Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

95. zk., 2015eko maiatzaren 25a, astelehena

N.º 95, lunes 25 de mayo de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
2269
2269

ERABAKIA, 2015eko apirilaren 30ekoa, UPV/EHUko Gobernu Kontseiluarena, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen Ekitaldi Akademiko Nagusi, Ohore eta Protokoloetarako Arautegia onartzeko.

ACUERDO de 30 de abril de 2015, del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, por el que se aprueba el Reglamento de Actos Académicos Solemnes, Honores y Protocolo de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

GERTAKARIAK
ANTECEDENTES

2006ko maiatzaren 10ean (2006ko uztailaren 3ko EHAA), UPV/EHUren Gobernu Kontseiluak Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen Ekitaldi Akademiko Nagusi, Ohore eta Protokoloetarako Arautegia onartu zuen.

El 10 de mayo de 2006 (BOPV de 3 de julio de 2006), el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU aprobó el Reglamento de Actos Solemnes, Honores y Protocolo de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

UPV/EHUren estatutu berriak indarrean sartu eta gero, moldatu beharrekoa zen arau testuen atal handi bat estatutu organo berrietara, bereziki egungo arautegiak aipatzen zituen aholkularitza batzordea eta zuzendaritza kontseilua desagertu direlarik. Era berean, berrikusketa sakon honetan artikuluetara ekarri dira, protokolo akademikoaren arloan, Espainiar Unibertsitateetako Errektoreen Konferentziak unibertsitateari egin dizkion gomendioak.

Tras la entrada en vigor de los nuevos Estatutos de la UPV/EHU, era necesario adecuar gran parte de este texto normativo a los nuevos órganos estatutarios, especialmente tras la desaparición de la Junta Consultiva y del Consejo de Dirección a los que el actual Reglamento aludía. Asimismo, en esta profunda revisión se han incorporado al articulado las recomendaciones que, en materia de protocolo académico, se hicieron llegar a la universidad desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

Azkenik, mezenasgoari buruzko kapitulua ezabatu da, arautegi espezifiko baten aztergai izango baita.

Por último, se ha eliminado el Capítulo relativo al Mecenazgo que será objeto de una regulación específica.

Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordeak aldaketa honen aldeko irizpena eman du.

La presente modificación ha sido dictaminada por la Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo.

Horregatik guztiagatik, idazkari nagusiaren proposamenari jarraituz, Gobernu Kontseiluak honako hau,

Por todo ello, a propuesta del Secretario General, el Consejo de Gobierno,

ERABAKITZEN DU:
ACUERDA:

Lehenengoa.– Ekitaldi Akademiko Nagusi, Ohore eta Protokoloetarako Arautegia onartzea, eranskinean jaso bezala.

Primero.– Aprobar el Reglamento de Actos Académicos Solemnes, Honores y Protocolo en los términos del anexo.

Bigarrena.– Agindua ematea aldaketa hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko, bertan argitaratu eta biharamunean indarrean sartuko baita.

Segundo.– Ordenar que esta modificación se inserte en el Boletín Oficial del País Vasco, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

Leioa, 2015eko apirilaren 30a.

En Leioa, a 30 de abril de 2015.

Errektorea,

El Rector,

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

Idazkari nagusia,

El Secretario General,

JOSE LUIS MARTÍN GONZÁLEZ.

JOSE LUIS MARTÍN GONZÁLEZ.

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAREN EKITALDI AKADEMIKO NAGUSI, OHORE ETA PROTOKOLOETARAKO ARAUTEGIA
REGLAMENTO DE ACTOS ACADÉMICOS SOLEMNES, HONORES Y PROTOCOLO DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
ATARIKOA
PREÁMBULO

Arautegi honek Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) ekitaldi nagusiak, ohoreak eta sariak arautu nahi ditu.

Esta normativa pretende regular los actos solemnes de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), así como los honores y distinciones de la UPV/EHU.

UPV/EHUren ekitaldi akademiko orokorren barruan, ikasturteari hasiera emateko ohiko ekitaldiarekin batera, honoris causa doktore izendatzeko ekitaldiak eta unibertsitatearen urrezko domina jartzekoak ere arautu egiten dira. Beste alde batetik, doktorego eskolak gainditzen duten unibertsitate egitura berriak sortu direlarik, doktore berriak izendatzeko jarraitu beharreko protokoloa ezartzen da.

Dentro de los actos académicos generales de la UPV/EHU, junto con el tradicional acto solemne de apertura de curso, se regulan también los actos de investidura de doctorado Honoris Causa y de imposición de la Medalla de Oro de la universidad. Por otra parte, tras la creación de las nuevas estructuras universitarias que suponen las Escuelas de Doctorado, se establece el protocolo que sigue la investidura de nuevos doctores y nuevas doctoras.

Akademi ekitaldiak gauzatzeko, kontuan hartu beharreko oinarrizko alderdiak jasotzen dira (presidentzia, lehentasunak, zeremoniala, egitura): ekitaldia zer-nolakoa den, unibertsitateei buruzko lege organikoan duen eskumen maila eta egungo garaietara egokitutako unibertsitate tradizioak.

Se recogen los aspectos básicos del régimen de celebración de los actos académicos (presidencia, precedencias, ceremonial, estructura), teniendo presente la naturaleza del acto, la configuración competencial plasmada en la legislación vigente y las tradiciones universitarias adaptadas a los tiempos actuales.

Horrenbestez, UPV/EHUren estatutuen 90.j), 177.g), 181.1.g) eta 187.1.f) artikuluetan ezarritakoa garatu nahian, UPV/EHUren ekitaldi akademiko nagusi, ohore eta protokoloetarako arautegi hau onartzen da.

Por tanto, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 90.j), 177.g), 181.1.g) y 187.1.f) de los Estatutos de la UPV/EHU se aprueba el siguiente Reglamento de Actos Académicos Solemnes, Honores y Protocolo de la UPV/EHU.

AURRETIKO TITULUA
TÍTULO PRELIMINAR
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Unibertsitate osoaren akademi ekitaldi nagusiak.

Artículo 1.– Actos académicos solemnes de la universidad.

1.– Unibertsitate osoaren akademi ekitaldi nagusitzat jotzen dira ikasturteari hasiera ematekoa, unibertsitateko doktore berriak izendatzeko ekitaldi ofiziala, honoris kausa doktoreak izendatzekoa eta UPV/EHUren urrezko domina jartzekoa. Era berean, unibertsitatearen ekitaldi akademiko solemnetzat joko dira gobernu taldeak erabakiko dituenak, bai puntualak direnean, edo gobernu kontseiluak erabakitakoak, jarraikortasunaren asmoaz ezartzen direnean. Unibertsitate osoaren akademi ekitaldi nagusietan toki nabarmena izango dute UPV/EHUren armarri ofizialak eta unibertsitate titulazioen banderek.

1.– Tienen la consideración de Acto académico solemne de la universidad, la celebración de la Apertura de Curso, la Ceremonia de investidura de doctorado Honoris Causa y el Acto de imposición de la Medalla de Oro de la UPV/EHU. También se considerarán Actos académicos solemnes de la universidad aquellos otros que determine el Equipo de Gobierno, si tienen un carácter puntual, o el Consejo de Gobierno si se establecen con vocación de continuidad. En los Actos académicos solemnes de la universidad ocuparán un lugar destacado el escudo oficial de la UPV/EHU y las banderas de las titulaciones universitarias.

2.– Idazkaritza Nagusiari dagokio unibertsitate osoaren akademi ekitaldi nagusien protokoloa antolatzea, betiere errektorearen kabinetearekin batera lanean. Idazkaritza Nagusiak eratu eta itxi egingo du, behar besteko aurrekotasunaz, akademi ekitaldi bakoitzaren behin betiko protokoloa. Idazkaritza Nagusiak, errektorearen kabinetearen lankidetzaz, aholkuak emango ditu, halakorik eskatuko balitzaio, gainerako akademi ekitaldien protokoloa antolatzeko.

2.– La organización protocolaria de los Actos académicos solemnes de la universidad corresponde a la Secretaría General en colaboración con el Gabinete del Rector o Rectora. El protocolo de cada acto académico quedará definitivamente configurado y cerrado por la Secretaría General con la debida antelación. La Secretaría General en colaboración con el Gabinete del Rector prestará asesoramiento cuando así se le requiera para la organización protocolaria de los restantes actos académicos.

3.– Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak bereziki zainduko ditu ospakizunari dagozkion duintasuna eta zehaztasuna, bai eta hizkuntzaren erabilera ez sexista ere, akademi ekitaldi nagusiak antolatzerakoan.

