidad de las rentas obtenidas en España por el contribuyente que se acoge al régimen opcional regulado en este artículo. Las rentas se computarán por sus importes netos, determinados de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

3.– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arauak zergaldiaren barruan zergadunak lortutako errenta guztiei aplikatuz ateratzen den batez besteko tasa izango da karga tasa, kontuan hartu gabe non sortu diren eta ordaintzaileak non duen egoitza, behar bezala frogatutako zirkunstantzia pertsonal eta familiarrak aintzat hartuta.

3.– El tipo de gravamen aplicable será el tipo medio resultante de aplicar las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la totalidad de las rentas obtenidas por el contribuyente en el período, con independencia del lugar donde se hubieran producido y cualquiera que sea la residencia del pagador, teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares que hayan sido debidamente acreditadas.

Batez besteko karga tasa bi zenbaki hamartar jarriz adieraziko da.

El tipo medio de gravamen se expresará con dos decimales.

4.– Zergadun ez-egoiliarrak lurralde espainiarrean zergaldiaren barruan lortutako errenten oinarri likidagarriari batez besteko karga tasa aplikatuz aterako da zerga kuota, oinarri likidagarria pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arauei jarraituz kalkulatuta.

4.– La cuota tributaria será el resultado de aplicar el tipo medio de gravamen a la parte de base liquidable, calculada conforme a las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente a las rentas obtenidas por el contribuyente no residente en territorio español durante el período impositivo que se liquida.

5.– Zergaldia eta zergaren sortzapena Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak zerga honen zergadunentzat jasotakoaren arabera zehaztuko dira.

5.– Para la determinación del período impositivo y del devengo del Impuesto se estará a lo dispuesto por la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, para los contribuyentes por dicho Impuesto.

6.– Artikulu honetan araututako aukerako araubidea aplikaziokoa zaien pertsona fisikoek ez diote utziko zergadun ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergaduna izateari.

6.– Las personas físicas a las que resulte de aplicación el régimen opcional regulado en el presente artículo no perderán su condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

7.– Aukerako araubidea inoiz ere ez zaie aplikatuko erregelamenduz paradisu fiskaltzat hartutako herri edo lurraldeetan egoiliar diren zergadunei.

7.– El régimen opcional no será aplicable en ningún caso a contribuyentes residentes en países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales.

8.– Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak 97. artikuluan jasotako familia unitatearen modalitateetako batean sartzen diren zerga honen zergadunek eskatu ahal izango dute artikulu honetan araututako aukerako araubidea aplikatzeko, foru arau horrek X. tituluan baterako tributazioari buruz jasotako arauak kontuan hartuta, baldin eta erregelamenduz finkatutako baldintzak betetzen badira.

8.– Los contribuyentes por este Impuesto que formen parte de alguna de las modalidades de unidad familiar establecidas en el artículo 97 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, podrán solicitar que el régimen opcional regulado en este artículo les sea aplicado teniendo en cuenta las normas sobre tributación conjunta contenidas en el Título X de la citada Norma Foral, siempre que se cumplan las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

9.– Erregelamendu bidez, aukerako araubide honen edukia garatuko da.

9.– Reglamentariamente se desarrollará el contenido de este régimen opcional.

41. artikulua.– Behin-behineko likidazioa.

Artículo 41.– Liquidación provisional.

1.– Zerga kudeaketako organoek bidezko behin-behineko likidazioa egin ahal izango dute, 2005eko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Zergen Foru Arau Orokorrak, III. tituluaren III. kapituluaren 2. sekzioan jasotakoaren arabera.

1.– Los órganos de gestión tributaria podrán girar la liquidación provisional que proceda, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 2.ª del Capítulo III del Título III de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2.– Aurreko apartatuan jasotakoa Zerga Administrazioak geroago egin dezakeen egiaztapen edo ikerketa eragotzi gabe ulertuko da.

2.– Lo señalado en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de la posterior comprobación e investigación que pueda realizar la Administración tributaria.

