Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

249. zk., 2015eko abenduaren 31, osteguna

N.º 249, jueves 31 de diciembre de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
5526
5526

AGINDUA, 2015eko abenduaren 23koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, etxebizitzak eta eraikinak era efizientean birgaitzeko Renove Programaren 2016rako laguntzen deialdia arautzen duena, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku-hartze proiektuak egin eta haien ondoriozko obrak egikaritzeko.

ORDEN de 23 de diciembre de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se convocan para el año 2016 las ayudas del Programa Renove Rehabilitación eficiente de Viviendas y Edificios, para la elaboración de Proyectos de Intervención en el Patrimonio Edificado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la ejecución de las obras derivadas de los mismos.

Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduera babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuak (2012ko abenduaren 31ko 249. zk. EHAA, eta hutsen zuzenketa, 2003ko apirilaren 7ko 69. zk. EHAA) birgaitze-jardunen araubide juridikoa arautzen du, etxebizitza-sektorea bultzatu eta sustatzeko. Dekretu horren garapenean, 2007ko maiatzaren 2ko Agindua eman zen; Agindu horretan Birgaitze Integratuko Eremuetako edo Bizitegi Eremu Narriatu gisa deklaratutako eremuetako ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ezarri ziren.

El Decreto 317/2002, de 30 de diciembre (BOPV n.º 249, de 31 de diciembre de 2012 y corrección de errores en el BOPV n.º 69, de 7 de abril de 2003), sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado regula el régimen jurídico de las actuaciones de rehabilitación al objeto de promocionar y fomentar el sector de la vivienda. En desarrollo del mismo se dictó la Orden de 2 de mayo de 2007 en la cual se establecían las subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas así declaradas.

2012/27/EB Zuzentarauak, energia-efizientziari buruzkoak, 4. artikuluan estatu kideak epe luzerako estrategia bat garatzera behartzen ditu bizitegi-eraikinen berrikuntza zorrotz eta errentagarrian inbertsioak mobilizatzeko, higiezin-parkearen energia-errendimendua hobetzeko eta energia-kontsumoa murrizteko xedez.

La Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética obliga, en su artículo 4, a los estados miembros a desarrollar una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación exhaustiva y rentable de edificios residenciales, con el fin de mejorar el rendimiento energético del parque inmobiliario y reducir el consumo de energía.

Ildo beretik, hiri-birgaitze, hiri-birsortze eta hiri-berritzeei buruzko ekainaren 26ko 8/2013 Legeak (153. zk. BOE, 2013ko ekainaren 27koa), nahitaezkotzat jotzen du «eraikinen ebaluazio-txosten bat» egitea, eta 241/2012 Dekretuak, azaroaren 21ekoak (241. zk. EHAA, 2012ko abenduaren 16koa), bere ondorengo aldaketarekin batera, hots, 80/2014 Dekretua, maiatzaren 20koa (101. zk. EHAA, 2014ko maiatzaren 30ekoa), Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa erregulatzen dute, zeinaren txostenak eraikinen energia-ziurtapenerako oinarrizko prozedura onartzen duen apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuak (89. zk. BOE, 2013ko apirilaren 13koa) erregulatzen duen eraikinaren Energia Eraginkortasuneko Ziurtagiria barnean hartu behar duen.

En esta misma línea, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (BOE n.º 153 de 27 de junio de 2013), hace obligatoria la realización de un «informe de evaluación de los edificios» y el Decreto 241/2012, de 21 de noviembre (BOPV n.º 241, de 16 de diciembre de 2012) junto con su posterior modificación, Decreto 80/2014, de 20 de mayo (BOPV n.º 101, de 30 de mayo de 2014), regulan la inspección técnica de edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco cuyo informe debe incluir el Certificado de Eficiencia Energética del edificio, regulado por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril (BOE n.º 89, de 13 de abril de 2013), por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética de los edificios.

Hiri-birgaitzea, hiri-birsortzea eta hiri-berritzea eta era berean eraikinen energia-ziurtapena eta eraikinen ikuskapen teknikoa sustatzen dituen legeria-esparruaren barruan, eta politikak suspertze ekonomikorantz, higiezinen eta eraikuntzaren sektorearen birmoldaketarantz berrorientatu beharra dagoela kontuan izanik, bidezkotzat jotzen da laguntza ekonomikoko programa espezifiko bat garatzea, energia-efizientzia hobetzeko neurrien betearazpena eta energia berriztagarrien erabilera bultzatzeko, ingurumen-alorreko nahiz gizarte- eta ekonomia-alorreko eredu jasangarri eta integratzailea bermatuz.

Dentro del nuevo marco legislativo que promueve la rehabilitación, regeneración y renovación urbana, así como la certificación energética de los edificios y la inspección técnica de edificios, y considerando la necesidad de reorientar las políticas hacia la recuperación económica, la reconversión del sector inmobiliario y de la construcción, se estima oportuno desarrollar un programa específico de apoyo económico que incentive la ejecución de medidas de mejora de la eficiencia energética y la utilización de energías renovables garantizando un modelo sostenible e integrador, tanto ambiental, como social y económico.

Horretan guztian laguntzeko, diru-laguntzei buruzko Agindu hau garatzen da; etxebizitza-erabilera nagusia duten, blokeak edo etxadiak osatuz taldekatuta dauden, 1980a baino lehenagoko eraikitze-data duten eta hiri- eta egitura-egokitzapena duten eraikinen gainean jarduteko proposamenak aurkezten dituzten Jabeen Erkidego, Udal, Toki Erakunde Txiki, Etxebizitza Sozietate Publiko eta Etxebizitzen sustatzaile Publikoei zuzenduta dago Agindu hau.

Para contribuir a todo ello se desarrolla esta Orden subvencional dirigida a las Comunidades de Propietarios, Ayuntamientos, Entidades Locales Menores, Sociedades Públicas de Vivienda y Promotores Públicos de Viviendas que presenten, propuestas de actuación sobre edificios con uso principal vivienda, agrupados hasta configurar bloques exentos o manzanas edificatorias que incluyan al menos un lado de la misma y cuya fecha de construcción sea anterior a 1980 y dispongan de adecuación urbanística y estructural.

Diru-laguntzei buruzko Agindu hori gastu-espedienteak aurretiaz izapidetzeko erregimenaren mende egongo da.

Dicha Orden subvencional se acoge al régimen de tramitación anticipada de expedientes de gasto.

Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduera babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren Lehen Xedapen Gehigarriak Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua gaitzen du, Agindu bidez, birgaitze-programa espezifikoak ezartzeko, betiere birgaitzeko esku-hartze jakin batzuen ezaugarri bereziek edota ezohiko eta ezusteko zirkunstantziek sortutako egoerek hori aholkatzen badute.

La Disposición Adicional Primera del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado faculta al Consejero de Empleo y Políticas Sociales para establecer, mediante Orden, programas específicos de rehabilitación cuando así lo aconsejen las peculiares características de determinadas intervenciones de rehabilitación o las situaciones generadas por circunstancias extraordinarias e imprevistas.

Arestian adierazitako Dekretuari jarraiki, eta Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 191/2013 Dekretuaren artikuluak esleitzen didan eskumena gauzatuz, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko Legegintza Dekretuaren VI. Tituluarekin eta VII. Tituluaren II. eta III. kapituluekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargurako laguntzei eta diru-laguntzei aplikatzekoak diren gainerako xedapenekin lotuta, honako hau

En su virtud, y en ejercicio de la competencia que me atribuye el artículo del Decreto 191/2013 de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Políticas Sociales puesto en relación con el Título VI y los capítulos II y III del Título VII del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y con las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi,

EBATZI DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da etxebizitzak eta eraikinak era efizientean birgaitzeko Renove Programaren 2016rako laguntzen deialdia egitea, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku-hartze proiektuak egin eta haien ondoriozko obrak egikaritzeko.

1.– Es objeto de la presente Orden convocar para el año 2016 las ayudas del Programa Renove Rehabilitación eficiente de Viviendas y Edificios para la elaboración de Proyectos de Intervención en el Patrimonio Edificado de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la ejecución de las obras derivadas de los mismos.

2.– Etxebizitza-erabilera nagusia izanik blokeak edo eraikuntza-etxadiak osatuz taldekatuta dauden, gutxienez horren alde bat barnean hartzen duten, 1980a baino lehenagoko eraikitze-data duten eta hiri- eta egitura-egokitzapena duten zenbait familiako eraikinetan esku hartzeko jomuga izango dute esku-hartze proiektu horietan proposatutako jardunek, abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuan ezarritako baldintzei jarraiki.

2.– Las actuaciones propuestas en dichos proyectos de intervención estarán destinadas a intervenir en edificios o conjunto de edificios plurifamiliares cuyo uso principal sea de vivienda estando agrupados hasta configurar bloques o manzanas edificatorias que incluyan al menos un lado de la misma y cuya fecha de construcción sea anterior a 1980 y ya dispongan de adecuación urbanística y estructural en los términos del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre.

3.– Laguntza-programa horrekin bat egingo duten ondare eraikian esku-hartze proiektuek aurretik existitzen ziren eraikinen irisgarritasuneko, bizigarritasuneko eta energia-eraginkortasuneko baldintzak hobetzeko helburua izan beharko dute, hurrengo artikuluetan adierazitako baldintzak betetzeaz gain.

3.– Los proyectos de intervención en el patrimonio edificado que se acojan a este programa de ayudas deberán estar encaminados a la mejora de las condiciones de accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de los edificios existentes, cumpliendo con las condiciones que se señalan en los siguientes artículos.

4.– Diru-laguntzarik ez dute jasoko bizilagunik gabeko eraikinetan, aurri-egoeran daudela deklaratutakoetan edo aurri-egoeran egon litezkeenetan egiten diren jardunek.

4.– No son objeto de subvención los edificios deshabitados, declarados en ruina o susceptibles de serlo.

5.– Diru-laguntzarik ez dute jasoko jada hasita dauden eta lizentzia emana duten obrek, egitura sendotzeko obrek, fatxaden konponketek, urbanizazioetan irisgarritasuna hobetzeko lanek eta etxebizitza kopurua areagotzeko eraikinen birgaitze integralek.

