Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

167. zk., 2015eko irailaren 3a, osteguna

N.º 167, jueves 3 de septiembre de 2015


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE
INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE
3751
3751

EBAZPENA, 2015eko abuztuaren 26koa, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariarena, Euskara eta Euskal Kulturako irakurle bat hautatzeko deialdia irekitzeko dena.

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2015, de la Directora del Instituto Vasco Etxepare, para la selección de un lector de Lengua y Cultura Vasca.

Etxepare Euskal Institutua (aurrerantzean EEI) Sortzeko eta Arautzeko 3/2007 Legearen 3.b) artikuluak ondoko helburua xedatzen du aipatutako Institutuarentzat: «Euskal Kultura bere hizkuntza ofizialetako edozeinetan eta zeinahi adierazpen, euskarri, bide eta adierazmoldetan kanpoan ezagutarazten eta hedatzen laguntzea, bereziki euskaraz sortutako kultur eskaintza sustatuz eta hedatuz».

La Ley 3/2007, de 20 de abril, de Creación y Regulación del Instituto Vasco Etxepare (en adelante IVE) dispone en su apartado 3.b) que dicho Instituto tiene como fin: «Contribuir a dar a conocer y difundir en el exterior la cultura vasca en cualquiera de sus lenguas oficiales, manifestaciones, soportes, medios y formas de expresión, promoviendo en especial la cultura creada en euskera».

Etxepare Euskal Institutuaren antolaketa- eta jarduera-araudia onartzen duen maiatzaren 13ko 88/2008 Dekretuaren 19. artikuluak xedatzen du Institutuaren helburuen artean dagoela munduan zeharreko unibertsitateetan eta beste zentro batzuetan euskararen presentzia, azterketa eta ikasketak sustatzea, batik bat unibertsitateetan irakurletzak ezartzea bultzatuz.

El artículo 19 del Decreto 88/2008, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Vasco Etxepare dispone como fin del mismo el de promover la presencia, el estudio y el aprendizaje del euskera en las universidades y otros centros, apoyando especialmente el establecimiento de lectorados en las universidades.

Oraingo irakurleak irakurletza ezustean utzi duenez, Etxepare Euskal Institutuak ebatzi du Helsinkiko unibertsitatean Euskara eta Euskal Kulturako irakurle bat hautatzeko lehiaketa publikoaren presazko deialdia egitea.

Debido a la baja inesperada del lector actual, el Instituto Vasco Etxepare estima oportuno proceder a la convocatoria urgente de un concurso público para la selección de un lector de Lengua y Cultura Vasca para la Universidad de Helsinki.

Hori dela eta,

En su virtud,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Deialdiaren helburua.

Artículo 1.– Objeto de la convocatoria.

Presazko deialdi honen helburua da euskara eta euskal kulturako irakurle bat hautatzea Helsinkiko Unibertsitatean aritzeko 2015-2016 ikasturtean.

El objeto de esta convocatoria urgente es la selección de un lector de Lengua y Cultura Vasca para desempeñar su labor en la Universidad de Helsinki para el curso académico 2015-2016.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

Etxepare Euskal Institutuak Helsinkiko Unibertsitatearekin 2014ko irailaren 1ean sinatutako hitzarmenaren arabera, irakurletzarentzat ikasturte bakoitzean Institutuak bideratutako guztizkoa bost mila eta seiehun eurokoa izango da (5.600).

Según el convenio que el Instituto Vasco Etxepare firmó con la Universidad de Helsinki el 1 de septiembre de 2014, la aportación del Instituto es de cinco mil seiscientos euros anuales (5.600).

Aurreko baliabide ekonomiko guztiak irakurletzak mantentzeko gastuak finantzatzeko erabiliko dira. Beraz, zenbateko hori ez da beti bat etorriko, zehatz-mehatz, irakurlearen soldatarekin.

La finalidad de todos los recursos económicos anteriores será la de contribuir a la financiación de los gastos de mantenimiento de los lectorados. Por lo tanto, dicha cantidad no siempre corresponderá exactamente al sueldo de los lectores.

3. artikulua.– Hautagaiek bete behar dituzten betekizunak.

