Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

108. zk., 2007ko ekainaren 6a, asteazkena

N.º 108, miércoles 6 de junio de 2007


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Kultura Saila
Cultura
3210
3210

EBAZPENA, 2007ko apirilaren 11koa, Kirol zuzendariarena, Euskadiko Atletismo Federazioaren Estatutuen aldaketa onartu eta EAEko Kirol Erakundeen Erregistroan inskribatzen duena.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2007, del Director de Deportes, por la que se aprueba e inscribe en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco la modificación de los Estatutos de la Federación Vasca de Atletismo.

Euskadiko Atletismo Federazioa EAEko Kirol-Elkarteen eta -Federazioen Erregistroan inskribatu zen 1986ko maiatzaren 12an, 77 zenbakiarekin. Federazioaren estatutuak berriro erredaktatu dira orain.

A la vista de la nueva redacción dada a los Estatutos de la Federación Vasca de Atletismo, inscrita en el Registro de Asociaciones y Federaciones Deportivas del País Vasco el 12 de mayo de 1986 con el número 77.

Euskadiko Atletismo Federazioak 2007ko otsailaren 2an egindako Ezohiko Batzar Orokorrean bere estatutuak onartzeko erabakia hartu zuen eta onarpen hori agiri bidez frogatu da.

Resultando que la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Vasca de Atletismo, celebrada el 2 de febrero de 2007, aprobó la modificación de los Estatutos y que tal aprobación se ha acreditado documentalmente.

Aldaketa hori bat dator urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuan eta Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legean xedatutakoarekin.

Considerando que la modificación de los estatutos es conforme con los preceptos del Decreto 16/2006, de 31 de enero y de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte de Euskadi.

Ondorioz, nire eskumenak erabiliz

En su virtud, en ejercicio de las facultades que me competen.

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Euskadiko Atletismo Federazioaren Estatutuen aldaketa onartu eta EAEko Kirol Erakundeen Erregistroan inskribatzea.

Primero.– Aprobar e inscribir en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco la modificación estatutaria de la Federación Vasca de Atletismo.

Bigarrena.– Legez ezarritako epean jakinarazteko agindua ematea.

Segundo.– Notifíquese en el plazo legal establecido.

Hirugarrena.– Ebazpen hau eta bere eranskina Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.

Tercero.– Publicar la presente resolución y el anexo en el Boletín Oficial del País Vasco.

Laugarrena.– Ebazpen honek administrazio bidea amaitzen du eta, bere aurka, aukerako berraztertze errekurtsoa aurkez dakioke Kirol zuzendariari hilabeteko epean, ebazpena jakinarazten den egunaren biharamunetik aurrera. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ere aurkeztu ahal izango zaio EAEko Auzitegi Nagusiari, jakinarazten den egunetik bi hilabeteko epean.

Cuarto.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Director de Deportes, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su notificación, o bien, se podrá interponer contra la misma, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses desde su notificación.

Vitoria-Gasteiz, 2007ko apirilaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de abril de 2007.

Kirol zuzendaria,

El Director de Deportes,

JOSE RAMON GARAI ITURRIONDOBEITIA.

JOSE RAMON GARAI ITURRIONDOBEITIA.

ERANSKINA
ANEXO
EUSKADIKO ATLETISMO FEDERAZIOAREN
ESTATUTOS FEDERACIÓN VASCA
ESTATUTUAK
DE ATLETISMO
I. TITULUA
TÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioa nortasun juridikoa eta jarduteko ahalmena duen irabazi asmorik gabeko erakunde pribatua da. Kirolariak, teknikariak, epaileak, klubak eta kirol elkarteak biltzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoan, atletismo modalitatea praktikatu, sustatu eta antolatzeko. Kirol modalitatea ondorengo diziplinek osatzen dute:

Artículo 1.– La Federación Vasca de Atletismo es la entidad privada sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, que reúne a deportistas, técnicas y técnicos, juezas y jueces, clubes y agrupaciones deportivas para la práctica, promoción y organización de la modalidad de Atletismo en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

a) Atari Zabaleko Pista.

Disciplinas deportivas:

b) krosa.

a) Pista al aire libre.

c) Errepideko lasterketa.

b) Campo a través.

d) Estaliko Pista.

c) Ruta.

2. artikulua.– Honako hauek arautzen dute Euskadiko Atletismo Federazioa: Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeak; Euskadiko Kirol Federazioen urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuak; aipatu legeari dagozkion gainerako garapen-xedapenek; estatutu eta erregelamendu bereziek; eta bere organoek baliozkotasunez hartutako hitzarmenek.

d) Pista cubierta.

3. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioaren helbidea: Cervantes hiribidea, 51, 11. eraikina, 3.solairua, 48970 Basauri, Bizkaia.

Artículo 2.– La Federación Vasca de Atletismo se rige por la Ley 14/1998 de 11 de junio, del Deporte del País Vasco; por el Decreto 16/2006, de 31 de enero, de federaciones deportivas del País Vasco, y demás disposiciones de desarrollo de la Ley; por los presentes estatutos y reglamentos específicos y por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos propios.

4. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioak kirol modalitateari dagozkion jarduera eta lehiaketa ofizialak sustatu, kalifikatu, baimendu, agindu eta antolatzen ditu EAEn.

Artículo 3.– La Federación Vasca de Atletismo tiene su domicilio en la Avda. Cervantes n.º 51 Edificio 11 – 3.ª Planta, Departamento n.º 14 de Basauri 48970 (Bizkaia).

5. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioak bere kirol modalitateari dagokion euskal kirol federatuaren ordezkaritza du Estatuan eta nazioartean.

Artículo 4.– La Federación Vasca de Atletismo impulsa, califica, autoriza, ordena y organiza las actividades y competiciones oficiales de la modalidad deportiva en el ámbito autonómico.

6. artikulua.– Federazioak, bere eginkizunak betetzeko, ondorengo funtzioak izango ditu:

Artículo 5.– La Federación Vasca de Atletismo ostenta la representación del deporte federado vasco correspondiente a su modalidad deportiva en el ámbito estatal e internacional.

a) Estatuan eta nazioartean kirol modalitatea ordezkatzea, eta, hala dagokionean, federazioa beste erakunde batzuetan txertatzeko araubidea zehaztea.

Artículo 6.– Para el cumplimiento de sus fines la federación ejercerá las siguientes funciones:

b) Federazioa osatzen duten lurralde federazioen jarduera koordinatzea.

a) Ostentar la representación de la modalidad deportiva en el ámbito estatal e internacional y definir, en su caso, el régimen de adhesión de la federación a otras entidades.

c) Euskal Autonomia Erkidegoan kirol modalitatearen lehiaketa ofizialak eta jarduerak antolatzea.

b) Coordinar la actividad de las federaciones territoriales que la integran.

d) Parte hartzeko eta lehiatzeko arau propioak ezartzea; betiere bere eremuaz gaindiko lurraldeko federazioek ezarritako arauak aintzat hartuz, hala dagokionean.

c) Organizar las competiciones oficiales y actividades de la modalidad deportiva en el ámbito comunitario.

e) Estatuko eta nazioarteko lehiaketetan Federazioko estamentu guztien partaidetza antolatzea.

d) Establecer sus propias normas de participación y competición, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las normas dictadas por federaciones de ámbito territorial superior.

f) Kirol modalitatearen federazio lizentziak ematea.

e) Instrumentar la participación de todos sus estamentos en competiciones estatales e internacionales.

g) Atletismoaren jardunean sortutako kirol gatazken berri izan eta ebaztea, betiere organo judizialen eta arbitraje-organoen eskumenak kontuan hartuz.

f) Expedir las licencias federativas de su modalidad deportiva.

h) Federazioaren arauak betetzeaz arduratzea eta, horiei jarraiki, diziplina ahalmena burutzea.

g) Conocer y resolver los conflictos deportivos que se originen en el desarrollo de su actividad, sin perjuicio de la competencia de los órganos judiciales y arbitrales.

i) Kirolean debekatuta dauden substantzia, talde farmakologiko eta arauz kanpoko metodoen erabilera prebenitu, kontrolatu eta zigortzen Administrazioarekin elkarlanean aritzea, horretarako zehaztuko den araudiari jarraiki.

h) Velar por el cumplimiento de sus normas reglamentarias y ejercer la potestad disciplinaria con arreglo a las mismas.

j) dagokion kirol modalitateko teknikariak eta epaileak prestatzea, helburu horri begira ezarriko den araudiaren arabera.

i) Colaborar con la Administración en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte, conforme a la normativa que al efecto se determine.

k) Baliabide ekonomiko propioen destinoa eta izendapena zehaztea. Federazioaren jarduerarako beste erakunde batzuek transferitzen dizkioten baliabideak kudeatzea; eta bere baliabide guztiak zuzen erabiltzen direla kontrolatzea.

j) Formar las y los técnicos y jueces de la modalidad deportiva conforme a la normativa que al efecto se determine.

l) Lurralde federazioei eta Federazioari atxikitako klub eta kirol elkarteentzako diru-laguntzak esleitu eta horien erabilera kontrolatzea.

k) Establecer el destino y la asignación de los recursos económicos propios, gestionar los recursos que les transfieran otras entidades para el desarrollo de su actividad, y controlar la correcta aplicación de todos sus recursos.

m) EAEko administrazioekin elkarlanean aritzea kirola sustatzen eta, batik bat, 14/1998 Legeak federazioei zuzenean ezartzen dizkien lankidetza eta aholkularitzako eginkizunetan.

l) Asignar y controlar la aplicación de las subvenciones que pudiera conceder a las federaciones territoriales y a los clubes y agrupaciones deportivas adscritas a ella.

n) Federazioaren estatutuak eta kirol araudiak gertatzea.

m) Colaborar con las administraciones del País Vasco en el cumplimiento de sus fines de promoción deportiva y, en particular, en aquellas funciones de cooperación y asesoramiento que la Ley 14/1998 atribuye directamente a las federaciones.

ñ) Federazioaren kirol modalitatean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea eta, ahal den neurrian, bermatzea dagokion lurralde eremuan.

n) Elaborar sus estatutos y reglamentos deportivos.

o) Balio-urritasun fisikoak, psikikoak, sentsorialak edo mistoak (kirol egokitua) dituzten herritarrek kirola egiteko ardura duten kirol federazioekin batera lan egitea, balio-urritasunekook guztiz gizarteratze aldera eta behar duten laguntza teknikoa eskaintze aldera.

ñ) Promover y, en la medida de lo posible, garantizar la igualdad de mujeres y hombres en la práctica de su modalidad deportiva en su ámbito territorial.

p) Eta, oro har, dagokion kirol modalitatearen jarduera sustatu eta hobetzeko komeni den guztia ezartzea.

o) Colaborar con las federaciones deportivas encargadas de la práctica deportiva por la ciudadanía que padezca minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas (deporte adaptado) al objeto de contribuir a su plena integración social y al objeto de proporcionar la asistencia técnica que precisen.

7. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioak lurralde federazioekin batera garatuko ditu eginkizunak.

p) Y, en general, disponer cuanto convenga para la promoción y mejora de la práctica de su modalidad deportiva.

8. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioak ez du inoiz diskriminatuko arraza, sexu, erlijio, iritzi, sinesmen eta beste egoera pertsonal nahiz sozialengatik.

Artículo 7.– La Federación Vasca de Atletismo desarrollará sus funciones en coordinación con sus federaciones territoriales.

II. TITULUA
FEDERAZIOKO KIDE EGITEA. LIZENTZIAK

9. artikulua.– 1.– Federazio lizentzia agiri pertsonal eta besterenezina da, zeinak titularrari Euskadiko Atletismo Federazioko kide izaera eta lehiaketa ofizialetan parte hartzeko ahalmena ematen dion, betiere lehiaketa bakoitzean dauden arauei jarraiki.

Artículo 8.– En el seno de la Federación Vasca de Atletismo no se permitirá discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión, opiniones y creencias, o cualquier otra circunstancia personal o social.

TÍTULO II
INTEGRACIÓN FEDERATIVA. LICENCIAS

Estamentu guztiek ezinbesteko baldintza dute federazio lizentzia edukitzea, bai Euskadiko Atletismo Federazioak eta bere lurralde federazioek, eta bai lurraldez gaindiko beste edozein erakundek antolatutako lehiaketa ofizialetan parte hartu ahal izateko.

Artículo 9.– 1.– La licencia federativa es el documento de carácter personal e intransferible que otorga a su titular la condición de miembro de la Federación Vasca de Atletismo y le habilita para participar en sus competiciones oficiales siempre con arreglo a las reglas que en cada caso rijan las mismas.

Federazio lizentzia duten estamentu guztiek Euskadiko Atletismo Federazioak bere lehiaketetarako ezartzen dituen arau, erregelamendu eta xedapen guztiak bete beharko dituzte.

Todos los estamentos deberán estar en posesión de la licencia federativa como requisito indispensable para poder participar en competiciones oficiales organizadas tanto por la Federación Vasca de Atletismo y sus Territoriales como por cualquier otro organismo de índole supraterritorial.

Euskadiko Atletismo Federazioak estamentu motak, eta horien eginkizunak eta baldintzak zehaztuko ditu erregelamenduaren bidez.

Todos los estamentos con licencia federativa se someterán a las normas, reglamentos y disposiciones que establezca la Federación Vasca de Atletismo, en lo relativo a sus competiciones.

2.– Federazio lizentzia bakarra izango da Euskal Autonomia Erkidegoan, eta, horren bidez, titularra bai euskal federazioari eta bai dagokion lurralde federazioari atxikita egongo da.

La Federación Vasca de Atletismo determinará reglamentariamente las clases, cometidos y condiciones de los diferentes estamentos.

3.– Aldi berean bi federaziotako kide izatea, dagokion baimena lortzearen bidez gauzatzen da.

2.– La licencia federativa será única en el País Vasco y supondrá la doble adscripción de su titular a la federación vasca y a la correspondiente federación territorial.

4.– Euskadiko Atletismo Federazioak eta lurralde federazioek elkarrekin adostu ahal dute borondatezko harpidetza duen, eta ofiziala izango ez den txartela sortzea, zeinen barne ez baitago lehiaketa ofizialetan parte hartzeko eskubidea, ezta titularra federazio honetako kide izatea ere. Txartel horrek ofizialak ez diren zenbait kirol jardueretan parte hartzeko, eta zerbitzu jakin batzuk eskuratzeko aukera soilik barne hartzen du.

3.– La integración simultánea en ambas federaciones se produce mediante la obtención de la correspondiente licencia.

