Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

17. zk., 2016ko urtarrilaren 27a, asteazkena

N.º 17, miércoles 27 de enero de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
372
372

6/2015 FORU ARAUA, abenduaren 23koa, Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren erreformari buruzkoa.

NORMA FORAL 6/2015, de 23 de diciembre, de reforma del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.

GIPUZKOAKO DIPUTATU NAGUSIAK
EL DIPUTADO GENERAL DE GIPUZKOA

Jakinarazten dut Gipuzkoako Batzar Nagusiek onartu dutela «6/2015 Foru Araua, abenduaren 23koa, Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren erreformari buruzkoa»; eta nik aldarrikatu eta argitara dadila agintzen dut, aplikagarria zaien herritar guztiek, partikularrek nahiz agintariek, bete eta betearazi dezaten.

Hago saber que las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado y yo promulgo y ordeno la publicación de la siguiente «Norma Foral 6/2015, de 23 de diciembre, de reforma del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas», a los efectos de que todos los ciudadanos y ciudadanas, particulares y autoridades a quienes sea de aplicación, la guarden y hagan guardarla.

Donostia, 2015eko abenduaren 23a.

San Sebastián, a 23 de diciembre de 2015.

Diputatu nagusia,

El Diputado General,

MARKEL OLANO ARRESE.

MARKEL OLANO ARRESE.

ZIOA
PREÁMBULO

Aberastasunaren edo, hala nahi izanez gero, ondarearen tributazioa oso eztabaidatua da gaur egun, eta zerga arloko adituek ikuspuntu askotatik aztertua da.

La tributación de la riqueza, o si se prefiere del patrimonio, es una cuestión ampliamente debatida en la actualidad, y objeto de análisis por parte de las y los expertos en materia tributaria desde muchos puntos de vista.

Aurreko agintaldian Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren Foru Araua onartu zen, eta indarrean jarraitzen du Gipuzkoan. Zerga horrek hainbat berrikuntza ekarri zituen, baina horietako batzuk berrikusi egin behar dira.

En la anterior legislatura se aprobó la Norma Foral del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, que sigue vigente en Gipuzkoa. Dicho impuesto incluyó una serie de novedades, algunas de las cuales deben ser revisadas.

Garrantzi berezia du jarduera ekonomikoei atxikitako elementuen eta entitate jakin batzuetako partaidetzen zerga tratamenduak. Argi dago lurralde historikoarentzat garrantzitsua dela Gipuzkoako enpresa sarearen eginkizuna. Horregatik, arreta berezia merezi du, sendotasunez ekonomia hobetu eta kalitatezko lanpostuak sortu ahal izateko. Hori dela eta, premiazkoa da tributazioa gure inguruko errealitate fiskalera egokitzea, are gehiago Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan, inolako bereizkeriarik egon ez dadin. Horrela, 100eko 75eko hobariaren ordez zergatik salbuetsita gelditzen dira goian aipatutako elementu atxikiak eta partaidetzak, beharkizun jakin batzuk betez gero.

Resulta de especial relevancia el tratamiento tributario de los elementos afectos a actividades económicas y las participaciones en determinadas entidades. Está fuera de duda la importancia que tiene para el Territorio Histórico la labor del tejido empresarial guipuzcoano, que debe ser objeto de especial atención para posibilitar que se avance de manera firme en la mejora de la economía y en la creación de puestos de trabajo de calidad. Por ello, resulta urgente adecuar la tributación a la realidad fiscal de nuestro entorno, máxime dentro del País Vasco, para que no pueda percibirse ningún tipo de discriminación. De este modo, se sustituye la bonificación del 75 por 100 por la exención en el Impuesto de los elementos afectos y participaciones mencionados, cuando se cumplan determinados requisitos.

Zerga oinarria kalkulatzeko balorazio arauei dagokienez, berrikuntza garrantzitsu bat sartzen da ondasun higiezinen eremuan. Horren arabera, zerga oinarrian hiru balioetako handiena (katastro balioa, balio egiaztatua edo eskurapen balioa) aintzat hartzen zuen sistemaren ordez, balio bakarra (katastro balioa) kontuan hartuko duen beste sistema bat ezartzen da. Horrela, aurrera egiten da beste bi lurralde historikoekin harmonizatzeko bidean. Gainera, desagertu egiten dira aurreko sistemak sor zitzakeen justizia tributario horizontaleko arazoak, zeren eta antzeko ondasun higiezinak zergan balio desberdinen arabera hartu behar baitziren aintzat, kasuaren arabera.

Con respecto a las reglas de valoración para el cálculo de la base imponible, se incluye una relevante novedad en el ámbito de los bienes inmuebles. En su virtud, se sustituye el sistema por el cual había que computar en la base imponible el mayor de tres valores, esto es el valor catastral, el comprobado o el de adquisición, por otro sistema en el que se va a tener en cuenta un único valor, el catastral. De este modo se avanza en la armonización de la tributación con los otros Territorios Históricos y, además, se eliminan los problemas de justicia tributaria horizontal que el sistema anteriormente vigente podía generar, ya que inmuebles similares debían ser computados en el Impuesto por valores diferentes según fuese el caso.

Bestetik, begi bistakoa da zerga tasak edozein zerga figuraren oinarrizko osagaiak direla eta, horregatik, bai eta aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergarenak ere. Baztertu gabe lurralde historikoetako erakundeei esleitutako eskumenak eta, zehazki, Gipuzkoari tributazio arloan, beharrezkoa da kontuan hartzea gainerako lurralde historikoen egoera ere, araudietan harmonizazio maila handiagoa lortzeko, betiere herri mailako kohesio handiagoa ahalbideratze aldera. Egokitzapen hau zerga-bilketa gutxitu gabe egiten da; noski, alderdi horrek garrantzi berezia du, adibidez gizarte arloko prestazioak edo inbertsio publikoa kaltetu ez daitezen. Horrenbestez, eta baztertu gabe etorkizunean harmonizaziorako ahalegin handiagoa komenigarri izatea, orain berrikusi egiten da zergaren tarifa, Bizkaian eta Araban indarrean daudenetara hurbilduta.

Por otra parte, es evidente que los tipos impositivos son elementos esenciales de cualquier figura tributaria y, por ello, también del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Instituciones de los Territorios Históricos y concretamente a Gipuzkoa en materia tributaria, es necesario también tener en cuenta la situación del resto de los Territorios Históricos para intentar conseguir un mayor grado de armonización normativa, que permita una mayor cohesión a nivel de País. Todo ello, sin merma de la recaudación, otro aspecto obviamente de especial relevancia, para evitar que se resientan, por ejemplo, las prestaciones en el ámbito social o la inversión pública. Por lo tanto, y sin perjuicio de que en un futuro pueda resultar conveniente un mayor esfuerzo de armonización, en este momento se revisa la tarifa del Impuesto, acercándola a las vigentes en Bizkaia y Álava.

Azkenik, aldaketa tekniko batzuk sartzen dira, nagusiki aipatutako aldakuntzen eraginez.

Por último, se incluyen algunas modificaciones de carácter técnico, motivadas fundamentalmente por los mencionados cambios.

Foru arau honetan, bakar-bakarrik jasota daude premiarik handienaz egin beharreko aldaketak. Beraz, foru araua zergaren hurrengo sortzapen eguna (abenduaren 31) iritsi aurretik onartu ahal izateko, zergaren erreforma partziala aurkezten da orain. Beraz, horregatik foru arau honekin ez dira amaituko ondarearen tributazioari buruzko arau aldaketak. Aitzitik, ondarearen gaineko zerga berri bat onartzeko behar diren lanak egingo dira, gaur egun indarrean dagoen zerga ordezkatzea nahi baita. Lan horietan, alderdi garrantzitsuak aztertuko dira, hala nola pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarekin batera osatzen den muga eta garrantzizko beste alderdi batzuk. Izan ere, Gipuzkoan ondarearen gaineko zerga modernoa eta gaurkotua ezarri nahi da, ahal den neurrian gainerako lurralde historikoekin harmonizatua.

La presente Norma Foral contiene exclusivamente aquellas modificaciones que resulta necesario incluir con la máxima urgencia. Por ello y para posibilitar su aprobación con anterioridad al próximo devengo del Impuesto que se producirá el 31 de diciembre, se plantea en este momento una reforma parcial del mismo. Ello no implica que las modificaciones normativas de la tributación sobre el patrimonio se den por finalizadas con esta Norma Foral. Bien al contrario, se van a acometer los trabajos necesarios para aprobar un nuevo Impuesto sobre el Patrimonio, que venga a sustituir al actualmente vigente, en el que se analizarán aspectos de relevancia como el límite conjunto con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras cuestiones importantes, de cara a dotar a Gipuzkoa de un Impuesto sobre el Patrimonio moderno, acorde con el momento actual y, en la medida de lo posible, armonizado con el resto de los Territorios Históricos.

Horrenbestez, foru arau honetan sartutako erreformen asmoa da jarduera ekonomikoei atxikitako elementuen eta partaidetza enpresarial jakin batzuen zerga tratamendua hobetzea, justizia tributario horizontalaren arloan hobera egitea eta lurralde historikoen artean tributazioa harmonizatzeko saioa areagotzea.

Con las reformas incluidas en esta Norma Foral se pretende, por tanto, mejorar el tratamiento tributario a los elementos afectos a actividades económicas y a determinadas participaciones empresariales, mejorar en el ámbito de la justicia tributaria horizontal y además, avanzar en la armonización de la tributación entre los Territorios Históricos.

Foru arau honek artikulu bakarra, xedapen gehigarri bat, xedapen iragankor bat,xedapen indargabetzaile bat,eta amaierako lau xedapen, ditu. Era berean, artikulu bakarrak hamaika apartatu ditu, hain zuzen ere Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren Foru Arauaren beste hainbeste artikulu aldatzen dituztenak.

En definitiva, la Norma Foral consta de un artículo único con once apartados que modifican otros tantos artículos de la Norma Foral del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, y cuatro disposiciones finales.

Artikulu bakarra.– Aldatzea Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren abenduaren 18ko 10/2012 Foru Araua.

Artículo único.– Modificación de la Norma Foral 10/2012, 18 de diciembre, del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.

Aldatu egiten da Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren abenduaren 18ko 10/2012 Foru Araua. Hona hemen horren aldaketak:

Se modifica la Norma Foral 10/2012, 18 de diciembre, del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, en los siguientes preceptos:

Bat.– Aldatu egiten da 6. artikuluaren 12. apartatua, eta hari 14. apartatua gehitzen zaio. Hona hemen haien edukia:

Uno.– Se modifica el apartado 12 y se adiciona un apartado 14 al artículo 6, con el siguiente contenido:

«12.– Nekazaritza, abeltzaintza, erlezaintza edo basogintzako jardueretara nagusiki bideratutako ondasun eta eskubideak, baldin eta jarduera horiek pertsona fisikoek egiten badituzte pertsonalki eta zuzenean, eta ondasun eta eskubide horiek ez badaude atxikita, foru arau honen 6. bis artikuluan jasotako eran, zergadunaren errenta iturri nagusia diren jarduera ekonomikoei; orobat, landa izaerako ondasun eta eskubideak, landa lurreko finkak edo nekazaritza ustiategiak, baldin eta Nekazaritza Lurren Funtsean sartzeko lagatzen badira, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 23ko 17/2008 Legeak eta funts hori garatzeko erregelamenduek xedatutakoari jarraikiz.

«12.– Los bienes y derechos cuyo principal destino sean actividades agrícolas, ganaderas, apicultoras o forestales ejercidas de forma personal y directa por personas físicas y que no estén afectos a actividades económicas que constituyan la principal fuente de renta del contribuyente en los términos previstos en el artículo 6 bis de esta Norma Foral; así como los bienes y derechos de naturaleza rústica, fincas rústicas o explotaciones agrarias que sean objeto de cesión para su incorporación al Fondo de Suelo Agrario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, y en los reglamentos de desarrollo que regulen el citado fondo.

Salbuespen hau 100.000 euroraino aplikatuko da gehienez».

Esta exención se aplicará hasta un importe máximo de 100.000 euros».

«14.– Pertsona fisikoek beren jarduera ekonomikoa egiteko behar dituzten ondasun eta eskubideak eta merkatu antolatuetan kotizatuta edo kotizatu gabe dauden entitateen kapital edo ondareko partaidetzen gaineko jabetza osoa, jabetza soila eta biziarteko usufrukturako eskubidea, foru arau honetako 6 bis artikuluan jasotako beharkizunak betetzen direnean».

«14.– Los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de su actividad económica, y la plena propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio sobre las participaciones en el capital o patrimonio de entidades, con o sin cotización en mercados organizados, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 6 bis de la presente Norma Foral».

Bi.– Beste artikulu bat gehitzen da, 6 bis. Hona hemen haren edukia:

Dos.– Se adiciona un artículo 6 bis con el siguiente contenido:

«6 bis artikulua.– Jarduera ekonomikoei atxikitako ondasunak eta partaidetza jakin batzuk salbuesteko beharkizunak.

«Artículo 6 bis.– Requisitos para la exención de bienes afectos a actividades económicas y de determinadas participaciones.

1.– Zergatik salbuetsita egongo dira pertsona fisikoek beren jarduera ekonomikoa egiteko behar dituzten ondasun eta eskubideak, baldin eta jarduera hori zergadunak ohikotasunez, pertsonalki eta zuzenean egiten badu eta bere errenta iturri nagusia bada. Halaber, salbuetsita daude senar-emazteek edo izatezko bikoteko kideek komunean dituzten ondasun eta eskubideak, ezkontideetako edo bikote-lagunetako baten jarduera ekonomikoan erabiltzen direnean, baldin eta apartatu honetako beharkizunak betetzen badira.

1.– Estarán exentos del Impuesto los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de su actividad económica, siempre que ésta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el contribuyente y constituya su principal fuente de renta. También estarán exentos los bienes y derechos comunes a ambos miembros del matrimonio o de la pareja de hecho, cuando se utilicen en el desarrollo de la actividad económica de cualquiera de los cónyuges o miembros de la pareja de hecho, siempre que se cumplan los requisitos de este apartado.

Zergadunaren errenta iturri nagusitzat hartuko da pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zerga oinarriaren zenbatekoaren 100eko 50 dena delako jarduera ekonomikoen etekin garbietatik datorkion errenta. Ondorio horietarako, ez dira zenbatuko ez artikulu honen 2. apartatuan aipatutako entitateetan betetzen diren zuzendaritza funtzioen ordainsariak eta ez entitate horietan parte hartzeak dakarren beste edozein ordainsari.

Se considerará como principal fuente de renta del contribuyente aquella en la que al menos el 50 por 100 del importe de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas provenga de rendimientos netos de las actividades económicas de que se trate, teniendo presente que no se computarán, a estos efectos, ni las remuneraciones de las funciones de dirección que se ejerzan en las entidades a que se refiere el apartado 2 de este artículo, ni cualesquiera otras remuneraciones derivadas de la participación en dichas entidades.

Zergadunak berak bi jarduera ekonomiko edo gehiago ohikotasunez, pertsonalki eta zuzenean egiten dituenean, haiei atxikitako ondasun eta eskubide guztiak egongo dira salbuetsita. Aurreko paragrafoan jasotakoaren ondorioetarako, errenta iturri nagusia jarduera guztien etekinen batura osoa izango da.

Cuando un mismo contribuyente ejerza dos o más actividades económicas de forma habitual, personal y directa, la exención alcanzará a todos los bienes y derechos afectos a las mismas, considerándose, a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, que la principal fuente de renta viene determinada por el conjunto de los rendimientos de todas ellas.

2.– Era berean, zergatik salbuetsita egongo dira merkatu antolatuetan kotizatuta edo kotizatu gabe dauden entitateetako partaidetzen gaineko jabetza osoa, jabetza soila eta biziarteko usufrukturako eskubidea, baldintza hauek betetzen badira:

2.– Estarán igualmente exentos del impuesto la plena propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio sobre las participaciones en el capital o patrimonio de entidades, con o sin cotización en mercados organizados, siempre que concurran las siguientes condiciones:

a) Entitatearen jarduera nagusia ondare higigarri edo higiezin baten kudeaketa ez izatea. Ulertuko da entitate batek ez duela ondare higigarri edo higiezin bat kudeatzen eta, beraz, jarduera ekonomiko bat egiten duela, baldin eta, Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 14. artikulua aplikaturik, entitate horrek ez baditu beharrezko baldintzak betetzen bere aktiboaren erdia baino gehiago baloreez osatuta edo jarduera ekonomikoei atxiki gabe dagoela pentsatzeko.

a) Que la entidad no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se entenderá que una entidad no gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por lo tanto, realiza una actividad económica cuando, por aplicación de lo establecido en el artículo 14 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, dicha entidad no reúna las condiciones para considerar que más de la mitad de su activo está constituido por valores o no está afecto a actividades económicas.

Entitateak beste entitate batzuetan ere parte hartzen duenean, ulertuko da ez duela ondare higigarri bat kudeatzen, baldin eta, entitate horietako bakoitzean zuzenean gutxienez boto eskubideen 100eko 5 edukita, partaidetzak zuzendu eta kudeatzen baditu baliabide pertsonal eta materialak antolatuz. Horretarako, beharrezkoa izango da entitate partaidetuen jarduera nagusia ondare higigarri edo higiezin baten kudeaketa ez izatea, aurreko paragrafoan jasotakoaren arabera.

Cuando la entidad participe a su vez en otras entidades, se considerará que no realiza una actividad de gestión de un patrimonio mobiliario si, disponiendo directamente al menos del 5 por 100 de los derechos de voto en cada una de dichas entidades, dirige y gestiona las participaciones mediante la correspondiente organización de medios personales y materiales, siempre que las entidades participadas no tengan a su vez como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, en los términos señalados en el párrafo anterior.

b) Entitateak sozietate izaera duenean, Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 14. artikuluan jasotako kasuak ez gertatzea.

b) Que, cuando la entidad revista forma societaria, no concurran los supuestos establecidos en el artículo 14 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

c) Zergadunak entitatearen kapitalean duen partaidetza gutxienez 100eko 5ekoa izatea, banaka aintzat hartuta, edo 100eko 20koa berearekin batera ezkontidearena, izatezko bikote lagunarena, aurreko zein ondorengo ahaideena, edo bigarren mailako zeharkako ahaideena aintzat hartuta, ahaidetasunaren jatorria odolkidetasuna, ezkontza, izatezko bikotea edo adopzioa izanik.

c) Que la participación del contribuyente en el capital de la entidad sea al menos del 5 por 100, computado de forma individual, o del 20 por 100 conjuntamente con su cónyuge, pareja de hecho, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, ya tenga su origen el parentesco en la consanguinidad, en la afinidad, en la relación que resulte de la constitución de la pareja de hecho o en la adopción.

d) Zergadunak entitatean zuzendaritza lanak egitea benetan, eta horregatik bere jarduera ekonomikoen eta lan pertsonalaren etekin guztien 100eko 50etik gorako ordainsaria jasotzea.

d) Que el contribuyente ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50 por 100 de la totalidad de los rendimientos de actividades económicas y del trabajo personal.

Aurreko kalkulua egitean, jarduera ekonomikoen eta lan pertsonalaren etekinen artean ez dira zenbatuko artikulu honetako 1. apartatuan aipatutako jarduera ekonomikoaren etekinak. Entitatean duen partaidetza aurreko c) letran aipaturiko pertsonetako batekin edo batzuekin batera duenean, zuzendaritza funtzioak eta hortik datozen ordainsariak gutxienez ahaidetasun taldeko pertsona batek izan behar ditu, salbuespenerako eskubidea denek izatea eragotzi gabe.

A efectos del cálculo anterior, no se computarán entre los rendimientos de actividades económicas y del trabajo personal los rendimientos de la actividad económica a que se refiere el apartado 1 de este artículo. Cuando la participación en la entidad sea conjunta con alguna o algunas de las personas a las que se refiere la letra c) anterior, las funciones de dirección y las remuneraciones derivadas de la misma deberán de cumplirse al menos en una de las personas del grupo de parentesco, sin perjuicio de que todas ellas tengan derecho a la exención.

Pertsona bera zuzenean hainbat entitatetako partaidetzen titularra denean eta haietan apartatu honetan jasotako baldintzak betetzen direnean, letra honetan aipatutako portzentajearen kalkulua bereizita egingo da entitate horietako bakoitzarentzat. Horretarako, entitate bakoitzean betetako zuzendaritza funtzioengatik jasotako ordainsariak lan etekin guztien eta zergadunaren jarduera ekonomikoengatik izandako ordainsarien aldean hartzen duen portzentajea zehazteko, ez dira sartuko beste entitate horietan zuzendaritza funtzioetatik etorritako etekinak.

Cuando una misma persona sea directamente titular de participaciones en varias entidades y en ellas concurran las condiciones previstas en este apartado, el cómputo del porcentaje a que se refiere esta letra se efectuará de forma separada para cada una de dichas entidades. A tal efecto, para la determinación del porcentaje que representa la remuneración por las funciones de dirección ejercidas en cada entidad respecto de la totalidad de los rendimientos del trabajo y por actividades económicas del contribuyente, no se incluirán los rendimientos derivados de las funciones de dirección en las otras entidades.

Honako kargu hauek zuzendaritza funtziotzat hartuko dira, eta modu fidagarrian frogatu beharko dira kontratu edo izendapen bidez; lehendakaria, zuzendari nagusia, gerentea, administratzailea, departamentuko zuzendaria, kontseilaria eta administrazio kontseiluko edo administrazio organo baliokideko kidea, baldin eta kargu horietako edozein betetzeak berekin badakar benetan enpresaren erabakietan esku hartzea.

Se considerarán funciones de dirección, que deberán acreditarse fehacientemente mediante el correspondiente contrato o nombramiento, los cargos de: Presidente o Presidenta, Director o Directora General, Gerente, Administrador o Administradora, Directores o Directoras de Departamento, Consejeros o Consejeras y miembros del Consejo de Administración u órgano de administración equivalente, siempre que el desempeño de cualquiera de estos cargos implique una efectiva intervención en las decisiones de la empresa.

Ondorengo 6. apartatuan jasotakoa eragotzi gabe, ez da salbuetsita egongo jarduera ekonomikoa egiteko beharrezkoak ez diren aktiboen balioarekin bat datorren partaidetzen balioaren zatia, balio hori foru arau honek 14. artikuluaren 4. eta 5. apartatuetan jasotako arauei jarraituz zehaztuta eta hartatik ez datozen zorren zenbatekoa gutxituta. Entitatearen aktiboen nahiz zorren balioa haren kontabilitatetik eta foru arau honetako 14. artikuluaren 4. eta 5. apartatuetan eta 19. artikuluan jasotako arauen aplikaziotik ondorioztatuko da, baldin eta kontabilitatean modu fidagarrian jasotzen bada entitatearen benetako ondare egoera. Horretarako, balio guztiak foru arau honetan jasotakoaren arabera zehaztuko dira, kontabilitaterik ez dagoenean edo horrek modu fidagarrian jasotzen ez duenean entitatearen benetako ondare egoera.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 siguiente, la exención no alcanzará a la parte del valor de las participaciones, determinado conforme a las reglas que se establecen en los apartados 4 y 5 del artículo 14 de esta Norma Foral, que se corresponda con el valor de los activos no necesarios para el ejercicio de la actividad económica, minorado en el importe de las deudas no derivadas de la misma. Tanto el valor de los activos como el de las deudas de la entidad será el que se deduzca de su contabilidad y de la aplicación de las reglas contenidas en los apartados 4 y 5 del artículo 14 y en el artículo 19 de la presente Norma Foral, siempre que aquélla refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de la entidad, determinándose todos los valores, en defecto de contabilidad o cuando ésta no refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de la entidad, de acuerdo con lo previsto en esta Norma Foral.

3.– Artikulu honetan aipatutako ondare elementuen titularrak adingabe edo desgaituak badira, exijitutako beharkizunak betetzat hartuko dira haien legezko ordezkariek beharkizun horiek konplitzen dituztenean.

3.– En el supuesto de menores de edad o personas incapacitadas que sean titulares de los elementos patrimoniales a que se refiere este artículo, los requisitos exigidos se considerarán cumplidos cuando se ajusten a los mismos sus representantes legales.

4.– Artikulu honetan jasotakoaren ondorioetarako, aktibo bat jarduera ekonomiko bat egiteko beharrezkoa dela ulertuko da hari atxikitako elementu bat denean, Gipuzkoako lurralde historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 26. artikuluan ezarritakoari jarraituz, salbu haren 1. apartatuko c) letraren amaierako puntuan jasotako aktiboei dagokienez.

4.– A efectos de lo previsto en el presente artículo, se entenderá que un activo es necesario para el desarrollo de una actividad económica cuando se trate de un elemento afecto a la misma, según establece el artículo 26 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, salvo en lo que se refiere a los activos previstos en el inciso final de la letra c) de su apartado 1, que, en su caso, podrán estar afectos a la actividad económica.

Foru arau horrek 27. artikuluko 5. eta 6. erregeletan eta Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak 31. artikuluaren 3. eta 4. apartatuetan jasotako aktiboak atxikitzat hartuko dira xedapen horien arabera kengarriak diren gastuen proportzio berdinean.

Los activos a que se refieren las reglas 5.ª y 6.ª del artículo 27 de la citada Norma Foral y los apartados 3 y 4 del artículo 31 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se entenderán afectos en idéntica proporción en la que sus gastos tengan la consideración de deducibles según dichos preceptos.

5.– Artikulu honetan aipatutako salbuespena aplikatzeko beharkizun eta baldintzek zerga honen sortzapena gertatzen den momentua hartuko dute kontuan, salbu ondorengo 6. apartatuko a) eta b) letretan batez besteko plantillari dagokionez jasotakoa.

5.– Los requisitos y condiciones para que resulte de aplicación la exención a que se refiere este artículo habrán de referirse al momento en el que se produzca el devengo de este impuesto, a excepción de lo dispuesto respecto a la plantilla media en las letras a) y b) del apartado 6 siguiente.