5.– No son objeto de subvención las obras ya iniciadas o con licencia concedida, la consolidación estructural, la reparación de fachadas, la mejora de la accesibilidad en urbanizaciones, ni la rehabilitación integral de edificios para aumentar el número de viviendas.

2. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jardunak.

Artículo 2.– Actuaciones subvencionables.

1.– Laguntza-programa honekin bat egiteko, jarraian zerrendatzen diren jardun guztiak bilduko dituzten esku-hartze proposamenak planteatuko dira, Agindu honetan xehatzen diren baldintzei jarraiki:

1.– Para acogerse al presente programa de ayudas se plantearán, en las condiciones que detalla la presente Orden, propuestas de intervención que recojan el conjunto de actuaciones que se enumeran a continuación:

a) Eraikinaren energia-portaera hobetzea: eraberritzearen ondoren, gutxienez C energia-ziurtagiria lortu beharko da, apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuak, eraikinen energia-efizientzia ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duenak, zehaztutako prozeduraren arabera. Tankera honetako jardunak egin beharko dira:

a) Mejora del comportamiento energético del edificio para alcanzar tras la reforma, al menos, una certificación energética C, según el procedimiento definido en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, incorporando actuaciones del tipo:

– Jardun pasiboak eraikinen inguratzailean, berokuntzarako urteko energia-eskaria gutxienez % 30 murriztuz, hornitutako energia alferrik galtzea eragoztearren. Energia-efizientziako gutxieneko eskakizunak memoria teknikoan justifikatuko dira, Eraikuntzarako Kode Teknikoaren Energia Aurrezteko Oinarrizko Dokumentuaren arabera.

– Actuaciones pasivas integrales sobre la envolvente de los edificios reduciendo, en al menos, un 30% la demanda energética anual de calefacción para evitar pérdidas innecesarias de la propia energía suministrada. Las exigencias mínimas de eficiencia energética vendrán justificadas en la memoria técnica de conformidad con DB-HE del Código Técnico de Edificación.

– Eraikineko sistema eta instalazioen errendimendua eta eraginkortasuna hobetzeko jardun aktiboak, betiere horiei esker eraikinaren energia primarioaren urteko kontsumoa gutxienez % 30 murrizten bada, kontsumo apalagoaz konfort-maila berberari eutsiz. Instalazio zentralizatuak barnean hartzen dira energia-efizientzia handiko ekipoekin, energia-efizientzia handiko ekipoen zuzkidura, baita eguzki-kolektoreen eta energia berriztagarriko bestelako iturrien inkorporazioa ere. Kanpo geratzen da galdara indibidualak eraikineko sorgailuen % 80tik beherako portzentajean ordeztea, horien potentzia termikoen batura 100Kw-tik beherakoa bada. Instalazio termikoak bete behar dituen energia-efizientziako gutxieneko eskakizunak memoria teknikoan justifikatuko dira, Eraikuntzarako Kode Teknikoaren eta Eraikinen Instalazio termikoen Arautegiaren (RITE) arabera.

– Actuaciones activas que incidan en el rendimiento y la eficacia de los distintos sistemas e instalaciones del edificio cuando consigan reducir el consumo anual de energía primaria no renovable del edificio, al menos, en un 30% para que se utilice la energía estrictamente necesaria, consiguiendo el mismo nivel de confort con un menor consumo. Se incluyen instalaciones centralizadas con equipos de alta eficiencia energética, la dotación de instalaciones de alta eficiencia energética, así como, la incorporación de captadores solares u otras fuentes de energía renovable. Queda excluida la sustitución de calderas individuales en porcentaje inferior al 80% de los generadores del edificio y cuya suma de potencias térmicas sea inferior a 100Kw. Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la instalación térmica vendrán justificadas en la memoria técnica de conformidad con el Código Técnico de Edificación y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

b) Eraikinen irisgarritasuna hobetzea, bide publikotik etxebizitza bakoitzera sartzeko aukera bermatuz, garaierak mailekin gainditu behar izan gabe.

b) Mejora de la accesibilidad de las edificaciones de manera que se garantice la accesibilidad desde la vía pública hasta cada una de las viviendas, sin necesidad de salvar desniveles con peldaños.

c) Segurtasun-baldintzak hobetzea: suteen aurka, suteak detektatzeko, alarma jotzeko eta itzaltzeko ekipamendu eta instalazio orokor egokiak izan beharko ditu eraikinak edo eraikin-multzoak; horrez gain, larrialdiko argiztapena izan beharko du, eraikina hustu behar izanez gero argiztapena bermatzeko eta irteerako seinaleak eta dauden babes-ekipamendu eta -baliabideak ikusi ahal izateko.

c) Mejora de las condiciones de seguridad contra incendios, el edificio o conjunto de edificios dispondrá de los equipos e instalaciones generales adecuados para la detección, alarma y extinción de incendios; de alumbrado de emergencia que garantice la iluminación en caso de evacuación y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.

d) Bizigarritasun-baldintzen hobekuntza lortzeko jardunak, perimetro eraikia areagotzea dakartenak, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduera babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren IV. eranskinari jarraiki.

d) Actuaciones que supongan una ampliación del perímetro edificado orientadas a conseguir la mejora de las condiciones de habitabilidad, de acuerdo al anexo IV del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.

e) Energia-monitorizazioa. Eraberritutako eraikinaren energia-efizientziaren hobekuntza egiaztatzeko eta kuantifikatzeko, ezinbestean egin beharko dira barneko konfort termikoa eta berokuntzaren energia-kontsumoa neurtzeko jardunak, eraberritutako eraikinaren edo blokearen etxebizitza-lagin adierazgarri batean. Horri dagokionez, monitorizatuko diren etxebizitzak Etxebizitza Zuzendaritzaren irizpideei jarraiki zehaztuko dira, eraikuntza-tipologiaren, kokapen eta orientazioaren, berokuntza-sistemen eta eraikinaren nahiko adierazgarria den lagin bat ateratzen laguntzen duen beste edozein irizpideren arabera. Monitorizatuko diren etxebizitzen gutxieneko kopurua –eskabidearen barnean hartutakoa– 20 etxebizitza edo gutxiagoko eskabideen % 20 eta 20 etxebizitza baino gehiagoko eskabideen % 15 izango da. Esku-hartzean aurreikusitako monitorizazio-instalazioak Agindu honen III. eranskinean zehaztutako ezaugarriak izan beharko ditu.

e) Monitorización energética. La comprobación y cuantificación de la mejora en la eficiencia energética del edificio rehabilitado, implicará realizar actuaciones para la medición del confort térmico interior y del consumo energético de calefacción, en una muestra de viviendas representativa del edificio o bloque rehabilitado. En este sentido, las viviendas a monitorizar se determinarán siguiendo los criterios de la Dirección de Vivienda, en función de la tipología edificatoria, ubicación y orientación, sistemas de calefacción y cualquier otro criterio que incida en la obtención de una muestra suficientemente representativa del edificio. El número mínimo de viviendas a monitorizar contemplado en la solicitud será del 20% en solicitudes de 20 o menos viviendas y del 15% en solicitudes con mayor número de viviendas. La instalación de monitorización prevista en la intervención responderá a las características definidas en el anexo III de esta Orden.

2.– Aurreko ataletan aipatutako jardunek interes kulturaleko higiezinei edo beste edozein babes-erregimen dutenei eragiten badie, irtenbide berritzaileak bilatuko dira, energia-efizientzia hobetzeko eta irisgarritasuna bermatzeko egokitzapenak eginez, baina, aldi berean, balio babestuak zainduz. Edonola ere, jardun horiek aplikagarria den babes-erregimena kudeatzeko eskumena duen organoaren aldeko txostena edo baimena beharko dute, dagokion organoaren araudiaren arabera.

2.– Cuando las actuaciones referidas en los apartados anteriores afecten a inmuebles declarados de interés cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección, se buscarán soluciones innovadoras que permitan realizar las adaptaciones que sean precisas para mejorar la eficiencia energética y garantizar la accesibilidad, sin perjuicio de la necesaria preservación de los valores objeto de protección. En cualquier caso, deberán ser informadas favorablemente, o autorizadas, en su caso, por el órgano competente para la gestión del régimen de protección aplicable, de acuerdo con su propia normativa.

3.– Higiezinaren egungo egoerak ez badu eskatzen arestian deskribatutako ezein esparrutan jardutea, adierazitako baldintzak bermatuta daudelako, ez da beharrezkoa izango puntu horretan jardunak txertatzea, eta aurkeztutako dokumentazioan justifikatu beharko da arlo hori.

3.– Cuando la situación actual del inmueble no requiera la actuación en alguno de los ámbitos descritos anteriormente por encontrarse garantizados los requisitos expuestos, no será necesario incorporar actuaciones en ese punto, debiéndose justificar este extremo en la documentación presentada.

4.– Aurrez deskribatutako esparruetan jardunen bat egitea ezinezkoa gertatzen bada, aurkeztutako dokumentazioan zehatz-mehatz justifikatu beharko da hori. Ezintasun tekniko bat baldin bada, hori egiaztatzen duen txosten tekniko bat gaineratu beharko da.

4.– Cuando no sea posible realizar alguna de las actuaciones de los ámbitos descritos anteriormente, deberá justificarse exhaustivamente este extremo en la documentación presentada. En el supuesto de que se trate de una imposibilidad técnica, deberá acompañarse un informe técnico que lo acredite.

3. artikulua.– Laguntzen onuradunak.

Artículo 3.– Beneficiarios de las ayudas.

1.– Laguntzen onuradunak izango dira planteatutako esku-hartze proposamenen esparruko Jabeen Erkidegoak, betiere diru-laguntzaren helburua diren jardunak egiten badituzte.

1.– Serán beneficiarios de estas ayudas las Comunidades de Propietarios que pertenezcan al ámbito de las propuestas de intervención planteadas y que realicen las actuaciones objeto de la subvención.

Horrez gainera, laguntzen onuradunak izan daitezke, baita ere, Udalak, Toki Erakunde Txikiak, Etxebizitza Sozietate Publikoak eta Etxebizitzen sustatzaile Publikoak, betiere jardunen esparruaren barnean hartuta dauden eta errentamendu-helburua duten eraikuntzen jabeak badira, erabat edo partzialki.