42. artikulua.– Zerga zorraren oinordetza.

Artículo 42.– Sucesión en la deuda tributaria.

Zergadunaren heriotza gertatzen denean, kausatzailearen oinordekoak behartuta egongo dira zerga honetan hark ordaindu gabe utzitako zerga obligazioak betetzera, zehapenak izan ezik, 2005eko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Zergen Foru Arau Orokorrak, 39. artikuluan xedatutakoaren arabera.

En los supuestos de fallecimiento del contribuyente, los sucesores del causante quedarán obligados a cumplir las obligaciones tributarias pendientes del mismo por este Impuesto, con exclusión de las sanciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

43. artikulua.– Zergadunaren ondare erantzukizuna.

Artículo 43.– Responsabilidad patrimonial del contribuyente.

Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan sortutako zorrak Kode Zibilaren 1365. artikuluan aipatutakoen izaera bera izango dute. Beraz, zuzenean ezkontza ondasunen bitartez kitatuko dira edozein ezkontidek Herri Ogasunaren aurrean kontzeptu hori dela-eta hartutako zorrak.

Las deudas tributarias por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes tendrán la misma consideración que las referidas en el artículo 1.365 del Código Civil y, en consecuencia, los bienes gananciales responderán directamente frente a la Hacienda Pública por las deudas que, por tal concepto, hayan sido contraídas por cualquiera de los cónyuges.

Aurreko paragrafoan jasotakoa 2003ko maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera osatutako izatezko bikoteei aplikatuko zaie, bikoteko kideek finkatutako ondarezko araubide ekonomikoari Kode Zibileko xedapen bera aplikaziozkoa izan eta zergaduna establezimendu iraunkor bidez jarduten denean.

Lo previsto en el párrafo anterior resultará aplicable a las parejas de hecho que estén constituidas de acuerdo con lo previsto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, cuando al régimen económico patrimonial establecido por los miembros de la misma le resulte de aplicación dicho precepto del Código Civil y el contribuyente opere mediante establecimiento permanente.

44. artikulua.– Urraketak eta zehapenak.

Artículo 44.– Infracciones y sanciones.

Zerga honen urraketak Gipuzkoako Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorrean eta hori garatzen duen araudian xedatutakoaren arabera sailkatu eta zehatuko dira.

Las infracciones tributarias en este Impuesto se calificarán y sancionarán con arreglo a lo dispuesto en la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa y en la normativa dictada en desarrollo de la misma.

45. artikulua.– Ordena jurisdikzionala.

Artículo 45.– Orden jurisdiccional.

Bide ekonomiko-administratiboa amaitu ondoren, administrazioarekiko auzi jurisdikzioa jurisdikzio bakarra izango da Administrazioaren eta zergadun, atxikitzaile eta gainerako zergapekoen artean gerta daitezkeen gatazkak erabakitzeko, foru arau honetan aipatutako gaiei dagokienez.

La jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamiento de la vía económico-administrativa, será la única competente para dirimir las controversias de hecho y de derecho que se susciten entre la Administración y los contribuyentes, retenedores y demás obligados tributarios en relación con cualquiera de las cuestiones a que se refiere la presente Norma Foral.

46. artikulua.– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren konturako ordainketen kenkaria.

Artículo 46.– Deducción de pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Zergadun bat egoitza aldatzeagatik bihurtzen bada zergadun ez egoiliar, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kontura urte hasieratik Zerga Administrazioaren aurrean egoitza aldaketa frogatzen duen arte egin dituen ordainketak zerga honen atxikipenak edo konturako sarrerak direla joko da baldin eta konturako ordainketa horiek zergadunak jaso dituen eta zerga honi atxikita dauden errentei badagozkie.

Cuando un contribuyente adquiera su condición por cambio de residencia, tendrán la consideración de retenciones o ingresos a cuenta de este Impuesto los pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas practicados desde el inicio del año hasta que se acredite ante la Administración tributaria el cambio de residencia, cuando dichos pagos a cuenta correspondan a rentas sujetas a este impuesto percibidas por el contribuyente.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Araudiari buruzko aipamenak.

