Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

228. zk., 2015eko azaroaren 30a, astelehena

N.º 228, lunes 30 de noviembre de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposaketak eta lehiaketak

Oposiciones y concursos

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
5092
5092

AGINDUA, 2015eko azaroaren 20koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena. Honen bidez, «Sanitatea eta Osasuna» jakintza-arloko I-A, I-B, II-A, II-B, II-C eta III-A berariazko osagarri-mailetako lanpostuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako karrerako funtzionarioentzat gordeak, betetzeko lehiaketarako deialdia eta berariazko oinarriak onartzen dira.

ORDEN de 20 de noviembre de 2015, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se aprueban la convocatoria y las bases específicas del concurso para la provisión de puestos de trabajo de niveles de complemento específico I-A, I-B, II-A, II-B, II-C y III-A que pertenecen al área de conocimiento «Sanidad y Salud» reservados a personal funcionario de carrera de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos.

Herri Administrazio eta Justiziako sailburuaren 2015eko uztailaren 9ko Aginduaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta erakunde autonomoetako karrerako funtzionarioentzat gordeta dauden lanpostuak betetzeko lehiaketarako oinarri orokorrak onartu ziren.

La Orden de 9 de julio de 2015, del Consejero de Administración Pública y Justicia, aprueba las bases generales del concurso para la provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de carrera de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos.

Hautaketa-prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da «Sanitatea eta Osasuna» jakintza-arloko I-A, I-B, II-A, II-B, II-C eta III-A berariazko osagarri-mailetako lanpostuen deialdirako berariazko oinarriak deitzea eta argitaratzea, horietan zehaztuta lanpostu bakoitzaren berezitasunak.

Para la materialización de cada proceso de provisión es necesaria la convocatoria y publicación de las bases específicas que han de regir la convocatoria de plazas de los niveles de complemento específico I-A, I-B, II-A, II-B, II-C y III-A que pertenecen al área de conocimiento «Sanidad y Salud» en las que se especifiquen las particularidades de cada uno de ellos.

Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 46. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioetan Funtzionarioentzako Lanpostuak Betetzeko Erregelamendua (190/2004 Dekretuak onartua) aintzat hartuta, lege horren 6.1.j) artikuluak esleitzen didan eskumenaz baliatuz eta organo eskudunek aginduzko txostenak eman ondoren, hau

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 y siguientes de la Ley de Función Pública Vasca y en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de las Administraciones Públicas Vascas, aprobado por Decreto 190/2004; en virtud de la competencia atribuida en el artículo 6.1.j) de la citada Ley, y emitidos los informes preceptivos por parte de los órganos competentes,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– II. eranskinean azaltzen diren lanpostuak betetzeko berariazko lehiaketa deitzea.

Primero.– Convocar el concurso específico para la provisión de las plazas relacionadas en el anexo II.

Bigarrena.– Lehiaketa horretarako berariazko oinarriak onartzea (I. eranskinean daude).

Segundo.– Aprobar las bases específicas que han de regir dicho concurso, que se establecen en el anexo I.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honen kontra, berraztertzeko errekurtsoa jartzeko aukera dago, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuari helarazita, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo, bestela, administrazioaren aurkako auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da zuzenean, Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Administración Pública y Justicia en el plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak agindu honek.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko azaroaren 20a.

Vitoria-Gasteiz, a 20 de noviembre de 2015.

Herri Administrazio eta Justiziako sailburua,

El Consejero de Administración Pública y Justicia,

JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.

I. ERANSKINA
ANEXO I
«Sanitatea eta Osasuna» jakintza-arloko I-A, I-B, II-A, II-B, II-C eta III-A berariazko osagarri-mailetako lanpostuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako karrerako funtzionarioentzat gordeak, betetzeko lehiaketan bete beharreko berariazko oinarriak.
Bases específicas que han de regir el concurso para la provisión de puestos de trabajo de niveles de complemento específico I-A, I-B, II-A, II-B, II-C y III-A que pertenecen al área de conocimiento «Sanidad y Salud» reservados a personal funcionario de carrera de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos.