3.– La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea cuidará especialmente la dignidad y el rigor propios de su solemnidad, así como el uso no sexista del lenguaje en la organización de los actos académicos.

2. artikulua.– Akademi agintariak eta unibertsitate agintariak.

Artículo 2.– Autoridades Académicas y Autoridades Universitarias.

1.– Ekitaldioi dagokionez, errektorea, errektore ohiak, errektoreordeak eta idazkari nagusia, fakultateetako dekanoak, eskoletako zuzendariak eta sailetako eta unibertsitateko ikerketa institutuetako zuzendariak izango dira akademi agintariak.

1.– A efectos de ceremonial se consideran autoridades académicas, el rector o rectora, los antiguos y antiguas rectoras, los Vicerrectores y Vicerrectoras y el secretario o secretaria general, las decanas y decanos de las facultades, los Directores y Directoras de las escuelas y los Directores y Directoras de los departamentos y de los institutos universitarios de investigación.

2.– Ekitaldioi dagokionean, Gizarte Kontseiluko presidentea, aldezlea eta gerentea dira unibertsitate agintariak.

2.– Son autoridades universitarias, a efectos del ceremonial, el Presidente o la Presidenta del Consejo Social, el o la aldezle y la o el gerente.

LEHENENGO TITULUA
TÍTULO PRIMERO
UNIBERTSITATEAREN EKITALDI SOLEMNEAK
DE LOS ACTOS SOLEMNES UNIVERSITARIOS
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
LEHENTASUNEZ
DE LAS PRECEDENCIAS

3. artikulua.– Eremua eta mugak.

Artículo 3.– Alcance y límites.

Titulu honetan ekitaldietarako, akademi kargudun eta agintarientzat, xedatutako lehentasunen erregimenak ez du berez inolako ohore edo hierarkiarik ezarriko, ez eta, aipatutako eremuaz kanpo, lege-arauek onartuta edo esleituta dituzten maila, eskumen edo zereginetan aldaketarik ekarriko ere.

El régimen de precedencias de los cargos académicos y autoridades establecido en el presente Título para las celebraciones no determinará por sí mismo honor o jerarquía, ni implicará, fuera de aquel ámbito, modificación del propio rango, competencia o funciones reconocidas o atribuidas legal o reglamentariamente.

4. artikulua.– Presidentzia.

Artículo 4.– Presidencia.

Estatutuen 181. artikuluak dioenarekin bat etorrita, errektorea bera edo, bera joan ezean, bere ordezkoa izango da akademi ekitaldietako buru, ekitaldiak non egiten diren albo batera utzita, salbu eta erabakiko balu, buru izateko eginkizuna ekitaldian egon eta ohore hori izateko baldintzak betetzen dituen pertsonaren esku. Eskuarki, errektoreak beste norbaiten esku utzi ezean, campuseko errektoreordea izango da errektorearen ordezkari zein bere campusean.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 181 de los Estatutos, el rector o rectora, o la persona que asuma su representación, presidirá aquellos actos académicos a los que asista, con independencia del lugar en que se celebren, salvo que decida ceder la presidencia a alguna de las personas participantes en el acto en quien concurran circunstancias acreedoras de este honor. Con carácter general y salvo delegación rectoral expresa, el Vicerrector o Vicerrectora de campus representará al rector o rectora en su respectivo campus.

5. artikulua.– Mahaiko presidentzia.

Artículo 5.– La mesa presidencial.

1.– Antolamendu arrazoiek justifikatzen duten salbuespenezko kasuetan izan ezik, akademi ekitaldi nagusietako mahaiko presidentzia kide kopuru bakoitiaz osatuko da. Erdiko tokia presidentziak beteko du, eta gainerako kideak, berriz, presidentziaren ezker eta eskuinean jarriko dira, zein bere lehentasunaren arabera.

1.– Salvo excepción justificada por razones de organización, la mesa presidencial de los actos académicos solemnes tendrá un número impar de componentes. Su centro será ocupado por la presidencia y el resto de ocupantes se situarán a derecha e izquierda de la misma desde su posición de acuerdo con su correspondiente precedencia.

2.– Mahaiko presidentzia, aldi berean, unibertsitateko kideek eta unibertsitateaz kanpoko kideek osaturik dagoenean, presidentzia tartekatu bikoitza antola daiteke, hau da, bi lehentasun lerro era daitezke, presidentziaren ezkerrean eta eskuinean, batean unibertsitateko kideak jarriko dira, eta bestean unibertsitateaz kanpokoak.

2.– Cuando la mesa presidencial esté compuesta simultáneamente por miembros de la comunidad universitaria y por personas ajenas a la Universidad, podrá organizarse una presidencia intercalada doble, esto es, formando dos líneas distintas de precedencia a izquierda y derecha de la presidencia, ocupando una de ellas las personas pertenecientes a la comunidad universitaria y la otra las participantes ajenas a la misma.

3.– Unibertsitatearen tradizioari jarraituta, idazkari nagusia akademi ekitaldi nagusietako mahaiko presidentziaren ezker muturrean jarriko da, bertatik begiratuta, arautegi honek lehentasun handiagoa ere ezar dezakeelarik.

3.– De acuerdo con la tradición universitaria, la o el secretario general ocupará el extremo izquierdo desde su posición de la mesa presidencial de los actos académicos solemnes salvo que, según lo dispuesto en este Reglamento, le corresponda mayor prelación.

6. artikulua.– Akademi agintari eta unibertsitate agintarien arteko lehentasunak.

Artículo 6.– Precedencia entre cargos académicos y universitarios.

1.– Lehentasun hau ezartzen da UPV/EHUko akademi agintari eta unibertsitate agintarien artean:

1.– Se establece la siguiente precedencia entre cargos académicos y universitarios de la UPV/EHU:

1) Errektorea.

1) El Rector o Rectora.

2) Lehengo errektoreak.

2) Las antiguas rectoras y antiguos rectores.

3) Gizarte Kontseiluko presidentea.

3) El Presidente o Presidenta del Consejo Social.

4) Idazkari nagusia.

4) El Secretario o Secretaria general.

5) Errektoreordeak, ekitaldi solemnea egiten deneko campusekoak lehenetsita eta gainontzekoak zein bere karguaren ordena alfabetikoaz.

5) Las Vicerrectoras y Vicerrectores con prioridad, para el Vicerrector o Vicerrectora del campus en que se celebre el acto solemne y el resto por orden alfabético del cargo que ostentan.

6) Gerentea.

6) El o la Gerente.

7) Aldezlea.

7) El o la Aldezle.

8) UPV/EHUk izendatutako honoris causa doktoreak eta errektoreorde mailaren pareko beste akademi kargu batzuk.

8) Los doctores y las doctoras honoris causa por la UPV/EHU y otros cargos académicos asimilados al rango de Vicerrector o Vicerrectora.

9) Ikastegietako dekanoak, zuzendariak eta horien pareko karguak.

9) Las decanas, decanos, Directores y Directoras de centro y cargos asimilados.

2.– UPV/EHUren Ikasleen Kontseiluko presidenteak ere toki nabarmen eta ohorezko bat beteko du antolatzen diren ekitaldi nagusietan, unibertsitateko ikasle guztien ordezkaria baita.

2.– El Presidente o la Presidenta del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU dispondrá de un lugar destacado, en su condición de representante del conjunto de estudiantes de la universidad.

3.– Beste unibertsitate batzuen ordezkari gisa etorritako errektoreak lehenengo ataleko 2. puntuan aipatutako akademi eta unibertsitate kargudunen artean jarriko dira, lehengo errektoreen aurretik. Errektore hauek, zein bere unibertsitatearen antzinakotasunaren arabera ordenatuko dira. Beste unibertsitate batzuen ordezkari gisa etorritako gainerako pertsonek toki nabarmena izango dute unibertsitateko kideen artean, ahal dela, gobernu taldearen ondoan.

3.– Los rectores y rectoras que representen a otras universidades se integrarán entre los cargos académicos y universitarios mencionados en el punto 2 del apartado primero, por delante de las antiguas y antiguos rectores. El orden de estos rectores y rectores se establecerá teniendo en cuenta la antigüedad de las universidades que representan. Las demás personas que representen a otras universidades se integrarán en un lugar destacado entre la comunidad universitaria, preferentemente junto al equipo de gobierno.

7. artikulua.– Unibertsitateko kideak ez diren agintarien parte hartzea.