Primera.– Remisiones normativas.

Gipuzkoako lurralde historikoko zerga araudian foru arau honetan indargabetzen den Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren apirilaren 26ko 2/1999 Foru Arauari buruz egiten diren aipamen guztiak foru arau honetako xedapenei buruzkoak direla ulertuko da.

Todas las referencias contenidas en la normativa tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa a la Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que se deroga en la presente Norma Foral, se entenderán hechas a los preceptos correspondientes de esta última.

Bigarrena.– Ondare sozietateen mozkinen banaketa eta partaidetzen eskualdaketa ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan.

Segunda.– Distribución de beneficios y transmisión de participaciones de sociedades patrimoniales en el Impuesto sobre la Renta de los no Residentes.

1.– Ondare sozietateen araubide berezia aplikatu den zergaldietan lortutako mozkinak banatzen direnean, establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergako zergadun diren pertsona fisikoek Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren bosgarren xedapen gehigarriaren 1. apartatuan ezartzen dena aplikatuko dute, edozein delarik ere ondare sozietateek lortutako mozkinak banatzen dituen entitatea, banaketa egiten den garaia edo entitateei garai horretan aplikatzekoa zaien zerga araubidea.

1.– En el supuesto de distribución de beneficios obtenidos en ejercicios en los que haya sido de aplicación el régimen especial de las sociedades patrimoniales, cualquiera que sea la entidad que reparta los beneficios obtenidos por las mismas, el momento en el que el reparto se realice y el régimen fiscal aplicable a las entidades en ese momento, las personas físicas con establecimiento permanente contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes aplicarán lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional quinta de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2.– Ondare sozietateen partaidetzak eskualdatzen badira, kontuan hartu gabe noiz banatzen diren eta zein zerga araubide aplikatzen den une hartan, Gipuzkoako Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak bosgarren xedapen gehigarriaren 2. apartatuan jasotakoa aplikatu behar da, betiere eskualdatzailea ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadun den establezimendu iraunkorra duen pertsona fisikoa bada.

2.– En el supuesto de transmisión de participaciones en sociedades patrimoniales, cualquiera que sea el momento en el que se realice la transmisión y el régimen fiscal aplicable a las entidades en ese momento, siempre que el transmitente sea una persona física con establecimiento permanente contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se aplicará lo dispuesto en apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Hirugarrena.– Adiskidantzazko prozedurak.

Tercera.– Procedimientos amistosos.

1.– Beste estatu batzuetako administrazioekin nazioarteko hitzarmen eta itunak gauzatzean sor daitezkeen gatazkak hitzarmen edo itunetan jasotako adiskidantzazko prozeduren bidez konponduko dira, bidezko errekurtso edo erreklamazioak aurkezteko eskubidea eragotzi gabe.

1.– Los conflictos que pudieran surgir con Administraciones de otros Estados en la aplicación de los convenios y tratados internacionales se resolverán de acuerdo con los procedimientos amistosos previstos en los propios convenios o tratados, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos o reclamaciones que pudieran resultar procedentes.

2.– Bi administrazioen artean adiskidantzazko prozedura baten barruan adostutako akordioa, era berean, horrek irmotasuna hartzen duen momentuan edo zergaldian gauzatuko da, erregelamenduz ezartzen den moduan.

2.– La aplicación del acuerdo alcanzado entre ambas Administraciones en el ámbito de un procedimiento amistoso se realizará en el momento o período en que el acuerdo adquiera firmeza, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

3.– Ondorio horietarako, erregelamenduz ezarriko da adiskidantzazko prozedurak bideratu eta amaierako akordioa gauzatzeko prozedura.

3.– A estos efectos, reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la resolución de estos procedimientos amistosos, así como para la aplicación del acuerdo resultante.

