Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

25. zk., 2016ko otsailaren 8a, astelehena

N.º 25, lunes 8 de febrero de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
552
552

12/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa. Honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko funtzionarioek, estatutupeko langileek eta lan-kontratuko langileek 2016. urtean izango duten urteko lanaldia ezartzen da.

DECRETO 12/2016, de 2 de febrero, por el que se establece la jornada de trabajo anual para el año 2016 para el personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko funtzionarioen, estatutupeko langileen eta lan-kontratuko langileen baimenei dagokienez, 2010eko urtarrilaren 19ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiz, Euskal Autonomia Erkidegoko Negoziazio Mahai Orokorraren Akordioa onartu zen, 2010eko eta 2011ko ordainsarien igoerari eta enplegu publikorako neurriei buruzkoa. Erabaki horren zortzigarren paragrafoan, 6 eguneko baimena xedatzen da norberaren gauzetarako, Administrazio Orokorraren eta Ertzaintzaren eremuetan. Urteko lanaldiari 45 ordu kenduta zenbatzen da baimen hori, eta denbora horrek osoki hartzen eta konpentsatzen du Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 48.1.k) artikuluan xedatutako norberaren gauzak egiteko baimena. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langileei dagokienez, 2007., 2008. eta 2009. urteetarako Osakidetzako langileen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzen duen abenduaren 18ko 235/2007 Dekretuko 50. artikuluaren lehen idatzi-zatiak ezartzen du langileek sei lanegun hartzeko eskubidea izango dutela urtean (50. artikulua, norberaren eginkizunetarako lizentziari buruzkoa). Hezkuntzaren eremuan, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzen duen uztailaren 6ko 185/2010 Dekretuaren 35. artikuluak arautzen du norberaren gauzetarako baimena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Negoziazio Mahai Orokorraren aipatu akordioaren aipamena eginez.

En relación con los permisos del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 19 de enero de 2010, se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma de Euskadi sobre incrementos retributivos para el 2010 y 2011 y medidas en relación con el empleo público. En el apartado octavo de dicho Acuerdo se establece en los ámbitos de la Administración General y de la Ertzaintza un permiso por asuntos particulares de una duración de 6 días, lo que su cuantifica en una deducción de 45 horas de la jornada anual, que absorbe y compensa íntegramente el permiso por asuntos particulares establecido en el artículo 48.1.k) del Estatuto Básico del Empleado Público. Para el personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud, el Decreto 235/2007, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Acuerdo regulador de sus condiciones de trabajo para los años 2007, 2008 y 2009, establece en el párrafo primero de su artículo 50, relativo a la licencia por asuntos particulares, el derecho al disfrute de seis días laborables cada año natural. En el ámbito de Educación, el artículo 35 del Decreto 185/2010, de 6 de julio, por el que se aprueba el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Euskadi, regula el permiso por asuntos particulares con referencia al citado Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la CAE.

Bestetik, aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren 8. artikuluak, 1. paragrafoan, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 48.1 artikulua aldatzen du, norberaren gauzetarako baimenari dagokionean, zein hiru egunekoa izatera igarotzen baita; orobat, aipatu arauaren 48.2 artikulua ezabatzen du, antzinatasunagatiko baimenari buruzkoa. Halaber, aipatutako artikuluaren hirugarren paragrafoak xedatzen duenaren arabera, Errege Lege Dekretu hori indarrean jartzen denetik, etenda eta ondoriorik gabe geldituko dira herri-administrazioek eta horiei atxikitako edo horien mendeko organismoek eta erakundeek funtzionario eta lan kontratuko langileentzat sinatutako akordioak, itunak eta hitzarmenak, aipatutako artikuluan aurreikusitakoarekin bat ez datozenean, bereziki, norberaren gauzetarako baimenei, oporrei eta norberaren aukerako egun gehigarriei edo antzekoei dagokienez.

El artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su apartado Uno modifica el artículo 48.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto a la duración del permiso por asuntos particulares, que pasa a ser de 3 días, y suprime el artículo 48.2 de la citada norma, relativo al permiso por asuntos particulares por antigüedad. Asimismo, en su apartado Tres establece que «desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley quedan suspendidos y sin efectos los Acuerdos, Pactos y Convenios para el personal funcionario y laboral, suscritos por las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados o dependientes de las mismas que no se ajusten a lo previsto en dicho artículo, en particular, en lo relativo al permiso por asuntos particulares, vacaciones y días adicionales a los de libre disposición o de similar naturaleza».