Así mismo, podrán ser beneficiarios de las ayudas los Ayuntamientos, Entidades Locales Menores, Sociedades Públicas de Vivienda y Promotores Públicos de Viviendas de viviendas siempre y cuando sean estos los propietarios total o parcialmente de los edificios incluidos en el ámbito de las actuaciones y cuyo objeto sea el del arrendamiento.

2.– Zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zehatuta dauden pertsona fisikoek ezin izango dituzte laguntza-deialdi honen xede diren diru-laguntzak lortu, ezta hartarako ezgaitzen dituen legezko debekuaren eraginpean daudenek ere, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Azken Xedapenen arteko Seigarrenean xedatutakoari jarraiki.

2.– No podrán acceder a las subvenciones objeto de la presente convocatoria de ayudas las personas físicas o jurídicas sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni las incursas en prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3.– Onuradunek Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

3.– Los beneficiarios deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

4. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 4.– Presentación de solicitudes.

1.– Laguntza-eskabideei dagokienez, 1. artikuluan adierazitako multzoak osatzen dituzten Jabeen Erkidegoen ordezkariek aurkeztu beharko dituzte, Jabetza Horizontalari buruzko legean xedatutako baldintzei jarraiki. Hori gorabehera, II. eranskinari jarraiki, eskabideak aurkezteko dagokion baimena eman ahal izango zaio hirugarrenen bati, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 32. artikuluan ezarritakoaren arabera. Udalen, Toki Erakunde Txikien, Etxebizitza Sozietate Publikoen eta Etxebizitzen sustatzaile Publikoen kasuan, eskabidea horien legezko ordezkariak egin beharko du.

1.– La presentación de la solicitud de las ayudas deberá efectuarse por quienes representen a las Comunidades de Propietarios que configuren las agrupaciones señaladas en el artículo 1, en los términos establecidos en la Ley sobre Propiedad Horizontal. Ello no obstante podrá otorgarse, de acuerdo al anexo II, la oportuna autorización para la presentación de solicitudes a favor de un tercero conforme establece el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En el caso de Ayuntamientos, Entidades Locales Menores, Sociedades Públicas de Vivienda y Promotores Públicos de Viviendas, la solicitud deberá efectuarse por el representante legal de los mismos.

2.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

2.– Documentación a presentar:

a) Laguntzak eskuratzeko eskabidea, I. eranskinean jasotako formatuaren arabera formalizatua.

a) Solicitud de acceso a las ayudas formalizada de acuerdo con el formato del anexo I.

b) Jabeen Erkidegoen IFKaren fotokopia konpultsatua.

b) Fotocopia compulsada del CIF de las Comunidades de Propietarios.

c) Legezko ordezkaritza egiaztatzen duen Tituluaren kopia konpultsatua.

c) Copia compulsada del Título que acredite la representación legal.

d) Proposamenaren edukia, honako hauek bilduko dituena:

d) Contenido de la propuesta que contendrá:

– Proposamenaren deskribapen-, justifikazio- eta ekonomia-memoria, Agindu honen bigarren artikuluan xehatutako puntuen esanbidezko erantzunarekin, eta eraginpeko eraikinen argazkiekin.

– Memoria descriptivo-justificativa y económica de la propuesta, con expresa respuesta a los puntos detallados en el artículo segundo de esta Orden y acompañada de fotografías de las edificaciones afectadas.

– Eremuaren kokapen-planoa.

– Plano de situación del ámbito.

– Eskatutako esku-hartzeen jardun-programa.

– Programa de actuación de las intervenciones solicitadas.

– Esku-hartzearen xede diren eraikinen ikuskapen teknikoak, Udaleko sarrera-erregistroaren zigiluarekin, azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuak (EHAA, 241. zk., 2012ko abenduaren 16koa), Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duenak, eta haren ondorengo aldaketa egin zuen maiatzaren 20ko 80/2014 Dekretuak (EHAA, 101. zk., 2014ko maiatzaren 30ekoa) ezarritakoaren arabera.

– Inspecciones técnicas de los edificios que constituyen la intervención, con sello de Registro de entrada en el Ayuntamiento, conforme al Decreto 241/2012, de 21 de noviembre (BOPV n.º 241, de 16 de diciembre de 2012) por el que se regula la Inspección Técnica de Edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco y a su posterior modificación, Decreto 80/2014, de 20 de mayo (BOPV n.º 101, de 30 de mayo de 2014).

e) Jabeen Bilkuran onetsi izanaren akordio-ziurtagiria, agindu honen II. eranskinari jarraiki (esku-hartze proposamena osatzen duten erkidego bakoitzeko). Akordioaren ziurtagiria aurreko letran aipatutako esku-hartze proposamenari buruzkoa izango da, eta obraren norainokoa eta onartutako zenbatekoa jasoko ditu.

e) Certificación del acuerdo de aprobación en Junta de Propietarios según anexo II de esta Orden (uno por cada una de las comunidades que integren la propuesta de intervención). El certificado de acuerdo estará referido a la propuesta de intervención citada en la letra anterior y constará el alcance de las obras así como el importe económico aceptado.

f) Proposamenaren energia-efizientziako ziurtagiria, eraikuntza berriko eraikinen energia-eraginkortasuneko ziurtagiria lortzeko oinarrizko prozedura onartzen duen apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuari jarraiki.

f) Certificado de eficiencia energética de la propuesta de acuerdo al Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

g) Udal-txostena, esku-hartzearen egokitasunari buruzkoa, IV. eranskinaren arabera.

g) Informe municipal sobre la oportunidad de la intervención según anexo IV.

h) Errentamendu babestuko kontratuak.

h) Contratos de arrendamiento protegido.

i) Organo eskudunak beharrezkotzat jotako bestelako edozein dokumentazio osagarri.

i) Cualquier otra documentación complementaria que el órgano concedente considere necesaria.

3.– Epea.

3.– Plazo.

Eskabideak hiru hilabeteko epean aurkeztu beharko dira, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Las peticiones serán presentadas en un plazo de tres meses desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

Etxebizitza Zuzendaritzak aurkeztutako eskabidean akatsen bat dagoela edo gaizki adierazita dagoela, edo aurkeztu beharreko dokumenturen bat falta dela ikusten badu, eskatzaileari jakinarazi eta 10 eguneko epea emango dio arazoa konpontzeko edo falta dena aurkezteko. Halaber, hori egin ezean eskabideari uko egin diola ulertuko dela adieraziko dio, Ebazpena –Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42. artikuluan ezarritako moduan idatzi beharrekoa– eman ondoren.

Si la Dirección de Vivienda advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto, inexactitud, o la ausencia de algún documento de los que deben acompañar a la misma, lo comunicará al solicitante, concediéndole un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación o aportación, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.– Aurkezteko lekua.

4.– Lugar de presentación.

Eskabideak Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren edota Lurralde Ordezkaritzen Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira, edo bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako edozein modutan.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, en el de las Delegaciones Territoriales o podrán presentarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. artikulua.– Diru-laguntzetarako aurreikusitako kreditua eta zenbatekoa.

Artículo 5.– Crédito previsto y cuantía de las subvenciones.

1.– Aurreikusitako kreditua.

1.– Crédito previsto.

Laguntza horiek emateko 5.500.000 euro bideratuko dira guztira, eta honela banakatuko da kopuru hori:

Para la concesión de las referidas ayudas se destinará un total de 5.500.000 euros de acuerdo con el siguiente desglose:

2016. urtean: 100.000 euro / 2017. urtean: 1.800.000 euro / 2018. urtean: 2.250.000 euro / 2019. urtean: 1.350.000 euro.

Año 2016: 100.000 euros / Año 2017: 1.800.000 euros / Año 2018: 2.250.000 euros / Año 2019: 1.350.000 euros

Programa hau Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEF) kofinantzatzen du. Horrenbestez, laguntzen programa honetan sartzen diren esku-hartze proiektuak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 zenbakidun Araudian (EB) ezarritakoaren eraginpean egongo dira (EBAO L347/320ES, 2013-12-20koa). EGEFek jarriko duen zenbatekoa Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako zenbatekoaren % 50 izango da.

El presente programa de ayudas está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Feder. Por lo que los proyectos de intervención que se acojan al presente programa de ayudas quedarán sometidos a lo dispuesto en el Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y Consejo de 17 de diciembre de 2013 (DOUE L347/320ES, de 20-12-2013). La contribución del Feder supondrá el 50 por ciento del importe subvencionado por el Gobierno Vasco.

2.– Diru-laguntzen zenbatekoa.

2.– Cuantía de las subvenciones.

1) Txostenak, ziurtagiriak eta proiektuak idazteko.

1) Para la redacción de informes, certificaciones y proyectos.

Dokumentuen idazkuntza-ordainsarien kostu garbiaren (zergak salbu) % 60ko oinarrizko laguntza bat emango da, eta haren gehieneko muga esku-hartze proiektuaren aplikazio-eremuaren barnean hartutako etxebizitzen guztizko kopurua 800 eurorekin biderkatuz zehaztuko da. Birgaitze integratuko areetan edo bizitegi-area degradatuetan, oinarrizko laguntzaren gainean kalkulatutako % 20ko laguntza osagarria emango da.

Se concederá una ayuda base del 60% del costo neto (impuestos excluidos) de los honorarios de redacción de los documentos y tendrá como límite máximo el importe correspondiente de multiplicar 800 euros por el número total de viviendas incluidas en el ámbito de aplicación del proyecto de intervención. En actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas se concederá una ayuda adicional del 20% calculada sobre la ayuda base.

2) Obrak egikaritzeko, esku-hartze proposamenak biltzen dituen jardunen arabera kalkulatuko dira oinarrizko laguntzak, eta diruz lagundu daitekeen jardun bakoitzerako, diruz lagundutako jardunen kontrata-aurrekontuaren (zergak salbu) % 50 emango da gehienez ere. Birgaitze integratuko areetan edo bizitegi-area degradatuetan egingo diren jardunetarako, gehieneko zenbateko hori diruz lagundutako jardunetarako kontrata-aurrekontuaren % 60 izango da (zergak salbu).