Artículo 7.– Participación de autoridades que no pertenezcan a la comunidad universitaria.

1.– Unibertsitatetik kanpoko agintari ez akademikoak errektorearen kabineteak lagunduko ditu, unibertsitate osoaren ekitaldi nagusietara modu ofizialean etorritakoan, bakoitzari bere mailaren araberako tokia eginez.

1.– La asistencia oficial a los actos solemnes de la universidad de autoridades no académicas ni universitarias será atendida por el Gabinete del Rector, reservándoles un lugar acorde con su rango.

2.– Aplika dakizkiekeen xedapenekin bat etorrita ezarriko da UPV/EHUren akademi ekitaldi nagusietan parte hartzen duten agintari eta pertsona ospetsuen arteko lehentasun hurrenkera.

2.– El orden de prelación entre autoridades y personalidades que participen en los actos académicos solemnes de la UPV/EHU se establecerá conforme a las disposiciones que les sean de aplicación.

3.– Pertsona bat ekitaldi batera berea baino kargu handiagoko baten ordezkari gisa etortzerakoan, ez du izango ordezkatzen duen agintariaren lehentasunaz baliatzerik, eta, ondorioz, bere mailari dagokion tokia beteko du.

3.– La persona que represente en su cargo a una autoridad superior a la de su propio rango no gozará de la precedencia reconocida a la autoridad que representa y ocupará el lugar que le corresponda por su propio rango.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ZEREMONIALARI APLIKA DAKIZKIOKEEN GAI OROKORREZ
DE LAS CUESTIONES GENERALES APLICABLES AL CEREMONIAL

8. artikulua.– Jarraigoaz.

Artículo 8.– De la Comitiva.

1.– Akademi jarraigoa da unibertsitatearen ordezkaritza instituzionala, unean uneko ekitaldi solemnea egingo deneko aretora sartzeko eratuko dena.

1.– La comitiva académica es la representación institucional de la universidad, que se constituye para acceder a la sala en la que se celebra la solemnidad académica de que se trate.

2.– Akademi jarraigoaren buru joango da doktoreen akademi segizioa, hirugarren xedapen gehigarriak ezartzen duen bezala. Idazkaritza Nagusiak zehaztuko du zeinek osatuko duten, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen protokolo tradizioari jarraituta.

2.– Abrirá la Comitiva académica el Cortejo académico de doctores y doctoras, ordenado según se establece en la Disposición Adicional Tercera. La Secretaría General determinará quiénes lo constituyen, siguiendo la tradición protocolaria de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

3.– Akademi segizioaren atzean Idazkaritza Nagusiak zehaztuko dituen agintari akademikoak eta ez-akademikoak jarriko dira, ekitaldiaren antolamenduak agintzen duena betez.

3.– Tras el cortejo académico, se colocarán las autoridades académicas y no académicas que determine la Secretaría General conforme corresponda a la organización del acto.

4.– Segizioan joateko, jantzi akademikoa eraman beharko dute UPV/EHUko kideek akademi ekitaldi solemneetan.

4.– Para formar parte del cortejo, en los actos académicos solemnes quienes integren la comunidad académica de la UPV/EHU utilizarán el traje académico.

9. artikulua.– Unibertsitatearen himnoaz.

Artículo 9.– Del himno universitario.

Euskal Herriko Unibertsitateak, Europako unibertsitate gehienen antzera, «Gaudeamus igitur» konposizio ezaguna hautatzen du unibertsitatearen himnotzat. Koru interpretazioan, latinezko jatorrizko bertsioaren lehenengo bi eta laugarren ahapaldiak kantatuko dira gutxienez, II. eranskineko testuan jasotzen den bezala.

La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, al igual que la mayoría de las universidades europeas, adopta como himno universitario la composición conocida como «Gaudeamus igitur». En su interpretación coral se cantarán, al menos, las dos primeras y la cuarta de sus estrofas en su versión original en latín con arreglo al texto recogido en el anexo II.

10. artikulua.– Jantzi akademikoaz.

Artículo 10.– Del Traje académico.

1.– Toga, togagaina, eskumuturreko parpaila, birretea eta eskularru zuriak dira jantzi akademikoaren osagarriak, 1.1 eranskinean jasota dauden ezaugarriekin bat etorrita.

1.– El Traje académico se compondrá de la toga, la muceta, las puñetas o vuelillos, el birrete y los guantes blancos, conforme a las características del anexo I.1.

2.– Horiez gain, UPV/EHUko errektoreak unibertsitatearen urrezko domina eta makila eramango ditu, 1.2 eranskinean jasota dauden ezaugarriak kontuan harturik.

2.– El rector o la rectora de la UPV/EHU llevará además, la Medalla de la universidad y la Makila, conforme a las características del anexo I.2.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
UNIBERTSITATE OSOAREN AKADEMI EKITALDI SOLEMNEEN EGITURAZ
DE LA ESTRUCTURA DE LOS ACTOS ACADÉMICOS SOLEMNES DE LA UNIVERSIDAD

11. artikulua.– Xedapen orokorra.

Artículo 11.– Disposición general.

1.– Arau orokor gisa, unibertsitate osoaren akademi ekitaldi solemneak honetara egingo dira:

1.– Como regla general, el desarrollo de los actos académicos solemnes de la universidad tendrá lugar de acuerdo con la siguiente secuencia:

a) Akademi jarraigoa sartuko da ekitaldi aretoRA, II. kapituluak jasotzen duen bezala antolaturik.

a) Entrada de la comitiva académica en el correspondiente salón de actos, organizada según contempla el Capítulo II.

b) Presidentziak hasiera emango dio ekitaldiari.

b) Apertura de la sesión a cargo de la presidencia.

c) Akademi ekitaldiaren berariazko jarduna.

c) Desarrollo del contenido específico del acto académico.

d) Ekitaldiaren amaiera.

d) Clausura de la sesión.

e) Unibertsitatearen ereserkiaren interpretazioa.

e) Interpretación del himno universitario.

f) Akademi segizioa aretotik aterako da.

f) Abandono del salón de actos por la comitiva académica.

2.– Akademi ekitaldiko burua errektorea ez beste norbait denean, lehenago jarritako urratsak baldintza horretara egokitu beharko dira, bai eta hizlarien hurrenkera aldatu ere.

2.– Cuando el acto académico sea presidido por persona distinta del rector o rectora, la secuencia prevista para el mismo se adecuará a esta circunstancia, alterándose oportunamente el orden de intervenciones.

3.– Estatutuen 187.1 artikuluak ematen duen eskumena erabilita, Idazkaritza Nagusiari dagokio unibertsitate osoaren ekitaldi nagusien protokoloa zehaztea eta prestatzea. Hainbat ekitaldi batera izanez gero, protokoloa unean uneko baldintzetara egokitu beharko da.

3.– En ejercicio de la competencia atribuida en el artículo 187.1 de los Estatutos, la determinación y elaboración del protocolo de los actos solemnes de la universidad corresponde a la Secretaría General. En caso de celebración de varios actos en una misma sesión se acomodará el protocolo a las circunstancias que concurran.

4.– Dolu egoeretako akademi ekitaldi solemneetan, Idazkaritza Nagusiak egokitu beharko du protokoloa, oro har aurreikusitako alderdietatik egoera horiei ez dagozkienak baztertze aldera.

4.– En los actos académicos solemnes celebrados en situaciones de duelo, la Secretaría General adaptará el protocolo con objeto de evitar aquellos elementos generalmente previstos que no resulten acordes a la situación.

1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
IKASTURTE HASIERAZ
DE LA APERTURA DE CURSO

12. artikulua.– Noiz eta non egin.

Artículo 12.– Celebración.

Ikasturtearen hasieran egingo da beroni hasiera emateko ekitaldia eta txandaka antolatuko, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, bere estatutuekin bat eginez, egituratzen duten campusetako bakoitzean.

A comienzo de curso tendrá lugar el solemne Acto de apertura que, preferentemente, se celebrará de modo rotatorio en cada uno de los Campus en los que la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea está estructurada estatutariamente.

13. artikulua.– Ekitaldiaren berariazko edukia.

Artículo 13.– Contenido específico del Acto.

1.– Ikasturteari hasiera emateko ekitaldian honakoak sartuko dira:

1.– El Acto de apertura de Curso incluirá, de manera específica:

a) UPV/EHUko idazkari nagusiak aurreko ikasturteko memoriaren laburpena irakurriko du.

a) La lectura, por el secretario o secretaria General de la UPV/EHU, de un resumen de la memoria del curso anterior.

b) Ikasturtearen hasierako ikasgaia.

b) La lección inaugural del curso.

c) Errektorearen hitzaldia.

c) El discurso del rector o rectora.