Geroago, irailaren 11ko 10/2015 Errege Lege Dekretuak, 2.1 artikuluan, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 48.k) artikulua aldatzen du (10/2015 Errege Lege Dekretua, Estatuko aurrekontuan aparteko kredituak eta kreditu-gehigarriak emateko eta enplegu publikoaren eta ekonomiaren sustapenaren alorrean beste neurri batzuk hartzekoa), zein, ondorioz, honela idatzita geratzen baita: «Norberaren gauzetarako, sei egun urtean». Bestalde, Lehen Xedapen Gehigarrian, honako hau xedatzen du: «Aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren 8. artikuluaren 3. paragrafoak herri-administrazioetako eta haiei lotutako edo haien mendeko organismo eta erakundeetako funtzionario eta lan-kontratudun langileentzako hitzarmen, itun eta akordioei dagokienez ezartzen duen muga Errege Lege Dekretu honek funtzionario publikoen baimenei eta oporrei emandako testu berriari dagokiola joko da».

Posteriormente, el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, en su artículo 2.1, ha modificado el artículo 48.k) del Estatuto Básico del Empleado Público, que queda con la siguiente redacción: «Por asuntos particulares, seis días cada año». Y en su disposición adicional primera establece «La limitación que establece el apartado Tres del artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad para los convenios, pactos y acuerdos para el personal funcionario y laboral de las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados y dependientes de las mismas, debe entenderse referida a la nueva redacción dada por el presente Real Decreto-ley a los permisos y vacaciones de los funcionarios públicos».

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 48.k) artikuluan xedatutakoa aldatzeak, zeinek norberaren gauzetarako 6 egunetako baimena finkatzen baitu, eta, ondorioz, 20/2012 Errege Lege Dekretuak ezarritako Akordio eta Hitzarmenen etetearen irismena mugatzeak, berekin dakar etetearen amaiera eta, norberaren gauzetarako baimenari dagokionez, honako hauen baliozkotasuna: EAEko Administrazioaren Negoziazio Mahai Orokorraren 2010eko eta 2011ko ordainsarien igoerari eta enplegu publikorako neurriei buruzko Akordioaren 8. artikulua, eta, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langileen eta Hezkuntzaren eremuko langileen lan-baldintzak arautzen dituzten akordioak. Beraz, akordio horiek berriro ere eragin osoa izatera igaro dira.

La modificación del artículo 48.k) del Estatuto Básico del Empleado Público, que fija la duración del permiso por asuntos particulares en 6 días, y la limitación, en consecuencia, del alcance de la suspensión de los Acuerdos y Convenios que estableció del Real Decreto-ley 20/2012, implica de facto la finalización de la suspensión y la validez del artículo 8 del citado Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración de la CAE sobre incrementos retributivos para el 2010 y 2011 y medidas en relación con el empleo público, y de los Acuerdos reguladores de condiciones de trabajo del personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud y del personal del ámbito de Educación, en lo relativo al permiso por asuntos particulares, que vuelven a desplegar plenamente sus efectos.

Orobat, aipatu irailaren 11ko 10/2015 Errege Dekretu Legearen 2.2 artikuluak Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren xedapen gehigarri berri bat –hamalaugarrena– ezartzen du, zeinek honako idazketa hau baitu: «Seigarren hirurtekoa betetakoan, administrazioak gehienez ere bi egun gehigarri eman ahal izango ditu norberaren kontuetarako. Zortzigarrenetik aurrera, betetzen den hirurteko bakoitzeko, gehienez ere beste egun bat gehitu ahal izango da». Bestalde, haren lehen xedapen gehigarriak honako hau ezartzen du: «Aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren 8. artikuluaren 3. paragrafoak herri-administrazioetako eta haiei lotutako edo haien mendeko organismo eta erakundeetako funtzionario eta lan-kontratudun langileentzako hitzarmen, itun eta akordioei dagokienez ezartzen duen muga Errege Lege Dekretu honek funtzionario publikoen baimenei eta oporrei emandako testu berriari dagokiola joko da».

Asimismo, el citado Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, establece en su artículo 2.2 establece una nueva disposición adicional decimocuarta del Estatuto Básico del Empleado Público con la siguiente redacción: «Cada Administración Pública podrá establecer hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo». Y en su disposición adicional primera establece «La limitación que establece el apartado Tres del artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad para los convenios, pactos y acuerdos para el personal funcionario y laboral de las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados y dependientes de las mismas, debe entenderse referida a la nueva redacción dada por el presente Real Decreto-ley a los permisos y vacaciones de los funcionarios públicos».

Beraz, 2016ko urteko lanaldia eta enplegatu publikoen baimenak egokitu egin behar dira aipatutako akordioetara eta Estatuko aurrekontuan aparteko kredituak eta kreditu-gehigarriak eman eta enplegu publikoaren alorrean beste neurri batzuk hartzen dituen irailaren 11ko 10/2015 Errege Dekretu Legearen bidez ezarritako oinarrizko araudira. Helburu horrekin, beraz, negoziazioa hasi zen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Negoziazio Mahai Orokorrean. Negoziazioa, ordea, akordiorik lortu gabe bukatu da, eta, beraz, 2016ko urteko lanaldia ezarri behar da aipatutako Mahai Orokorraren negoziazio-esparruan ordezkatuta dauden talde guztientzat. Zehaztapen horrek ahalbidetuko die arloei lanaldiak, ordutegiak eta egutegiak zehaztea.

