Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

94. zk., 2015eko maiatzaren 22a, ostirala

N.º 94, viernes 22 de mayo de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
2240
2240

69/2015 DEKRETUA, maiatzaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleen eskola-garraioari -garraioaren arloan eskumenak dituen sailak finantzatutakoari- buruzkoa.

DECRETO 69/2015, de 19 de mayo, sobre el transporte escolar del alumnado de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco financiado por el departamento competente en materia educativa.

Euskal Herriko Autonomia Estatutuko 16. artikuluan xedatzen denari jarraikiz, Konstituzioko lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoa aplikatuz, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoa da irakaskuntza osoa, hots, maila, gradu, modalitate eta espezialitate guztietan; betiere honako hauen aurka egin gabe: Konstituzioko 27. artikulua eta hura garatzen duten lege organikoak, Konstituzioaren 149.1.30. artikuluak Estatuari esleitutako ahalmenak, eta goi-ikuskaritza. Hortaz, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio hezkuntza-zerbitzuen arloko eskumena; besteak beste, eskola-garraioko zerbitzu osagarria. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoaren arlokoak dira funts propioen bidezko laguntza eta beken erregimena.

De conformidad con el artículo 16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, corresponde a esta Comunidad Autónoma, en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional 1.ª de la Constitución, la competencia en materia de enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 del texto constitucional y leyes orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la misma y de la alta inspección. En consecuencia, compete a esta Comunidad Autónoma la materia relativa a los servicios educativos, entre ellos, el servicio complementario de transporte escolar. Compete, igualmente, a la Comunidad Autónoma del País Vasco el régimen de becas y ayudas con fondos propios.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan zehazten denez, honako hauek dira hezkuntza-sistemaren printzipioak: ikasle guztientzako hezkuntza kalitatekoa, haien zirkunstantziak eta egoera edozein direlarik ere; ekitatea, hezkuntzaren bidez pertsonalitatea osoki garatzea bermatuko duena; hezkuntza-inklusioa; eskubideetan eta aukeretan berdintasuna, zeinarekin edozein diskriminazio gainditzen lagunduko den, eta hezkuntzarako sarbide unibertsala, zeinarekin konpentsatu egingo diren desberdintasun pertsonalak, kulturalak, ekonomikoak eta sozialak, arreta berezia eskainiaz ezgaitasunen ondoriozkoei.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala como principios del sistema educativo la calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias; la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.

Ekitatearen printzipio hori bermatzearren, aipatu legeak honako obligazioa ezartzen du: pertsona orok egin behar du oinarrizko hezkuntza, zeinetan sartzen diren lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza; oinarrizko hezkuntza hori sei urtetik hamasei urtera bitartean garatzen da, modu erregularrean. Irakaskuntzen kostu ekonomikoei dagokienez, aipatu legeak, 3. eta 4. artikuluetan, zera ezartzen du: oinarrizko hezkuntza eta oinarrizko lanbide-heziketa doakoak dira.

Para garantizar el referido principio de equidad, la citada Ley establece la obligatoriedad de todas las personas de cursar la educación básica, que incluye la educación primaria y la educación secundaria obligatoria, y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad. Con respecto al coste económico de las enseñanzas, la mencionada Ley establece la gratuidad de la educación básica y de la formación profesional básica en sus artículos 3 y 4.

Bestalde, haur hezkuntzaren etapari dagokionez, Administrazioari dagokio honako hauek bermatzea: oinarrizko hezkuntzara sartzeko baldintza pertsonal ezberdinetan den ikasle oro eskolatze-baldintza egokienetan izatea, eta, halaber, hurrengo mailetan aurrea egiteko, horixe ezartzen da-eta 81.1 artikuluan. Lehen hezkuntzaren etapari dagokionez, hezkuntza-eskaintzaren arloan Administrazioak honako obligazioa hau du: ikasle orori doako eskolatzea bermatzea, hain justu ere haien udalerrian edo eskolatze-eremuan, aipatu legeko 81.3 artikuluan zehazten denez.

Asimismo, en relación con la etapa de educación infantil, corresponde a esta Administración garantizar las condiciones más favorables para la escolarización de todo el alumnado cuyas condiciones personales supongan una desigualdad inicial para acceder a la educación básica y para progresar en los niveles posteriores según lo establecido en el artículo 81.1. En relación con la etapa de educación primaria, el deber de esta Administración con respecto a la oferta escolar alcanza a la obligación de garantizar a todo el alumnado la escolarización gratuita en su propio municipio o zona de escolarización, artículo 81.3 de la referida Ley.

Derrigorreko irakaskuntzei dagokienez, otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuan xedatzen denez -hirugarren artikuluko 6tik 8rako paragrafoetan-, eskola-barruti batek, eskola-eremu batek edo udalerri batek ez badu derrigorrezko irakaskuntzetan hezkuntza-eskaintzetakoren bat, Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak honako mekanismoa hau ezarriko du: eraginpeko pertsonak esleitu zaien ikastetxera doan eta segurtasunez eramatea bermatuko duena; baina garraioaren arloko berme hori honako ikasleentzat bakarrik izango da: Eskola Mapan zehaztutako ikastetxeetara doazenentzako. Aipatu 21/2009 Dekretua: unibertsitatez kanpoko ikastetxeen sarearen antolamendurako eta plangintzarako irizpideak ezartzen dituena.

Con respecto a las enseñanzas obligatorias, el Decreto 21/2009, de 3 de febrero, por el que se establecen los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria, dispone en los apartados 6 a 8 del artículo 3 que en el caso de que una circunscripción escolar, una zona escolar o un municipio no cuente con oferta educativa en alguna de las enseñanzas obligatorias, la Delegación Territorial de Educación establecerá el mecanismo oportuno para garantizar el traslado en condiciones de gratuidad de las personas afectadas al centro público que les haya sido asignado, si bien dicha garantía de transporte será única y exclusivamente para el alumnado que acuda a los centros determinados en el Mapa Escolar.

Horrez gain, aipatu dekretuko 3. artikuluarekin bat etorriaz, derrigorrezko bigarren hezkuntzaren etapari dagokionez, garraio publikoa (autobusa, metroa, tranbia edo trena) den hiriguneetan bizi badira ikasleak; bada, lehentasunez, garraio-zerbitzu hori finantzatuaz bermatuko da hura doakoa izatea. Azkenik, 3. artikuluan honako hau ezartzen da: derrigorrezkoak ez diren hezkuntza-mailetako ikasleen garraioa erraztearren, beste instantzia edo erakunde batzuekin koordinatzeko formulak aztertuko ditu Sailak.

Asimismo, conforme al mencionado artículo 3 del citado Decreto, en la etapa de educación secundaria obligatoria y cuando el alumnado resida en zonas urbanas que dispongan de transporte público (autobús, metro, tranvía o tren), la gratuidad se garantizará preferentemente, a través de la financiación de dicho servicio de transporte. El citado artículo 3 establece, finalmente, que el Departamento estudiará fórmulas de coordinación con otras instancias e instituciones en aras de facilitar el transporte del alumnado de los niveles educativos no obligatorios.

Kalitateko hezkuntza -irakaskuntza batzuetan doakoa- izatekotzat pertsonek duten eskubidearen testuinguruan, eta, hezkuntza-administrazioek duten honako obligazio honi dagokion testuinguruan: aipatu printzipio eta arauekin bat etorriaz, pertsonak hezkuntzarako eskubideaz baliatzeko izan behar diren baldintzak ezartzekoa; bada, eskola-garraioak baldintzatu egiten du aipatu eskubideak baliatzea; beraz, Hezkuntza-administrazioak -zirkunstantzia eta irakaskuntza jakin batzuetan- bere gain hartu behar ditu aipatu betebehar eta obligazioak.