4.– Ezin izango da batere errekurtsorik aurkeztu aipatutako akordioen aurka. Nolanahi ere, horrek ez du eragotziko akordio horiek gauzatzeko ematen diren egintza administratiboen aurka errekurtsoak jartzea.

4.– No podrá interponerse recurso alguno contra los citados acuerdos, sin perjuicio de los recursos previstos contra el acto o actos administrativos que se dicten en aplicación de dichos acuerdos.

5.– Adiskidantzazko prozedurak tramitatzean, ez da sortuko berandutza interesik.

5.– Durante la tramitación de los procedimientos amistosos no se devengarán intereses de demora.

6.– 1) Adiskidantzazko prozeduretan, zorraren ordainketa automatikoki etenda geratuko da, interesatuak eskatuta, baldin eta bermatzen badira zorraren zenbatekoa eta etena eskatzean bidezkoak izan daitezkeen errekarguak, betiere erregelamenduz jasotzen denari jarraituz.

6.– 1) En los procedimientos amistosos, el ingreso de la deuda quedará suspendido automáticamente a instancias del interesado cuando se garantice su importe y los recargos que pudieran proceder en el momento de la solicitud de la suspensión, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Ezin izango da zorraren ordainketa eten aurreko paragrafoan jasotakoaren arabera, etena bide administratiboan edo jurisdikzionalean eskatu daitekeen bitartean.

No se podrá suspender el ingreso de la deuda, de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, mientras se pueda solicitar la suspensión en vía administrativa o jurisdiccional.

2) Bakarrik berme hauek onartuko dira aurreko zenbakian aipatutako eten automatikoa lortzeko:

2) Las garantías admisibles para obtener la suspensión automática a la que se refiere el número anterior serán exclusivamente las siguientes:

a) Diruaren edo balore publikoen gordailua.

a) Depósito de dinero o valores públicos.

b) Kreditu entitate edo elkarrekiko bermerako sozietate baten abal edo fidantza solidarioa, edo kauzio aseguruko ziurtagiria.

b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.

3) Adiskidantzazko prozedurek ez badute zor osoa hartzen, adiskidantzazko prozedurek eragindako zenbatekora mugatuko da apartatu honetan jasotako etena.

3) Si los procedimientos amistosos no se refieren a la totalidad de la deuda, la suspensión prevista en este apartado se limitará al importe afectado por los procedimientos amistosos.

Laugarrena.– 2014ko ekitaldian establezimendu iraunkorraren bitartekaritzarik gabe lortutako errentei aplikagarri zaien zergaren karga tasa.

Cuarta.– Tipo de gravamen del Impuesto aplicable a las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente en el ejercicio 2014.

Foru arau hau indarrean jartzen denetik 2014ko abenduaren 31ra arte, foru arau honetako 25. artikuluaren 1. apartatuko a) eta f) letretan jasotako karga tasak 100eko 24,75 eta 21 izango dia hurrenez hurren.

Desde la entrada en vigor de la presente norma foral hasta el 31 de diciembre de 2014, los tipos de gravamen previstos en las letras a) y f) del apartado 1 del artículo 25 de la presente norma foral, serán del 24,75 y del 21 por 100, respectivamente.

Bosgarrena.– Salbuespen partziala ondasun higiezin jakin batzuen eskualdaketaren ondoriozko ondare irabazietan.

Quinta.– Exención parcial en ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de determinados bienes inmuebles.

100eko 50eko salbuespena izango dute lurralde espainiarreko establezimendu iraunkorraren bitartekaritzarik gabe lortu diren eta Gipuzkoako lurralde historikoan kokatutako ondasun higiezinen besterentzetik eratorriak diren ondare irabaziek, baldin eta 2012ko maiatzaren 12tik aurrera eta 2012ko abenduaren 31ra bitartean eskuratu badira.

Estarán exentas en un 50 por 100 las ganancias patrimoniales obtenidas sin mediación de establecimiento permanente en territorio español, derivadas de la enajenación de bienes inmuebles urbanos situados en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, que hubiesen sido adquiridos a partir del 12 de mayo de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2012.