5.– Federazio honek emandako lizentziak, Autonomia Erkidegoaz gaindiko eremuko lehiaketetan parte hartzeko gaituko du bere titularra, indarrean dagoen araudiak ezarritako kasu eta baldintzetan.

4.– La federación vasca de Atletismo podrá crear, de común acuerdo con las federaciones territoriales, una tarjeta recreativa o de servicios, de carácter no oficial y de suscripción voluntaria, que no conllevará el derecho a participar en competición oficial alguna y que no supondrá la integración en esta federación. Tal tarjeta sólo dará lugar a la participación en determinadas actividades deportivas no oficiales o a la obtención de determinados servicios.

10. artikulua.– 1.– Euskal Autonomia Erkidegoan Euskadiko Atletismo Federazioak du dagokion kirol modalitateko federazio lizentziak emateko eskumena, eta lurralde federazioak horiek bideratzeko eskumena duten erakundeak dira.

5.– La licencia que emita esta federación habilitará a su titular para participar en competiciones oficiales de ámbito territorial superior en los casos y condiciones que establezca la normativa vigente.

2.– Federazio honek, lizentziak emateko duen eskumenaren babesean, honakoak ezarriko ditu araudiari jarraiki: lizentzien agiri, kirol eta ekonomia erregimena, bere eskubide eta betebeharrak, iraupena, indarrean sartzeko data, kategoriak, kuotak, prozedura, formatua eta gainerako antzeko kontuak. Funtzio horrek barne hartuko du halaber nahitaezko arrisku-estaldurak bermatzen dituzten aseguru kolektiboak kontratatzea.

Artículo 10.– 1.– La Federación Vasca de Atletismo es la entidad competente en la Comunidad Autónoma del País Vasco para emitir las licencias federativas de su modalidad deportiva y las federaciones territoriales serán las entidades competentes para tramitarlas.

3.– Euskal federazioak borondatezko kuota gehigarria jaso ahal izango du federatuengandik, zerbitzu eta jarduera jakin batzuk finantzatzeko.

2.– Esta federación, al amparo de su competencia para la emisión de licencias, establecerá reglamentariamente el régimen documental, deportivo y económico de las licencias, sus derechos y obligaciones, duración, comienzo de vigencia, categorías, cuotas, procedimiento, formato y demás cuestiones análogas. Tal función comprenderá también la contratación de los seguros colectivos que garanticen las coberturas obligatorias de riesgos.

4.– Federazioak lizentzia bakoitzaren zenbateko garbia lurralde federazioen artean banatuko du Batzar Nagusiak onartutako terminoen arabera, eta urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuaren 24.5 artikuluan xedatutakoari jarraiki. Zenbateko garbi hori era honetan lortuko da: zenbateko gordinari aseguruei eta lurralde eremuaz gaindiko lehiaketa ofizialetan parte hartzeko kuotei dagozkien zenbatekoak kenduz.

3.– La federación vasca podrá percibir de sus federados y federadas una cuota adicional de carácter voluntario para la financiación de determinados servicios y actividades.

11. artikulua.– 1.– Federazioaren Batzar Nagusiak onartuko ditu lizentzien formatua eta edukia, eta lizentzia horietan, nahitaez, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabili beharko dira.

4.– La federación repartirá con cada federación territorial el importe neto de cada licencia en los términos que apruebe la Asamblea General y de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.5 del Decreto 16/2006, de 31 de enero. Dicho importe neto será el resultante de minorar al importe bruto los importes correspondientes a seguros y a las cuotas para participar, en su caso, en competiciones oficiales de ámbito territorial superior.

2.– Lizentziak komunikazioaren teknologiak era egokian aprobetxatzeko moduko baldintza teknikoak dituen euskarri batean, eta Eusko Jaurlaritzak euskarri horiei dagokionean onartutako ezaugarri teknikoekin bat etorriz igorriko dira.

Artículo 11.– 1.– El formato y contenido de las licencias serán aprobados por la Asamblea General de la federación y en dichas licencias deberán emplearse necesariamente las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Lizentziaren agirian ondorengo kontzeptuak jasoko dira:

2.– Las licencias se emitirán en un soporte que cuente con unas condiciones técnicas que permitan un adecuado aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación y de acuerdo con las especificaciones técnicas de dichos soportes que apruebe el Gobierno Vasco.

a) Nahitaezko aseguruen kuota.

3.– En el documento de la licencia se consignarán los siguientes conceptos:

b) Euskal federazioarentzako kuota: zenbateko garbiaren % 65 izango da.

a) Cuota de los seguros obligatorios.

c) Lurraldeko federazioarentzako kuota: zenbateko garbiaren % 35 izango da.

b) Cuota destinada a la federación vasca, que ascenderá al 65% del importe neto.

d) Federazioaren eremuaz gaindiko lehiaketa ofizialetan parte hartzeko kuota, hala dagokionean.

c) Cuota destinada a la federación territorial, que ascenderá al 35% del importe neto.

4.– Lizentziaren agirian, halaber, urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuaren 25.4 artikuluan ezarritako edukiak jasoko dira.

d) Cuota para participar, en su caso, en competiciones oficiales de ámbito territorial superior.

12. artikulua.– Federazioak igortzen dituen lizentzien iraupena urtebetekoa izango da, hots, denboraldi osorako.

4.– En el documento de la licencia se consignarán también los contenidos establecidos en el artículo 25.4 del Decreto 16/2006, de 31 de enero.

13. artikulua.– Federazioak pertsona federatu berak izan ditzakeen lizentzien bateragarritasunari dagozkion hipotesi, baldintza eta eraginak zehaztuko ditu Lizentzien Arautegian.

Artículo 12.– Las licencias que emita la federación serán de duración anual, es decir, para toda la temporada.

III. TITULUA
GOBERNU, ADMINISTRAZIO ETA ORDEZKARITZA ORGANOAK

14. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioan ondorengo gobernu, administrazio eta ordezkaritza organoak egongo dira:

Artículo 13.– La federación determinará en el Reglamento de Licencias los supuestos, condiciones y efectos de la compatibilidad de las licencias que pueda ostentar una misma persona federada.

TÍTULO III
ÓRGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN

a) Batzar Nagusia deitutako gobernu organoa.

Artículo 14.– En la Federación Vasca de Atletismo existirán los siguientes órganos de gobierno, administración y representación:

b) Zuzendaritza Batzordea deitutako kide anitzeko administrazio organoa.

a) Un órgano de gobierno denominado Asamblea General.

d) Ordezkaritza organoa zeinen titularra federazioko lehendakaria izango baita.

b) Un órgano de administración colegiado denominado Junta Directiva.

I. KAPITULUA
BATZAR NAGUSIA

15. artikulua.– Batzar Nagusia federazioaren gobernu organo nagusia da, eta, gutxienez, ondorengo funtzioak bete beharko ditu:

d) Un órgano de representación cuyo titular será el Presidente de a federación.

CAPÍTULO I
ASAMBLEA GENERAL

a) Lehendakaria hautatzea.

Artículo 15.– La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la federación y tendrá encomendadas, como mínimo, las siguientes funciones:

b) Federazioko kontuak eta aurrekontuak onartzea.

a) Elegir Presidente.

c) Estatutuak onartzea edo aldatzea.

b) Aprobar las cuentas y presupuestos de la federación.

d) Zentsura-mozioa onartzea.

c) Aprobar y/o modificar los estatutos.

e) Lehiaketa ofizialen egutegia onartzea.

d) Aprobar la moción de censura.

f) Federazioaren jarduera-plana onartzea.

e) Aprobar el calendario de competiciones oficiales.

g) Federazioaren arautegiak onartzea edo aldatzea.

f) Aprobar el plan de actuación de la federación.

h) Ondasun higiezinak izatea, besterentzea eta zergapetzea; maileguak adostea, eta zorraren edo ondare zati alikuotaren tituluak jaulkitzea, estatutu hauetan xedatutakoari jarraiki.

g) Aprobar y/o modificar los reglamentos federativos.

i) Federazioaren desegitea erabakitzea.

h) Disponer, enajenar y gravar bienes inmuebles, concertar préstamos y emitir títulos de deuda o de parte alícuota patrimonial, conforme a lo establecido en los presentes estatutos.

j) Beren garrantzia dela-eta Batzar Nagusiaren oniritzia eskatzen duten beste erabaki guztiak hartzea.

i) Acordar la disolución de la federación.

16. artikulua.– 1.– Euskadiko Atletismo Federazioaren Batzar Nagusia lau urtean behin hautatuko da, boto libre, zuzen, berdin eta sekretuaren bidez. Hautaketa hori, lurralde federaziotako Batzar Nagusi bakoitzean egingo da.

j) Adoptar todas aquellas otras decisiones que, por su trascendencia, precisen la aprobación de la Asamblea General.

2.– Edozein kasutan, hauteskundeak kirol modalitatearen joko olinpikoak egiten diren urteetan egingo dira beti, eta lurralde federaziotako batzar nagusiak berritu eta gero.

Artículo 16.– 1.– La Asamblea General de la Federación Vasca de Atletismo será elegida cada cuatro años mediante sufragio libre, directo, igual y secreto, en una elección que se realizará en el seno de cada Asamblea General de sus federaciones territoriales.

3.– Salbuespen gisa, eta Eusko Jaurlaritzak berariazko baimena eman eta gero, hauteskunde-prozesuaren hasiera atzeratu edo aurreratu daiteke, aurreikusitako hasiera-egunean ezinezkoa gertatzen bada.

2.– En todo caso, las elecciones se realizarán coincidiendo con los años de celebración de los juegos olímpicos de la modalidad deportiva y una vez se hayan renovado las asambleas generales de las federaciones territoriales.

17. artikulua.– 1.– Batzar Nagusia klub, kirol elkarte, kirolari, teknikari eta epaileen estamentuetako ordezkariek osatuko dute, ondorengo proportzioan:

3.– Excepcionalmente, y previa autorización administrativa expresa del Gobierno Vasco, el inicio del proceso electoral podrá retrasarse o adelantarse cuando en las fechas de inicio previstas no resulte posible.

a) Batzarreko kide guztien % 70, klub eta kirol elkarteen estamentuan.

Artículo 17.– 1.– La Asamblea General estará integrada por los representantes de los estamentos de clubes, agrupaciones deportivas, deportistas, técnicas y técnicos, y juezas y jueces en la siguiente proporción:

b) Batzarreko kide guztien % 15, kirolarien estamentuan.

a) Una representación para el estamento de clubes y agrupaciones deportivas del 70% del total de miembros de la asamblea.

c) Batzarreko kide guztien % 15, teknikarien estamentuan eta Epaileen estamentuan. Era berean, ordezkaritza eta hauteskundeak deitzeko unean dauden estamentu bakoitzaren lizentzia kopurua proportzionalak izango dira.

b) Una representación para el estamento de deportistas del 15% del total de miembros de la asamblea.

2.– Aurreko erregela aplikatu eta gero estamentu bakoitzean geratzen den ehuneko osoa honela banatuko da: estamentu bakoitzeko, Euskal Federazioan erroldatutako pertsona guztiei dagokionean, atxikita dituen kide kopuruarekin proportzionala den ordezkari kopuru jakin bat esleituko zaio lurralde federazio bakoitzari.

c) Una representación para los estamentos de técnicos y técnicas y de jueces y juezas del 15% de los miembros de la asamblea, siendo entre ellos la representación proporcional al número de licencias de cada estamento existentes en el momento de convocarse elecciones.

3.– Euskadiko Atletismo Federazioaren Batzar Nagusiak 40 kide izango ditu Guztira.

2.– El porcentaje global que resulte para cada estamento, tras aplicar la regla anterior, se distribuirá atribuyendo a cada una de las federaciones territoriales un número de representantes proporcional al número de miembros que tengan adscritos por cada estamento en relación con el total de los censados en la Federación Vasca.

18. artikulua.– 1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan izena emanda, eta dagokien lurralde federazioari atxikita egonda, hauteskundeak egiten diren denboraldian nahiz aurrekoan kirol jarduera esanguratsua izan duten klub eta elkartetako ordezkarien artean hautatuko dira Klub eta kirol elkartetako estamentuko ordezkariak.

3.– El número total de componentes de la Asamblea General de la Federación Vasca de Atletismo será de 40 miembros.

2.– Kirolarien estamentuko ordezkariak, hauteskundeak egingo diren denboraldian nahiz aurrekoan lizentzia indarrean duten hamazortzi urtetik gorako kirolarien artean hautatuko dira. Lehen azaldutako baldintzak betetzen dituzten hamasei urtetik gorako kirolariek aukeratuko dituzte ordezkariak.

Artículo 18.– 1.– Las y los representantes del estamento de clubes y agrupaciones deportivas se elegirán por y entre la representación de los clubes y agrupaciones que, figurando inscritas en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco y adscritas a la federación territorial correspondiente, hayan realizado actividad deportiva significativa durante la temporada de celebración de elecciones y que la hayan tenido en la temporada anterior.

3.– Teknikarien ordezkariak, lizentziaren kategoria edozein dela ere, hauteskundeak egingo diren denboraldian nahiz aurreko denboraldian lizentzia indarrean dutenen artean hautatuko dira.

2.– Las y los representantes del estamento de deportistas se elegirán entre deportistas mayores de dieciocho años que tengan licencia en vigor para la temporada de celebración de las elecciones y que la hayan tenido en vigor también la temporada inmediatamente anterior. Dicha representación será elegida por las y los deportistas mayores de dieciséis años que cumplan las condiciones antes señaladas.

4.– Epaileen ordezkariak, lizentziaren kategoria edozein dela ere, hauteskundeak egingo diren denboraldian nahiz aurreko denboraldian lizentzia indarrean dutenen artean hautatuko dira.

3.– Las y los representantes de técnicos y técnicas se elegirán por y entre quienes tengan licencia en vigor para la temporada de celebración de las elecciones y la hayan tenido también en la temporada inmediatamente anterior, cualquiera que sea la categoría de la licencia.

5.– Aukeratuak izan diren denboraldian Batzar Nagusiko kideen artean plaza librerik geratzen bada, Batzar Nagusirako azken hauteskundeetan estamentu bakoitzari dagokion ordezkoen zerrendan agertzen den lehenengo pertsonak beteko du, Hauteskunde Arautegiak hartarako xedatutako prozedurari jarraiki.

4.– Las y los representantes de jueces y juezas se elegirán por y entre quienes tengan licencia en vigor para la temporada de celebración de las elecciones y la hayan tenido también en la temporada inmediatamente anterior, cualquiera que sea la categoría de la licencia.