En este contexto de derechos de las personas a una educación de calidad y, en determinadas enseñanzas, gratuita, y del deber de las Administraciones educativas de establecer las condiciones que permitan el ejercicio por las personas del derecho a la educación conforme a las reglas y los principios mencionados, el transporte escolar constituye un factor que condiciona el ejercicio de tales derechos y, por tanto, forma parte de las obligaciones que deben ser asumidas por la Administración educativa en determinadas circunstancias y enseñanzas.

Dekretu honetan, ikastetxe publikoetako ikasleei dagokienez, jaso eta zehaztu egiten dira honako hauek: hezkuntza-administrazioek finantzatutako edo antolatutako eskola-garraioa baliatu eta erabiltzeko baldintzak eta kasuak; hezkuntza-zerbitzu osagarri hori baliatu eta erabiltzeko modalitateak; eta eskola-garraiorako diru-esleipen indibidualizatuen erregimena.

El presente Decreto contempla, para el alumnado de los centros públicos, los supuestos y los requisitos de acceso y disfrute del transporte escolar organizado o financiado por la Administración educativa, las diferentes modalidades de prestación y disfrute de este servicio educativo complementario, así como el régimen de asignaciones económicas individualizadas de transporte escolar.

Bai Sailak kontratatutako garraioari dagokionez, eta bai hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako esleipen indibidualizatuen erregimenari dagokionez ere, eskudun zerbitzuak modu diferentziatuan emango du erantzuna, betiere kasu bakoitzeko espezifikotasunak kontuan izanik.

En lo que se refiere al transporte contratado por el departamento así como al régimen de asignaciones individualizadas del alumnado con necesidades educativas especiales se atenderá de manera diferenciada por el servicio competente en atención a su especificidad.

Arau hau izapidetzeko, honako prozedura hau errespetatu da: Xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2004 Legean ezarritako prozedura (2003ko abenduaren 30eko EHAA, 254. zk.).

En la tramitación de la presente norma, se ha seguido el procedimiento establecido en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general (BOPV n.º 254 de 30 de diciembre de 2003).

Hori guztia dela-eta, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak proposatuta, aldez aurretiko izapide egokiak egin direlarik, EAEko Aholku Batzorde Juridikoak adierazitakoarekin bat etorriz, eta 2015eko maiatzaren 19n egindako bileran Jaurlaritzako Kontseiluak eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, previos los trámites oportunos, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 19 de mayo de 2015,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.- Xedea eta aplikazio-esparrua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.- Hezkuntzaren arloan eskumenak dituen sailak osoki edo partzialki finantzatutako eskola-garraioa arautzea da dekretu honen helburua; zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan, haur hezkuntzako bigarren zikloko, lehen hezkuntzako eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako irakaskuntzetan diharduten ikasleei dagokienez.

1.– Es objeto del presente Decreto la regulación del transporte escolar financiado total o parcialmente por el departamento competente en materia educativa para el alumnado que curse las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.- Dekretu honen ondorioetarako, honako hau jotzen da ikastetxe publikotzat: hezkuntzaren arloan eskumenak dituen sailak kudeatzen duena.

2.– A efectos de este Decreto, se entiende por centro docente público aquél cuya gestión corresponde al departamento competente en materia educativa.

2. artikulua.- Eskola-garraioaren modalitateak.

Artículo 2.– Modalidades de transporte escolar.

1.- Dekretu honetan zehaztu eskola-garraioa honako modalitateetariko bat erabiliaz burutuko da:

1.– El transporte escolar al que se refiere el presente Decreto se realizará en alguna de las siguientes modalidades:

a) Hezkuntzaren arloan eskumenak dituen sailak kontratatutako ibilgailuek egiten dituzten ibilbideak baliatuaz; betiere, errepidez eskolaumeak garraiatzeko zerbitzu publiko erregularra (berezia) ematen bada.

a) Mediante rutas de vehículos contratadas por el departamento competente en materia educativa que presten el servicio de transporte público regular de uso especial de escolares por carretera.

b) Beste administrazio batzuekin egindako hitzarmenen bitartez; betiere, haiek antolatutako garraio-zerbitzuak erabiltzeko.

b) Mediante convenios con otras Administraciones para la utilización de servicios de transporte organizados por las mismas.

c) Ikasleek zuzenean ordaindutako garraioaren bitartez, zeina osoki edo partzialki konpentsatu den, hain justu ere eskola-garraiorako esleipen indibidualizatuetarako diru-laguntzen gaineko deialdien bitartez.

c) Mediante transporte directamente sufragado por los alumnos y alumnas y compensado total o parcialmente a través de convocatorias subvencionales de asignaciones individualizadas de transporte escolar.

2.- Haur hezkuntzako bigarren zikloko eta lehen hezkuntzako ikasleei dagokienez, aurreko paragrafoko a) idatzi-zatian aipatu modalitatea erabiliko da lehentasunez.

2.– Preferentemente se utilizará la modalidad a la que se refiere la letra a) del apartado anterior para el alumnado de segundo ciclo de educación infantil y de educación primaria.

3.- Derrigorrezko bigarren hezkuntzan, ahal delarikan, lehenetsi egingo da garraio publiko erregularra edo trenen bidezkoa (autobusa, tranbia, metroa, trena), eta 1. paragrafoko c) modalitatearen bidez finantzatuko da.

3.– En educación secundaria obligatoria se priorizará, cuando sea posible, la utilización de servicio de transporte público regular o ferroviario (autobús, tranvía, metro, tren) y se financiará mediante la modalidad c) del apartado 1.

3. artikulua.- Beste diru-laguntza edo laguntza batzuekiko bateraezintasuna.

Artículo 3.– Incompatibilidades con otras subvenciones o ayudas.

1.- Eskola-garraioaren zerbitzua ez da bateragarria izango ondokoarekin: helburu bererako beste ezein laguntza edo diru-laguntza jasotzearekin, hain justu ere beste edozein administraziotik edo beste edozein erakunde publiko zein pribatutik jasotakoarekin; horiek nazionalak edo nazioartekoak direlarik ere.

1.– La prestación del servicio de transporte escolar será incompatible con la percepción de cualquier otra subvención o ayuda para la misma finalidad, procedente de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacional.

2.- Dena dela, garraiorako esleipen indibidualizatuen ikasle onuradunek jaso ahal izango dituzte helburu bererako beste diru-laguntza edo laguntza batzuk; baina, komunikatu egin beharko dute zirkunstantzia hori, eta gainfinantzaketarik izan bada, neurriz kanpo jasotakoa itzuli egin beharko dute.

2.– No obstante, el alumnado beneficiario de las asignaciones individualizadas de transporte podrá obtener otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, debiendo comunicar esta circunstancia y debiendo, en su caso, proceder al reintegro del exceso en el caso de que llegara a producirse una sobrefinanciación.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ESKOLA-GARRAIORAKO ESKUBIDEA
DEL DERECHO A TRANSPORTE ESCOLAR

4. artikulua.- Eskola-garraiorako eskubidearen edukia.

Artículo 4.– Contenido del derecho a transporte escolar.

1.- Antolatutako ibilbideek bideragarri egiten badute, eskola-garraiorako eskubidean honako hauek sartzen dira: sailak kontratatutako edo itundutako zerbitzuak doan erabiltzea, eta, halakorik ez bada, erabiltzaileak ordaindutako kostuak osoki edo partzialki finantzatzea, hain justu ere garraiorako laguntza indibidualizatuetarako urteko deialdien bitartez, baldin eta 5. artikuluan ezarritako betekizunak konplitzen badira.