2) Para la ejecución de las obras las ayudas base se calcularán en función de las actuaciones que recoja la propuesta de intervención y, para cada actuación subvencionada, se concederá un máximo del 50% del presupuesto de contrata (impuestos excluidos) de las actuaciones subvencionadas. En el caso de actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas dicha cuantía máxima ascenderá al 60% del presupuesto de contrata (impuestos excluidos) de las actuaciones subvencionadas.

Diruz lagundu daitezkeen ondorengo jardunen oinarrizko laguntzek gehieneko muga bat izango dute, hau da, esku-hartze proiektuaren aplikazio-eremuaren barnean hartutako etxebizitzen guztizko kopurua honako zenbateko hauekin biderkatzearen ondoriozkoa.

Las ayudas base de las siguientes actuaciones subvencionables tendrán como límite máximo el importe correspondiente de multiplicar el número total de viviendas incluidas en el ámbito de aplicación del proyecto de intervención por las siguientes cantidades:

a) Energia-portaera hobetzeko, gehienez ere 8.200 euro/etxebizitza emango da:

a) Mejora del comportamiento energético se concederá un máximo de 8.200 euros/vivienda:

– Eraikinetako inguratzailearen gaineko jardun pasiboetarako, gehienez ere 6.000 euro/etxebizitza emango da.

– Para actuaciones pasivas sobre la envolvente de los edificios se concederá un máximo de 6.000 euros/vivienda.

– Eraikinaren sistema eta instalazioen errendimenduan eta efikazian eragina duten jardun aktiboetarako, gehienez ere 2.200 euro/etxebizitza emango da.

– Para actuaciones activas que incidan en el rendimiento y la eficacia de los distintos sistemas e instalaciones del edificio se concederá un máximo de 2.200 euros/vivienda.

% 80tik gorako kopurua duten galdara indibidualak instalatzeko, sorgailuen potentzia termikoen (kW) batura 30 eurorekin biderkatzearen ondoriozko gehienekoa emango da.

Para la instalación de calderas individuales en número superior al 80% se concederá un máximo correspondiente de multiplicar 30 euros por la suma de las potencias térmicas de los generadores (kW).

Eguzki-instalazioetarako, eguzki-instalazio termikoaren potentzia 1.500 eurorekin biderkatzearen ondoriozko gehienekoa emango da, aipatu potentzia honako era honetan kalkulatuta: 0,7kW/m2 kaptadore.

Para instalaciones solares se concederá un máximo correspondiente de multiplicar 1.500 euros por la potencia de la instalación solar térmica, calculada según 0,7kW/m2 captador.

Eraikin baterako, energia geotermikoa erabiltzen duten ur bero sanitarioa sortzeko eta/edo berokuntzako instalazioetarako, sorgailuaren potentzia termikoa (kW) 3.900 eurorekin biderkatzearen ondoriozko gehienekoa emango da.

Para instalaciones de generación de ACS y/o calefacción con uso de energía geotérmica para un edificio se concederá un máximo correspondiente de multiplicar 3.900 euros por la potencia térmica del generador (kW).

b) Irisgarritasuna hobetzeko:

b) Para mejora de la accesibilidad:

– Lehendik igogailurik ez zeukaten eraikinetan igogailua instalatzea barnean hartzen duten jardunetarako honako hau emango da:

– Para actuaciones que incluyan la instalación de ascensor en edificios que antes carecían de él se concederá:

Igogailua kanpoaldean instalatzeko, eskailerak aldatuz, gehienez ere 60.000 euro/igogailu.

Para instalación de ascensor por el exterior con modificación escaleras un máximo 60.000 euros/ascensor.

Igogailua barnealdean instalatzeko, eskailerak aldatuz, gehienez ere 45.000 euro/igogailu.

Para instalación de ascensor por el interior con modificación escaleras un máximo 45.000 euros/ascensor.

– Igogailuen egokitzapena barnean hartzen duten jardunetarako, gehienez ere 20.000 euro/igogailu emango da.

– Para actuaciones que incluyan la adaptación de ascensores se concederá un máximo 20.000 euros/ascensor.

– Zero kotarainoko irisgarritasuna gauzatzea dakarten jardunetarako, gehienez ere 12.000 euro emango dira.

– Para actuaciones que incluyan resolver la accesibilidad hasta cota cero se concederá un máximo de 12.000 euros.

c) Energia-monitorizaziorako, gehienez ere 140 euro/etxebizitza emango da.

c) Para monitorización energética se concederá un máximo de 140 euros/vivienda.

d) Suteen aurkako segurtasunerako, honako zenbateko hauek emango dira:

d) Para Seguridad contra Incendios se concederá:

– Su-itzalgailuak eta larrialdi-argiak instalatzeko, gehienez ere 50 euro/etxebizitza.

– Para la instalación de extintores e iluminación de emergencia un máximo 50 euros/vivienda.

– Tutu lehorra instalatzeko, gehienez ere 100 euro/etxebizitza.

– Para la instalación de columna seca un máximo 100 euros/vivienda.

– Detekzioa eta alarma instalatzeko, gehienez ere 150 euro/etxebizitza.

– Para la instalación de detección y alarma un máximo 150 euros/vivienda.

Birgaitze integratuko areetan edo bizitegi-area degradatuetan, oinarrizko laguntza bakoitzaren gainean kalkulatutako % 20ko laguntza osagarria emango da.

En actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas se concederá una ayuda adicional del 20% calculada sobre cada ayuda base.

Edozein kasutan, 1) eta 2) puntuetan adierazitako oinarrizko laguntzen baturaren gehieneko mugari dagokionez, esku-hartze proiektuaren aplikazio-eremuaren barnean hartutako etxebizitzen guztizko kopurua 15.000 eurorekin biderkatuz zehaztuko da muga hori. Birgaitze integratuko areetan edo bizitegi-area degradatuetan bildutako jardunetan, esku-hartze proiektuaren aplikazio-eremuaren barnean hartutako etxebizitzen kopurua 18.000 eurorekin biderkatuz zehaztuko da zenbateko hori.

En cualquier caso la suma de las ayudas base señaladas en los puntos 1) y 2) tendrá como límite máximo el importe correspondiente de multiplicar 15.000 euros por el número total de viviendas incluidas en el ámbito de aplicación del proyecto de intervención. En actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas dicho importe sera el resultado de multiplicar 18.000 euros por el número total de viviendas incluidas en el ámbito de aplicación del proyecto de intervención.

6. artikulua.– Esleitzeko prozedura.

Artículo 6.– Procedimiento de adjudicación.

Diru-laguntzak lehiaketa bidez esleituko dira, aurrekontu-kreditua agortu arte, honako lehentasun-ordena honi jarraiki:

Las subvenciones se adjudicarán por concurso, hasta el agotamiento del crédito presupuestario, de conformidad con el siguiente orden de prelación:

1.– Onetsitako proposamenak ordenatuko dira jarraian zerrendatutako diru-laguntzetarako jardunen kopuru handiena biltzen duten esku-hartzeen arabera:

1.– Se ordenarán las propuestas admitidas conforme a las intervenciones que recojan el mayor número de actuaciones subvenciónales que se enumeran a continuación:

Energia-portaera hobetzea, inguratzailearen gaineko jardun pasiboa lehenetsiz (a); irisgarritasuna hobetzea, igogailuak jartzea lehenetsiz igogailurik gabeko blokeetan, gainerakoen aurretik (b); eta suteen aurkako segurtasuna hobetzea (c). Hori horrela izanik, lehenik eta behin, hiru jardun horiek barnean hartzen dituztenak hautatuko dira, eta talde horren barruan, Aginduaren helburuekin bat datozen irtenbide berritzaileak dituztenak lehenetsiz ordenatuko dira onetsitako proposamenak, eta ondoren, esparruko jabekideen artean lortutako akordio-ehunekoaren eta horiek ordezkatzen dituzten partaidetza-kuoten arabera. Horrela, lehenik eta behin, jabekideen % 100en akordioa eta % 100eko partaidetza-kuota duten proposamenak hautatuko dira, eta horrela, korrelatiboki, goitik beherako ordenan. Partaidetza-kuotaren ehunekoari lehentasuna emango zaio, jabeen akordio-ehunekoaren aurretik.

Mejora del comportamiento energético a), priorizando la actuación pasiva sobre la envolvente; mejora de la accesibilidad (b), priorizando la instalación de ascensores en bloques carentes de ellos frente al resto; y mejora de la seguridad ante incendios (c). De esta manera, se seleccionarán, en primer lugar, las que cuenten con las tres actuaciones y dentro de este grupo, se ordenarán las propuestas admitidas priorizando aquellas que presenten soluciones innovadoras acordes con los objetivos de la Orden y posteriormente, conforme al porcentaje de acuerdo alcanzado entre los copropietarios del ámbito y las cuotas de participación que representen. Así, se seleccionarán, en primer lugar, las que cuenten con el acuerdo del 100% de los copropietarios y cuotas de participación, y así, correlativamente, en orden descendente. Se priorizará, el porcentaje de cuotas de participación frente al porcentaje de acuerdo de propietarios.

2.– Partaidetza-kuota eta jabeen arteko akordio-ehuneko berdina duten proposamenen kasuan, etxebizitza-unitateen kopuru handienerako onuraduna den esku-hartze proposamena dutenei lehentasuna emanez egingo da hautaketa.

2.– Ante propuestas que cuenten con igual porcentaje de cuotas de participación y acuerdo de copropietarios, la selección se realizará priorizando aquellas cuya propuesta de intervención beneficien al mayor número de unidades de vivienda.

3.– Loturaren, akordioaren, partaidetzaren eta etxebizitza-unitateen kopuruaren parametro berberak dituzten proposamenak badaude, errentamendu babestuko etxebizitza gehien eraginpean hartzen dituzten jardunak hautatuko dira, eta horrela, korrelatiboki, goitik beherako ordenan.

3.– Si se diera el caso de propuestas que coincidan en los parámetros de vinculación, acuerdo, participación y número de unidades de vivienda, se seleccionarán las actuaciones que afecten al mayor número de viviendas en arrendamiento protegido y, así, correlativamente, en orden descendente.

Hainbat blokez osatutako jabeen erkidegoen multzoen kasuan, akordioak bloke guztien jarduna legalki lotesten badu baino ez da lortuko diru-laguntza, eta hori horrela ez bada, banan-banan aztertuko dira (blokez bloke), eta ez guztiak multzo gisa.