6.– Lurralde federazioren batean estamentu jakinik ez badago, edo estamentua osatzen duten pertsona kopuruarekin lurralde federazio horri esleitutako gutxieneko ordezkaritza lortzen ez bada, estamentuaren plaza libreak lurralde federazio horren gainerako estamentuei proportzionalki esleituko zaizkie.

5.– Si durante el período para el que resultaron elegidos, se produjera alguna vacante entre los miembros de la Asamblea General, se cubrirán por la persona que encabece la lista de suplentes de cada estamento en las últimas elecciones a la Asamblea General, de acuerdo con el procedimiento que establezca al efecto el Reglamento Electoral.

19. artikulua.– 1.– Batzar Nagusiak ohiko eta ezohiko bilerak egiten ditu:

6.– Si en una determinada federación territorial no existe un determinado estamento o cuando la totalidad de las personas que forman un estamento no permite alcanzar el número mínimo de representación atribuido a esa federación territorial, las vacantes del estamento se atribuirán proporcionalmente al resto de los estamentos de dicha federación territorial.

2.– Ekitaldi bakoitzean, gutxienez, ohiko bilera bat egingo du Batzar Nagusiak, urteko lehen seihilekoan. Xedea hauxe izango da:

Artículo 19.– 1.– La Asamblea General se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias:

a) Kontuen eta aurrekontuen egoera onartzea.

2.– La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez cada ejercicio, dentro del primer semestre, para:

b) Jarduera-plana onartzea.

a) Aprobar el estado de cuentas y presupuestos.

c) Lehiaketen egutegi ofiziala onartzea.

b) Aprobar el plan de actuación.

3.– Bere eskumeneko gainerako gaiak, hurrengo paragrafoan aurreikusitakoak izan ezik, halaber ohiko bileran tratatuko dira.

c) Aprobar el calendario oficial de competiciones.

4.– Batzar Nagusiak ezohiko bilera ospatuko du ondorengo gaiak tratatzeko:

3.– Los demás asuntos de su competencia, salvo los previstos en el párrafo siguiente, se tratarán también en asamblea ordinaria.

a) Hauteskundeak burutzea.

4.– La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria para tratar los siguientes asuntos:

b) Zentsura-mozioa.

a) Celebración de elecciones.

c) Arautegiak onartzea edota aldatzea.

b) Moción de censura.

d) Estatutuak onartzea edota aldatzea.

c) Aprobación y/o modificación de Reglamentos.

e) Federazioa desegitea.

d) Aprobación y/o modificación de Estatutos.

20. artikulua.– 1.– Ohiko eta ezohiko batzarrak biltzeko deia egitea federazioko lehendakariari dagokio ofizioz; bestela, Zuzendaritza Batzordeak edo Batzar Nagusiko kideen % 5ek eskatzen dutenean egingo du. Hori egin ezin bada, edo lehendakariak batzarrerako deialdiari dagokion betebeharra betetzen ez badu, deialdia Zuzendaritza Batzordeak ala Batzarreko kideen % 5a ordezkatzen duen kide talde batek egin ahal izango du.

e) Disolución de la federación.

2.– Horretarako eskumena duten edozein organo edo taldeek, eskaera egin eta gehienez 15 egun naturaletako epean egin beharko du lehendakariak Batzar Nagusirako deialdia.

Artículo 20.– 1.– La convocatoria de las asambleas generales ordinarias o extraordinarias corresponde al Presidente o Presidenta de la federación de oficio, a petición de la Junta Directiva o del 5% de los componentes de la Asamblea General. Si ello no fuera posible, o el Presidente o Presidenta no cumpliera con su obligación de convocar la asamblea, la Junta Directiva o un colectivo de miembros de la Asamblea que represente al 5% de sus componentes podrán realizar la convocatoria.

21. artikulua.– Ohiko nahiz ezohiko Batzar Nagusirako deialdia eta gai zerrenda, Batzarreko kideei, idatziz, gutxienez 15 eguneko aurrerapenarekin jakinaraziko zaizkie. Euskadiko Atletismo Federazioari elektroniko posta eman badiote, medio honen bidez informazio guztia bidal diezaieke kirol federazioaren web orrialdean dokumentazioa ager daiteke batzarkideek eskura dezaten.

2.– El Presidente o Presidenta deberá realizar la convocatoria a la Asamblea en el plazo máximo de 15 días naturales a partir de que se formule la correspondiente solicitud, por cualquiera de los órganos o colectivos legitimados para ello.

22. artikulua.– 1.– Batzarreko kideek lehendakariari bere ustez interesgarriak diren gaiak gai zerrendan sartzea eskatu ahal izango diote, gutxienez, hamar eguneko aurrerapenarekin, eta betiere, eskaera gutxienez Batzarreko kideen % 5ak proposatzen badu, sartu beharreko gaia federazioarentzat interesgarria bada; ala estamenturen bateko kideen % 5ak eskatzen badu, sartu beharreko gaiak dagokion estamenturako lehentasunezko interesa badu.

Artículo 21.– La convocatoria de la Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria junto con el orden del día, será comunicada a los miembros de la Asamblea, por escrito, con una antelación mínima de 15 días, pudiendo serles remitida por medio de correo electrónico si hubieren facilitado su dirección de correo electrónico a los servicios administrativos de la Federación. La documentación podrá colgarse directamente en la página web de la Federación a fin de que los asambleístas accedan directamente a la misma.

2.– Proposatutako gaia gai zerrendan sartzea onartzen ez bada, eskatzaileari jakinarazi beharko zaio, ukatzearen arrazoiak azalduz.

Artículo 22.– 1.– Los miembros de la Asamblea podrán solicitar del Presidente o Presidenta, con al menos diez días de antelación a la convocatoria, la inclusión en el orden del día de aquellos asuntos que consideren de interés, siempre que la solicitud se haga a propuesta, como mínimo, de un 5% de los miembros de la Asamblea, si el punto a incluir es de interés general de la federación; o de un 5% de los miembros de uno de los estamentos, si el punto a incluir es de preferente interés para el estamento de que se trate.

23. artikulua.– Batzar Nagusia lehen deialdian baliozkoa izango da baldin eta kideen erdiak gehi bat joaten badira. Bigarren deialdian, berriz, baliozkoa izango da bilerara joandako kide kopurua edozein dela ere.

2.– La denegación de la inclusión del punto propuesto en el orden del día deberá comunicarse al peticionario alegando las razones que hayan motivado la denegación.

24. artikulua.– Batzar Nagusian botoaren eskuordetzea ez da onartuko.

Artículo 23.– La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurra la mitad más uno de sus miembros. En segunda convocatoria bastará con la concurrencia de cualquier número de asistentes.

II. KAPITULUA
ZUZENDARITZA BATZORDEA

25. artikulua.– Zuzendaritza Batzordea federazioko administrazio-organoa da, eta federazioko gaien administrazio- eta ekonomia-kudeaketaz arduratuko da. Horiek, Batzar Nagusiaren arauei jarraiki garatu beharko ditu.

Artículo 24.– No se admitirá la delegación de voto en el seno de la Asamblea General.

CAPÍTULO II
JUNTA DIRECTIVA

26. artikulua.– 1.– Zuzendaritza Batzordeak kide kopuru bakoitia izango du, eta gutxienez honakoek osatuko dute:

Artículo 25.– La Junta Directiva es el órgano de administración de la federación y ejerce las funciones de gestión administrativa y económica de los asuntos federativos que deberá desarrollar conforme a las directrices de la Asamblea General.

a) Lehendakariak, Federazioko lehendakaria ere izango denak.

Artículo 26.– 1.– La Junta Directiva, que contará con un número impar de miembros, estará compuesta como mínimo por:

b) Lehendakariordeak, lehendakarien funtzioak hartuko dituena ez badago, edo kargua uzten badu.

a) Un Presidente, que lo será asimismo de la Federación.

c) Diruzainak.

b) Un Vicepresidente, que asumirá las funciones del Presidente en caso de ausencia temporal o cese de éste.

d) Batzordekideak. Batzordekide bana egongo da kirol diziplinaren arabera federazioan eratzen den batzorde bakoitzeko.

c) Tesorero.

2.– Lurralde Federazioetako lehendakariek eskubide osoa dute Zuzendaritza Batzordeko kideak izango dira.

d) Vocales. Habrá un vocal por cada uno de los comités que se constituyan en el seno de la federación por disciplina deportiva.

3.– Zuzendaritza Batzordeari Federazioko idazkariak lagunduko dio; hitza izango du, baina botorik ez.

2.– Los Presidentes de las Federaciones Territoriales forman parte de la Junta Directiva como miembros de pleno derecho.

4.– Pertsona berak lehendakari eta diruzain karguak izan ditzake.

3.– La Junta Directiva estará asistida por el Secretario de la Federación, con voz pero sin voto.

5.– Zuzendaritza Batzordearen kargu guztiak ohorezkoak dira, idazkari eta diruzain karguak izan ezik, zein ordaindu ahal izango baitira.

4.– Los cargos de vicepresidente y tesorero pueden ser ejercidos por la misma persona.

6.– Batzar Nagusiko kideak ez diren Zuzendaritza Batzordeko kide guztiak joan ahal izango dira batzarretara; hitza izango dute baina botorik ez.

5.– Todos los cargos de la Junta Directiva podrán ser retribuidos como compensación por el ejercicio de sus funciones.

7.– Kide guztiek berariaz onartzen badute, federazioko kide anitzeko organoek posta elektroniko, fax, bideo-konferentzia eta antzeko baliabide teknikoen bidez hartu ahal izango dituzte erabakiak. Kasu hauetan, dagokion aktarekin batera fax, posta elektroniko eta dagozkion euskarrien ziurtagiriak aurkeztu beharko dira.

6.– Todos los miembros de la Junta Directiva que no lo sean de la Asamblea General podrán asistir a ésta con voz pero sin voto.

27. artikulua.– 1.– Zuzendaritza Batzordeko kideak Federazioko lehendakariak hautatuko ditu, bere agintaldia bukatu arte, behin Batzar Nagusia berritutakoan. Batzarreko kideen hautaketa librean lurralde federaziotako lehendakariak salbuesten dira.

7.– Siempre que lo acepten expresamente todos sus miembros, los órganos colegiados de la federación podrán adoptar sus acuerdos mediante correo electrónico, fax, videoconferencia y medios técnicos análogos. En estos supuestos, el acta correspondiente se redactará acompañada de los justificantes de los fax, correos electrónicos y soportes correspondientes.

2.– Lehenengo eta behin lehendakariaren hautaketa Hauteskundeko Batzordeari jakinarazi dio eta honek zuzendari izenpeen legaltasuna konprobatuko du.

Artículo 27.– 1.– Los miembros de la Junta Directiva se elegirán por el Presidente de la Federación, hasta finalizar el ciclo de su mandato, una vez renovada la Asamblea General. De la elección libre de los miembros de la Junta se exceptúan los presidentes de las federaciones territoriales.

3.– Zuzendaritza Batzordeko kideak berriz ere hauta daitezke, baina agintaldien muga hamabi urtekoa edo hiru agintaldietakoa izango da, eta Zuzendaritza Batzordean izandako zuzendaritzako kargu guztiak hartuko dira aintzat. Hala eta guztiz ere, aurreko agintalditik lau urte edo bat agintaldi igaro eta gero hautaketa edo izendatze prozesu berrietara aurkeztu ahal izango dira.

2.– La elección que efectúe el Presidente deberá ser inicialmente comunicada a la Junta Electoral a fin de que por dicho órgano se compruebe la legalidad de los nombramientos como directivos.

28. artikulua.– 1.– Federazioko lehendakariari ala, hori izan ezean, Zuzendaritza Batzordeko kideen % 25ari egokituko zaio federazioaren bileretarako deia egitea.

3.– Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos, pero el límite temporal de mandatos será de doce (12) años o tres (3) mandatos, computándose todos los cargos directivos que hayan ostentado en la Junta Directiva. No obstante la limitación precedente, el transcurso de cuatro (4) años o un (1) mandato desde la finalización de su anterior mandato les habilitará para presentarse a cualquier nuevo proceso de elección o designación.

2.– Deialdiarekin batera gai zerrenda aurkeztu beharko da, eta hor eztabaidatu behar diren gaiak, nahiz horien inguruko dokumentazioa adierazi beharko dira.

Artículo 28.– 1.– Corresponderá al Presidente de la Federación o, en su defecto, al 25% de los miembros de la Junta Directiva, la convocatoria de las sesiones de la misma.

3.– Gai zerrenda hori, gutxienez, bilera egin baino bi egun lehenago jakinarazi beharko zaie Batzarreko kideei, idatziz, behar bezala justifikatutako premia dagoenean salbu.

2.– La convocatoria se acompañará del orden del día donde figuren los asuntos a tratar, y de la documentación relativa a los mismos.

4.– Hala ere, deialdirik egon ez arren, baliozkotzat hartuko da kide guztiak joaten badira, eta aho batez hala erabakitzen badute.

3.– Será notificada por escrito a los miembros de la Junta con al menos dos días de antelación, salvo supuestos de urgencia debidamente justificados.

5.– Kide guztiek berariaz onartzen badute, Zuzendaritza Batzordeak posta elektroniko, fax, bideo-konferentzia eta antzeko baliabide teknikoen bidez hartu ahal izango ditu erabakiak. Kasu hauetan, dagokion aktarekin batera fax, posta elektroniko eta dagozkion euskarrien ziurtagiriak aurkeztu beharko dira.

4.– No obstante, aunque no haya convocatoria, se entenderá válidamente constituida si concurren todos sus miembros y así lo acuerdan por unanimidad.

29. artikulua.– 1.– Zuzendaritza Batzordea baliozkotasunez eratuta geratuko da lehen deialdira kideen erdia gehi bat bertaratzen direnean, eta bigarren deialdira, gutxienez, kideen % 25a bertaratzen denean. Nolanahi ere, Federazioko lehendakaria edo lehendakariordea ere bertaratuko beharko dira.

5.– Siempre que lo acepten expresamente todos sus miembros, la Junta Directiva podrá adoptar sus acuerdos mediante correo electrónico, fax, videoconferencia y medios técnicos análogos. En estos supuestos, el acta correspondiente se redactará acompañada de los justificantes de los fax, correos electrónicos y soportes correspondientes.

2.– Federazioko lehendakaria, edo, hau egon ezean, lehendakariordea izango da, Zuzendaritza Batzordeko bileretako buru, eta bere jarduera zuzendu eta koordinatuko du.