1.– El derecho al transporte escolar comprende, cuando las rutas organizadas lo permitan, la utilización gratuita de los servicios contratados o conveniados por el departamento y, en su defecto, la financiación total o parcial, a través de las convocatorias anuales de ayudas individualizadas al transporte, del coste abonado por el usuario, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5.

2.- Hurrengo paragrafoan zehaztutako salbuespena delarik, eskubidearen barruko dira etxetik edo geltokitik ikastetxerako bi joan-etorri, hain justu jardunaldi zatituko eskola egun bakoitzeko; eta joan-etorri bat, jardunaldi jarraituko eskola egun bakoitzeko.

2.– Con la salvedad contemplada en el apartado siguiente, el derecho comprende, dos recorridos de ida y vuelta entre el domicilio o parada y el centro, por día lectivo con jornada partida, y un recorrido de ida y vuelta por día lectivo con jornada continuada.

3.- Ikastetxe publikoetan, zuzeneko kudeaketako erregimenean jantoki-zerbitzurik bada, eskola-garraiorako eskubidean ez dira sartuko: jardunaldiko zatituko eguerdiko joan-etorriak, baldin eta garraiorako eskubidea duten ikasle guztiak hartu ahal baditu jantokiak.

3.– En el caso de centros públicos que dispongan de servicio de comedor en régimen de gestión directa, el derecho al transporte escolar no incluirá los recorridos del mediodía para la jornada partida, siempre y cuando el comedor pueda acoger a todo el alumnado con derecho a transporte.

4.- Eskola-garraiorako eskubideak honako hau ere badakar: jantokietan kuota murrizturako eskubidea izatea, hain justu ere Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 2000ko martxoaren 22ko Aginduak aipatutakoa; izan ere, agindu horren bitartez, arautu egiten dira zuzeneko kudeaketako eskola-jantokiak.

4.– El derecho al transporte escolar, conlleva el derecho a la cuota reducida en los comedores a los que se refiere la Orden de 22 de marzo de 2000, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regulan los comedores escolares públicos en gestión directa.

5. artikulua.- Eskola-garraiorako eskubidearen gaineko betekizunak.

Artículo 5.– Requisitos del derecho a transporte escolar.

Jarraian zehaztu betekizunak aldi berean konplitzen dituzten ikasleek izango dute eskola-garraiorako eskubidea:

Tendrá derecho a transporte escolar el alumnado que cumpla simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko baten matrikulaturik egotea, 1. artikuluan aipatu irakaskuntzetarik edozeinetan; edo, bestela, hezkuntza-administrazioak esanda, ikastetxe pribatu baten, sare publikoko eskaintza nahikoa ez delako edo -salbuespen gisa- aipatu administrazioak adierazitako motibo arrazoitua dela-eta.

a) Que se halle matriculado en un centro docente público de la Comunidad Autónoma del País Vasco en cualquiera de las enseñanzas a las que se refiere el artículo 1 o bien en un centro privado por indicación de la Administración educativa ya sea por falta de oferta disponible en la red pública o excepcionalmente por motivo razonado por dicha Administración.

b) Haur hezkuntzari eta lehen hezkuntzari dagokienez, ikastetxearen eragin-eremuan egotea erroldako bizilekua, eta ikastetxea aipatu bizilekuarekiko hurbilenekoa izatea, hain justu ere hura sartzen den eragin-eremuen artean. Eta derrigorrezko bigarren hezkuntzari dagokionez, lehen hezkuntza amaitzeko egokitu zaion ikastetxeari lotutako ibilbidearen ondoriozko ikastetxea izatea, eta aipatu ibilbidean sartzen direnen artean bizilekutik hurbilenekoa izatea.

b) En las enseñanzas de educación infantil y educación primaria, que el domicilio de empadronamiento se halle en el área de influencia del centro y éste sea el más próximo al citado domicilio de entre todos aquellos cuyas respectivas áreas de influencia lo abarquen. Y en las enseñanzas de educación secundaria, que se trate del centro que le corresponda por razón del itinerario vinculado al centro en el que le hubiera correspondido finalizar la enseñanza primaria y sea el más próximo a su domicilio de entre los que forman parte del citado itinerario.

Hezkuntza-administrazioak esleitzen badu ikastetxea, ez da eskatuko betekizun hori konplitzea.

No se exigirá el cumplimiento de este requisito cuando el centro haya sido asignado o atribuido por la administración educativa.

Era berean, eskola-mapa aldatzen bada, aldaketa hori egin aurretik garraio-eskubideaz baliatzen ari diren ikasleei ez zaie eskatuko betekizun hori konplitzea, betiere bizilekuz aldatzen ez badute; eta, halaber, haiekin bizimodua egiten duten eta gerora matrikulatzen diren neba-arrabei, betiere haur hezkuntzan edo lehen hezkuntzan euren lehenengo matrikulazioa bada.

Del mismo modo, cuando se modifique el mapa escolar, tampoco se exigirá el cumplimiento del presente requisito a los alumnos y alumnas que con anterioridad a la citada modificación se encuentren disfrutando del derecho al transporte, siempre que no cambien de domicilio, ni a los hermanos y hermanas con los que convivan y se matriculen con posterioridad, siempre que se trate de su primera matriculación en los niveles de infantil o primaria.

c) Berdintasun-printzipioa bermatzearren, distantziak neurtzeko informatika-tresna eskuragarri bat erabiliko du Sailak.

c) Para lograr el objetivo de garantizar el principio de igualdad el departamento utilizará para la medición de las distancias una herramienta informática accesible.

Distantziari dagozkin betekizunak honakoa hauek izango dira: bizilekutik bi kilometroko edo hortik gorako distantziara egotea ikastetxea, betiere haur hezkuntzako bigarren zikloko, lehen hezkuntzako eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako lehen zikloko ikasleei dagokienez; bizilekutik lau kilometroko edo hortik gorako distantziara egotea, derrigorrezko bigarren hezkuntzako bigarren zikloko ikasleei dagokienez; eta 500 metrotik gorako distantziara, mugikortasun urriko ikasleei dagokienez.

Los requisitos de distancia serán: que el centro docente se encuentre a una distancia igual o superior a 2 kilómetros desde su domicilio, en el caso del alumnado de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y primer ciclo de la educación secundaria obligatoria; a una distancia igual o superior a 4 kilómetros desde su domicilio, en el caso del alumnado de segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria y, a una distancia superior a 500 metros para el alumnado con movilidad reducida permanente.

Distantzia neurtzeko, ikaslearen bizilekutik ikastetxerako ibilbide laburrena hartuko da erreferentziatzat.

Se tomará como referencia para la medición de la distancia el trayecto más corto desde el domicilio del alumno o alumna al centro.

d) Ikasturtea amaitzen den urtean 18 urte konpliturik gabe izatea; eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen kasuan, 21 urte.

d) No haber cumplido más de 18 años el año en el que finalice el curso escolar de que se trate o 21 años en el caso de alumnado con necesidades educativas especiales.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ESKOLA-GARRAIOA ERABILTZEA BAIMENTZEAZ.
DE LA AUTORIZACIÓN PARA USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR

6. artikulua.- Sailak kontratatutako ibilgailuak erabilita, ibilbideak egiteko baimena.

Artículo 6.– Autorización para la utilización de las rutas con vehículos contratados por el departamento.

1.- Bosgarren artikuluan jasotako betekizunak konplitzen ez dituzten ikasleek ez dute izango 4. artikuluan definitu eskola-garraiorako eskubiderik. Hala ere, hura behin-behinean erabiltzeko baimena eman ahal izango zaie.