Artículo 3.– Requisitos de las personas aspirantes.

Deialdi honetan parte hartu ahal izateko betekizun hauek bete beharko dira:

Son requisitos para poder acceder a la siguiente convocatoria:

● Graduko unibertsitate-titulua izatea, edo baliokidea.

● Estar en posesión de un título de grado universitario, o equivalente.

● C1 euskara-maila egiaztatzea.

● Acreditar el nivel C1 de euskera.

● C1 finlandiera-maila egiaztatzea.

● Acreditar el nivel C1 de finlandés.

4. artikulua.– Egonaldiaren baldintzak unibertsitatean.

Artículo 4.– Condiciones de la estancia en la Universidad de destino.

Hautatuak Finlandiako legediaren araberako kontratua sinatuko du eta kontratugilearen klausula zehatzak bete beharko ditu, bereziki kontratuak irauten duen bitartean aplikagarri zaion ordainsarien eta zergen erregimenari dagokionez.

La persona seleccionada será adscrita a la universidad de destino objeto de esta convocatoria, con la que suscribirá el contrato que determine la legislación vigente del país de destino y quedará sometida a las cláusulas específicas determinadas por la universidad contratante, en particular en cuanto al régimen de retribuciones y régimen tributario que le sea de aplicación durante la vigencia del contrato.

Euskara eta Euskal Kulturako irakurle izateak ez dakar inolako lan- edo administrazio-harremanik Etxepare Euskal Institutuarekin eta, ondorioz, Institutu honek ez du bere gain hartuko irakurleak tokian tokiko unibertsitatearekin duen kontratu-harremanetik edo bere ekintzetatik eratorritako erantzukizunik, bereziki bere funtzioak betetzean sor daitezkeen kalteengatik.

La condición de lector de Lengua y Cultura Vasca no implica ningún tipo de vinculación ni laboral ni administrativa con el Instituto Vasco Etxepare y, en consecuencia, este Instituto no asume ninguna responsabilidad derivada de la relación contractual del lector o de la lectora con la universidad de adscripción ni derivada de su actuación, especialmente por los daños y perjuicios que puedan sobrevenir durante el desarrollo de sus funciones.

Etxepare Euskal Institutuak bere gain hartuko ditu Helsinkiko Unibertsitaterako lehenengo joan-etorriaren gastuak, irakurleak irakurletza hasten duela bermatzeko.

El Instituto Vasco Etxepare se hará cargo de los gastos del primer viaje de ida y vuelta a la universidad de destino, para garantizar la incorporación efectiva del lector.

5. artikulua.– Irakurle izateak honako konpromisoak onartzea ekarriko du:

Artículo 5.– La aceptación de la condición de lector implica la aceptación de los siguientes compromisos:

– Onartze-agiria sinatzea.

– Firma del documento de aceptación.

– Helsinkiko unibertsitatean irakurletzarekin hasi unibertsitateak agindutako datan, eta irakurletzan aritu ikasturtea amaitu arte.

– Incorporarse a la universidad de destino para la fecha fijada por la universidad, y prestar servicios en ella hasta la finalización del curso.

– Irakurleak euskara-eskolak emango ditu, astean 4 eskola-ordu dagokion ordutegian, ikasturteko bi seihilekoetan.

– Dar clases de euskera de 4 horas semanales en el horario asignado, durante los dos semestres del año académico.

– Euskal hizkuntza eta kulturako ekintzak antolatuko ditu eta euskal hizkuntza eta kulturen inguruko jarduera osagarriak bultzatuko ditu.

– Organizar actividades culturales relacionadas con el idioma y la cultura vasca, e impulsar actividades complementarias.

– Etxepare Euskal Institutuari hitzarmenaren jarraipenerako beharrezko dituen agiriak helaraziko dizkio; batez ere eta urtero, Ikasturte Hasierako Fitxa eta Ikasturte Amaierako Txostena.

– Entregar al Instituto Vasco Etxepare los documentos necesarios para realizar el seguimiento del convenio; especialmente y de forma anual, la Ficha de Inicio del Curso y la Memoria de Final de Curso.

Goian aipatutako konpromisoak ez betetzeak irakurleak ez jarraitzea ekar dezake.