6.– Honako hauei inoiz ez zaie aplikatuko salbuespen hori:

6.– En ningún caso será de aplicación esta exención a:

a) Aurreko 1. apartatua aplikatuz salbuetsita dauden ondasun higiezinei, horiek laga badira edo beren gainean eskubide errealak eratuak badituzte. Tartean dira haien errentamendua, azpierrentamendua edo erabilera nahiz gozamen eskubide edo ahalmenen eraketa edo lagapena, haien izena edo izaera edozein izanik ere. Dena den, salbuespen hura aplikagarria izango da aipatutako ondasunak higiezinen errentamenduko jarduera ekonomiko bati lotuta daudenean, eta hura egiten duen zergadunak urteko batez besteko plantillan gutxienez besteren konturako bost langile dituenean soldatapean, lanaldi osoan, eta jarduera horretarako dedikazio esklusiboarekin. Horretarako, ez dira zenbatuko artikulu honen 2. apartatuko c) letran aipatutako zergadunarekin harremana duten langileak edo Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak 42. artikuluan jasotakoari jarraituz lotuta dauden pertsonatzat hartzen diren langileak.

a) Los bienes inmuebles que resultaran exentos por aplicación del apartado 1 anterior, que hayan sido objeto de cesión o de constitución de derechos reales que recaigan sobre los mismos, comprendiendo su arrendamiento, subarrendamiento o la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre los mismos, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, salvo que se encuentren afectos a una actividad económica de arrendamiento de inmuebles para la que el contribuyente cuente con, al menos, una plantilla media anual de cinco personas empleadas por cuenta ajena a jornada completa y con dedicación exclusiva a esa actividad. A estos efectos, no se computarán las personas empleadas que tengan la relación con el contribuyente a que se refiere la letra c) del apartado 2 de este artículo o tengan la consideración de personas vinculadas en los términos del artículo 42 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

b) Ustiapen ekonomikoei atxiki gabeko ondasun higiezinei dagokien partaidetzen balioaren zatia. Era berean, salbuespena ez zaio aplikatuko aurreko 2. apartatuan aipatu eta ondasun higiezinei dagokien aurreko 2. apartatuan aipatutako partaidetzen balioaren zatiari, hala jasotzen baitu foru arau honek 14. artikuluaren 5. apartatuko a) letraren azken paragrafoan, higiezin horiek lagatzen direnean edo horien gainean eskubide errealak eratzen direnean. Tartean dira haien errentamendua, azpierrentamendua edo erabilera nahiz gozamen eskubide edo ahalmenen eraketa edo lagapena, haien izena edo izaera edozein izanik ere. Dena den, salbuespen hura aplikagarria izango da aipatutako ondasunak higiezinen errentamenduko jarduera ekonomiko bati lotuta daudenean, eta hura egiten duen zergadunak urteko batez besteko plantillan gutxienez besteren konturako bost langile dituenean soldatapean, lanaldi osoan, eta jarduera horretarako dedikazio esklusiboarekin. Horretarako, ez dira zenbatuko artikulu honen 2. apartatuko c) letran aipatutako zergadunarekin harremana duten langileak edo Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak 42. artikuluan jasotakoari jarraituz lotuta dauden pertsonatzat hartzen diren langileak.

b) La parte del valor de las participaciones que se corresponda con bienes inmuebles no afectos a explotaciones económicas. Tampoco será de aplicación a la parte del valor de las participaciones a que se refiere el apartado 2 anterior que se corresponda con bienes inmuebles, de conformidad con lo previsto en el último párrafo de la letra a) del apartado 5 del artículo 14 de la presente Norma Foral, cuando dediquen los citados inmuebles a su cesión o a la constitución de derechos reales que recaigan sobre los mismos, comprendiendo su arrendamiento, subarrendamiento o la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre los mismos, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, salvo que la entidad tenga, al menos, una plantilla media anual de cinco personas empleadas por cuenta ajena a jornada completa y con dedicación exclusiva a esa actividad. A estos efectos, no se computarán las personas empleadas que tengan la relación con el contribuyente a que se refiere la letra c) del apartado 2 de este artículo o tengan la consideración de personas vinculadas en los términos del artículo 42 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Batez besteko plantilla zehazteko, kontuan hartu beharko dira aurreko paragrafoan jasotako beharkizunak betetzen dituzten eta zergadunak zuzenean edo zeharka 100eko 25eko partaidetza edo handiagoa duten entitateen multzoan aritzen diren langileak, baldin eta partaidetza horiek artikulu honetan jarritako beharkizunak betetzen badituzte. Zentzu horretan, eta batez besteko plantilla zehazteko kontuan hartu daitezkeen entitateen multzoa definitzeko helburu bakarrarekin, 2. apartatuko a) eta b) letretan jarritako beharkizunak zergadunak zuzenean edo zeharka parte hartuak diren entitate guztietan bere beharko dira, eta 2. apartatuko d) letran jarritako beharkizuna zergadunak zuzenean parte hartuak diren entitateetan bete beharko da bakar-bakarrik.

A efectos del cómputo de la plantilla media deberá tenerse en cuenta el personal que cumpla los requisitos establecidos en el párrafo anterior y que se encuentre empleado en el conjunto de entidades en las que el contribuyente tenga una participación directa o indirecta igual o superior al 25 por 100 del capital de las mismas, siempre que las citadas participaciones cumplan los requisitos establecidos en el presente artículo. En este sentido, y a los exclusivos efectos de determinar el conjunto de entidades que pueden tomarse en consideración para determinar la plantilla media, los requisitos establecidos en las letras a) y b) del apartado 2 deberán cumplirse en todas y cada una de las entidades en las que el contribuyente participe de manera directa o indirecta, y el requisito establecido en la letra d) del apartado 2 deberá computarse exclusivamente en las entidades en las que el contribuyente participe de forma directa.

Letra honetan jasotako salbuespena ez da aplikatuko Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak VI. tituluko VIII. kapituluan jasotako araubide berezia aplikatzen duten entitateetako partaidetzen kasuan, foru arau horrek 115. artikuluaren 1. apartatuan aipatutako kasuetan.

No será de aplicación la exclusión prevista en esta letra en los supuestos de participaciones en entidades que apliquen el régimen especial establecido en el Capítulo VIII del Título VI de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en los supuestos a que se refiere el apartado 1 del artículo 115 de la citada Norma Foral.

c) Aurreko 2. apartatuan aipatu eta bigarren mailako merkatuetan kotizatutako baloreei, inbertsio kolektiboko erakundeetako partaidetzei eta foru arau honetako 16. artikuluan jasotako ibilgailuei, urontziei eta aireontziei dagozkien partaidetzen balioaren zatia, betiere foru arau honek 14. artikuluaren 5. apartatuko a) letraren azken paragrafoan jasotakoaren arabera.

c) La parte del valor de las participaciones a que se refiere el apartado 2 anterior que se corresponda con valores cotizados en mercados secundarios, participaciones en instituciones de inversión colectiva y vehículos a que se refiere el artículo 16 de esta Norma Foral, embarcaciones y aeronaves, de conformidad con lo previsto en el último párrafo de la letra a) apartado 5 del artículo 14 de la presente Norma Foral.

Ez da salbuespenetik kanpo geldituko, ordea, letra honetan aipatzen den bigarren mailako merkatuetan kotizatutako baloreei dagokien partaidetzen balioaren zatia, baldin eta balore horiei dagokienez gutxienez boto eskubideen 100eko 5 badu, betiere partaidetzak giza baliabideen eta bitarteko materialen antolaketaren bidez kudeatuz gero.

No será de aplicación la exclusión prevista en esta letra respecto de la parte del valor de las participaciones que se corresponda con valores cotizados en mercados secundarios respecto de los que disponga, al menos, del 5 por 100 de los derechos de voto dirigiendo y gestionando las participaciones mediante la correspondiente organización de medios personales y materiales.

d) Inbertsio kolektiboko erakundeetako partaidetzak».

d) Las participaciones en instituciones de inversión colectiva».

Hiru.– Honela idatzita gelditzen da 12. artikuluaren 1. apartatua:

Tres.– El apartado 1 del artículo 12 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Ondasun hiritar edo landatarrak balio katastralaren arabera hartuko dira aintzat.

«1.– Los bienes de naturaleza urbana o rústica se computarán por su valor catastral.

Ondasun higiezinek ez badute balio katastralik zergaren sortzapen datan edo atzerrian kokatuta badaude, eskurapen balioaren arabera hartuko dira aintzat, betiere Gipuzkoako lurralde historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 45. artikuluko 2. apartatuan jasotako koefizienteen bidez eguneratuta».

Si los bienes inmuebles no disponen de valor catastral a la fecha de devengo del Impuesto o estuvieran situados en el extranjero, se computarán por su valor de adquisición, actualizado de conformidad con los coeficientes a que se refiere el apartado 2 del artículo 45 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa».

Lau.– Honela idatzita gelditzen da 13. artikulua:

Cuatro.– El artículo 13 queda redactado en los siguientes términos:

«13. artikulua.– Jarduera ekonomikoak.

«Artículo 13.– Actividades económicas.

1.– Pertsona fisikoek jarduera ekonomikoei atxikita dituzten ondasun eta eskubideak beren kontabilitatetik ondorioztatzen den balioaren arabera konputatuko dira, aktiboaren eta pasiboaren arteko kenketa eginez, baldin eta kontabilitatea Merkataritza Kodean jasotakoarekin bat badator. Halere, ondasun higiezinak, ibilgailuak, urontziak eta aireontziak foru arau honek hurrenez hurren 12. eta 16. artikuluetan jasotakoaren arabera hartuko dira aintzat beti, salbu kontabilitate balioa handiagoa bada xedapen horiek aplikatuta ateratzen den balioa baino.

1.– Los bienes y derechos de las personas físicas, afectos a actividades económicas, se computarán por el valor que resulte de su contabilidad, por diferencia entre el activo y el pasivo, siempre que aquélla se ajuste a lo dispuesto en el Código de Comercio, excepto en lo que se refiere a bienes inmuebles, vehículos, embarcaciones y aeronaves, que se computarán en todo caso por el valor que resulte de lo dispuesto en los artículos 12 y 16, respectivamente, de esta Norma Foral, salvo en los supuestos en los que el valor contable sea superior al que resulte de la aplicación de los mencionados preceptos.

2.– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arauei jarraituz jarduera ekonomikoei atxikitzat hartuko dira ondasunak. Gipuzkoako lurralde historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak 27. artikuluko 5. eta 6. erregeletan jasotako aktiboak hartuko dira xedapen horien arabera kengarriak diren gastuen proportzio berdinean atxikitzat.

2.– Se entenderán afectos a actividades económicas los bienes de acuerdo con las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los activos a que se refiere la regla 5.ª y 6.ª del artículo 27 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa se entenderán afectos en idéntica proporción en la que sus gastos tengan la consideración de deducibles según dichas reglas.

3.– Kontabilitaterik ez badago, edo kontabilitatea ez bada Merkataritza Kodearen araberakoa, zerga honen gainerako arauak aplikatuz egingo da balorazioa».

3.– En defecto de contabilidad, o cuando ésta no se ajuste a lo dispuesto en el Código de Comercio, la valoración será la que resulte de la aplicación de las demás normas de este Impuesto».

Bost.– Honela idatzita gelditzen da 14. artikuluaren 5. apartatua:

Cinco.– El apartado 5 del artículo 14 queda redactado en los siguientes términos:

«5.a) Aurreko 4. apartatuan aipatutakoak ez bezalako akzio eta partaidetzen kasuan, balorazioa onartutako azken balantzetik ateratzen den balio teorikoa izango da.

«5.a) Tratándose de acciones y participaciones distintas de aquéllas a que se refiere el apartado 4 anterior, la valoración de las mismas se realizará por el valor teórico resultante del último balance aprobado.

Dena den, zerga honen zerga oinarria zehazteko, ondasun higiezinen, bigarren mailako merkatuetan kotizatutako baloreen, inbertsio kolektiboko erakundeetako partaidetzen eta foru arau honek 16. artikuluan jasotako ibilgailuen, urontzien eta aireontzien kontabilitate balio garbiaren ordez ezarriko da foru arau honek hurrenez hurren 12. artikuluan eta 14. artikuluaren 2. eta 4. apartatuetan eta 5. apartatuko b) letran eta 16. artikuluan jasotakoaren arabera hartzen duten balioa, salbu kontabilitate balio garbia handiagoa denean xedapen horiek aplikatuta ateratzen den balioa baino. Era berean, kontuan hartu beharko da zeharka beste entitate batzuetako partaidetzen bidez edukitzen diren ondasun higiezinen, bigarren mailako merkatuetan kotizatutako baloreen, inbertsio kolektiboko erakundeetako partaidetzen eta ibilgailuen, urontzien eta aireontzien balioa, eta horiei dagokienez paragrafo honetan jasotakoa aplikatu beharko da, baldin eta partaidetza portzentajea entitate horien kapitalaren 100eko 5 edo handiagoa bada. Horretarako, aintzat hartu beharko da zergadunaren partaidetza nahiz ezkontidearena, izatezko bikote lagunarena, aurreko zein ondorengo ahaideena, edo bigarren mailako zeharkako ahaideena, ahaidetasunaren jatorria odolkidetasuna, ezkontza, izatezko bikotea edo adopzioa izanik, edo Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak 42. artikuluaren arabera lotuta dagoen pertsona edo entitate batena.