1.– Xedea.

1.– Objeto.

Hauxe da oinarrion xedea: «Sanitatea eta Osasuna» jakintza-arloko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta erakunde autonomoetako lanpostuak, I-A, I-B, II-A, II-B, II-C eta III-A berariazko osagarri-mailetakoak, lehiaketa bidez betetzeko balorazio-batzordea, eskabidea, proba-mota eta lanpostuak zehaztea (II. eranskinean datoz zehazturik lanpostu horiek).

Es objeto de las presentes bases establecer la comisión de valoración, la solicitud, el tipo de prueba y las plazas objeto de provisión, mediante el sistema de concurso de los puestos de niveles de complemento específico I-A, I-B, II-A, II-B, II-C y III-A que pertenecen al área de conocimiento «Sanidad y Salud» de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos que se relacionan en el anexo II.

2.– Eskabideak aurkeztea eta onartzea.

2.– Presentación y admisión de solicitudes.

2.1.– Lehiaketa honetan parte hartzeko eskabideak aurkezteko, 15 egun balioduneko epea dago, berariazko oinarriak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

2.1.– Las solicitudes para tomar parte en el presente concurso deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de las bases específicas en el Boletín Oficial del País Vasco.

Parte hartu nahi dutenek intranet bidez egin beharko dute eskabidea, lehiaketen atalean dagoen eredua betez. Eskabidea jaso izanaren agiri bat emango zaie eskabideak era horretan aurkezten dituztenei.

Las personas que deseen participar deberán realizar la solicitud a través de Intranet, cumplimentando el modelo disponible el apartado de concurso. Las solicitudes que se presenten por esta vía obtendrán un acuse de recibo.

2.2.– Salbuespenez, deialdi honetako IV. eranskin modura datorren eredua aurkezteko aukera egongo da. Halakoetan, Funtzio Publikoko zuzendariari egin beharko zaio eskabidea. Lehiatzailea zerbitzu berezietan baldin badago edo seme-alabak zaintzeko lan-utzialdian baldin badago, lanpostua non duen gordeta, lanpostu horri dagokion sail, erakunde autonomo edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren erregistroan aurkeztu beharko du eskabidea; borondatezko lan-uztaldian badago, berriz, azken lanpostua izan duen sail, erakunde autonomo edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren erregistroan aurkeztu beharko du.

2.2.– Excepcionalmente se podrá presentar el modelo que se publica como anexo IV de esta convocatoria, dirigiendo su solicitud al Director de Función Pública; si la persona concursante participara desde las situaciones de servicios especiales o de excedencia por cuidado de hijo o hija la presentará en los Registros de los Departamentos, Organismos Autónomos y Entes públicos de derecho privado en donde mantenga reserva de puesto; en los supuestos de excedencia voluntaria en los Registros de los Departamentos, Organismos Autónomos y Entes públicos de derecho privado donde hubiera ocupado puesto por última vez.

2.3.– Eskabide baldintzadunak. Baliteke, lehiaketa honetan parte hartzeko baldintzak betetzen dituzten bi pertsonak, familia-elkarbizitza dutela-eta, herri berean eta hurbileko herrietan lortu nahi izatea lanpostua, lehiaketa honetan. Halakoetan, lanpostua biek ala biek lortu beharra adieraz dezakete eskabideetan, baldintza modura; hala, baldintza hori betetzen ez bada, indarrik gabe geratuko dira dena delako herriko lanpostuetarako egindako eskabide biak.

2.3.– Solicitudes condicionadas. Cuando, por razones de convivencia familiar, dos personas que cumplan los requisitos para participar estén interesadas en obtener puestos de trabajo en una misma localidad o localidades próximas en este concurso, podrán condicionar en la solicitud sus peticiones al hecho de que ambas los obtengan, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por cada una de ellas, a los puestos de dicha localidad.