El incumplimiento de los compromisos arriba mencionados podrá dar lugar a la no continuidad del lector o de la lectora.

Irakurleak egindako irakasle-lana ziurtatzen duen egiaztagiri akademikoa jasotzeko eskubidea izango du. Egiaztagiri horretan hauek jasoko dira: emandako orduak, irakasgaiak, ikastaroak, etab.

El lector o la lectora tendrán derecho a recibir un certificado que garantice el trabajo docente llevado a cabo, en el que constarán las horas impartidas, las asignaturas, los cursos, etc.

6. artikulua.– Irakurletzei dagozkien zenbatekoak ordaintzea.

Artículo 6.– Pago de la dotación económica correspondiente a los lectorados.

Irakurletza mantentzeko zenbatekoen ordainketak Etxepare Euskal Institutuak unibertsitateari egingo dizkio.

El pago de las aportaciones económicas correspondientes para la financiación de los gastos derivados del mantenimiento del lector se tramitará por el Instituto Vasco Etxepare a la universidad.

Unibertsitateari dagokio Etxepare Euskal Institutuak egindako diru ekarpenak justifikatzea.

Corresponde a la universidad la justificación del destino de las aportaciones realizadas por el Instituto Vasco Etxepare.

7. artikulua.– Eskabideak aurkezteko lekua eta epea.

Artículo 7.– Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

7.1.– Eskabidea behar bezala beteta, dagokion dokumentazioarekin batera, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariari aurkeztu beharko zaio, Etxepare Euskal Institutuaren egoitzan (Prim Kalea 7, 20006 Donostia), goizeko 8:30etik 14:00etara, edo Eusko Jaurlaritzaren ZUZENEAN bulegoetan. 30/1992 Legean ezarritako edozein bidetatik ere aurkeztu ahal izango da eskaera (30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena).

7.1.– La solicitud debidamente cumplimentada junto con la documentación requerida deberá dirigirse a la dirección del Instituto Vasco Etxepare y entregarse directamente en la oficina del Instituto Vasco Etxepare (c/ Prim, 7, 20006 Donostia-San Sebastián), en horario de 8:30 a 14:00, o en las oficinas ZUZENEAN del Gobierno Vasco. Asimismo, podrá presentarse por cualquier medio dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7.2.– Eskabideak honako hauek izan beharko ditu:

7.2.– La solicitud deberá constar de:

– I. eranskina.

– Anexo I

– II. eranskina.

– Anexo II

– Pasaportearen, NANaren, edo AIZren fotokopia.

– Fotocopia del DNI, del NIE, o del pasaporte.

Unibertsitateak aukeratutako hautagaiak eskabidean jasotako meritu guztiak egiaztatu beharko dizkio agirien bidez Etxepare Euskal Institutuari, onartzea baino lehen.

El lector que finalmente sea elegido por la universidad deberá acreditar al Instituto Vasco Etxepare mediante documentos todos los méritos alegados en su solicitud, previo a la aceptación.

7.3.– Eskabideak aurkezteko hamar egun naturaleko epea egongo da, deialdi hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Eskabideak aurkezteko I. eta II. eranskinak Etxepare Euskal Institutuaren web orrian egongo dira eskuragarri word formatuan.

7.3.– El plazo de entrega de las solicitudes será de diez días naturales, a partir del día siguiente a su publicación en el BOPV. Los anexos I y II estarán disponibles en formato word en la página web del Instituto Vasco Etxepare.

7.4.– Hautagaiek eskabidean emandako informazio guztia fitxategi batean sartuko da. Fitxategi horren erabilera hautapen prozesura eta etorkizunean ager daitekeen irakurle beharrei erantzuteko sortuko den poltsa kudeatzera mugatuko da. Fitxategi honen erabilera eta funtzionamendua Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoaren, abenduaren 13koa, eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko 2/2004 Legearen, otsailaren 25ekoa, aurreikuspenekin bat etorriko da.