2.– Arau orokor gisa, hasierako ikasgaia errektoreak izendatzen duen doktoreak emango du, ahal delarik, ekitaldia antolatzen duen campuseko doktoreen artetik aukeratuko dena, emakume eta gizonen arteko txandakatzea bermatuz.

2.– Con carácter general, la lección inaugural será dictada por el doctor o doctora que designe el rector o rectora, preferentemente, de entre quienes impartan docencia en el Campus en que se celebre el acto y garantizando la alternancia entre doctoras y doctores.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
«HONORIS CAUSA» DOKTOREEN IZENDAPENAZ
DE LA INVESTIDURA DEL DOCTORADO «HONORIS CAUSA»

14. artikulua.– Noiz eta non egin.

Artículo 14.– Celebración.

1.– Arau orokor gisa, honoris causa doktorea izendatzeko akademi ekitaldia izendatzeko erabakia hartu deneko ikasturte berean egingo da, eta, ahal dela, proposamenaren alde egin duen ikastegietako batean.

1.– Con carácter general, el solemne acto académico de investidura del doctorado Honoris Causa se celebrará en el curso académico en el que se haya decidido su concesión y, preferentemente, en alguno de los centros que haya respaldado la propuesta.

2.– Honoris causa doktorea izendatzeko ekitaldi solemnearen eguna jartzerakoan, elkarren adostasunaz zehaztuko dute Idazkaritza Nagusiak, sustatzaileak eta, kasuan kasu, ekitaldia egingo duen ikastegiko dekanoak edo zuzendariak.

2.– La fecha en la que haya de procederse al solemne Acto de investidura del doctorado Honoris Causa será determinada, de común acuerdo, por la Secretaría General, el promotor o promotora y, en su caso, el decano, decana, Director o Directora del centro en el que vaya a tener lugar.

15. artikulua.– Izendatzeko ekitaldiaren berariazko edukia.

Artículo 15.– Contenido específico del Acto de investidura.

1.– Honoris causa doktorea izendatzeko ekitaldian honakoak sartuko dira:

1.– La investidura del doctor o doctora Honoris Causa tendrá el siguiente contenido específico:

a) Idazkari nagusiak irakurriko du ekitaldian doktore izendatuko dituztenei honoris causa doktoregoa emateko erabakia.

a) Lectura por el secretario o secretaria general del acuerdo por el que se concede el grado de doctorado honoris causa a quien o quienes vayan a ser investidos en la sesión.

b) Doktoregaia ekitaldiko aretora sartuko da, aitabitxiak edo amabitxiak lagunduta eta doktoreen segizioa aurretik duela. Koruak Agur jaunak eta andreak! (III. eranskina) interpretatuko du, amabitxia edo aitabitxia eta doktoregaia dagokien tokian kokatuta.

b) Entrada del doctorando o doctoranda en el salón en el que se realice el acto, conducido por su padrino o madrina y precedidos por la Comisión de Doctores y Doctoras. El Coro interpretará el Agur jaunak eta andreak! (anexo III) cuando el padrino o madrina y el doctorando se coloquen en el lugar que les corresponde.

c) Aitabitxi edo amabitxiaren laudatioa, UPV/EHUko honoris causa doktorearen goreneko gradua emateko erregua egingo duena amaieran.

c) Laudatio de la madrina o padrino, quien concluirá con el ruego de concesión del supremo grado de doctorado Honoris Causa por la UPV/EHU.

d) Doktoregaiaren zin egitea edo promesa egitea, latinez egingo dena.

d) Juramento o promesa del doctorando o doctoranda, que deberá ser en latín.

e) Errektoreak birretea eta domina jarriko ditu.

e) Entrega por el rector o rectora del título de doctor honoris causa.

f) Errektoreak birretea eta doktorego domina jarriko dizkio.

f) Investidura por el rector o rectora con el Birrete y el Anillo doctoral.

g) Aitabitxiak edo amabitxiak graduaren bestelako atributuak emango dizkio, I.3 eranskinean jaso bezala.

g) Entrega por el padrino o madrina de los otros atributos del grado según el anexo I.3.

h) Anaiarteko besarkada eta irakasleen klaustroaren harrera, errektoreak eta aitabitxiak edo amabitxiak ordezkatuta.

h) Abrazo de fraternidad y acogida en el Claustro de profesoras y profesores, representado en las personas del rector o rectora y la madrina o padrino.

i) Ohorezko aurreskua.

i) Aurresku de honor.

j) Doktore berriaren replicatioa edo eskerrona.

j) Replicatio, o agradecimiento del nuevo doctor o doctora.

k) Errektorearen hitzaldia.

k) Discurso del rector o rectora.

2.– Idazkaritza nagusiak aitabitxi edo amabitxiaren laudatioa eta honoris causa doktorearen replicatioa gordeko ditu, idatziz aurkeztu beharko direnak ekitaldia izan baino lehen, eta behar bezalako zabalkundea izango dutenak.

2.– La Secretaría General conservará la Laudatio del padrino o madrina y la Replicatio del o la doctora «honoris causa», las cuales habrán de ser entregadas por escrito con anterioridad a la celebración de la investidura y a las que se dará una publicidad adecuada.

3.– Honoris causa doktore berriek zuhaitz bat landatuko dute, ahal delarik, ekitaldia egin duen UPV/EHUko campusean.

3.– Los nuevos doctores y doctoras Honoris Causa plantarán un árbol en el Campus de la UPV/EHU en que se celebre el acto.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
URREZKO DOMINA JARTZEAZ
DE LA IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA DE ORO

16. artikulua.– Noiz eta non egin.

Artículo 16.– Celebración.

Urrezko dominak ekitaldi solemnean jarriko dira.

La imposición de las Medallas de Oro tendrá lugar en Acto Solemne.

17. artikulua.– Urrezko domina jartzeko ekitaldi solemnearen berariazko edukia.

Artículo 17.– Contenido específico del Acto Solemne de imposición de la Medalla de Oro.

Ekitaldian honako hauek sartuko dira:

El contenido específico del acto incluirá:

a) Idazkari nagusiak domina emateko akta irakurriko du.

a) Lectura por el secretario o secretaria general del acta de concesión de la Medalla.

b) Errektoreak urrezko domina jarriko du.

b) Imposición de la Medalla de Oro por el rector o rectora.

c) Ohorezko aurreskua.

c) Aurresku de honor.

d) Domina jasotzailearen onarpen hitzaldia.

d) Discurso de aceptación de quien lo reciba.

e) Errektorearen hitzaldia.

e) Discurso del rector o rectora.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
UNIBERTSITATEAREN BESTELAKO EKITALDI SOLEMNEEZ
DE OTROS ACTOS SOLEMNES UNIVERSITARIOS

18. artikulua.– Ekitaldi motak.

Artículo 18.– Clases de Actos.

1.– Campusek, ikastegiek, unibertsitateko sailek eta unibertsitateko ikerkuntza institutuek ekitaldi solemneak antolatu ahal izango dute sona handiko akademi gertaerengatik.

1.– Los Campus, los centros docentes, los departamentos universitarios y los institutos universitarios de investigación podrán celebrar, dentro de su ámbito de competencias, sesiones solemnes con motivo de acontecimientos académicos señalados.

2.– Zuzendaritza Kontseiluak bestela espreski erabaki ezean, campus, ikastegi, unibertsitateko sail, unibertsitateko ikerketa institutu eta unibertsitateko gainerako egituren ekitaldi nagusiek ezin dute izan arautegi honetako 1.1 artikuluan zehazten diren unibertsitate osoaren ekitaldi solemneen helburu berbera.

2.– Salvo acuerdo expreso del Equipo de Gobierno, formalizado por resolución de la secretaria o el secretario general, los Actos solemnes universitarios de los Campus, los centros docentes, los departamentos universitarios y los institutos universitarios de investigación y demás estructuras universitarias no podrán coincidir en su objeto con los Actos solemnes de la universidad definidos por el artículo 1.1 del presente Reglamento.

3.– Ahal den neurrian, campus, ikastegi, unibertsitateko sail eta unibertsitateko ikerkuntza institutuek antolatutako ekitaldi solemneen egiturak 11. artikuluak dioena beteko du, bai eta titulu honetako lehenengo bi kapituluen edukia ere.