1.– Los alumnos y alumnas que no cumplan los requisitos recogidos en el artículo 5 no tendrán derecho al transporte escolar definido en el artículo 4. No obstante podrán ser autorizados para su uso provisional.

2.- Behin-behineko baimena honako kasu hauetan emango da:

2.– La autorización provisional se otorgará en los siguientes supuestos:

a) Ibilbide baten plaza libreak badaude, behin-behineko baimena eman ahal izango zaie honako ikasle hauei: 5. artikuluko c) idatzi-zatian aipatu distantziaren gaineko betekizuna konplitzen ez dutenei. Behin-behineko baimen horrek ez dakar eskola-garraioko plaza bat okupatzeko eskubidea, ezpada hura erabiltzekoa, harik eta garraiorako eskubidea duen beste ikasle batek okupatu arte. Eta indarraldia hauxe izango du: zein ikasturterako eman den, huraxe amaitu artekoa.

a) Cuando en un itinerario existan plazas libres, podrá concederse autorización provisional para el uso del transporte al alumnado que no cumplan el requisito de distancia al que se refiere el apartado c) del artículo 5. Esta autorización provisional no dará derecho a ocupar una plaza de transporte escolar sino a su utilización en tanto no se ocupe por otro alumno o alumna con derecho a transporte. Su vigencia finalizará con el curso académico para el que se conceda.

b) Plaza libreak badaude, behin-behineko baimena eman ahal izango zaie honako ikasle hauei: ikastetxe bat baino gehiagoko eragin-eremuei dagokien inguruetako ikasleei, nahiz eta haiek ez izan euren bizilekuekiko hurbilenak.

b) Cuando existan plazas libres podrá concederse también la autorización provisional al alumnado domiciliado en zonas que se correspondan con áreas de influencia de más de un centro, aunque no sean los más cercanos a sus domicilios.

c) Zaintza partekatuen kasuetan, garraiorako eskubidea, egoki bada, ikaslearen erroldako bizilekuarekiko aitortuko da; eta, bigarren bizilekua -aitarena edo amarena- kontuan izango da: plaza libre bat erabiltzeko behin-behineko baimena emateko, betiere bidezko bada.

c) En los supuestos de custodia compartida, el derecho al transporte se reconocerá, en su caso, por referencia al domicilio de empadronamiento del alumno o alumna, en tanto que el segundo domicilio, del padre o de la madre, será tenido en cuenta para la autorización provisional, si procediera, del uso de una plaza libre.

d) Behin-behineko baimena eskatzen duten ikasle-kopurua plaza libreena baino handiagoa bada, lehentasunez ordena honi jarraituko zaio:

d) Cuando el número de alumnos y alumnas que solicite una autorización provisional sea superior al de plazas vacantes, se seguirá el siguiente orden preferencial:

1.a Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimen seme-alabak.

1) Hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia contra las mujeres.

2.a Zaintza partekatuan diren ikasleak.

2) Los alumnos y alumnas sometidos a custodia compartida.

3.a Irakaskuntzako behe mailetako ikasleak, eta, horien artean, bizilekuak urrutien dauzkatenak edo joan etorriak-egiteko zailtasun handienak dituztenak.

3) El alumnado de niveles inferiores de enseñanza y, de entre ellos, quienes tengan el domicilio más alejado o con mayores dificultades de desplazamiento.

e) Salbuespen gisa, eta 5. artikuluko c) idatzi-zatian aipatu distantzia-betekizuna konplitzea eskatu ezin bada ere, honako kasu honetan ere eman ahal izango da garraioa behin-behinean erabiltzeko baimena: ikastetxearen kokapenaren ondorioz joan-etorrietarako zailtasun bereziak badira, eta kontuan izanik zonako hezkuntza-eskaintza, betiere dekretu honetako 12. artikuluan aipatu Batzordearen aldez aurretiko txostena delarik. Salbuespena esplikatu eta arrazoitu egin beharko da; betiere, zein zio konkretuetan oinarritzen den adierazita, eta urtero berrikusi beharko da.

e) De forma excepcional, sin que sea exigible el cumplimiento del requisito de distancia al que se refiere el apartado c) del artículo 5, se podrá conceder autorización provisional para el uso de transporte en atención a razones de especial dificultad en el desplazamiento derivada de la ubicación del centro y teniendo en cuenta la oferta educativa disponible en la zona, previo informe de la Comisión a la que se refiere el artículo 12 del presente Decreto. La excepcionalidad deberá ser explicitada y razonada con indicación de los concretos motivos en que se fundamenta y será revisada anualmente.

3. - Zazpigarren eta zortzigarren artikuluetan aipatu organoek emango dute baimena, haietan aipatu prozedurarekin bat etorriaz.

3.– Las autorizaciones serán concedidas conforme al procedimiento y por los órganos señalados en los artículos 7 y 8.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
GARRAIO-ZERBITZUA EMATEA
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

7. artikulua.- Eskabidea egiteko eta ebazteko prozedura.

Artículo 7.– Procedimiento de solicitud y resolución.

1.- Ikastetxeko zuzendaritzari dagozkio zerbitzuaren gaineko segimendua, kontrola eta gainbegiraketa egitea, eta bai ikasleen portaeren edo zerbitzu ematearen ondoriozko intzidentziak edo salaketak kudeatzea ere.

1.– Corresponde a la dirección del centro la organización, seguimiento, control y supervisión del servicio así como la gestión de las incidencias o denuncias que se puedan derivar de las conductas del alumnado o en la prestación del servicio.

2. - Ikasturte bakoitzeko matrikulazio-epea amaitutakoan, aztertu egingo dira eskola-garraioko premiak.

2.– Tras la finalización del período de matriculación de cada curso escolar se analizarán las necesidades de transporte escolar:

a) Ikasleen matrikula egitean, ikastetxeetako zuzendariek beharrezko informazioa eskatu dute, hain justu ere aipatu premiak definitzeko behar dena.

a) Al efectuar la matrícula del alumnado los directores y directoras de los centros recabarán la información necesaria con el fin de definir dichas necesidades.

b) Ikastetxeko zuzendariak honako hauek aurkeztu beharko dizkio Lurralde Ordezkaritzari: eskola-garraiorako eskubide duten ikasleen zerrenda, eta 6. artikuluko 2. paragrafoko e) idatzi-zatian jasotako behin-behineko baimenerako eskabideen zerrenda.

b) El director o directora del centro, presentará en la Delegación Territorial, la relación del alumnado con derecho a transporte escolar y la relación de solicitudes de autorización provisional recogidas en la letra e) del apartado 2 del artículo 6.

c) Ikasturte bakoitzeko irailean eta urrian, ikasturtea hastearen ondoriozko premiei -aurreikusi gabekoei- egin beharko zaie aurre.

c) Durante los meses de septiembre y octubre de cada curso escolar, se atenderán las necesidades no previstas derivadas del inicio de curso.

d) Azarotik hara honako eskabideak bakarrik onartuko dira: egindako kontratazioaren ezaugarriak aldatzerik ez dakartenak. Garraiorako eskubidea duten ikasle berriak ezin badira sartu kontratatutako ibilbideetan; bada, eskabidea honela egin beharko dute: eskola-garraioko esleipen indibidualizatuetarako deialdiaren bitartez.

d) A partir de noviembre sólo se admitirán las solicitudes que no supongan variaciones en las características de la contratación realizada. Cuando los nuevos alumnos y alumnas con derecho a transporte no puedan incorporarse a las rutas contratadas deberán realizar la solicitud a través de la convocatoria de asignaciones individualizadas de transporte escolar.

e) Egoki bada, lurralde ordezkaritzek, batetik, ikastetxeek aurkeztutako proposamenak aztertu eta onartuko dituzte, eta, bestetik, zerbitzu zentralei honako zerrenda aurkeztu diete: 6. artikuluko 2. paragrafoko e) idatzian oinarriturik garraiorako eskubidea eta baimena duten ikasleen zerrenda, hain justu ere zerbitzua ematearena koordinatu eta planifikatzeko.

e) Las Delegaciones Territoriales, analizarán y aprobarán, en su caso, las propuestas presentadas por los centros y presentarán a los servicios centrales la relación de alumnado con derecho a transporte y con autorización para su uso en base a la letra e) del apartado 2 del artículo 6, con el fin coordinar y planificar la prestación del servicio.