7.4.– Toda la información facilitada por los aspirantes en la solicitud será incluida en un fichero cuyo uso se limitará a la gestión de este proceso selectivo y a la gestión de la bolsa de trabajo que se va a crear para responder a las necesidades que puedan surgir en el futuro en la universidad. El uso y funcionamiento de este fichero se ajustará a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública y de creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

8. artikulua.– Hautapena.

Artículo 8.– Criterios de selección.

Hautagaien hurrenkera jarraian zehaztutako puntuazioen arabera egingo da. Guztira gehienez 25 puntu lortu ahal izango dira.

El orden de los candidatos se realizará únicamente según los puntos establecidos a continuación, sobre un total de 25 puntos.

1.– Hirugarren zikloko ikasketak. Gehienez ere 5 puntu:

1.– Estudios de tercer ciclo. Un máximo de 5 puntos.

● Euskararekin zuzenean loturiko doktoregoa egiten ari diren ikasleak: 5 puntu.

● Candidatos que estén realizando un doctorado directamente relacionado con el euskera: 5 puntos

2.– Euskararen ezagutza C1 mailatik gorago. Gehienez ere 5 puntu, ondoko irizpideen arabera:

2.– Conocimientos de euskera superiores al nivel C1. Un máximo de 5 puntos según los siguientes criterios:

● Euskal Ikasketetako gradua, filologia, edo baliokidea: 5 puntu.

● Grado de Estudios Vascos, Filologia Vasca, o equivalente: 5 puntos.

● Itzulpengintzako gradua, edo baliokidea, (A hizkuntza euskara baldin bada soilik): 5 puntu.

● Grado en Traducción, o equivalente, sólo si el Idioma A es el euskera: 5 puntos.

● Gainerako graduak, edo baliokideak, baldin eta 4. Hizkuntza Eskakizuna egiaztatuta badute: 5 puntu

● Resto de grados, o equivalente, si tienen acreditado el perfil 4 de la administración: 5 puntos.

3.– Beste hizkuntzak ezagutzea eta egiaztatuta izatea. Gehienez ere 5 puntu, hizkuntza bakoitzeko ondoko irizpideen arabera:

3.– Otros idiomas acreditados. Un máximo de 5 puntos según las siguientes puntuaciones:

● A2= 0.25 puntu.

● A2= 0.25 puntos.

● B1= 0.5 puntu.

● B1= 0.5 puntos.

● B2= 0.75 puntu.

● B2= 0.75 puntos.

● C1= puntu 1.

● C1= 1 punto.

● C2= puntu 2.

● C2= 2 puntos.

4.– Euskararen eta beste hizkuntza batzuen irakaskuntzan eskarmentua. Gehienez ere 5 puntu, ondoko irizpideen arabera:

4.– Experiencia docente en la enseñanza del euskera y de otros idiomas. Un máximo de 5 puntos según los siguientes criterios:

● Euskara irakatsi izana atzerriko unibertsitateetan: 2 puntu ikasturteko (lanaldi osoa).

● En la enseñanza del euskera en universidades extranjeras: 2 puntos por curso académico (a tiempo completo).

● Euskara irakatsi izana euskaltegi eta ikastetxeetan: puntu 1 ikasturteko (lanaldi osoa).

● En la enseñanza del euskera en euskaltegis y centros de enseñanza: 1 punto por curso académico (a tiempo completo).

● Hizkuntzak irakatsi izana unibertsitatean: 0,50 puntu ikasturteko (lanaldi osoa).

● En la enseñanza de idiomas en universidades: 0,50 puntos por curso académico (a tiempo completo).

● Hizkuntzak irakatsi izana bestelako ikastetxeetan: 0,25 puntu ikasturteko (lanaldi osoa).

● En la enseñanza de idiomas en otros centros de enseñanza: 0,25 puntos por curso académico (a tiempo completo).

5.– Bestelako prestakuntza. Gehienez ere 5 puntu, ondoko irizpideen arabera:

5.– Formación adicional. Un máximo de 5 puntos.

● Euskararen arloko doktoregoa: 4 puntu.

● Doctorado directamente relacionado con el euskera: 4 puntos.

● Bestelako doktoregoa: 1 puntu.

● Otro doctorado: 1 punto.

● Euskararen arloko masterra: 2 puntu.