2.4.– Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, ez da aldaketarik onartuko eskabideetan. Alabaina, lehiatzaileek, hala nahi badute, lehiaketan atzera egiteko eta ez parte hartzeko aukera ere izango dute, esleipenen behin-behineko zerrendaren aurka erreklamazioak egiteko epearen barruan.

2.4.– Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, no se admitirá modificación alguna a las peticiones formuladas. No obstante, las personas concursantes voluntariamente podrán desistir de su participación en el concurso en el plazo establecido para las reclamaciones a la relación provisional de adjudicaciones.

2.5.– Lanerako baldintzak betez gero, iragarritako lanpostu hutsetatik nahi diren guztiak eska daitezke, lehentasunak zehaztuta betiere.

2.5.– Podrán solicitarse, por orden de preferencia, cuantas vacantes convocadas se deseen, siempre que se reúnan los requisitos previstos para su desempeño.

2.6.– Lehiaketa batean baino gehiagotan eskainitako edo kidego bateko baino gehiagoko lanpostuetara aurkeztu nahi izanez gero, lehentasunen arabera zehaztu beharko dituzte lanpostu horiek. Horretarako, iragarritako berariazko lehiaketa guztietako II. faseko behin betiko emaitzak argitaratutakoan, Funtzio Publikoko sailburuordearen ebazpenaren bidez, 5 egun balioduneko epea irekiko da, lehiakide horiek beren lehentasunen arabera erregistra ditzaten lanpostu horiek, bai berariazko lehiaketan bai lehiaketa orokorrean, eta ezin izango da aldaketarik egin lehiaketa bakoitzaren barruan zehaztutako lanpostuen ordenan.

2.6.– Las personas que deseen participar a plazas ofertadas en más de un concurso o por diferentes cuerpos deberán ordenar todas las plazas a las que aspiran por orden de preferencia. Para ello, y tras la publicación de los resultados definitivos de la Fase II de todos los concursos específicos convocados y, mediante Resolución del Viceconsejero de Función Pública, se abrirá un plazo de 5 días hábiles para que las personas interesadas registren la totalidad de las plazas ordenadas por orden de preferencia, tanto de los concursos específicos como del general, sin que sea posible modificar el orden de las plazas efectuado dentro de cada concurso.

2.7.– Bai lanpostuaren baldintzak betetzen direla egiaztatzeko agiriak, bai merezimenduak egiaztatzekoak, eskabidearekin batera aurkeztu behar dira, oinarri orokorretako 8. oinarrian zehazturik datorren moduan, eta, eskabide elektronikoa egiten bada, eskabideak aurkezteko epe beraren barruan egiaztatu beharko dira merezimenduak edo baldintzak.

2.7.– A las solicitudes se acompañará, en su caso, la justificación documental de cumplimiento de los requisitos exigidos para el acceso al puesto y de los méritos que se aleguen, en los términos que se especifican en la base 8 de las bases generales. En el caso de solicitud por vía electrónica la acreditación de méritos o requisitos se deberá realizar en el plazo de presentación de solicitudes.

Epe barruan aurkezten ez badira, egiaztatu gabetzat joko dira.

En el caso de no presentarse en los plazos previstos, se entenderá como no acreditados.

3.– Merezimenduen balorazioa (II. fasea).

3.– Valoración de méritos (fase II).

Fase honetan, lanpostu bakoitzaren ezagutza- eta trebetasun-garrantzitsuenen arabera baloratuko dira merezimenduak, oinarri orokorretako 6. oinarrian ezarritako irizpideen arabera.

En esta fase la valoración de méritos se realizará en función de los conocimientos y destrezas más relevantes de cada puesto, de acuerdo a los criterios establecidos en la base 6 de las bases generales.

Honako lanpostu hauetako bat lortu nahi dutenek lanpostuak berezkoak dituen atazei buruzko proba praktiko bat egin beharko dute.

Quienes aspiren a alguno de estos puestos deberán realizar una prueba de caso práctico relacionada con las tareas propias del puesto.

510182 Lan-arriskuen prebentzioko arlo-arduraduna.

510182 Responsable área prevención de riesgos laborales.

511091 Osasun-antolamenduaren eta -egiaztapenaren arduraduna.

511091 Responsable ordenación y acreditación sanitaria.

511120 Osasun-plangintza, -ikerketa eta -ebaluazioko teknikaria.

511120 Técnico/a planificación, investigación y evaluación sanitaria.

511151 Aseguramendu eta kontratazioaren arduraduna.

511151 Responsable aseguramiento y contratación.

511154 Aseguramendu eta kontratazioaren arduraduna.

511154 Responsable aseguramiento y contratación.

511180 Farmazia-antolamendu eta -prestazioko teknikaria.

511180 Técnico/a ordenación y prestación farmacéutica.

511181 Antolamendu eta eskaintza farmazeutikoko arduraduna.

511181 Responsable ordenación y prestación farmacéutica.

511192 Osasun publikoaren eskualde-koordinatzailea.

511192 Coordinador/a comarcal de salud pública.

511240 Ikuskatzaile medikoa.

511240 Inspector/a médico/a.

Honako lanpostu hauetako bat lortu nahi dutenek lanpostuak berezkoak dituen atazei buruzko proiektu bat egin beharko dute.

Quienes aspiren a alguno de estos puestos deberán realizar una prueba de elaboración de proyecto relacionado con las tareas propias del mismo.

510181 Lan-arriskuen prebentzioaren arduraduna.

510181 Responsable prevención de riesgos laborales.

510302 Laneko osasunaren arduraduna.

510302 Responsable salud laboral.

511122 Osasun-plangintza, -ikerketa eta -ebaluazioaren arlo arduraduna.

511122 Responsable área planificación, investigación y evaluación sanitaria.

511131 Epidemiologiaren eta osasun-informazioaren arduraduna.

511131 Responsable epidemiología e información sanitaria.

511171 Osasunaren sustapenaren arduraduna.

511171 Responsable de promoción de la salud.

511271 Osasun-programen arduraduna.

511271 Responsable programas de salud.

4.– Balorazio Batzordea.

4.– Comisión de Valoración.

Hauek izango dira batzordekideak:

La comisión está compuesta por los siguientes miembros:

Batzordeburua:

Presidencia:

Titularra: Jose Luis Quintas Díez.

Titular: Jose Luis Quintas Díez.

Ordezkoa: Juan María Fernández de Gamarra Betolaza.

Suplente: Juan María Fernández de Gamarra Betolaza.

Kideak:

Vocalía:

Titularra: Juan Carlos Coto Fernández.

Titular: Juan Carlos Coto Fernández.

Ordezkoa: Rafael Felix Calvo Del Río.

Suplente: Rafael Felix Calvo Del Río.

Kideak:

Vocalía:

Titularra: Nerea Muniozguren Aguirre.

Titular: Nerea Muniozguren Aguirre.

Ordezkoa: Manuel Lansac Aquilue.

Suplente: Manuel Lansac Aquilue.

Kideak:

Vocalía:

Titularra: Xabier Elexpe Uriarte.

Titular: Xabier Elexpe Uriarte.

Ordezkoa: Ismael Gorostiza Fernández Villarán.

Suplente: Ismael Gorostiza Fernández Villarán.

Kideak:

Vocalía:

Titularra: Iñigo Aizpurua Imaz.

Titular: Iñigo Aizpurua Imaz.

Ordezkaria: Gonzalo Trincado Ibáñez.

Suplente: Gonzalo Trincado Ibáñez.

Kideak:

Vocalía:

Titularra: Francisco Javier Ruiz Uriarte Ordezkoa.

Titular: Francisco Javier Ruiz Uriarte.

Ordezkoa: Francisco José Laborda Iriondo.

Suplente: Francisco José Laborda Iriondo.

Idazkaria:

Secretaría:

Titularra: M.ª Isabel Labaka Zabaleta.

Titular: M.ª Isabel Labaka Zabaleta.

Ordezkoa: Juan Carlos Soto Pérez.

Suplente: Juan Carlos Soto Pérez.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común