3.- Aurreko paragrafoan jasotako onarpena delarik, ikastetxeko zuzendariak ebatziko du eskola-garraioaren zerbitzua ematea edo ukatzea. Ukatu egiten den kasuetan adierazi egin beharko da motiboa.

3.– El director o directora del centro, previa aprobación recogida en el apartado anterior, resolverá conceder o denegar el servicio de transporte escolar. En los supuestos de denegación se indicará el motivo.

Ikasturtea hastean, kontratatutako ibilbideetan plaza librerik bada, ikastetxeko zuzendariak, batetik, behin-behineko baimenak eman ahal izango ditu; zehazki, 6. artikuluko 2. paragrafoko a), b) eta c) idatzi-zatietan aurreikusitakoak; eta, bestetik, emandako baimenen zerrenda Lurralde Ordezkaritzari aurkeztu beharko dio.

Antes del inicio de cada curso escolar, en el caso de existan plazas libres en las rutas contratadas, el director o directora del centro podrá otorgar las autorizaciones provisionales previstas en las letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo 6 y presentará la relación de autorizaciones otorgadas a la Delegación Territorial.

4.- Zuzendariaren ebazpenak banan-banan jakinarazi beharko zaizkie eskabide-egileei, eta lurralde ordezkaritza egokiaren aurrean, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da.

4.– Las resoluciones del director o directora serán notificadas de forma individualizada a cada solicitante y serán recurribles en alzada ante la Delegación Territorial correspondiente.

8. artikulua.- Garraio-ibilbideen antolaketa.

Artículo 8.– Organización de las rutas de transporte.

1.- Behin eskola-garraioko premiak aztertuta, ikastetxeetako zuzendaritzek honako hauek proposatuko dizkiote lurralde ordezkaritza egokiari: premia haiei egokitzen zaizkien ibilbideak eta geltokiak, betiere honako zehaztapen hauek kontuan izanik:

1.– Analizadas las necesidades de transporte escolar, las direcciones de los centros propondrán a la Delegación Territorial correspondiente las rutas y paradas que se ajusten a dichas necesidades, teniendo en cuenta los siguientes extremos:

a) Ibilbide bat sortzeko, eskola-garraiorako eskubidea duten hiru ikasle izan beharko dira, gutxienez.

a) Para la creación de una ruta será necesaria la existencia de un mínimo de tres alumnos o alumnas con derecho a transporte escolar.

b) Biztanle gutxi duten herrietan, geltoki bakarra ezartzeko ahalegina egingo da, hain justu lineako zerbitzu erregularrak geldialdia egin ohi duen tokian edo markesinak kokaturik dauden tokian.

b) En aquellas localidades de escasa población se procurará establecer una única parada en el lugar en que habitualmente realice la parada el servicio de línea regular o en el que estén ubicadas las marquesinas.

c) Eskola Umeak eta Adin Txikikoak Garraiatzeko Segurtasun Baldintzei buruzko apirilaren 27ko 443/2001 Dekretuko 10. eta 11. artikuluetan ezarritakoa errespetatu beharko da.

c) Se ajustarán a lo establecido en los artículos 10 y 11 del Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad del transporte escolar y de menores.

2.- Lurralde ordezkaritzek, batetik, -egoki bada- kudeatu, aztertu era onartu egingo dituzte ikastetxeek aurkeztutako proposamenak, eta, bestetik, zerbitzu zentralei aurkeztuko diete lurraldeko behar diren ibilbideen zerrenda.

2.– Las Delegaciones Territoriales, gestionarán, analizarán y aprobarán, en su caso, las propuestas presentadas por los centros y presentarán a los servicios centrales la relación de rutas necesarias por territorio.

3.- Ikastetxeko zuzendariak, batetik, gurasoei edo ikasleen legezko ordezkariei jakinaraziko dizkie esleitutako geltokiak eta ibilbideak, eta, bestetik, derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasle bakoitzari honako dokumentua emango die: eskola-garraioaren erabiltzailetzat identifikatzen duena, eta ikastetxearen izena, irakaskuntza-maila eta erabilitako geltokia jasotzen dituena. Eskola-garraioaren erabiltzaileen zerrenda osoa eta eguneratua izan beharko du ikastetxeak.

3.– El director o directora del centro notificará a los padres o representantes legales de los alumnos o alumnas las rutas y paradas asignadas y facilitará a cada alumno o alumna de educación secundaria obligatoria un documento que le identifique como usuario del transporte escolar y que contenga la denominación del centro, nivel de enseñanza, ruta y parada utilizada. El centro dispondrá un listado completo y actualizado de los usuarios del transporte escolar.

9. artikulua.- Eskola-garraioko ibilbideak kontratatzea.

Artículo 9.– Contratación de las rutas de transporte escolar.

1.- Bigarren artikuluko 1.paragrafoko a) idatzi-zatian aipatu modalitatean, eskola-garraioa kontratatzea honelaxe egingo da: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginean ezarritako zehaztapenekin bat etorriaz -azaroaren 14ko 3/2001 Legegintzako Errege Dekretuaz onartu zen lege hori.

1.– La contratación del transporte escolar en la modalidad a la que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 2 se realizará en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

2.- Zerbitzua gauzatzeko, jarraian zehaztutako arauetan aurreikusi administrazio-baimena izan beharko dute esleipendunek: Errepideko Bidaiari Garraioari buruzko martxoaren 18ko 4/2004 Legea; eta lege hori garatzeko erregelamendua, apirilaren 3ko 51/2012 Dekretuaz onartua. Horrez gain, eska daitekeen gainontzeko dokumentazioa izan beharko dute, betiere bat etorriaz ondoko arloetan indarrean dagoen legeriak ezarritakoarekin: trafikoa, trafikoaren antolaketa, garraioaren antolaketa, eta adingabekoak eta eskola-umeak garraiatzeko ibilgailuen zirkulazioa.

2.– Las adjudicatarias deberán contar con la correspondiente autorización administrativa para la realización del servicio, prevista en la Ley 4/2004, de 18 de marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera, y el Reglamento de desarrollo de dicha Ley, aprobado por el Decreto 51/2012, de 3 de abril, y demás documentación exigida, con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de tráfico, de ordenación del transporte y de circulación de vehículos escolares y de menores.

10. artikulua.- Hezkuntzaren arloan eskumenak dituen sailak kontratatutako autobus-ibilbideetarako autobus-laguntzaileak.

Artículo 10.– Acompañantes de autobús en rutas de autobús contratadas por el departamento competente en materia educativa.