3.– En la medida de lo posible, la estructura de los Actos solemnes universitarios organizados por los Campus, centros docentes, los departamentos universitarios y los institutos universitarios de investigación respetará lo dispuesto por el artículo 11, así como el contenido de los dos primeros capítulos del presente Título.

19. artikulua.– Doktore berriak izendatzeko ekitaldia noiz eta non egin.

Artículo 19.– Celebración del acto de investidura de nuevos doctores y nuevas doctoras.

Unibertsitateko doktoreak izendatzeko akademi ekitaldi solemnea, gradu hori aurreko ikasturtean lortu dutenen kasuan, urtero antolatuko da zuzendaritza ekipoak, UPV/EHUren Master eta Doktorego eskolako zuzendaritzak proposatuta, zehaztuko duen egunean, UPV/EHUren instalazioetan izan dadin ahaleginduta. Ekitaldi horretan bertan emango dira ere doktoregoko sari bereziak.

El Acto académico solemne de investidura de nuevos doctores y doctoras de la universidad, que hayan alcanzado este grado en el curso académico anterior, se celebrará con periodicidad anual en la fecha que determine el Equipo de Gobierno, a propuesta de la Dirección de la Escuela de Máster y Doctorado de la UPV/EHU, preferentemente en dependencias de la UPV/EHU. En el mismo acto, se procederá a entregar los premios extraordinarios de doctorado.

20. artikulua.– Doktore berriak izendatzeko ekitaldiaren berariazko edukia.

Artículo 20.– Contenido específico del acto de investidura de nuevos doctores y nuevas doctoras.

1.– Doktoreak izendatzeko ekitaldian honakoak sartuko dira:

1.– El Acto de investidura de nuevos doctores y doctoras incluirá, de manera específica:

a) UPV/EHUren Master eta Doktorego Eskolako idazkariak izendapen akta irakurriko du.

a) La lectura, por la secretaria o secretario de la Escuela de Máster y Doctorado de la UPV/EHU del acta de investidura.

b) UPV/EHUko doktoregoari buruzko txostena, UPV/EHUren Master eta Doktorego Eskolako zuzendariaren eskutik.

b) Informe sobre el Doctorado en la UPV/EHU, por parte de la Directora o Director de la Escuela de Máster y Doctorado de la UPV/EHU.

c) Hala dagokionean, idazkari nagusiak doktoregoko ezohiko sariak emateko akta irakurriko du.

c) La lectura, en su caso, del acta de concesión de los Premios Extraordinarios de Doctorado por el secretario o secretaría general.

d) Emakume eta gizonen arteko txandakatzea errespetatuz izendatutako promozioaren aitabitxi edo amabitxiaren ikasgai magistrala.

d) Lección magistral del padrino o madrina de la promoción garantizando la alternancia de mujeres y hombres.

e) Birreteen jartzea eta zin egitea edo promesa egitea.

e) La imposición del Birrete y la toma de juramento o promesa.

f) Ohorezko aurreskua.

f) Aurresku de honor.

g) Errektorearen hitzaldia.

g) El discurso del rector o rectora.

2.– Ekitaldira joango direla egiaztatu duten doktoreek ordena alfabetikoaren arabera jasoko dute birretea, zein bere jakintza arloaren barruan eta, titulazioei dagokienean, bigarren xedapen gehigarrian ezarritako ordenari jarraiki. Aitabitxi eta amabitxi gisa arituko dira Graduondoko Batzordeak bere kideen artean izendatutako doktoreak, emakume eta gizonen arteko txandakatzea aintzat hartuta. Konpromisoaren formula irakurriko dute eta harrera egingo diete doktore berriei klaustroaren baitan, ekitaldirako protokoloak ezarri bezala.

2.– La imposición del Birrete a los nuevos doctores y doctoras que hayan confirmado su asistencia a la ceremonia será por orden alfabético, dentro de cada rama del conocimiento y siguiendo para las titulaciones el orden establecido en la Disposición adicional segunda. Actuarán como madrinas y padrinos las y los doctores integrantes designados por la Comisión de Postgrado de entre sus miembros, teniendo en cuenta la alternancia de mujeres y hombres, quienes leerán la fórmula de compromiso y darán asiento en el Claustro a los nuevos doctores y doctoras, según se establezca en el Protocolo del Acto.

3.– Doktoreek jantziko duten arropa beren izendapen ekitaldian I.1 eranskinean araututakoa izango da. Birrete, topagaina eta eskumuturreko parpailak zein bere doktorego programari dagokion jakintza arloaren kolorekoak izango dira.

3.– El traje que vestirán las doctoras y doctores en su acto de investidura será el regulado en el anexo I.1. El color del birrete, la muceta y las puñetas será el de la rama de conocimiento en la que se enmarque el programa de doctorado que ha cursado.

Doktorego programan jakintza arlo batek baino gehiagok hartzen badute parte, kolorea arlo nagusiarena izango da.

Si en el programa de doctorado intervienen varias ramas del conocimiento, el color será el de la rama principal.

21. artikulua.– Unibertsitate gradua emateko ekitaldia.

Artículo 21.– Acto de Graduación Universitaria.

1.– Ikastegiek unibertsitate gradua emateko ekitaldiak antola ditzakete, unibertsitateko ekitaldi solemnetzat joko direnak.

1.– Los centros podrán organizar Actos de Graduación Universitaria, que tendrán la consideración de Actos solemnes universitarios.

2.– Unibertsitate gradua emateko ekitaldian, titulua aurreko ikasturtean lortu duten ikasleek hartuko dute parte.

2.– En el Acto de Graduación Universitaria participará el alumnado que haya obtenido la correspondiente Titulación en el curso anterior.

3.– Errektorea izango da unibertsitatean egingo diren graduazio ekitaldi guztien buru. Bera ezin joan baliteke, gobernu taldeko beste kide bat joango da, ahal dela, campuseko errektoreordea. Baldin eta errektorea edo campuseko errektoreordea, edo horiek ordezkatzen dituen zuzendaritza taldeko kiderik ezean, unibertsitate gradua emateko ekitaldiko buru ekitaldia antolatu duen ikastegiko dekanoa edo zuzendaria izango da.

3.– El rector o rectora presidirá todas las ceremonias de graduación que se celebren en la universidad. En caso de no poder asistir, acudirá una o un miembro del equipo de gobierno, preferentemente la Vicerrectora o Vicerrector del Campus. En ausencia del rector o rectora o del Vicerrector o Vicerrectora del Campus, o miembro del equipo de gobierno que les represente, el Acto de Graduación Universitaria será presidido por el decano, decana, Directora o Director del centro organizador del acto.

Errektorea edo berori ordezka dezakeen kidea ekitaldiaren buru izango da eta, horregatik, ekitaldia itxiko du bere hitzaldiaz. Nahiz errektorea edo bere ordez arituko den ekipoko kidea ekitaldiko buru izan, dekano edo zuzendariari egokituko zaio ekitaldiari hasiera ematea eta hitz egiteko txanda eman eta errektorearen edo bere ordez arituko den ekipoko kidearen eskuineko postu bakoitian jarriko da.

El rector o rectora, o miembro de su equipo en quien delegue, presidirá la ceremonia por lo que le corresponde cerrar el acto con un discurso. Aunque el rector o rectora, o miembro de su equipo en quien delegue, presida el acto corresponderá al Decano/Decana o Director/Directora abrir la sesión y dar el turno de palabra y ocupará en presidencia impar la derecha del rector o miembro del equipo de Gobierno en quien delegue.

4.– Dekanotzak edo ikastegiko zuzendaritzak ezarriko du unibertsitate gradua emateko ekitaldiaren berariazko protokoloa, betiere ekitaldiko buru izango den akademi agintariarekin koordinatuta.

4.– El protocolo específico del Acto de Graduación Universitaria se fijará por el decanato o la dirección del centro, en coordinación con la autoridad académica que vaya a presidir el acto.

5.– Artikulu honek xedatutakoa UPV/EHUko master eta berezko tituluei dagozkien diplomak emateko ekitaldiei aplika dakieke, ekitaldiok titulu horiek irakasteko ardura duten unibertsitate egiturek antolatu dituztenean.

5.– Lo dispuesto en el presente artículo será también aplicable a los actos de entrega de diplomas correspondientes a másteres o títulos propios de la UPV/EHU organizados por parte de las estructuras universitarias responsables de la impartición de los mismos.

6.– UPV/EHUren unibertsitate graduaziorako ekitaldiek protokolo amankomuna izango dute, idazkaritza nagusiak ezarritakoa, nahiz ikastegiek zenbait ekarpen egin dezaketen.