Kasu bitan, baina, ez da aplikatuko aurreko paragrafoan ezarritakoa: batetik, 2006ko azaroaren 28ko 35/2006 Legearen hogeita hamazazpigarren xedapen gehigarriaren bigarren paragrafoko baldintzak betetzen direnean (lege horrek pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen du eta sozietateen gaineko zergari, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergari eta ondarearen gaineko zergari buruzko legeen alderdi batzuk aldatzen ditu); bestetik, entitateen kasuan, Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren hamaseigarren xedapen gehigarriaren azken paragrafoko baldintzak betetzen direnean (testu hori 2004ko martxoaren 5eko 4/2004 Errege Dekretu Legegilearen bidez onetsi zen).

No resultará de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior cuando concurran las circunstancias previstas en el segundo párrafo de la Disposición Adicional trigésimo séptima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, o tratándose de entidades, las circunstancias previstas en el último párrafo de la Disposición Adicional Decimosexta del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Seigarrena.– Loteria eta apustu jakin batzuetatik eratorritako sarien gaineko karga berezia.

Sexta.– Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.

1.– Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren hemezortzigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakiko a) letran zehaztutako sariei, establezimendu iraunkorrik gabeko zergadunek lortutakoak badira, karga berezi bat ezarriko zaie zerga honetan, arauan xedatzen den moduan eta ondoren ezartzen diren espezialitateekin.

1.– Estarán sujetos a este Impuesto, mediante un gravamen especial, los premios incluidos en la letra a) del apartado 1 de la disposición adicional decimoctava de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en los términos establecidos en la misma, obtenidos por contribuyentes sin mediación de establecimiento permanente, y con las especialidades establecidas a continuación.

2.– Xedapen gehigarri honetan jasotako sariak direla-eta atxikipena edo konturako sarrera egin beharko da, foru arau honetako 31. artikuluan ezarritako moduan. Halaber, atxikipena edo konturako sarrera egin beharko da, baldin eta saria salbuetsita badago zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmen batean xedatutakoa dela bide.

2.– Los premios previstos en esta disposición adicional estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta en los términos previstos en el artículo 31 de esta Norma Foral. Asimismo, existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta cuando el premio esté exento en virtud de lo dispuesto en un convenio para evitar la doble imposición que resulte aplicable.

Atxikipena edo konturako sarrera 100eko 20 izango da. Atxikipenaren edo konturako sarreraren oinarria karga bereziaren zerga oinarriaren zenbatekoa izango da.

El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el 20 por 100. La base de retención o ingreso a cuenta vendrá determinada por el importe de la base imponible del gravamen especial.

3.– Xedapen gehigarri honetan jasotako sariak lortu dituzten zergadunek ez dute autolikidaziorik aurkeztu beharko karga berezi hau dela-eta.

3.– Los contribuyentes que hubieran obtenido los premios previstos en esta disposición adicional no estarán obligados a presentar una autoliquidación por este gravamen especial.

Hala ere, autolikidazioa aurkeztu beharko da, baldin eta lortutako saria Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren hemezortzigarren xedapen gehigarriko 2. apartatuan ezarritako zenbateko salbuetsitik gorakoa bada edo atxikipenik edo konturako sarrerarik egin ez bada lehen adierazitako 2. apartatuan xedatutakoarekin bat. Halakoetan, zehaztu beharko da zein den kasuan kasuko zerga-zorraren zenbatekoa, eta Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak ezartzen dituen lekuan, moduan eta epeetan ordainduko da zor hori.

No obstante, existirá obligación de presentar la citada autoliquidación cuando el premio obtenido hubiera sido de cuantía superior al importe exento previsto en el apartado 2 de la disposición adicional decimoctava de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o no se hubiera practicado retención o ingreso a cuenta conforme a lo previsto en el apartado 2 anterior, debiendo determinar el importe de la deuda tributaria correspondiente, e ingresar su importe en el lugar, forma y plazos que establezca la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.