Artículo 29.– 1.– La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando concurran en primera convocatoria la mitad más uno de sus miembros, y en segunda convocatoria cuando concurran al menos un 25% de sus miembros, y, en todo caso, el Presidente o Presidenta de la Federación o el Vicepresidente o Vicepresidenta.

30. artikulua.– 1.– Zuzendaritza Batzordeak modu kolektiboan ondorengo arrazoiren batengatik utziko du kargua:

2.– El Presidente o Presidenta de la Federación o, en su ausencia, el Vicepresidente o Vicepresidenta, presidirá las sesiones de la Junta Directiva y dirigirá y coordinará su actuación.

a) Zentsura-mozioa onartzeagatik.

Artículo 30.– 1.– La Junta Directiva cesará de forma colectiva por alguna de las siguientes causas:

b) Lehendakariaren kargu-uzteagatik.

a) Por aprobación de moción de censura.

c) Estatutuetan aurreikusitako gainerako arrazoiengatik.

b) Por el cese del Presidente.

d) Kideen % 50 baino gehiagoren dimisio edo heriotzagatik.

c) Las demás causas previstas en los estatutos.

e) Kideen % 50 ezgaikuntza edo ezgaitasunagatik.

d) Dimisión o fallecimiento de más del 50% de los miembros.

2.– Zuzendaritza Batzordeko kideek banaka utziko dute kargua ondorengo arrazoiengatik:

e) Inhabilitación o incapacitación del 50% de los miembros.

a) Dimititzeagatik ala hiltzeagatik.

2.– Los miembros de la Junta Directiva cesarán individualmente por las siguientes causas:

b) Gaitasunik gabe uzteagatik ala gaitasuna galtzeagatik.

a) Por dimisión o fallecimiento.

c) Estatutuetan aurreikusitako gainerako arrazoiengatik.

b) Por inhabilitación o incapacitación.

3.– Zuzendaritza Batzordeko kide batek edo gehiagok kargua banaka uzten badute, lehendakariak horien ordezkoak izendatu ahal izango ditu, eta esleipen horiek Batzar Nagusiak egiten duen lehenengo bileran jakinarazi beharko dira.

c) Las demás causas previstas en los estatutos.

4.– Lehendakariak kide berriak gehitu ditzake federazioko Zuzendaritza Batzordera, egoki deritzonean.

3.– En el supuesto de cese individual de uno o más miembros de la Junta Directiva, el Presidente o Presidenta podrá designar sus sustitutos y tal designación deberá ser comunicada en la primera reunión que celebre la Asamblea General.

5.– Aurreko puntuetan xedatutakoa ezin izango da aplikatu lurralde federazioetako lehendakarien kasuan, eta kargua uzteko arrazoiak dagozkien federazioen estatutuetan ezarritakoak izango dira.

4.– El Presidente podrá incorporar nuevos miembros a la Junta Directiva de la federación cuando lo estime oportuno.

31. artikulua.– 1.– Batzar Nagusiak Zuzendaritza Batzordearen erantzukizuna eskatu dezake zentsura-mozio baten bidez, zeinek xede horretarako deitutako bileran Batzar Nagusiko kideen gehiengo osoa alde izan beharko baitu.

5.– Lo dispuesto en los números anteriores no será de aplicación para los Presidentes de Federaciones Territoriales, cuyas causas de cese serán las que establezcan los estatutos de sus respectivas federaciones.

2.– Zentsura-mozioa onartzen denean Zuzendaritza Batzordeko kide guztiek kargua utzi beharko dute, Federazioko lehendakariak barne, lurralde federaziotako lehendakariek izan ezik, zein Zuzendaritza Batzordean eskubide osoko kide bezala sartuko baitira Zuzendaritza Batzorde berrira.

Artículo 31.– 1.– La Asamblea General podrá exigir la responsabilidad de la Junta Directiva mediante la adopción de una moción de censura que deberá ser respaldada por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea General en una sesión convocada al efecto.

32. artikulua.– 1.– Zuzendaritza Batzordeak kargua uzten duenean, jardunean jarraituko du, eta gehienez hilabeteko apean Hauteskunde Batzordearen bilera egiteko deituko du, hauteskunde-prozesuari hasiera eman diezaion. Han, beste lehendakari bat hautatuko da, eta hark bere Zuzendaritza Batzordea izendatuko du.

2.– La aprobación de la moción de censura causará el cese de todos los miembros de la Junta Directiva, incluido el Presidente o Presidenta de la Federación, salvo los Presidentes de las Federaciones Territoriales que se incorporarán como miembros de pleno derecho en la nueva Junta Directiva.

2.– Hori ezinezkoa balitz, Federazioko Batzar Nagusiko kide guztietatik gutxienez % 5a ordezkatzen duen edozein kide-taldek Hauteskunde Batzorderako deialdia burutu ahal izango du.

Artículo 32.– 1.– Cuando la Junta Directiva cese, seguirá en funciones y procederá a convocar una reunión de la Junta Electoral, en el plazo máximo de un mes, para que dé inicio al proceso electoral eligiéndose otro Presidente o Presidenta que designará su propia Junta Directiva.

33. artikulua.– Federazioko idazkariak, gutxienez, ondorengo funtzioak bete beharko ditu:

2.– No siendo ello posible, cualquier colectivo de miembros de la Asamblea General de la Federación que represente al menos un 5% del total de componentes de la misma, podrá convocar a la Junta Electoral.

a) Batzar Nagusiaren eta Zuzendaritza Batzordearen bileren aktak egitea.

Artículo 33.– El Secretario o Secretaria de la federación tendrá encomendadas, como mínimo, las siguientes funciones:

b) Federazioaren liburuak eta gainerako dokumentuak zaintzea, kontabilitatekoak salbu.

a) Levantar acta de las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

c) Aipatu liburuen edukien inguruko ziurtagiriak egitea.

b) Cuidar de los libros y demás documentos de la federación, salvo los de contabilidad.

34. artikulua.– Federazioko diruzainak, gutxienez, ondorengo funtzioak bete beharko ditu:

c) Expedir los certificados que procedan sobre el contenido de los citados libros.

a) Federazioaren kontuak eta ekonomi arloko eragiketak zuzentzea.

Artículo 34.– El Tesorero o Tesorera de la federación tendrá encomendadas, como mínimo, las siguientes funciones:

b) Federazioaren kontabilitate-liburuak zaintzea eta horietaz arduratzea.

a) Dirigir las cuentas y las operaciones de orden económico de la federación.

c) Beharrezkoak diren Kontabilitateko dokumentu guztiak prestatzea, bereziki, urteko aurrekontuaren zirriborroa eta ekitaldi bakoitzaren balantzea, gero Batzar Nagusiak onar ditzan.

b) Custodiar y llevar los libros de contabilidad de la federación.

III. KAPITULUA
LEHENDAKARIA

35. artikulua.– Federazioko lehendakariak federazioaren legezko ordezkaritza hartzen du bere gain; Batzar Nagusiak eta Zuzendaritza Batzordeak hartutako erabakiak gauzatzen ditu; Biek egindako saioen buru izango da, eta saio hauek zuzenduko ditu. Bestalde, berdinketa gertatzen bada, bere kalitateko botoaz baliatuz erabakiko du.

c) Preparar todos los documentos contables necesarios, en especial, el borrador del presupuesto anual y el balance de cada ejercicio, para su posterior aprobación por la Asamblea General.

CAPÍTULO III
PRESIDENTE O PRESIDENTA

36. artikulua.– 1.– Federazioko lehendakaria Batzar Nagusiak hautatu duen pertsona hura izango da.

Artículo 35.– El Presidente o Presidenta de la federación asume la representación legal de la misma, ejecuta los acuerdos adoptados por la Asamblea General y por la Junta Directiva, preside y dirige las sesiones que celebra una y otra, y decide, en caso de empate, con su voto de calidad.

2.– Lehendakariaren kargua uzteko arrazoiak ondorengoak dira:

Artículo 36.– 1.– Será Presidente o Presidenta de la federación aquélla persona que haya resultado elegida por la Asamblea General.

a) Dimititzeagatik ala hiltzeagatik.

2.– Las causas de cese del Presidente o Presidenta son las siguientes:

b) Urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuaren 104. artikuluan aurreikusitako zentsura-mozioa onartzeagatik.

a) Dimisión o fallecimiento.

c) Gaitasunik gabe uzteagatik edo gaitasuna galtzeagatik.

b) Aprobación de la moción de censura prevista en el artículo 104 del Decreto 16/2006, de 31 de enero.

d) Estatutuetan aurreikusitako gainerako arrazoiengatik.

c) Inhabilitación o incapacitación.

3.– Lehendakariak kargua uzten badu hautaketa berria egin beharko da kasu horretan, jardunean jarraituko du eta Hauteskunde Batzorderako deia egingo du, gehienez, hilabete bateko denbora-epean. Epe horretan, deialdirik egiten ez bada, Batzar Nagusiko kide guztien % 5 ordezkatzen duen edozein kidetaldek Hauteskunde Batzorderako deialdia burutu ahal izango du.

d) Por las demás causas previstas en los estatutos.

37. artikulua.– Lehendakaria berriz hautatu dezakete, baina agintaldien muga hamabi urtekoa edo hiru agintaldikoa izango da. Hala eta guztiz ere, aurreko agintalditik lau urte edo bat agintaldi igaro eta gero hautaketa edo izendatze prozesu berrietara aurkeztu ahal izango da.

3.– En el supuesto de cese del Presidente o Presidenta deberá procederse a una nueva elección. En tal caso, seguirá en funciones y procederá a convocar a la Junta Electoral en el plazo máximo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin tal convocatoria, cualquier colectivo de miembros de la Asamblea General que represente al menos un 5% del total de componentes de la misma, podrá convocar a la Junta Electoral.

Beste hautagairik ez badago, eta estatutu hauetan zehaztutako agintaldien muga bukatu bada, kargua uzten duen lehendakariak berriz aurkezteko aukera izango du.

Artículo 37.– El Presidente o Presidenta podrá ser reelegido, pero el límite temporal de mandatos será de doce (12) años o tres (3) mandatos. No obstante la limitación precedente, el transcurso de cuatro (4) años o un (1) mandato desde la finalización de su anterior mandato le habilitará para presentarse a cualquier nuevo proceso de elección o designación.

IV. KAPITULUA
XEDAPEN KOMUNAK

38. artikulua.– Estatutu hauetako 14. artikuluan jasotzen diren organoetako kideek dagozkien funtzioak betetzen jarraituko dute bere ondorengoek kargua hartu arte.

En el caso de no haber otra candidatura, y haber agotado el límite de mandatos determinado en estos estatutos, el presidente saliente se podrá volver a presentar a la reelección.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES COMUNES

39. artikulua.– 1.– Federazioko kide anitzeko organoen erabakiak bertaratutako kideen gehiengo soilarekin hartuko dira, lege edo estatutu xedapenek gehiengo kualifikatuak eskatzen dituzten kasuetan izan ezik.

Artículo 38.– Las y los miembros de los órganos contemplados en el artículo 14 de los presentes estatutos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión de sus sucesores.

40. artikulua.– Batzar Nagusiko edo Zuzendaritza Batzordeko kidea izateko baldintzak ondorengoak dira:

Artículo 39.– Los acuerdos de los órganos colegiados de la federación se adoptarán por mayoría simple de miembros presentes, salvo en los supuestos en los que disposiciones legales o estatutarias prevean mayorías cualificadas.

a) Adin nagusikoa izatea.

Artículo 40.– Son requisitos para ser miembro de la Asamblea General o de la Junta Directiva de la federación, los siguientes:

b) Administrazio-egoitza federazioaren jarduera-eremuan izatea. Ez-ohiko egoeretan Batzar Nagusiak baldintza hori barkatu ahal izango du.

a) Haber alcanzado la mayoría de edad.

c) Karguak edo funtzioak betetzeko gaitasuna kentzen duen diziplinazko zigor irmorik bete behar ez izatea.

b) Poseer la vecindad administrativa dentro del ámbito de actuación de la federación. En circunstancias excepcionales la Asamblea General podrá dispensar de este requisito.

d) Epai judizial irmoaren bidez kargu publikoak betetzeko gaitasuna baliogabetzen duen zigorrik ez izatea.

c) No estar sujeto a sanción disciplinaria firme que conlleve inhabilitación para el desempeño de cargos o funciones.

e) Erabaki judizial irmoaren bidez ezgai deklaratuta ez egotea.

d) No haber sido condenado mediante sentencia judicial firme que conlleve la inhabilitación para ostentar cargo público.

41. artikulua.– 1.– Federazioko organoek hartu dituzten erabaki guztien akta jaso behar du idazkariak. Aktan ondorengoak jaso beharko dira, gutxienez: bertaratutako pertsonen izena, bilera non eta noiz egin den; eztabaidatu diren puntu nagusiak; bozketa nola egin den eta haren emaitza, eta erabakien edukia.

e) No haber sido declarado incapaz por decisión judicial firme.

2.– Onartutako erabakiaren aurkako botoek, betiere arrazoituak badira, kide anitzeko organoen erabakietatik ondoriozta daitezkeen erantzukizunetik aske utzi ahal dute.

Artículo 41.– 1.– De todos los acuerdos adoptados por los órganos federativos se levantará acta por el Secretario, que contendrá con carácter mínimo, el nombre de las personas que hayan intervenido, las circunstancias de lugar y tiempo en que la reunión se haya celebrado, los puntos principales de deliberación, la forma y el resultado de la votación y el contenido de los acuerdos.

42. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioaren Zuzendaritza Batzordeak nahi beste batzorde eta antzeko organo eratu ditzake, federazioaren kirol jardueraren sektore bat garatzeko nahiz federazioko talde edo estamentuen funtzionamendua hobetzeko.

2.– Los votos contrarios al acuerdo adoptado, siempre que sean motivados, eximirán de la responsabilidad que pudiera derivarse de las decisiones de los órganos colegiados.

43. artikulua.– 1.– Euskadiko Atletismo Federazioak dopingari dagokionean ezar daitekeen arautegiak xedatzen dituen organoak izan beharko ditu.

Artículo 42.– La Junta Directiva de la Federación Vasca de Atletismo podrá constituir cuantos comités y demás órganos análogos considere oportuno, tanto aquellos que respondan al desarrollo de un sector de la actividad deportiva de la federación, como los que atiendan al funcionamiento de colectivos o estamentos integrantes de la federación.

2.– Euskadiko Atletismo Federazioak batzorde tekniko bat izango du, eta batzorde horrek federazioaren kirol zuzendaritza teknikoa bere gain hartuko du.

