Boletin Oficial del País Vasco

42. zk., 2015eko martxoaren 3a, asteartea

N.º 42, martes 3 de marzo de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
1023
1023

EBAZPENA, 2014ko abenduaren 30ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren 2014ko ekainaren 24ko Aginduaren deialdia ebazten duena. Agindu horrek garapen jasangarria sustatzen duten ekintzak gauzatzen dituzten udalei, mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, toki-erakunde erkideei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritza-sozietateei diru-laguntzak ematea arautzen du.

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre del 2014, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se resuelve la convocatoria de la Orden de 24 junio de 2014, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se regula la concesión de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible.

Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren 2014ko ekainaren 24ko Aginduaren bidez, garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen udalei, mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, toki-erakunde erkideei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritza-sozietateei zuzendutako 2014ko ekitaldiko diru-laguntzak iragarri ziren. Aipatutako agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 2014ko ekainaren 30ean (122. zenbakia).

Resultando que mediante Orden de 24 de junio de 2014, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, se convocan, para el ejercicio 2014, las subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible. La citada Orden se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco, número 122, de 30 de junio de 2014.

2014ko uztailaren 31n, eskaerak aurkezteko epea amaitu zen, eta, Ingurumen Sailburuordetzak 158 eskaera jaso ditu.

Resultando que con fecha 31 de julio de 2014 ha culminado el plazo para la presentación de solicitudes, habiéndose recibido en la Viceconsejería de Medio Ambiente 158 solicitudes.

2014ko ekainaren 24ko Aginduaren 15. artikuluari jarraikiz, berariaz sortutako organo ebaluatzaileak diru-laguntzen eskaerak aztertu eta ebaluatu ditu, eta kasuan kasuko ebazpen-proposamena egin du, esleipen-irizpideei eta aurrekontu-mugei egokituta, eta agindu hori aplikatuta diru-laguntza jaso dezaketen proiektuak, diru-laguntzen zenbatekoa, ezeztatutako eskaerak eta ezeztatzeko arrazoiak zehaztu ditu.

Considerando que de acuerdo con el artículo 15 de la Orden de 24 de junio de 2014, el Órgano Evaluador, constituido al efecto, ha analizado y evaluado las solicitudes de subvención y ha elaborado la oportuna propuesta de resolución que, ajustándose a los criterios de adjudicación y a los límites presupuestarios, determina los proyectos que son susceptibles de obtener subvención en aplicación de la citada Orden, así como la cuantía de la misma, las solicitudes desestimadas y los motivos de su desestimación.

Deialdiaren 18.2. artikuluarekin bat, onuradunen batek uko egiten badio jasotako diru-laguntzari, ebazpenak zehaztuko du zein den lehentasun-hurrenkera, hasiera batean aurrekontu-zuzkidura faltagatik diru-laguntzarik gabe geratu diren proiektuei diruz laguntzeko.

Considerando que, de acuerdo con el artículo 18.2 de la convocatoria, la resolución debe recoger el orden de prelación de los proyectos que no resultaron subvencionados en primer término por falta de dotación presupuestaria para, en caso de existir renuncias por parte de los beneficiarios, poder ser subvencionados.

2014ko ekainaren 24ko Aginduaren 4.2 artikuluari jarraikiz, eskabiderik ez dagoelako edo betekizunak betetzen ez direlako, aipatutako jardun-lerroetako bati esleitutako diru-zenbatekoa agortzen ez bada, beste jardun-lerro bati esleitutako diru-zenbatekoari gehitu ahal izango zaio, organo ebaluatzaileak egiten duen proposamenaren arabera.

Considerando que el artículo 4.2 de la Orden de 24 de junio de 2014, establece que en el caso de que por falta de concurrencia de solicitudes o incumplimiento de requisitos no se agotara la cantidad asignada para alguna de las líneas de actuación señaladas, ésta podrá incrementar la cantidad asignada a otra línea de actuación, de acuerdo con la propuesta que en este sentido emita el órgano evaluador.

Lurzoru kutsatuen lerrorako eta biodibertsitatearen lerrorako hasierako aurreikuspenetako aurrekontu-zuzkidura ez da agortu, eta Balioespen Epaimahaiak proposatu zuen soberakin hori atmosferaren lerrora bideratzea.

Considerando que en las líneas de suelos contaminados y biodiversidad no se ha agotado la dotación presupuestaria inicialmente prevista para ellas y que el Tribunal de Valoración propuso destinar dicho remanente a la línea de atmosfera.

