Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

52. zk., 2015eko martxoaren 17a, asteartea

N.º 52, martes 17 de marzo de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
1275
1275

25/2015 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Uraren Euskal Agentziaren Estatutuak onartzen dituena.

DECRETO 25/2015, de 10 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Vasca del Agua.

Ekainaren 23ko 1/2006 Legeak, Urarenak, II. kapituluan Uraren Euskal Agentzia sortu eta arautzen du zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa, haren xedea izanik uraren politikaz arduratzea Euskadiko Autonomia Erkidegoan, administrazioek eta erabiltzaileek osatua antolaketa partekatu batean.

La Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, crea y regula en su Capítulo II la Agencia Vasca del Agua como ente público de derecho privado, cuyo objeto es llevar a cabo la política del agua en Euskadi, desde una única organización participada por administraciones y personas usuarias.

Agentziak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dagozkion eskumenen esparruan uraren arloaz arduratzen den erakunde den heinean, aipatutako 1/2006 Legearen 7. artikuluan adierazitako eginkizunak betetzen ditu, lege beraren 3. artikuluan jasotako printzipioekin bat.

La Agencia, como entidad responsable en materia de aguas en el ámbito de las competencias que corresponden a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ejerce las funciones indicadas en el artículo 7 y de acuerdo a los principios recogidos en el artículo 3, ambos de la citada Ley 1/2006.

Abenduaren 18ko 240/2007 Dekretuaren bidez agentziaren estatutuak onartu ziren, agentziaren antolaketa-egituraren eta funtzionamendu-araubidearen erregelamendu bidezko garapen modura, lehen aipatutako 1/2006 Legearen 11.2 artikuluan jaso bezala.

Por Decreto 240/2007, de 18 de diciembre, se aprueban los Estatutos de la Agencia, como despliegue reglamentario de su estructura organizativa y del régimen de funcionamiento, tal y como se recoge en el artículo 11.2 de la mencionada Ley 1/2006.

Estatutuen 6. artikuluak agentziaren egitura ezarri zuen, honako organo hauek osatua:

El artículo 6 de los Estatutos establecía la estructura de la Agencia conformada por los siguientes órganos:

– Gobernu eta zuzendaritzako organoak: Administrazio Kontseilua.

– Órganos de gobierno y dirección: El Consejo de Administración.

– Partaidetza eta aholkularitzarako organoak: Erabiltzaileen Batzarra eta Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseilua.

– Órganos de participación y asesoramiento: La Asamblea de Usuarios y el Consejo del Agua del País Vasco.

– Kudeaketa-organoak: Zuzendaritza Nagusia, eremuen zuzendaritzak eta arroen bulegoak.

– Órganos de gestión: La Dirección General, las Direcciones de Área y las Oficinas de Cuenca.

– Koordinazio-organoa: Zuzendaritza Batzordea.

– Órgano de coordinación: El Comité de Dirección.

Hori horrela, kudeaketa-egitura horien baitan, lau eremuen zuzendaritza ezartzen zituzten estatutuek: Berrikuntza eta Erakundeekiko Harremanetarako Zuzendaritza (10. artikulua), Administrazio eta Zerbitzuen Zuzendaritza (11. artikulua), Plangintza eta Lanen Zuzendaritza (12. artikulua eta Jabari Publikoaren Kudeaketarako Zuzendaritza (13. artikulua).

Así, dentro de esas estructuras de gestión, los Estatutos contemplaban cuatro Direcciones de Área: Dirección de Relaciones Institucionales e Innovación (artículo 10), Dirección de Administración y Servicios (artículo 11), Dirección de Planificación y Obras (artículo 12) y Dirección de Gestión de Dominio Público (artículo 13).

Agentzia 2008ko urtarrilaren 1ean jarri zen abian, abenduaren 18ko 233/2007 Dekretuaren 1. artikuluak xedatzen zuen eran. Horren bitartez, arautu egin zen Uraren Euskal Agentziaren jardueretako hasiera, bai eta Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioren giza baliabideak eta materialak agentzia horri atxikitzeko baldintzak ere.

La Agencia inició sus actividades el 1 de enero de 2008, tal como disponía el artículo 1 del Decreto 233/2007, de 18 de diciembre, por el que se regula el inicio de actividades de la Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua y las condiciones de adscripción de los medios personales y materiales de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la misma.

Data horretatik gaur egun arte, haren xede den zerbitzua eman du agentziak, bai eta zerbitzu hori emateko modu egokiena zein den aztertu ere, administrazio publiko den heinean. Ia sei urte hauetan bildutako esperientzia dela eta, berraztertu egin behar izan da agentziaren egitura, eta ondorioztatu da eraginkorragoa izango litzatekeela eremuko zuzendaritzetako bat kentzea.

Desde esa fecha hasta la actualidad la Agencia, como Administración Pública que es, viene prestando el servicio para el que fue creada y analizando, cuál es la manera más adecuada de llevarlo a cabo. La experiencia acumulada durante estos casi seis años de andadura, ha hecho replantearse la actual estructura de la Agencia y concluir que resulta más operativo prescindir de una de las Direcciones de Área.

Hori horrela, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen abenduaren 15eko Lehendakariaren 20/2012 Dekretuaren Azken Xedapenetako Lehenengoan jasotako antolaketa-irizpideak kontuan hartuta, Berrikuntza eta Erakundeekiko Harremanetarako Zuzendaritza kendu egin da eta Administrazio eta Zerbitzuen Zuzendaritza eta Plangintza eta Lanen Zuzendaritza arduratuko dira hari zegozkion eginkizunez, horiek egokitu ostean.

Por ello, y teniendo en cuenta los criterios organizativos recogidos en la Disposición Final Primera 2 del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, se suprime la Dirección de Relaciones Institucionales e Innovación, siendo sus funciones asumidas por la Dirección de Administración y Servicios y por la de Planificación y Obras, tras la correspondiente adecuación de aquéllas.

Beste aldaketa batzuk ere egin dira, forma-izaerakoak batez ere; urte hauetan egindako araudi-aldaketetara egokitzeko eguneratzeak izan dira batzuk, beste batzuk alderdi jakin batzuen edukia azaltzeko edo jasotako eginkizunen baten testuingurua ezartzeko egin dira, eta beste batzuk, berriz, legegintza-tekniken ondorioz.

Se introducen también otras modificaciones, éstas ya más de carácter formal, que incumben fundamentalmente a actualizaciones para adecuarse a cambios normativos habidos durante estos años, otras dirigidas a aclarar el contenido de ciertos aspectos o a contextualizar alguna de las funciones contempladas, y otras, en fin, que obedecen a razones de técnica legislativa.

Urari buruzko ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 5. eta 11.2 artikuluetan xedatutakoarekin bat, Eusko Jaurlaritzari dagokio, ingurumenaren arloan eskumena duen sailaren proposamenari jarraiki, Uraren Euskal Agentziaren estatutuak onartzea dekretu bidez.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 11.2 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, corresponde al Gobierno Vasco, a propuesta del Departamento competente en materia de medio ambiente, aprobar mediante Decreto los Estatutos de la Agencia Vasca del Agua.

Hori horrela, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren proposamenari jarraiki, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat eta gainerako aginduzko txostenak eman ostean, Gobernu Kontseiluak 2015eko martxoaren 10ean egindako bilkuran gaia eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En virtud de ello, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y habiéndose emitido los demás informes preceptivos, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 10 de marzo de 2015,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Uraren Euskal Agentziaren estatutuak onartzea dekretu honen eranskin gisa jasotzen den testuaren arabera.

Artículo único.– Aprobar los Estatutos de la Agencia Vasca del Agua conforme al texto que acompaña como anexo al presente Decreto.

INDARGABETZE-XEDAPENA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratu da 240/2007 Dekretua, abenduaren 18koa, Uraren Euskal Agentziaren estatutuak onartzen dituena.

Queda derogado el Decreto 240/2007, de 18 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Vasca del Agua.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko martxoaren 10ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 10 de marzo de 2015.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial,

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

ERANSKINA, MARTXOAREN 10EKO 25/2015 DEKRETUARENA
ANEXO AL DECRETO 25/2015, 10 DE MARZO
URAREN EUSKAL AGENTZIAREN ESTATUTUAK
ESTATUTOS DE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
IZENA, IZAERA, HELBIDEA ETA JARDUERA-ESPARRUA
DENOMINACIÓN, NATURALEZA, DOMICILIO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

1. artikulua.– Izena eta izaera.

Artículo 1.– Denominación y Naturaleza.

1.– Ekainaren 23ko Uraren 1/2006 Legeak sortu eta estatutu hauen bidez araututako zuzenbide pribatuko erakunde publiko honek Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua du izena.

1.– El ente público de derecho privado creado por la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, y regulado por los presentes Estatutos, se denomina Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua.

2.– Ekainaren 23ko Uraren 1/2006 Legearen arabera, Uraren Euskal Agentzia (aurrerantzean, Agentzia), zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean ingurumen arloko eskumenak dituen sailari atxikita dago, bere izaera juridikoa du, eta 1/2006 Legeak, estatutu hauek eta indarrean dagoen gainerako arauek eman dizkioten eginkizunak betetze aldera jarduteko ahalmen osoa du.

2.– De conformidad con la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, la Agencia Vasca del Agua (en adelante la Agencia) es un ente público de derecho privado adscrito al Departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia de medio ambiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de las funciones que le atribuyen su ley de creación, estos Estatutos y demás normativa vigente.

3.– Agentziaren jarduera, kanpoko harremanetan, oro har, zuzenbide zibilaren, merkataritza-zuzenbidearen eta lan-zuzenbidearen pean egongo da, 1/2006 Uraren Legearen 6.2 artikuluan jasotako egintzetan izan ezik; egintza horiek ahalmen publikoak gauzatzea dakarte, eta, beraz, zuzenbide publikoaren mende daude.

3.– La Agencia somete su actividad en las relaciones externas, con carácter general, a las normas de Derecho civil, mercantil y laboral que le sean aplicables, excepto en los actos recogidos en el artículo 6.2 de la Ley 1/2006, de Aguas, que implican el ejercicio de potestades públicas, los cuales quedan sometidos a Derecho público.

4.– Agentziari aplikagarri zaion araubide juridikoaren baitan sartzen dira ekainaren 23ko 1/2006 Uraren Legeak ezarritako arauak, estatutu hauek eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoei aplikagarri zaizkien gainerako lege eta xedapen orokorrak. Zehazki, aipatutako lege horren 6.3. artikuluarekin bat, Agentzia zuzenbide publikoaren mende egongo da zerga-arloan, eta aurrekontu-araubideari, ekonomia-kontrolari, ondareari eta kontratazioari dagokienean.

4.– El régimen jurídico aplicable a la Agencia comprende las normas que establece la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, los presentes Estatutos y las leyes y disposiciones de carácter general que resulten aplicables a los entes públicos de derecho privado. En concreto, de conformidad con el artículo 6.3 de dicha ley, la Agencia está sujeta al derecho público vigente en materia tributaria, de régimen presupuestario, control económico, patrimonio y contratación.

2. artikulua.– Helbidea eta jarduera-esparrua.

Artículo 2.– Domicilio y ámbito de actuación.

1.– Agentziak Gasteizen du egoitza nagusia, eta baditu arroen bulegoak ere.

1.– La Agencia tiene la sede principal en el municipio de Vitoria-Gasteiz, sin perjuicio de las sedes de las Oficinas de Cuenca.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoa da Agentziaren jarduerarako lurralde-esparrua.

2.– El ámbito territorial de actuación de la Agencia es el de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
XEDEA ETA EGINKIZUNAK
OBJETO Y FUNCIONES

3. artikulua.– Xedea.

Artículo 3.– Objeto.

Agentziaren xedea da uraren politikaz arduratzea Euskal Autonomia Erkidegoan, administrazioek eta erabiltzaileek osatua antolaketa partekatu batean.

La Agencia tiene como objeto llevar a cabo la política del agua en Euskadi desde una única organización participada por administraciones y personas usuarias.

4. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 4.– Funciones.

Agentziak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dagozkion eskumenen esparruan uraren arloaz arduratzen den erakunde den heinean, ekainaren 23ko 1/2006 Uraren Legearen 7. artikuluan adierazitako honako eginkizun hauek beteko ditu:

La Agencia, como entidad responsable en materia de aguas en el ámbito de las competencias que corresponden a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ejerce las funciones indicadas en el artículo 7 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas que se transcriben a continuación:

a) Lege horretan plangintza hidrologikorako aurreikusitako tresnak prestatu eta Jaurlaritzari bidaltzea, eskumena duten erakundeetan agiri horiek onartu, aldatu edo izapidetu daitezen.

a) La elaboración y remisión al Gobierno, para la aprobación, modificación o tramitación ante las autoridades competentes, de los instrumentos de planificación hidrológica previstos en esta Ley.

b) Estatuko plangintza hidrologikoan parte hartzea, erkidego arteko arro hidrologikoei dagokienean, gai horretan indarrean dagoen araudiari jarraituz.

b) La participación en la planificación hidrológica estatal de las cuencas intercomunitarias, de acuerdo con su normativa reguladora.

c) Jabari publiko hidraulikoa babesteko zereginez arduratzea, bereziki administrazioaren emakida eta baimenak ematea eta jabari publiko hidraulikoa zaindu eta ikuskatu eta araudiarekin bat ez datorren arau-hausteetan zehapenak ezartzea.

c) Intervenciones para la protección del dominio público hidráulico, en especial el otorgamiento de las concesiones y autorizaciones administrativas, así como la vigilancia e inspección y sanción de las infracciones contrarias a la normativa reguladora del dominio público hidráulico.

d) Bere jardunaren arloko gaietan xedapen orokorren proiektuak egitea eta Euskal Autonomia Erkidegoko agintari eskudunei helaraztea.

d) La elaboración y remisión a las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco de los proyectos de disposiciones generales en materias propias de sus áreas de actuación.

e) Estatuko Administrazioak eskualdatutako, eskuordetutako edo agentziaren ardurapean jarritako eskumenak.

e) Las competencias transferidas, delegadas o encomendadas por la Administración estatal.

f) Interes orokorreko obra hidraulikoak.

f) Las obras hidráulicas de interés general.

g) Uren Erregistro Nagusiaren antolamendu eta funtzionamendua.

g) La organización y funcionamiento del Registro General de Aguas.

h) Gune Babestuen Erregistroaren antolamendu eta funtzionamendua.

h) La organización y funcionamiento del Registro de Zonas Protegidas.

i) Indarrean dagoen araudiaren arabera ezarri beharreko kanon eta tributuei buruzko azterketak eta txostenak egitea.

i) El estudio e informe sobre la aplicación de cánones o tributos de conformidad con la normativa en vigor.

j) Uraren arloan indarrean dagoen legediak ezarritako tributuak kudeatu, kitatu, ikuskatu eta biltzea.

j) La gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos establecidos en la legislación vigente en materia de aguas.

k) Hasierako onarpenaren ondoren, plan orokor, arau subsidiario, zatiko plan eta plan bereziei buruzko txosten lotesleak egitea. Txosten horiek udal-plangintzaren eta jabari publiko hidraulikoaren babes eta erabileraren arteko harremanari buruzkoak izango dira soilik, gaiarekin edo ingurumenarekin duten loturagatik aplikatzekoak diren beste lege batzuek xedatzen dutena gorabehera. Bi hilabeteko epean txostena egin eta jakinarazten ez bada, aldekotzat ulertuko da.

k) Informar con carácter vinculante los planes generales, normas subsidiarias, planes parciales y planes especiales después de su aprobación inicial. Este informe versará en exclusiva sobre la relación entre el planeamiento municipal y la protección y utilización del dominio público hidráulico, y sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes aplicables por razones sectoriales o medioambientales. Se entenderá positivo si no se emite y notifica en el plazo dos meses.

l) Hasierako onarpenaren aurretik, plan orokor, arau subsidiario, zatiko plan eta plan bereziei buruzko txosten lotesleak egitea. Txosten horiek Euskal Autonomia Erkidegoko interes orokorreko obren eta udal-plangintzaren arteko harremanari buruzkoak izango dira soilik, gaiarekin edo ingurumenarekin duten loturagatik aplikatzekoak diren beste lege batzuek xedatzen dutena gorabera. Bi hilabeteko epean eman eta jakinarazten ez bada, aldekotzat ulertuko da.

l) Informar con carácter vinculante los planes generales, normas subsidiarias, planes parciales y planes especiales antes de su aprobación inicial. Este informe versará en exclusiva sobre la relación entre las obras de interés general de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el planeamiento municipal, y sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes aplicables por razones sectoriales o medioambientales. Se entenderá positivo si no se emite y notifica en el plazo de dos meses.

m) Uholde-arriskugarritasuna duten guneetan, pertsonen eta ondasunen segurtasuna bermatze aldera, beharrezko jotzen diren erabilera-mugak jartzeaz Jaurlaritzari proposamena egitea.

m) La propuesta al Gobierno del establecimiento de limitaciones de uso en las zonas inundables que se estimen necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los bienes.

n) Lehorretik itsasorako isurketak egiteko baimena ematea.

n) La autorización de los vertidos tierra-mar.

ñ) Itsas-lehorreko zortasun-eremuan baimenak ematea eta gune horiek zaintzea, ikuskatzea eta horietan izandako arau-hausteak zehatzea.

ñ) La autorización en zonas de servidumbre marítimo-terrestre, así como su vigilancia, inspección y sanción.

o) Bere eskumeneko arloekin zerikusia duten diru-laguntzak ematea.

o) La concesión de subvenciones relacionadas con materias de su competencia.

p) Bestelako lege eta erregelamenduek Agentziari emandako gainerako eginkizunak bereziki uraren hornidurarekin, saneamenduarekin eta ureztatzearekin zerikusia dutenetan, eta baita kudeaketa-organoak eta erabiltzaileen elkarteak kontrolatzearekin zerikusia dutenetan ere; gehi emango dizkioten bestelakoak ere bai.

p) Cuantas otras le sean atribuidas por las leyes y reglamentos, en especial en relación con la política de abastecimiento, saneamiento y riego, así como con el control sobre los órganos de gestión y comunidades de usuarias y usuarios, y otras que le resulten adscritas.

q) Arloko eskumenak dituzten administrazioekin koordinatuta, jabari publiko hidraulikoaren babesa eta zaintza bermatzea.

q) Garantizar, en coordinación con las administraciones con competencias en la materia, la protección y conservación del dominio público hidráulico.

5. artikulua.– Printzipio orokorrak.

Artículo 5.– Principios generales.

1.– Agentziak bere gain dituen eginkizunak eta eskaini beharreko zerbitzuak modu eraginkorrean betetzea bermatu beharko du, erabiltzaileen parte hartze-printzipioarekin bat etorriz, eta gainerako administrazioen eskumenekiko eta partikularren eskubide eta interesekiko errespetu osoz.

1.– La Agencia ejerce su actividad garantizando la máxima eficacia en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación de sus servicios, de acuerdo con el principio de participación de las personas usuarias y con pleno respeto por las competencias que corresponden a otras administraciones y por los derechos e intereses de las y los particulares.

2.– Agentziaren jarduera Urari buruzko ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 3. artikuluan adierazitako ondorengo printzipio nagusietan oinarrituko da:

2.– La actuación de la Agencia se ajustará a los principios generales señalados en el artículo 3 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, que se transcriben a continuación:

a) Demarkazio hidrografikoak kudeatzerakoan eta horien plangintza egiterakoan, kudeaketaren eta plangintzaren batasuna errespetatzea.

a) Respeto a la unidad de gestión y planificación de las demarcaciones hidrográficas.

b) Tratamendu eta plangintza integrala, uraren ekonomia, baliabidearen iraunkortasuna, uraren egoeraren kontrola eta uraren erabilera arrazionala.

b) Tratamiento y planificación integral, economía del agua, sostenibilidad del recurso, control de su estado y utilización racional de él.

c) Koordinazioa, administrazioen arteko lankidetza, gardentasuna eta uraren inguruko politika zehaztu eta ezartzerakoan erakunde eta pertsona erabiltzaileek ere parte hartzea.

c) Coordinación, cooperación interadministrativa, transparencia y participación de las personas y entidades usuarias en la elaboración y aplicación de la política del agua.

d) Uraren kudeaketa publikoa bateragarria izatea lurraldearen antolamenduarekin eta ingurumena kontserbatu, babestu eta lehengoratzearekin.

d) Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio y con la conservación, protección y restauración del medio ambiente.

e) Eraginkortasunez eskaintzea hornidurako, saneamenduko eta arazketako zerbitzu publikoak, betiere lehenengo helburutzat hornidura unibertsala hartuta.

e) Prestación eficaz de los servicios públicos de abastecimiento, saneamiento y depuración, teniendo como objetivo prioritario el abastecimiento universal.

f) Solidaritatea erantzukizuna eta erabiltzileak uraren kudeaketak eragindako kostuak ordaintzea.

f) Solidaridad, responsabilidad y pago de los costes producidos en la gestión y uso del agua por quien la usa.

g) Uraren inguruko informazioa herritar guztiek eskuratu ahal izatea, eta bereziki isurketei eta ur-masen egoerari buruzko informazioa jaso ahal izatea.

g) Accesibilidad universal a la información en materia de aguas, y en particular a la información sobre vertidos y estado de las masas de agua.

h) Urak eragindako uholde eta hondamendiei aurrea hartzeko politika.

h) Política preventiva frente a inundaciones y catástrofes producidas por el agua.

i) Ura merkatuko legeetatik eta salerosketa asketik kanpora dagoen ondasun publikotzat hartzen duen politika.

i) Política basada en la consideración del agua como bien público excluido de las leyes del mercado y de la libre compraventa.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
EGITURA ORGANIKOA
ESTRUCTURA ORGÁNICA

6. artikulua.– Egitura.

Artículo 6.– Estructura.

1.– Agentzia ondorengo organoetan egituratu da bere gobernu, zuzendaritza, koordinazio, partaidetza eta aholkularitzarako:

1.– La Agencia se estructura en los órganos de gobierno, dirección, coordinación, participación y asesoramiento que se establecen a continuación:

1.1.– Gobernu eta zuzendaritzako egiturak: Administrazio Kontseilua.

1.1.– Órganos de gobierno y dirección: El Consejo de Administración.

1.2.– Partaidetza eta aholkularitzarako organoak:

1.2.– Órganos de participación y asesoramiento:

a) Erabiltzaileen Batzarra.

a) La Asamblea de Usuarios.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseilua.

b) El Consejo del Agua del País Vasco.

1.3.– Kudeaketa-organoak:

1.3.– Órganos de gestión:

a) Zuzendaritza Nagusia.

a) La Dirección General.

b) Eremuen zuzendaritzak:

b) Las Direcciones de Área:

b.1.– Administrazio eta Zerbitzuen Zuzendaritza.

b.1.– Dirección de Administración y Servicios.

b.2.– Plangintza eta Lanen Zuzendaritza.

b.2.– Dirección de Planificación y Obras.

b.3.– Jabari Publikoa Kudeatzeko Zuzendaritza.

b.3.– Dirección de Gestión del Dominio Público.

c) Arroen bulegoak:

c) Las Oficinas de Cuenca:

c.1.– Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa.

c.1.– Oficina de las cuencas cantábricas occidentales.

c.2.– Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa.

c.2.– Oficina de las cuencas cantábricas orientales.

c.3.– Mediterraneoko Arroen Bulegoa.

c.3.– Oficina de las cuencas mediterráneas.

1.4.– Koordinazio-organoa:

1.4.– Órgano de Coordinación:

Zuzendaritza Batzordea.

El Comité de Dirección.

2.– Agentziako Administrazio Kontseilua izango da eremuen zuzendaritzetako eta arroen bulegoetako barne egitura ezarri eta haien aldaketak onartuko dituena, zuzendari nagusiak hala proposatuta.

2.– La fijación y modificación de la estructura interna de las Direcciones de área y de las Oficinas de Cuenca será aprobada por el Consejo de Administración de la Agencia, a propuesta del Director o Directora General.

7. artikulua.– Zuzendaritza Nagusia.

Artículo 7.– La Dirección General.

1.– Zuzendaritza Nagusia Agentzia kudeatu eta ordezkatzen duen pertsona bakarreko organoa da, ekainaren 23ko Uraren 1/2006 Legearen 11.6 artikuluak ezartzen duen bezala.

1.– La Dirección General es el órgano unipersonal que gestiona y representa a la Agencia, tal y como establece el artículo 11.6 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

2.– Zuzendari nagusiari dagokio Agentziaren maila goreneko zuzendaritza eta bere eginkizunak zuzendu, koordinatu, bultzatu eta gainbegiratzea. Ondorengo egitekoak izango ditu bereziki:

2.– El Director o la Directora General ejerce la máxima dirección, coordinación, impulso y supervisión de las funciones que tiene atribuidas la Agencia, correspondiéndole en especial el ejercicio de las siguientes:

a) Agentziaren eskumeneko diren administrazioaren emakidak eta baimenak ematea, ura aprobetxatu eta erabiltzeko, nahiz jabari publiko hidraulikoa erabiltzeko eta hondakin-urak isurtzeko.

a) Otorgar las concesiones y las autorizaciones administrativas relativas al aprovechamiento y uso del agua y del dominio público hidráulico, y al vertido de aguas residuales, de competencia de la Agencia.

b) Lehorretik itsasorako isurketen baimenak eta itsas zortasun eremuko baimenak ematea.

b) Otorgar las autorizaciones de los vertidos tierra-mar y las autorizaciones en zonas de servidumbre marítima.

c) Jabari publiko hidraulikoaren administratze-lanetan, erkidego arteko arroei dagozkien administrazio-espedienteen ebazpen-proposamena egitea.

c) Realizar la propuesta de resolución de los expedientes administrativos relativos a la administración del dominio público hidráulico, correspondientes a las cuencas intercomunitarias.

d) Agentziaren eskumenen barruan, indarrean dagoen legerian uraren gainean ezarritako tributuak kitatzea.

d) Liquidar los tributos en materia de aguas establecidos en la legislación vigente, de competencia de la Agencia.

e) Zehatzeko ahalmena erabiltzea arau-hauste arin eta larrietan, eta, behar denean, espedienteak jurisdikzio penalera bidaltzea.

e) Ejercer la potestad sancionadora en las infracciones leves y graves y ordenar, cuando sea procedente, el envío de expedientes a la jurisdicción penal.

f) Zehatzeko ahalmena erabiltzeko behar dituen kautelazko eta behin behineko neurriak hartzea eta Urari buruzko ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 61. artikuluan ezarritako hertsapen-isunak jartzea.

f) Adoptar las medidas cautelares y provisionales que requiera el ejercicio de la potestad sancionadora e imponer las multas coercitivas establecidas en el artículo 61 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

g) Lankidetza hitzarmenak sinatzea erakunde publiko eta pribatuekin, Agentziak bere eginkizunak hobeto bete ditzan.

g) Firmar convenios de colaboración, con entidades públicas y privadas, para un mejor desempeño de las funciones encomendadas a la Agencia.

h) Agentziaren eskumenekin zerikusia duten gaietan oinarriak ezarri eta diru-laguntzak ematea.

h) Aprobar las bases y conceder subvenciones en materias relacionadas con las competencias de la Agencia.

i) Urtero Administrazio Kontseiluari ekintza-, inbertsio- eta finantzaketa-programen proposamenak eta dagozkien balantzeak eta memoria aurkeztea.

i) Presentar anualmente al Consejo de Administración las propuestas de programas de actuación, de inversión y de financiación, los balances y la memoria correspondiente.

j) Agentziaren aurrekontuaren konturako gastuak onartzea, 5.000.000 eurokoak edo txikiagoak direnean.

j) Autorizar los gastos con cargo a créditos presupuestarios de la Agencia que sean iguales o menores a 5.000.000 de euros.

k) Euskadiko Ondarearen Legeari jarraituz Agentziari dagozkion eskumenak erabiltzea, espresuki beste organo baten esku utzita ez daudenean.

k) Ejercer las competencias que, conforme a la Ley de Patrimonio de Euskadi, correspondan a la Agencia y no se encuentren expresamente atribuidas a otro órgano.

l) Agentziako langile-plantillaren onespena proposatzea.

l) Proponer la aprobación de la plantilla de personal de la Agencia.

m) Agentziako lanpostuak betetzeko prozeduretarako deia egin eta ebaztea.

m) Convocar y resolver los procedimientos de provisión de plazas de la Agencia.

n) Kontratazio-organoaren egitekoak betetzea, Dekretu honen 20.3 artikuluan adierazitakoa kaltetu gabe.

n) Ejercer las funciones de órgano de contratación, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 20.3 de este Decreto.

ñ) Administrazio Kontseiluak bere esku utzi ditzakeen gainerako eginkizunak.

ñ) Las que le delegue el Consejo de Administración.

3.– Agentziaren zuzendari nagusia Eusko Jaurlaritzak izendatuko du ingurumen-arloan eskumenak dituen sailburuaren proposamenarekin bat, Administrazio Kontseiluaren iritzia entzun eta Erabiltzaileen Batzarrari jakinarazi ondoren.

3.– El Director o la Directora General de la Agencia se nombra por el Gobierno Vasco a propuesta del Consejero o de la Consejera competente en materia de medio ambiente, una vez escuchado el Consejo de Administración e informada la Asamblea de Usuarios.

4.– Agentziaren zuzendari nagusia goi-kargua izango da, eta aurretik eginkizun publikoren bat betetzen ari bazen, zerbitzu berezien egoeran egongo da.

4.– El Director o la Directora General de la Agencia tiene la consideración de Alto Cargo y queda en situación de servicios especiales si anteriormente estuviera desempeñando una función pública.

5.– Agentziaren zuzendari nagusiari Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan Eusko Jaurlaritzako sailburuordeentzat ezarrita dagoen ordainsaria dagokio.

5.– Al Director o Directora General de la Agencia le corresponden las retribuciones que en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen asignados los Viceconsejeros y Viceconsejeras del Gobierno Vasco.

6.– Agentziaren zuzendari nagusiaren postuak dagozkion eginkizunetarako dedikazio osoa eta esklusiboa eskatzen du; hortaz, Euskal Autonomia Erkidegoko araudian ezarritako funtzio publikoetan jarduteagatiko bateraezintasun-araubidea aplikatuko zaio, eta jarduerak eta ondarezko eskubide eta ondasunak adierazteko eskatuko diote.

6.– El puesto de Director o Directora General de la Agencia requiere una dedicación absoluta y exclusiva en sus tareas en el seno de ésta, siéndole de aplicación lo establecido en la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco relativa al régimen de incompatibilidades por el ejercicio de funciones públicas y de declaración de actividades y derechos y bienes patrimoniales.

8. artikulua.– Eremuen zuzendaritzak.

Artículo 8.– Direcciones de área.

1.– Eremuen zuzendariak erakundeko zuzendari nagusiaren mende egongo dira, eta egitura-unitate baten zuzendaritzaz arduratuko dira ondorengo eskumenekin:

1.– Las Directoras y Directores de área, bajo la dependencia del Director o Directora General del Ente, asumen la dirección de una unidad organizativa y tienen atribuidas las siguientes competencias:

a) Zuzendaritzaren jarduerak zuzendu, koordinatu, sustatu eta haien jarraipena egitea, Zuzendaritza Nagusiaren gidaritzapean.

a) Dirección, coordinación, impulso y seguimiento de las actuaciones de la Dirección, de conformidad con las instrucciones recibidas de la Dirección General.

b) Zuzendaritzaren zerbitzuak eta lanerako sistemak antolatzea, Administrazio eta Zerbitzuen Zuzendaritzak gai horretan izan ditzakeen eskumen orokorrak kaltetu gabe.

b) La organización de los servicios y de los sistemas de trabajo de la Dirección, sin perjuicio de las competencias generales atribuidas en esta materia a la Dirección de Administración y Servicios.

c) Zuzendaritzari dagozkion izapidetzeetan egoki iritzitako ebazpenak Zuzendaritza Nagusiari proposatzea, bai eta bere eskumeneko gaiez ebaztea ere.

c) Proponer a la Dirección General las resoluciones que estimen procedentes cuya tramitación corresponda a la Dirección, así como resolver los asuntos que sean de su competencia.

2.– Agentziaren zuzendari nagusiak, Agentziak dituen eginkizunak hobeto betetze aldera, badu ahalmena eremuen zuzendaritzei bestelako eginkizunak ere egin ditzaten eskatzeko, zuzendaritza bakoitzari dagozkionak jasotzen dituen artikuluetan espresuki ezarrita izan ez arren.

2.– El Director o la Directora General de la Agencia podrá encargar a las Direcciones de área la realización de cualesquiera otras funciones distintas a las que tiene expresamente encomendadas en los artículos respectivos, para el mejor desarrollo de las tareas que tiene encomendadas la Agencia.

3.– Administrazio Kontseiluak izendatzen ditu eremuen zuzendariak, egokitasunaren irizpideari eta merezimendu eta gaitasun printzipioei jarraituz.

3.– Los Directores y Directoras de área se nombran por el Consejo de Administración, atendiendo a criterios de idoneidad y a principios de mérito y capacidad.

4.– Eremuen zuzendariek Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legea eta hura garatzeko araudia bete beharko dituzte, eta euren gain utzitako zereginetan ebaluatuak izango dira, eraginkortasun eta efizientzia irizpideei zein kudeaketa-erantzukizunari eta ezarri zaizkien helburuen arabera emaitzen kontrolei dagokienean.

4.– Los Directores y Directoras de área se rigen por la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos y por su normativa de desarrollo, y están sujetos, en el ejercicio de las funciones que tienen encomendada, a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.

9. artikulua.– Zuzendaritza Batzordea.

Artículo 9.– El Comité de Dirección.

1.– Agentziak Zuzendaritza Batzordea izango du Agentziako organoen arteko koordinazioa egokia dela ziurtatzeko.

1.– La Agencia dispondrá de un Comité de Dirección, cuya principal finalidad será asegurar una adecuada coordinación entre los distintos órganos que la componen.

2.– Zuzendaritza Batzordea Zuzendaritza Nagusiaren kontsulta eta aholkularitzarako organoa da. Batzorde horretan eremuen zuzendaritzetako proiektuak, programak eta helburuak aztertzen dira.

2.– El Comité de Dirección es el órgano de consulta y asesoramiento de la Dirección General, en el que se analizan los proyectos, programas y objetivos de las distintas Direcciones de área.

3.– Zuzendaritza Batzordeko kide izango dira zuzendari nagusia eta eremuen zuzendaritzetako zuzendariak. Bilkuran landuko diren gaien arabera, zuzendari nagusiak deitutako pertsonak ere Batzordearen bilkuretara joan ahal izango dira.

3.– Son miembros del Comité de Dirección el Director o la Directora General y los Directores o Directoras de las distintas Direcciones de área. Podrán asistir a las sesiones del Comité aquellas personas que sean convocadas por el Director o la Directora General por razón de las materias que se vayan a tratar.

10. artikulua.– Administrazio eta Zerbitzuen Zuzendaritza.

Artículo 10.– Dirección de Administración y Servicios.

Administrazio eta Zerbitzuen Zuzendaritzak honako eginkizun hauek ditu:

Corresponde a la Dirección de Administración y Servicios el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Agentziaren aurrekontua landu eta kontrolatzea.

a) Elaborar y controlar el presupuesto de la Agencia.

b) Agentziaren kontabilitatea, diruzaintza eta zorpetzea kudeatzea.

b) Gestionar la contabilidad, la tesorería y el endeudamiento de la Agencia.

c) Agentziaren ondarea administratzea.

c) Administrar el patrimonio de la Agencia.

d) Agentziaren diru-sarrerak kudeatu, programatu, bildu, administratu eta kontrolatzea, eta baita tributuei dagozkien jarduerak egiaztatu eta ikuskatzea ere.

d) Gestionar, programar, recaudar, administrar y controlar los ingresos de la Agencia, incluidas las actuaciones de comprobación e inspección relativas a los tributos.

e) Agentziaren gizarte-erantzukizun korporatiboaren politika kudeatzea.

e) Gestionar la política de responsabilidad social corporativa de la Agencia.

f) Agentziaren aholkularitza juridikoa kudeatzea.

f) Gestionar la asesoría jurídica de la Agencia.

g) Urari buruzko ekainaren 23ko 1/2006 Legean aurreikusitako organoei laguntza teknikoa ematea eta idazkaritza-lanak gauzatzea horietan.

g) Dar apoyo técnico y realizar labores de Secretariado de los órganos previstos en la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

h) Agentziaren eskumeneko gaien txosten juridikoak egitea, eta Euskal Autonomia Erkidegoko zerbitzu juridikoekin koordinatuta epaiketetan Agentzia ordezkatu eta defendatzea.

h) Elaborar informes jurídicos sobre cualquier materia de competencia de la Agencia, así como coordinarse con los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco a los efectos de la representación y defensa en juicio de la Agencia.

i) Agentziaren eskumeneko gaietan, administrazio nahiz jurisdikzio bideko errekurtsoen gaineko txostenak egitea.

i) Informar los recursos en vía administrativa, y en su caso, jurisdiccional, en las materias de competencia de la Agencia.

j) Agentziaren eskumeneko gaietan izaera orokorreko xedapen-proposamenak lantzea.

j) Elaborar las propuestas de disposiciones de carácter general en las materias de competencia de la Agencia.

k) Agentziaren kontratazio-espedienteak izapidetzea, bai eta indarrean dagoen legerian aurreikusitako kontratazio-arloko beste edozein lan egitea ere.

k) Tramitar los expedientes de contratación de la Agencia, así como llevar a cabo cualquier otra cuestión en materia de contratación que esté prevista en la normativa vigente.

l) Desjabetzetan, Agentzia onuraduna izan eta bidezkoa den kasuetan, desjabetze horien instrukzioa egin eta gauzatzea.

l) Ejercer las funciones de instrucción y ejecución que puedan corresponder a la Agencia como beneficiaria de expropiaciones en aquellos casos en que proceda.

m) Agentziaren eskumeneko gaietan, zehapen-espedienteen eta hertsapen-isunak ezartzeko espedienteen instrukzioa egitea.

m) Instruir los expedientes sancionadores en las materias de competencia de la Agencia y los relativos a la imposición de multas coercitivas.

n) Agentziaren eskumeneko gaietan, ondare-erantzukizuneko espedienteen instrukzioa egitea.

n) Instruir los expedientes de responsabilidad patrimonial en las materias de competencia de la Agencia.

ñ) Agentziaren zerbitzu orokorrak kudeatzea.

ñ) Gestionar los servicios generales de la Agencia.

o) Agentziako langileak kudeatzea, Agentziaren Zuzendaritza Nagusiak ezarritako irizpideei jarraituz.

o) Gestionar el personal de la Agencia, bajo los criterios que formule la Dirección General de la Agencia.

p) Agentziako langileen prestakuntzarako eta hobekuntzarako planak eta programak kudeatu eta koordinatzea.

p) Gestionar y coordinar planes y programas para la formación y perfeccionamiento del personal de la Agencia.

q) Lan-arriskuen prebentzioaren inguruko jarduerak zuzendu eta antolatzea.

q) Dirigir y organizar las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

r) Informazio-sistemak antolatu eta garatzea, eta programa eta ekipamendu informatikoak mantentzeko lanak egitea. Halaber, datu pertsonalen babesari buruzko araudia betetzen dela bermatzea.

r) Organizar y desarrollar los sistemas de información, y llevar a cabo el mantenimiento de los programas y equipos informáticos, así como asegurar el cumplimiento de la normativa referente a la protección de datos de carácter personal.

s) Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako legedia betetzen dela bermatzea.

s) Garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad de mujeres y hombres.

t) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetan euskararen erabilera normalizatzeko legeriak dakartzan betebeharrak betetzen direla bermatzea.

t) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación para la normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

u) Komunikazio-politika eta Agentziak komunikabideekin eta komunikazio-agentziekin dituen harremanak koordinatzea, eta bere bitartekoen bidez informazioa zaintzea.

u) Coordinar la política de comunicación y de las relaciones de la Agencia con los medios y agencias de comunicación, así como velar por la información a través de los medios propios.

v) Agentziak duen informazioa eta jakintza kudeatzea.

v) Gestionar la información y conocimiento disponible en la Agencia.

w) Ingurumenari buruzko informazioa kudeatzea, informazio hori eskuratzeko aukera bermatzea eta parte-hartze publikoa sustatzea ingurumenaren eta uraren alorretan.

w) Gestionar la información ambiental, garantizar el acceso a la misma y fomentar la participación pública en materia ambiental y de aguas.

x) Uraren arloko lankidetza-programetan eta -proiektuetan parte hartzea.

x) Colaborar en programas y proyectos de cooperación en materia de aguas.

y) Agentziaren jarduera koordinatzea Europako eta nazioarteko esparruan, Lehendakaritzaren Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiarekin lankidetza estuan.

y) Coordinar la actuación de la Agencia con los distintos organismos en el ámbito europeo e internacional en estrecha colaboración con la Secretaría General de Acción Exterior de Lehendakaritza.

z) Uraren arloari dagokionez, Milurteko Garapen Helburuen oharrak kontuan izatea.

z) Atender a las indicaciones de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en lo que a materia de aguas afecte.

11. artikulua.– Plangintza eta Lanen Zuzendaritza.

Artículo 11.– Dirección de Planificación y Obras.

Plangintza eta Lanen Zuzendaritzak honako eginkizun hauek ditu:

Corresponde a la Dirección de Planificación y Obras el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Urari buruzko Europako zuzentarauak ezartzearekin eta betetzearekin lotutako lanak eta txostenak koordinatzea.

a) Coordinar las tareas y reportes relacionados con la implantación y el cumplimiento de las directivas europeas sobre el agua.

b) Plangintza hidrologikoari eta horren berrazterketari eta jarraipenari buruzko dokumentazioa sortzea, bai eta horrekin lotutako planei buruzkoa ere; barne hartuz uholde-arriskua kudeatzeko plan eta lehorte-plan bereziez gain, Batasunaren zuzentarauak garatuz beste edozein plan ere bai.

b) Elaborar la documentación relativa a la planificación hidrológica, su revisión y seguimiento, y a los planes relacionados, incluyendo los planes de gestión de riesgo de inundación y los planes especiales de sequía y cualesquiera otros en desarrollo de las directivas comunitarias.

c) Agentziaren jardute-eremuetan inbertsioen plangintza eta programazioa egitea, eta ur-erabileren eta neurrien programak duen kostu/eraginkortasunaren azterketa ekonomikoa egitea.

c) Planificar y programar inversiones en las áreas de actuación de la Agencia y desarrollar el análisis económico de los usos del agua y del coste-eficacia del programa de medidas.

d) Hiri-antolamendurako tresnei hasierako onespena eman aurretik, horien gaineko txosten lotesleen proposamena egitea, Urari buruzko ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 7. artikuluaren l) paragrafoarekin bat.

d) Emitir la propuesta de los informes vinculantes a los instrumentos de ordenación urbanística con carácter previo a su aprobación inicial, de conformidad con la letra l) del artículo 7 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

e) Egiturazko antolamenduko planei hasierako onespena eman ondoren, horien gaineko txosten lotesleen proposamena egitea, Urari buruzko ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 7. artikuluaren k) paragrafoarekin bat.

e) Emitir la propuesta de los informes vinculantes a los planes de ordenación estructural después de su aprobación inicial, de conformidad con la letra k) del artículo 7 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

f) Eskariak ondo kudeatzeko planak, programak eta ekintzak egitea, Urari buruzko ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 37. artikuluaren e) paragrafoarekin bat.

f) Elaborar los planes, programas y acciones que tengan como objetivo una adecuada gestión de las demandas, de conformidad con el epígrafe e) del artículo 37 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

g) Uraren eta itsasertzaren alorreko administrazio-emakidei buruzko txostenak egitea.

g) Informar sobre las concesiones administrativas en materia de aguas y costas.

h) Azterlan, txosten eta proposamenak egitea jabari publiko hidraulikoa eta itsas-lehorrekoa zein horien zortasun- eta babes- eremuak mugatzeko, bai eta uholde-arriskuguneetan erabilera mugatzeko, neurriz gain ustiaturiko akuiferoak izendatzeko eta babeserako perimetroak ezartzeko ere.

h) Ejercer las funciones de estudio, informe y propuesta relativas al deslinde del dominio público hidráulico y marítimo terrestre y sus zonas de servidumbre y protección asociadas, a la limitación de uso en las zonas inundables, declaración de acuíferos sobreexplotados y establecimiento de perímetros de protección.

i) Uholdeez abisatzeko eta horiek kontrolatzeko sistema antolatzea babes zibilaren gaietan eskumena duten organoekin lankidetzan.

i) Organizar el sistema de aviso y control de inundaciones, en colaboración con los órganos competentes en materia de protección civil.

j) Agentziaren eskumeneko diren azpiegitura hidraulikoen kudeaketa kontrolatu, sustatu eta gauzatzea, berari atxikitako urtegiak barne.

j) Controlar, promover y ejecutar la gestión de las infraestructuras hidráulicas de competencia de la Agencia, incluidos los embalses que se le adscriban.

k) Proiektu eta obra hidraulikoak zuzendu, gainbegiratu eta gauzatzea, jabari publikoa leheneratzeko, berritzeko eta konpontzekoak barne.

k) Dirigir, supervisar y ejecutar los proyectos y obras hidráulicas, incluidas las relativas a la restauración, restitución y reparación del dominio público.

l) Urtegietako segurtasun-arauen gaineko eginkizun teknikoak egitea.

l) Ejercer las funciones técnicas relativas a la normativa de seguridad de presas.

m) Ekainaren 23ko 1/2006 Uraren Legearen 37. artikuluak azpiegitura hidraulikoen gaietan Agentziari aitortzen dizkion kontrol- eta gainbegiratze-lana egitea.

m) Ejercer las funciones de control y supervisión en materia de infraestructuras hidráulicas reconocidas a la Agencia en el artículo 37 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

n) Agentziaren informazio geografikoko sistemak diseinatzea, lantzea eta kudeatzea.

n) Diseñar, elaborar y gestionar los sistemas de información geográfica de la Agencia.

ñ) Azaleko eta lurrazpiko uren egoeraren jarraipena egiteko sareak kudeatzea, bai eta Agentziaren kontrol hidrologikoko estazioak ere.

ñ) Gestionar las redes de seguimiento del estado de las aguas superficiales y subterráneas, así como las estaciones de control hidrológico de la Agencia

o) Behar diren ikerketak egitea klima-aldaketak uraren arloan izan ditzakeen eraginak egiaztatze eta minimizatze aldera.

o) Realizar las investigaciones necesarias a fin de comprobar y minimizar los posibles efectos derivados del cambio climático en materia hidráulica.

p) Uraren arloko lankidetza zientifikoa eta teknikoa sustatzea, bai eta espezialisten arteko lan- eta esperientzia-trukeak ere, eta urarekin lotutako berrikuntza-, ikerketa- eta garapen-programak lantzen eta gauzatzen laguntzea.

p) Estimular la colaboración científica y técnica en materia de aguas, así como los intercambios de trabajos y experiencias entre especialistas, y colaborar en la elaboración y ejecución de programas en materia de innovación y de investigación y desarrollo relativos al agua.

q) Uraren arloan hezkuntzari, prestakuntzari eta sentsibilizazioari begirako ekintzak proposatzea eta gauzatzea.

q) Proponer y desarrollar actividades de educación, formación y sensibilización en materia de aguas.

12. artikulua.– Jabari Publikoa Kudeatzeko Zuzendaritza.

Artículo 12.– Dirección de Gestión del Dominio Público.

Jabari Publikoa Kudeatzeko Zuzendaritzak honako eginkizun hauek ditu:

Corresponde a la Dirección de Gestión del Dominio Público el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Erkidego barruko arroetako jabari publiko hidraulikoa eta itsas-lehorreko jabari publikoa kontrolatu eta administratzea, eta baimen eta emakidetarako proposamenak egitea.

a) Llevar a cabo la administración y control del dominio público hidráulico de las cuencas intracomunitarias y del dominio público marítimo-terrestre, realizando las propuestas de otorgamiento de las autorizaciones y concesiones.

b) Erkidego arteko arroetako jabari publiko hidraulikoa kontrolatu eta administratzea, eta baimenak eta emakidak emateko proposamenak egitea.

b) Llevar a cabo la administración y control del dominio público hidráulico de las cuencas intercomunitarias, realizando las propuestas de otorgamiento de las autorizaciones y concesiones.

c) Uren Erregistro Nagusia eta Gune Babestuen Erregistroa antolatu eta kudeatzeko lanak egitea.

c) Realizar las tareas de organización y gestión del Registro General de Aguas y del Registro de Zonas Protegidas.

d) Antolamendurako plan xehatuei hasierako onespena eman ondoren, horien gaineko txosten lotesleen proposamenak egitea, Urari buruzko ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 7. artikuluaren k) paragrafoarekin bat.

d) Emitir la propuesta de los informes vinculantes a los planes de ordenación pormenorizada después de su aprobación inicial, de conformidad con la letra k) del artículo 7 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

e) Dagokienean, ur kontinentalen, aprobetxamenduen eta obra hidraulikoen alorreko tasa eta kanonen zenbatekoaren proposamena lantzea.

e) Elaborar la propuesta, en su caso, de los elementos cuantitativos de las tasas y cánones en materia de aguas continentales, aprovechamientos y obras hidráulicas.

f) Uraren arloko ikuskaritza-lanak eta kontrolak egitea.

f) Ejercer la inspección y control en materia de aguas.

13. artikulua.– Arroen bulegoak.

Artículo 13.– Oficinas de Cuenca.

1.– Arroen bulegoak Agentziaren kudeaketarako eta ordezkaritzarako organo deszentralizatuak dira.

1.– Las Oficinas de Cuenca son los órganos descentralizados de gestión y representación de la Agencia.

2.– Arroen Bulegoen lurralde-eremua, EAEko errealitate hidrologikoari erantzunez, honako hau da:

2.– El ámbito territorial de las Oficinas de Cuenca, que responde a la realidad hidrológica del País Vasco, es el siguiente:

a) Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa, Kalera ibaitik Artibai ibairaino, biak barne.

a) Oficina de las cuencas cantábricas occidentales, desde el río Kalera hasta el Artibai, ambos inclusive.

b) Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa, Deba ibaitik Bidasoa ibairaino, biak barne.

b) Oficina de las cuencas cantábricas orientales, desde el río Deba hasta el Bidasoa, ambos inclusive.

c) Mediterraneoko Arroen Bulegoa, urak Ebro ibaira isurtzen dituzten arro hidrografikoei dagokie, Ebro bera barne.

c) Oficina de las cuencas mediterráneas, correspondiente a las cuencas hidrográficas que vierten al río Ebro, incluido este último.

3.– Arroen bulegoak Zuzendaritza Nagusiaren mendekoak dira organikoki, eta funtzionalki, berriz, dagokien zuzendaritzaren mendekoak, eta dagokien lurralde bakoitzean ondorengo egitekoak eman zaizkie:

3.– Bajo la dependencia orgánica de la Dirección General y funcional de las Direcciones respectivas, las Oficinas de Cuenca de la Agencia, en cada uno de los ámbitos territoriales que les corresponden, tienen atribuidas las siguientes funciones:

a) Agentziarenak diren eskumenetan legeak eta xedapenak betetzen direla zaintzea.

a) Velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones en lo que se refiere a las competencias atribuidas a la Agencia.

b) Arroen Bulegoko zerbitzu orokorrak administratzea.

b) Administrar los servicios generales de la Oficina de Cuenca.

c) Bulegoa osatzen duten sailen eta organoen ekintzak koordinatzea.

c) Coordinar las actividades de las dependencias y órganos que integran la Oficina.

d) Itsas-lehorreko jabari publikoko babes-zortasunaren eremua erabiltzeko eta bertan jarduerak egiteko administrazio-baimenei hasiera eman eta izapidetzea, bai eta, itsasertza babesteko betebeharrean, hura erabiltzeko eskatzen diren baimenak ere ematea, eta horien gaineko txostenak egitea.

d) Iniciar y tramitar la autorización administrativa de los usos y actividades en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, así como de cuantas autorizaciones sean requeridas en desarrollo de la función de protección del litoral y la elaboración de informes al respecto.

e) Legezko zortasun-espedienteei, jabari publiko hidraulikoko emakida eta baimen-espedienteei, zortasun-eremu zein zaintza-eremuen baimen-espedienteei eta kontinenteko zein kostaldeko uretan isurketak egiteko baimen-espedienteei hasiera eman eta izapidetzea.

e) Iniciar y tramitar los expedientes referentes a servidumbres legales, concesiones y autorizaciones de dominio público hidráulico, autorizaciones en zonas de servidumbre y policía de cauces, y autorizaciones de vertidos, en aguas continentales y litoral.

f) Emakiden onuradunek edo baimenen titularrek euren tituluetan jasota dauden baldintzak bete egiten dituztela ikuskatu, zaindu eta kontrolatzea.

f) La inspección, vigilancia y control del cumplimiento, por parte de los concesionarios o de los titulares de autorizaciones, de las condiciones que figuren en los correspondientes títulos.

g) Urari eta kostaldeari buruzko legedia bete egiten dela ikuskatu, zaindu eta kontrolatzea.

g) La inspección, vigilancia y control del cumplimiento de la legislación hidráulica y de costas.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
LANGILEAK, EKONOMIA-ARAUBIDEA, ONDARE-ARAUBIDEA ETA KONTRATAZIO-ARAUBIDEA
PERSONAL, RÉGIMEN ECONÓMICO, PATRIMONIAL Y DE CONTRATACIÓN

14. artikulua.– Agentziako langileak.

Artículo 14.– Personal de la Agencia.

1.– Urari buruzko ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 8. artikuluari jarraituz, Agentziako lanpostuak horretarako kontratatutako langileen bidez edota Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioetako langileen bidez beteko dira, lanpostu bakoitzaren egitekoek zein izaera duten kontuan izanda.

1.– En los términos del artículo 8 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, los puestos de trabajo de la Agencia serán desempeñados por personal contratado al efecto y por personal de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según la naturaleza de las funciones asignadas a cada puesto de trabajo.

2.– Agentziaren esku dago lanpostuak betetzeko sistema erabakitzea, hautespen-proben baldintzak eta ezaugarriak zehaztea nahiz lanpostuak betetzeko eta laneko sustapeneko prozeduretarako deiak egitea eta horiek kudeatu eta ebaztea, betiere publizitate-, meritu- eta gaitasun-printzipioekin bat. Euskara badakitela egiaztatu beharko dute gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Orokorretako langileei eskatzen zaien moduan.

2.– Corresponde a la Agencia determinar el régimen de acceso a sus puestos de trabajo, los requisitos y las características de las pruebas de selección, así como la convocatoria, gestión y resolución de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, de acuerdo con los principios de publicidad, mérito y capacidad, debiéndose acreditar el conocimiento del euskera en los términos equiparables a los exigidos al personal de las Instituciones Comunes del País Vasco.

3.– Funtzionarioentzat gordetako lanpostuak lehiaketa bidez edo izendapen aske bidez beteko dira Agentziako Zuzendaritza Nagusiak deialdia egin ondoren. Deialdi horretan Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioetako funtzionarioek hartu ahal izango dute parte, betiere, lanpostu bakoitzerako eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte.

3.– Los puestos reservados a personal funcionario se proveerán por concurso o libre designación, previa convocatoria de la Dirección general de la Agencia, a la que podrá acceder el personal funcionario de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco que cumplan los requisitos exigidos para cada puesto en la relación de puestos de trabajo.

4.– Kontratupeko langileentzat gordetako lanpostuak, berriz, Agentziako Zuzendaritza Nagusiak egindako deialdi publiko bidez beteko dira, enplegu publikoa eskuratzeko ezarritako printzipioak zorrotz betez.

4.– Los puestos reservados a personal laboral se proveerán mediante convocatoria pública de la Dirección general de la Agencia, con estricto respeto a los principios que rigen el acceso al empleo público.

5.– Agentziako Erabiltzaileen Batzarrak onartuko du Agentziako langile-plantilla.

5.– Corresponde a la Asamblea de Usuarios de la Agencia aprobar la plantilla de personal.

6.– Agentziaren Administrazio Kontseiluak onartuko du lanpostu-zerrenda, zuzendari nagusiak proposamena egin ondoren. Lanpostu-zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Lanpostu-zerrenda onartzeko Funtzio Publikoaren arloan eskumena duen sailaren aginduzko txostena beharko da aurretiaz. Lanpostu-zerrenda lantzeko EAEko Administrazio Orokorrerako eta bere erakunde autonomoetarako oro har ezarritako irizpideak izango dira kontuan.

6.– Corresponde al Consejo de Administración de la Agencia, a propuesta del Director o Directora General, aprobar la relación de puestos de trabajo que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco. Su aprobación requerirá informe preceptivo previo del Departamento competente en materia de Función Pública. En su elaboración se seguirán los criterios aprobados con carácter general para la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos.

15. artikulua.– Hizkuntza-araubidea.

Artículo 15.– Régimen lingüístico.

Agentziak bermatu egingo ditu azaroaren 24ko 10/1982 Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko Legean eta indarrean dagoen gainerako araudian herritarrei aitortzen zaizkien hizkuntza eskubideak.

La Agencia garantiza los derechos lingüísticos reconocidos a la ciudadanía en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera y demás normativa vigente.

Horretarako, apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua, Euskadiko Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena betez, Agentziak euskararen normalizaziorako plan bat izango du eta horrek, beste gauza batzuen artean, zerbitzu bakoitzerako aplikagarri izango liratekeen hizkuntza-helburuak eta horiek benetan lortzera bideratutako neurriak ezarri beharko ditu.

Para ello, en cumplimiento del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Agencia dispondrá de un plan de normalización que fije, entre otras cuestiones los objetivos lingüísticos que hubieran ser de aplicación a los distintos servicios y las medidas tendentes a su efectivo cumplimiento.

16. artikulua.– Ondare-araubidea.

Artículo 16.– Régimen patrimonial.

1.– Euskadiko ondarearen barruan, Agentziaren ondare izango dira bere titulartasuneko ondasun eta eskubideak, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuan ezarritakoari jarraituz.

1.– Constituye el patrimonio de la Agencia, integrado en el patrimonio de Euskadi, el conjunto de los bienes y derechos cuya titularidad le corresponda, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi.

2.– Uraren Euskal Agentziari dagozkio bere titulartasuneko eta berari atxikitako ondasun eta eskubideen gaineko ahalmenak, aipaturiko Euskadiko Ondareari buruzko Legearen Testu Bateginean xedatutakoarekin bat.

2.– Corresponden a la Agencia Vasca del Agua las facultades sobre los bienes y derechos cuya titularidad ostente, así como sobre los que tengan adscritos, de conformidad con lo dispuesto en el referido Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi.

3.– Ez dira Agentziaren ondare izango Urari buruzko ekainaren 23ko 1/2006 Legeak agindutakoa betetzeko beste herri-administrazio batzuetara atxiki beharreko ondasunak.

3.– En ningún caso integrarán el patrimonio de la Agencia los bienes que hayan de adscribirse a otras administraciones públicas para la prestación de los servicios que la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas les encomienda.

4.– Agentziari atxikitako ondasunen eta eskubideen jarraipena egingo da haren ondare-kontabilitatearen bidez. Era berean, Agentziak bere lankidetza osoa eskainiko dio EAEko Administrazio Orokorrean horretarako eskumena duen organo eskudunak inbentario orokorra egin dezan.

4.– Los bienes y derechos adscritos a la Agencia serán objeto de seguimiento a través de su contabilidad patrimonial. Asimismo, la Agencia prestará la colaboración que requiera la confección del Inventario General llevado a cabo por el órgano competente de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

17. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 17.– Recursos económicos.

Agentziak, bere helburuak bete ditzan, Urari buruzko ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 9. artikuluan adierazitako honako diru-baliabide hauek izango ditu:

La Agencia cuenta para el cumplimiento de sus fines con los siguientes recursos económicos, indicados en el artículo 9 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan urtero zehaztuko den kopurua.

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Diru-laguntzak, Estatuaren edo foru-administrazioen eta toki-administrazioen ekarpenak eta agentziaren alde egindako donazioak.

b) Las subvenciones, aportaciones del Estado o de las administraciones forales y locales y donaciones que se concedan a su favor.

c) Bere jardunak ematen dizkion diru-sarrerak, ohikoak nahiz ohiz kanpokoak.

c) Los ingresos, ordinarios y extraordinarios, derivados del ejercicio de sus actividades.

d) Hala badagokio, eta Euskadiren Ondarea arautzen duen legeriaren arabera bere ondarea osatzen duten ondasun eta balioak, eta horien fruitu eta errentak.

d) Los bienes y valores que, en su caso y conforme a la legislación reguladora del patrimonio de Euskadi, constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas de éste.

e) Uraren arloko tributuen bilketari dagozkion diru-sarrerak.

e) Los ingresos procedentes de la recaudación de los tributos en materia de aguas.

f) Zehapenen ondorioz eskatutako diru-sarrerak.

f) Los ingresos provenientes de sanciones.

g) Jabari publiko hidraulikoari eragindako kalte-galerengatik ezarritako ordainak, jabari horretako uren zaintza agentziaren ardura bada, edo agentziaren ondasunei nahiz berari atxikitakoei eragindako kalte-galerengatik ezarritakoak.

g) Las indemnizaciones establecidas como compensación de daños y perjuicios al dominio público hidráulico cuya policía de aguas le corresponda o a sus bienes propios o adscritos.

h) Beste edozein baliabide, legez berari eman dakiokeena baldin bada.

h) Cualesquiera otros recursos que legalmente puedan serle atribuidos.

18. artikulua.– Aurrekontu- eta finantza-araubidea.

Artículo 18.– Régimen presupuestario y financiero.

1.– Agentziak urtero landu eta onartzen du bere aurrekontu- aurreproiektua, Urari buruzko ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 10. artikuluan jasota dagoen moduan.

1.– La Agencia elabora y aprueba anualmente su anteproyecto de presupuesto, en los términos del artículo 10 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

2.– Agentziak indarrean dagoen Zuzenbide publikoa bete behar du tributuen, aurrekontu eta kontrol ekonomikoaren araubidearen arloetan, Urari buruzko ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 6.3 artikuluan xedatutakoa betez.

2.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, la Agencia está sujeta al Derecho Público vigente en materia tributaria, de régimen presupuestario y control económico.

3.– Agentziaren Administrazio Kontseiluari dagokio 5.000.000 eurotik gorako gastuak baimentzea.

3.– Corresponde al Consejo de Administración de la Agencia la autorización de gastos que excedan de 5.000.000 de euros.

19. artikulua.– Kontrol ekonomikoaren eta kontabilitatearen araubidea.

Artículo 19.– Régimen de Control Económico y Contabilidad.

1.– Ekonomia-, finantza- eta kudeaketa-kontrolaren bidez zertuko da Agentziaren ekonomia-kontrola, Ekonomia Kontrolaren eta Kontabilitatearen ekainaren 30eko 14/1994 Legean eta lege hori garatzen duen araudian ezarritakoarekin bat etorriz.

1.– El control económico de la Agencia se ejerce en la modalidad de control económico-financiero y de gestión, de acuerdo con lo establecido en la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad y su normativa de desarrollo.

2.– Agentziak berak darama dagokion informazio ekonomiko-finantzarioa, Kontabilitate Plan Orokorraren irizpideen arabera landua. Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoentzat Euskal Autonomia Erkidegoko araudian ezarritakoa eta helburu bererako Kontrol Ekonomikoko Bulegoak ezartzen dituen jarraibideak beteko ditu informazio ekonomiko-finantzario horrek.

2.– La Agencia lleva su propia información económico-financiera, elaborada de acuerdo a los criterios del Plan General de Contabilidad. Esta información económico-financiera se ajustará a lo que la normativa de la Comunidad Autónoma de Euskadi establezca al respecto para los entes públicos de derecho privado, así como a las directrices que con ese mismo fin dicte la Oficina de Control Económico.

20. artikulua.– Kontratazioko araubidea.

Artículo 20.– Régimen de Contratación.

1.– Agentziak egiten dituen kontratazioetan Sektore Publikoaren Kontratuen legeriaren ondorioetarako herri-administraziotzat jotzen diren botere esleitzaileei aplika dakiekeen kontratuen legeria aplikatzen du.

1.– La Agencia somete sus contrataciones a la legislación de contratos aplicable a los poderes adjudicadores que tienen la consideración de administraciones públicas a los efectos de la legislación de Contratos del Sector Público.

2.– Agentziaren zuzendari nagusia izango da Agentziaren kontratazio-organoa eta berari dagokio, halaber, entitateekin prestazio jakin bat hitzartzeko negozio juridikoak egitea, betiere, sektore publikoaren kontratazio-arauetan ezarritakoarekin bat entitateok Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren baliabide propio eta zerbitzu teknikotzat jotzen badira.

2.– El Director o Directora general de la Agencia es el órgano de contratación de la Agencia, quien igualmente será competente para celebrar aquellos negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad, que de acuerdo con los establecido en la normativa reguladora de la contratación en el sector público, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la realización de una determinada prestación.

3.– Agentziaren Administrazio Kontseiluari dagokio 5.000.000 eurotik gorako aurrekontua duten kontratuak baimentzea.

3.– Corresponde al Consejo de Administración de la Agencia la autorización de contratos cuyo presupuesto exceda de 5.000.000 de euros.

4.– Agentzian kontratazio-mahai bat egongo da, EAEko Administrazioan kontratazio-araubideari buruzko ekainaren 5eko 136/1996 Dekretuan ezarritako moduan eratuko dena.

4.– En la Agencia existirá una mesa de contratación constituida conforme a lo establecido en el Decreto 136/1996, de 5 de junio, sobre régimen de la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

21. artikulua.– Merkataritza-sozietateak, partzuergoak eta mankomunitateak.

Artículo 21.– Sociedades mercantiles, consorcios y mancomunidades.

1.– Agentziak merkataritza-sozietateak sortzeko edota erakunde publiko zein pribatu batzuek sortuak dituzten beste sozietate batzuetan parte hartzeko proposamena egin diezaioke Gobernu Kontseiluari, baldin eta bere eskumeneko eginkizunetarako komeni bada, eta betiere, finantzen eta ondarearen arloan Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatu beharreko araudi orokorra errespetatuz.

1.– La Agencia puede proponer al Consejo de Gobierno, cuando resulte conveniente para la ejecución de las actividades de su competencia, la creación de sociedades mercantiles, así como la participación en otras sociedades ya constituidas por entidades públicas o privadas, todo ello de acuerdo con la normativa general en materia de finanzas y de patrimonio aplicable en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Agentziak mankomunitateak, partzuergoak edota arlo horretan aplika daitekeen araudi orokorrean toki erakundeentzat aurreikusitako beste elkarte batzuk sortzea susta dezake, uraren ziklo integrala modu eraginkorragoan kudeatua izan dadin.

2.– La Agencia puede promover la constitución de mancomunidades, consorcios u otras formas asociativas de entes locales prevista en la normativa general de aplicación en la materia, con la finalidad de llevar a cabo una gestión más eficiente del ciclo integral del agua.

3.– Agentziak Administrazio Kontseiluaren berariazko baimena izan beharko du toki-erakundeen arteko edonolako elkarteetan parte hartzeko.

3.– La participación de la Agencia en cualquier forma asociativa de entes locales requiere autorización expresa del Consejo de Administración.

4.– Agentziak toki-erakundeei, partzuergoei edota eragindako erakunde menpekoei bere eskumeneko diren jarduera materialak edo teknikoak egiteko agindua eman ahal izango die, agentziaren eskumeneko eginkizunekin zerikusia duten herri administrazioen arteko harremanetan izan beharreko koordinazio eta lankidetza printzipioak betez eta dagozkion eginkizunak modu eraginkorragoan betetze aldera.

4.– En cumplimiento de los principios de coordinación y cooperación que deben regir las relaciones entre las distintas Administraciones públicas implicadas en el ejercicio de las competencias de la Agencia y a efectos de un más eficaz desarrollo de las funciones que le corresponden, la Agencia podrá encomendar en las entidades locales, consorcios y/o entidades dependientes que resulten afectadas la realización de actividades de carácter material o técnico de su competencia.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común