No obstante, a efectos de la determinación de la base imponible de este impuesto, el valor neto contable de los bienes inmuebles, de los valores cotizados en mercados secundarios, de las participaciones en instituciones de inversión colectiva y de los vehículos a que se refiere el artículo 16 de esta Norma Foral, embarcaciones y aeronaves, se sustituirá por su valor conforme a lo previsto, respectivamente, en el artículo 12, en los apartados 2 y 4 y en la letra b) del apartado 5, todos ellos del artículo 14, y en el artículo 16 de la presente Norma Foral, salvo en los supuestos en los que el valor neto contable sea superior al que resulte de la aplicación de los mencionados preceptos. Asimismo, deberá tenerse en cuenta el valor de los inmuebles, de los valores cotizados en mercados secundarios, de las participaciones en instituciones de inversión colectiva y de los vehículos, embarcaciones y aeronaves que se posean indirectamente a través de la tenencia de participaciones en otras entidades, respecto de las que resultará de aplicación igualmente lo dispuesto en este párrafo, siempre que el porcentaje de participación sea igual o superior al 5 por 100 del capital de esas otras entidades, computándose a estos efectos tanto la participación que se tenga por el contribuyente como la que tengan su cónyuge, pareja de hecho, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, ya tenga su origen el parentesco en la consanguinidad, en la afinidad, en la relación que resulte de la constitución de la pareja de hecho o en la adopción, o una persona o entidad vinculada en los términos del artículo 42 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

b) Inbertsio kolektiboko erakundeen kapital sozialari edo ondare funtsari dagozkion akzio eta partaidetzak zergaren sortzapen egunean duten likidazio balioaren arabera hartuko dira aintzat; balantzean sartutako aktiboak erakunde horien berariazko legerian jasotako arauei jarraikiz baloratuko dira, eta hirugarrengoekin dauden obligazioak kengarriak izango dira.

b) Las acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de las Instituciones de Inversión Colectiva se computarán por el valor liquidativo en la fecha del devengo del Impuesto, valorando los activos incluidos en el balance de acuerdo con las normas que se recogen en su legislación específica y siendo deducibles las obligaciones con terceros.

c) Bazkideek kooperatiben kapital sozialean duten partaidetzaren balioa zehazteko, kontuan hartuko da ordaindutako ekarpen sozialek –nahitaezkoek zein borondatezkoek– onartutako azken balantzean eratzen duten zenbateko osoa, eta egotzitako eta konpentsatu gabeko galera sozialak egonez gero, horiek kendu egingo dira.

c) La valoración de las participaciones de los socios o las socias en el capital social de las cooperativas se determinará en función del importe total de las aportaciones sociales desembolsadas, obligatorias o voluntarias, resultante del último balance aprobado, con deducción, en su caso, de las pérdidas sociales imputadas y pendientes de compensación.

d) 5. apartatu honetan jasotakoaren ondorioetarako, entitateek balorazioen ziurtagiriak eman beharko dizkiete bazkideei edo partaideei.»

d) A los efectos previstos en este apartado 5, las entidades deberán suministrar a los socios o partícipes certificados con las valoraciones correspondientes».

Sei.– Honela idatzita gelditzen da 24. artikulua:

Seis.– El artículo 24 queda redactado en los siguientes términos:

«24. artikulua.– Zergaren tarifa.

«Artículo 24.– Tarifa del Impuesto.

1.– Zergaren oinarri likidagarria tarifa honetako tasak aplikatuta kargatuko da:

1.– La base liquidable del Impuesto será gravada a los tipos de la siguiente tarifa:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Zerga honen ondorioetarako, batez besteko karga tasa efektibotzat hartuko da tarifaren aplikaziotik ateratzen den kuota osoa oinarri likidagarriarekin zatituz lortutako zatidura 100ekin biderkatuz ateratzen den emaitza. Batez besteko karga tasa bi zenbaki hamartarrez adieraziko da».

2.– A los efectos de este Impuesto, el tipo medio de gravamen será el resultado de multiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota íntegra resultante de la aplicación de la tarifa por la base liquidable. El tipo medio de gravamen se expresará con dos decimales».

Zazpi.– Honela idatzita gelditzen da 25. artikulua:

Siete.– El artículo 25 queda redactado en los siguientes términos:

«25. artikulua.– Kuota likidoaren kontzeptua.

«Artículo 25.– Concepto de cuota líquida.

1.– Kuota likidotzat hartuko da kuota osoari kapitulu honetan jasotakoen artean bidezkoak izan daitezkeen kenkarien zenbatekoa gutxituz ateratzen den kopurua.

1.– Se entenderá por cuota líquida la cantidad resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones que, en su caso, procedan de las previstas en este capítulo.

2.– Kuota likidoa inoiz ezin da negatiboa izan.

2.– En ningún caso la cuota líquida podrá ser negativa.

3.– Obligazio errealagatik ateratzen den kuota likidoa inoiz ezin izango da handiagoa izan zergaduna bere aberastasun osoari dagokionez obligazio pertsonalarengatik zergari lotuta egongo balitz aterako litzatekeen kuota likidoa baino».

3.– La cuota líquida resultante por obligación real nunca podrá ser superior a la que habría resultado de haber estado el contribuyente sujeto por obligación personal por la totalidad de su riqueza».

Zortzi.– Edukirik gabe uzten da 27. artikulua.

Ocho.– Se deja sin contenido el artículo 27.

Bederatzi.– Honela idatzita gelditzen dira 31. artikuluaren 1. apartatuko bigarren paragrafoa eta 3. apartatua:

Nueve.– El segundo párrafo del apartado 1 y el apartado 3, ambos del artículo 31, quedan redactados en los siguientes términos:

«Era berean, autolikidazioak sinatu eta aurkeztera behartuta egongo dira, aurreko paragrafoan jasotako zirkunstantzia gertatzen ez denean, zergaren arauei jarraituz zehaztutako zergadunaren ondasun eta eskubideen balioa –salbuetsiak barne– 3 milioi eurotik gorakoa denean».

«Asimismo, existirá obligación de suscribir y presentar autoliquidación cuando, no dándose la circunstancia prevista en el párrafo anterior, el valor de los bienes y derechos del contribuyente, incluidos los exentos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 3 millones de euros».

«3.– Zergadunek autolikidazioa egitean kontuan jaso beharko dute haien titulartasuneko ondasun eta eskubide guztien zerrenda, bai eta foru arau honetako IV. kapituluan jasotako erregelen arabera duten balorazioa ere, ondasun horiek salbuetsita egotea eragotzi gabe. Era berean, autolikidazioarekin batera bertan ezartzen diren agiriak eta egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte.