En consecuencia, y con el objetivo de que la determinación de la jornada anual y de los permisos del personal empleado público para el año 2016 se ajuste al contenido de los acuerdos citados y a la normativa que con carácter de básico ha sido determinada por el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público, se ha procedido a la negociación en el seno de la Mesa General de Negociación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, negociación que ha culminado sin acuerdo por lo que se hace necesaria la determinación de la jornada de trabajo anual para los distintos colectivos representados en el ámbito de negociación de la citada Mesa General para el año 2016. Dicha determinación posibilitará, a su vez, a los ámbitos sectoriales la concreción de las jornadas, horarios y calendarios de trabajo.

Aintzat hartzen dira Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 5.1 artikuluko a) eta d) paragrafoak, non ezartzen baita Eusko Jaurlaritzari dagokiola funtzio publikoaren alorrean erregelamenduak egiteko ahalmena baliatzea, eta, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuak proposatuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko langileei buruzko politika orokorra ezartzea.

Se toman en consideración los apartados a) y d) del artículo 5.1 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, que establece que corresponde al Gobierno Vasco ejercer la potestad reglamentaria en materia de función pública, y establecer, a propuesta del Consejero de Administración Pública y Justicia, la política general de personal en la Administración de la Comunidad Autónoma.

Ondorioz, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2016ko otsailaren 2an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, hau

Por cuanto antecede, a propuesta del Consejero de Administración Pública y Justicia, y previa la correspondiente deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 2 de febrero de 2016,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Ámbito de aplicación.

1.– Dekretu hau Euskal Autonomia Erkidegoko Negoziazio Mahai Orokorrean ordezkatuta dauden langileei aplikatuko zaie; hain zuzen ere, jarraian adierazten diren negoziazioko arlo hauetakoak diren langileei:

1.– El presente Decreto será de aplicación al personal representado en la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que se corresponde con los ámbitos sectoriales de negociación que a continuación se relacionan:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioak.

– Personal funcionario de la Administración General y sus Organismos Autónomos.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioak.

– Personal funcionario Docente no Universitario de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Ertzaintzako langileak.

– Personal de la Ertzaintza.

– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langileak.

– Personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioko funtzionarioak, betiere, aplikagarri zaien araudiaren esparruan.

– Personal funcionario de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el marco de la normativa que le es de aplicación.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako lan-kontratuko langileak.

– Personal laboral de la Administración General y de sus Organismos Autónomos.

– Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko lan-kontratuko irakasle eta hezitzaileak.

– Personal laboral Docente y Educativo del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

– Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko lan-kontratuko langileak.

– Personal laboral del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

– Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren menpeko erlijioko lan-kontratuko langileak.

– Personal laboral de Religión dependiente del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

– Segurtasun Saileko eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako lan-kontratuko langileak.

– Personal laboral del Departamento de Seguridad y de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

2. artikulua.– 2016. urterako urteko lanaldia.

Artículo 2.– Jornada de trabajo anual para el año 2016.

1.– Dekretu honen aplikazio-eremuan sartuta dauden langileek 2016an izango duten lanean benetan egon beharreko urteko lanaldia 1.592 ordukoa izango da.

1.– La jornada anual máxima de presencia efectiva del personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Decreto para el año 2016 será de 1.592 horas.

2.– Lanaldia nola banatuko den eta langileek zer ordutegi izango duten arloan arloko mahai sektorialetan zehaztuko da, negoziatu ondoren.

2.– La distribución de la jornada y la determinación de los horarios se llevará a cabo, previa negociación, en el ámbito de las Mesas Sectoriales correspondientes.

3. artikulua.– Norberaren gauzetarako baimena.

Artículo 3.– Permiso por asuntos particulares.

Norberaren gauzetarako baimena aitortzen da, eta 6 egunekoa izango da. 2016. urte osoan lanaldi osoan aritzen diren langileentzako, baimen horren iraupena 45 ordukoa izango da, eta lanean emandako denbora gisa hartzen da.

El personal tendrá derecho a permiso por asuntos particulares de 6 días de duración. Para el personal que preste servicios a jornada completa durante todo el año 2016, la duración del citado permiso se cuantifica en 45 horas, que computará como trabajo efectivo.

Baimen horrek, dagozkion arloetan baimenaz gozatzeko hitzartuko diren baldintzetan, osoki hartzen eta konpentsatzen du norberaren gauzak egiteko baimena, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 48.k) artikuluan xedatutakoa.

Este permiso, en las condiciones de disfrute que se establezcan en los ámbitos sectoriales correspondientes, absorbe y compensa íntegramente el permiso por asuntos particulares, establecido en el artículo 48.k) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean, eta 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2016.

Vitoria-Gasteizen, 2016ko otsailaren 2an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Herri Administrazio eta Justiziako sailburua,

JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 2 de febrero de 2016.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

El Consejero de Administración Pública y Justicia,

JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.


Análisis documental

Euskadi, auzolana