1.- Eskola Umeak eta Adin Txikikoak Garraiatzeko Segurtasun Baldintzei buruzko 443/2001 Errege Dekretuan ezarritako zirkunstantziak juntatzen diren ibilbideetan, eskola-garraioko laguntzaileen zerbitzua antolatuko da, honako irizpideekin bat etorriaz:

1.– Se organizará servicio de acompañantes de transporte escolar en las rutas en las que se den las circunstancias establecidas en el Real Decreto 443/2001, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, con arreglo a los siguientes criterios:

a) Garraiatzen diren ikasleetarik % 50 12 urtetik beherakoa bada, eskola-garraioko laguntzaile bat ipiniko da.

a) Se pondrá una persona acompañante de transporte escolar cuando el 50% del alumnado transportado sea menor de 12 años.

b) Autobus berean, sekula ere ez dira garraiatuko 4 urtetik beherako 15 ikasle baino gehiago, salbu eta ez izan aukerarik beste ibilgailu batekin ibilbidea bitan zatitzeko edo zerbitzuaren antolaketaren arloko arrazoiak direla-eta komenigarria izan.

b) No se transportarán más de 15 alumnos o alumnas menores de 4 años en el mismo autobús, salvo que no exista posibilidad de disponer de un nuevo vehículo para desdoblar la ruta o razones de organización del servicio así lo aconsejen.

c) Autobus berean, 4 urtetik beherako 15 ikasle baino gehiago garraiatzen diren kasuetan, 15 ikasleko edo 10eko zein hortik gorako frakzioko laguntzaile bat kontratatuko da.

c) En el caso de que se transporten más de 15 alumnos o alumnas menores de 4 años en un mismo autobús, se contratará un o una acompañante por cada 15 alumnos o alumnas, o fracción igual o superior a 10.

d) Eskola-garraioko laguntzaileek noiztik noiz arte emango duten zerbitzua: ibilbidearen hasieran, lehen geltokian, ikasleak jasotzen direnetik eskolak hasten diren arte, eta eskolak amaitzen direnetik ikasleen ibilbideko azken geltokira ailegatu arte.

d) El tiempo de prestación del servicio por parte del personal acompañante de transporte escolar será el que transcurre desde el inicio de la ruta en la primera parada donde se recoge al alumnado, hasta la hora de inicio de las clases, y desde la finalización de las clases hasta la última parada hasta donde se desplace el alumnado.

e) Hezkuntza laguntzako langile tekniko espezialistek emango dute eskola-garraioko laguntza-zerbitzua, betiere hezkuntza-premia berezien arloan eskumenak dituen organoak hura izateko proposamena egiten badu.

e) El servicio de acompañamiento de transporte escolar será prestado por personal técnico especialista de apoyo educativo cuando el órgano competente en necesidades educativas especiales valore y proponga su necesidad.

f) Zerbitzua ematean, komunikazioa bi hizkuntza ofizialetan emango dela bermatzeko behar diren neurriak hartuko dira.

f) Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la comunicación en las dos lenguas oficiales en la prestación del servicio.

2.- Laguntzaileek indarrean diren arauetan eta sinatutako kontratuan jasotako funtzioak eta obligazioak dituzte, eta horien artean dira honako hauek:

2.– El personal acompañante tendrá las funciones y obligaciones señaladas en la normativa vigente y en el contrato suscrito y, entre ellas, las siguientes:

a) Ibilbidea osorik egitea: garraioko lehen geltokitik (non hasiko den lanean) garraioa amaitu arte.

a) Realizar la ruta desde la primera parada de transporte, donde debe incorporarse, hasta el final de la misma.

b) Ibilgailura igotzen laguntzea ikasleei; eta, batez ere, zailtasun bereziak dituzten ikasleen kasuetan, hain justu ere euren jarlekuetan kokatzen direla eta gidariari trabarik ez diotela egiten arduratzea. Une oro ikasleen ongizateaz arduratzea.

b) Ayudar a subir al alumnado al vehículo y, fundamentalmente, en los casos en los que el alumnado sufra dificultades especiales, acomodarlo y asegurarse de que ocupan sus respectivos asientos y de que no interfieran con la persona que conduce. Velar en todo momento por el bienestar del alumnado.

c) Autobusetik kanpoko inor ez dela sartzen kontrolatzea, eta, itzulerako ibilbideari dagokionez, ume bakoitza bere geltokian jaisten dela egiaztatzea. Umeek ezin izango dute aldatu autobusez ezta geltokiz ere, salbu eta ikastetxeko zuzendaritzaren berariazko baimena izan.

c) Controlar que no entre nadie ajeno al autobús y, por lo que se refiere al trayecto de regreso, comprobar que cada niño o niña se baje en su parada correspondiente. No se permitirá que los niños o niñas cambien de autobús, ni de parada, salvo autorización expresa por parte de la dirección del centro.

d) Autobusetik eskola barruraino laguntzea ikasleei, eta, beharrezkoa bada, eskolak hasi arte zaintzea ikasleak.

d) Acompañar al alumnado desde el autobús hasta el interior del recinto escolar, y en su caso, el cuidado de estos hasta la hora de inicio de las clases.

e) Ziurtatu egin beharko da umeak euren gurasoek jasotzen dituztela, edo, bestela, gurasoek izendatutako pertsonek edo ordezkariek. Halakorik ezin bada, ikasleari ez dio itxiko autobusetik jaisten, eta gurasoekin edo ordezkariekin komunikatzen ahaleginduko da. Halaber, ikastetxeari eta enpresari komunikatuko die, eta horiek esan beharko dute zeintzu neurri hartuko diren.

e) Se asegurará de que los niños y niñas son recogidos por sus padres o madres, representantes o persona designada por los mismos. En caso contrario no dejará al alumno o alumna bajar del autobús, tratando de comunicarse con sus padres, madres o representantes. Asimismo lo comunicará al centro y a la empresa indicándole estos últimos las medidas a tomar.

f) Eskola-umeen hizkuntza ofizial bietan, gaitasun egokia izan beharko dute laguntzaileek, hain justu ere ikasleei eta euren gurasoei eta euren ordezkari legalei atenditzeko bestekoa.

f) El personal acompañante deberá tener la competencia lingüística suficiente para atender en cualquiera de las dos lenguas oficiales a los escolares, a sus padres y madres, así como a sus representantes legales.

g) Autobusa erabili dezaketen ikasleen zerrenda bat jasoko du, eta kontrolatu egingo du zerrenda horretan jasotzen direnek bakarrik erabiltzen dutela zerbitzua.

g) Recibirá un listado en el que figuren los alumnos y alumnas que pueden utilizar el autobús y controlará que sólo los alumnos y alumnas relacionados en la lista utilicen el servicio.

h) Ibilbidean jazotako gorabeherak edo intzidentziak jakinarazi beharko dizkie enpresari eta ikastetxeko zuzendaritzari; esate baterako: geltokiz aldatzea, ordutegiak ez errespetatzea, etab.

h) Comunicará a la dirección del centro y a su empresa cualquier alteración o incidencia surgida en el trayecto: modificación de paradas, incumplimiento horario, etc.

i) Ibilgailuko segurtasun-mekanismoak ezagutuko ditu, eta botika-kutxa non dagoen jakingo du.

i) Conocerá los mecanismos de seguridad del vehículo y la ubicación del botiquín.

j) Ikasleak alditxartzen badira edo ibilbidean beste zirkunstantzia batzuk jazotzen badira, zaindu egingo ditu ikasle afektatuak, eta, beharrezkoa bada, larrialdietako mediku-zerbitzuei deituko die.

j) En caso de indisposición del alumnado u otras circunstancias que se produzcan en el recorrido, cuidará de los alumnos o alumnas afectados y, en su caso, llamará a los servicios médicos de urgencia.

k) Segurtasunaren alde, egiaztatu egingo du fardelak, motxilak, poltsak, etab. leku egokian kokatuta daudela, eta ez dutela trabarik egiten pasabideetan eta sarbideetan.

k) Por seguridad comprobará que todos los bultos como mochilas, bolsas, etc. sean ubicados en su lugar correcto, no entorpeciendo pasillos ni accesos.

