Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

6. zk., 2016ko urtarrilaren 12a, asteartea

N.º 6, martes 12 de enero de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
OGASUN ETA FINANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
92
92

244/2015 DEKRETUA, abenduaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoan zientzia- eta teknologia-inbertsioak egiteko programa garatzeari buruzkoa.

DECRETO 244/2015, de 29 de diciembre, por el que se desarrolla un programa para la realización de inversiones científico-tecnológicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ministroen Kontseiluak, 2010eko martxoaren 19an, baimena eman zuen Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren eta Finantzen Euskal Institutuaren artean lankidetza-hitzarmen bat sinatzeko. Horren arabera, Ministerioak Euskal Autonomia Erkidegoari 150 milioi euroko kreditua emango lioke (15 urteko amortizazio-eperako) azpiegitura teknologikoak eta ekipamendua finantzatzeko.

El Consejo de Ministros, con fecha 19 de marzo de 2010, autorizó la firma de un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Instituto Vasco de Finanzas, en cuya virtud, el Ministerio concedería al País Vasco un crédito de 150 millones de euros con un plazo de 15 años de amortización para financiar infraestructuras tecnológicas y equipamiento.

Gobernu Kontseiluak erabaki zuen, 2010eko maiatzaren 11n, Industria eta Ekonomia eta Ogasun sailei proposatzea dekretu bateratu bat egiteko Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren eta Finantzen Euskal Institutuaren (FEI) artean eginiko lankidetza-hitzarmenean jasotako jarduerak garatzeko.

El Consejo de Gobierno, con fecha 11 de mayo de 2010, acordó proponer a los departamentos de Industria y Economía y Hacienda elaborar un decreto común para el desarrollo de actuaciones contenidas en el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Instituto Vasco de Finanzas (IVF).

2010eko abuztuaren 30ean 217/2010 Dekretua argitaratu zen, uztailaren 27koa, EAEn zientzia eta teknologia inbertsioak egiteko programa garatzen duena (2010eko abuztuaren 30eko EHAA, 166. zk.). 2010eko ekitaldirako, 80 milioi euroko baliabide ekonomikoak aurreikusi ziren: 40 milioi euro 2011rako eta 30 milioi 2012rako, hain zuzen, EAEn 2010eko ekitaldirako aurrekontu orokorren ondorioetarako bideratzeko.

Con fecha 30 de agosto de 2010 se publicó el Decreto 217/2010, de 27 de julio, por el que se desarrolla un programa para la realización de inversiones científico-tecnológicas en la CAPV (BOPV n.º 166 de 30 de agosto de 2010). Los recursos económicos previstos son de 80 millones de euros para el ejercicio 2010, 40 millones de euros para el 2011 y 30 millones para el 2012, destinados al efecto en los Presupuestos Generales de la CA de Euskadi para el ejercicio 2010.

EAEn zientzia- eta teknologia-inbertsioak egiteko programatik –uztailaren 27ko 217/2010 Dekretuan araututa– 21.341.000 euroko soberakina atera da. Dekretu horren bidez, esandako soberakina EAEn zientzia- eta teknologia-inbertsioak egiteko programa baterako erabili nahi da, 2015-2016ko deialdirako.

Del Programa para la realización de inversiones científico-tecnológicas en la CAPV regulado en el Decreto 217/2010, de 27 de julio ha resultado un excedente de 21.341.000 euros, importe que se pretende destinar a través el presente Decreto a la convocatoria en 2015 y 2016 de un programa para la realización de inversiones científico-tecnológicas en la CAPV.

Ondorioz, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren eta Ogasun eta Finantzetako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2015eko abenduaren 29an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad y del Consejero de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2015,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Onestea, dekretu honen eranskinean jasotzen diren baldintzei jarraikiz, Euskal Autonomia Erkidegoan zientzia- eta teknologia-inbertsioak egiteko programaren 2015-2016ko ekitaldirako deialdiari dagozkion oinarriak.

Artículo único.– Aprobar, en los términos que se recogen en el anexo al presente Decreto, las bases correspondientes a la convocatoria para el ejercicio 2015 y 2016 del Programa para la realización de inversiones científico-tecnológicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Dekretu honen bidez arautzen den finantzaketaren ondorioetarako, Salbuespenen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamendu Orokorra aplikatuko da; erregelamendu horren bidez, Ituneko 107. eta 108. artikuluak aplikatu (2014-06-26ko AO, 187 L), eta barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira zenbait kategoria. Era berean, erregelamendu horretara joko da interpretazio-auziak ebazteko.

A efectos de la financiación regulada en el presente Decreto, se aplicará el Reglamento general de exención n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO, L 187, de 26-02-2014). Del mismo modo, cualquier cuestión de interpretación estará sujeta al citado Reglamento.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Finantzen Euskal Institutuak (FEI) jasota utziko du, programa honekin lotuta egiten diren argitaratze- edo sustapen-ekintza guztietan, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioarekin lankidetza ezarri dela.

El Instituto Vasco de Finanzas (IVF) hará constar en todas las actividades editoriales o promocionales en relación con este Programa la colaboración establecida con el Ministerio de Economía y Competitividad.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Finantzaketa-eskabidean jasotako datu pertsonalak SPRIren (helbidea: Wellingtongo dukearen kalea 2, 01010 Vitoria-Gasteiz) erantzukizuneko fitxategi batean sartuko dira, SPRIk kudeatzen dituen laguntzen eta diru-laguntzen espedienteei buruzko informazioa kudeatzeko. Informazio hori Finantzen Euskal Institutuari eta Eusko Jaurlaritzari eman ahal izango zaie, laguntza-programa kudeatzeko eta aurkeztutako eskabideen jarraipena egiteko.

Los datos personales incluidos en la solicitud de financiación serán incorporados a un fichero responsabilidad de SPRI, domiciliada en la calle Duque de Wellington, n.º 2, 01010 Vitoria-Gasteiz, con la finalidad de gestionar la información relativa a los expedientes de ayudas y subvenciones gestionados por SPRI. Dicha información podrá ser facilitada al Instituto Vasco de Finanzas y al Gobierno Vasco para la gestión del presente programa de financiación y el seguimiento de las solicitudes presentadas.

Finantzaketa- edo xedapen-eskabidean eskatzaile ez diren pertsona fisikoei buruzko datu pertsonalak sartu behar badira, aurreko lerrokadetan esandakoa jakinarazi beharko zaie datu horiek sartu baino lehen.

En caso de que en la solicitud de financiación y/o disposición deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas de la que suscribe, deberá con carácter previo a su inclusión informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.

SPRI SAri zuzenduriko gutun idatziaren bidez eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubidea baliatzeko aukerari buruzko informazioa ematen da, betiere datu pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan eta hura garatzen duen araudian ezarririko baldintzak betez.

Se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición mediante carta escrita dirigida a SPRI, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa de desarrollo.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ogasun eta Finantza sailburuari eta Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuari ematen zaie dekretu hau garatzeko eta betearazteko behar diren xedapenak emateko ahalmena.

Se faculta al Consejero Hacienda y Finanzas y a la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, para dictar las disposiciones que sean necesarias para la ejecución y desarrollo del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu hau indarrean izango da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

El presente Decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Administrazio-bidea agortzen duen dekretu honen aurka interesdunek berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezakete Gobernu Kontseiluan hilabeteko epean. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epearen barruan. Kasu bietan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da kontatzen epea.

Contra el presente Decreto, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2015eko abenduaren 29an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2015.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Ogasun eta Finantzetako sailburua,

El Consejero de Hacienda y Finanzas,

RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA.

RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA.

ABENDUAREN 29KOA 244/2015 DEKRETUARENA ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 244/2015, DE 29 DE DICIEMBRE
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN ZIENTZIA- ETA TEKNOLOGIA-INBERTSIOAK EGITEKO PROGRAMA ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen helburua da: Euskal Autonomia Erkidegoan dauden enpresetan zientzia- eta teknologia-azpiegituretan nahiz ekipamenduetan inbertsioak bultzatzea arrisku-finantzarako sarbidea izanik eta dekretu honetan ezarritako ezaugarriak dituzten kredituak emanez.

El presente Decreto tiene por objeto establecer un Programa para impulsar las inversiones de empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco en infraestructuras científico-tecnológicas y en equipamiento, mediante el acceso a financiación de riesgo, mediante la concesión de créditos con las características establecidas en el presente Decreto.

2. artikulua.– Iraupena.

Artículo 2.– Ámbito temporal.

2016ko ekitaldian izango da indarrean finantzaketa-programa hau.

El presente Programa de financiación estará en vigor durante el ejercicio 2016.

3. artikulua.– Terminoak eta definizioak.

Artículo 3.– Términos y definiciones.

1.– SPRI. Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea SA sozietatearen izen komertziala (Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailari atxikitako sozietate publikoa).

1.– «SPRI». Nombre comercial de Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., sociedad pública adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco.

2.– FEI. Finantzen Euskal Institutuaren siglak; berezko izaera juridikoa eta jarduteko erabateko ahalmena duen eskubide pribatuko erakunde publiko gisa, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailari atxikia.

2.– «IVF». Acrónimo de Instituto Vasco de Finanzas como un ente público de derecho privado con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, adscrita al Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.

3.– KAEO. Kontu Auditoreen Erregistro Ofiziala.

3.– «ROAC». Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

4.– Enpresa. Jarduera ekonomikoa gauzatzen duen pertsona fisiko edo juridikoa.

4.– Empresa. Persona física o jurídica que realiza actividad económica.

5.– Enpresa txiki eta ertainak (ETE): Batzordearen 651/2014 Erregelamenduaren (EB) I. eranskinean edo hura ordezten duen arauan xedatutakoarekin bat etorriz.