● Master relacionado con el euskera: 2 puntos.

● Irakaskuntzarekin eta/edo hizkuntzekin loturiko masterra: 1 puntu.

● Máster relacionado con la enseñanza y/o con los idiomas: 1 punto.

● Bestelako masterra: 0.5 puntu.

● Otro máster: 0.5 puntos.

● Atzerriko Unibertsitateetan Euskara Irakasteko prestakuntza ikastaroa: 1 puntu.

● Curso para la Enseñanza del Euskera en las Universidades Extranjeras: 1 punto.

● IGI-CAP: 0.5 puntu.

● CAP: 0.5 puntos.

● Glotodidaktika ikastaroa: 0.5 puntu.

● Curso de Glotodidáctica: 0.5 puntos.

● Excellence in Basque Studies ikastaroa: 0.25 puntu.

● Curso Excellence in Basque Studies: 0.25 puntos.

9. artikulua.– Onartuen eta baztertuen zerrenda.

Artículo 9.– Lista de personas admitidas y excluidas.

Hautagaitzak aztertu ondoren, eta eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik gehienez bost egun balioduneko epean, Etxepare Euskal Institutuaren web-orrian argitaratuko da hautapen prozesuan parte hartzeko onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda, baztertzeko arrazoia berariaz azalduz. Baztertuek bi egun balioduneko epea izango dute erreklamazioa jartzeko.

Una vez comprobada la adecuación del perfil de los aspirantes a las condiciones establecidas, y dentro del plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde la fecha de finalización de presentación de solicitudes, se publicará en la página web del Instituto Vasco Etxepare la lista provisional de las personas admitidas a participar en el proceso de selección y de las personas que han quedado excluidas, con indicación expresa del motivo de la exclusión. Las personas excluidas dispondrán de un plazo de dos días hábiles para interponer reclamación.

Aipatutako epea igaro ondoren, Etxepare Euskal Institutuaren web-orrian argitaratuko da hautapen prozesuan parte hartzeko onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda, baztertzeko arrazoia berariaz azalduz.

Transcurrido el plazo indicado, se publicará en la página web del Instituto Vasco Etxepare la lista definitiva de las personas admitidas a participar en el proceso de selección y de las personas que han quedado excluidas, con indicación expresa del motivo de exclusión.

Etxepare Euskal Institutuak, behin betiko zerrendako hautagaien merituak aztertuta, hiru proposatuko dizkio unibertsitateari. Hiru horiek aztertuta, Unibertsitateak hautagai egokirik ez dagoela irizten badio, zerrendan hurrengo dauden hautagaien artean aukeratu ahal izango du irakurletzat nahi duena.

El Instituto Vasco Etxepare, una vez analizados los méritos alegados por los candidatos, propondrá tres candidatos a la universidad. Si tras estudiar las candidaturas la universidad considera que no hay ningún candidato idóneo, podrá elegir el candidato de entre los siguientes de la lista.

Deialdi honetan eskainitako plazak esleitu gabe gelditu ahal izango dira ondoko kasuetan:

Se podrán declarar desiertos los destinos ofertados en esta convocatoria en los supuestos siguientes:

● Eskabide bat ere aurkeztu ez bada.

● En caso de que no se haya presentado ninguna solicitud.

● Deialdian eskatzen diren baldintzak betetzen ez badituzte hautagaiek.

● En caso de que las personas aspirantes no reúnan los requisitos previstos en la convocatoria.

● Deialdi hau argitaratu ondoren, dagokion unibertsitateak Institutuaren eta bien arteko lankidetza hitzarmenetan ezarritako baldintzak aldatzen dituenean edo bestelako arrazoiengatik hitzarmena gauzatzen ez bada edo bertan behera gelditzen bada.

● En caso de que, con posterioridad a la publicación de esta convocatoria, la universidad correspondiente modifique las condiciones establecidas en los acuerdos de colaboración entre esa universidad y el Instituto, o el correspondiente convenio no llegue a firmarse o se suspenda.

10. artikulua.– Ebazteko eta izapideak egiteko organo eskuduna.

Artículo 10.– Órgano competente para la resolución y tramitación.