6.– Los actos de graduación universitaria de la UPV/EHU tendrá un protocolo común establecido por la Secretaría General, sin menos cabo de que los centros puedan hacer algunas incorporaciones.

22. artikulua.– Unibertsitateko egitura ezberdinen arteko koordinazioa.

Artículo 22.– Coordinación entre las diversas estructuras universitarias.

1.– Ikasturte hasieran, idazkaritza nagusiak UPV/EHUn eginen diren unibertsitate graduaziorako ekitaldi akademikoen plangintza bateratua egingo du, ikasturtean egingo diren ekitaldi akademikoen egutegia osatu eta protokolo amankomuna ezarriko du unibertsitate graduaziorako ekitaldietarako, errektorearen kabinetearekin koordinatuta.

1.– Al inicio de cada curso, desde la Secretaría General se realizará una planificación conjunta de los actos académicos de graduación universitaria que se realizan en la UPV/EHU, elaborará el calendario de actos académicos que se celebrarán en el curso y establecerá el protocolo común para los actos de graduación universitaria, en coordinación con el Gabinete del Rector.

2.– Ekitaldi horien berri hedabideetan emango da UPV/EHUko komunikazio bulegoarekin koordinatuta.

2.– La difusión social de estos actos se realizará en coordinación con la Oficina de Comunicación de la UPV/EHU.

II. TITULUA
TÍTULO II
SARIAK ETA OHOREAK EMATEKO PROZEDURAZ
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE DISTINCIONES Y HONORES
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
HONORIS CAUSA DOKTOREEZ
DEL DOCTORADO HONORIS CAUSA

23. artikulua.– Ekimena.

Artículo 23.– Iniciativa.

1.– UPV/EHUko errektorego, ikastegi, sail eta unibertsitateko ikerkuntza institutuek egin dezakete honoris causa doktoreak izendatzeko proposamena.

1.– Las iniciativas para la concesión de doctorados Honoris Causa podrán proceder del Equipo de Gobierno, de los centros docentes, los departamentos universitarios y los institutos universitarios de investigación de la UPV/EHU.

2.– Proposamenak onartuko badira, kasuan kasuko organoko kide guztien gehiengo absolutua lortu beharko da, hau da, gobernu taldearen, ikastegiko batzarraren edo doktorego eskoletako zuzendaritza batzordearen, saileko edo ikerkuntzarako unibertsitate institutuaren gehiengo absolutua. Botazioa sekretua izango da beti.

2.– Las propuestas, para su aprobación, necesitarán obtener la mayoría absoluta de los miembros totales del respectivo órgano, esto es, el Equipo de Gobierno, la junta de centro o el comité de dirección de las escuelas de doctorado, el consejo de departamento o instituto universitario de investigación. La votación será siempre secreta.

3.– Onartutako proposamenak UPV/EHUko idazkaritza nagusira igorriko dira, urtean urteko urtarrilaren 1etik apirilaren 30era bitartean. Proposamena sail batek edo unibertsitateko ikerketa institutu batek egina denean, ikastegiko batzar baten sostengua lortu beharko du.

3.– Las propuestas aprobadas serán remitidas a la Secretaría General de la UPV/EHU entre el 1 de enero y el 30 de abril de cada año. Cuando la respectiva propuesta sea de un departamento o de un instituto universitario de investigación deberá contar con el respaldo de una junta de centro.

4.– Ikastegiek, sailek eta unibertsitateko ikerketa institutuek proposamen bat besterik ezin izango dute egin akademi ikasturte bakoitzean. Salbuespenezko kasuetan izan ezik, behin proposamena onartuta, proposatu duen ikastegiak, sailak edo unibertsitateko ikerketa institutuak ezin izango du beste proposamen bat egin hiru ikasturte igaro arte.

4.– Los centros, departamentos e institutos universitarios de investigación no podrán realizar más de una propuesta por año académico. Salvo casos excepcionales, aceptada la propuesta, el centro, departamento o instituto proponente no podrá realizar una nueva hasta transcurridos tres cursos académicos.

5.– UPV/EHUren unibertsitate komunitateko kideek ezin izango dute inola ere jaso honoris causa doktorearen izendapenik UPV/EHUren aldetik.

5.– En ningún caso podrán recibir la investidura de doctorado Honoris Causa por la UPV/EHU quienes formen parte de su comunidad universitaria.

24. artikulua.– Proposamenaren edukia.

Artículo 24.– Contenido de la propuesta.

Proposamenak argi eta garbi jasoko du zein diren izendapena justifikatzen duten bikaintasunaren zioak eta zein UPV/EHUri edo euskal gizarteari egin zaion ekarpen garrantzitsua. Proposamenarekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dira:

La propuesta deberá expresar con claridad los motivos de excelencia y la contribución de especial relevancia a la UPV/EHU o a la sociedad vasca que la justifiquen, e irá acompañada por la siguiente documentación:

a) Hautagaiaren curriculum vitae luzea, ibilbide akademiko, profesional, kultural edo soziala, bere zientzi ikerlanak edo produkzio artistikoa bertan zehaztuta.

a) Curriculum vitae extenso del candidato o candidata, en el que se detalle su trayectoria académica, profesional, cultural o social, su investigación científica o su producción artística.

b) Aurreko artikuluan adierazitakoen egiaztagiriak.

b) Certificaciones de los acuerdos referidos en el artículo anterior.

c) UPV/EHUri edo euskal gizarteari egindako ekarpen bereziaren justifikazioa.

c) Justificación de la contribución de especial relevancia a la UPV/EHU o a la sociedad vasca.

d) Hautagai izateko berme gisa balia litekeen eta gobernu kontseiluaren erabakia erraztuko luketen beste edozein agiri.

d) Cuantos otros documentos sirvan para avalar la candidatura y permitan la adecuada toma de decisión por el Consejo de Gobierno.

25. artikulua.– Tramitazioa.

Artículo 25.– Tramitación.

1.– UPV/EHUko gobernu taldeak, hautagaitzak aztertuta, akademi ikasturte horretan aurkeztutakoen proposamen lehenetsia osatuko du eta berori igorriko, dokumentazio guztiarekin batera, UPV/EHUko idazkaritza nagusiari, formaliza dezan. Proposamena osatzerakoan, zaindu egingo da emakume eta gizonen presentzia orekatua, bosna urteren aldietan.

1.– El Equipo de Gobierno de la UPV/EHU, revisadas las candidaturas, formulará una propuesta priorizada de las presentadas en ese curso académico y dará traslado de la misma, junto con toda la documentación, a la Secretaría General de la UPV/EHU para su formalización. A la hora de elaborar la propuesta se velará por la presencia equilibrada, en periodos de cinco años, de mujeres y hombres.

2.– Gobernu kontseiluak erabakiko du, ikasturte bakoitzaren hasieran, UPV/EHUko idazkaritza nagusiak aurkeztutako proposamenaz. Horretarako, isilpean bozkatuko da. Aurrera ateratzeko, kontseilu kideen gehiengo absolutua beharko da eta, bestalde, proposamenaren kontrakoak ezin dira izan emandako botoen laurdena baino gehiago.

2.– El Consejo de Gobierno, a comienzo de cada curso académico, decidirá sobre la propuesta elevada por la Secretaría General de la UPV/EHU, mediante votación secreta, que habrá de contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus componentes y sin que los votos contrarios a la concesión puedan superar a 1/4 de los emitidos.

3.– Salbuespenezko kasuak albo batera utzirik, ikasturte bakoitzean, gehienez, bi honoris causa doktore izendatuko dira. Salbuespenezko kasutzat joko da, UPV/EHUko campus ezberdinetatik behar adinako laguntzaz bultzatutako proposamenak izatea eta, kasu horretan, hiru izenda litezke, baldin eta denak campus berekoak ez badira.

3.– Dejando a salvo supuestos excepcionales, en cada curso académico se concederá un máximo de dos doctorados Honoris Causa. Se considerará un supuesto excepcional el hecho de que existan propuestas suficientemente respaldadas procedentes de diferentes Campus de la UPV/EHU, en cuyo caso podrán concederse hasta tres, siempre que todas ellas no pertenezcan al mismo Campus.

4.– Gobernu Kontseiluari dagokio aitabitxia edo amabitxia izendatzea, betiere saileko kontseiluak, institutuak, ikastegi batzarrak edo gobernu taldeak proposatuta.

4.– La designación del padrino o madrina corresponderá al Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo de Departamento o Instituto, Junta de centro o Equipo de Gobierno.