5.– Pequeñas y medianas empresas (PYME): de acuerdo a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, o la norma que los sustituya.

6.– Enpresa handiak. Aurreko puntuan adierazitako mugak gainditzen dituzten enpresak. Enpresa handiei laguntzak emango zaizkie kasuan kasuko eremuan ekonomia-jarduera berrirako hasierako inbertsioa egiteko.

6.– Grandes empresas. Empresas que superan los umbrales establecidos en el punto anterior. Las ayudas a grandes empresas solo se concederán para una inversión inicial en favor de una nueva actividad económica en la zona de que se trate.

7.– Krisi-egoeran dagoen enpresa, Batzordearen 651/2014 zenbakiko Erregelamenduaren (EB) 18. puntuko 2. artikuluan edo hura ordezten duen arauan ezarritakoarekin bat etorriz.

7.– Empresa en crisis de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2, punto 18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, o la norma que los sustituya.

8.– Ondorio sustatzailea. Onuradunak Finantzaketa Eskabidea aurkeztuko du SPRIn proiektua abiarazi baino lehen. Gainera, proiektuaren hedapena edo egindako inbertsio osoa nabarmen handituko da, edo exekuzio-erritmoan bizkortze esanguratsua lortuko da laguntzari esker. Enpresa handietan, gainera, honako baldintza hau bete beharko da: proiektua eremu horretan egin ez izana, edota, laguntzarik ezean, onuradunarentzat behar bezain errentagarria ez izatea eremu horretan.

8.– Efecto incentivador. El beneficiario presenta ante SPRI la Solicitud de Financiación antes del inicio del proyecto y además se produce aumento sustancial del alcance del proyecto o del importe total invertido o de una aceleración sustancial del ritmo de ejecución gracias a la ayuda. En el caso de grandes empresas, además deberá cumplirse que la realización del proyecto no se habría llevado a cabo en la zona en cuestión o no habría sido suficientemente rentable para el beneficiario en la zona en cuestión de no haber sido por la ayuda.

9.– Hasierako inbertsioa.

9.– Inversión inicial.

a) Inbertsioak egitea aktibo material eta ukiezinetan, betiere honako jarduera hauekin lotura badute: establezimendu berri bat sortzea, lehendik zegoen establezimendu baten bolumena handitzea, establezimendu baten ekoizpena dibertsifikatzea (lehen ekoizten ez ziren produktuetara) edo lehendik zegoen establezimendu baten ekoizpenaren prozesu osoaren oinarrizko eraldaketa edo

a) Inversión en activos materiales e intangibles relacionada con la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de la capacidad de un establecimiento existente, la diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente no se producían en el mismo o una transformación fundamental del proceso global de producción de un establecimiento existente, o

b) Itxita dagoen edo saltzailearekin lotura ez duen inbertsiogile batek erosi ezean itxita egongo zen establezimenduaren aktiboak erostea; enpresa baten akzioak eroste hutsa ez da hasierako inbertsiotzat joko.

b) Adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento que ha cerrado o que habría cerrado si no hubiera sido adquirido y es comprado por un inversor no vinculado al vendedor; la mera adquisición de las acciones de una empresa no se considerará inversión inicial.

10.– Jarduera ekonomiko berri baten aldeko hasierako inbertsioa.

10.– Inversión inicial en favor de una nueva actividad económica.

a) Inbertsioak egitea aktibo material eta ukiezinetan, betiere establezimendu berri bat sortzearekin edo establezimendu baten jarduera dibertsifikatzearekin lotuta badago, baldin eta jarduera berria establezimenduan egindakoaren berbera edo antzekoa ez bada.

a) Inversión en activos materiales e intangibles relacionada con la creación de un nuevo establecimiento, o la diversificación de la actividad de un establecimiento, siempre y cuando la nueva actividad no sea una actividad idéntica o similar a la realizada en el establecimiento;

b) Itxita dagoen edo saltzailearekin lotura ez duen inbertsiogile batek erosi ezean itxita egongo zen establezimenduaren aktiboak erostea, betiere erosi diren aktiboak erabiliz gauzatuko den jarduera berria erosketa egin aurretik establezimenduan egiten zen jarduera berbera edo antzekoa ez bada.

b) Adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento que ha cerrado o que habría cerrado si no hubiera sido adquirido y es comprado por un inversor no vinculado al vendedor, siempre y cuando la nueva actividad que vaya a realizarse utilizando los activos adquiridos no sea la misma actividad o una actividad similar a la realizada en el establecimiento con anterioridad a la adquisición.

11.– Establezimendua erostea.

11.– Adquisición de establecimiento.

Establezimendu baten aktiboak erostea, honako baldintza hauek betetzen direnean:

La adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento, cuando se cumplan las siguientes condiciones:

– Itxitako establezimenduak, edota erosi ezean itxita egongo zen establezimendua.

– Que el establecimiento haya cerrado o habría cerrado si no hubiera sido adquirido,

– Aktiboak eroslearekiko loturarik ez duen hirugarren bati erositakoak izatea.

– Que los activos sean adquiridos a un tercero no relacionado con el comprador,

– Eragiketa merkatuko baldintzen arabera egitea.

– Que la operación tenga lugar en condiciones de mercado.

Hasierako jabe baten edo langile baten familiako kide batek enpresa txiki bat bere gain hartzen duenean, ez da aplikatuko eroslearekin lotura ez duten hirugarrenei erosi behar izateko baldintza. Enpresa baten akzioak eroste hutsak ez du inbertsiorik ekarriko.

Cuando un miembro de la familia del propietario inicial o un empleado se haga cargo de una pequeña empresa, no se aplicará la condición de que los activos deban ser adquiridos a terceros no relacionados con el comprador. La mera adquisición de las acciones de una empresa no constituirá una inversión.

Erosi baino lehen aktiboak erosteko laguntza eman denean, aktibo horien kostuak establezimendu baten erosketarekin loturiko diruz lagundu daitezkeen kostuetatik kendu beharko dira.

Cuando ya se haya concedido ayuda para la adquisición de activos antes de su compra, los costes de esos activos deberán deducirse de los costes subvencionables relacionados con la adquisición de un establecimiento.

12.– Kaudimenari buruzko txostena. KAOEn inskribatutako kontu-auditoreak enpresaren kaudimenarekin lotuta igorritako txostena.

12.– Informe de solvencia. Informe emitido por el auditor de cuentas inscrito en el ROAC en relación con la solvencia de la empresa.

4. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 4.– Recursos económicos.

1.– Programa honen xedea betetzera 21.341.000 euro bideratuko dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoan zientzia- eta teknologia-inbertsioak egiteko programan dagoen soberakinetik datoz. Programa hori Eusko Jaurlaritzaren uztailaren 27ko 217/2010 Dekretuaren bidez arautu zen, Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren eta Finantzen Euskal Institutuaren artean 2010eko martxoaren 19an sinatutako Lankidetza Hitzarmenaren ondorioz.

1.– Los recursos económicos destinados al objeto de este Programa, ascienden a la cantidad de 21.341.000 euros, proceden del excedente existente en el Programa para la realización de inversiones científico-tecnológicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco regulado mediante Decreto 217/2010 de 27 de julio del Gobierno Vasco, fruto del Convenio de Colaboración de 19 de marzo de 2010 firmado entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Instituto Vasco de Finanzas.

Programa hau publizitatearen, gardentasunaren, objektibotasunaren, berdintasunaren eta bazterketarik ezaren printzipioen mende dago. Programa honetan araututako finantzaketa-emakida kreditutzat jotzen da, eta ez dago lehia-printzipioaren mende.

El presente Programa está sometido a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. La concesión de financiación regulada en este Programa tiene la consideración de créditos y no están sometidas al principio de concurrencia competitiva.

2.– Finantzaketa-eskabidearen espedienteen ebazpena hurrenkerari jarraikiz egingo da, dekretu honetan eskatzen den dokumentazio guztia izanik osatuta geratzen diren unearen arabera. Hala, administrazio-ebazpenarekin bidez finantzaketa ukatuko da baldin eta eman beharreko zenbateko osoa gainditzen badute.

2.– La resolución de los expedientes de solicitud de financiación se irá realizando ordenadamente en función del momento en que los mismos queden completados con toda la documentación exigida en el presente Decreto, procediéndose mediante resolución administrativa a denegar la financiación en el caso en que éstas superen el importe total a conceder.

3.– Kredituaren zenbateko osoa agortuko balitz, gorabehera horri publizitatea emateko, Industriako sailburuordeak ebazpena emango du. Bertan jasoko da zein egunetan gertatu den, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Era berean, egun horren ondoren ez da onartuko bestelako finantzaketa-eskaerarik.

3.– Si se agotara el importe total de crédito, al objeto de dar publicidad a esta circunstancia, el Viceconsejero de Industria emitirá resolución en la que señalará la fecha en que se ha producido este hecho, publicándose la misma en el Boletín Oficial del País Vasco, no admitiéndose nuevas solicitudes de financiación con posterioridad a esa fecha.

4.– Edonola ere, esleitutako baliabide ekonomikoak agortu ondoren, ezingo da bestelako finantzaketarik eman. Hori dela eta, berariaz ukatuko dira aurkeztutako eta ebazpena jasotzeko zain dauden eskabideak.

4.– En todo caso, una vez agotado los recursos económicos asignados no se podrán conceder nueva financiación, desestimándose por tal motivo, expresamente, aquellas solicitudes presentadas y pendientes de resolución.

5. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 5.– Entidades Beneficiarias.