Etxepare Euskal Institutuaren zuzendariak ebatziko du deialdi hau, zioak behar bezala azalduz, hautatutako pertsonak eta plazarik gabeko hautatuak zein diren adieraziz. Azken horiek erreserban egongo dira, hautatuek uko egiten badiote edo horiek ordezkatu beharra gertatzen bada. Hautatu horiekin lan-poltsa osatuko da, unibertsitateko irakurletzen beharrei erantzun ahal izateko.

La Dirección del Instituto Vasco Etxepare resolverá esta convocatoria, que será debidamente motivada, indicando las personas seleccionadas y también las seleccionadas sin destino, que permanecerán en reserva para el supuesto de renuncia o sustitución de las seleccionadas. Estas últimas pasarán a formar parte de una bolsa de trabajo, con el fin de hacer frente a necesidades del lectorado de la universidad.

Ebazpena Etxepare Euskal Institutuaren web orrian argitaratuko da.

La resolución será publicada en la página web del Instituto Vasco Etxepare.

Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria izango da organo eskuduna betearaztean sor daitezkeen zalantzak eta gertaerak kudeatu eta argitzeko.

La Dirección del Instituto Vasco Etxepare será el órgano competente para la gestión y resolución de las dudas y las incidencias que puedan surgir en cuanto a su ejecución.

11. artikulua.– Lanpostua esleitzea.

Artículo 11.– Adjudicación de destino.

Hautatuek medikuaren ziurtagiri ofiziala aurkeztu beharko dute, beraien esku utzitako funtzioak inolako eragozpenik gabe bete ditzaketela egiaztatzen duena. Gainera, tokian tokiko unibertsitateko Euskara eta Euskal Kulturako irakurle izaera onartu beharko dute, helburu horretarako agiri bat sinatuz.

Las personas seleccionadas tendrán que presentar un certificado médico oficial que acredite que pueden desarrollar las funciones encomendadas sin ningún impedimento y tendrán que aceptar, mediante la firma de un documento con esa finalidad, la condición de lector de Lengua y Cultura Vasca en la Universidad de destino.

12. artikulua.– Ukoak eta ordezkapenak.

Artículo 12.– Renuncias y sustituciones.

Hautatuek ikasturtea amaitu baino lehenago euren lanpostuari uko egiten badiote, ezingo dute berriz hautagai izan hurrengo deialdietan, behar bezala justifikatutako ezinbesteko arrazoietan beraien ukoa oinarritu ezean.

Los lectores que renuncien a su puesto antes de finalizar el curso académico, no podrán volver a ser candidatos en convocatorias siguientes, salvo que exista una causa de fuerza mayor debidamente justificada para dicha renuncia.

Aurretik aipatutako ukoa onartzen bada, Etxepare Euskal Institutuak lanposturik gabe aukeratutako lehen hautagaia proposatuko du, ordezkoaren adostasuna lortu ondoren.

En caso de que se acepte la renuncia anteriormente mencionada, el Instituto Vasco Etxepare propondrá al primer aspirante de la bolsa de trabajo de esa universidad, previa conformidad del sustituto.

13. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 13.– Recursos.

Aukeratutako hautagaien zerrenda Etxepare Euskal Institutuko zuzendariaren ebazpen bidez argitaratuko da Institutuaren web orrian.

La lista de los candidatos seleccionados se publicará mediante resolución de la dirección del Instituto Vasco Etxepare en la página web de dicho Instituto.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Administrazio-bidea amaitzen duen ebazpen honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete interesdunek EEIko zuzendariari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, edota administrazioarekiko auzi–errekurtsoa aurkez dezakete, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko dagokion salan, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Primera.– Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la dirección del Instituto Vasco Etxepare en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación.

Bigarrena.– Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sortuko ditu ondorioak.

Segunda.– La presente resolución surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Donostia, 2015eko abuztuaren 26a.

En San Sebastián, 26 de agosto 2015.

Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria,

La Directora del Instituto Vasco Etxepare,

MARIA AITZPEA GOENAGA MENDIOLA.

MARIA AITZPEA GOENAGA MENDIOLA.

(IKUS PDF)
(VÉASE EL PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común