Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

170. zk., 2015eko irailaren 8a, asteartea

N.º 170, martes 8 de septiembre de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
3804
3804

AGINDUA, 2015eko abuztuaren 10ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 2015-2016 ikasturtean Eskolatze Osagarriko Programak garatzeko diru-laguntzetarako deialdia egiten duena.

ORDEN de 10 de agosto de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura por la que se convocan ayudas para el desarrollo de Programas de Escolarización Complementaria durante el curso 2015-2016.

Euskal Eskola Publikoaren otsailaren 19ko 1/1993 Legeak neurri positiboak hartzea aurreikusten du, diskriminazio-egoerak desagertzen laguntzeko eta hezkuntzarako eskubidea benetan erabil dadila bermatzeko.

La Ley 1/1993, de 19 de febrero de la Escuela Pública Vasca prevé la adopción de medidas positivas que contribuyan a la supresión de las situaciones de discriminación existentes, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación.

Urriaren 16ko 175/2007 Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezarri zen, eta dekretu horren 24. artikuluak ezartzen ditu aniztasuna tratatzeko neurriak; 1. puntuan, berriz, dio neurri horiek xede hauek dituztela: ikasleen berariazko hezkuntza-premiei erantzutea eta ikasleek curriculumean jasotako oinarrizko gaitasunen gutxieneko mailak eskuratzea. Nolanahi ere, neurri horiek bide bat ireki behar dute adierazitako helburuak eta xedeko titulazioak lor ditzaten ikasleek. 24.4 artikuluan xedatzen denez, Eskolatze Programa Osagarriek neurri horiek jasoko dituzte.

El Decreto 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco establece en su artículo 24 las medidas de atención a la diversidad y dice en el punto 1 que estarán orientadas a responder a las necesidades educativas específicas del alumno y alumna, y a la consecución de los niveles mínimos de las competencias básicas incluidas en el currículo, y deberán suponer, en cualquier caso, una vía que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. En el artículo 24.4 precisa que entre estas medidas se contemplarán los Programas de Escolarización Complementaria.

Era berean, 175/2007 Dekretuak 31. artikuluan garatzen ditu puntu horiek, eta ezartzen du heziketa-prozesuan berariazko laguntza behar duten ikasleentzat egin direla Eskolatze Osagarriko Programak. Izan ere, ikasle horien laguntza-premiak ezaugarri pertsonal larrietan edo eskola-historialean oinarritzen dira. Dena den, ikasleok programan sartu aurretik, agortuta egon behar dute Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzak aniztasunari arreta emateko aurreikusita dituen neurri guztiak.

Asimismo en su artículo 31 el Decreto 175/2007 desarrolla estos puntos y establece que los Programas de Escolarización Complementaria están destinados al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo por sus graves condiciones personales o de historia escolar, una vez agotadas todas las medidas previstas para el tratamiento de la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria.

Azkenik, 31.3 artikuluak ezartzen duenez, Eskolatze Osagarriko Programak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza irakasten duten ikastetxe publikoetan egingo dira edo, bestela, gizarteko edo hezkuntzako esku-hartzea egiten duten erakunde eta entitateetan. Azken erakunde eta entitate horiek programa osagarri horiei buruzko hitzarmen edo itun bat izenpetuko dute Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin, berariaz egingo diren deialdien bidez.

Finalmente en el artículo 31.3 establece el Decreto que los Programas de Escolarización Complementaria se desarrollarán en centros sostenidos con fondos públicos que impartan Educación Secundaria Obligatoria, o en instituciones y entidades de intervención socioeducativa con los que el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura establezca convenios o acuerdos al respecto, según las convocatorias que realice.

Ekainaren 23ko 118/1998 Dekretuak, hezkuntza premia bereziko ikasleei eskola orohartzaile eta integratzailearen esparruan eman beharreko erantzuna arautzekoak, 23.3 artikuluan ahalmena ematen dio hezkuntza-administrazioari Eskolatzeko Programa Osagarriak ezartzeko salbuespeneko egoerei erantzuteko. Programa horiek zuzenean hezkuntza-administrazioak ezar ditzake edo hezkuntzan esku hartzen duten beste erakunde eta entitateekin lankidetzan, eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak har ditzakete aldi baterako, Hezkuntzari laguntzeko zerbitzuei jarraituz, baldin eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren esparru orokorrean hartutako neurriak nahikoak izan ez badira.

El Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, en el marco de una escuela comprensiva e integradora, en el artículo 23.3, faculta a la Administración Educativa para establecer Programas Complementarios de Escolarización como respuesta a situaciones excepcionales. Estos programas que pueden establecerse directamente por la propia administración educativa o en colaboración con otras instituciones y entidades de intervención socio-educativas, podrán acoger de manera temporal a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria de acuerdo con los servicios de apoyo a la Educación, si no hubieran sido suficientes las medidas adoptadas en el marco general de la Educación Secundaria Obligatoria.

Eginbehar horiek zehaztu eta garatzeko argitaratu da 2002ko maiatzaren 7ko Agindua, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 1998ko uztailaren 30eko Agindua, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, aldatzen duena. Agindu horrek hezkuntzaren arloko hainbat ekintza arautzen ditu gizarte eta kulturaren aldetik egoera txarrean dauden ikasleentzat, eta baita zenbait neurri ere eskolara egokitzako zailtasun larriak dituzten ikasleentzat. 1998ko uztailaren 30eko Aginduaren V. Kapitulutan arautzen dira programa horiek.

Para desarrollar y concretar los mandatos precedentes se ha publicado la Orden de 7 de mayo de 2002 de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, modificativa de la Orden de 30 de julio de 1998 del Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se regula la acción educativa para el alumnado que se encuentre en situaciones desfavorecidas, y las medidas de intervención educativa para el alumnado que manifieste dificultades graves de adaptación escolar. En el Capítulo V de la Orden de 30 de julio de 1998, se regulan estos programas.

Hori guztia kontuan hartuz, honako hau

Por todo ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen helburua udalei, mankomunitateei edo horiek sortutako erakundeei, irabazi-asmorik gabeko erakundeei eta itunpeko ikastetxeei deia egitea da, Eskolatze Osagarriko Programak garatzeko diru-laguntzetarako deia, 2002ko maiatzaren 7ko Aginduak, 1998ko uztailaren 30eko Agindua aldatzen duenak, 14.2 artikuluan zehaztutako baldintzetan. Agindu horrek hezkuntzaren arloko hainbat ekintza arautzen ditu gizarte edo kulturaren aldetik egoera txarrean dauden ikasleentzat eta eskolara egokitzeko zailtasun larriak dituzten ikasleentzat.

1.– La presente Orden tiene por objeto convocar subvenciones a ayuntamientos, mancomunidades o entidades creadas por ellos, a entidades sin ánimo de lucro y a centros concertados, para el desarrollo de Programas de Escolarización Complementaria en los términos y condiciones establecidos en el artículo 14.2 de Orden de 7 de mayo de 2002, modificatoria de la Orden de 30 de julio de 1998, por la que se regula acción educativa para el alumnado que se encuentre en situaciones sociales y culturales desfavorecidas y para el alumnado que manifieste dificultades graves de adaptación escolar.