Artículo 43.– 1.– La Federación Vasca de Atletismo deberá contar con los órganos que establezca la normativa aplicable en materia de dopaje.

3.– Halaber, Federazioa bide onetik joateko komenigarriak diren bestelako Batzordeak izan ditzake, eta dagozkien arautegietan garatuko dira.

2.– La Federación Vasca de Atletismo contará con un comité técnico que será el órgano que asuma la dirección técnico-deportiva de la federación.

44. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioko zuzendariek ondorengo eskubideak dituzte:

3.– Igualmente podrá contar con otros Comités que se estimen convenientes para la buena marcha de la Federación y que se desarrollarán en los Reglamentos que correspondan.

a) Eusko Jaurlaritzak federaziotako zuzendariak etengabe prestatzea, eta doako aholkularitza teknikoa ematea bere funtzioak era egokian bete ditzan.

Artículo 44.– Las y los directivos de la Federación Vasca de Atletismo tienen los siguientes derechos:

b) Jardueretan izandako gastuak itzultzea, federazioak berak aurretik ezarritako mugen barruan.

a) Recibir del Gobierno Vasco la formación permanente del personal directivo de las federaciones y el asesoramiento técnico gratuito para el correcto desempeño de sus funciones.

c) Federazioaren bitartez, borondatezko jardueratik ondoriozta daitezkeen istripu arriskuetarako eta erantzukizun zibilerako asegurua izatea.

b) Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades dentro de los límites previamente establecidos por la propia federación.

d) Bere jarduera baldintza egokietan burutzea, duintasunari, segurtasunari eta higieneari dagokionean, bere funtzioen izaera eta ezaugarrien arabera.

c) Disponer de un seguro, a través de la federación, contra los riesgos de accidente y responsabilidad civil derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria.

e) Zuzendariak direla egiaztatzen duen ziurtagiriren bat izatea.

d) Realizar su actividad en las debidas condiciones de dignidad, seguridad e higiene en función de la naturaleza y características de sus funciones.

f) Kirolaren esparruan egindako ekarpen sozialarengatik errespetua eta Ester ona jasotzea.

e) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de directivo o directiva.

g) Federazioko zuzendaritza organoetan parte hartzeko informazio eta dokumentazio guztia eskura izatea.

f) Obtener el respeto y el reconocimiento por su contribución social en el campo del deporte.

h) Esleitzen zaizkion funtzioak behar bezala betetzeko beharrezkoak diren materialak era iraunkorrean jasotzea.

g) Disponer de la información y documentación precisa para su participación en los órganos directivos de la federación.

i) Federazioaren arauetan aurreikusitako bestelakoak.

h) Recibir con carácter permanente los medios materiales necesarios para el correcto ejercicio de las funciones que se les asignen.

45. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioko zuzendariek ondorengo betebeharrak dituzte:

i) Cualesquiera otros previstos en las normas de la federación.

a) Bere betebeharrak garatzean jasotako eta ezagututako Informazioaren konfidentzialtasuna gordetzea, hala badagokio. Konfidentzialtasuna gordetzeko betebeharrak kargua uzten duenean ere iraungo du.

Artículo 45.– Las y los directivos de la Federación Vasca de Atletismo están obligados a:

b) Funtzioak betetzean behar bezalako arduraz jokatzea, hots, uneoro federazioaren estatutuetako helburuen arabera jokatzea.

a) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de sus funciones. La obligación de confidencialidad subsistirá aun cuando hayan cesado en el cargo.

c) Dagozkien kirol federazioek beren eskura jartzen dituzten baliabide materialak errespetatzea eta zaintzea.

b) Actuar con la debida diligencia en el ejercicio de sus funciones, ateniéndose en todo momento a los fines estatutarios de la federación.

d) Federazioarekin hartutako konpromisoak betetzea.

c) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición las correspondientes federaciones deportivas.

e) Funtzioak behar bezala betetzeko antolatzen diren prestakuntza jardueretan parte hartzea.

d) Cumplir con los compromisos adquiridos con la federación.

f) Urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuan debekatuta dagoen edozein ordain ekonomikori uko egitea.

e) Participar en las actividades formativas que se organicen para el diligente cumplimiento de sus funciones.

g) Funtzioak betetzen jarraitzea bere ondorengoek kargua hartu arte, ezinbestean utzi behar ez duenean salbu.

f) Rechazar cualquier tipo de contraprestación económica prohibida en el Decreto 16/2006, de 31 de enero.

h) Eskumeneko organoek hartutako erabakiak eta ebazpenak ontzat hartzea.

g) Continuar en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión de sus sucesores, salvo fuerza mayor.

i) Kargua uzten duten zuzendarien ordezkoei beharrezkoa den dokumentazio eta informazio guztia ematea.

h) Acatar los acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos competentes.

j) Euren interes pertsonalarekin zerikusia duten gaiei buruzko deliberamendutan parte ez hartzea. Interes pertsonala egongo da gaiak zuzendariaren ezkontideari edota antzeko afektibitate harremana duten pertsonei, edo haren ondorengoei edo aurrekoei, eragiten badie, edota zuzendaritzako kargua zein neurri bateko partaidetza duen sozietateari eragiten badio.

i) Proporcionar toda la documentación e información necesaria a las y los nuevos directivos que vayan a sustituir a las y los salientes.

k) Organoek antolatutako bileretara joatea, zeinetako kidea baita, eta hauen deliberamendutan parte hartze aktiboa izatea, bere irizpideak erabaki egokiak hartzen lagun dezan.

j) Abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que tengan interés personal. Se considerará que existe interés personal cuando el asunto afecte a cónyuge de la o el directivo o a personas vinculadas por análoga relación de afectividad o sus descendientes o ascendientes o a una sociedad en la que desempeñe un puesto directivo o tenga una participación significativa.

l) Emandako egiaztagiria behar bezala erabiltzea.

k) Asistir a las reuniones de los órganos de que forme parte y participar activamente en sus deliberaciones a fin de que su criterio contribuya en la toma de decisiones adecuadas.

m) Federazioak onartu duen Kode Etikoa betetzea.

l) Utilizar debidamente la acreditación proporcionada.

n) Federazio honen estatutu edo arautegietan aurreikusitako bestelakoak.

m) Cumplir el Código Ético que, en su caso, se apruebe por la federación.

46. artikulua.– 1.– Kirol federazioaren lehendakari kargua bateraezina da beste kirol federazio bateko lehendakari karguarekin, nahiz eta beste kirol modalitate batekoa izan.

n) Cualesquiera otras previstas en las normas estatutarias o reglamentarias de esta federación.

2.– Kirol federazioaren lehendakari kargua bateraezina da federazio horretan dagoen klub edo kirol elkarte bateko lehendakari karguarekin. Lehendakaritza betetzen duen pertsona titularra, hain zuzen, klub edo kirol elkarte bateko ordezkari gisa batzarrean egotegatik aukeratzen badute, federazioko edo klubeko kargua aukeratu beharko du, eta klubean duen karguari uko egiten diola ulertuko da, bietako bat espresuki aukeratzen ez badu.

Artículo 46.– 1.– El cargo de Presidente o Presidenta de esta Federación es incompatible con el cargo de Presidente o Presidenta de otra Federación deportiva, aunque sea de una modalidad deportiva diferente.

3.– Kirol federazioaren lehendakaritza bateraezina izango da Foru Administrazioaren edota Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren barne dagoen federazio-eremuarekin zuzenean lotutako kargu ala enplegu publikoak betetzearekin.

2.– El cargo de Presidente o Presidenta de esta Federación es incompatible con el de Presidente o Presidenta de un club o agrupación deportiva integrada en la misma. Cuando la persona titular de la Presidencia sea elegida precisamente por su condición de asambleísta en representación de un club o agrupación deportiva deberá optar por el cargo en la federación o en el club, entendiéndose que renuncia al cargo en el club para el caso de no optar expresamente por uno de ellos.

4.– Kirol federazioaren zuzendaritza kargua bateraezina da erakunde bereko kontseilari edo aholkulari profesional izatearekin. Era berean, kirol federazioaren zuzendaritza kargua bateraezina da bertarako lan harremana, harreman zibila ala merkataritzakoa dela medio zerbitzu profesionalak eskaintzearekin.

3.– La Presidencia de la federación deportiva será incompatible con el desempeño de cargos o empleos públicos directamente relacionados con el ámbito federativo dentro de la Administración Foral y General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

47. artikulua.– Federazioko zuzendariek debekatuta dituzte ondorengoak:

4.– El cargo directivo de la federación deportiva es incompatible con el ejercicio de funciones de consejo o asesoramiento profesional a la misma. Asimismo, el cargo directivo de la federación deportiva es incompatible con la prestación de servicios profesionales bajo relación laboral, civil o mercantil a la misma.

a) Kargua utzi edo dimititu eta gero kalte-ordainak jasotzea.

Artículo 47.– El personal directivo de la federación tiene prohibido:

b) Hirugarren pertsonengandik edo erakundeengandik komisioak edo antzeko mozkinak jasotzea, kirol erakundeak ondasunak eta zerbitzuak kontratatzeagatik.

a) Percibir indemnizaciones tras el cese o dimisión en el cargo.

c) Kirol edo ekonomi helburuak lortzeagatik pizgarriak jasotzea.

b) Percibir comisiones o beneficios análogos de terceras personas o entidades por la contratación de bienes y servicios por la entidad deportiva.

d) Bere enpresen bitartez ala hirugarren pertsonen nahiz erakundeen izenean kirol federazioarekin berarekin kontratuak egitea. Autokontratatzeko debeku horrek eragina du ezkontideengan, antzeko afektibitate harremanen bidez lotutako pertsonengan eta ondorengo nahiz aurrekoen enpresengan.

c) Percibir incentivos por la consecución de objetivos deportivos o económicos.

e) Kirol federazioaren ondarea erabiltzea ala ondare-abantaila bat lortzeko bertan duen postuaz baliatzea.

d) Contratar, a través de sus empresas o en nombre de terceras personas o entidades, con la propia federación deportiva. Tal interdicción de autocontratación alcanza a las empresas de sus cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de afectividad y de sus descendientes o ascendientes.

IV. TITULUA
FEDERAZIOKO ESTAMENTUAK

48. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioaren estamentuetako kideek, gutxienez, ondorengo eskubideak izango dituzte:

e) Hacer uso del patrimonio de la federación deportiva o valerse de su posición en la misma para obtener una ventaja patrimonial.

TÍTULO IV
ESTAMENTOS FEDERATIVOS

a) Federazio organoetan ordezkaritza izatea eta horietako kide izatea, estatutu hauen eta aplikagarria den arautegiaren arabera ezarritako eran eta proportzioan.

Artículo 48.– Los integrantes de los estamentos de la Federación Vasca de Atletismo tendrán, como mínimo, los siguientes derechos:

b) Federazioak antolatutako jarduera guztietan parte hartzea, federazioak horren inguruan ematen dituen arauei jarraiki.

a) Estar representados y formar parte de los órganos federativos en la forma y proporción que les reconocen los presentes estatutos y la normativa aplicable.

c) Kirol hau hobeto garatu dadin eskatzen duten beste informazio jasotzea, eta federazioko gaien inguruan bere irizpide nahiz iritziak modu askean adieraztea.

b) Participar en cuantas actividades organice la federación, conforme a las reglas que ésta dicte al respecto.

d) Federazioaren arauak bete daitezela eskatzeko federazioko eskumeneko organoetara jotzea.

c) Recibir cuanta información soliciten y expresar libremente sus criterios y opiniones en temas federativos para el mejor desarrollo de este deporte.

e) Egoki iruditzen zaizkien kontsultak eta erreklamazioak egitea, federazioaren arauei jarraiki.

d) Acudir a los órganos federativos competentes para instar el cumplimiento de las normas federativas.

f) Lizentzia egiaztatzen duen dokumentua eskuragarri izatea.

e) Elevar las consultas y reclamaciones que estimen pertinentes conforme a las normas de la federación.

49. artikulua.– Federazioaren estamentuetako kideek ondorengo betebeharrak izango dituzte:

f) Disponer del documento justificativo de la licencia.

a) Ezartzen diren kuotak ordaintzea.

Artículo 49.– Los integrantes de los estamentos de la federación tendrán los siguientes deberes:

b) Federazioko organoek hartutako erabaki guztiak betetzea, hartarako eskumena duen organoak baliogabetzen edo kentzen ez dituen bitartean.

a) Pagar las cuotas que se establezcan.

c) Federazioaren helburuak lortzeko, era aktiboan parte hartzea.

b) Cumplir todos los acuerdos válidamente adoptados por los órganos federativos en tanto no sean anulados o suspendidos por el órgano competente.

d) Hala dagokionean, dituzten karguei atxikitako betebeharrak leialki betetzea.

c) Colaborar activamente en la consecución de los fines de la federación.

e) Euskal selekzioek kirol-lehiaketetan parte hartzeko edo horiek prestatzeko egiten dituzten deialdietara joatea.

d) Cumplir fielmente las obligaciones inherentes a los cargos que en su caso desempeñen.

50. artikulua.– Estatutu hauei dagozkien xedeetarako, klub edo kirol elkarteak dira Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen III. Tituluan aurreikusitakoari jarraiki eratutako elkarteak.

e) Asistir a las convocatorias de las selecciones vascas para la participación en competiciones deportivas o para la preparación de las mismas.

51. artikulua.– Klubak eta elkarteak, Federazioak antolatutako edo baimendutako lehiaketa ofizialetan parte hartzeko federazio horri atxiki beharko dira, lurraldeko federazioaren bitartez. Era berean, klub eta kirol elkarteetako estamentuari dagokion federazio lizentzia eskuratu beharko dute.

Artículo 50.– A los efectos de los presentes estatutos, son clubes o agrupaciones deportivas las asociaciones constituidas con arreglo a lo previsto en el Título III de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco.

52. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioko kirolariak dira kirolarien estamentuari dagokion federazio lizentziaren titularrak diren pertsona fisikoak.

Artículo 51.– Los clubes y agrupaciones, para la participación en competiciones oficiales organizadas o autorizadas por la Federación, deberán adscribirse a esta federación a través de la federación territorial y obtener la licencia federativa correspondiente al estamento de clubes y agrupaciones deportivas.

53. artikulua.– 1.– Euskadiko Atletismo Federazioko teknikariak federazioak eskatutako titulua, eta estamentu honi dagokion federazio lizentzia duten pertsonak dira.

Artículo 52.– Son deportistas de la Federación Vasca de Atletismo las personas físicas titulares de la licencia federativa correspondiente al estamento de deportistas.

2.– Teknikariak, hala dagokienean, federazioaren teknikarien elkargoan elkartuko dira.

Artículo 53.– 1.– Son técnicas y técnicos de la Federación Vasca de Atletismo las personas en posesión del título exigido por la federación y que ostenten la correspondiente licencia federativa de este estamento.

54. artikulua.– 1.– Euskadiko Atletismo Federazioko epaileak eskumeneko organoak emandako beharrezko titulua, eta dagokion federazio lizentzia duten pertsona fisikoak dira.

2.– Los técnicos se agruparán, en su caso, en el colegio de técnicos de la federación.

2.– Epaileak, hala dagokienean, federazioaren epaileen elkargoan elkartuko dira.

Artículo 54.– 1.– Son juezas y jueces de la Federación Vasca de Atletismo las personas físicas en posesión de la titulación necesaria emitida por el organismo competente y de la correspondiente licencia federativa.

V. TITULUA
DIZIPLINA ERREGIMENA

55. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioaren diziplina erregimenean honako hauek aginduko dute: ekainaren 11ko 14/1998 Legearen X. tituluan xedatutakoak; urtarrilaren 10eko 7/1989 Dekretuak, edo ordezkatzen duen xedapenak; estatutu hauek; eta federazioaren beraren Kirol Diziplinazko Arautegiak.

2.– Los jueces se agruparán, en su caso, en el colegio de jueces de la federación.

TÍTULO V
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

56. artikulua.– 1.– Euskadiko Atletismo Federazioak bere organo-egiturako kide diren pertsona guztiei dagokionean, eta federazio horretako kide diren pertsona fisiko edo juridikoei dagokionean soilik izango du diziplina ahalmena.

Artículo 55.– El régimen disciplinario de la Federación Vasca de Atletismo se regirá por lo dispuesto en el Título X de la Ley 14/1998, de 11 de junio, por el Decreto 7/1989, de 10 de enero, o disposición que lo sustituya, por los presentes estatutos y por el Reglamento de Disciplina Deportiva de la propia federación.

2.– Federazioak ezin izango du diziplina ahalmenik burutu kirol jarduera bereko beste lurralde eremuetako federaziotako kideei dagokionean, nahiz eta bere kirol jarduera Euskal Autonomia Erkidegoan garatu.

Artículo 56.– 1.– La Federación Vasca de Atletismo sólo tendrá potestad disciplinaria sobre todas las personas que formen parte de su estructura orgánica y sobre todas aquellas personas físicas o jurídicas afiliadas a la misma.

57. artikulua.– 1.– Diziplina Batzordea eta Apelazio Batzordea kirol diziplina ahalmena duten Euskadiko Atletismo Federazioko organoak dira, gainerako federazio organoak alde batera utzita.

2.– La federación no podrá ejercer la potestad disciplinaria respecto a aquellos miembros de federaciones de otros ámbitos territoriales y de la misma actividad deportiva, aunque desarrollen su actividad deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

2.– Diziplina Batzordea Euskadiko Atletismo Federazioari dagokion eremuaren barneko jardueren arduraduna izango da.

Artículo 57.– 1.– El Comité de Disciplina y el Comité de Apelación son los órganos de la Federación Vasca de Atletismo que ejercen la potestad disciplinaria deportiva con independencia de los demás órganos federativos.

3.– Apelazio Batzordea, Euskal Federazioaren eta bere lurralde Federazioen Diziplina Batzordearen epaien aurka aurkezten diren helegiteetan egin beharreko jarduerez arduratuko da.

2.– El Comité de Disciplina será el encargado de las actuaciones dentro del ámbito de la Federación Vasca de Atletismo.

58. artikulua.– 1.– Diziplina Batzordea eta Apelazio Batzordea Zuzendaritza Batzordeak izendatutako kide kopuru bakoitiak osatuko du. Pertsona bakarreko organoa ahal izango da.

3.– El Comité de Apelación será el encargado de las actuaciones en los recursos que se presenten a los fallos del Comité de Disciplina de la Federación Vasca y de sus Territoriales.

2.– Batzordeko kideak 4 urteko denbora-eperako izendatuko dira, eta kargua betetzeko nahikoak diren ezagutzak izan beharko dituzte.

Artículo 58.– 1.– El Comité de Disciplina y el Comité de Apelación estarán compuestos por un número impar de miembros nombrados por la Junta Directiva. Podrá ser un órgano unipersonal.

3.– Diziplina eta Apelazio Batzordeetako kideak Zuzendaritza Batzordeko kide ere izan daitezke, eta federazioko lehendakariaren irizpideen arabera beren kargutik mugiarazi daitezke.

2.– Los miembros de los Comités serán nombrados para 4 años y deberán reunir conocimientos suficientes para desempeñar el cargo.

59. artikulua.– 1.– Euskadiko Atletismo Federazioaren Apelazio Batzordearen aurrean Diziplinazko Batzordeak hartzen dituen erabakien aurka egin ahal izango da.

3.– Los miembros de los Comités de Disciplina y Apelación podrán formar parte de la Junta Directiva y ser removidos de su cargo a criterio del Presidente de la federación.

2.– Kirol Justiziako Euskal Batzordearen aurrean Apelazio Batzordeak hartzen dituen erabakien aurka egin ahal izango da.

Artículo 59.– 1.– Las decisiones que adopte el Comité de Disciplina serán impugnables ante el Comité de Apelación de la Federación Vasca de Atletismo.

VI. TITULUA
HAUTESKUNDE ERREGIMENA

60. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioaren hauteskunde erregimenean ondorengoek aginduko dute: urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuaren VII. tituluan xedatutakoak; hori garatzean ematen diren xedapenek; estatutu hauek; eta hauteskunde-arautegiak, zein derrigorrez Batzar Nagusiak onartu beharko baitu.

2.– Las decisiones que adopte el Comité de Apelación serán impugnables ante el Comité Vasco de Justicia Deportiva.

TÍTULO VI
RÉGIMEN ELECTORAL

61. artikulua.– Federazioaren Batzar Nagusia aukeratzeko, hautesleak euskal federazioa osatzen duten lurraldeko federaziotako batzar nagusietako kideak izango dira. Aukeraketa honek ez ditu hauteskunde-prozesu baten ezaugarriak izango, eta Lurraldeko Batzar bakoitzean burutu beharko da, berritu eta gero deitzen den lehenengo bileran, indarrean dagoen arautegiari jarraiki.

Artículo 60.– El régimen electoral de la Federación Vasca de Atletismo se regirá por lo dispuesto en el Título VII del Decreto 16/2006, de 31 de enero, por las disposiciones que se dicten en desarrollo del mismo, por los presentes estatutos y por el reglamento electoral que, con carácter obligatorio, deberá aprobar la Asamblea General.

62. artikulua.– Federazioan hauteskunde-prozesua sustatzeaz eta haren garapen egokiaz arduratzen den Hauteskunde Batzordea egongo da. Hauteskunde Batzordea pertsona bakarrekoa izan daiteke. Taldeko organoa bada hiru kiderekin osatuta egongo da.

Artículo 61.– Para la elección de la Asamblea General de la Federación el cuerpo electoral estará compuesto por las y los miembros de las asambleas generales de las federaciones territoriales. Esta elección no revestirá las características de un proceso electoral y deberá realizarse en el seno de cada Asamblea Territorial en la primera reunión que se convoque tras su renovación y de acuerdo con la normativa en vigor.

63. artikulua.– Hauteskunde Batzordearen funtzioak lau urteko denbora-eperako izango dira; hala ere, Batzar Nagusiak denbora-epe hori bukatu baino lehen kargutik ken dezake, edo beste bat izendatu.

Artículo 62.– En la federación existirá una Junta Electoral encargada de impulsar el proceso electoral y velar por su correcto desarrollo. La Junta Electoral podrá ser unipersonal. En caso de ser un órgano colegiado estará compuesto por tres miembros.

64. artikulua.– 1.– Hauteskunde Batzordeko kideak nahiz ordezkoak zozketa publikoaren bidez hautatuko dira, hautagai izango ez diren pertsonen artean. Boluntarioak ere hautatu daitezke, betiere Batzar Nagusira bertaratutako kideen bi herenek onesten badute.

Artículo 63.– El ejercicio de las funciones de la Junta Electoral tendrá una duración de cuatro años, sin perjuicio de que la Asamblea General pueda destituirla y nombrar otra antes de la conclusión de dicho periodo.

2.– Hauteskunde Batzordeko lehendakari eta idazkari gisa, adin handienetakoa eta txikienekoa arituko dira, hurrenez hurren.

Artículo 64.– 1.– Los miembros de la Junta Electoral, así como sus suplentes, serán elegidos entre las personas federadas que no vayan a ser candidatas o candidatos en el proceso electoral inmediato y presenten su candidatura a formar parte de dicho órgano electoral, siempre que su elección sea aprobada por 2/3 de los miembros presentes de la Asamblea General, en elección que deberá efectuarse en la última reunión ordinaria de la Asamblea General de la Federación. En caso de no existir voluntarios elegidos, sus miembros serán elegidos mediante sorteo público entre las personas que no vayan a ser candidatas o candidatos.

3.– Hautagai gisa aurkezten direnak inola ere ezin izango dira izan Hauteskunde Batzordeko kideak. Izendatutako Hauteskunde Batzordeko kideren batek kargu hori hartzen badu, utzi egin beharko du, eta bere lekua izendatutako ordezkoak hartuko du.

2.– Actuarán de Presidente y Secretario de la Junta Electoral el de mayor y menor edad respectivamente.

65. artikulua.– 1.– Hauteskunde Batzordeak ondorengo funtzioak izango ditu:

3.– En ningún caso podrán formar parte de la Junta Electoral los que fueran a presentarse como candidatos; si esta condición recayese en alguno de los componentes de la Junta Electoral nombrada, deberá cesar y ocupar su lugar el suplente designado.

a) Hautesleen errolda eta hauteskundeetako egutegia onartzea.

Artículo 65.– 1.– La Junta Electoral tendrá encomendadas las siguientes funciones:

b) Aurkeztutako hautagaiak izendatzea eta argitaratzea.

a) Aprobar el censo de electores y el calendario electoral.

c) Hauteskunde-mahaia izendatzea.

b) Proclamar y publicar las candidaturas presentadas.

d) Hautetsiak zein diren izendatzea.

c) Designar la mesa electoral.

e) Aurkezten diren inpugnazioak, erreklamazioak, eta eskaerak ebaztea, eta hauteskunde-mahaiaren erabakien aurka jartzen diren errekurtsoak ere bai.

d) Proclamar los candidatos electos.

f) Hauteskundeak burutzeari eta bere emaitzei zuzenean eragiten dion edozein auzi.

e) Resolver las impugnaciones, reclamaciones, peticiones que se presenten y los recursos que se interpongan contra las decisiones de la mesa electoral.

2.– Kirol Justiziako Euskal Batzordearen aurrean Hauteskunde Batzordeak hartzen dituen erabakien aurka egin ahal izango da.

f) Cualquier cuestión que afecte directamente a la celebración de las elecciones y a sus resultados.

66. artikulua.– Hauteskunde Batzordeak, hautagai izango ez diren hautesleen artean zozketa egin eta gero, hiru kidek osatutako Hauteskunde Mahaia izendatuko du; eta ordezkoen kopuru baliokidea ere bai. Lehendakaria eta idazkaria kiderik zaharrena eta gazteena izango dira, hurrenez hurren.

2.– Las decisiones que adopte la Junta Electoral serán impugnables ante el Comité Vasco de Justicia Deportiva.

67. artikulua.– 1.– Hauteskunde Mahaiak ondorengo funtzioak izango ditu:

Artículo 66.– La Junta Electoral, previo sorteo entre los electores que no vayan a ser candidatos, designará una Mesa Electoral compuesta por tres miembros, así como un número igual de suplentes, siendo su presidente y secretario el de mayor y menor edad respectivamente.

a) Bozketak behar bezala egitea bermatzea.

Artículo 67.– 1.– La Mesa Electoral tendrá las siguientes funciones:

b) Boto-emaileak nortzuk diren, eta hautesleak direla egiaztatzea.

a) Velar por el correcto desarrollo de las votaciones.

c) Emandako botoak baliozkoak diren ebaztea.

b) Comprobar la identidad de los votantes y su condición de electores.

d) Bozketa bukatu eta gero botoak zenbatzea.

c) Resolver sobre la validez de los votos emitidos.

e) Bozketarekin zerikusia duen beste edonolako gairen inguruan erabakitzea.

d) Efectuar el recuento de los votos una vez terminada la emisión de los mismos.

2.– Hauteskunde Mahaiak hartutako erabakien aurka, Hauteskunde Batzordean egin ahal izango da.

e) Resolver cualquier otro asunto relativo a la votación.

VII. TITULUA
EKONOMIA ETA ONDARE ERREGIMENA

68. artikulua.– 1.– Euskadiko Atletismo Federazioak berezko aurrekontu eta ondare erregimena du.

2.– Las decisiones que adopte la Mesa Electoral serán impugnables ante la Junta Electoral.

TÍTULO VII
RÉGIMEN ECONÓMICO-PATRIMONIAL

2.– Federazioaren ondarea hainbat ondasunek osatuko dute zeinen titulartasuna baitagokio.

Artículo 68.– 1.– La Federación Vasca de Atletismo está sujeta al régimen de presupuesto y patrimonio propio.

3.– Federazioak ondorengo baliabideak ditu:

2.– El patrimonio de la federación estará integrado por los bienes cuya titularidad le corresponda.

a) Federatuen kuotak.

3.– Son recursos de la federación los siguientes:

b) Erakunde publikoek eman ditzakeen diru-laguntzak.

a) Las cuotas de los federados.

c) Dohaintzak, herentziak, legatuak eta sariak.

b) Las subvenciones que las entidades públicas puedan concederle.

d) Antolatzen dituen kirol jardueretan eta lehiaketetan ateratako mozkinak.

c) Las donaciones, herencias, legados y premios.

e) Industria- eta merkataritza-jardueretan, jarduera profesionaletan edo egindako zerbitzuetan ateratako mozkinak.

d) Los beneficios que produzcan las actividades y competiciones deportivas que organice.

f) Bere ondarearen emaitzak, eta ondarea besterentzetik edo zergapetzetik lortutakoa, urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuko 138. artikuluan ezarritako baldintzen arabera.

e) Los beneficios derivados de las actividades industriales, comerciales, profesionales o de servicios que realice.

g) Lortzen dituen mailegu eta kredituak.

f) Los frutos de su patrimonio y el producto de la enajenación o gravamen del mismo, en las condiciones establecidas en el artículo 138 del Decreto 16/2006, de 31 de enero.

h) Bere jarduera garatzerakoan lor ditzakeen bestelakoak.

g) Los préstamos o créditos que obtenga.

69. artikulua.– 1.– Federazioaren diru-sarrera guztiak, kirol jardueretan nahiz industria, merkataritza, zerbitzu izaerako edo izaera profesionaleko jardueretan lor ditzakeen irabaziak eta sariak, osorik bere helburu soziala garatzeko erabiliko dira.

h) Cualesquiera otros que pudiera obtener en el desarrollo de su actividad.

2.– Irabaziak ezin izango dira inola ere federazioko kideen artean banatu.

Artículo 69.– 1.– Todos los ingresos federativos, incluidos los beneficios y los premios obtenidos en manifestaciones deportivas, así como los que pudiera obtener la federación del ejercicio de actividades de carácter industrial, comercial, profesional o de servicios, se aplicarán íntegramente al desarrollo de su objeto social.

70. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioak ondasun higiezinak zergapetu edo besterendu ditzake, dirua maileguan har dezake, eta zorraren eta ondare zati alikuotaren titulu ordezkatzaileak jaulki ditzake, urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuaren 138. eta 139. artikuluetan ezarritako kasu eta baldintzei jarraiki.

2.– Bajo ningún concepto se podrá efectuar reparto de beneficios entre los miembros de la federación.

71. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioak goi zuzendaritzako lan kontratuak izenpetu ahal izango ditu, betiere erabakia eta ordainsaria zein kontratuaren gainerako baldintzak Batzar Nagusira bertaratutakoek gehiengo osoarekin onartzen badute, eta Kirol zuzendaritzak kontratu hori egiteko baimena ematen badu.

Artículo 70.– La Federación Vasca de Atletismo podrá gravar y enajenar los bienes inmuebles, tomar dinero a préstamo y emitir títulos representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial, en los casos y condiciones establecidas en el artículo 138 y 139 del Decreto 16/2006, de 31 de enero.

72. artikulua.– 1.– Euskadiko Atletismo Federazioak ekitaldi bakoitzaren aurrekontua urtero onartuko du.

Artículo 71.– La Federación Vasca de Atletismo podrá suscribir contratos laborales de alta dirección siempre que el acuerdo, así como la cuantía de la remuneración y las demás condiciones del contrato, sean aprobados por la mayoría absoluta de miembros presentes de la Asamblea General y sea autorizado dicho contrato por la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco.

2.– Zuzendaritza Batzordea arduratuko da aurrekontuaren proiektua egiteaz, eta Batzar Nagusiari dagokio onartzea.

Artículo 72.– 1.– La Federación Vasca de Atletismo aprobará anualmente el presupuesto de cada ejercicio.

3.– Federazioak gehienez onartu ditzakeen betebeharrak, eta dagokion ekitaldian likidatzea aurreikusten diren eskubideak aurrekontuan adieraziko dira. Euskadiko Atletismo Federazioaren aurrekontuan, halaber, kirol modalitate horretan emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzearekin zerikusia duten betebeharrak adierazi beharko dira.

2.– Corresponderá a la Junta Directiva la elaboración del proyecto de presupuesto y su aprobación será competencia de la Asamblea General.

4.– Aurrekontu bakarra egongo da, eta federazioaren gastu eta diru-sarrera guztiak barne hartuko du, organo osagarrienak edo horien tresna erakundeenak barne. Kudeaketa edo antolamenduko beharrek hala eskatzen dutenean, Euskadiko Atletismo Federazioak kontabilitateko azpi-erakundeak sortu ahal izango ditu zein sistema zentralean behar bezala integratuta egongo baitira.

3.– El presupuesto expresará, cifrada, conjunta y sistemáticamente, las obligaciones que, como máximo, puede contraer la federación y los derechos que se prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio. El presupuesto de la Federación Vasca de Atletismo deberá reflejar, asimismo, las obligaciones relacionadas con la promoción de la igualdad de mujeres y hombres en dicha modalidad deportiva.

5.– Aurrekontua orekatua izango da, eta ez da inola ere defizita duen aurrekonturik onartuko, Eusko Jaurlaritzaren aldez aurretiko baimena eskuratu gabe.

4.– El presupuesto será único e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de la federación, incluidos los órganos complementarios o entidades instrumentales de la misma. Cuando las necesidades de gestión u organización lo requieran, la Federación Vasca de Atletismo podrá crear subentidades contables debidamente integradas en el sistema central.

6.– Behin Batzar Nagusiaren onespena lortutakoan, aurreko ekitaldiko aurrekontua eta likidazioa Eusko Jaurlaritzari helaraziko zaio.

5.– El presupuesto será equilibrado y en ningún caso podrá aprobarse un presupuesto deficitario sin obtener la autorización previa del Gobierno Vasco.

7.– Federazioaren Zuzendaritza Batzordeak aurrekontu osoaren % 20 gainditzen ez duten aurrekontuari dagozkion aldaketak egitea erabaki dezake.

6.– Una vez obtenida la aprobación de la Asamblea General se dará traslado del presupuesto y de la liquidación del presupuesto anterior al Gobierno Vasco.

73. artikulua.– 1.– Ekitaldi bakoitza itxi eta hurrengo hiru hilabeteren barruan, Federazioaren Zuzendaritza Batzordeak urteko kontuak aurkeztu beharko ditu Batzar Nagusian, eta kontu horietan agertu beharko dira: balantzea, galeren eta irabazien kontua, eta memoria ekonomikoa.

7.– La Junta Directiva de la Federación podrá acordar las modificaciones presupuestarias que no excedan del 20% del presupuesto total.

2.– Zuzendaritza Batzordeak egiten dituen urteko kontuak lehendakariak, eta hala dagokionean, diruzainak izenpetu beharko dituzte.

Artículo 73.– 1.– Dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio, la Junta Directiva de la Federación elevará a la Asamblea General las cuentas anuales, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria económica.

3.– Federazioaren urteko kontuen egitura bat etorriko da Kontabilitateko Plan Orokorraren egokitze arauekin. Arau hauek, erakunde horien berezitasunak aintzat hartuz, arautegietan ezarriko dira. Arauak ezartzen ez diren bitartean urteko kontuak Kontabilitateko Plan Orokorrarekin egokituko dira.

2.– Las cuentas anuales que formule la Junta Directiva deberán estar firmadas por la o el Presidente y, en su caso, la o el Tesorero.

74. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioan, hala dagokionean, finantzen eta kudeaketaren kontu ikuskaritza burutu beharko da, urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuaren 144. artikuluan xedatzen denari jarraiki.

3.– Las cuentas anuales de la federación se ajustarán en su estructura a las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad que, en razón del carácter peculiar de estas entidades, se establezcan reglamentariamente. Mientras no se establezcan las mismas las cuentas anuales se ajustarán al Plan General de Contabilidad.

VIII. TITULUA
AGIRI ERREGIMENA

75. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioa nahitaez ondorengo liburuez arduratuko da:

Artículo 74.– La Federación Vasca de Atletismo deberá someterse, en su caso, auditoria financiera y de gestión conforme a lo dispuesto en el artículo 144 del Decreto 16/2006, de 31 de enero.

TÍTULO VIII
RÉGIMEN DOCUMENTAL

a) Federazioko estamentuen liburua, zein estamentu bakoitzari dagokion ataletan banatuta baitago. Liburu horretan eguneratutako atalen zerrenda, eta federazioan sartu diren eta handik atera diren data agertuko dira.

Artículo 75.– La Federación Vasca de Atletismo llevará obligatoriamente los siguientes libros:

b) Federazioaren akten liburua. Bertan, Batzar Nagusiak, Zuzendaritza Batzordeak eta Federazioaren gainerako organoek hartzen dituzten erabakiak azalduko dira.

a) Libro de estamentos federativos, dividido en aquellas secciones que se correspondan con cada estamento. Tal libro contendrá la relación actualizada de los mismos así como se fecha de incorporación y baja.

c) Kontabilitate liburuak.

b) Libro de actas de la federación, donde constarán los acuerdos que adopten la Asamblea General, la Junta Directiva y demás órganos de la federación.

d) Hala badagokio, zor tituluen edo ondare parte alikuotaren Erregistro Liburua.

c) Libros de contabilidad.

Liburu hauek Euskadiko Kirol Erakundeen Erregistroan bideratu beharko dira.

d) En su caso, Libro de Registro de títulos de deuda o de parte alícuota patrimonial.

IX. TITULUA
FEDERAZIOA DESEGITEA ETA LIKIDATZEA

76. artikulua.– 1.– Euskadiko Atletismo Federazioa ondorengo arrazoiengatik desegingo da:

Estos libros deberán diligenciarse en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

TÍTULO IX
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA FEDERACIÓN

a) Ezohiko Batzar Nagusira bertaratutakoen bi herenek hala erabakitzen badute, eta artikulu honen bigarren atalean aurreikusitako arrazoiren bat egoten bada.

Artículo 76.– 1.– La Federación Vasca de Atletismo se disolverá:

b) Epaileak erabakitzen badu.

a) Por acuerdo de la Asamblea General extraordinaria adoptado por mayoría de dos tercios y precedido de la concurrencia de alguna de las causas previstas en el apartado segundo de este artículo.

2.– Euskadiko Atletismo Federazioa ondorengo arrazoiengatik desegingo da:

b) Por decisión judicial.

a) Federazioaren onarpen ofiziala baliogabetzen bada.

2.– La Federación Vasca de Atletismo deberá disolverse por las siguientes causas:

b) Administrazioko funtzio publikoak behar bezala betetzea guztiz ezinezkoa bada.

a) Por la revocación del reconocimiento oficial de la federación.

c) Federazioko organoak gelditzeagatik, eta horren ondorioz, bere funtzionamendua ezinezkoa izateagatik.

b) Por la imposibilidad manifiesta de ejercer adecuadamente las funciones públicas de carácter administrativo.

d) Eskuordetutako funtzio publikoak betetzen ez baditu.

c) Por la paralización de los órganos federativos de modo que resulte imposible su funcionamiento.

e) Beste kirol federazio batekin bat egiten badu.

d) Por la falta de ejercicio de las funciones públicas encomendadas.

f) Beste kirol federazio batean sartzen bada.

e) Por su fusión con otra federación deportiva.

g) Indarrean dagoen legedian aurreikusitako beste edozein arrazoirengatik.

f) Por su integración en otra federación deportiva.

77. artikulua.– 1.– Lehendakariak Batzar Nagusiari deituko dio desegiteko erabakia har dezan. Erabakia bi hilabeteko denbora-epean hartu beharko du, desegitea eragiten duen arrazoia ezagutzen den unetik aurrera.

g) Por cualesquiera otras causas previstas en la legislación vigente.

2.– Pertsona federatuek eta Kirol zuzendaritzak lehendakariari Batzar Nagusira deitzea eskatu ahal izango diote, beren ustez aurreko artikuluan aipatutako arrazoiren bat egoten bada.

Artículo 77.– 1.– La o el Presidente de la federación deberá convocar a la Asamblea General para que la misma adopte el correspondiente acuerdo de disolución en el plazo de dos meses desde que tenga conocimiento de la existencia de la causa determinante de la disolución.

3.– Batzar Nagusirako deirik egiten ez bada, edo adostasunik lortzen ez bada, edozein federatuk ala eskumena duen kirol Administrazioak berak federazioaren desegite judiziala eskatu ahal izango du.

2.– Las personas federadas y la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco también podrán requerir al Presidente para que convoque la Asamblea General si, a su juicio, concurre cualquiera de las causas enumeradas en el artículo anterior.

4.– Federazioaren Zuzendaritza Batzordea behartuta dago desegite judiziala eskatzera, federazioaren erabakia desegitearen aurkakoa bada, ala desegitea lortu ezin bada.

3.– En el caso de que la Asamblea General no fuese convocada o no pudiese lograrse el acuerdo, o este fuera contrario a la disolución, cualquier federado o federada o la propia Administración deportiva competente podrá solicitar la disolución judicial de la federación.

78. artikulua.– Behin federazioa deseginda, likidatze aldia hasiko da, bat-egitea ala desegiten den federazioaren aktibo eta pasiboaren lagapen orokorra gertatzen den kasuetan izan ezik.

4.– La Junta Directiva de la federación estará obligada a solicitar la disolución judicial cuando el acuerdo federativo fuera contrario a la disolución o no pudiera ser logrado.

79. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioa desegindakoan, likidatzen ari den bitartean bere nortasun juridikoa mantenduko du. Fase horretan bere izenaren ondoan "likidazioan" jarri beharko du.

Artículo 78.– Una vez disuelta la federación se abrirá el periodo de liquidación, salvo en los supuestos de fusión o cualquier otro supuesto de cesión global del activo y pasivo de la federación.

80. artikulua.– Federazioak likidatzen ari dela adierazten duen unetik aurrera Zuzendaritza Batzordeak bere funtzioak utziko ditu, eta likidatzaileek hartuko dituzte haien funtzioak. Hala eta guztiz ere, Zuzendaritza Batzordeko kideek likidazio eragiketak burutzerakoan parte hartu beharko dute.

Artículo 79.– La Federación Vasca de Atletismo, una vez disuelta, conservará su personalidad jurídica mientras se encuentre en liquidación. Durante esta fase deberá añadir a su denominación la frase "en liquidación".

81. artikulua.– 1.– Federazioaren Batzar Nagusiak likidatzaileak izendatu beharko ditu, eta kopurua beti bakoitia izango da.

Artículo 80.– Desde el momento en que la federación se declare en liquidación cesará en sus funciones la Junta Directiva, asumiendo las y los liquidadores sus funciones. No obstante lo anterior, las y los integrantes de la Junta Directiva deberán prestar su concurso para la realización efectiva de las operaciones de liquidación.

2.– Likidatzaileak izendatzen nahiz kargutik kentzen direnean Euskadiko Kirol Erakundeen Erregistroan inskribatu beharko da.

Artículo 81.– 1.– Corresponderá a la Asamblea General de la federación el nombramiento de liquidadores o liquidadoras, cuyo número será siempre impar.

82. artikulua.– Federazioko likidatzaileen funtzioak ondorengoak izango dira:

2.– El nombramiento y cese de las y los liquidadores deberá inscribirse en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

a) Administrazio organoarekin batera bere funtziotan hastean federazioak duen hasierako balantzea onestea.