Presentzia orekatua sustatuko da amabitxi eta aitabitxien artean.

Se impulsará una presencia equilibrada de madrinas y padrinos.

26. artikulua.– Erregistro liburua.

Artículo 26.– Libro registro.

Unibertsitateak izendatutako honoris causa doktoreen erregistro liburua egingo da, Idazkaritza Nagusiaren esku geldituko dena. Liburu horretan jasoko dira izendatzeko eginbidea eta honoris causa doktorea izendatzeko akta.

Se llevará un libro registro de los doctorados Honoris Causa concedidos por la universidad, que quedará bajo la custodia de la Secretaría General. En este libro constará una diligencia de nombramiento y el acta de investidura con la firma del nuevo doctor o doctora Honoris Causa.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
UNIBERTSITATEAREN URREZKO DOMINAZ
DE LA MEDALLA DE ORO DE LA UNIVERSIDAD

27. artikulua.– Ezaugarriak.

Artículo 27.– Características.

1.– UPV/EHUren urrezko domina da erakunde honek pertsona fisiko edo juridiko, pribatu eta publikoei egindako aitorpenaren adierazpide, akademi jarduera edo emandako zerbitzuengatik hura jasotzeko merezimenduak dituztelarik.

1.– La Medalla de Oro la UPV/EHU es expresión del reconocimiento de la Institución a las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas que por su actividad académica o por los servicios prestados se hagan merecedoras de ella.

2.– UPV/EHUren urrezko domina hil ondoren ere eman daiteke.

2.– La Medalla de Oro de la UPV/EHU podrá otorgarse a título póstumo.

3.– UPV/EHUren urrezko domina emango zaie erakunde honen ospea sustatzen berebiziko lana egin dutenei, zientzien, letren eta arteen arloan duten bikaintasunarengatik, edo, nahiz eta UPV/EHUkoak ez izan, hari zerbitzu aparta eskaini diotelako.

3.– La Medalla de Oro de la UPV/EHU se concederá a quienes hayan contribuido especialmente a su prestigio por su reconocida excelencia en el cultivo de las ciencias, de las letras o de las artes, o a aquellas otras personas que hayan prestado servicios extraordinarios a la UPV/EHU.

4.– Urrezko dominaren ezaugarriak 1.4 eranskinean jasotakoak dira.

4.– Las características de la Medalla de Oro serán las recogidas en el anexo I.4.

28. artikulua.– Urrezko domina emateko prozedura.

Artículo 28.– Procedimiento de concesión de la Medalla de Oro.

1.– Urrezko domina emateko prozedurari ekingo zaio gobernu taldeak, gobernu kontseiluko edo campuseko batzar bateko kideen heren batek proposatuta.

1.– El procedimiento de concesión de la Medalla de Oro se iniciará a propuesta del Equipo de Gobierno, de un tercio de los miembros del Consejo de Gobierno o de una Junta de Campus.

Proposamena osatzerakoan, zaindu egingo da emakume eta gizonen presentzia orekatua, bosna urteren aldietan.

A la hora de elaborar la propuesta se velará por la presencia equilibrada, en periodos de cinco años, de mujeres y hombres.

2.– Proposamenak domina zer baldintzatan ematen den jasoko du, eta proposatutako pertsonak edo entitateak bere baitan biltzen duen merezimendu edo baldintza zerrenda atxikiko zaio.

2.– La propuesta incluirá, en todo caso, las condiciones de otorgamiento de la Medalla, acompañando la relación de méritos o circunstancias que concurran en la persona o entidad propuesta.

3.– Idazkari nagusiak aztertuko ditu proposamenak betetzen dituen baldintza formal guztiak, eta Gobernu Kontseiluari igorriko dio.

3.– La Secretaría General analizará que la propuesta cumple con los requisitos formales y la elevará al Consejo de Gobierno.

4.– Gobernu kontseiluari dagokio isilpean bozkatuko den proposamena behin betiko onartzea, kontseilu kideen gehiengo absolutuaz eta, bestalde, proposamenaren kontrakoak ezin dira izan emandako botoen laurdena baino gehiago.

4.– Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación definitiva mediante votación secreta, que habrá de contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus componentes y sin que los votos contrarios a la concesión puedan superar a 1/4 de los emitidos.

29. artikulua.– Erregistro liburua.

Artículo 29.– Libro Registro.

Unibertsitateak emandako dominen erregistro liburua egingo da, Idazkaritza Nagusiaren esku geldituko dena.

Se llevará un libro registro de las Medallas concedidas por la universidad, que quedará bajo la custodia de la Secretaría General.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
UNIBERTSITATEAREN BESTELAKO AINTZATESPENEZ
DE OTROS RECONOCIMIENTOS UNIVERSITARIOS

30. artikulua.– Lehengo errektoreak.

Artículo 30.– Antiguos rectores y rectoras.

UPV/EHUko errektorearen karguan aritutakoek, zein bere merezimenduen araberako bestelako neurriak berean utzita:

Quienes hayan desempeñado el cargo de rector o rectora de la UPV/EHU, sin perjuicio de otras medidas que pudieran tomarse en atención a sus méritos:

– Errektorearen tratamendua mantenduko du.

– Conservarán el tratamiento de Rector Magnífico o Rectora Magnífica.

– Lehentasunezko tokia izango dute ekitaldi solemneetan arautegi honen 6. artikuluan ezarri bezala. Hauen arteko ordenazioan lehentasuna izango du karguan antzinatasun handiagoa duenak.

– Ocuparán el lugar preferente en los actos solemnes según se establece en el artículo 6 del presente reglamento. En la ordenación tendrá prioridad el rector con mayor antigüedad en el ejercicio de su cargo.

– Hala nahi badute, unibertsitatearen erretratu ofizialen galerian egongo dira.

– Integrarán la galería de retratos oficiales de la universidad si así lo desean.

– Unibertsitateko errektoreak aginduko ahal dizkie ordezkaritza, protokolo eta gestioko eginkizunak unibertsitaterako interes biziko gaietan, unean une egoki iritziko balu eta gobernu kontseilua jakinaren gainean jarrita.

– El rector o rectora de la universidad les podrá encargar las tareas de representación, protocolo y gestión de asuntos de alto interés para la universidad que, en cada momento, encuentre adecuados y de las cuales informará al Consejo de Gobierno.

31. artikulua.– Bestelako aintzatespenak.

Artículo 31.– Otros reconocimientos.

1.– Errektoreak ezarri ahal izango ditu aintzatespen edo esker oneko bestelako ekitaldiak, izandako jardun akademikoarengatik, ikerkuntzarengatik edo emandako zerbitzuengatik, era honetako merezimenduak lituzketen pertsona zein pertsona multzoei eskaintzeko.

1.– El rector o la rectora podrá establecer otros actos de reconocimiento o agradecimiento a personas o grupos de personas que, por su actividad académica, investigadora o por los servicios prestados, se hagan merecedores de tales reconocimientos.

2.– Ikastegiek, unibertsitateko sailek eta unibertsitateko ikerketa institutuek edo unibertsitatearen bestelako egitura eta zerbitzuek ere era honetako aintzatespen edo esker oneko ekitaldiak egingo ahal dituzte, halakorik merezi duten pertsona edo pertsona multzoei eskaintzeko.

2.– Los centros, los departamentos universitarios y los institutos universitarios de investigación u otras estructuras y servicios de la universidad podrán asimismo realizar actos de reconocimiento o agradecimiento a las personas o grupos de personas que así lo consideren.

3.– Ekitaldia hauek ez dira ekitaldi solemne izango eta organo antolatzaileak zehaztuko lituzkeen une eta moduan, bizitza akademikoaren ohiko funtzionamendua ahalik eta gutxien asaldatuz beti ere.

3.– Estos actos no tendrán la consideración de actos solemnes y se realizarán en el momento y forma que determine el órgano que lo concede sin que altere el normal funcionamiento de la vida académica en la medida de lo posible.

III. TITULUA
TÍTULO III
UPV/EHUK EMANDAKO SARIA EDO OHOREA GALTZEAZ
DE LA PÉRDIDA DE LA DISTINCIÓN U HONOR CONCEDIDO POR LA UPV/EHU

32. artikulua.– UPV/EHUk emandako saria eta ohoreen baliogabetzea.

Artículo 32.– Revocación de las distinciones y honores concedidos por la UPV/EHU.