En el caso de conjunto de comunidades de propietarios constituidas por varios bloques, la subvención solo se obtendrá si el acuerdo vincula legalmente a la actuación de la totalidad de los bloques, en caso de no ser así, se analizaran de forma individual (bloque a bloque) y no en su conjunto.

Arestian aipatutako baldintzak betetzen dituzten proposamenen hautaketa amaitu ondoren, saldo soberakina geratzen bada, inguratzailearen (a) eta irisgarritasunaren hobekuntzaren gainean (b) diharduten proposamenekin gauzatuko da deskribatutako prozedura, igogailuen instalazioari gainerakoei baino lehentasun handiagoa emanez, eta lehen kasuan bezala, esparruko jabekideen artean lortutako akordio-ehunekoaren eta horiek ordezkatzen dituzten partaidetza-kuoten arabera ordenatuko dira onetsitako proposamenak. Horrela, lehenik eta behin, jabekideen % 100en akordioa eta % 100eko partaidetza-kuota duten proposamenak hautatuko dira, eta horrela, korrelatiboki, goitik beherako ordenan. Partaidetza-kuotaren ehunekoari lehentasuna emango zaio, jabeen ehunekoaren aurretik.

Una vez concluida la selección de propuestas que cumplan con los requisitos anteriores, si quedara saldo remanente, el procedimiento descrito se llevará a cabo con propuestas que actúen sobre la envolvente (a) y mejora de la accesibilidad (b), priorizando la instalación de ascensores frente al resto, y al igual que en el caso primero se ordenaran las propuestas admitidas conforme al porcentaje de acuerdo alcanzado entre los copropietarios del ámbito y las cuotas de participación que representen. De esta manera, se seleccionarán, en primer lugar, las que cuenten con el acuerdo del 100% de los copropietarios y cuotas de participación, y así, correlativamente, en orden descendente. Se priorizará, el porcentaje de cuotas de participación frente al porcentaje de propietarios.

Jabeen arteko akordio-ehuneko berdina duten proposamenen kasuan, etxebizitza-unitateen kopuru handienerako onuraduna den esku-hartze proposamena dutenei lehentasuna emanez egingo da hautaketa. Loturaren, akordioaren, partaidetzaren eta etxebizitza-unitateen kopuruaren parametro berberak dituzten proposamenak badaude, errentamendu babestuko etxebizitza kopuru handiena eraginpean hartzen dituzten jardunak hautatuko dira, eta horrela, korrelatiboki, goitik beherako ordenan.

Ante propuestas que cuenten con igual porcentaje de acuerdo entre propietarios, la selección se realizará priorizando aquellas cuya propuesta de intervención beneficien al mayor número de unidades de vivienda. Si se diera el caso de propuestas que coincidan en los parámetros de vinculación, acuerdo, participación y número de unidades de vivienda, se seleccionarán las actuaciones que afecten al mayor número de viviendas en arrendamiento protegido y, así, correlativamente, en orden descendente.

Jabeen kopuruari edo partaidetza-kuotei dagokienez lortutako akordioa Jabetza Horizontalari buruzko indarreko Legean zehaztutakoa baino txikiagoa bada, proposamena ez da inolaz ere onartuko, betiere horren eraginez jarduna bideraezina bada.

No se aceptarán en ningún caso propuestas que manifiesten un acuerdo en número de propietarios o cuotas de participación inferior al determinado por la Ley de Propiedad Horizontal vigente que hagan inviable la actuación.

Proiektuei eman beharreko zenbatekoak esleituko dira hautaketa-fasearen ondorioz ezarritako lehentasun-hurrenkeraren arabera, eta 5. artikuluak kasu bakoitzean ahalbidetzen duen gehieneko kopurua emango da, deialdiaren diru-hornidura agortu arte.

La asignación de las concretas cuantías a los proyectos se irá efectuando por el orden de prioridad resultante en la fase de selección, en la cuantía máxima que posibilita para cada caso el artículo 5 hasta el agotamiento en su caso de la dotación económica de la convocatoria.

7. artikulua.– Eskabideen kudeaketa eta balioespena.

Artículo 7.– Gestión y valoración de las solicitudes.

1.– Agindu honetan aurreikusitako diru-laguntzen kudeaketa-zereginak gauzatzea Etxebizitza zuzendariari dagokio.

1.– Corresponde al Director de Vivienda la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente Orden.

2.– Aurkeztutako eskaerak esleipen-irizpideen arabera balioesteko, Balioespen Batzorde bat eratuko da, kide hauek osatua:

2.– Al objeto de valorar las solicitudes presentadas conforme a lo previsto en los criterios de adjudicación, se constituirá una Comisión de Valoración formada por:

Etxebizitzako zuzendariak (edo Etxebizitzako sailburuordeak hura ordezteko izendatzen duen pertsonak), lehendakari gisa.

El Director de Vivienda (o persona que le sustituya designado por la Viceconsejera de Vivienda), que actuará como presidente.

Proiektu, Obra eta Ikuskapeneko zerbitzuburuak (edo Etxebizitzako sailburuordeak hura ordezteko izendatzen duen pertsonak).

El/la Jefe de Servicio de Proyectos, Obras y Supervisiones (o persona que le sustituya designado por la Viceconsejera de Vivienda).

Etxebizitzako zuzendaritzako teknikari batek (edo Etxebizitzako sailburuordeak hura ordezteko izendatzen duen pertsonak), idazkari gisa.

Técnico/a de la Dirección de Vivienda designado a tal efecto, (o persona que le sustituya designado por la Viceconsejera de Vivienda), que actuará como secretario/a.

3.– Balioespen-prozesuan, Batzordeak aukera izango du interesdunei horren edukia garatzeko egokitzat jotzen dituen argibide guztiak eskatzeko.

3.– A lo largo del proceso de valoración la Comisión podrá, si lo estimara necesario, solicitar a los interesados las aclaraciones que considere oportunas para poder desarrollar su contenido.

4.– Batzordeak ebazpen-proposamena helaraziko dio Etxebizitza Sailburuordetzari. Proposamen horretan honako hauek bilduko dira: onuradunen zerrenda, lehentasun-ordenaren arabera, laguntzaren xede diren jardunen eta proposatutako diru-laguntzen zenbatekoaren berri emanez, eta hala badagokio, baita atzera bota behar dituen eskabideen zerrendaren eta eskabideak atzera botatzeko arrazoien berri emanez ere.

4.– La Comisión elevará a la Viceconsejería de Vivienda la propuesta de resolución, que comprenderá la relación de beneficiarios por orden de prelación, con expresión de las actuaciones objeto de ayuda, importe de las subvenciones propuestas, así como en su caso, la relación de solicitudes que se propone desestimar y los motivos de la desestimación.

8. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko modua eta publizitate-prozedura.

Artículo 8.– Resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Deialdi honetan aurkeztutako eskaerak prozedura bakarrean izapidetuko dira. Etxebizitzako sailburuordeari dagokio interesdunek planteatutako gai guztien gainean ebaztea, Balioespen Batzordearen proposamenei jarraituz.

1.– Las solicitudes presentadas en la convocatoria se tramitarán a través de un único procedimiento cuya resolución, decidiendo todas las cuestiones planteadas por las personas interesadas, corresponde, a propuesta de la Comisión de Valoración a la Viceconsejera de Vivienda.

2.– Hartzen den erabakiaren mende egongo da eskatutako diru-laguntzak ematea edo ukatzea. Emanez gero, datu hauek jasoko dira ebazpenetan: erakunde onuradunen izena, diruz lagundutako inbertsio edo gastuaren zenbatekoa, IFK edo NANa, diru-laguntzaren zenbatekoa –diruz lagundutako jardunetan banakatua eta laguntzaren zenbatekoa urterokotan banatua– eta jardunak egikaritzeko epea. Ezetsitako diru-laguntzen kasuan, datu hauek jasoko dira: eskatzaileen izena edo izen soziala, IFK edo NANa eta diru-laguntza ukatzeko arrazoiak.

2.– La resolución que se adopte determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras, el nombre denominación social de las entidades beneficiarias, el importe de la inversión o gasto subvencionado, CIF o DNI, la cuantía de la subvención, desglosada por actuaciones subvencionadas, con la distribución de la misma por anualidades, y el plazo en el que deben ejecutarse las actuaciones. En el caso de las denegadas recogerá el nombre o denominación social de los solicitantes, CIF o DNI y los motivos que fundamenten la denegación.

3.– Aurreko paragrafoan aipatzen den ebazpenak ez du administrazio-bidea agortzen, eta haren aurka gorako errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko epean, jakinarazpenaren egunaren biharamunetik kontatzen hasita, azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 114. eta 115. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

3.– La Resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Empleo y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.– Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie interesdunei. Dena den, haren ezagutza orokorra bermatzearren, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da entitate onuradunen zerrenda, bakoitzari eman zaion diru-laguntza eta diruz lagundutako inbertsio-proiektua adieraziz.

4.– La Resolución que se adopte será notificada individualmente a las personas interesadas, sin perjuicio de que a efectos de general conocimiento se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de entidades beneficiarias con indicación del respectivo importe de la subvención concedida y proyecto de inversión financiado.

5.– Prozedura ebazteko eta ebazpenak interesdunei jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, deialdi-agindua argitaratu eta biharamunean kontatzen hasita. Adierazitako epea igarota ebazpenaren jakinarazpena egin ez bada, egindako eskaera ezetsitzat hartuko da eta horrela ulertu beharko dute interesdunek, azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 44.1 artikuluan ezarritako ondorioetarako.

5.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificarlo resuelto a las personas interesadas será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la correspondiente orden de convocatoria, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6.– Laguntzen emakidak obra birgaitze-jardun babestutzat aitortzea ekarriko du ondorio guztietarako, abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuan ezarritakoari jarraiki.

6.– La concesión de las ayudas implicará, a todos los efectos, la declaración de la obra como actuación protegida de rehabilitación en los términos del Decreto 317/2002 de 30 de diciembre.

7.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntzaren batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei diru-laguntzak edo laguntzak eman eta ordaindu ahal izateko.