Artículo 82.– Incumben a las y los liquidadores de la federación las siguientes funciones:

b) Federazioko liburuez eta gutunez arduratzea eta horiek zaintzea. Era berean, ondarearen segurtasuna bermatzea.

a) Suscribir, en unión del órgano de administración, el balance inicial de la federación al comenzar sus funciones.

c) Federazioa likidatzeko egiteke dauden eragiketak, nahiz egin beharreko berriak burutzea.

b) Llevar y custodiar los libros y correspondencia de la federación y velar por la integridad de su patrimonio.

d) Federazioaren ondasunak eta eskubideak besterentzea. Ondasun higiezinak nahitaez enkante publikoan salduko dira. Zuzeneko salmenta Eusko Jaurlaritzak baimentzen duen kasuetan bakarrik egin ahal izango da.

c) Realizar aquellas operaciones pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la federación.

e) Transakzioak eta arbitrajeak adostea, federazioaren interesentzat komenigarria bada.

d) Enajenar los bienes y derechos federativos. Los bienes inmuebles se venderán necesariamente en subasta pública. Sólo procederá la venta directa en aquellos supuestos autorizados por el Gobierno Vasco.

f) Hartzekodunei ordaintzea.

e) Concertar transacciones y arbitrajes cuando así convenga a los intereses federativos.

g) Federazioaren ordezkari izatea.

f) Pagar a los acreedores y acreedoras.

83. artikulua.– Likidazioa amaitutakoan, likidatzaileek azken balantzea egingo dute, eta Batzar Nagusian aurkeztuko da, hauek onartu dezaten. Ondoren, Kirol zuzendaritzari bidaliko zaio.

g) Ostentar la representación de la federación.

84. artikulua.– Likidatzaileen funtzioa ondorengo arrazoiengatik bukatuko da:

Artículo 83.– Terminada la liquidación, las y los liquidadores formarán el balance que se someterá a la aprobación de la Asamblea General y se remitirá a la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco.

a) Likidazioa egitea.

Artículo 84.– La función de las y los liquidadores finalizará por:

b) Batzar Nagusiak emandako botereak baliogabetzea.

a) La realización de la liquidación.

c) Kirol zuzendaritzak botereak baliogabetzea edo gaitasunik gabe uztea.

b) La revocación de los poderes otorgados por la Asamblea General.

d) Epaileak erabakitzen badu.

c) La revocación de los poderes o inhabilitación por la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco.

85. artikulua.– Federazioak kaudimenik ez badu, likidatzaileek dagokion lehiaketa adierazpena berehala eskatu beharko dute.

d) Por decisión judicial.

86. artikulua.– Federazioa desegiten bada, batzorde likidatzaileak Euskadiko Kirol Erakundeen Erregistroari jakinaraziko dio honek inskripzioa bertan behera uzteari ekin diezaion.

Artículo 85.– En caso de insolvencia de la federación, las y los liquidadores deberán solicitar inmediatamente la declaración concursal correspondiente.

X. TITULUA
ESTATUTUAK ETA ARAUTEGIAK

87. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioaren estatutuak ezohiko Batzar Nagusira bertaratutakoen bi herenek onartzen badute soilik aldatu ahal izango dira.

Artículo 86.– La extinción de la federación se notificará por la comisión liquidadora al Registro de Entidades Deportivas del País Vasco para que proceda a la cancelación de la inscripción.

TÍTULO X
ESTATUTOS Y REGLAMENTOS

88. artikulua.– Estatutuen proiektua onartutakoan, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Zuzendaritzari bidaliko zaio, hirurogei egun naturaleko denbora-epean, Batzar Nagusiak erabakia hartzen duen unetik aurrera.

Artículo 87.– Los estatutos de la Federación Vasca de Atletismo sólo podrán ser modificados por acuerdo de la Asamblea General extraordinaria adoptado por mayoría de 2/3 de miembros presentes en la reunión.

89. artikulua.– Aipatutako estatutuak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntzetan, eta Eusko Jaurlaritzak eskatzen duen euskarri informatikoan aurkeztu beharko dira.

Artículo 88.– Aprobado el proyecto de estatutos se enviará a la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco en el plazo de sesenta días naturales a partir del acuerdo de la Asamblea General.

90. artikulua.– Federazioaren estatutuak indarrean sartzeko administrazioak onartu egin beharko ditu, eta gero Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira.

Artículo 89.– Dichos estatutos deberán presentarse en las dos lenguas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el soporte informático que sea requerido por el Gobierno Vasco.

91. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioak, gutxienez, ondorengoak arautu beharko ditu:

Artículo 90.– La vigencia de los estatutos de la federación estará vinculada a su aprobación administrativa y posterior publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

a) Lehiaketa ofizialak antolatzeko eta garatzeko erregimena.

Artículo 91.– La Federación Vasca de Atletismo deberá reglamentar como mínimo:

b) Diziplina erregimena.

a) El régimen de organización y desarrollo de sus competiciones oficiales.

c) Hauteskunde erregimena.

b) El régimen disciplinario.

d) Gatazken judizioz kanpoko ebazpenen erregimena.

c) El régimen electoral.

e) Lizentzien erregimena.

d) El régimen de resolución extrajudicial de conflictos.

92. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioaren arautegiak Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzari aurkeztuko zaizkio honek onar ditzan, hirurogei egun naturaleko denbora-epean, Batzar Nagusiak onartzen dituen unetik aurrera.

e) El régimen de licencias.

93. artikulua.– Arautegiak onesteko eta aldatzeko xede horretarako deitutako ezohiko Batzar Nagusira bertaratutako kide gehienen aldeko botoa beharko da.

Artículo 92.– Los reglamentos de la Federación Vasca de Atletismo se presentarán para su aprobación administrativa en la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco en el plazo de sesenta días naturales a contar desde su aprobación por la Asamblea General.

94. artikulua.– 1.– Federazioaren zirkularrak estatutuen eta arautegien indarraldia, ezarpena, interpretazioa nahiz federazioari dagozkion bestelako gaiak jakinarazteko erabiliko dira, baina ez dute berezko arau izaerarik izango.

Artículo 93.– Para la aprobación y modificación de los reglamentos será preciso el voto favorable de la mayoría de los asistentes a la Asamblea General extraordinaria convocada al efecto.

2.– Federazioaren zirkularrek ez dute aurretiko administrazio onarpenik behar izango.

Artículo 94.– 1.– Las circulares federativas servirán para notificar e informar sobre la vigencia, aplicación o interpretación de estatutos y reglamentos, o sobre otras cuestiones federativas, pero no tendrán naturaleza normativa.

95. artikulua.– 1.– Lurralde eremuz gaindiko federazioetako estatutuak eta arautegiak federazioari eta horretako kideei zuzenean aplikatu ahal izango zaizkie, soilik euskal federazio hau federazio horietako kidea izateaz gainera hauen eskumeneko arloen inguruan bada. Kasu horretan, Euskadiko Atletismo Federazioak arau horiek zabaldu egin beharko ditu, federazioaren estamentu ezberdinek behar bezala ezagutu ditzaten. Arau horiek federazio honetako hizkuntza ofizialetakoren batean idatzi beharko dute.

2.– Las circulares federativas no precisarán de aprobación administrativa previa.

2.– Lurralde eremuz gaindiko kirol federazioetako gainerako arauak, ez dira zuzenean aplikagarri izango euskal federazioei eta bere kideei. Federazioaren beraren arautegira erantsiko dira, federazioak eta administrazioak arau horiek onartzen dituztenean, eta Euskadiko Kirol Erakundeen Erregistroan izenematea burutzen denean soilik.

Artículo 95.– 1.– Los estatutos y reglamentos de las federaciones de ámbito territorial superior sólo serán directamente aplicables a la federación y a sus miembros si esta federación vasca se halla integrada en aquellas federaciones y respecto a las materias que son competencia de las mismas. En tal caso, la Federación Vasca de Atletismo deberá divulgar dichas normas para un efectivo conocimiento por los distintos estamentos de la federación. Tales normas deberán estar escritas en alguna de las lenguas oficiales de esta federación.

3.– Erkidegoaz gaindiko kirol federazioen arautegiak ezin izango dira Euskadiko Atletismo Federazioan era osagarrian aplikatu. Hala ere, arau horiek era osagarrian aplikatu ahal izango dira, betiere bere arautegietan aipamen berezi bat ezartzen bada, federatuek arau horiek egoki itzulita eskuragarri badituzte, eta behar bezala zabalduta badaude.

2.– Las demás normas de las federaciones deportivas de ámbito territorial superior no serán directamente aplicables a las federaciones vascas y a sus miembros. Sólo se incorporarán a la normativa propia de la federación cuando se produzca su aprobación federativa y administrativa así como su inscripción en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

XI. TITULUA
HIZKUNTZA NORMALIZAZIOA

96. artikulua.– Euskara eta gaztelera Euskadiko Atletismo Federazioaren hizkuntza ofizialak dira.

3.– Los reglamentos de las federaciones deportivas supraautonómicas no resultarán de aplicación supletoria en la Federación Vasca de Atletismo. No obstante, podrá aplicar supletoriamente dichas normas siempre que exista una remisión expresa en sus reglamentos, sus federados y federadas dispongan de aquellas normas adecuadamente traducidas y se encuentren suficientemente difundidas.

TÍTULO XI
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

97. artikulua.– Euskadiko Atletismo Federazioko organoek federazioaren baitan hizkuntza normalizazioko pixkanakako prozesua bermatuko dute, urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuaren hirugarren xedapen iragankorrean xedatutakoari jarraiki.

Artículo 96.– El euskera y el castellano constituyen lenguas oficiales de la Federación Vasca de Atletismo.

98. artikulua.– Federazioaren ziurtagiriak bi hizkuntzetan edo Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batean eman ahal izango dira, interesdunak hala eskatzen duenean.

Artículo 97.– Los órganos de la Federación Vasca de Atletismo garantizarán un proceso gradual de normalización lingüística en el seno de la federación conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera del Decreto 16/2006, de 31 de enero.

XII. TITULUA
GATAZKEN JUDIZIOZ KANPOKO EBAZPENA

99. artikulua.– Federazioaren eta bere federatu edo kideen artean, nahiz kideen artean gerta daitezkeen desadostasunak edo gai eztabaidagarriak Zuzenbide Arbitrajearen bidez ebatzi beharko dira, indarreko legedian, Estatutu hauetan eta garatzen ari den arautegian ezarritako baldintzei jarraiki.

Artículo 98.– Las certificaciones de la federación podrán emitirse en bilingüe o en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en función de lo manifestado por la persona interesada.

TÍTULO XII
RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS

100. artikulua.– Arbitraje bidez, edo, oro har, gatazken judizioz kanpoko ebazpenen bidez konpon daitezkeen desadostasunak edo gai eztabaidagarriak Kirola Arbitratzeko Euskal Epaimahaian aurkeztuko dira.

Artículo 99.– Las diferencias o cuestiones litigiosas que puedan plantearse entre la Federación y sus federados o miembros o entre éstos serán resueltas por medio de Arbitraje en Derecho, en los términos establecidos en la legislación vigente, en los presentes Estatutos y en el Reglamento de desarrollo.

101. artikulua.– Administrazioak Federazioari eskuordetutako funtzio publikoak betetzearekin zerikusia duten gaiak, eta legeriak espresuki kanpo utzitako arbitrajekoak nahiz lege arlokoak ez beste guztiak bide horren bidez ebatziko dira.

Artículo 100.– Las diferencias o cuestiones litigiosas susceptibles de ser resueltas mediante arbitraje o, en general, resolución extrajudicial de conflictos, serán sometidas al Tribunal Vasco de Arbitraje Deportivo.

102. artikulua.– Federazioko federatu ala kide orok zeinek Estatutu hauek onartzen diren egunetik, edo lizentzia lortzen duen egunetik hilabete batera kargua espresuki uzten ez baitu, Estatutu hauetan nahiz garatzen ari den arautegian aurreikusitako arbitraje-sistemaren eta gatazken judizioz kanpoko ebazpenaren menpean egongo da.

Artículo 101.– Salvo las cuestiones relacionadas con el ejercicio de funciones públicas delegadas por la Administración a la Federación y las materias legal y expresamente excluidas de arbitraje por la legislación, las demás serán resueltas por esta vía.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Artículo 102.– Todo federado o miembro de la federación que, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de aprobación de los presentes Estatutos o desde la fecha en que obtenga licencia no renunciare expresamente se supone queda sometido al sistema de arbitraje y resolución extrajudicial de conflictos previsto en los presentes Estatutos y en el Reglamento de desarrollo.

Lehenengoa.– Eusko Jaurlaritzak urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuaren 25. artikuluan aurreikusitako lizentzien zehazpen teknikoak onartu arte federazioak lizentziak egoki deritzon formatuarekin ematen jarraitu ahal izango du.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Bigarrena.– Estatutu hauetako 27. eta 37. artikuluetan xedatutako agintaldien mugek ez dute eraginik izango estatutu hauek indarrean sartzean zeuden karguetan, eta ondorioz, kargu horiek gaur egungo agintaldiak bukatu ahal izango dituzte. Kargu horiei hurrengo hauteskunde-prozesuei dagokionean aipatu mugak soilik aplikatuko zaizkie.

Primera.– Hasta que el Gobierno Vasco no apruebe las especificaciones técnicas de las licencias, previstas en el artículo 25 del Decreto 16/2006, de 31 de enero, la federación podrá seguir emitiendo las licencias con el formato que estime oportuno.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Segunda.– Las limitaciones de mandatos establecidas en los artículos 27 y 37 de los presentes estatutos no afectarán a los cargos existentes a la entrada en vigor de estos estatutos y dichos cargos podrán, en consecuencia, finalizar sus actuales mandatos. A tales cargos sólo les resultará de aplicación las citadas limitaciones estatutarias para próximos procesos electorales.

Indargabetuta geratzen dira 1992ko urtarrilaren 11n onartutako federazioaren estatutuak.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

AZKEN XEDAPENA

Quedan derogados los estatutos de la federación aprobados con fecha de 11 de enero de 1992.

Estatutu hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean indarrean sartuko dira.

DISPOSICIÓN FINAL

Abadiño, 2007ko otsailaren 2a.

Los presentes estatutos entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

EAFeko lehendakaria,

En Abadiño, a 2 de febrero de 2007.

MIGUEL ÁNGEL MUNITXA.

El Presidente de la FVA,

EAFeko idazkaria,

MIGUEL ÁNGEL MUNITXA.

JUAN MANUEL CÁCERES GÓMEZ.

El Secretario General de la FVA,

JUAN MANUEL CÁCERES GÓMEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común