1.– UPV/EHUk emandako sariak eta ohoreak baliogabetu egingo dira, kondena epaitzaren bidez saridunari bere ohoreak eta kondekorazioak kentzen zaizkionean, eta, halaber, saritutako pertsonak alegatutako merezimenduak ez dituela frogatzen denean edo UPV/EHU gutxietsi edo harekiko desleialkeriaz edo haren interesen aurka jokatu duenean.

1.– Las distinciones u honores concedidos por la UPV/EHU serán objeto de revocación cuando medie fallo condenatorio en que se prive a la persona galardonada de sus honores y condecoraciones, y asimismo cuando se pruebe que la persona distinguida carece de los méritos alegados o haya menospreciado a la UPV/EHU, mantenga una conducta desleal hacia ella o nociva para sus intereses.

2.– Aipatu egoera horietakoren bat gertatuz gero, eta gobernu taldeak eskatuta, isilpeko espediente bat izapidetuko da interesduna entzunda. Baliogabetzea egoki joz gero, idazkaritza nagusiak gobernu kontseiluari aurkeztuko dio proposamena, eta gehiengo absolutua beharko da onartua izateko.

2.– En caso de concurrencia de algunas de las circunstancias anteriores, a iniciativa del Equipo de Gobierno se instruirá un expediente de carácter reservado con audiencia de la persona interesada. Si procede la revocación, la secretaria o el secretario general elevará al Consejo de Gobierno la correspondiente propuesta que requerirá mayoría absoluta para su aprobación.

3.– Emandako ohorea eta duintasuna ordezkatzen duten atributuak itzuli beharko dizkio UPV/EHUri horiek izateko eskubidea galdu duenak.

3.– La persona desposeída estará obligada a devolver a la UPV/EHU los atributos representativos del honor o dignidad concedida.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Protokolo kontuetarako, akademi eta unibertsitate agintariek jaun edo andrearen tratamendua jasoko dute, karguaren izena ondoan doakielarik. Errektoreak ere jaun edo andrearen tratamendua jasoko du (errektore jauna edo errektore andrea).

A efectos protocolarios, las autoridades académicas y universitarias recibirán el tratamiento de señor o señora, seguido de la denominación del cargo. El rector o la rectora recibirá, además, el tratamiento académico de Rector Magnífico o Rectora Magnífica (Sr. Rector Mgfco. ó Sra. Rectora Mgfca., en abreviaturas).

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

1.– Unibertsitatearen tradiziozko erabilerak eta ohiturak eta indarrean den legeria kontuan hartuta, honako hauek dira titulazio ezberdinen berariazko koloreak:

1.– Conforme a los tradicionales usos y costumbres universitarias, la legislación en vigor y las recomendaciones de la CRUE, los colores propios de las diferentes titulaciones son los siguientes:

1) Medikuntza: Horia.

1) Medicina: Amarillo.

2) Politika eta Administrazio Zientzia, Soziologia, Ekonomia eta Enpresa Zientziak, Gizarte Lana eta Lan Harremanak: Laranja.

2) Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología, Económicas y Empresariales, Trabajo Social y Relaciones Laborales: Anaranjado.

3) Zientziak: Urdin turkia.

3) Biología, Biotecnología, Física, Geología, Química, Matemática: Azul Turquí.

4) Ingeniaritza eta Arkitektura: Tabakoa.

4) Ingeniería, Informática, Náutica y transporte marítimo, Marina, Arquitectura: Tabaco.

5) Arte Ederrak: Zuria.

5) Bellas Artes: Blanco.

6) Zuzenbidea: Gorria.

6) Derecho: Rojo.

7) Erizaintza eta Fisioterapia: Gris perla.

7) Enfermería, Fisioterapia: Gris Perla.

8) Hezkuntza zientziak, Filologia, Filosofia, Geografia, Historia, Giza Zientziak, Letrak, Irakasle ikasketak: Urdin argia.

8) Ciencias de la Educación, Filología, Filosofía, Geografía, Historia, Humanidades, Letras, Magisterio: Azul celeste.

9) Psikologia: Malba.

9) Psicología: Malva.

10) Informazio zientziak: Ilargi grisa.

10) Ciencias de la Información: Gris Luna.

11) Odontologia: Arrosa fuksia.

11) Odontología: Rosa fucsia.

12) Farmazia: Morea.

12) Farmacia: Morado.

13) Jarduera fisikoa eta kirola: Berde argia.

13) Actividad Física y del Deporte: Verde claro.

2.– Kolorea agertuko da graduatuei emandako beketan, irakasle doktoreen jantzi akademikoak eta honoris causa doktoreen jantzi akademikoan, izendapen ekitaldi guztietan.

2.– El color figurará en las becas que se imponen a las personas graduadas, en el traje académico del profesorado doctor y en el traje académico de los doctores y doctoras honoris causa para su investidura.

3.– Jakintza arloak erreferentziazkoak izango dira ekitaldi akademikoen sinboloetan egiterakoan. Honako hau da jakintza arlo bakoitzaren kolorea:

3.– Las ramas del conocimiento serán la referencia para atribuir color a los símbolos del ceremonial académico. El color de cada una de las ramas será el siguiente:

Artea eta Giza Zientziak: urdin argia.

Arte y Humanidades: azul celeste.

Zientziak: urdin turkia.

Ciencias: azul turquí.

Osasunaren Zientziak: gris perla.

Ciencias de la Salud: gris perla.

Gizarte eta Lege Zientziak: laranja.

Ciencias Sociales y Jurídicas: naranja.

Ingeniaritza eta Arkitektura: tabakoa.

Ingeniería y Arquitectura: tabaco.

Kolore hauek, berariazko kolorerik izan ezean, erreferentziazkoak izango dira graduatutako ikasleei eta masterreko titulua jasoko duten ikasleei emandako beketarako.

Estos colores serán referencia para las becas que se impongan al alumnado graduado, si no tuvieran uno propio, y al alumnado que obtenga el título de máster.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Doktoreen segizioa, bigarren xedapen gehigarrian titulazioen koloreen arloan ezarritako ordenari jarraiki osatuko da.

El cortejo de doctoras y doctores se formará siguiendo el orden establecido en la disposición adicional segunda para los colores de las titulaciones.

Akademi agintarien jarraigoa hurrenkera honen arabera joango da:

La Comitiva de autoridades académicas se ordenará de la siguiente manera:

– Gobernu taldeko kideak.

– Miembros del Equipo de Gobierno.

– Idazkari nagusia.

– Secretario o secretaria general.

– Lehengo errektoreak.

– Antiguos rectores o rectoras.

– Beste unibertsitateetako errektoreak.

– Rectoras o rectores de otras universidades.

– Errektorea.

– Rector o rectora.

Agintari ez-akademikoak jarraigoan tartekatuko dira, protokolo mailaren arabera.

Las autoridades no académicas se intercalarán en la comitiva según su rango protocolario.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Unibertsitate ekitaldiak:

Actos universitarios:

1.– Unibertsitate ekitaldiak dira, akademi ekitaldi solemneak izan barik, unibertsitatearen irakaskuntza eta ikerkuntza jarduerarekin erlazionatutako ekitaldiak dira, unibertsitate egoitza batean eginik. Ekitaldi hauen barruan lirateke kongresuak, mintegiak, jardunaldiak, udako ikastaroak...

1.– Son actos universitarios aquellos que no siendo actos académicos solemnes, tienen relación con la actividad docente e investigadora de la universidad y se celebran en sede universitaria. Dentro de estos actos estaría: congresos, seminarios, jornadas, cursos de verano...

2.– Ekitaldiotan errektoreari dagokio buru izatea edo, lehenengo tituluko 4. artikuluan ezarritakoaren arabera, bere ordez ari litekeenari.

2.– En estos actos la Presidencia corresponderá al rector o rectora o persona en quien delegue según lo dispuesto en el Título Primero, artículo 4.

XEDAPEN INDARGABETZAILE
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabeturik geratzen da Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen ekitaldi nagusi, ohore eta protokoloetarako arautegia, 2006.eko uztailaren 3ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuta, bai eta arautegi honen aurka lihoakeen beste edozein arau ere.

Queda derogado el Reglamento de Actos Solemnes, Honores y Protocolo de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de 3 de julio de 2006, así como cualquier otra normativa que contradiga o se oponga a este Reglamento.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Habilitazioa.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Habilitación.

Baimendu egiten da errektorea edo idazkari nagusia, haien eskumenen esparruan, arautegi hau betearazi, garatu eta betetzeko behar adina ebazpen eman ditzaten.

Se autoriza al rector o rectora y al secretario o secretaria General, en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la ejecución, desarrollo y cumplimiento de este Reglamento.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Arautegi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común