4.– Karga berezi hau dela-eta Zerga Administrazioan egindako sarreren edo jasandako konturako atxikipenen zenbatekoak handiagoak badira zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmen baten aplikazioaren ondoriozko kopuruak baino, hitzarmen hori aplikatzea eskatu ahal izango da, bai eta, ondorioz, dagokion itzulketa egitea ere, erregelamendu bidez ezarritako baldintzetan.

4.– Cuando se hubieran ingresado en la Administración tributaria cantidades, o soportado retenciones a cuenta por este gravamen especial, en cuantías superiores a las que se deriven de la aplicación de un convenio para evitar la doble imposición, se podrá solicitar dicha aplicación y la devolución consiguiente, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Zerga Administrazioak itzulketaren eskaeran ageri diren datuak eman ahal izango dizkio zergadunaren egoitza dagoen estatuari, elkarren laguntzari buruzko araudian ezarritako moduan eta mugekin.

La Administración tributaria podrá facilitar al Estado de residencia del contribuyente los datos incluidos en dicha solicitud de devolución, en los términos y con los límites establecidos en la normativa sobre asistencia mutua.

5.– Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren esparruan, establezimendu iraunkorrik gabeko zergadunek xedapen gehigarri honetan zehazten diren sariak lortzen badituzte, arestian aipatutako karga berezia besterik ezingo zaie ezarri sarioi.

5.– En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes los premios previstos en esta disposición adicional, obtenidos por contribuyentes sin mediación de establecimiento permanente, solo podrán ser gravados por este gravamen especial.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Pertsona fisikoak diren establezimendu iraunkorrik gabeko zergadunei 2004ko martxoaren 5eko 5/2004 Errege Dekretu Legegileak, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren testu bateratuari buruzkoak, xedapen iragankor bakarrean jasotakoa aplikatuko zaie.

A los contribuyentes sin establecimiento permanente que sean personas físicas les será aplicable lo previsto en la disposición transitoria única del texto refundido del Impuesto sobre la Renta de no Residentes aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1.– Foru arau hau indarrean jartzean, bertan xedatutakoarekin bateraezinak diren xedapen guztiak indargabetuta geldituko dira, eta, bereziki, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren apirilaren 26ko 2/1999 Foru Araua.

1.– A la entrada en vigor de la presente Norma Foral quedarán derogadas cuantas disposiciones sean incompatibles con lo dispuesto en la misma y, en particular la Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

2.– Foru arau honetan bildutako ahalmenak direla bide emandako arauak indarrean jarri arte, indarrean jarraituko dute Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren apirilaren 26ko 2/1999 Foru Araua garatzeko erregelamenduzko xedapenek, foru arau honetan xedatutakoaren aurkakoak ez diren heinean.

2.– Hasta la entrada en vigor de las normas reglamentarias que se dicten en virtud de las habilitaciones contenidas en esta Norma Foral, conservarán su vigencia, en tanto no se opongan a lo previsto en la presente Norma Foral, las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

3.– Aurreko 1. apartatuan aipatutako xedapenak indargabetzeak ez dio kalterik egingo haien indarraldian sortutako betebeharren gainean Foru Ogasunari dagozkion eskubideei.

3.– La derogación de las disposiciones a que se refiere el apartado 1 no perjudicará los derechos de la Hacienda Foral respecto a las obligaciones devengadas durante su vigencia.

AMAIERAKO XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

1.– Baimena ematen zaie Foru Aldundiari eta Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuari foru arau hau garatu eta gauzatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzaten.

1.– Se autoriza a la Diputación Foral y a la diputada o al diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Norma Foral.

2.– Foru arau hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean. Zergadunak establezimendu iraunkor bitartez jardunez gero, 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren zergaldiei aplikatuko zaie.

2.– La presente Norma Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. En el caso de contribuyentes que operen mediante establecimiento permanente, esta Norma Foral será de aplicación a los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2014.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana