Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

207. zk., 2015eko urriaren 30a, ostirala

N.º 207, viernes 30 de octubre de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
4572
4572

AGINDUA, 2015eko urriaren 13koa, Osasuneko sailburuarena, Ospitaleetako Alta Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoan aldagai berriak sartzekoa eta aldagai horiek Osasun Arreta Espezializatuko jardueretan sartzeko egutegia finkatzekoa.

ORDEN de 13 de octubre de 2015, del Consejero de Salud, por la que se incorporan nuevas variables al conjunto Mínimo Básico de Datos del Alta Hospitalaria y se establece el calendario de su incorporación a las actividades de Atención Sanitaria Especializada.

Euskal Autonomia Erkidegoko ospitaleetako historia klinikoaren erabilera arautzen duen azaroaren 26ko 272/1986 Dekretuak xedatu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko ospitale guztietan derrigorrezkoa zela ospitaleratutako, kanpo-kontsultan artatutako eta/edo ospitaleren batean aldizkako tratamendu anbulatorioa egitera behartutako gaixo guztien historia klinikoa egitea, eta, gainera, esan zuen historia kliniko horrek pazienteak ospitalearekin denboran zehar izandako harreman guztiak jaso behar zituela.

El Decreto 272/1986, de 26 de noviembre, por el que se establece y regula el uso de la historia clínica en los centros hospitalarios, estableció para todos los centros hospitalarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi la obligatoriedad de elaborar una historia clínica para toda persona enferma hospitalizada y para toda persona enferma asistida en consulta externa y/o sujeta a tratamiento ambulatorio periódico en un hospital, estableciendo, además, que dicha historia clínica debía contener cuantos contactos mantenga el o la paciente con el centro a lo largo del tiempo.

Ospitaleetako Alta Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoa arautzekoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ospitaleetako Alten Erregistroa sortzekoa den azaroaren 3ko 303/1992 Dekretuak Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoa (DGOM aurrerantzean) deritzonaren arauketa izan zuen xede, historia klinikoan oinarritutako informazio-erregistroa izan zedin, datu-gune estandarizatua eratuta, eta erkidegoko osasun-informazio osoaren sistema sortzeko aurreneko helburuarekin, azaroaren 26ko 272/1986 Dekretuaren aipatu artikuluan agindutakoa garatuz eta aplikatuz.

El Decreto 303/1992, de 3 de noviembre, por el que se regula el conjunto mínimo básico de datos del Alta Hospitalaria y se crea el registro de Altas Hospitalarias de Euskadi, centró su objeto en la regulación del denominado Conjunto Mínimo Básico de Datos (en adelante, CMBD) como registro de información que toma su base en la historia clínica, formando un núcleo estandarizado de datos, al objeto inmediato de configurar un sistema de información sanitaria comunitario, en desarrollo y aplicación de lo preceptuado en el artículo del Decreto 272/1986, de 26 de noviembre, citado.

Horiek horrela, Osasun eta Kontsumoko sailburuaren 2010eko irailaren 3ko Aginduak, zeinaren bidez aldagai berriak sartzen baitira Ospitaleetako Alta Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoan, aipatutako azaroaren 3ko 303/1992 Dekretuaren 2. artikuluan xedatua garatuz, esaten du derrigorrezkoa dela ospitale publiko eta pribatu guztietan DGOM izenekoa egingo dela bermatzea senda-agiria eman zaien paziente guztiei dagokienez, eta, gainera, horren berri ematea Ospitaleetako Senda-agirien Erregistroari.

Así las cosas la Orden de 3 de septiembre de 2010, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se incorporan nuevas variables al conjunto Mínimo Básico de Datos del Alta Hospitalaria, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 303/1992, de 3 de noviembre, citado, establece la obligación de todos los centros hospitalarios, tanto públicos como privados, a garantizar la elaboración del CMBD para todas y todos aquellos pacientes que hayan sido dados de alta, así como su posterior comunicación al Registro de Altas Hospitalarias.

Bestalde, historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzko martxoaren 13ko 38/2012 Dekretuak (zeinak berariaz indargabetzen baitu Euskal Autonomia Erkidegoko ospitaleetako historia klinikoaren erabilera arautzen duen azaroaren 26ko 272/1986 Dekretua) atarikoan azpimarratzen du ezen autonomia-erkidego honetako araudia, zeinaren zati bat aipatu baitugu, ospitaleetako historia klinikora egon zela zuzenduta, eta ez zegoela osasun-laguntzaren beste maila edo modalitate batzuetako historia klinikoa garatzeko araudi autonomiko propiorik. Eta hala, dekretu horren definizioaren arabera, «historia klinikoa deitzen zaio paziente batek jasotzen dituen osasun-laguntzako prozesu guztien datu, balorazio eta informazioak eta pazientearen osasun-egoera, jasotako arreta eta eboluzio klinikoa argi eta labur jasotzen dituen dokumentu eta erregistro informatikoen multzoari».

Por su parte, el Decreto 38/2012, de 13 de marzo, sobre historia clínica y derechos y obligaciones de pacientes y profesionales de la salud en materia de documentación clínica (que deroga expresamente el Decreto 272/1986, de 26 de noviembre, por el que se establece y regula el uso de la historia clínica en los centros hospitalarios), incide, en su preámbulo, en el hecho de que la normativa de esta comunidad autónoma, parte de la cual se ha citado, estuvo orientada hacia la historia clínica hospitalaria y no se contaba con una normativa propia que desarrollase la correspondiente consideración de la historia clínica en otros niveles o modalidades de asistencia sanitaria. Así, dicho decreto redefine la historia clínica como «el conjunto de documentos y registros informáticos que deberá contener de forma clara y concisa los datos, las valoraciones e informaciones generados en cada uno de los procesos asistenciales a que se somete un o una paciente y en los que se recoge el estado de salud, la atención recibida y la evolución clínica de la persona».

Estatuan, osasun-arreta espezializatuaren jarduera-erregistroa arautzen duen otsailaren 6ko 69/2015 Errege Dekretuak (2015eko otsailaren 10eko Estatuko Aldizkari Ofizialean, 35. zenbakian argitaratua) Osasun Arreta Espezializatuaren Jarduera Erregistroa sortzen eta arautzen du, eta, egungo Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoa (DGOM) oinarri hartuta, erregistroaren egitura eta edukiak finkatzen ditu. Haren bidez honako hauek finkatzen dira: a) erregistratu beharreko informazioa; b) zein osasun-arreta motari buruzko informazioa gordetzen eta jakinarazten den; c) araudiak zer osasun-zentrori eragiten dien.

A nivel estatal, el Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el registro de actividad de atención sanitaria especializada, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 35, de 10 de febrero de 2015, crea y regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada y, tomando como base el actual Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), establece su estructura y contenidos. Por el mismo se fija: a) la información a registrar; b) los tipos de atención sanitaria de los que se guarda y comunica esa información; c) los centros sanitarios a los que afecta esta normativa.

Errege-dekretu hori oinarrizko legea da, azken xedapenetako lehenengoan esaten denaren kariaz. Laugarren xedapen gehigarriak, gainera, esaten du ezen, arautzen duen erregistroa hasteko epeari begira, autonomia-erkidegoek eta, hala egokituz gero, osasun-zentroek erregistroko datuen bilketa, errege-dekretuan xedatuaren arabera, bertan adierazitako epeetan hasiko dutela; hau da, 2016ko urtarrilaren 1etik 2020ko urtarrilaren 1era arte.

Este real decreto tiene carácter de legislación básica, en virtud de lo señalado en su disposición final primera. Su disposición adicional cuarta establece, además, que de cara al plazo de inicio del registro que regula, las comunidades autónomas y, en su caso, los centros sanitarios iniciarán la recogida de datos del registro de acuerdo con lo dispuesto en el real decreto en los plazos allí establecidos, que van desde el 1 de enero de 2016, hasta el 1 de enero de 2020.

Horretarako, beharrezkoa da EAEko erregistroa aipatu 69/2015 Errege Dekretuan xedatutako Osasun Arreta Espezializatuaren Jarduera Erregistroaren egiturara egokitzeko arau-tresna prestatzea.

Para ello, es necesaria la elaboración del instrumento normativo por el que se adapte el registro de la CAE a la estructura del Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada, establecido en el Real Decreto 69/2015, citado.

Aipatu errege-dekretuak ez ditu aipatzen barne-osasun arloko Estatuko oinarrizko legedia betearazteko eta legegintza-garapenerako eskumenak, baina onartu egiten zaizkie zenbait autonomia-erkidegori kasuan kasuko estatutuetan; Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, EAEko Autonomia Estatutuaren 18.1 artikuluan zertzen dira, eta emaitza 8/1997 Legea da, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

Aunque el citado real decreto no hace mención a las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior se reconoce en sus respectivos estatutos a diversas comunidades autónomas, en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi se positivizan en el artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, de la cual es fruto la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi.

Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 195/2013 Dekretuaren 4.1 artikuluak dioen bezala, Osasun sailburuari dagokio Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26. eta 28. artikuluetan ezarritako eskumenak erabiltzea, bai eta Osasun Sailari dagozkion jardun-arloen eta egitekoen eremuan indarrean dagoen legediak esleitzen dizkionak ere, eta eskumen horien artean dago Jaurlaritzari buruzko aipatu Legeak erregelamenduak egiteko aitortzen dion ahala erabiliz administrazio-xedapen orokorrak emateko eskumena.

Como señala el artículo 4.1 del Decreto 195/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud, corresponde al Consejero de Salud el ejercicio de las competencias establecidas en los artículos 26 y 28 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno y cuantas le atribuya la legislación vigente en el ámbito de las funciones y áreas de actuación que corresponden al Departamento de Salud, entre las que se encuentra la facultad de dictar disposiciones administrativas generales en ejercicio de la potestad reglamentaria que le reconoce la citada Ley de Gobierno.

Indarrean dagoen Ospitaleetako Alta Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoa arautu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ospitaleetako Alta Erregistroa sortzen duen azaroaren 3ko 303/1992 Dekretua dela eta, «Ospitaleetako Alta Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoan adierazi beharreko xehetasun aldakorrak elkartearen gaindi dauden informazio-sistemek ezar ditzaten betekizunei egokitzeko ere beharrezko izan daitezen xedapenak emateko ahalmena eskuratzen zaio Osasun sailburuari» (Azken xedapenetatik bigarrena). Era berean, Osasuneko sailburuari dagokio lehenago aipatutako Historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzko martxoaren 13ko 38/2012 Dekretuan jasotako aurreikuspenen arauzko garapena egitea.

El vigente Decreto 303/1992, de 3 de noviembre, por el que se regula el conjunto mínimo básico de datos del Alta Hospitalaria y se crea el registro de Altas Hospitalarias de Euskadi, faculta al Consejero de Salud «para dictar las disposiciones precisas para la adaptación de las variables que han de constar en el Conjunto Mínimo Básico de Datos del Alta Hospitalaria a los requerimientos que establezcan los Sistemas de Información supracomunitarios» (Disposición final 2.ª). De la misma manera, corresponde al Consejero de Salud el desarrollo normativo de las previsiones contenidas en el Decreto 38/2012, de 13 de marzo, sobre historia clínica y derechos y obligaciones de pacientes y profesionales de la salud en materia de documentación clínica, citado.

Hori horrela, honako hau

En su virtud,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Finalidad.

Agindu honen xedea da Ospitaleetako Alta Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoan egon behar duten aldagai berriak gehitzea, izen berri batekin, zehazki Euskadiko Arreta Espezializatuari buruzko Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoa (aurrerantzean, AE-DGOM) izenarekin, eta horretarako egutegia zehaztea, osasun zentroen tipologia eta egindako arreta espezializatuaren zer-nolakoa kontuan hartuta.

La finalidad de la presente Orden es incorporar las nuevas variables que deben formar parte del Conjunto Mínimo Básico de Datos del Alta Hospitalaria bajo la denominación de Conjunto Mínimo Básico de Datos de Atención Especializada de Euskadi (en adelante, CMBD-AE) y definir el calendario de incorporación de las mismas en función de la tipología de los centros sanitarios y del tipo de atención especializada realizada.

2. artikulua.– Definizioak.

Artículo 2.– Definiciones.

Arau honen ondorioetarako, asistentzia-arretaren modalitate hauek definitzen dira:

A los efectos de la presente norma se definen las siguientes modalidades de atención asistencial:

a) Ospitaleratzea: paziente bat ospitaleratze-ohe batean sartu ondorengo arreta da. Ospitaleratze-harremanak ospitaleko altaren ondoren konputatuko dira.

a) Hospitalización: es la atención realizada tras el ingreso de una o un paciente en una cama de hospitalización. Los contactos de hospitalización se computarán al alta hospitalaria.

b) Kirurgia anbulatorioa: izen horren barruan sartuko dira anestesia orokorrarekin, lokalarekin, erregionalarekin edo sedazioarekin egindako kirurgia-operazioak, baldin eta operazioaren ondoren intentsitate eta iraupen gutxiko artak behar badira, eta, horrenbestez, ez bada beharrezkoa ospitaleratzea, eta alta berehala edo operazioa egin eta ordu gutxiren buruan ematea aurreikusita badago. Erreferentzia gisa, eta Arreta Espezializatuko Osasun Zentroetako Estatistikaren definizio-eskuliburuan jasotako irizpideen arabera, operazio-gelan egindako interbentzio kirurgiko anbulatorio guztiak sartuko dira kategoria honetan.

b) Cirugía ambulatoria: se considerarán como tal las intervenciones quirúrgicas realizadas bajo anestesia general, local, regional o sedación que requieren cuidados postoperatorios poco intensivos y de corta duración por lo que no necesitan ingreso hospitalario y en las que está previsto el alta de forma inmediata o a las pocas horas de la intervención. Como referencia se considerarán para su inclusión en esta categoría y de acuerdo con los criterios del Manual de definiciones de la Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada todas las intervenciones quirúrgicas ambulatorias realizadas en quirófano.

c) Etxeko ospitaleratzea: arreta espezializatuko zerbitzuek pazientearen etxean emandako arreta da.

c) Hospitalización a domicilio: es la atención realizada en el domicilio del o de la paciente por parte de los servicios de atención especializada.

d) Eguneko ospitale medikoa: ospitalean sartu gabe emandako arreta mota bat da, eta, zehazki, zenbait ordutan eta etengabe mediku- edo erizaintza-arreta berezia behar duten pazienteentzako tratamendu medikoak biltzen ditu (paziente onkologiko edo hematologikoentzako kimioterapia barne, eguneko ospitale-erregimenean eginez gero), arretaren helburua eta norakoa edozein izanda ere (etxea, lekuz aldatzea, ospitaleratzea eta abar).

d) Hospital de día médico: es la atención realizada, sin ingreso hospitalario, que incluye específicamente tratamientos médicos destinados a pacientes que requieren especial atención médica o de enfermería de forma continuada durante varias horas (incluye la quimioterapia para pacientes oncológicos u oncológicas y hematológicos o hematológicas cuando se preste en régimen de hospital de día), con independencia de la naturaleza de la finalidad y destino tras la misma (domicilio, traslado, hospitalización, etc.).

e) Larrialdia: modalitate honetan ospitaleetako larrialdi-zerbitzuetan gertatzen diren harremanak baino ez dira sartuko.

e) Urgencia: esta modalidad incluirá exclusivamente los contactos que se produzcan en los servicios de urgencias hospitalarios.

f) Konplexutasun bereziko prozedura anbulatorioa: zerbitzu eta kabinete espezifikoetan gauzatutako prozedurak eta jarduerak dira, beraietan osasun-baliabide asko baliatu behar badira, eta prestakuntzan nahiz gauzatu ondorengo orduetan zaintzak behar badira. Erreferentzia gisa, honako hauen gaineko ikerketak kontuan hartuko dira kategoria honetan sartzeko: hemodinamika, erradiologia interbentzionista, bronkoskopia, kolonoskopia, atzeranzko kolangiopankreatografia, irudi-teknika inbaditzaileak, hemodialisia, gorputzaren kanpotiko giltzurrun-litotrizia, PET, PET-TAC, erradiokirurgia eta erradioterapia estereotaxikoa.

f) Procedimiento ambulatorio de especial complejidad: los procedimientos y actividades realizados en servicios y gabinetes específicos cuya ejecución supone un alto consumo de recursos sanitarios o que requieren cuidados en su preparación o en las horas posteriores a su realización. Como referencia se considerarán para su inclusión en esta categoría los estudios de hemodinámica, radiología intervencionista, broncoscopia, colonoscopia, colangiopancreatografía retrógrada, técnicas de imagen invasivas, hemodiálisis, litotricia renal extracorpórea, PET, PET-TAC, radiocirugía y radioterapia estereotáxica.

3. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 3.– Ámbito de aplicación.

1.– Arreta espezializatuko zerbitzuak ematen dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko ospitale-zentro eta anbulatorio publiko eta pribatu guztiak behartuta daude arau honetan aipatzen diren modalitateetako AE-DGOMa erregistratzera.

1.– Todos los centros hospitalarios y los centros ambulatorios que prestan servicios de atención especializada radicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi, tanto públicos como privados, quedan obligados a registrar el CMBD-AE de las modalidades que se señalan en esta norma.

2.– AE-DGOMen, ospitaleratze konbentzionaleko gertakariak bezala, honako hauek ere erregistratu beharko dira: kirurgia anbulatorioko asistentzia modalitateak, etxeko ospitaleratzea, eguneko ospitale medikoa, larrialdiak eta konplexutasun bereziko prozedura anbulatorioak.

2.– En el CMBD-AE deberán ser registrados tanto los episodios de hospitalización convencional, como las modalidades asistenciales de cirugía ambulatoria, hospitalización a domicilio, hospital de día médico, urgencias y procedimientos ambulatorios de especial complejidad.

3.– Oro har, harremana da erregistro-unitatea, eta honako definizio hau du: osasun-hornitzaile batek paziente bati asistentzia modalitate berean eta etengabe emandako osasun-arreta.

3.– Con carácter general, la unidad de registro es el contacto, definido como la atención sanitaria prestada bajo la misma modalidad asistencial y de forma ininterrumpida por un proveedor sanitario a una o un paciente.

4.– artikulua.– Harreman motak.

Artículo 4.– Tipología de contactos.

Asistentzia modalitatearen arabera, honako hauek dira erregistroan sartu beharreko harreman motak:

Los tipos de contacto a incluir en el registro, en función de la modalidad asistencial, son:

1.– Ospitaleratzea. Ez dira jasoko hogeita lau (24) ordutik beheragoko egonaldiko ospitaleratze-gertakariak, gertakarian alta emateko arrazoia hiltzea, lekuz aldatzea edo borondatezko alta izan ezean.

1.– Hospitalización. No se incluirán los episodios de hospitalización con una estancia inferior a veinticuatro (24) horas, excepto los casos que el motivo del alta del episodio sea de fallecimiento, traslado o alta voluntaria.

Modalitate honetatik kanpo geratzen dira dialisi-saioak, eguneko ospitaleko saioak, larrialdietako behaketa-oheetan emandako arreta, hala nola jaioberri osasuntsuen ospitale-egonaldiak eta beste asistentzia modalitate batzuetako gainerako harremanak.

Quedan excluidas de esta modalidad las sesiones de diálisis, las sesiones en hospital de día, la atención en las camas de observación en urgencias, así como la permanencia en el hospital de las y los recién nacidos sanos y el resto de contactos de otras modalidades asistenciales.

2.– Kirurgia anbulatorioa. Pazientea osasun-zentroan hogeita lau ordu baino gehiago egon bada, «ospitaleratze»-gertakaritzat joko da, eta «kirurgia anbulatorioa» identifikatuko da harremanaren eskatzaile gisa (eremua: Jatorria). Hala ere, ospitaleratzea konplikazio baten ondorioa bada, gertakari independente gisa erregistratu beharko da, eta diagnostiko nagusi moduan konplikazio hori jaso.

2.– Cirugía ambulatoria. En el caso de que la o el paciente haya permanecido ingresado en el centro sanitario durante más de veinticuatro horas se considerará como episodio de «hospitalización» identificándose como solicitante del contacto (campo Procedencia) «cirugía ambulatoria». Sin embargo, cuando el ingreso en el hospital sea motivado por una complicación se deberá registrar como episodio independiente, haciendo constar como diagnóstico principal dicha complicación.

3.– Etxeko ospitaleratzea. Gertakaria adierazten den egunetik (sarrera modalitate horretan) modalitate berean amaitu arte (alta modalitatean) kontuan hartuko da, jatorriko zerbitzua, etxean egindako bisiten kopurua eta altaren ondorengo norakoa gorabehera. Etxeko ospitaleratze-gertakariak iraun bitartean beste asistentzia modalitate anbulatorioekin gertatzen diren harremanak gertakari berekotzat hartuko dira, betiere harreman horren arrazoia izandako prozesutik eratortzen badira. Pazienteak ospitale batean sartu behar badu, alta hartuko du dagoen asistentzia modalitatean, etxeko ospitaleratzean.

3.– Hospitalización a domicilio. Se considerará el episodio desde su fecha de indicación (ingreso bajo esta modalidad) hasta la fecha de finalización de la misma bajo esta modalidad (alta en esta modalidad), con independencia de su servicio de procedencia, del número de visitas realizadas en el domicilio y de su destino tras el alta. Los contactos que durante el episodio de hospitalización a domicilio se produzcan con otras modalidades asistenciales ambulatorias se considerarán incluidos en el mismo episodio siempre que deriven del proceso que motivó dicho contacto. En el caso de que el paciente precisara ingresar en un centro hospitalario cursará alta en la modalidad asistencial de hospitalización a domicilio.

4.– Eguneko ospitale medikoa. Pazientea hogeita lau (24) ordu baino gehiago egon bada osasun-zentroan harremana hasi zenetik, gertakari hori «ospitaleratzea» izan dela ondorioztatuko da. Kasu horretan, «eguneko ospitale medikoa» delako harremanaren eskatzaile moduan erregistratuko da, ospitaleratzeko arrazoia konplikazio bat izan ezean, orduan gertakari independente moduan erregistratu beharko baita, eta diagnostiko nagusi moduan konplikazio hori jaso.

4.– Hospital de día médico. En el caso de que el o la paciente haya permanecido en el centro sanitario durante más de veinticuatro (24) horas desde el inicio del contacto se considerará como episodio de «hospitalización». En este caso se registrará como solicitante del contacto «hospital de día médico», excepto cuando el ingreso en el hospital sea motivado por una complicación, en cuyo caso se deberá registrar como episodio independiente constando como diagnóstico principal dicha complicación.

5.– Larrialdia. Pazienteekiko harreman guztiak erregistratuko dira, edozein izanda ere haien jatorria eta helburua, egondako denbora gorabehera; denbora hori pazientea iritsi den orduaren eta atera den orduaren artekoa izango da. Ospitaleratze-ohe batean sartutako pazienteen erantzundako larrialdiak baztertzen dira.

5.– Urgencia. Se registrarán todos los contactos de pacientes cualquiera que sea su procedencia y finalidad, con independencia del tiempo de permanencia, que se fijará entre la hora de llegada y hora de salida del o de la paciente. Se excluyen las urgencias atendidas de pacientes ingresados o ingresadas en una cama de hospitalización.

Larrialdietan artatu bitartean pazientea ospitaleratze-ohe batean sartu behar bada, osasun-zentro berean edo beste batean, sartzeko aginduak larrialdietako harremanaren alta ekarriko du berekin, eta ospitaleratze-harremana hasiko da, betiere hogeita lau ordu baino gehiago ingresatuta egonez gero. «Larrialdia» identifikatuko da «ospitaleratze»-gertakariko harremanaren eskatzaile moduan (eremua: Jatorria), eta harremanaren hasierako data eta ordua ospitaleratze-ohean sartzea gertatu zenekoa izango da.

En el caso de que en el curso de la atención en urgencias el o la paciente deba ser ingresado en una cama de hospitalización, en el mismo u otro centro sanitario, la orden de ingreso conllevará el alta del contacto de urgencias, y apertura de un contacto de hospitalización, siempre que permanezca ingresado o ingresada más de veinticuatro horas. Se identificará a «urgencias» como solicitante del contacto de episodio de «hospitalización» (campo Procedencia), considerándose como fecha y hora de inicio del contacto las del ingreso en la cama de hospitalización.

6.– Konplexutasun bereziko prozedura anbulatorioa. Pazienteei modu anbulatorioan egindako prozedurak erregistratuko dira, betiere osasun-zentroarekiko harremanaren arrazoia prozedura egitea besterik ez bada izan. Horrenbestez, pazienteei ospitaleratuta dauden bitartean egindako prozedurak edo gainerako asistentzia modalitateetako harremanetan egindakoak baztertu egiten dira.

6.– Procedimiento ambulatorio de especial complejidad. Se registrarán los procedimientos realizados a pacientes de forma ambulatoria y siempre y cuando el contacto con el centro sanitario haya sido motivado exclusivamente para la realización del procedimiento. Se excluyen, por tanto, los procedimientos realizados a pacientes en el curso de ingresos de hospitalización, o durante los contactos en el resto de modalidades asistenciales.

Pazientea osasun-zentroan hogeita lau ordu baino gehiago egon bada, «ospitaleratze»-gertakaritzat joko da, eta «konplexutasun bereziko prozedura anbulatorioa» identifikatuko da harremanaren eskatzaile gisa (eremua: Jatorria). Hala ere, ospitaleratzea konplikazio baten ondorioa bada, gertakari independente gisa erregistratu beharko da, eta konplikazio hori diagnostiko nagusi moduan jaso.

En el caso de que el o la paciente haya permanecido ingresado en el centro sanitario durante más de veinticuatro horas se considerará como episodio de «hospitalización», identificándose como solicitante del contacto (campo Procedencia) «procedimiento ambulatorio de especial complejidad». No obstante, cuando el ingreso en el hospital sea motivado por una complicación se deberá registrar como episodio independiente, haciendo constar dicha complicación como diagnóstico principal.

5. artikulua.– AE-DGOMren edukia.

Artículo 5.– Contenido del CMBD-AE.

Datu hauek osatuko dute AE-DGOM erregistroa:

Los datos que integraran el registro CMBD-AE son las siguientes:

a) Osasun-zentroaren aldagaiak:

a) Variables del centro sanitario:

1) Osasun-zentroa.

1) Centro sanitario.

b) Pazientearen identifikazio-aldagaiak:

b) Variables de identificación del o de la paciente:

2) Banako Osasun Txartela (BOT).

2) Tarjeta Sanitaria Individual (TIS).

3) Identifikazio Korporatiboko Kodea.

3) Código de Identificación Corporativo.

4) NAN/AIZ.

4) DNI/NIE.

5) Europar Osasun Txartela.

5) Tarjeta Sanitaria Europea.

6) Pasaportea.

6) Pasaporte.

7) Jaioteguna.

7) Fecha de nacimiento.

8) Jaioterria.

8) País de nacimiento.

9) Historia klinikoaren zenbakia.

9) N.º de Historia Cínica.

10) Sexua.

10) Sexo.

c) Pazientearen helbidea:

c) Dirección del o de la paciente:

11) Pazientearen ohiko etxea:

11) Domicilio habitual del o de la paciente:

11.a.– Probintzia.

11.a.– Provincia.

11.b.– Udalerria.

11.b.– Municipio.

11.c.– Entitatea.

11.c.– Entidad.

11.d.– Ohiko etxea (kalea eta zenbakia).

11.d.– Domicilio habitual (vía y número).

12) Pazientearen ohiko etxearen posta-kodea.

12) Código postal del domicilio habitual del o de la paciente.

d) Harremanaren aldagaiak:

d) Variables del contacto:

13) Harreman mota.

13) Tipo de contacto.

14) Finantzaketa-erregimena.

14) Régimen de financiación.

15) Bisita mota.

15) Tipo de visita.

16) Jatorria. Harremana eskatzen duen tresna, osasun-zerbitzu edo erakundeari buruzko aldagaia.

16) Procedencia. Variable que hace referencia al dispositivo, servicio sanitario o entidad que solicita el contacto.

17) Arretaren inguruabarrak. Harremana gauzatu aurretik planifikatuta eta aurreikusita egotearekin edo ez egotearekin zerikusia dutenak.

17) Circunstancias de la atención. Referidas a si el contacto había sido planificado y previsto con anterioridad al momento de su realización.

e) Sarreraren aldagaiak:

e) Variables del ingreso:

18) Sartzeko aginduaren eguna eta ordua.

18) Fecha y hora de la orden de ingreso.

19) Arretaren hasierako eguna eta ordua.

19) Fecha y hora de inicio de la atención.

20) Sarrera-zerbitzua eta -atala.

20) Servicio y sección de ingreso.

f) Asistentzia-prozesuaren aldagaiak:

f) Variables del proceso asistencial:

21) Diagnostiko nagusia.

21) Diagnóstico principal.

22) Diagnostiko nagusiaren POA markatzailea.

22) Marcador POA del diagnóstico principal.

23) Diagnostiko sekundarioak.

23) Diagnósticos secundarios.

24) Diagnostiko sekundarioen POA markatzailea.

24) Marcador POA de los diagnósticos secundarios.

25) Neoplasien morfologia-kodeak.

25) Códigos de morfología de las neoplasias.

26) Erikortasunaren kanpo-arrazoia (lehen E kodea).

26) Causa externa de morbilidad (anteriormente código E).

27) Sarrerako zentroan egindako lehen prozedura kirurgikoa edo obstetrikoa.

27) Primer procedimiento quirúrgico u obstétrico realizado en el centro de ingreso.

28) Lehen prozedura kirurgikoaren edo obstetrikoaren eguna eta ordua.

28) Fecha y hora del primer procedimiento quirúrgico u obstétrico.

29) Zentroan egindako beste prozedura batzuk.

29) Otros procedimientos realizados en el centro.

30) Beste prozeduren eguna eta ordua.

30) Fecha y hora de los otros procedimientos.

31) Beste zentro batzuetan egindako prozedurak.

31) Procedimientos realizados en otros centros.

32) Jaioberriaren pisua eta sexua.

32) Peso y sexo del recién nacido.

33) Zainketa Intentsiboetako Unitatean sartzea.

33) Ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos.

34) Zainketa Intentsiboetako Unitatean egondako egunak.

34) Días de estancia en Unidad de Cuidados Intensivos.

g) Alta-aldagaiak:

g) Variables de alta:

35) Arretaren amaierako eguna eta ordua.

35) Fecha y hora de finalización de la atención.

36) Alta mota.

36) Tipo de alta.

37) Harreman/alta zirkunstantziaren osteko norakoa.

37) Destino tras el contacto/Circunstancia del alta.

38) Zer ospitaletara lekualdatu den.

38) Hospital de traslado.

39) Asistentzia-jarraipenerako tresna.

39) Dispositivo de continuidad asistencial.

40) Arretaren zerbitzu arduraduna: alta-agindua egiten duen zerbitzu edo atalari dagokio.

40) Servicio responsable de la atención: correspondiente al servicio o sección que realiza la orden de alta.

6. artikulua.– Prozedura-eskuliburua.

Artículo 6.– Manual de procedimiento.