l) Enpresa esleipendunaren bitartez, elkarlanen arituko da hezkuntzako lurralde ordezkaritza bakoitzean garraioaren gaineko ardura duten langileekin, betiere zerbitzua hobetzekotzat datuak jasotzen eta kontrolatzen.

l) Colaborará a través de la empresa adjudicataria con el personal encargado del transporte de cada una de las Delegaciones Territoriales de Educación en el control y toma de datos con el fin de mejorar el servicio.

m) Erabilitako ibilgailuaren matrikula eta konpainia egiaztatuko ditu, eta, ibilbiderako esleitua ez bada, enpresari eta ikastetxeko zuzendaritzari komunikatuko die.

m) Verificará la compañía y la matrícula del vehículo utilizado y, en el caso de que no sea el asignado para el trayecto, lo comunicará a la dirección del centro y a su empresa.

n) Zerbitzua ematen den bitartean, eta haren nolakotasuna kontuan izanik, jokabide egokia izan beharko du.

n) Durante la prestación del servicio, y en base a la naturaleza del mismo, mantendrá una actitud correcta.

o) Egoera zailen bat jazotzen bada, laguntzaileak kontaktuan jarriko dira esleipendun enpresarekin eta ikastetxearekin, horiek neurri egokiak har ditzaten.

o) Ante una situación difícil, el personal acompañante se pondrá en contacto con el centro escolar y con la empresa adjudicataria del servicio para que éstos adopten las medidas oportunas.

p) Zerbitzuaren betekizun teknikoen Pleguan aurreikusitakoa dela-eta burutu behar duen beste edozein funtzio.

p) Cualesquiera otras funciones que deba desempeñar en virtud de lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas del servicio.

11. artikulua.- Garraioko laguntzaileak eta patioko eginkizunak.

Artículo 11.– Acompañantes de transporte escolar en labores de patio.

1.- Patioko eginkizunetan diharduten garraioko laguntzaileek erraztu egingo dute eskola-garraioko ibilbideen antolaketa logistikoa.

1.– El personal acompañante de transporte escolar en labores de patio facilitará la organización logística de las rutas de transporte escolar.

Zerbitzua ematean, komunikazioa bi hizkuntza ofizialetan emango dela bermatzeko behar diren neurriak hartuko dira.

Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la comunicación en las dos lenguas oficiales en la prestación del servicio.

2.- Patioko eginkizunetan dihardutela, garraioko laguntzaileek honako funtzioak eta obligazioak izango dituzte: indarrean diren arauetan eta sinatutako kontratuan jasotakoak, eta horien arten dira honako hauek:

2.– El personal acompañante de transporte escolar en labores de patio tendrá las funciones y obligaciones señaladas en la normativa vigente y en el contrato suscrito y, entre ellas, las siguientes:

a) Patioan, ikasleen segurtasunaz arduratzea. Halaber, irakas-jarduna amaitzean, patioan umeez arduratzea, harik eta dagokien ibilgailua hartzen duten arte.

a) Velar por la seguridad del alumnado en el patio. Asimismo, al fin de la jornada lectiva, cuidar de los niños y niñas en el patio hasta que tomen su correspondiente vehículo.

b) Ikasleek ikastetxeko patioan egon beharko dute, eta zaintzaileak arduratuko dira patiotik alde egin ez dezaten.

b) El alumnado permanecerá en el patio del centro docente, y el personal cuidador se asegurá que no abandonen dicho espacio.

c) Hizkuntza ofizial bietan, gaitasun egokia izan beharko dute laguntzaileek, hain justu ere hizkuntza batean zein bestean ikasleei eta euren gurasoei eta euren ordezkari legalei atenditzeko bestekoa.

c) El personal acompañante deberá tener la competencia lingüística suficiente para atender en cualquiera de las dos lenguas oficiales a los escolares, a sus padres y madres, así como a sus representantes legales.

d) Ikasleen ongizateaz arduratzea, arriskutan izan ez daitezen, patioan egiten duten denboran kontrolatu eta gainbegiratuaz.

d) Velar por el bienestar del alumnado, asegurándose de que no corra riesgos, supervisando y controlando su tiempo de permanencia en el patio.

e) Ikastetxeko botika-kutxa non dagoen jakitea, eta eskolako patioan diren bitartean ondoezik den ume oro atenditzea.

e) Conocer la ubicación del botiquín del colegio, así como atender a cualquier niño o niña que se encuentre indispuesto o indispuesta durante su permanencia en el patio escolar.

f) Ikasleen aurrean jarrera zuzena izatea.

f) Mantener una actitud correcta en presencia del alumnado.

g) Patioan den bitartean izandako gorabehera edo intzidentzia oro ikastetxeko zuzendaritzari eta enpresari komunikatzea.

g) Comunicar a la dirección del centro, así como a su empresa, cualquier alteración o incidencia sucedida durante su estancia en el patio.

h) Patioan egoera zailen bat gertatzen bada, laguntzaileak kontaktuan jarriko dira ikastetxeko langile arduradunekin, horiek neurri egokiak har ditzaten.

h) Ante una situación difícil surgida en el patio, el personal acompañante se pondrá en contacto con personal responsable del centro para que se adopten las medidas oportunas.

i) Zerbitzuaren betekizun teknikoen Pleguan aurreikusitakoa dela-eta burutu behar duen beste edozein funtzio.

i) Cualesquiera otras funciones que deba desempeñar en virtud de lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas del servicio.

12.- artikulua.- Eskola-garraioaren segimendua egiteko batzordea.

Artículo 12.– Comisión de seguimiento del transporte escolar.

1.- Eskola-garraioaren segimendua egiteko batzorde bat eratuko da, zeinak modalitate orotan eskola-garraioa hobetzeko neurriak proposatuko baititu, eta, horrez gain, 6.2.e) artikuluan aipatu baimen berezien gaineko txostena egingo du.

1.– Se constituirá una comisión de seguimiento del transporte escolar que propondrá las medidas que se estimen adecuadas para la mejora del transporte escolar en todas sus modalidades e informará de las autorizaciones excepcionales a que se refiere el artículo 6.2.e).

2.- Hauexek izango dira Batzordeko kideak:

2.– La comisión estará integrada por los siguientes miembros:

● Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendaria.

● El Director o la Directora de Gestión Económica.

● Azpiegitura eta Baliabide Materialen zuzendaria.

● El Director o la Directora de Infraestructuras y Recursos Materiales.

● Ikastetxeetako zuzendaria.

● El Director o la Directora de Centros Escolares.

● Hezkuntzako lurralde-ordezkaria, lurraldearen araberakoa.

● El Delegado o la Delegada Territorial de Educación correspondiente por razón del territorio.

● Aurrekontua eta Kudeaketa Ekonomikoaren arduraduna, lurraldearen araberakoa.

● El o la Responsable de Gestión Económica y Presupuestos correspondiente por razón del territorio.

● Zerbitzu Osagarrien eta Beken arduraduna, zeinak idazkari gisa jardungo duen.

● El o la Responsable de Servicios Complementarios y Becas, que actuará como secretario o secretaria.

Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariak jardungo du batzordeburu gisa.

Actuando en calidad de Presidente o Presidenta de la misma el Director o la Directora de Gestión Económica.

3.- Lurralde-ordezkariek eta Lurralde Aurrekontuen eta Kudeaketa Ekonomikoaren arduradunek batera hartuko dute parte Batzordean, betiere alderdi komunak eta interpretazio-dudak ebatzi behar badira.

3.– En la comisión participarán conjuntamente los Delegados o Delegadas Territoriales y los Responsables de Gestión Económica y Presupuestos Territoriales cuando se trate de resolver dudas interpretativas y aspectos comunes.