1.– Programa honetan jasotako finantzaketaren erakunde onuraduntzat joko dira honako hauek:

1.– Tendrán la condición de entidades beneficiarias de la financiación contemplada en el presente Programa:

a) Zientzia- eta teknologia-inbertsioen proiektuak egiten dituzten enpresa txiki, ertain eta handiak, betiere horien helburua balio erantsi handiko produktu eta zerbitzuetan eginiko ikerketen emaitzak aldatzea bada. Estrategia honako parametro hauetan oinarrituta ezarri da: ikerlarien kopurua, kanporako teknologiaren gardentasuna, I+G+B jardueretarako zuzkidura ekonomikoa eta abantailak (finantzaketa emateko eskumena duen organoak proiektu berezitzat jotzen baditu).

a) Las pequeñas, medianas y grandes empresas que efectúen proyectos de inversión de carácter científico-tecnológicos, cuyo objetivo sea transformar los resultados de la investigación en productos y servicios de alto valor añadido, que basan su estrategia competitiva en función de parámetros tales como el alto número de investigadores, transferencia de tecnología al exterior, dotación económica a actividades de I+D+i y regalías y que se califiquen como proyectos singulares por el órgano competente para conceder la financiación.

b) Era berean, trakzio-enpresa handiek ere eskuratu ahal izango dituzte, teknologia- eta berrikuntza-adierazle altuetan oinarrituta, finantzaketa emateko eskumena duen organoak proiektu estrategikotzat jotzen baditu. Trakzio-enpresan handitzat joko dira Euskal Autonomia Erkidegoan eragin esanguratsua dutenak beste enpresa batzuen jokabideetan, enpresa horien hornitzaileak edo laguntzaileak direlako.

b) También podrán acceder las grandes empresas tractoras que, con sustento en sus altos indicadores en tecnología e innovación, acometen inversiones científico-tecnológicas, calificadas como proyectos estratégicos por el órgano competente para conceder la financiación. Se considerarán grandes empresas tractoras las que ejercen una influencia significativa en el País Vasco sobre los comportamientos de otras empresas, por ser éstas suministradoras o colaboradoras suyas.

c) Era berean, enpresa-taldeetakoak diren enpresek eta Euskal Autonomia Erkidegoan dauden banako enpresek ere sarbidea izango dute, baita enpresa eragiletzat jotzen direnean ere enpresa eskatzailearen kapital sozialaren % 50etik gorako partaidetza izanik, erkidego horretatik kanpo dagoenean.

c) Asimismo, podrán acceder las empresas individuales ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco pertenecientes a grupos empresariales, aun cuando la empresa considerada dominante por poseer una participación superior al 50% en el capital social de la empresa solicitante, esté ubicada fuera de dicha Comunidad.

2.– Edonola ere, finantzaketaren xede diren inbertsioen proiektuak Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean ezarriko dira, eta dekretu hau argitaratzen den egunaren eta 2016ko abenduaren 31ren artean egingo dira.

2.– En todo caso, los proyectos de inversión objeto de financiación se localizarán dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y se realizaran en el período comprendido entre la fecha de publicación del presente Decreto y el 31 de diciembre de 2016.

3.– Erakunde onuradunek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

3.– Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Jarduera ekonomikoaren zentroa Euskal Autonomia Erkidegoan izatea.

a) Disponer de un centro de actividad económica en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Diruz lagundu daitekeen jarduera eta I+G+B ekintzak Euskal Autonomia Erkidegoan garatzea.

b) Realizar la actuación financiable y desarrollar las actividades de I+D+I en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea, baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren baitan dagoen edozein erakunde edo sozietaterekin dituzten betebeharrak ere.

c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como de las obligaciones que mantengan con cualquier ente o sociedad perteneciente al Administración de la Comunidad Autónoma Vasca.

4.– Ez dira erakunde onuraduntzat joko:

4.– Quedan excluidas de la condición de beneficiarias:

a) Irabazi asmorik gabeko erakundeak.

a) Las entidades sin ánimo de lucro.

b) Zuzenbide publikoko sozietateak eta erakundeak, baita partaidetza nagusia haien esku duten enpresak edo erakundeak ere.

b) Las Sociedades Públicas y Entidades de Derecho Público, así como cualquier empresa u organización en la que su participación se mayoritaria.

c) 651/2014 zenbakiko Erregelamenduaren (EB) 13. artikuluan deskribatutakoak.

c) Los descritos en el artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 651/2014.

5.– Finantzaketaren onuradun izateko baldintzak finantzaketa- eta xedapen-eskabideak aurkezten diren unean bete beharko dira.

5.– El cumplimiento de los requisitos para ser beneficiaria de la financiación habrán de mantenerse en el momento de presentación de las solicitudes de financiación y de disposición.

6. artikulua.– Finantzatuko diren ekintzak.

Artículo 6.– Actuaciones a financiar.

Diruz lagundu daitezkeen jardueratzat joko dira Ebaluazio Batzordeak zientzia- eta teknologia-inbertsiotzat jotzen dituen proiektuak, I+G+B adierazleak eta eragin sustatzailea aintzat hartuta.

Tendrán la consideración de actuaciones financiables los proyectos de inversión considerados por la Comisión de Evaluación como científico-tecnológicos en base a sus indicadores de I+D+I y que posean efecto incentivador.

7. artikulua.– Gastu hautagarriak.

Artículo 7.– Gastos elegibles.

1.– Gastu hautagarritzat joko dira ibilgetu ukiezinak edo materialak erostean egiten diren inbertsioak, betiere erakundearen aktibo ez-korrontea osatzen dutenak eta baldintza hauek betetzen dituztenak:

1.– Tendrán la consideración de gastos elegibles las inversiones realizadas en adquisición de inmovilizados intangibles y/o materiales que se incorporen al activo no corriente de la entidad y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Kontuan hartu beharreko inbertsio-proiektuak.

a) Proyectos de inversión a considerar.

● Hasierako inbertsioa.

● Inversión inicial.

● Jarduera ekonomiko berri baterako eginiko hasierako inbertsioa.

● Inversión inicial en favor de una nueva actividad económica.

b) Inbertsioak kontzeptu eta epigrafe hauetan oinarrituta egitea, Kontabilitateko Plan Orokorrari (dagozkion NIIF eta TKBekin) jarraikiz.

b) Que las inversiones recaigan sobre los siguientes conceptos y epígrafes contables en términos del Plan General de Contabilidad y sus correlativos en NIIF y NIC:

● 203. Jabetza industriala.

● 203. Propiedad industrial.

● 206. Aplikazio informatikoak.

● 206. Aplicaciones informáticas.

● 211. Eraikuntzak.

● 211. Construcciones.

● 212. Instalazio teknikoak.

● 212. Instalaciones técnicas.

● 213. Makineria.

● 213. Maquinaria.

● 214. Tresneria.

● 214. Utillaje.

● 215. Bestelako instalazioak.

● 215. Otras instalaciones.

● 217. Informazioa prozesatzeko ekipamenduak.

● 217. Equipos para procesos de información.

● 623. Auditoria-gastuak.

● 623. Gastos de auditoría.

c) Gastu hautagarriak dekretu hau argitaratzen den egunaren eta 2016ko abenduaren 31 artean egindakoak izango dira.

c) Los gastos elegibles serán los que se realicen en el período comprendido entre la fecha de publicación del presente Decreto y el 31 de diciembre de 2016.

2.– Gastu hautagarriak baloratzean, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:

2.– En la valoración de los gastos elegibles se tendrán en cuenta en los siguientes criterios:

a) Ibilgetuek zuzenean izango dute lotura erakundearen xede soziala osatzen duen jarduerarekin, erakunde horiei aplika dakiekeen Kontabilitate Planean jasotako irizpideekin bat etorriz.

a) Los inmovilizados deberán estar directamente relacionados con la actividad que constituye el objeto social de la entidad, de acuerdo con los criterios existentes en el Plan de Contabilidad aplicable a estas entidades.

b) Eskuratutako aktiboak berriak izango dira, ETEen kasurako edo establezimendu bat erosten den kasuetarako izan ezik.

b) Los activos adquiridos deberán ser nuevos, excepto para las PYME o en el caso de la adquisición de un establecimiento.

c) Ibilgetu ukiezinak merkatuaren baldintzetan erosi beharko zaizkie eroslearekin lotura ez duten hirugarrenei, eta erakundean egon beharko dute, gutxienez bost urtez.

c) Los inmovilizados intangibles deberán adquirirse en condiciones de mercado a terceros no relacionados con el comprador y deberán permanecer en la entidad un mínimo de cinco años.

d) Ibilgetu materialen errentamenduen kostuak honako baldintza hauetan hartu ahal izango dira kontuan:

d) Los costes de arrendamiento de inmovilizados materiales podrán tenerse en cuenta en las siguientes condiciones:

● Lursail eta eraikinen kasuan, errentamendua gutxienez bost urtez mantendu beharko da inbertsio-proiektuak amaitzeko aurreikusi den egunetik aurrera enpresa handien kasuan, edo hiru urtez ETEen kasuan.

● En el caso de terrenos y edificios, el arrendamiento deberá mantenerse durante un mínimo de cinco años de la fecha prevista de finalización del proyecto de inversión en el caso de las grandes empresas, o de tres años en el caso de las PYME.

● Instalazio eta makinen kasuan, errentamenduak finantza-errenta hartuko du bere baitan, baita finantzaren onuradunak aktiboa erosteko betebeharra ere, errentamendu-kontratua amaitzean.

● En el caso de instalaciones o maquinaria, el arrendamiento deberá constituir un arrendamiento financiero e incluir la obligación de que el beneficiario de la financiación adquiera el activo al término del contrato de arrendamiento.

e) Ezingo dira inola ere diruz lagundu ordezte-inbertsioak, ezta erakundearen kapital sozialaren ibilgetuen ekarpenak ere.

e) En ningún caso se entenderá susceptible de apoyo la inversión de sustitución ni las aportaciones de inmovilizados al capital social de la entidad.

f) Oro har, erositako aktiboak ezingo zaizkie hirugarrenei laga, kontraprestazioarekin edo gabe.

f) Con carácter general, los activos adquiridos no podrán cederse a terceros, con o sin contraprestación.

g) Inbertsioa eremu onuradunean mantenduko da gutxienez bost urtez, edo hiru urte gutxienez, ETEen kasuan. Horrek ez du eragotziko epe horretan zaharkituta geratu diren edo matxuratuta dauden instalazioak edo ekipoak ordeztea, betiere jarduera ekonomikoa dagokion eremuan mantentzen bada ezarritako gutxieneko epean.

g) La inversión deberá mantenerse en la zona beneficiaria al menos durante cinco años, o al menos durante tres años en el caso de las PYME. Ello no impedirá la sustitución de instalaciones o equipos que hayan quedado obsoletos o se hayan averiado dentro de este período, siempre y cuando la actividad económica se mantenga en la zona de que se trate durante el período mínimo pertinente.

h) Gastu hautagarria sortzapen-irizpenaren arabera baloratuko da, eurotan.

h) La valoración del gasto elegible será en función del criterio de devengo y en euros.

i) Balio erantsiaren gaineko zerga, fakturan jasota, ez da diruz laguntzeko inbertsiotzat joko, betiere berreskuraezintzat jotzen ez bada. Halakotzat joko da dagokion Foru Aldundiaren Ogasun Sailak igorritako ziurtagiriaren bidez.

i) El Impuesto sobre el Valor Añadido, repercutido en factura, no tendrá la consideración de inversión subvencionable salvo que tenga la consideración de no recuperable debiendo acreditar tal condición vía certificado del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral correspondiente.

j) Deskontuek eta antzekoek, fakturan sartuta dauden edo ez gorabehera, erosteko balio txikiagoa ekarriko dute.

j) Los descuentos y similares, incluidos o no en factura, supondrán un menor valor de compra.

k) Ikuskaritza-gastuak KAOEren kide den auditoreak hartuko ditu bere gain, justifikatzeko kontuarekin eta kaudimen-txostenarekin bat datozen lanak egiteagatik.

k) Gastos de auditoría son los repercutidos por el auditor miembro del ROAC por la realización de trabajos en relación con la cuenta justificativa y el informe de solvencia.

l) Inbertsio-proiektuari loturiko enplegua sortzeko baldintza hauek bete beharko dira:

l) La creación de empleo vinculada al proyecto de inversión deberá cumplir los siguientes requisitos:

● Ebaluazioa egiteko, dekretu hau argitaratu aurreko hamabi hilabeteetan dauden enplegatuen batez bestekoa hartuko da aintzat.

● La evaluación se realizará en relación a la media de empleados o empleadas existentes en los doce meses anteriores a la publicación del presente Decreto.

● Lanpostuak dekretu hau argitaratzen den egunaren eta 2016ko abenduaren 31 artean sortu beharko dira.

● Los puestos de trabajo deberán crearse en el periodo comprendido entre la fecha de publicación del presente Decreto y el 31 de diciembre de 2016.

● Lanpostuei gutxienez bost urtez eutsiko zaie enpresa handietan, eta hiru urtez (horiek sortzen direnetik aurrera zenbatzen hasita) ETEetan.

● Los puestos de trabajo deberán mantenerse durante un período mínimo de cinco años en las grandes empresas, y de tres años en las PYMES, contados desde su creación.

8. artikulua.– Arrisku-finantzaketaren modalitatea eta zenbatekoa.

Artículo 8.– Modalidad y cuantía de la financiación de riesgo.

Dekretu honen esparruan emango den finantzaketa arrisku-finantzaketa gisa ezarriko da, azken onuradunei kredituak emanda. Honako ezaugarri hauek izango dituzte:

La financiación a conceder, en el marco del presente Decreto, adoptarán la forma de financiación de riesgo mediante la concesión de créditos a los beneficiarios finales, cuyas características serán las siguientes:

● Moneta: euroak. Ezin da atzerriko monetaren bidez formalizatu.

● Moneda: euros. No es posible la formalización en moneda extranjera.

● Kredituaren zenbatekoa: seihileko bakoitzean aukera daitezkeen gastuen % 50.

● Importe del crédito: 50% de los gastos elegibles de cada periodo semestral.

● Amortizazio-epea: 2029ko urtarrilaren 2ra arte, hitzartzeko.

● Plazo de amortización: hasta 2 de enero de 2029, a convenir.

● Printzipalaren ordainketa-gabezia: 2018ko urtarrilaren 2ra arte, hitzartzeko.

● Carencia de pago de principal: hasta 2 de enero de 2018, a convenir.

● Interesen ordainketa-gabezia: 2018ko urtarrilaren 2ra arte, hitzartzeko.

● Carencia de pago de intereses: hasta 2 de enero de 2018, a convenir.

● Interes-mota: % 1,50 kredituak irauten duen epe osoan.

● Tipo de interés: 1,50% durante toda la vida del crédito.

● Bermeak: FEIk proiektu bakoitzerako definitu beharrekoak eskatuta.

● Garantías: las exigidas a definir por el IVF para cada proyecto.

● Komisioa: % 0,30.

● Comisión: 0,30%.

9. artikulua.– Finantzaketa-metaketak eta -mugak.

Artículo 9.– Acumulación y límites de la financiación.

Programa honen erakunde onuradunek aukeratzen duten finantzaketa laguntza bateragarriekin edo horrekin batera finantzatzeko beste modu batzuekin metatu ahal izango da, betiere 651/2014 zenbakiko Erregelamenduan (EB) adierazitako gehienezko laguntzen intentsitateak betetzen badira. Edonola ere, Industria Sailburuordetzan eman beharko da laguntza horien berri. Gehienezko muga gainditzen bada, gainditutako zenbatekoaren arabera murriztuko da.

La financiación a la que se acojan las entidades beneficiarias de este Programa podrá acumularse con ayudas compatibles o con otras formas de financiación comunitaria, siempre que se respeten las intensidades de ayuda máxima indicadas en el Reglamento (UE) n.º 651/2014. En todo caso dichas ayudas deberán notificarse a la Viceconsejería de Industria. En caso de superarse el límite máximo se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

10. artikulua.– Eskabidea eta aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 10.– Solicitud y documentación a presentar.

1.– Dekretu honetan aurreikusitako finantzaketa eskuratzeko baldintzak betetzen dituzten erakundeek Finantza Eskabideen galdetegien ereduak bete eta bidali beharko dituzte. SPRIren web orrian dauden eskuragarri: http://www.spri.eus/cientificotecnologico

1.– Las entidades que reúnan las condiciones para poder acceder a la financiación prevista en el presente Decreto, deberán cumplimentar y enviar telemáticamente los modelos de formularios de Solicitud de Financiación habilitados en la página web de SPRI, http://www.spri.eus/cientificotecnologico

2.– Horiek igorri ondoren, Finantzaketa Eskabidea inprimatu, erakundea ordezkatzeko ahalmen nahikoa duen pertsonak sinatu eta SPRIra (Urkixo Zumarkalea 36-4 solairua, Bizkaia Plaza eraikina, 48011 Bilbao) edo Herri administrazioen eta administrazio-prozedura erkidearen legean zehaztutako lekuetara igorriko du, paper euskarrian eta zigilatuta.

2.– Tras el envío, la Solicitud de Financiación se imprimirá y será firmada por la persona que posea poder suficiente para representar a la entidad, sellada y enviada en formato papel a SPRI, calle Alameda de Urquijo, 36-4.º planta, Edificio Plaza Bizkaia, 48011 Bilbao, o a los lugares especificados en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Aurkezteko datatzat joko da SPRIk Finantzaketa Eskabidea eta bestelako dokumentu osagarriak jasotzen dituen eguna.

Se considerará como fecha de presentación, la de recepción en SPRI de la Solicitud de Financiación y demás documentación complementaria.

3.– Finantzaketa Eskabidea honako dokumentazio honekin batera aurkeztu beharko da:

3.– La Solicitud de Financiación habrá de presentarse acompañada de la siguiente documentación:

a) Erakundearen legezko ordezkariaren adierazpena, inguruabar hauek jasotzen dituen edukia zehaztuta.

a) Declaración responsable del representante legal de la entidad con el contenido establecido en la que se hagan constar las siguientes circunstancias:

● Erakundearen legezko ordezkariaren izen-abizenak eta Nortasun Agiri Nazionalaren (NAN) zenbakia edo Atzerritarraren Identifikazio Zenbakia (AIZ).

● Nombre y apellidos y Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identificación de Extranjero (NIE) del representante legal de la entidad.

● Erakundearen izena, Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFZ), sozietatearen helbidea eta eratze-data.

● Denominación de la entidad, Número de Identificación Fiscal (NIF), domicilio social y fecha de constitución.

● Euskal Autonomia Erkidegoan gutxienez jarduera-zentro batean helbidea izatea, eta finantzaketa-eskabidean zehaztutako jarduera diruz lagungarriak bertan gauzatzea.

● Domicilio de al menos un centro de actividad económica en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el que se realizarán las actuaciones subvencionables descritas en la Solicitud de Financiación.

● Jarduera ekonomikoen gaineko zergan, kasu bakoitzari dagokion epigrafean, alta emanda egotea.

● Encontrarse dado de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas del País Vasco.

● Zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan egunean egotea, bai eta SPRI taldeko edozein enpresarekiko eta Eusko Jaurlaritzarekiko betebehar oro beteta edukitzea ere.

● Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como de las obligaciones que mantenga con cualquiera de las empresas del Grupo SPRI y del Gobierno Vasco.

● ETEen kasuan, aurreko bi zerga-ekitaldietan eta finantzaketa eskatzen deneko zerga-ekitaldian emandako minimis laguntzen zerrenda, laguntza noiz eman den, zein erakundek eman duen eta laguntzaren beraren programa eta zenbatekoa adierazita.

● En el caso de PYME, relación de ayudas de minimis concedidas en los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en el que se solicite la financiación, indicando fecha de concesión, organismo, programa e importe de la ayuda.

● Erakunde publiko edo pribatuek proiekturako emandako laguntzen zerrenda, laguntza noiz eman den, zein erakundek eman duen eta laguntzaren beraren programa eta zenbatekoa adierazita.

● Relación de ayudas que para el mismo proyecto hayan sido concedidas por instituciones públicas o privadas, indicando fecha de concesión, organismo, programa e importe de la ayuda.

● Enpresaren tamaina neurtzeko zehaztasunak.

● Datos para la determinación del tamaño de la empresa.

● Artikulu honen 4. zenbakian aurreikusitako egoera batean ere ez izatea.

● No encontrarse en alguna de las situaciones previstas en el apartado 4 de este artículo.

b) Enpresaren eratze-eskrituraren fotokopia, IFK zenbakia eta hartzekodunaren NAN zenbakia.

b) Fotocopia de la escritura de constitución, NIF de la empresa y DNI del apoderado.

c) Legezko ordezkariaren notario-ahalordearen fotokopia.

c) Fotocopia del poder notarial del representante legal.

d) Finantza-erakundearen ziurtagiriaren kopia, kontu korrontearen titularitatea erakunde onuradunari dagokiola eta zenbaki hori duela egiaztatzen duena.

d) Copia del certificado de la entidad financiera que acredite la titularidad y número de la cuenta corriente a nombre del beneficiario.

e) Banako ikuskaritzen eta ikuskaritza bateratuen fotokopia, hala badagokio, azken bi ekitaldiena. Auditoriarik izan ezean, epe horien urteko kontuak.

e) Fotocopia de las auditorías individuales y consolidadas, en su caso de los dos últimos ejercicios. En caso de no disponer de auditoría, cuentas anuales de los mismos periodos.

f) Indarrean dagoen ekitaldiaren behin-behineko irabazi eta galeren azken kontua.

f) Última cuenta de pérdidas y ganancias provisional del ejercicio en curso.

g) Indarrean dagoen ekitaldiko galera eta irabazien kontua.

g) Cuenta de pérdidas y ganancias previsional del ejercicio en curso.

h) Finantza zorpetzea, kapital bizia, iraungitzea eta ordaindu beharreko amortizazio-kuotak zehaztuta.

h) Endeudamiento financiero con el detalle de capital vivo, vencimiento y cuotas de amortización a satisfacer.

i) Kaudimenari buruzko txostena.

i) Informe de solvencia.

j) Gizarte Segurantzako Diruzaintzak igorritako ziurtagiria, hain zuzen, laguntza-eskabidea aurkeztu aurreko hamabi hilabeteetan alta-egoeran dauden langileen plantillari buruzkoa.

j) Certificado emitido por la Tesorería General de Seguridad Social respecto a la plantilla de empleos en situación de alta correspondiente a los doce meses previos a la presentación de la Solicitud de Ayuda.

k) Finantzaketa-eskabidean emandako informazioa osatzen duen proiektuaren memoria tekniko eta ekonomiko zehatza, noiz hasi eta amaitzen den zehaztuta.

k) Memoria técnica y económica detallada del proyecto que complemente la información facilitada en la Solicitud de Financiación y como indicación del inicio y finalización del mismo.

l) Enpresako taldeen kasuan, inbertsio-plan bat egitea aurreikusita duen enpresa bakoitzak banan-banan aurkeztu beharko ditu Finantzaketa Eskabidea eta eskatutako gainerako agiriak.

l) En el caso de grupos empresariales, cada una de las empresas que tenga previsto realizar un plan de inversiones deberá presentar individualmente la Solicitud de Financiación y demás documentación exigida.

4.– Zinpeko adierazpena, interesduna jarraian adierazitako egoera batean ere ez dagoela egiaztatzen duena. Horiek ikuskaritza-fasean egiaztatu ahal izango dira:

4.– Declaración jurada respecto a la veracidad de que el interesado no se encuentra en alguna de las siguientes situaciones, que se podrán comprobar, en la fase de inspección:

a) Zigor- edo administrazio-bidean zehatu ahal izango da sexu-arrazoiengatik diskriminazioz jokatu izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako legean ezarritakoaren arabera.

a) Sancionada penal o administrativamente por haber incurrido en discriminación por razón de sexo, en virtud de lo dispuesto en la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

b) Diru-laguntza publikoak lortzeko edo Euskal Autonomia Erkidegoarekin kontratuak egiteko debekurik edo gaitasun-gabetzerik ez izatea.

b) Incursas en prohibición o inhabilitación para la obtención de ayudas públicas o para contratar con la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Laguntzak berreskuratzeko agindu baten menpe ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta merkatu bateratuarekin bateraezina dela.

c) Sujetas a una orden de recuperación de ayudas pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

d) 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluko eta 13/2003 Legearen 38. artikuluko kasuetan egotea, eta, hori dela-eta, ezinezkoa izatea onuradun egoera lortzea.

d) En los supuestos del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997 y en los del artículo 13 de la Ley 38/2003 por el que no pueda obtenerse la condición de beneficiario.

e) Krisi-egoeran den enpresa izatea, krisian dauden enpresak egoera horretatik ateratzeko eta berregituratzeko estatuko laguntzei buruzko Europar Batasunaren jarraibideak betez.

e) En situación de empresa en crisis, en el sentido de las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.

f) Agintaritza eskudunak egiaztatzea ezen erakunde horrek, lehia galarazten, murrizten edo faltsutzen duten jarduerak egiten dituela.

f) Que por la autoridad competente se haya constatado que desarrolla prácticas que puedan impedir, restringir o falsear el juego de la competencia.

g) Armak egiten, merkaturatzen eta finantzatzen aritzea, betiere abenduaren 28ko 14/2007 Legean, Herrialde Txirotuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunari buruzkoan, ezarritakoari jarraikiz.

g) Dedicarse a la producción, comercialización y financiación de armamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007 de 28 de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos.

h) Oraindik bete gabe izatea edozein administraziotatik edo sektore publikoko edozein erakundetatik jasotako laguntza edo diru-laguntzei dagozkien zenbatekoak itzultzeko betebeharrak. Ezingo dute, halaber, deialdi honetan parte hartu zehapen-prozedura batean zehapen irmo bat jaso dutenek (betiere, laguntza publiko batetik datorren zehapena bada), edo horrelako programetan lehiatzea galarazten duten zehapenak dituztenek, baldin eta zehapena betetzen ari badira. Eskatzailea gisa horretako itzultze- edo zehapen-prozeduraren batean badago.

h) Tener pendientes obligaciones de reintegro de cantidades correspondientes a ayudas o subvenciones provenientes de Presupuestos públicos de cualquier Administración o entidad perteneciente a sus sectores públicos. Tampoco podrán concurrir a la presente convocatoria quienes hubieren sido sancionados con carácter firme en un procedimiento sancionador que tuviere por origen la concesión de ayudas o cualquier otro que impida la concurrencia a programas de esta naturaleza y se encuentren en el tiempo de cumplimiento de la sanción. Si el solicitante se encuentra incurso en un procedimiento de reintegro o sanción de esta naturaleza.

i) Prozedura batean kaudimengabetzat joak izatea, konkurtsoa eskatu izana, konkurtsoan egotea, esku-hartze judizial batean egotea edo Konkurtso Legearen arabera desgaituak izatea, konkurtsoko kalifikazio-epaian finkatutako desgaitze-aldia amaitu gabe egonda.

i) Haber sido declaradas insolventes en procedimiento alguno, solicitad la declaración de concurso, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

j) Diru-laguntzen deialdi hau egin aurreko bost urteetan, enpresa edota haren legezko ordezkariak epai irmo baten bidez kondenatuak izatea, laneko osasunaren aurkako delituren bat egiteagatik, eta, halaber, zehapen irmoa jasotzea, arlo horretan arau-hauste administratibo oso larria egiteagatik.

j) Ni la empresa ni sus representantes legales podrán haber sido condenados mediante sentencia firme por cometer delitos contra la salud laboral o sancionada con carácter firme por cometer infracción administrativa muy grave en dicha materia en el periodo de 5 años anteriores a la fecha de la presente convocatoria.

5.– SPRIk edo FEIk beharrezkotzat jo ditzaketen agiriak eta informazio osagarria.

5.– Toda aquella documentación e información adicional que SPRI o el IVF pueda considerar necesaria.

6.– Finantzaketa-eskabide bat aurkezten baldin bada, ekintza horren bidez eskatzaileak baimena emango dio organo emaileari zuzenean eskura ditzan zerga-betebeharren eta gizarte-segurantzarekiko betebeharren gaineko egiaztapenak. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, halakorik egiten baldin badu, betebehar horiek betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu.

6.– La presentación de la Solicitud de Financiación conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación del cumplimiento de las citadas obligaciones.

11. artikulua.– Finantzaketa-eskabideak aurkezteko epea.

Artículo 11.– Plazo de presentación de las Solicitudes de Financiación.

30 egun naturaleko epea izango da laguntza-eskabideak aurkezteko, dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunaren 09:00etatik aurrera, eta, aurrekontua agortzen ez bada, epe horren azken eguneko 12:00etan amaituko da.

El plazo de presentación de las Solicitudes de ayuda será de 30 días naturales a contar desde las 09:00 horas del día siguiente a la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará, salvo agotamiento presupuestario, a las 12:00 horas del último día de dicho plazo.

12. artikulua.– Ebaluatzeko prozedura.

Artículo 12.– Procedimiento de evaluación.

SPRIri dagokio aurkeztutako eskabideen analisia egitea, eta horrek, arau horretan jasotako eginkizunen arabera, txosten-proposamena igorriko du, gauzatuko diren zientzia- eta teknologia-inbertsioak, I+G+Bren esparruan sortutako enplegua eta teknologia- eta berrikuntza-adierazleak aztertzeko.

Corresponderá a SPRI un análisis de las solicitudes presentadas, la cual, en el marco de las funciones que se le asignan por esta norma, emitirá informe-propuesta en el que se analizarán las inversiones científico-tecnológicas previstas llevar a cabo, la creación de empleo en el ámbito de I+D+I y los indicadores de tecnología e innovación.

FEIri dagokio eskabideak aztertzea, eta horrek, arau horretan jasotako eginkizunen arabera, txosten-irizpena igorriko du, eskatzailearen finantza- eta kreditu-profila aztertzeko.

Corresponderá al IVF un análisis de las solicitudes, el cual, en el marco de las funciones que se le asignan por esta norma, emitirá un informe-dictamen en el que se analizará el perfil financiero y crediticio del solicitante.

SPRIk eta FEIk atal honetan aipatutako txosten-proposamenak igorriko dizkiote Ebaluazio Batzordeari, eta horrek eskabideen ebazpen-proposamena egingo diote eskumeneko organoari, finantzaketa onartzeko edo ez onartzeko.

SPRI e IVF remitirán los correspondientes informes-propuestas referidos en este apartado a la Comisión de Evaluación, la cual formulará al órgano competente para conceder o denegar la financiación una propuesta de resolución de las solicitudes.

Finantzaketa-eskabideen ebaluazioa banan-banan egingo da, eskabideak aurkeztu diren hurrenkerari zorrotz jarraikiz. SPRIn eginiko aurkezpen-hurrenkera zenbatzeko, espedientea osotzen den garaikoa izango da data.

La evaluación de las Solicitudes de Financiación se realizará individualmente y por riguroso orden de presentación de solicitudes. La fecha a efectos del cómputo de orden de presentación en SPRI será en función del momento en que el expediente esté completo.

Finantzaketa-eskabideak ebaluatzeko Ebaluazio Batzordea eratuko da. Sei pertsona egongo dira bertan, horietatik hiru Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailekoak eta beste horrenbeste Ogasun eta Finantza Sailetik. Bilera-akta batean jasoko dituzte hartutako erabakiak.

Para la evaluación de las Solicitudes de Financiación se creará una Comisión de Evaluación formada por seis personas, de las cuales tres pertenecerán al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad y un mismo número al Departamento de Hacienda y Finanzas, plasmándose sus deliberaciones en un acta de la reunión.

Pertsona horiek kasuan kasuko sailburuek izendatuko dituzte EHAAn argitaratutako aginduaren bidez.

Dichas personas serán nombradas por sus respectivos Consejeros mediante la correspondiente orden que será publicada en el BOPV.

Ebaluazio Batzorde horri Industriako sailburuordeak bideratuko du, edo, bestela, hark eskuordetzen duen pertsonak, eta Ogasun eta Finantza Saileko kide bat arituko da idazkari lanetan.

Esta Comisión de Evaluación estará presidida por el Viceconsejero de Industria o por aquel a quien delegue, y actuará como secretario uno de los miembros del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Erabakiak hartzerakoan Ebaluazio Batzordea beregaina izango da, eta erabakiak adostasunez hartuko ditu. Ebaluazio Batzordearen funtzionamenduarekin zerikusia duen eta zenbaki honetan aurreikusi ez den orotan, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen II. tituluko II. kapitulua aplikatuko da, osagarri modura.

La Comisión de Evaluación será soberana en la adopción de sus acuerdos, que se llevarán a cabo mediante consenso. En todo lo relativo al funcionamiento de la Comisión de Evaluación, no previsto en este apartado, se aplicará supletoriamente el Capítulo II del Título II de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ebaluazio Batzordeak FEIren Administrazio Kontseiluan adostasunez onartutako proposamenak helaraziko ditu, eskatutako finantzaketa onetsi eta formalizatzeko.

La Comisión de Evaluación elevará las propuestas aprobadas por consenso en su seno al Consejo de Administración del IVF, para la aprobación y formalización de la financiación solicitada.

Ebaluazio-prozesuan, ekimenetan aldaketak egiteko iradoki ahal izango zaie eskatzaileei, proiektuak zehaztutako helburuetara hobeto egokitu daitezen.

Durante el proceso de evaluación se podrá sugerir a los solicitantes la introducción de modificaciones en las actuaciones para conseguir una mejor adaptación de las mismas a los objetivos establecidos.

Hiru hilabeteko epea ezarri da Ebaluazio Batzordean, espedientea osatzen den egunetik aurrera zenbatzen hasita. Aipatutako epea zenbatzeko, abuztua ez da kontuan hartuko.

Se establece un plazo de evaluación de la Comisión de Evaluación de tres meses contados desde la fecha que el expediente esté completo. A efectos de cómputo de dicho plazo, no se considera el mes de agosto.

13. artikulua.– Finantzaketa emateko ebazpena.

Artículo 13.– Resolución de la concesión de la financiación.

1.– Aurreko artikuluan adierazitako proposamena eta FEIren Administrazio Kontseiluaren onespena ikusita, Industriako sailburuordeak 12. artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz ebatziko ditu eskabideak, hurrenkeraren arabera eta espedientearen dokumentazioa osatuta dagoen unearen arabera.

1.– A la vista de la propuesta mencionada en el artículo anterior y de la aprobación por el Consejo de Administración del IVF, el Viceconsejero de Industria resolverá las solicitudes conforme a lo previsto en el artículo 12, de forma ordenada en función del momento en que la documentación del expediente esté completa.

2.– Ebazpena gehienez ere 30 eguneko epean emango da, Ebaluazio Batzordea egin eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita. Epe hori zenbatzean, ez da kontuan hartuko abuztua, baliogabetzat joko baita.

2.– La Resolución deberá dictarse en el plazo máximo de 30 días, contados desde el día siguiente a la celebración de la Comisión de Evaluación. A efectos de cómputo de dicho plazo no se tendrá en cuenta el plazo el mes de agosto que se considera inhábil.

3.– Edonola ere, Ebazpena eskaera aurkeztu eta 6 hilabeteko epean eman eta jakinarazi beharko zaio interesdunari, eta Herri-administrazioen eta administrazio-prozedura erkidearen araubide juridikoaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 43. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, ebazpena emateko aurreikusitako epea igarota interesdunari jakinarazpenik egin ez bazaio, interesdunak onetsitzat jo ahal izango du administrazioaren isiltasunagatik.

3.– En todo caso, la Resolución deberá dictarse y notificarse al interesado en el plazo de 6 meses desde la presentación de la solicitud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, una vez transcurrido el plazo previsto para dictar la Resolución sin que ésta se haya notificado al interesado, legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo.

4.– Ebazpenean adieraziko da kredituaren zenbatekoa, baita horren baldintzak, proiektua gauzatzeko epeak, onetsitako gastuen aurrekontua, proiektua berezitzat edo estrategikotzat jotzea, edota berau gauzatzeko beharrezkotzat jotzen den beste edozein egoera ere. Hala, emandako kredituari buruzko ordainketa aurreratuak ezarri ahal izango dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

4.– La Resolución indicará la cuantía del crédito, las condiciones del mismo, los plazos para la realización del proyecto, el presupuesto de gastos aprobado, la calificación del proyecto como singular o estratégico, así como cualquier otra condición que se considere necesaria para el desarrollo del mismo, pudiendo establecer pagos anticipados sobre el crédito concedido que habrán de ser garantizados conforme a lo previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

5.– Ebazpenean, 21. artikuluan ezarritakoaren arabera bete ez diren espedienteetan sortutako mailegu nagusiaren eta interesen diru-sarrera publikoaren izaera jasoko da.

5.– En la Resolución se hará constar la naturaleza del ingreso público del principal del préstamo e intereses devengados a efectos de los expedientes de incumplimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.

6.– Eskatzaileei finantzaketa emateko ebazpenak banan-banan jakinarazteaz gain, enpresa onuradunen zerrenda eta emandako kredituen zenbatekoa argitaratuko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren (Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen idazkera eraberritua onartzen duen dekretua) 49.2 artikuluan xedatutakoari jarraituz.

6.– Sin perjuicio de la notificación individual a las empresas solicitantes de las resoluciones de concesión de financiación, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las empresas beneficiarias y el importe del crédito concedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

7.– Ebazpen horrek ez du administrazio-bidea amaituko, eta gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuari.

7.– La Resolución que recaiga no agota la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad.

14. artikulua.– Xedapen-eskabidea.

Artículo 14.– Solicitud de Disposición.

1.– Hilabeteko epean, seihileko inbertsio-planean adierazitako seihilekoa amaitu ondorengo hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, onuradunek eskabide-eredua eta formularioak bete beharko dituzte. web-orri honetan daude eskuragarri: www.spri.eus/cientificotecnologico

1.– En el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización del semestre al que se refiere el correspondiente plan de inversiones semestral, las beneficiarias deberán cumplimentar el modelo de Solicitud de Disposición y los formularios incluidos en la web www.spri.eus/cientificotecnologico

2.– Agiri horiek Interneteko helbide horretan bete eta aplikazio informatikoaren bidez igorriko dira. Hala ere, baliozkoak izateko, paper euskarrian ere inprimatu eta aurkeztu beharko dira. Xedapen-eskabidearekin batera honako agiri hauek aurkeztu behar dira:

2.– Dichos documentos se cumplimentarán en la referida dirección de Internet, y remitirse a través de la aplicación informática, si bien para que tengan validez deben imprimirse y presentarse también en soporte papel. La Solicitud de Disposición habrá de presentarse acompañada de la siguiente documentación:

a) Egindako gastu hautagarriak justifikatzen dituzten fakturen koadroa, justifikatzeko kontuaren txostenarekin batera, KAOEn inskribatutako kontu-ikuskatzaileak sinatuta.

a) Cuadro de facturas que justifiquen los gastos elegibles realizados, acompañado de informe de cuenta justificativa firmado por auditor de cuentas inscrito en el ROAC.

b) Proiektuaren gastu hautagarrien fakturen fotokopia.

b) Fotocopia de las facturas de los gastos elegibles del proyecto.

c) Proiektuaren memoria teknikoa eta ekonomikoa, egindako lanak behar bezala egiaztatzeko.

c) Memoria técnica y económica del proyecto que acredite suficientemente los trabajos realizados.

d) Ordainketa egiten den unean zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duten agiriak.

d) Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social en la fecha en que se trámite el pago.

e) Finantza-erakundearen ziurtagiriaren fotokopia, kontu korrontearen titulartasuna onuradunaren izenari dagokiola eta zenbaki hori duela egiaztatzen duena.

e) Fotocopia del certificado de la entidad financiera que acredite la titularidad y número de la cuenta corriente a nombre de la beneficiaria.

f) Kaudimenari buruzko txostena.

f) Informe de solvencia.

g) Onartzeko eskabidean aurkeztu ez diren banako eta bateratutako azken kontu-ikuskaritzen fotokopia (hala badagokio). Ikuskaritzarik izan ezean, urteko kontuak.

g) Fotocopia de las últimas auditorías individuales y consolidadas (en su caso) no entregadas en la solicitud de admisión. En caso de no disponer de auditoría, cuentas anuales.

h) Indarrean dagoen ekitaldiaren behin-behineko irabazi eta galeren azken kontua.

h) Última cuenta de pérdidas y ganancias provisional del ejercicio en curso.

3.– SPRIk eta FEIk erakunde eskatzaileari eskatu ahal izango diote beharrezkotzat jotzen dituzten agiriak eta informazio osagarria. Halaber, inbertsioen ikuskaritza fisikoa ere egin ahal izango dute.

3.– SPRI e IVF podrán requerir a la entidad solicitante cuanta documentación e información adicional considere necesaria, así como realizar la inspección física de las inversiones.

15. artikulua.– Finantzaketa- edo xedapen-eskabideak zuzentzea.

Artículo 15.– Subsanación de las Solicitudes de Financiación y/o Disposición.

1.– Finantzaketa- edo xedapen-eskabidea behar bezala beteta ez badago, edo 10. eta 14. artikuluetan eskatutako agiri guztiak aurkezten ez badira, gehienez 10 egun balioduneko epean akatsa zuzentzeko edo beharrezko agiriak helarazteko eskatuko dio SPRIk edo FEIk enpresaren legezko ordezkariari, eta bestalde, ohartaraziko dio, hala egin ezean, eskabideari uko egin diola ulertuko dela, eta horixe jakinaraziko zaiola erakunde eskatzaileari.

1.– En el caso de que la Solicitud de Financiación y/o Disposición no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas del resto de la documentación exigida en los artículos 10 y 14, SPRI y/o IVF requerirá al representante legal de la entidad, para que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por denegada su petición, comunicándose tal circunstancia a la entidad solicitante.

2.– Epe hori igaro eta eskabidea zuzendu ez bada, eskaeran uko egin duela ulertuko da eta ebazpena emango da azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 42. artikuluan ezarritako baldintzetan. Xedapena zuzendu ez bada, SPRIk ezezkoa emateko proposamena egingo dio Programaren Ebaluazio Batzordeari.

2.– Transcurrido el plazo sin haber procedido a la subsanación de la solicitud se le tendrá por desistido de su petición y se dictará resolución en los términos establecidos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En el caso de falta de subsanación de la Disposición, SPRI elaborará propuesta de denegación a la Comisión de Evaluación del Programa.

3.– Erakunde eskatzaileak eta SPRIk finantzaketa-eskabidean erakundeak izendatutako harremanetarako pertsonaren posta elektroniko bidez egindako komunikazioak baliozkotuko dituzte.

3.– La entidad solicitante y SPRI darán validez a todas las comunicaciones emitidas por vía email a la cuenta de correo electrónico de la persona de contacto declarada por la entidad en la Solicitud de Financiación.

16. artikulua.– Xedapen-eskabidea ebaztea.

Artículo 16.– Resolución de la Solicitud de Disposición.

FEIk, igorritako informazio berria aintzat hartuta, SPRIk emandako txostena aurkeztuko du, finantzaketa ordaintzeko eta eragiketa onetsi zeneko kreditu-baldintzei eusteko proposamena eginda, eta, ildo horretan, ordaintzeko proposamena igorriko du Industria Sailburuordetzara. Iritzia kontrakoa bada, Ebaluazio Batzordeak igorriko du Industria Sailburuordetzara, adostasuna lortu ostean, ordaintzeko dagokion proposamena.

El IVF, a partir de la nueva información remitida, analizará el informe remitido por la SPRI con la propuesta de desembolso de la financiación, así como el mantenimiento de las condiciones crediticias por las que fue aprobada la operación y, en ese sentido, remitirá una propuesta de desembolso a la Viceconsejería de Industria. En caso de una opinión contraria, el marco de resolución será la Comisión de Evaluación, quien remitirá, una vez obtenido un acuerdo por consenso, la oportuna propuesta de desembolso a la Viceconsejería de Industria.

17. artikulua.– Finantzaketa ordaintzea.

Artículo 17.– Pago de la Financiación.

1.– Adierazitako alderdi guztiak egiaztatu ondoren, SPRIk eta FEIk, edo, hala badagokio, Ebaluazio Batzordeak, Industria Sailburuordetzari igorriko dio kredituak ordaintzeari buruzko proposamena.

1.– Una vez verificados todos los aspectos mencionados, SPRI e IVF, o en su caso, el Comisión de Evaluación, formulará a la Viceconsejería de Industria una propuesta sobre el pago de los créditos.

2.– Egindako gastu hautagarria diru-laguntza emateko ebazpenean onetsitakoa baino txikiagoa bada, Industria Sailburuordetza bat etorriko da proportzionalki hasieran emandako kredituekin.

2.– Si el gasto elegible realizado es inferior al probado en la Resolución de concesión, la Viceconsejería de Industria ajustará proporcionalmente los créditos inicialmente concedidos.

3.– FEIk, Industria Sailburuordetzak igorritako funtsen xedapen-proposamena ikusita, kredituak formalizatu eta ordainduko ditu. Gehienez ere, urtean bi ordainketa egingo dizkio finantzaketaren erakunde onuradunari, gehienez ere xedatutako bermeak eratu aurreko 60 eguneko epean.

3.– El IVF, a la vista de la propuesta de disposición de fondos remitida por el Viceconsejería de Industria, formalizará y desembolsará los créditos mediante, como máximo, dos pagos anuales a la entidad beneficiaria de la financiación, y en un plazo máximo de 60 días previa la constitución de las garantías que se determinen.

18. artikulua.– Erakunde laguntzaileak.

Artículo 18.– Entidades Colaboradoras.

1.– Dekretu honen ondorioetarako, SPRI eta FEI erakunde laguntzailetzat joko dira Euskal Autonomia Erkidegoaren kargurako diru-laguntzen berme eta itzulketei buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritako baldintzei jarraikiz eta arau honetan jasotzen diren zehaztapenak betez.

1.– A los efectos del presente Decreto se declaran a SPRI y al IVF como Entidades Colaboradoras en los términos establecidos en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y con las especificaciones que se recogen en esta norma.

2.– SPRIk, erakunde laguntzaile gisa, honako eginkizun hauek izango ditu:

2.– SPRI, como Entidad Colaboradora, se encargará de las siguientes funciones:

a) Eskaerak jasotzen diren egun eta orduan zuzentzea eta aztertzea finantzaketa- eta xedapen-eskabideak.

a) Recepción con fecha y hora de presentación de solicitudes, de subsanaciones y examen de las Solicitudes de Financiación y de Disposición.

b) Inbertsio-proiektuak kalifikatzeko proposamena.

b) Propuesta de calificación de los proyectos de inversión.

c) Finantzaketa emateko txosten teknikoa.

c) Informe técnico de concesión de financiación.

d) Kreditua ordaintzeko proposamena.

d) Propuesta de abono de crédito.

e) Kontrol-koadroak bideratzea.

e) Llevanza de cuadros de Control.

3.– FEIk, erakunde laguntzaile gisa, honako eginkizun hauek izango ditu:

3.– El IVF, como Entidad Colaboradora, se encargará de las siguientes funciones:

a) Finantzaketa emateko irizpen ekonomikoa eta kreditu-arlokoa.

a) Dictamen económico y crediticio de concesión de financiación.

b) Kredituak formalizatzea eta ordaintzea, bai eta, hala badagokio, emandako kredituak ordaintzeko aurrerakinak ematea ere.

b) Formalización de los créditos y pago de los mismos, así como, en su caso, entrega de anticipos de pago sobre los créditos concedidos.

c) Itzul daitezkeen zenbatekoak eta dagozkien interesak jasotzea.

c) Recepción de los importes reembolsables y de sus intereses.

d) Programaren fondoen finantza-kontrola.

d) Control financiero de los fondos del programa.

e) Kontuaren mugimenduen (sarrera eta gastuak) berariazko kontabilitatea egitea.

e) Desarrollo de una contabilidad especifica de los movimientos de la cuenta (ingresos y gastos).

f) Jakinarazpenak bidaltzea aldian-aldian SPRIri eta Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailera kontabilitateari eta gerta daitezkeen gorabeheren berri ere ematea.

f) Comunicaciones periódicas a SPRI y al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad de la contabilidad y posibles incidencias que se produzcan.

g) Ogasun eta Finantza Sailari helaraztea ordaindu ez izanaren espedienteak, dagozkion zenbatekoak premiamendu bidez erreklamatzeko.

g) Traslado al Departamento de Hacienda y Finanzas de los expedientes de impago para la reclamación por vía de apremio de las cuantías debidas.

19. artikulua.– Baldintzak aldatzea.

Artículo 19.– Alteraciones de las condiciones.

1.– Finantzaketa emateko baldintzetan aldaketaren bat gertatzen bada. eta, edozein kasutan, xede berbererako beste administrazio edo erakunde publiko zein pribatu batzuetatik laguntzak edo diru-laguntzak edota beste edozein diru-sarrera edo baliabide jaso bada, diru-laguntza esleitzeko ebazpena aldatu ahal izango da, betiere programa honetan ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la financiación, y en todo caso, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de la financiación, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en el presente Programa.

2.– Halaber, laguntzak onartu zituen administrazio-organoak luzapen bat eman dezake jarduerak gauzatzeko, baldin eta erakunde onuradunek hala eskatu eta behar bezala justifikatzen badute, eta hala izanez gero, finantzaketaren ordainketa ere atzeratu egin daiteke, emandako arrazoiek hori justifikatzen badute.

2.– Asimismo, previa solicitud y justificación por parte de las entidades beneficiarias, se podrá conceder, por el órgano administrativo que otorgó la financiación, un aplazamiento en la ejecución de las actividades a realizar, que podrá conllevar un retraso en el pago de la financiación que corresponda, siempre que las razones alegadas así lo justifiquen.

3.– Jarduerek finantzaketa-eskaerarekin batera aurkeztutako memorian jasotakoak izan beharko dute, ezinbestean; hala ere, Programaren Ebaluazio Batzordeak jarduera horietan aldaketak egiteko baimena eman dezake, baldin eta erakunde onuradunak, jarduerak amaitu aurretik, aldaketak erabat justifikatzen baditu eta jarduera horien izaera eta helburuak –programa honetan hasieratik ezarritakoak– aldatzen ez badira.

3.– Las actuaciones comprenderán necesariamente las contempladas en la memoria aportada en el momento de la Solicitud de Financiación, pudiendo autorizarse cambios en las mismas por parte de la Comisión de Evaluación del Programa, siempre que estos cambios hayan sido previamente justificados por la entidad beneficiaria con anterioridad a su finalización, y siempre que no se desvirtúe la naturaleza de las actuaciones y los objetivos perseguidos inicialmente por este Programa.

20. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 20.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Erakunde onuradunek honako hauek ere bete beharko dituzte: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 50. artikuluan xedatutakoaz gain:

Las entidades beneficiarias están obligadas, además de lo previsto en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, a lo siguiente:

a) Emandako finantzaketa onartzea. Alde horretatik, erakunde onuradunak, laguntza esleitu izanaren jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean, espresuki –eta SPRIn– horri uko egiten ez badio, laguntza onartu duela ulertuko da.

a) Aceptar la financiación concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención, la entidad beneficiaria no renuncia expresamente a la misma ante SPRI, se entenderá que queda aceptada.

b) Esleitu den finantzaketa jarduera-plan jakin bat garatzeko eman da, eta horretarako erabili beharko da, ez beste ezertarako.

b) Destinar la financiación otorgada al desarrollo del plan de actuación para el que ha sido concedida.

c) SPRIk agiri osagarriak eska ditzakeela onartzea, eta, lagundu den proiektua burutu dela eta eskatutako baldintzak bete direla egiaztatzeko, SPRIk izendatutako pertsonalak instalazioetan beharrezko eta komenigarri jotzen dituen egiaztapen eta azterketak egin ditzakeela onartzea.

c) Aceptar que SPRI pueda requerir toda aquella documentación adicional que estime precisa, así como que personal designado por SPRI pueda realizar en cualquiera de sus instalaciones, cuantas comprobaciones y verificaciones considere necesarias y convenientes, con el fin de constatar la realización del proyecto objeto de la financiación concedida y el cumplimiento de los requisitos exigidos.

d) Faktura osoak gordetzea, eta SPRIren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eskura jartzea bost urtez, gastu hautagarriak burutzen direnetik aurrera.

d) Conservar las facturas completas y tenerlas a disposición de SPRI y de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo de cinco años a contar desde el momento de la realización de los gastos elegibles.

e) Eusko Jaurlaritzako Kontrol Ekonomikoko Bulegoak edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazio guztia ematea, betiere, finantzaketaren xedearen fiskalizazio-eginkizunen jardunean ari badira.

e) Facilitar a la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de la financiación.

f) SPRIri lehenbailehen jakinaraztea honako hauek: xede berbererako beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuei eskatutako edo horiek emandako finantzaketa eta diru-laguntzak, edota beste edozein diru-sarrera edo baliabide.

f) Comunicar inmediatamente a SPRI la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad que la financiación aquí reguladas, procedentes de cualquier otra Administración o ente público o privado.

g) Finantzaketa esleitzeko aintzat hartu den arrazoiren bat aldatu bada, SPRIri horren berri ematea.

g) Notificar a SPRI la modificación de cualquier circunstancia que haya sido tenida en cuenta para el otorgamiento de la financiación.

h) Programaren Ebaluazio Batzordeari aldez aurretik baimena eskatzea, akziodunen egituran aldaketaren bat badago eta horrek erakundearen kontrolean aldaketa badakar, finantzaketaren gaineko ebazpena ematen den egunetik bost urteko epean.

h) Solicitar autorización previa a la Comisión de Evaluación del Programa en el supuesto de modificación de la estructura del accionariado que indique un cambio de control en la entidad, en el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de resolución de la financiación.

l) Administrazioaren finantzaketak kontratatzen, adosten edo jasotzen dituzten erakundeek Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezartzen dizkien betebeharrak beren gain hartzea.

I) Asumir las obligaciones impuestas por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres, a las entidades que contratan, convenian o reciben financiación de la Administración.

j) Erakunde onuradunek edozein hedabideren bidez deialdi honetan diruz lagundutako inbertsioei buruz egiten dituzten adierazpen guztietan gaineratu beharko da Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak eta Finantzen Euskal Institutuak finantzatu dituztela, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 18.4 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

j) Toda referencia que las entidades beneficiarias realicen en cualquier medio de difusión a inversiones financiadas en la presente convocatoria, deberán incluir que han sido financiadas por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Instituto Vasco de Finanzas, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

21. artikulua.– Baldintzak ez betetzea.

Artículo 21.– Incumplimiento.

1.– Erakunde onuradunek dekretu honetan aplikatu behar diren gainerako arauetan nahiz laguntzak emateko ebazpenean (hala badagokio) ezarritako baldintza eta beharkizunen bat betetzen ez badute, organo eskudunak, ez-betetzeari buruzko espedientea egin eta interesatuari entzun ondoren, interesdunak finantzaketa jasotzeko eskubidea galdu duela adieraziko du administrazio-ebazpen bidez eta, hala badagokio, jasotako laguntzen printzipala itzuli beharko dio FEIri, baita dagozkion interesak ere. Aipatutako diru kopuruak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

1.– En los supuestos en que las entidades beneficiarias incumplieran cualesquiera de los requisitos establecidos en el presente Decreto y demás normas aplicables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la Resolución de concesión de la financiación, el órgano competente, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia a la interesada, declarará, mediante resolución administrativa, la pérdida del derecho a la financiación y, en su caso, la obligación de reintegrar al IVF el principal de la financiación percibida y los intereses correspondientes. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Honako hauek izango dira, besteak beste, ez betetzeak:

2.– Entre las causas de incumplimiento estarán las siguientes:

a) Gastu hautagarriak epe barruan ez justifikatzea.

a) La no justificación en plazo de los gastos elegibles.

b) Diruz lagundutako proiektua gauzatzeko ezarritako epeak gainditzea, epe horiek aldatzeko edo luzatzeko baimena izan ezean.

b) Sobrepasar los plazos establecidos para la realización del proyecto financiado, siempre que no medie autorización de modificación o de prórroga.

c) Proiektuaren beste edonolako desbideratzea, edota laguntza emateko ebazpenean ezarritako beste edozein betebehar ez betetzea.

c) Cualquier otra desviación del proyecto o el incumplimiento de cualquier otra obligación que se disponga en la Resolución de concesión de la financiación.

d) Industriako sailburuordeak abiarazi eta ebatziko ditu ez betetzeei buruzko espedienteak. Proposamena, berriz, SPRIk egin dezake, lehenengoak proiektua amaitu aurreko gorabeheren ondorio bada edo FEIk proposatuta, kredituei buruzko gorabeheren ondorio bada.

d) La incoación de expediente de incumplimiento, así como su resolución, corresponderá al Viceconsejero de Industria, pudiendo efectuarse a propuesta de SPRI, por incidencias anteriores a la finalización del proyecto o a propuesta del IVF por incidencias relativas a los créditos.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común