7.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a los beneficiarios de éstas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

9. artikulua.– Jardunen denbora-eremua.

Artículo 9.– Ámbito temporal de las actuaciones.

1.– Onuraduna kontratu publikoen araudiaren eraginpeko erakunde publikoren bat bada, laguntzaren xede diren jardunek esku-hartze proiektua kontratatuta edo kontratazio-espedientea hasita eduki beharko dute hilabeteko epean, laguntzen prozeduraren ebazpena jakinarazten denetik zenbatzen hasita.

1.– Las actuaciones objeto de ayuda deberán tener contratado el proyecto de intervención, o iniciado su expediente de contratación cuando el beneficiario sea una entidad pública sometida a la normativa de contratos públicos, en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución del procedimiento de estas ayudas.

2.– Laguntzaren xede diren jardunak 2016ko ekitaldian hasi beharko dira eta 2019ko uztailaren 31 baino lehen amaituta egon beharko dute, eta obren onarpen-aktaren edota obra-amaieraren ziurtagiri ofizialaren bitartez ziurtatu beharko da arlo hori.

2.– Las actuaciones objeto de la ayuda deberán iniciarse en el ejercicio 2016 y estar concluidas antes del 31 de julio de 2019 certificándose este extremo con el acta de recepción de las obras o certificación oficial de terminación de obras.

3.– Diruz lagundutako jarduna egiteko eta amaitzeko epeari dagokionez, eta erakunde onuradunarekin zerikusirik ez duten eta behar bezala justifikatzen diren arrazoiak tarteko, erakunde horrek epea luzatzea eskatu ahal izango du, ezarritako egikaritze-epea iraungi aurretik. Epea ez da luzatuko onuradunak justifikatutako atzerapen-denbora baino gehiago, eta ezta 2018ko abenduaren 31tik aurrera ere. Luzapena Etxebizitzako sailburuaren ebazpen baten bidez onartu beharko da, Etxebizitza Zuzendaritzak aldeko irizpena eman ondoren.

3.– En relación al plazo de realización y finalización de la actuación subvencionada, cuando concurran causas ajenas a la voluntad de la entidad beneficiaria debidamente justificadas, dicha entidad podrá solicitar, con anterioridad al vencimiento del plazo de ejecución establecido, la ampliación del mismo. La ampliación del plazo, no será superior al tiempo de retraso justificado por el beneficiario, ni excederá el 31 de diciembre de 2019, deberá ser aprobada, previo informe favorable de la Dirección de Vivienda, por resolución de la Viceconsejera de Vivienda.

10. artikulua.– Ordainketa.

Artículo 10.– Pago.

1.– Deialdi honen babespean emandako diru-laguntzaren ordainketa honela egingo da:

1.– El abono de la subvención concedida al amparo de la presente convocatoria se efectuará del siguiente modo:

a) Ordain-agindu partzialen bitartez, Etxebizitza Zuzendaritzak Obra Proiektua onartu ondoren, emandako ebazpenari jarraiki eta udal-zerbitzuek Obren Udal Lizentzia esleitu eta gero, eta egindako gastua egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu ondoren.

a) Mediante libramientos parciales, una vez obtenida la aprobación del Proyecto de Obras por parte de la Dirección de Vivienda, de conformidad con la resolución dictada y concedida la Licencia Municipal de Obras por parte de los servicios municipales y previa presentación de la documentación acreditativa del gasto incurrido.

Ordain-agindu horien zenbatekoa honako hau izango da: zerbitzu profesionalen ordainsari teknikoen gastu justifikatuaren (zergak salbu) % 60 eta obra-ziurtagirietan justifikatutako gastuaren (zergak salbu) % 50 batzearen emaitzako zenbatekoaren % 90. Birgaitze integratuko areetan edo bizitegi-area degradatuetan, oinarrizko laguntza bakoitzaren gainean kalkulatutako % 20ko zenbateko osagarria ordainduko da.

La cuantía de estos libramientos ascenderá al 90% de la suma del 60% del gasto justificado (impuestos excluidos) de honorarios técnicos de servicios profesionales, más el 50% del gasto justificado (impuestos excluidos) en certificaciones de obra. En actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas se abonara una cantidad adicional del 20% calculada sobre cada ayuda base.

b) Zenbateko osoaren % 10aren baliokidea den azken ordainketa bat egingo da diruz lagundutako birgaitze esku-hartzea amaitu izana dokumentu bidez ziurtatu ondoren. Horretarako, dokumentazio hau aurkeztu beharko da: Obra Amaierako Likidazioa, Obra Zuzendaritzak sinatua, ordainketaren egiaztagiria eta obraren amaierako egoera erakusten duten argazkiak, Obra Amaierako Ziurtagiria, amaitutako eraikinaren energia-efizientziako ziurtagiria, instalazio termikoaren ziurtagiria, instalazioaren zuzendariak edo Autonomia Erkidegoko organo eskudunak baimendutako instalatzaileak sinatua, eta laguntzaren xede izan diren jardunak behar bezala egin direla egiaztatzen duen zuzendaritzaren txostena.

b) Un último pago por un importe equivalente al 10% de la subvención concedida se abonará tras la acreditación documental de la finalización de la intervención rehabilitadora subvencionada mediante la presentación de la liquidación Final de las Obras firmadas por la Dirección Facultativa y justificantes de los pagos realizados, fotografías que reflejen el estado final de la obra, Certificado Final de Obras, Certificado de eficiencia energética del edificio terminado, Certificado de la instalación térmica, suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma, Informe facultativo que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda.

Ekitaldi batean inola ere ezingo da ordaindu esleipen-ebazpenak urteroko horretarako ezartzen duena baino zenbateko handiagoa.

En ningún caso las cantidades abonadas en un ejercicio superarán el importe que para dicha anualidad señala la Resolución de adjudicación.

2.– Egindako ordainketa ziurtatzeko beharrezko dokumentuak honako hauek ditugu:

2.– Los documentos necesarios para la acreditación del pago incurrido serán:

a) Inbertsioaren egiaztagiriak: fakturak, obra-zuzendaritzak sinatutako obra-ziurtagiriak eta ziurtagiria ematean obrak zuen egoera islatzen duten argazkiak.

a) Justificantes de la inversión: facturas, certificaciones de obra firmadas por la Dirección Facultativa así como, fotografías que reflejen el estado de la obra en el momento de la certificación.

Diru-laguntzaren likidaziorako: Obra Amaierako Likidazioa, Obra Zuzendaritzak sinatua, ordainketaren egiaztagiria eta obraren amaierako egoera erakusten duten argazkiak, Obra Amaierako Ziurtagiria, amaitutako eraikinaren energia-efizientziako ziurtagiria, instalazio termikoaren ziurtagiria, instalazioaren zuzendariak edo Autonomia Erkidegoko organo eskudunak baimendutako instalatzaileak sinatua, eta laguntzaren xede izan diren jardunak behar bezala egin direla egiaztatzen duen zuzendaritzaren txostena.

Para la liquidación de la subvención: liquidación Final de las Obras firmadas por la Dirección Facultativa, fotografías que reflejen el estado final de la obra, Certificado Final de Obras, Certificado de eficiencia energética del edificio terminado, Certificado de la instalación térmica, suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma e Informe facultativo que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda.

b) Egindako ordainketen frogagiriak: banku-transferentzia edo –ziurtagiriak edota ordainketa-laburpenak, bertan adieraziz argi eta garbi identifikatuta ordainketaren hartzailea eta jaulkitzailea, ordainketaren xede den fakturaren zenbakia eta ordainketa-eguna, onuradunak Etxebizitza Zuzendaritzara bidali beharko duena laguntzaren ordainketa jaso eta hilabeteko epearen barruan.

b) Justificantes de los pagos realizados: transferencias y certificaciones bancarias o extractos de pago donde deberán constar claramente identificados el receptor y emisor del pago, el número de factura objeto del pago y fecha del mismo, que el beneficiario deberá remitir a la Dirección de Vivienda en el plazo de un mes tras recibir el abono de la ayuda.

Ez da eskudirutan egindako ordainketarik onartuko. Ordaintzeko modua banku-transferentzia bat baldin bada, haren karguaren frogagiriaren kopiaren bitartez justifikatuko da, transferentziaren kontzeptuan faktura-zenbakia adieraziz, edo, halakorik ezean, ordainketa-kontzeptua. Aurkezten diren ordainagiri guztietan onuradunak ordainketaren jaulkitzaile gisa agertu behar du; ordainagirian ordainketaren jaulkitzailea agertzen bada, banku-erakundearen egiaztagiria aurkeztu beharko da honako hauei buruzko informazioarekin: ordainketa-jaulkitzailea, ordainketaren hartzailea, data eta zenbatekoa.

No se aceptarán pagos en metálico. Si la forma de pago es una transferencia bancaria, ésta se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el número de factura o, en defecto de éste el concepto de abonado. En todos los justificantes de pago que se aporten el beneficiario debe figurar como emisor del pago; en caso de aparecer el emisor del pago en el justificante, se aportará acreditación de la entidad bancaria que contenga información sobre el emisor de pago, destinatario del pago, fecha e importe.

Oinarrietan aurreikusitako justifikazio-epeen amaiera-dataren ondoren mugaeguneratzen diren ordainketa geroratuen kasuan, laguntza-xede gisa onartuko diren bakarrak honako hauen bitartez egindakoak izango dira:

En el caso de pagos diferidos que venzan con posterioridad a la fecha de finalización de los plazos de justificación correspondientes previstos en las bases, sólo se admitirán como objeto de ayuda aquellos realizados por:

a) Txeke pertsonala, bere deskontua banku-laburpenean justifikatuz.

a) Cheque personal, justificando su descuento en extracto bancario.

b) Banku-txekea, hornitzaileak emandako jaso izanaren agiria gaineratuz, eta agiri horretan ordaintzeko modu gisa onartuz.

b) Cheque bancario, adjuntando acuse de recibo del mismo por parte del proveedor en el que lo admita como forma de pago.

c) Ordaindukoa, hornitzaileak emandako jaso izanaren agiria gaineratuz, eta agiri horretan ordaintzeko modu gisa onartuz.

c) Pagaré, adjuntando acuse de recibo del mismo por parte del proveedor en el que lo admita como forma de pago.

d) Kanbio-letra, onartua.

d) Letra de cambio, aceptada.

e) Kreditu-gutun ezeztaezina berretsiz edo dokumentu-kreditu ezeztaezina.

e) Carta de crédito irrevocable confirmando o crédito documentario irrevocable.

11. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 11.– Obligaciones de los beneficiarios.

1.– Emandako diru-laguntza onartzea. Diru-laguntzaren berri ematen dien jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean erakunde onuradunek ukoa idazki batean adierazten ez badute, onartu egiten dutela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolamendu Arauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50. artikuluan zehaztutako lege-betebeharrak bete beharko dituzte ezinbestean onuradunek, honako espezifikotasun hauekin:

2.– Los beneficiarios quedan sujetos al cumplimiento de las obligaciones de carácter legal especificadas en el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda Pública Vasca, con las siguientes especificidades:

a) Etxebizitza-zuzendariari jakinaraztea edozein Administrazio edo Erakunde publiko edo pribatuk xede berbererako emandako beste edozein diru-laguntza edo laguntza lortu duela, eta diru-laguntza edo laguntza horren erakunde emailea eta zenbatekoa. Horrez gain, diru-laguntza emateko kontuan hartutako edozein zirkunstantzia objektibo zein subjektiboren aldaketa jakinarazi beharko dio aipatutako organo horri.

a) Comunicar al Director de Vivienda, la obtención, órgano concedente y cuantía de cualesquiera otras subvenciones o ayudas otorgadas para el mismo fin procedente de cualquier Administración o Ente, tanto público como privado. Asimismo, deberá comunicar al citado órgano la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que se haya tenido en cuenta para la concesión de la subvención.

b) Etxebizitza Zuzendaritzari jakinaraztea obren idazkuntza- eta zuzendaritza-zerbitzuen kontratazioa, baita obrak egikaritzeko, haien jarraipena egiteko eta amaitzeko beharrezkoak diren dokumentuak (txostenak, ziurtagiriak, lizentziak eta abar) aurkeztea ere, proiektuaren ale bat Etxebizitza Zuzendaritzari emanez hark onartzeko eta Agindu honetako helburuetara egokitzen dela egiaztatzeko; era berean nahitaez aurkeztu beharko dira obren hasiera-akta eta hileroko txosten bat, bertan argi adieraziz egikaritu den obra-ehunekoa, aurrekontua kapituluka adieraziz eta ehunekoak banakatuz. Etxebizitza Zuzendaritzak proiektua onestea beharrezko eta ezinbesteko baldintza izango da obren lizitazioa egin baino lehen eta obrak hasi baino lehen.

b) Comunicar al Dirección de Vivienda la contratación de la redacción y dirección de las obras, así como aquellos documentos (informes, certificaciones, licencias, etc.) necesarios para la ejecución de las obras, seguimiento y finalización, entregando un ejemplar del proyecto a la Dirección de Vivienda para su aprobación y comprobación de que se ajusta a los objetivos de la presente Orden, así mismo será requisito presentar el acta de inicio de obras y un informe mensual con expresión clara del % de obra ejecutada, con expresión del presupuesto por capítulos y desglose porcentual. La aprobación del proyecto por parte de la Dirección de Vivienda será requisito necesario e imprescindible previa a la licitación e inicio de las obras.

c) Etxebizitza Zuzendaritzako teknikariei obretarako sarbidea erraztea, obrei jarraipena egiteko eta obren azken egiaztapena egiteko.

c) Facilitar el acceso a las obras a los técnicos de la Dirección de Vivienda para el seguimiento de las obras y para la comprobación final de las mismas.

d) Hirugarrenen alta aurkeztea V. eta VI. eranskinen arabera.

d) Presentar el alta de terceros según anexos V y VI.

3.– Onuradunak ezinbestean eman beharko du Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, diru-laguntzaren xedea zaintzeko dituzten eginkizunak betez, eskatzen dioten informazio oro.

3.– El beneficiario estará obligado a facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de la ayuda.

4.– Onuradunak zerga-betebeharrak eta gizarte-segurantzarekikoak eguneratuta izan beharko ditu nahitaez, diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren arabera. Diru-laguntzarako eskabidea aurkezten denean eskatzaileak baimena ematen du laguntza ematen duen organoak gai horiek guztiak Ziurtagiri Telematikoen bitartez egiaztatzeko, eta kasu horretan eskatzaileak ez du dagokion Ziurtagiria aurkeztu beharko. Hala eta guztiz ere, eskatzaileak baimen hori esanbidez ukatu ahal izango du I. Eranskinean, eta orduan dagokion Ziurtagiria aurkeztu beharko du.

4.– El beneficiario estará obligado a estar al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de dichos extremos a través de Certificados Telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente Certificación. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento en el anexo I debiendo aportar entonces la Certificación correspondiente.

5.– Onuradunak era berean diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta haren Erregelamenduan aurreikusitako oinarrizko araudia bete beharko du nahitaez, baita kontrolari, erantzukizunari, zigor-erregimenari eta ez-betetzeari buruzko Europako Erkidegoko legeria ere. Laguntzak onartzeak berekin ekarriko du, halaber, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 zenbakidun Araudiak (EB) 115. artikuluaren 2. atalean jasotako eragiketen zerrenda publikoan sartua izatea onartzea. Orobat aintzat hartu behar da EGEFen kofinantzaketa dela-eta nahitaezkoa izango dela gauzatzen diren ekintzei buruzko finantzaketari, administrazioari eta jarraipenari buruzko informazioa artxibatuta edukitzea 3 urte igaro arte, eragiketaren gastuak sartuta dauden kontuak aurkeztu eta hurrengo abenduaren 31n kontatzen hasita. Testuinguru horretan, onuradunaren betebeharra da, era berean, informazio hori erraz eskuratzeko moduan egotea (kontabilitate-sistema bereizia edo kodeketa espezifikoa).

5.– El beneficiario estará obligado también al cumplimiento de la normativa básica prevista en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, y de la legislación comunitaria en materia de control, responsabilidad, régimen sancionador e incumplimiento. La aceptación de la ayuda también supondrá la aceptación de ser incluido en la lista pública de operaciones que se recoge en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Asimismo, se debe tener presente que la cofinanciación del Feder supone la obligatoriedad de tener archivada la información financiera, administrativa y de seguimiento del desarrollo de las acciones que se llevan a cabo hasta que pasen 3 años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación. En este contexto, también es obligación del beneficiario que esa información esté fácilmente accesible (sistema de contabilidad separado o codificación específica).

6.– Onuradunek diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte.

6.– Los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

12. artikulua.– Beste diru-laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 12.– Compatibilidad con otras subvenciones.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak bestelako Administrazio Publikoek edota erakunde publiko edo pribatuek eman dituzten eta helburu berekoak diren edota xede berbera edo osagarria biltzen duten bestelakoekin bateragarriak izango dira, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak jabeen erkidegoen alde eman ditzaketenekin izan ezik. Hala eta guztiz ere, eskubideen banako titularretako bakoitzari bere diru-sarreren arabera dagozkion laguntzekin bateragarriak izango dira, etxebizitzak birgaitzeko finantza-neurriei buruzko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2006ko abenduaren 29ko Aginduan xedatutakoari jarraiki.

1.– Las ayudas previstas en la presente Orden serán compatibles con las otorgadas por otras Administraciones Públicas, o por entidades públicas o privadas que coincidan en su objeto o en las que se contemple la misma finalidad o complementaria, salvo las que pueda otorgar a favor de comunidades de propietarios el Departamento de Empleo y Políticas Sociales. No obstante, serán compatibles con las ayudas que pudiera corresponder a cada uno de los titulares de derechos de forma individual en función de sus ingresos, conforme a lo dispuesto en la Orden de 29 de diciembre de 2006 del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras para rehabilitación de viviendas.

2.– Onuradunak Agindu honek xede dituen laguntzekin batera bestelako laguntzak jasotzen baditu, laguntza guztien zenbatekoak ezin izango du gainditu diruz lagundutako jardunen kostua. Horrelako kasuetan, Agindu honen kargurako laguntza murriztuko da lehenik eta behin, muga hori gaindi ez dadin.

2.– En el caso de concurrencia con cualesquiera ayudas otorgadas para la misma finalidad, el importe de la subvención no podrá superar el coste de las actuaciones subvencionadas. En dicho supuesto, se procederá, en primer lugar, al objeto de no rebasar dicho límite, a la reducción de la ayuda con cargo a la presente Orden.

13. artikulua.– Diru-laguntza emateko baldintzak aldatzea.

Artículo 13.– Alteración de las condiciones de la subvención.

1.– Diru-laguntza emateko kontuan izan diren baldintzak aldatzen badira, eta, hala badagokio, beste edozein administraziotik edo erakunde publiko zein pribatutatik, laguntza edo diru-laguntza gehiago lortzen bada, edota bestelako diru-sarrerak edo baliabideak badaude helburu bera lortzeko, diru-laguntza emateko akordioa alda daiteke, betiere diru-laguntzari buruzko arauan onuradun izateko ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira; baldintza horiek Agindu honen 2. eta 3. artikuluetan ezarritakoak dira.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en su caso, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación del acuerdo de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de esta, dichos requisitos son los establecidos en los artículos 2 y 3 de la presente Orden.

2.– Horretarako, Etxebizitza sailburuordeak aldaketa egiteko ebazpena emango du, eta bertan, hala badagokio, emandako diru-laguntzaren zenbatekoak doituko dira.

2.– A estos efectos, la Viceconsejera de Vivienda, dictará la oportuna resolución de modificación, en la que, en su caso, se reajustarán los importes de la subvención concedida.

14. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 14.– Incumplimientos.

1.– Diru-laguntza ematea eragin zuten baldintzetako edozein ez dela bete egiaztatzen bada, edo diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan zerrendatutako itzulketa-arrazoiren bat baldin badago, diru-laguntza galduko da, eta jasotako zenbatekoak eta legez dagozkien interesak itzuli beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusian, dagozkion prozedura-izapideak bideratu ondoren, honako arau hauetan ezarritakoaren arabera: diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.2 artikulua, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bitartez onartua, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren konturako diru-laguntzen bermeen eta itzultzeen erregimen orokorra arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten Erakunde Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena.

1.– La constatación de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la subvención así como las causas de reintegro enumeradas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dará lugar, previa substanciación de los trámites procedimentales oportunos, a la pérdida de la subvención y al reintegro total o parcial a la Tesorería General del País Vasco de las cantidades percibidas, más los intereses legales que procedan de demora, de conformidad y en los términos establecidos en el artículo 37.2 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobada por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

15. artikulua.– Publizitatea eta hedatzea.

Artículo 15.– Publicidad y difusión.

1.– Agindu honen babesean diruz lagundutako obrek Eusko Jaurlaritzaren finantziazioa dutela adierazi beharko da.

1.– Las obras subvencionadas al amparo de la presente Orden deberán hacer constar que gozan de cofinanciación por parte del Gobierno Vasco.

2.– Obrak egiten diren eraikinetan hori jasota geratu beharko du fisikoki, diru-laguntzaren behin betiko ebazpenarekin batera jakinaraziko den ereduaren araberako iragarkia txertatu beharko duten kartelen bitartez.

2.– Esta constancia deberá quedar reflejada de manera física en los edificios donde se ejecuten las obras, a través de carteles que incorporen un anuncio según el modelo que se comunicará junto con la resolución definitiva de la subvención.

3.– Orobat, jarduna beste bitartekoen bidez zabaltzen edo hedatzen bada, Eusko Jaurlaritzaren parte-hartzea adieraziko da.

3.– Asimismo, en cualquier otro medio de divulgación o difusión de la actuación se hará constar la cofinanciación por parte del Gobierno Vasco.

4.– Artikulu honen xedeetarako, Eusko Jaurlaritzaren Korporazio Identifikazioari buruzko Eskuliburua arautzen duen abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuan ezarritakoa beteko da.

4.– A los efectos del presente artículo, será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 318/1999, de 31 de agosto, por el que se regula el Manual de identidad Corporativa del Gobierno Vasco.

5.– Diruz lagundutako obretan jakitera eman beharko da Euskadiko 2014-2020 aldirako EGEF programa eragileak kofinantzatuak direla, 1303/2013 zenbakidun Araudiak (EB) 115. artikuluaren 3. ataleko XII. eranskinean jasotakoaren arabera. 500.000 euro-tik gorako laguntzak dituzten jardunetarako, obra egiten ari den bitartean aldi baterako kartel bat jarriko da, eta, hura amaitzean, plaka edo kartel bat. Batzordeak «egikaritze-egintza» bat ezarriko du gainerako jardunetarako, eta bertan zehaztuko da zer neurri hartu beharko diren proiektuen kofinantzaketaren inguruan informazioa emateko eta hori jakinarazteko. Diruz lagundutako obrei buruzko informazio- eta komunikazio-jardueretan, EGEFen bidez helarazitako komunitatearen kofinantzaketaren berri emango da zabalkunde hori egiteko erabiltzen diren material/euskarri guztietan, eta Batasunaren ikurra txertatu eta Europar Batasunaren aipamena egingo da; bestalde, proiektua gauzatu bitartean haren deskripzio laburra emango da dagokion webgunean, Europar Batasunaren babes ekonomikoa nabarmenduz, eta gutxienez kartel bat jarriko da –A3 neurrikoa, gutxienez– Batasunaren laguntza finantzarioa aipatuz, jendeak ongi ikusteko moduko leku batean.

5.– Las obras subvencionadas deberán publicitar que gozan de la cofinanciación en el marco del Programa Operativo Feder del País Vasco 2014-2020, según el artículo 115, apartado 3, y el anexo XII, apartado 2.2, del Reglamento (UE) N.º 1303/2013. Para actuaciones con ayudas superior a 500.000 euros, durante la ejecución de la obra se colocará un cartel temporal y a su finalización, una placa o cartel. La Comisión adoptará un «acto de ejecución», para el resto de actuaciones, con las medidas que se deberán llevar a cabo para informar y comunicar la cofinanciación de los proyectos. Las actuaciones de información y comunicación de las obras subvencionadas harán mención a la cofinanciación comunitaria a través del Feder en los diferentes materiales/soportes que se generen para esa difusión, incluyendo asimismo el emblema de la Unión y la referencia a la Unión Europea; y durante la realización de la operación se hará una breve descripción de la misma en su sitio de Internet destacando el apoyo financiero de la Unión, y se colocará al menos un cartel con información sobre el proyecto –de un tamaño mínimo A3– en el que se mencionará la ayuda financiera de la Unión en un lugar bien visible para el público.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduak, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako gastu-espedienteak aurretiaz izapidetzea arautzeari buruzkoak, 5.3 artikuluan adierazitako xedeetarako, Agindu honetako laguntzak ebazteko, aurrez kreditu nahikoa eta egokia egon behar da 2016. urterako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan.

A efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la resolución de las ayudas de la presente Orden queda supeditada a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2016.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.

Agindu honek administrazio-bidea agortzen du, eta aginduaren aurka interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa ezarri ahal izango diote Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuari, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ezarri ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietarako Salan, agindua aipaturiko aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita, bi hilabeteko epean.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Empleo y Políticas Sociales en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko abenduaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de diciembre de 2015.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.

ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
JABEKIDEEN BATZARREAN ONARTZEKO HARTUTAKO ERABAKIAREN ZIURTAGIRIA
CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE APROBACIÓN EN JUNTA DE PROPIETARIOS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
MONITORIZAZIO-SISTEMA
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN

Hartutako neurrien funtzionamendua eta eraginkortasuna egiaztatzeko sistemen monitorizazioa, kontsumoari buruzko datuen eta ingurumen-baldintzen teleirakurketa, bilketa eta ustiaketa ahalbidetzen duen sistema bat erabiliz Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak urrutitik egina. Aurreikusitako monitorizazioa jartzeak honako gutxieneko zerbitzu hauek hartuko ditu kontuan:

La monitorización de los sistemas para verificar el funcionamiento y efectividad de las medidas adoptadas, con un sistema que permita la tele-lectura, recopilación y explotación de datos de consumos y condiciones ambientales, realizado a distancia por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales. La instalación de monitorización prevista contemplará las siguientes prestaciones mínimas:

- Erabilitako monitorizazio-sistema gai izango da jarraian eta hamar minutuko tarteetan barruko ingurune-tenperaturaren, barruko hezetasun erlatiboaren eta berokuntzarako energia-kontsumoaren balioak monitorizatzeko. Tenperatura, hezetasuna eta berokuntzarako energia-kontsumoa etxebizitza bakoitzaren arabera diskretizatuko dira. Nahikoa da tenperatura eta hezetasun erlatiboa noizean behin neurtzea etxebizitzaren barruko baldintzak hobekien adierazten dituen gelan.

- El sistema de monitorización empleado de verá ser capaz de monitorizar en continuo y en intervalos de diez minutos, los valores de temperatura ambientes interior, humedad relativa interior y consumo energético para calefacción. Tanto la temperatura como la humedad y el consumo energético para calefacción estarán discretizadas por vivienda. Se considera suficiente medir la temperatura y humedad relativa puntualmente en la estancia más representativa de las condiciones interiores de la vivienda.

- Erabilitako sentsoreek hari gabeko transmisio-sistema izan beharko dute, jartzeko obra handirik behar ez duen sistema; eta berezko energia-elikadura izanez gero, elikadura hori behar adinakoa izango da monitorizazio-kanpaina osoan ibiltzeko.

- Los sensores empleados deberán estar dotados de un sistema de transmisión inalámbrico, que no requiera ningún tipo de obra mayor para su instalación y que en el caso de tener alimentación energética propia, esta sea suficiente para funcionar durante toda la campaña de monitorización.

- Konexio-sistemak sendoa izan behar du, eta korronte elektrikoaren horniduran izan daitezkeen gorabeheren aurrean babesteko sistemaren bat izan behar du. Erregistroa eteten bada, sistemak modu autonomoan jarri behar du martxan berriro.

- El sistema de conexiones deberá ser robusto, y dotado de algún sistema de protección ante posibles fluctuaciones en el suministro de corriente eléctrica. En caso de interrupción del registro, el sistema deberá arrancar de manera autónoma.

- Aldagaien neurri-ziurgabetasunak balio hauek baino txikiagoak izango dira: ± 0,5 ºC tenperaturari dagokionez; % ± 5 hezetasun erlatiboari dagokionez; % ± 5 berokuntzarako energia-kontsumoaren neurriari dagokionez.

- Las incertidumbres de medida de las diferentes variables deberán ser inferiores a los siguientes valores ± 0,5 ºC en temperatura, ± 5% en humedad relativa, ± 5% en la medida de consumo de energía para calefacción.

- Monitorizazio-sareak behar diren baliabideak izango ditu lortutako datuak, aurretik definitutako formatu batean, horretarako erreserbatutako zerbitzari nagusira helarazi ahal izateko.

- Deberá dotarse a la red de monitorización de los medios necesarios para que los datos adquiridos, puedan ser transmitidos en un formato predefinido a un servidor central reservado para tal fin.

Tresneriaren instalatzaileak behar diren neurriak hartu beharko ditu neurtzeko ekipamenduak muntatzeko eta ekipamendu horiek funtzionatzeko egindako jardunak eraikinaren segurtasunerako edo eraikin horietako bizilagunen osasunerako arriskutsuak izango ez direla bermatzeko.

- El instalador de la instrumentación habrá de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto las actuaciones hechas para el montaje de los equipos de medida como el funcionamiento de los mismos, no constituyan un riesgo para la seguridad del edificio o para la salud de sus ocupantes

IV. ERANSKINA
ANEXO IV
ESKU-HARTZEA EGOKIA DELA BAIEZTATZEN DUEN UDAL-TXOSTENA
INFORME MUNICIPAL SOBRE LA OPORTUNIDAD DE LA INTERVENCIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

HIRUGARRENAREN ALTA

HIRUGARRENAREN ALTA

ALTA DE TERCERO

ALTA DE TERCERO

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

HIRUGARRENAREN ALTA

HIRUGARRENAREN ALTA

ALTA DE TERCERO

ALTA DE TERCERO

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común