4.- Berrikuntzako zuzendariak eta Hezkuntza Bereziko Zerbitzuaren arduradunak ere parte hartuko dute Batzordean, baldin hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eragiten dien espezifikotasunen arloko gorabeherak tratatu behar badira.

4.– En la comisión participarán asimismo la Directora o el Director de Innovación así como el o la Responsable del Servicio de Educación Especial cuando se trate de cuestiones referidas a las especificidades que pudieran afectar al alumnado o alumna con necesidades educativas especiales.

5.- Tratatuko den gaiaren arabera, eskudun diren organo edo administrazioei aholkuak eta txosten teknikoak eskatuko dizkie Batzordeak.

5.– La Comisión solicitará asesoramiento e informes técnicos de los órganos o administraciones competentes según el tema a tratar.

6.- Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 22. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari egokituko dira funtzionamendua eta erabakiak hartzea.

6.– En su funcionamiento y adopción de acuerdos se ajustará a lo establecido en el artículo 22 y siguientes de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

13.- artikulua.- Eskola-garraioaren gaineko ebazpenaren indarraldia, etetea eta iraungitzea.

Artículo 13.– Vigencia, suspensión y extinción de la resolución de transporte escolar.

1.- Ikasturtean zehar, eskola-garraioa esleitzeko ebazpenari eutsi egingo zaio, ezarritako baldintzetan; harik eta hura eteteko edo iraungitzeko kausaren bat agertu arte.

1.– La resolución de concesión del transporte escolar se mantendrá durante el curso escolar en las condiciones establecidas, en tanto no se produzca ningún supuesto de suspensión o extinción.

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzko abenduaren 2ko 201/2008 Dekretuaren 35. artikuluko 1.paragrafoko i) idatzi-zatian jasotako kasuan eten egingo da ebazpena, betiere artikulu horretan zehaztu aldiarekin eta zehaztapenekin bat etorriaz.

2.– La resolución quedará suspendida en el supuesto contemplado en la letra i) del apartado 1 del artículo 35 del Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre deberes y derechos de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los términos y por el período señalados en el citado artículo.

3.- Bosgarren artikuluan aipatu betekizunetakoren bat betetzen ez bada, eskola-garraiorako eskubide iraungi egingo da.

3.– El derecho a transporte escolar quedará extinguido por el incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos a los que se refiere el artículo 5.

4.- Seigarren artikuluko 2. paragrafoko a), b) eta c) idatzi-zatietan ezarritako behin-behineko baimena eten egingo da, baldin eta eskola-garraiorako eskubide duen beste ikasle batek okupatzen badu plaza.

4.– La autorización provisional establecida en el artículo 6.2.a), b) y c) se extinguirá cuando la plaza sea ocupada por otro alumno o alumna con derecho a transporte.

5.- Zerbitzua emateko esleipenaren gaineko ebazpena iraungi egingo da kasu honetan: hiruhileko baten, % 50etik gorako erabilera-falta gertatzen bada, salbu eta egoki egiaztatutako kausa justifikatu bat izan.

5.– Procederá la extinción de la resolución de concesión del servicio cuando haya una falta de uso de más del 50% durante un trimestre, salvo causa justificada debidamente acreditada.

6.- Ikastetxeko zuzendariak erabakiko du iraungitzearena, pertsona afektatuari aldez aurretik entzundakoan, eta ez du eragotziko hurrengo kurtsoan beste eskabide bat egitea.

6.– La extinción se declarará por el director o directora del centro, previa audiencia de la persona afectada, y no impedirá que se efectúe una nueva solicitud el curso siguiente.

7. - Zuzendariaren ebazpenak banan-banan jakinarazi beharko zaizkie eskabide-egileei, eta lurralde ordezkaritza egokiaren aurrean, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da.

7.– Las resoluciones del director o directora serán notificadas de forma individualizada a cada solicitante y serán recurribles en alzada ante la Delegación Territorial correspondiente.

XEDAPEN IRAGANKORra
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu honek indarra hartzearekin, egun «baimendun» kondizioa aitortua duten ikasleei behin-behineko baimena emango zaie. Dekretu honek indarra hartzen duenetik aurrera, aplikatu behar den erregimena dekretu honetan ezarritakoa izango da.

Con la entrada en vigor del presente Decreto, el alumnado que actualmente tenga reconocido la condición «autorizado» le será concedido la autorización provisional. El régimen aplicable a partir de la entrada en vigor del presente Decreto será el establecido en éste.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.- Arauak indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación normativa.

Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitatez kanpoko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzeari buruzko otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuko 3. artikuluko 6., 7. eta 8. paragrafoak indargabetu egiten dira.

Quedan derogados los apartados 6, 7 y 8 del artículo 3 del Decreto 21/2009, de 3 de febrero, por el que se establecen los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.- Otsailaren 3ko 21/2009 Dekretua aldatzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación del Decreto 21/2009, de 3 de febrero.

Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitatez kanpoko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzeari buruzko otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuko 3. artikuluko 5. paragrafoari azkeneko tarteki bat gehitzen zaio, zeina hauxe baita hitzez hitz:

Se adiciona un inciso final al apartado 5 del artículo 3 del Decreto 21/2009, de 3 de febrero, por el que se establecen los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el siguiente tenor literal:

«Kasu hauetan, ikasleek garraiorako eskubide izango dute; zehazki, hezkuntzaren arloan eskumen dituen sailak finantzatzen duenerakoa, betiere bat etorriaz aipatu zerbitzu osagarria erregulatzeko arautegian ezarri zehaztapenekin».

«En estos casos el alumnado disfrutará del derecho al transporte escolar financiado por el Departamento competente en materia de educación, en los términos establecidos en la normativa reguladora del citado servicio complementario».

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.- Izapidetze elektronikoa:
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Tramitación electrónica.

1.- Dekretu honetan xedatutakoaren eremuaren barruan, herritarrei aitortu egiten zaie honako honetarako eskubidea: baliabide elektronikoen bitartez, hezkuntzaren arloan eskumenak dituen sailarekin hartu-emanak izateko eskubidea; betiere, Herritarrek zerbitzu publikoetara sarbide elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 6. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriaz.

1.– Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse a través de medios electrónicos, en el ámbito de lo dispuesto en el presente Decreto, con el departamento competente en materia educativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

2.- Eskumenak dituen saileko buruaren agindu bidez, honako obligazio hau ezarri ahal izango da: hartu-emanak baliabide elektronikoen bitartez izatekoa. Egoki bada, honako hauek sar daitezke obligazioa horretan: baliabide elektronikoen bitartez egitea jakinarazpen administratiboak, eta bai zehazten diren erregistro elektronikoak erabili beharra ere.

2.– Podrá establecerse, mediante orden de la Consejera o Consejero del departamento competente, la obligatoriedad de relacionarse por medios electrónicos. Esta obligación puede comprender, en su caso, la práctica de notificaciones administrativas por medios electrónicos, así como la necesaria utilización de los registros electrónicos que se especifiquen.

3.- Aipatu obligazioa ezartzen duen arauan zehaztu egingo dira: komunikazioetan zeintzuei aplikatuko zaien, zein baliabide elektroniko den, eta subjektuen artean zeintzuk dauden obligaturik. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta egoitza elektronikoan argitaratuko da aipatu agindua.

3.– En la norma que establezca dicha obligación se especificarán las comunicaciones a las que se aplique, el medio electrónico de que se trate y los sujetos obligados. Dicha orden deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del País Vasco» y en la sede electrónica.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA.- Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2015eko maiatzaren 19an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 19 de mayo de 2015.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua,

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común