Osasun Saileko Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak AE-DGOMaren eskuliburu teknikoa egingo du, euskaraz eta gaztelaniaz, non hauek jasoko baitira:

La Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria del Departamento de Salud, elaborará un Manual Técnico del CMBD-AE, en euskara y castellano, en el que se recogerá:

a) Aldagaien galdagarritasuna, harreman motak eta osasun-zentroen kategoriak kontuan hartuta.

a) La exigibilidad de las variables, considerando los diferentes tipos de contacto y las distintas categorías de centro sanitario.

b) Adierazitako aldagaiei dagozkien definizioak, sailkapenak eta kodetze-sistemak.

b) Las definiciones, clasificaciones y sistemas de codificación concernientes a las variables señaladas.

c) Datuen formatua eta euskarria.

c) Formato y soporte de los datos.

d) Osasun-zentroek informazioa erregistrora zenbatean behin bidali behar duten eta bidaltzeko arauak.

d) La periodicidad con la que los centros sanitarios deban remitir la información al registro y las normas para su remisión.

e) Datuak erregistrora igortzeko prozesuetan, datuen segurtasuna bermatzeko erabakitako neurriak.

e) Las medidas establecidas para garantizar la seguridad de los datos en los procesos de remisión de datos al registro.

f) Informazioa ondo jasotzeko eta transferitzeko behar den beste edozein alderdi tekniko.

f) Cualquier otro aspecto técnico necesario para la correcta recogida y transferencia de la información

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Agindu hau indarrean sartzen denean indargabetuta geratuko dira agindu honi aurka egiten dioten maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak, eta, zehazki, honako hau: Agindua, 2010eko irailaren 3koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Ospitaleetako Altaren xehetasunen oinarrizko gutxieneko bildumari aldagai gehiago sartzeko dena.

Quedan derogadas a la entrada en vigor de la presente Orden cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la misma y, en particular la Orden de 3 de septiembre de 2010, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se incorporan nuevas variables al conjunto Mínimo Básico de Datos del Alta Hospitalaria.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– AE-DGOMa ezartzeko egutegia.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Calendario de implantación del CMBD-AE.

Agindu honen eranskinean jasotako kategorien zerrendako osasun-zentroek AE-DGOMari buruzko informazio-bilketa hasiko dute, informazio hori erregistro egokira helarazteko, honako egutegi honen arabera:

Los centros sanitarios incluidos en la relación de categorías que se contiene en el anexo a esta orden iniciarán la recogida de la información relativa al CMDB-AE, para su traslado al Registro correspondiente de acuerdo al siguiente calendario:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko urriaren 13a.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de octubre de 2015.

Osasuneko sailburua,

El Consejero de Salud,

JON DARPÓN SIERRA.

JON DARPÓN SIERRA.

ERANSKINA
ANEXO
OSASUN-ZENTRO ETA -ESTABLEZIMENDUEN KATEGORIEN ZERRENDA
RELACIÓN DE CATEGORÍAS DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
OSASUN ZENTROAK
CENTROS SANITARIOS

C.1 Ospitaleak (ospitaleratze-zerbitzua duten zentroak).

C.1 Hospitales (centros con internamiento).

C.1.1 Ospitale orokorrak.

C.1.1 Hospitales generales.

C.1.2 Ospitale espezializatuak.

C.1.2 Hospitales especializados.

C.1.3 Egonaldi ertaineko eta luzeko ospitaleak.

C.1.3 Hospitales de media y larga estancia.

C.1.4 Osasun mentaleko eta toxikomaniak tratatzeko ospitaleak.

C.1.4 Hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías.

C.1.90 Ospitaleratze-zerbitzua duten beste zentro batzuk.

C.1.90 Otros centros con internamiento.

C.2 Ospitaleratze-zerbitzurik gabeko osasun-laguntzaren hornitzaileak.

C.2 Proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento.

C.2.5 Zentro espezializatuak.

C.2.5 Centros Especializados.

C.2.5.1 Hortz-klinikak.

C.2.5.1 Clínicas dentales.

C.2.5.2 Laguntza bidezko giza ugalketarako zentroak.

C.2.5.2 Centros de reproducción humana asistida.

C.2.5.3 Haurdunaldia borondatez eteteko zentroak.

C.2.5.3 Centros de interrupción voluntaria del embarazo.

C.2.5.4 Kirurgia handi anbulatorioko zentroak.

C.2.5.4 Centros de cirugía mayor ambulatoria.

C.2.5.5 Dialisi-zentroak.

C.2.5.5 Centros de diálisis.

C.2.5.6 Diagnostiko-zentroak.

C.2.5.6 Centros de diagnóstico.

C.2.5.7 Osasun-laguntzako zentro mugikorrak.

C.2.5.7 Centros móviles de asistencia sanitaria.

C.2.5.8 Transfusio-zentroak.

C.2.5.8 Centros de transfusión.

C.2.5.9 Ehun-bankuak.

C.2.5.9 Bancos de tejidos.

C.2.5.10 Azterketa-zentroak.

C.2.5.10 Centros de reconocimiento.

C.2.5.11 Adimen-osasuneko zentroak.

C.2.5.11 Centros de salud mental.

C.2.5.90 Beste zentro espezializatu batzuk.

C.2.5.90 Otros centros especializados.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común