Diru-laguntzak arautzeko Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren 2014ko ekainaren 24ko Aginduaren 12. artikuluan xedatutakoaren arabera, 11. artikuluan adierazitako dokumentuak aurkeztu ez dituztenei edota diru-laguntzak arautzen dituen aginduan xedatutako baldintzak betetzen dituztela justifikatu ez dutenei dokumentuak aurkezteko eskatu zaie.

Considerando que conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Orden de 24 de junio de 2014 de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, reguladora de las subvenciones, se ha requerido la subsanación de documentación a aquellas entidades que no han presentado los documentos previstos en el artículo 11, o que no han acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Orden reguladora de las ayudas.

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren prozedura jakin batzuen tramitazio elektronikorako jarraibideak onartu zituen 2012ko azaroaren 27ko erabaki-proposamenean xedatutakoa betetzeko, diru-laguntzak arautzen dituen aginduak xedatu du bide telematikoetatik baino ez direla egingo bai diru-laguntzen eskaera bai ondorengo justifikazioa.

En cumplimiento de lo establecido en la propuesta de acuerdo por el que se aprobaron las instrucciones para la tramitación electrónica de determinados procedimientos de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, adoptado en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2012, la orden reguladora de las ayudas establece que tanto la solicitud de subvención como la posterior justificación, se realicen exclusivamente por medios telemáticos.

Galdames, Ondarroa eta Urduñako udalek uko egin diete lurzoru kutsatuen lerrorako aurkeztutako diru-laguntza eskaerei.

Considerando que los Ayuntamientos de Galdames, Ondarroa y Orduña han desistido de sus solicitudes de subvención de la línea de suelos contaminados.

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 90. artikuluaren arabera, interesatuak uko egin ahal izango dio bere eskaerari eta, lege beraren 91. artikuluarekin bat, Administrazioak erabat ontzat emango du ukoa.

Considerando que conforme al artículo 90 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el interesado podrá desistir de su solicitud y conforme al artículo 91 de la mencionada Ley la Administración aceptará de plano el desistimiento.

Ingurumeneko sailburuordeak badu aginpidea ezartzeko, behin betiko, zein diren pertsona onuradunak eta zein diren eman beharreko diru-laguntzen zenbatekoak, 2014ko ekainaren 24ko Aginduaren 18. artikuluan ezarritakoarekin bat.

Considerando que el Viceconsejero de Medio Ambiente es competente para determinar, de forma definitiva, las personas beneficiarias y las cuantías de las subvenciones a conceder, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 24 de junio de 2014.

Deialdiaren aginduaren 17. artikuluaren arabera, bertan araututako diru-laguntzak, Eskolako 21 Agendaren lerrokoak izan ezik, lehiaketa bidez eman behar dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onetsi zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 51.4 artikuluarekin bat, eta 50 puntu baino gehiago jasotzen duten proiektuen lehentasun-ordena balioespen-fasean 50 puntu baino gehiago lortu dituzten proiektu guztiak ordaintzeko nahiko aurrekontua ez dagoenean soilik hartuko da aintzat; beraz, lehenengo puntuazio altuena duten proiektuak ordainduko dira, jardun-lerro bakoitzerako dagoen aurrekontu-kreditua agortu arte.

Considerando que, según el artículo 17 de la Orden de convocatoria, las ayudas reguladas en la misma, salvo la línea de Agenda 21 Escolar, deben concederse por el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme al artículo 51.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y que el orden de prelación en relación a los proyectos con más de 50 puntos, únicamente se tendrá en cuenta en el supuesto de no disponer de dotación presupuestaria para todos los proyectos presentados que consigan más de 50 puntos en la fase de valoración, subvencionándose primero los de mayor puntuación hasta agotar el crédito presupuestario de cada línea de actuación.

Ikusirik Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren 2014ko ekainaren 24ko Agindua, garapen jasangarria sustatzen duten ekintzak gauzatzen dituzten udalei, mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, toki-erakunde erkideei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritza-sozietateei diru-laguntzak 2014ko ekitaldian ematea arautzen duena; 196/2013 Dekretua, apirilaren 9koa, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena; 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena, eta oro har aplikatzekoa den gainerako arautegia, honako hau,

Vistos la Orden de 24 de junio de 2014 de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se convocan, para el ejercicio 2014, las subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible; el Decreto 196/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa de general aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebazpen honetako I. eranskinean jasotako entitateei diru-laguntzak ematea, eranskinean zehaztutako proiektuetarako eta zenbatekoen arabera.

Primero.– Conceder a las entidades recogidas en el anexo I de la presente Resolución subvención para los proyectos y por los importes que en el mismo se detallan.

Diru-laguntzak Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren 2014ko ekainaren 24ko Aginduaren 22. artikuluan xedatutakoaren arabera ordainduko dira.

El pago de las subvenciones se hará efectivo conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Orden de 24 de junio de 2014 de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial.

Bigarrena.– Uko egiteko eskaerak onartzea ebazpen honetako II. eranskinean zehaztutako entitateei, eta, beraz, eskaerei uko egin dietela deklaratzea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 91. artikuluan xedatutakoarekin bat.

Segundo.– Aceptar las solicitudes de desistimiento y declarar desistidas de su solicitud a las entidades detalladas en el anexo II de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Hirugarrena.– Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren 2014ko ekainaren 24ko Aginduan xedatutakoarekin bat, ebazpen honetako III. eranskinean adierazitako erakundeen diru-laguntza eskaera ezeztatzea, eranskinean adierazitako arrazoiengatik.

Tercero.– Denegar, conforme a lo establecido en la Orden de 24 de junio de 2014 de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, a las entidades señaladas en el anexo III de la presente Resolución la subvención solicitada, por los motivos que en el mismo se detallan.

Laugarrena.– Ebazpen honen IV. eranskinean, aurrekontu-zuzkidura faltagatik Aginduan aurreikusitako gehieneko ehunekoa hasieran eskuratu ez duten proiektuen lehentasun-hurrenkera ezartzea; era horretan, I. eranskinean ageri diren onuradunek uko egiten badiote diru-laguntzari, IV. eranskineko proiektuei ematekoa den diru-laguntzaren zenbatekoa igo ahal izango da.

Cuarto.– Establecer en el anexo IV el orden de prelación de los proyectos que no han resultado subvencionados en primer término en el porcentaje máximo previsto en la Orden por falta de dotación presupuestaria para que, en caso de renuncia de las entidades beneficiarias recogidas en el anexo I, pueda ser incrementado el importe de la subvención a conceder a los proyectos del anexo IV.

Bosgarrena.– Ebazpen honen bidez I. eranskinean zerrendatutako erakundeei emandako diru-laguntzen lehenengo ordainketa agintzea.

Quinto.– Ordenar el primer pago del importe de las subvenciones concedidas por la presente Resolución a las entidades beneficiarias que se relacionan en el anexo I de la misma.

Diru-laguntzaren gainerako ordainketak jasotzeko, pertsona onuradunek egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren 2014ko ekainaren 24ko Aginduaren 22. artikuluan adierazitako baldintzei jarraikiz.

Los sucesivos pagos de la subvención quedan subordinados a la acreditación documental por parte de la persona beneficiaria en los términos establecidos en el artículo 22 de la Orden de 24 de junio de 2014 de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial.

Halaber, pertsona onuradunek agindu horren 20. artikuluan eurentzat ezartzen diren betebeharrak bete beharko dituzte.

Las personas beneficiarias deberán cumplir asimismo el resto de las obligaciones que para las mismas se recogen en el artículo 20 de la citada Orden.

Seigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea agintzea, interesatuei horren berri emateko, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren 2014ko ekainaren 24ko Aginduaren 18.1 artikuluaren arabera, eta diru-laguntzak emateko prozedura orok bete behar duen publizitate-printzipioa betearaztea.

Sexto.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, al objeto de notificar la misma a los interesados según el artículo 18.1 de la Orden de 24 de junio de 2014 de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial y dar cumplimiento al principio de publicidad que debe presidir todo procedimiento de concesión de subvenciones.

Zazpigarrena.– Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren 2014ko ekainaren 24ko Aginduaren 19. artikuluaren arabera, diruz lagundutako proiektua gauzatzeko nahitaez bete behar diren baldintzen agiria onuradunei banan-banan jakinaraztea.

Séptimo.– Ordenar la notificación individualizada de los pliegos de condiciones de observancia obligatoria para la realización del proyecto subvencionado de conformidad con el artículo 19 de la Orden de 24 de junio de 2014 de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial.

Zortzigarrena.– Ebazpen honek ez dio administrazio-bideari amaiera ematen; beraz, Ingurumen, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuari gorako errekurtsoa jar dakioke, ebazpena jakinarazten denetik hilabeteko epean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. eta 115. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

Octavo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial en el plazo de un mes, a contar desde su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko abenduaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre del 2014.

Absentziaz, (196/2013 Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarria),
Por ausencia (Disposición adicional primera. Decreto 196/2013),

Ingurumen Administrazioaren zuzendaria,

La Directora de Administración Ambiental,

ALEJANDRA ITURRIOZ UNZUETA.

ALEJANDRA ITURRIOZ UNZUETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común