2.– Programak horiek eskatzen dituzten ikasleak bizi diren tokietan kokatuko dira. 2015-2016 ikasturterako, programa horien beharra aurreikusita dago udalerri hauetako batzuetan:

2.– Los programas se llevarán a cabo en los lugares en que se presente población escolar demandante de este tipo de enseñanzas. Para el curso 2015-2016 está prevista la necesidad de estos programas en algunas de las localidades siguientes:

Donostia

San Sebastián

Errenteria

Errenteria

Arrasate

Arrasate

Irun

Irún

Zumarraga

Zumárraga

Barakaldo

Barakaldo

Bilbao

Bilbao

Ortuella

Ortuella

Portugalete

Portugalete

Sopuerta

Sopuerta

Vitoria-Gasteiz.

Vitoria-Gasteiz.

3.– Hezkuntza-administrazioak bere esku du egokien iritzitako Eskolatze Osagarriko Programaren taldera atxikitzea ikasleak.

3.– Corresponde a la Administración Educativa la adscripción del alumnado al grupo del Programa de Escolarización Complementaria que considere más conveniente.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

1.– 2015-2016 ikasturtean programa horiek garatzeko erabiliko den diru-kopurua 1.202.450 eurokoa da. Gehieneko diru kopurua, programako, 57.259 eurokoa izango da. Gehienez ere 21 programa onartuko dira.

1.– El importe destinado para el desarrollo de los Programas durante el curso 2015-2016 es de 1.202.450 euros. La cuantía máxima por programa será de 57.259 euros. El número máximo de programas que se aprobarán será de 21.

2.– Eskabide guztiei erantzun ostean diru-izendapena agortuko ez balitz, soberakina onartu diren gainerako programak finantzatzeko erabiliko da, modu proportzionalean.

2.– En el caso de que no se agotara la consignación económica correspondiente una vez atendidas todas las solicitudes, el excedente se destinará de manera proporcional a la financiación del resto de programas aprobados.

3. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 3.– Tramitación electrónica.

1.– Erakunde interesdunek baliabide elektronikoak erabiliko dituzte eskaerak, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak egiteko.

1.– Las entidades interesadas solicitarán, consultarán y realizarán todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

2.– Administrazio elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak eta Informatika eta E-Administrazioko Plataforma Teknologikoa onartu zuen Telekomunikazio zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenak arautzen dute izapidetze elektronikoa.

2.– La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero de 2012 de la Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la plataforma Tecnológica para la E-Administración -Platea-.

3.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainontzeko ereduak bide elektronikotik izapidetzeko argibideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskura daitezke: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2015/pec/y22-izapide/eu

3.– Las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica del Gobierno Vasco, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2015/pec/y22-izapide/es

4.– Eskabideak aurkeztu ondoko izapideak Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko Nire Kudeaketak atalaren bitartez egingo dira, https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2015/pec/y22-izapide/eu helbidera jota.

4.– Los trámites posteriores a la solicitud se realizarán a través del apartado Mis Gestiones de la sede electrónica del Gobierno Vasco, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2015/pec/y22-izapide/es

5.– Bitarteko elektronikoen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoan izapideak egiteko ordezkari bat izendatzen denean, pertsona horrek alta emanda egon beharko du Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko Ordezkarien Erregistro Elektronikoan: https://www.euskadi.eus

5.– Cuando se otorgue la representación a otra persona para que actúe, por medios electrónicos, ante la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi se deberá estar dado de alta en el Registro Electrónico de Representantes de la sede electrónica del Gobierno Vasco, https://www.euskadi.eus

4. artikulua.– Eskabideen aurkezpena eta epeak.

Artículo 4.– Presentación de solicitudes y plazos.

1.– Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2015/pec/y22-izapide/eu. Aurkezteko epea 15 egunekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera.

1.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica del Gobierno Vasco en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2015/pec/y22-izapide/es en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Dokumentazioa nola aurkeztu jakiteko eta inprimaki normalizatuak eskuratzeko, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikora jo behar da: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2015/pec/y22-izapide/eu

2.– Las instrucciones sobre cómo aportar la documentación, así como los formularios normalizados, están disponibles en la sede electrónica del Gobierno Vasco, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2015/pec/y22-izapide/es

3.– Erakundeek euskaraz nahiz gaztelaniaz aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea eta dokumentuak. Prozedura osoan zehar, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, hala xedatuta baitago Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan.

3.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización de uso del Euskera.

4.– Eskabidearekin batera, erakunde onuradunek programako proiektua aurkeztu beharko dute. Proiektuak honako puntu hauek jasoko ditu:

4.– Junto con la solicitud las entidades solicitantes deberán presentar el proyecto del Programa que contendrá necesariamente los siguientes puntos:

a) Irizpide pedagogikoak: helburu orokorrak, metodologia eta ebaluatzeko prozedurak.

a) Presupuestos pedagógicos: Objetivos generales, metodología y procedimientos de evaluación.

b) Prestakuntza-planaren eskema. Egutegia, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak DBHrentzat proposatutakoari egokitua. Ikasleei kasu egiteko asteko ordutegia, gutxienez astean 24 ordukoa. Ikaslearen erreferentziako ikastetxearekiko koordinazioa, astean gehienez ere 30 ordukoa den aldeak bere horretan jarrai dezan erreferentziako ikastetxean.

b) Esquema del plan de formación. Calendario ajustado al propuesto por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura para la ESO. Horario semanal de atención al alumnado, que en ningún caso será menor de 24 horas semanales. Coordinación con el centro de referencia del alumno o alumna para que la diferencia hasta las 30 horas semanales, permanezca en actividades del centro de referencia.

c) Ikaslearen jarraipen- eta koordinazio-plana, jatorriko ikastetxearen eta harrera-ikastetxearen artean ezarritakoa, ikastetxe bakoitzeko erreferentziazko pertsonak zehaztuta dituena.

c) Plan de coordinación y seguimiento del alumno o alumna, establecido entre el centro de origen y el de acogida con determinación de las personas de referencia de cada centro.

d) Orientazio-plana.

d) Plan de orientación.

e) Azpiegitura, eta giza baliabide eta baliabide material erabilgarriak.

e) Infraestructura y recursos humanos y materiales disponibles.

f) Gastu-aurrekontua.

f) Presupuesto de gastos.

5.– Irabazi-asmorik gabeko erakundeen eta itunpeko ikastetxeen kasuan, erakunde edo ikastetxeko idazkariaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, diru-laguntza eskatu behar duen organoak hartutako erabakiarena alegia, eta agiri horretan, diru-laguntza horrek zer helburu eta zer zenbateko dituen adierazi behar da.

5.– En el caso de las entidades sin ánimo de lucro y centros concertados se presentará el certificado del secretario o secretaria de la entidad o centro concertado, del acuerdo tomado por el órgano competente de solicitar la subvención en el que se exprese la finalidad y cuantía de la misma.

6.– Eskabideak aurkezteak deialdi honetako oinarriak definitzen dituzten baldintzak espresuki eta formalki onartu direla adierazten du.

6.– La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

5. artikulua.– Erakunde eskatzaileek bete beharreko baldintzak.

Artículo 5.– Requisitos entidades solicitantes.

1.– Diru-laguntzak jasotzeko, erakunde horiek izaera juridikoaren arabera legez eratuta egon behar dute eta gainera, egiaztatu behar dute nor den haren ordezkaria, eta ordezkari horrek erakundea ordezkatzeko behar besteko boterea duela.

1.– Podrán concurrir a estas ayudas siempre y cuando estén legalmente constituidas según su naturaleza jurídica y acrediten la identidad de la persona representante con suficiente poder de representación:

a) EAEko udalek, mankomunitateek edo horiek sortutako erakundeek.

a) Ayuntamientos, mancomunidades o entidades creadas por ellos, de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten irabazi-asmorik gabeko erakundeek.

b) Entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten itunpeko ikastetxeek.

c) Centros concertados domiciliados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Eskatzaileak ez du izan behar diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera ukatzen dion zigor administratibo edo penalik, eta ezta diru-laguntzak jasotzeko legezko debekurik ere, sexuaren bereizkeriaren ondoriozkoak barne (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Azken Xedapenetako seigarrena).

2.– No hallarse la entidad solicitante sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta.– de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3.– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta izan behar ditu.

3.– Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

4.– Ez du izan behar hitzarmenik beste erakunde publiko edo pribatu batzuekin, programa honi dagokion diru-laguntza jasotzeko, edo ez du jaso behar aurrekontuaren % 50 baino handiagoa den diru-laguntzarik, beste edozein bidetatik.

4.– No encontrarse vinculada a ningún convenio específico con otras entidades públicas o privadas para la subvención de este programa, ni percibir por cualquier otro medio una subvención superior al 50% de su presupuesto.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntza batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei diru-laguntzak edo laguntzak eman eta ordaindu ahal izateko.

5.– La concesión, y en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a los beneficiarios y beneficiarias de éstas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

6. artikulua.– Erakunde eskatzailearen betekizun batzuk egiaztatzea.

Artículo 6.– Acreditación de requisitos de la entidad solicitante.

1.– Erakunde eskatzaileek egiaztatu egin beharko dute erakundea –bere izaera juridikoaren arabera– legez eratuta dagoela, nor den haren ordezkaria, eta ordezkari horrek erakundea ordezkatzeko behar besteko boterea duela.

1.– Las entidades solicitantes, deberán acreditar la constitución legal de la entidad según su naturaleza jurídica y la identidad de la persona representante, así como justificar poder suficiente de representación.

2.– Laguntzak eskatzen dituzten erakundeek zerga-betebeharrak egunean dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa automatikoki egiaztatuko du organo kudeatzaileak, eta horretarako ez da zertan eskatzaileen baimenik behar izango, Euskal Herriko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua aplikatuz. Interesdunek Nafarroako Ogasunean ordaintzen badituzte zergak, zerga-betebeharrak egunean dituztela egiaztatzen duen egiaztagiria aurkeztu beharko dute.

2.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de las entidades solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de los mismos, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. En el supuesto de tributar en la Hacienda de Navarra, las personas interesadas deberán presentar certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

3.– Eskariek aukera bat izango dute, diru-laguntzak eskatzen dituzten erakundeek beren-beregi adieraz dezaten baimena ematen diotela organo kudeatzaileari gainerako datu guztiak lortu edo egiaztatzeko.

3.– Las solicitudes incluirán la posibilidad de que la entidad solicitante de la ayuda consienta expresamente que el resto de los datos o documentos sean obtenidos o verificados por el órgano gestor, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la Administración Pública.

4.– Erantzukizunpeko adierazpen baten bidez (eskabide-orrian bertan azaltzen da), betebehar hauek egiaztatuko dira:

4.– Mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán, las siguientes obligaciones:

a) Helburu berdinarekin beste edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuk emandako diru-laguntzak, laguntzak, dirua edo baliabideak eskatu eta, hala badagokio, eskuratuz gero, horren berri ematea.

a) La solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

b) Ez izatea diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzeko debekurik zigor- eta administrazio-arloan, eta ez izatea laguntzak jasotzeko legezko debekurik, sexu-bereizkeriaren ondoriozkoak barne direla, Emakume eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

b) No hallarse sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta.– de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

c) Halaber, erakunde eskatzaileak adierazi behar du egiazkoak direla eskaeran eta harekin batera aurkeztutako dokumentuetan agertzen diren datuak, eta betetzen dituela diru-laguntza jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak.

c) Así mismo, la entidad solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario/a de estas ayudas.

5.– Gainera, erantzukizunpeko adierazpen batek ordezka ditzake honako betekizun hauek:

5.– Además, pueden ser sustituidos por una Declaración Responsable los siguientes requisitos:

a) Udal, mankomunitate edo erakunde publikoen kasuan:

a) En el caso de ayuntamientos, mancomunidades o entidades públicas:

• Erakunde eskatzaileak ez du izan behar hitzarmenik beste erakunde publiko edo pribatu batzuekin, programa honi dagokion diru-laguntza jasotzeko, edo, hala gertatuko balitz, diru-laguntza hori ez da izan behar programaren gastuen % 50 baino handiagoa, eta zehaztu egin behar da zenbatekoa.

• Que la entidad solicitante no se encuentra vinculada a ningún convenio específico con otras entidades públicas o privadas para la subvención de este programa o, en caso afirmativo, que dicha subvención no supera el 50% de los gastos del programa con indicación expresa del importe de la misma.

b) Irabazi-asmorik gabeko erakundeen eta itunpeko ikastetxeen kasuan:

b) En el caso de las entidades sin ánimo de lucro y centros concertados:

• Erakunde eskatzaileak ez du izan behar hitzarmenik beste erakunde publiko edo pribatu batzuekin, programa honi dagokion diru-laguntza jasotzeko, edo, hala gertatuko balitz, diru-laguntza hori ez da izan behar programaren gastuen % 50 baino handiagoa, eta zehaztu egin behar da zenbatekoa.

• Que la entidad solicitante no se encuentra vinculada a ningún convenio específico con otras entidades públicas o privadas para la subvención de este programa o, en caso afirmativo, que dicha subvención no supera el 50% de los gastos del programa con indicación expresa del importe de la misma.

• Itunpeko erakunde edo zentroko organo eskudunak diru-laguntza eskatzeko erabakia hartu duela, diru-laguntza horrek zer helburu eta zer zenbateko dituen jakinik.

• Que el órgano competente de la entidad o centro concertado, ha tomado el acuerdo de solicitar la subvención conociendo la finalidad y la cuantía de la misma.

• Erakundea Euskal Autonomia Erkidegoan dagokion erregistroan eratua eta erregistratua egon behar da, legeak agindu bezala.

• Que la entidad está legalmente constituida e inscrita en el correspondiente registro de la Comunidad Autónoma Vasca.

6.– Adierazi diren betekizun horiek guztiak egiaztatu egin behar dira eskabidearen unean, eta, hori ez bada behar bezala egiten, 9. artikuluan aurreikusita dagoen zuzentze-izapidean.

6.– Los requisitos descritos anteriormente, deberán ser acreditados en el momento de la solicitud y, si ello no se realizase convenientemente, en el trámite de subsanación previsto en el artículo 9.

7. artikulua.– Eskolatze Osagarriko Programetako partaideak.

Artículo 7.– Participantes en los Programas de Escolarización Complementaria.

1.– 14 urtez gorako eta 16 urtez beherako ikasleak, Eskolatze Osagarriko Programetan parte hartzeko gai direnak, 1998ko uztailaren 30eko Agindua aldatzen duen 2002ko maiatzaren 7ko Aginduaren 14.1 artikuluan zehaztutako baldintzetan. Agindu horrek hezkuntzaren arloko hainbat ekintza arautzen ditu gizarte edo kulturaren aldetik egoera txarrean dauden ikasleentzat eta eskolara egokitzeko zailtasun larriak dituzten ikasleentzat.

1.– Alumnos y alumnas mayores de 14 años y menores de 16 años susceptibles de cursar Programas de Escolarización Complementaria, en los términos definidos por el artículo 14.1 de la Orden de 7 de mayo de 2002, modificativa de la Orden de 30 de julio de 1998, por la que se regula la acción educativa para el alumnado que se encuentre en situaciones sociales y culturales desfavorecidas, y que manifiesten dificultades graves de adaptación escolar.

2.– Programa hasten den egunerako 14 urte beteta izan beharko dituzte. 16 urteak kontatzeko, dagokion urteko abenduaren 31 hartuko da kontuan.

2.– Los 14 años deberán estar cumplidos a fecha de inicio del Programa. Los 16 años se computarán a 31 de diciembre del año en curso.

3.– Eskolatze Osagarriko Programetako ikasleak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak proposatuko ditu, lurralde bakoitzeko Pedagogi Berrikuntzako Lurralde Burutzen bitartez, 1998ko uztailaren 30eko Agindua aldatzen duen 2002ko maiatzaren 7ko Aginduaren 16. artikuluan ezarritakoari jarraituz. Agindu horrek hezkuntzaren arloko hainbat ekintza arautzen ditu gizarte edo kulturaren aldetik egoera txarrean dauden ikasleentzat eta eskolara egokitzeko zailtasun larriak dituzten ikasleentzat.

3.– El alumnado de los Programas de Escolarización Complementaria será propuesto por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, a través de las Jefaturas Territoriales de Renovación Pedagógica de cada Territorio, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden de 7 de mayo de 2002, modificativa de la Orden de 30 de julio de 1998, por la que se regula la acción educativa para el alumnado que se encuentre en situaciones sociales y culturales desfavorecidas y para alumnado que manifieste dificultades graves de adaptación escolar.

8. artikulua.– Irakasleak.

Artículo 8.– Profesorado.

1.– Prestakuntza-arloak emango dituzten irakasleek osatuko dute elkarrekin lan egingo duen prestatzaile taldea. Hona hemen talde horren osaera:

1.– Los profesores y profesoras que impartan el Programa formarán el equipo educativo que trabajará coordinadamente y estará compuesto por:

• Oinarrizko lanbide-teknikak irakatsiko dituen Lanbide Heziketako irakasle teknikoa, kasuan kasuko lanbidean aditua izan beharko duena.

• Un/a profesor/a técnico/a de Formación Profesional o persona especialista acreditada en el sector correspondiente, que impartirá el bloque de Técnicas Profesionales Básicas.

• Oinarrizko prestakuntza irakatsiko duen irakasle bat, unibertsitateko diplomatu edo lizentziatua. Komunikazio-arloa eta zientzia- eta teknologia-arloa.

• Un/a profesor/a Diplomado/a o Licenciado/a universitaria que impartirá el bloque de Formación Básica: ámbito de comunicación y ámbito científico-tecnológico.

2.– Halaber, programan jarraitutasunez esku hartzen duten beste profesional batzuek ere (psikologoak, gizarte-hezitzaileak, gizarte-laguntzaileak, gorputz-hezkuntzako irakaslea) prestatzaile taldean parte hartu ahal izango dute. Irakasleen kontratuak ikasleen ikasturteak baino lau aste gehiago iraungo du gutxienez.

2.– Asimismo, podrán formar parte del equipo educativo otros profesionales (Psicólogos y psicólogas, Educadores Sociales, Educadoras Sociales, Asistentes Sociales, Profesorado de Educación Física) que intervengan con continuidad en el Programa. La contratación laboral del profesorado será de al menos 4 semanas más que la duración del curso para el alumnado.

Ikaslerik gabeko aldia (eskolarik gabeko garaia, beraz) honako lan hauek egiteko egokia den moduan antolatuko da:

El tiempo sin alumnado, y por tanto no de docencia directa, se repartirá convenientemente para realizar las siguientes tareas:

a) Ikasturte-hasiera:

a) Inicio de curso:

– Ikasleei egiteko elkarrizketak.

– Entrevistas al alumnado.

– Hasierako ebaluazioa.

– Evaluación inicial.

– Ikasgelako curriculum-materialak eta programazioa egitea.

– Elaboración de las programaciones y materiales curriculares de aula para el curso.

b) Ikasturte-amaiera:

b) Final del curso:

– Ikasleen azken ebaluazioa.

– Evaluación final del alumnado.

– Ebaluazioa eta ikasturteko emaitzak.

– Evaluación y resultados del curso.

– Azken txostena eta txosten ekonomikoa egitea.

– Elaboración de las memorias final y económica.

9. artikulua.– Akatsak zuzentzea.

Artículo 9.– Subsanación de errores.

1.– Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak diru-laguntzaren eskabidea behar bezala beteta ez dagoela edo atxiki beharreko dokumentazioa falta dela ikusiz gero, interesdunari eskatuko zaio 10 egun baliodunen epean osatzeko edo beharrezkoak diren dokumentuak aurkezteko. Epe horretan zuzenketa egin ezean, eskaerari uko egin diola ulertuko da. Horretarako ebazpena emango da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeak 42. artikuluan xedatutakoaren arabera.

1.– Si la Dirección de Innovación Educativa advirtiera que la documentación presentada no está cumplimentada en todos sus términos o no estuviera acompañada de la documentación preceptiva, se requerirá a la entidad interesada para que, en un plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si en este plazo no se realiza la subsanación, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada al efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– Akatsak zuzentzeko jakinarazpena bide elektronikoz egingo da. Jakinarazpenak Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren «Nire Kudeaketak» atalean kontsultatu beharko dira.

2.– La notificación de subsanación de deficiencias se efectuará electrónicamente. Las notificaciones deberán consultarse en el apartado de «Mis Gestiones» de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

3.– Interesdunak jakinarazpenaren jasotze-agiria elektronikoki sinatzen duenean, jakinarazpena egintzat emango da.

3.– La notificación se entenderá practicada en el momento que la persona interesada firme electrónicamente la recepción de la misma.

4.– Jakinarazpena bidali eta interesduna hamar egun naturaleko epean ez bada edukira sartu, jakinarazpena ezetsitzat hartuko da, eta izapidea gauzatutzat. Prozedurak jarraitu egingo du, salbu eta ofizioz edo hartzaileak eskatuta egiaztatzen bada teknikoki edo materialki ezinezkoa dela sartzea.

4.– Cuando transcurran diez días naturales desde el envío de la notificación sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

5.– Aurrekoari kalterik egin gabe, organo kudeatzaileak interesdunei egindako jakinarazpenen oharrak egin ahal izango dizkiete, SMS mezu edo posta elektronikoaren bitartez. Mezuok eskabidean adierazitako telefono mugikor eta posta elektronikoaren kontuetara bidaliko dira. Nolanahi ere, abisu horiek ez dute izango jakinarazpen baliorik.

5.– Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

10. artikulua.– Eskabideak bidaltzea.

Artículo 10.– Remisión de solicitudes.

Eskabideak aurkezteko epea amaituta, Lurralde Ordezkaritza bakoitzeko Osabidezko eta Helduen Hezkuntzako Unitateek, proiektu bakoitzerako, txosten bat egingo dute. Txosten horretan adieraziko da zenbateraino komeni den eskatutako diru-laguntza ematea, baita zein lotura dagoen eskabidean ageri diren jardueren eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak kolektibo horiei laguntzeko emandako gomendioen artean ere.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, para cada uno de los proyectos las Unidades de Educación Compensatoria y de Personas Adultas de cada Delegación Territorial adjuntarán un informe en el que se indique el grado de conveniencia de otorgar la subvención solicitada y se haga referencia a la coherencia entre las actividades propuestas en la solicitud y las recomendaciones del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura para la atención de estos colectivos.

11. artikulua.– Hautapen-batzordea.

Artículo 11.– Comisión de selección.

1.– Batzorde batek aztertu eta hautatuko ditu eskabide guztiak. Ondoko hauek izango dira batzorde horretako kide:

1.– El estudio y selección de las solicitudes se llevará a cabo por una Comisión compuesta por los siguientes miembros:

a) Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaria edo hark ordezkari izendatzen duena.

a) La Directora de Innovación Educativa o persona en quien delegue.

b) Lurralde Ordezkaritza bakoitzeko Osabidezko eta Helduen Hezkuntza Zerbitzutik horretarako hautatutako pertsona bat.

b) Una persona designada al efecto del Servicio de Educación Compensatoria y Personas Adultas de cada una de las Delegaciones Territoriales.

c) Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak izendatutako pertsona bat, zeinak idazkari-lanak egingo baititu.

c) Una persona designada al efecto por la Directora de Innovación Educativa, que desarrollará las funciones de secretario/a.

2.– Hautaketa Batzorde horrek, 12. artikuluan zehaztutako aukeraketa-irizpideak oinarri hartuta, lehentasunen arabera zerrendatuko ditu eskabideak eta ebazpen-proposamena igorriko dio Hezkuntzako sailburuordeari. Eskabideren bat deialdiarekin bat ez badator, beste zerrenda batean ezarriko da, dagokion agiri eta guzti.

2.– Esta comisión de selección, sobre la base de los criterios de selección detallados en el artículo 12, establecerá una relación por orden de prioridad de las solicitudes y elevará la oportuna propuesta de resolución a la Viceconsejera de Educación. Si alguna solicitud no se ajustara a la convocatoria será relacionada aparte y se adjuntará igualmente su documentación.

12. artikulua.– Hautaketa-irizpideak.

Artículo 12.– Criterios de selección.

1.– Diru-laguntzak emateko (lehiaketa-prozedura bidez egingo da), ondoko irizpide hauek kontuan izanik, eskabideen lehenespen bat ezarriko da:

1.– Para otorgar las subvenciones, que se realizará por el procedimiento de concurso, se establecerá una prelación de las solicitudes con arreglo a los siguientes criterios y puntuación:

a) Gazte-talde horiei laguntzeko Eskolatze Osagarriko Programen inguruan Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak ezarritako irizpideekin bat etortzea, 3 puntu gehienez.

a) Adecuación a las directrices del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura sobre los Programas de Escolarización Complementaria para la atención de estos colectivos de jóvenes, hasta 3 puntos.

b) Jarduera-proiektuaren kalitatea, eta irizpide pedagogikoek eta Eskolatze Osagarriko Programen helburu eta planteamendu orokorrek elkarren artean duten lotura, 3 puntu gehienez.

b) Calidad del proyecto de actuación y coherencia de los presupuestos pedagógicos con los objetivos y planteamiento general de los Programas de Escolarización Complementaria, hasta 3 puntos.

c) Programan erabiltzeko giza baliabide eta baliabide materialak, 2 puntu gehienez.

c) Recursos humanos y materiales puestos a disposición del programa, hasta 2 puntos.

d) Aurkeztutako aurrekontuaren koherentzia, langileen soldatak eta funtzionamendu-gastuak kontuan izanik, 2 puntu gehienez.

d) Coherencia del presupuesto presentado de acuerdo a la asignación de retribuciones de personal, gastos de funcionamiento, hasta 2 puntos.

2.– Talde bakoitzari emandako diru-laguntzaren kuantifikazioa egiteko, agindu honen 2. artikuluan zehaztutako modulu osoa hartuko da kontuan, eskatutakoaren mugarekin.

2.– La cuantificación de la subvención otorgada para cada grupo será la del módulo completo determinado en el artículo 2 de esta Orden, con el límite de lo solicitado.

3.– Nolanahi ere, diru-laguntza lortzeko, balorazioan 5 puntu lortu beharko da gutxienez.

3.– En cualquier caso, la concesión de la ayuda queda sujeta a la obtención de un mínimo de 5 puntos en la valoración.

4.– Diru-laguntzak emateko, erakunde bakoitzak balorazio-fasean lortu duen puntuazioari jarraituko zaio, handienetik txikienera.

4.– Las subvenciones se concederán siguiendo el orden descendente de la puntuación obtenida por cada entidad participante en la fase de valoración.

13. artikulua.– Diru-laguntzen bateraezintasunak.

Artículo 13.– Incompatibilidad de las subvenciones.

Deialdi honetako diru-laguntzez gain beste edozein erakunde publikok edo pribatuk xede berarekin eman ditzakeenak ere jaso ahal izango dira, baina baldin eta xede berarekin lortutako diru-laguntzen kopuruak kostu orokorra gainditzen ez badu eta Agindu honen 5.4. artikuluan ezarritakoa betetzen bada. Aipatutako xederako lortutako diru-laguntzen kopuruak kostu orokorra gainditzen badu, kostu orokorretik gorako diru-zenbatekoa kendu egingo zaio deialdi honen ondorioz emandako diru-laguntzaren kopuruari.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra institución pública o privada, siempre que el importe total de las ayudas obtenidas para este fin no sea superior a su coste total y se respete lo establecido en el artículo 5.4 de esta convocatoria. En el caso de que las ayudas obtenidas para este fin superen su coste total, se reducirá en la cantidad correspondiente al exceso el importe de la ayuda concedida en virtud de la presente convocatoria.

14. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 14.– Resolución.

1.– Hezkuntzako sailburuordeari dagokio, Hautaketa Batzordeak proposatuta, agindu honetan araututako deialdia ebaztea. Ebazpen horretan jasoko dira diru-laguntzarako eskubidea duten entitateak eta diru-laguntzaren zenbatekoa; halaber, diru-laguntzarako eskubiderik ez duten entitateak zeintzuk diren eta diru-laguntza zergatik ez zaien ematen ere jasoko da.

1.– Corresponde a la Viceconsejera de Educación, a propuesta de la comisión seleccionadora, la resolución de la convocatoria regulada en la presente Orden. Dicha Resolución recogerá las entidades con derecho a subvención y cuantía de la misma así como la relación de entidades sin derecho a subvención y el motivo de la denegación.

2.– Ebazpen hori gehienez ere hiru hilabeteko epean jakinaraziko da, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori igaro ondoren aipatutako ebazpena jakinarazi ezean, interesdunek beren eskaerak atzera bota direla interpretatu ahal izango dute, Administrazioak, azaroaren 26ko 30/1992 Legeak xedatutakoaren arabera, espresuki ebazteko duen eginbeharra eragotzi gabe.

2.– La Resolución señalada se notificará dentro del plazo máximo de 3 meses a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado la citada Resolución, los interesados y las interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente que corresponde a la administración según la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.– Ebazpenaren jakinarazpena banaka egingo zaie interesdunei, bide elektronikoz. Jakinarazpenak Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire Kudeaketak» atalean ikusi ahal izango dira.

3.– La resolución se notificará electrónicamente de forma individual a las entidades interesadas. Las notificaciones deberán consultarse en el apartado «Mis Gestiones» de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

4.– Jakinarazpena egintzat joko da interesdunak jasotze-agiria elektronikoki sinatzen duen unean. Jakinarazpena bidali eta hamar egun naturaleko epean ez bada edukira sartu, jakinarazpena ezetsitzat hartuko da, eta izapidea gauzatutzat. Prozedurak jarraitu egingo du, salbu eta ofizioz edo hartzaileak eskatuta egiaztatzen bada teknikoki edo materialki ezinezkoa dela sartzea.

4.– La notificación se entenderá practicada en el momento que la persona interesada firme electrónicamente la recepción de la misma. Cuando transcurran diez días naturales desde la notificación sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la entidad destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material de acceso.

5.– Aurrekoa eragotzi gabe, organo kudeatzaileak interesdunei egindako jakinarazpenen oharrak egin ahal izango dizkiete, SMS mezu edo posta elektronikoaren bitartez. Mezuok eskabidean adierazitako telefono mugikor eta posta elektronikoaren kontuetara bidaliko dira. Nolanahi ere, abisu horiek ez dute izango jakinarazpen baliorik.

5.– Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor podrá remitir a las entidades interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo incluidas en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

6.– Gainera, ebazpen hori Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratuko da, guztiek horren berri izan dezaten.

6.– Además, esta resolución se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco para su conocimiento.

7.– Ebazpen horren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

7.– Contra dicha Resolución podrá interponerse un recurso de alzada ante la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.

15. artikulua.– Diru-laguntza ordaintzea.

Artículo 15.– Pago de la subvención.

1.– Diru-laguntza bi alditan ordainduko da, honela:

1.– El pago de las subvenciones concedidas al amparo de la presente Orden se efectuará del siguiente modo:

a) Lehen ordainketa, emandako diru-laguntzaren % 20, 16.a) artikuluan adierazitako epea igaro eta berariazko uko egiterik izan gabe.

a) El primer pago, por un importe del 20% de la subvención concedida una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 16.a) sin mediar renuncia expresa.

b) Bigarren ordainketa, emandako diru-laguntzaren % 80a, bitarteko txosten bat aurkeztu ondoren egingo da. Txosten horretan jasoko da proiektuaren ordura arteko garapena zein izan den, eta ikasle bakoitzaren banan-banako aurrerabidea ere bai. Txosten hori 2016ko apirilaren 1etik 30era bitartean aurkeztu beharko da. Memoria bide elektronikoak erabiliz aurkeztu behar da, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2015/pec/y22-izapide/eu

b) El restante, por un importe del 80% de la subvención concedida, se hará efectivo tras la presentación de una memoria intermedia en la que se recoja el desarrollo del proyecto hasta ese momento, incluyendo la marcha individualizada de cada alumno y alumna. Dicha memoria se entregará desde 1 hasta el 30 de abril de 2016, inclusive. La memoria intermedia se presentará por medios electrónicos en la sede electrónica del Gobierno Vasco https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2015/pec/y22-izapide/es

2.– Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean egon behar du. Hirugarren interesdunari alta emateko edo bere datuak aldatzeko, hirugarrenen erregistro telematikora jo beharko da, bide elektronikoa erabiliz. Erregistro hori Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailean dago, helbide honetan: http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-341/eu/contenidos/informacion/regtelter_infor/eu_rtt/infor_rtt.html

2.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas y subvenciones, la entidad beneficiaria deberá constar en la base de datos de la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado, utilizando el canal electrónico deberá dirigirse al Registro telemático de terceros proporcionado por el Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco en la siguiente dirección: http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-341/es/contenidos/informacion/regtelter_infor/es_rtt/infor_rtt.html

16. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 16.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Agindu honetan araututako laguntzak jasotzen dituzten erakundeek honako betebehar hauek izango dituzte:

Las entidades beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden, deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones:

a) Emandako diru-laguntza onartzea. Ildo horretan, diru-laguntza eman zaiela jakinarazteko agiria jasotzen denetik aurrera, 15 eguneko epea izango dute erakunde onuradunek diru-laguntzari uko egiten diotela berariaz eta idatziz adierazteko; osterantzean, diru-laguntza onartu egiten dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de 15 días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

b) Diru-laguntza zertarako eman den, helburu horretarako erabiltzea, eta ez beste ezertarako.

b) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

c) Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzan justifikatzea betebeharrak eta baldintzak bete direla, bai eta jarduera gauzatu dela ere.

c) Justificar ante la Dirección de Innovación Educativa el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad.

d) Diru-laguntza eman dion administrazioari xede bererako lortu duen beste edozein laguntzaren berri ematea, hala agintzen baitu Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko 50.2 artikuluak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsitako Testu Bategina, 1998ko urtarrilaren 19ko EHAA).

d) Comunicar a la Administración concedente, la obtención de cualquiera otras subvenciones o ayudas para el mismo fin, tal como queda reflejado en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (BOPV de 19 de enero de 1998), aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

e) Diru-laguntza jasotzen duen erakundeak programa garatzeko erosten duen tresneria, bestalde, bakarrik erabiliko da programa horretako jardueretarako. Materiala erosi ahala, tresneriaren berariazko inbentarioan jaso beharko da. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren eta dagokion erakundearen esanbidezko baimena beharko da tresneria inori erabiltzen uzteko edo, hala badagokio, emateko.

e) El equipamiento que adquiera la entidad subvencionada para el desarrollo del programa será para uso exclusivo de las actividades de dicho programa. A medida que se vaya adquiriendo material, éste pasará a engrosar un inventario específico de equipamiento. La cesión de uso, o en su caso, enajenación deberá contar con el consentimiento expreso del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura y de la entidad correspondiente.

f) Diru-laguntza eman duen administrazioak egin beharreko egiaztapen-ekintzei eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egin beharreko kontrol-ekintzei laguntzea, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan bertan adierazten denez.

f) Facilitar las actuaciones de comprobación que efectúe la Administración concedente y las de control que realice la Oficina de Control Económico, tal como se determina en el artículo 50.2, del mencionado Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

g) Erakunde eskatzaileak honako gastu hauek hartuko ditu bere gain: programa egiteko lokalenak, lokal horiek konpontzeko eta kontserbatzeko lanenak, eta ikasleentzat aseguru bat kontratatzearenak (eskola-aseguruak jasotzen dituen prestazio guztiak eskaini beharko ditu).

g) Correrán a cargo de la entidad solicitante los locales donde se ubique el programa, la reparación y conservación de los mismos, así como la suscripción de un seguro para el alumnado equivalente en prestaciones al Seguro Escolar.

h) Erakunde onuradunaren ardura izango da ikastaroak antolatu eta burutzea eta, horretarako, beharrezko giza baliabideak nahiz baliabide materialak ziurtatzea. Langileek Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak antolatuko dituen prestakuntza-ikastaroetan parte hartzeko aukera izango dute.

h) Corresponde a la entidad beneficiaria la organización y desarrollo del programa y a tal fin garantizará los recursos humanos y materiales adecuados. El personal podrá acudir a los procesos de formación que organice el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

17. artikulua.– Diru-laguntza justifikatzea.

Artículo 17.– Justificación de la subvención.

1.– 2016ko ekainaren 30etik aurrera, abuztuaren 31ra arte, erakunde onuradunek honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2015/pec/y22-izapide/eu

1.– A partir del 30 de junio de 2016 y hasta el 31 de agosto, inclusive, las entidades beneficiarias deberán presentar en la sede electrónica del Gobierno Vasco, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2015/pec/y22-izapide/es los siguientes documentos:

a) Programaren garapenaren memoria laburtua, honako puntu hauek jasoko dituena:

a) Memoria Resumen del desarrollo de programa que contenga los siguientes puntos:

• Laburpena, eta diru-laguntza eskatzeko egindako programaren proiektuari egin zaizkion aldaketak.

• Breve resumen y modificaciones introducidas sobre la base del proyecto del Programa realizado para la solicitud de la subvención.

• Taldeka edo banaka lortutako helburuak, programaren proiektuan aurreikusitako helburuak oinarri harturik.

• Objetivos conseguidos por el grupo y por cada alumno y alumna, para lo que se tomará como referencia los objetivos previstos en el proyecto del Programa.

• Emaitzen analisia, proiektuaren egokitasuna eta egin beharreko aldaketak zehaztu ahal izateko.

• Análisis de resultados, en orden a determinar la adecuación del proyecto y modificaciones necesarias en el mismo.

b) «Gastuen justifikazioa» inprimaki normalizatua:

b) Formulario normalizado «Justificación de gastos»:

• Nominen zerrenda, pertsonaka eta hilabeteka, bakoitzaren zenbatekoa eta enpresak Gizarte Segurantzari egiten dion ekarpena adierazita.

• Listado de las nóminas por persona y mes con indicación de la cuantía de cada una y la correspondiente aportación de la empresa a la Seguridad Social.

• Dokumentuen zerrenda, honako hauek jasotzen dituena: data, kontzeptua, guztizko zenbatekoa, kopuru egozgarria -hala egokituz gero- eta ordainketa-data.

• Listado de los documentos con expresión de fecha, concepto, importe total, importe imputable en su caso, así como fecha del pago.

• Erantzukizunpeko adierazpena, honako hau adierazten duena: erakunde eskatzaileak inbentarioan sartu duela diru-laguntzaren kargura inbentarioan sartzeko moduko materiala.

• Declaración responsable indicando haber incluido en el inventario de la misma el material inventariable adquirido con cargo a la subvención.

• Erantzukizunpeko adierazpena, honako hau adierazten duena: emandako diru-laguntzaren xedea eta helburua bete direla, eta hartara bideratutako zenbatekoak egiaztatu direla.

• Declaración responsable indicando el cumplimiento del objeto y la finalidad de la subvención concedida y los importes destinados al efecto.

c) Justifikatzeko dokumentazioa - «Gastuen justifikazioa» inprimaki normalizatuan jasotako nominak.

c) Documentación justificativa – nominas relacionadas en formulario normalizado «Justificación de gastos».

d) Justifikatzeko dokumentazioa - «Gastuen justifikazioa» inprimaki normalizatuan jasotako ordainagiriak eta fakturak.

d) Documentación justificativa – recibos y facturas relacionadas en formulario normalizado «Justificación de gastos».

2.– Ematen diren epeetan diru-laguntza onartu ezean edo emandako diru-laguntza baino gutxiago justifikatzeak Ebazpena aldatzeko prozesua eragingo dute, dagokion kopuruagatik, eta, hala badagokio, laguntza eskuratzeko eskubidea galduko da.

2.– La no justificación de la subvención concedida en los plazos indicados o la justificación por importe menor al concedido dará inicio al pertinente procedimiento de modificación de la Resolución por la cuantía afectada, y en su caso, el de pérdida del derecho a la percepción de la ayuda.

18. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko erakundea.

Artículo 18.– Órgano de gestión de las ayudas.

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusten diren laguntzak kudeatzeko lanak egitea.

Corresponderá a la Dirección de Innovación Educativa la realización de las tareas de gestión de las ayudas previstas en la presente convocatoria.

19. artikulua.– Diru-laguntzak emateko baldintzak aldatzea.

Artículo 19.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Diru-laguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzetan aldaketarik gertatu bada, betiere diru-laguntzaren helburua bete bada, eta, hala dagokion kasuan, beste erakunde publiko edo pribaturen batetik bestelako diru-laguntza edo laguntzak ere jaso badira, aldatu egin ahal izango da diru-laguntzak ematen dituen ebazpena. Horretarako, likidazio-ebazpena emango du Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak, eta, horren bidez, emandako diru-laguntzen kopuruak doituko dira.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de ésta, y en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de las subvenciones. A estos efectos, se dictará por la Dirección de Innovación Educativa la oportuna Resolución de Liquidación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

20. artikulua.– Betebeharrak ez betetzea eta itzultzeko prozedura.

Artículo 20.– Incumplimiento y procedimiento de reintegro.

1.– Diru-laguntza emateko baldintzak betetzen ez direla frogatzen bada, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaio jasotako dirua, batetik, eta bestetik, sortutako legezko interesak, hala agintzen baitute azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak. Itzultzeko modua ere aipatutako dekretuetan jasotzen da; eta, batik bat, kasu hauetan:

1.– La constatación de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la subvención dará lugar, de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, a la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que procedan. Y en especial en los siguientes casos:

a) Justifikatzeko betebeharra bete ez bada.

a) Incumplir la obligación de justificación.

b) Diru-laguntza ez bada erabili eman zen helbururako.

b) Incumplir la finalidad para la que la ayuda fue concedida.

c) Baldintzak bete gabe jaso bada laguntza.

c) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.

d) Agindu honetan ezarritako betebehar bat edo batzuk bete ez badira.

d) Incumplir alguna o algunas de las obligaciones establecidas en la presente Orden.

e) Jardueraren kostua kontuan izanda, gehiegizko finantzaketa gertatu bada.

e) El exceso de financiación en relación al coste de la actividad.

2.– Baldintzak betetzen ez direnean, itzultzeko erabili beharreko prozedura lehen aipatutako azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan (1992-02- 07ko EHAA) xedatzen denaren araberakoa izango da. Diru-laguntza edo laguntzaren kontzeptua dela-eta behar ez bezala jaso diren diru-kopuruak itzultzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketa Erregelamendua onartzen duen abuztuaren 31ko 212/1998ko Dekretuan ezarritako modalitateei jarraituko zaie, eta itzulketa Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiaren izenean egingo da, betiere kontuan hartuta maiatzaren 2ko 69/2007 Dekretuaren bidez sartutako aldaketak.

2.– En los supuestos de incumplimiento, el procedimiento de reintegro aplicable será conforme a lo dispuesto en el mencionado Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre (BOPV de 7 de febrero de 1992). El reintegro de las cantidades percibidas indebidamente en concepto de subvención o ayuda se realizará conforme a las modalidades previstas en el Decreto 212/1998, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco, a nombre de la Tesorería General del País Vasco, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por el Decreto 69/2007, de 2 de mayo.

21. artikulua.– Proiektuaren jarraipena.

Artículo 21.– Seguimiento del proyecto.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak egingo ditu, ikastetxe onuradunak lagunduta, proiektua gauzatzeari eta aplikatzeari dagokion ebaluazioa eta jarraipena. Ikastetxeak ikasleen bilakaerari eta ikaskuntza-mailari buruzko beharrezko informazioa emango du, ikasleen banakako jarraipena egin eta programaren funtzionamendu orokorra ebaluatu ahal izateko.

El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura en colaboración con el centro beneficiario, realizará la evaluación y seguimiento de la realización y aplicación del proyecto. El centro beneficiario facilitará la información precisa acerca de la evolución del alumnado y su nivel de aprendizaje a fin de realizar el seguimiento individualizado del alumnado y la evolución de la marcha general del programa.

22. artikulua.– Onuradunek diruz laguntzen diren jarduerak azpikontratatzea.

Artículo 22.– Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios y beneficiarias.

1.– Onuradunak aukera izango du jarduera hori azpikontratatzeko, eta azpikontratazioa gertatu dela ulertuko da baldin eta onuradunak hirugarrenekin hitzartzen badu jarduera osorik edo zati batean gauzatzea. Onuradunak hirugarren batzuekin azpikontratatzen duen jarduera hori, gainera, diruz lagundutako jardueraren % 100era iritsi ahal izango da.

1.– Esta actividad podrá ser subcontratada por la entidad beneficiaria, y se entenderá producida cuando la entidad beneficiaria concierte con terceros la ejecución total o parcial de la actividad. La actividad subvencionada que la entidad beneficiaria subcontrate con terceros podrá alcanzar el 100% de la actividad subvencionada.

2.– Onuradunaren aurrean baino ez daude behartuta kontratistak, eta onuradunak osorik izango du diruz lagundutako jarduera gauzatzearen ardura Administrazioaren aurrean.

2.– Los contratistas quedarán obligados sólo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.

3.– Onuradunaren eta kontratistaren arteko kontratua idatzizkoa izango da, eta Administrazioak aldez aurretik onartu beharko du.

3.– El contrato celebrado entre la entidad beneficiaria y el contratista constará por escrito y deberá ser autorizado previamente por la Administración.

4.– Inolaz ere ezingo da jarduerarik azpikontratatu, baldin eta diruz lagundutako jardueraren kostua gehitzen badu eta jardueraren edukiari inongo balio erantsirik ematen ez badio.

4.– En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.

23. artikulua.– Datu pertsonalak babestea.

Artículo 23.– Protección de datos de carácter personal.

Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean ezarritakoari jarraituz, deialdi hau bideratzean bildutako datu pertsonalak «19, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzaren prestakuntza eta berrikuntza proiektuak» fitxategian sartuko dira (parte-hartzaileek baimena eman dute datu horiek tratatu eta argitara emateko). Fitxategi horren xedea da diru-laguntzen deialdi hau kudeatzea eta deialdian parte hartzen duten pertsonei deialdiaren garapenaren berri ematea. Fitxategi honen arduraduna Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza da. Sarbide-, zuzenketa-, ezabatze- eta aurkaratze-eskubideak baliatzeko, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzara jo beharko da, helbide honetara: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo tratamiento y publicación es autorizado por los y las participantes en la misma, serán incluidos en un fichero denominado «19 de proyectos de formación e innovación de la Dirección de Innovación educativa» cuyo objeto será gestionar la presente convocatoria de subvenciones, así como para informar a las personas concurrentes a dicha convocatoria de su desarrollo. La responsable de este fichero es la Dirección de Innovación Educativa. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección de Innovación Educativa, dirigiéndose para ello a la siguiente dirección: calle Donostia-San Sebastián, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

Era berean, deialdi honetan parte hartzen dutenek baimena ematen diote Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari, beste erakunde publiko batzuetan, aurkeztutako dokumentuak egiazkoak diren frogatzeko.

Asimismo, las personas concurrentes a esta convocatoria autorizan a la Dirección de Innovación Educativa a comprobar en otros organismos públicos la veracidad de los documentos presentados.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango zaio Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuari, hilabeteko epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honetan aurreikusi gabeko orotarako, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak dioena aplikatuko da.

En lo no dispuesto en esta Orden será de aplicación lo previsto por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariari baimena ematen zaio agindu hau aplikatzeko behar diren jarraibideak eman ditzan.

Se autoriza a la Directora de Innovación Educativa a dictar las instrucciones precisas para la aplicación de la presente Orden.

AZKEN XEDAPENETATIK LAUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko abuztuaren 10a.

Vitoria-Gasteiz, a 10 de agosto de 2015.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua,

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común