«3.– Los contribuyentes, al confeccionar la autoliquidación, deberán hacer constar la relación de todos los bienes y derechos de los que sean titulares, y su valoración de acuerdo con las reglas previstas en el Capítulo IV de esta Norma Foral, sin perjuicio de que tales bienes estén exentos. Así mismo, deberán acompañar la autoliquidación de los documentos y justificantes que se establezcan.

Bereziki, autolikidazioan jasota utzi beharko dituzte jarduera ekonomikoei dagozkien ondasun, eskubide eta zorrak, horien balioarekin batera, bai eta foru arau honetako 6. bis artikuluan ezarritakoaren arabera kasu batean zein bestean salbuetsita gelditzen diren partaidetzak eta horien balioaren zatia ere».

En particular, deberán hacer constar en la autoliquidación los bienes, derechos y deudas, así como su valor, correspondientes a las actividades económicas, del mismo modo que las participaciones y la parte del valor de las mismas que, en uno y otro caso, queden exentas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 bis de esta Norma Foral».

Hamar.– Honela idatzita gelditzen da 33. artikulua:

Diez.– El artículo 33 queda redactado en los siguientes términos:

«33. artikulua.– Zergadunen betebehar formalak.

«Artículo 33.– Obligaciones formales de los contribuyentes.

Zergadunak behartuta egongo dira preskripzio epearen barruan ondasun eta eskubideen eta zor eta obligazioen titulartasun eta balorazioari buruzko frogagiriak eta egiaztagiriak gordetzera, bai eta autolikidazioetan jasota gelditu behar diren kenkariei buruzkoak ere».

Los contribuyentes estarán obligados a conservar, durante el plazo de prescripción, los justificantes y documentos acreditativos de la titularidad y valoración de los bienes y derechos y de las deudas y obligaciones, así como de las deducciones que deban constar en sus autoliquidaciones».

Hamaika.– Edukirik gabe uztean da amaierako zazpigarren xedapena.

Once.– Se deja sin contenido la disposición final séptima.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Foru arau honen amaierako lehen xedapenean aurreikusitako ondorioak eragotzi gabe, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergaren zerga-egitateak eta ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergarenak gertatu badira 2015eko urtarrilaren 1etik foru arau hau indarrean jarri bitarteko epean, aplikagarria izango zaie, oraindik ere, aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergak 2014ko abenduaren 31ra arte indarrean izan duen erregulazioa.

No obstante los efectos previstos en la disposición final primera de esta Norma Foral, a los hechos imponibles del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados devengados entre el 1 de enero de 2015 y la entrada en vigor de la presente Norma Foral continuará siéndoles de aplicación la regulación del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas vigente a 31 de diciembre de 2014.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

2015. urterako soil-soilik ondorioak izateko, foru arau honek aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergari buruzko abenduaren 18ko 10/2012 Foru Arauan gehitu duen 6 bis artikuluko 6. apartatuaren a) eta b) letretan aurreikusitako baldintza bete beharrean, alegia, urteko batez besteko plantillan gutxienez soldatapeko bost langile izatea lanaldi osoan eta dedikazio osoarekin, baldintza hau bete beharko da: urteko batez besteko plantillan gutxienez soldatapeko langile bat izatea lanaldi osoan eta dedikazio osoarekin.

Con exclusivos efectos para el año 2015, el requisito previsto en las letras a) y b) del apartado 6 del artículo 6 bis introducido por la presente Norma Foral en la Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, respecto a contar, al menos, con una plantilla media anual de cinco personas empleadas por cuenta ajena a jornada completa y con dedicación exclusiva, será sustituido por el de contar, al menos, con una persona empleada por cuenta ajena a jornada completa y con dedicación exclusiva.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe gelditzen dira foru arau honetan jasotakoarekin bat ez datozen maila bereko edo txikiagoko xedapen guztiak.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Norma Foral.

Bereziki, indarrik gabe gelditzen da 1999ko abenduaren 21eko 118/1999 Foru Dekretua, enpresa eta lanbide jarduerek eta entitateetako partaidetzek ondarearen gaineko zergaren salbuespenak aplikatzeko bete beharreko beharkizun eta baldintzak zehazten dituena.

En particular, queda derogado el Decreto Foral 118/1999, de 21 de diciembre, por el que se determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la aplicación de las exenciones en el Impuesto sobre el Patrimonio.

AMAIERAKO XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Indarrean jartzea eta ondorioak izatea.

Primera.– Entrada en vigor y efectos.

Foru arau hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean, eta, amaierako hirugarren eta laugarren xedapenean jasotakoak salbu, 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Norma Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y, salvo lo dispuesto en las disposiciones finales tercera y cuarta, surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2015.

Bigarrena.– Aldatzea Gipuzkoako lurralde historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Araua.

Segunda.– Modificación de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Xedapen hauek aldatzen dira Gipuzkoako lurralde historikoaren Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauan:

Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa:

1.– Honela idatzita gelditzen dira 41. artikuluaren 2. apartatuko c) eta d) letrak:

1.– Las letras c) y d) del apartado 2 del artículo 41 quedan redactadas en los siguientes términos:

«c) Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren Foru Arauak 6. bis artikuluan aipatzen dituen enpresa edo partaidetzen kostu gabeko eskualdaketetan, ezkontidearen, izatezko bikotearen edo aurreko zein ondorengo ahaideen alde egiten direnean, betiere beharkizun hauek betetzen badira:

«c) Con ocasión de las transmisiones lucrativas de empresas o participaciones a que se refiere el artículo 6 bis de la Norma Foral del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas en favor del cónyuge, pareja de hecho, ascendientes o descendientes, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

Lehenengoa.– Eskualdatzaileak hirurogeita bost urte edo gehiago izatea edo ezintasun iraunkorra edukitzea, dela absolutua dela elbarritasun handikoa.

Primero.– Que el transmitente o la transmitente tuviese sesenta y cinco o más años o se encontrase en situación de incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez.

Bigarrena.– Eskualdatzaileak, zuzendaritza lanak bete izan baditu, eskualdaketaren unetik beretik lan horiek egiteari eta dagozkien ordainsariak jasotzeari uztea.

Segundo.– Que, si el transmitente o la transmitente viniere ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer dichas funciones y de percibir remuneraciones por el ejercicio de las mismas desde el momento de la transmisión.

Ondorio horietarako, sozietatearen administrazio kontseiluko kide hutsa izatea ez da zuzendaritza funtzioen barruan sartuko.

A estos efectos no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la mera pertenencia al consejo de administración de la sociedad.

Hirugarrena.– Dohaintzaren eskritura publikoa egin ondorengo bost urteetan eskuratzaileak bere eskuetan eduki behar ditu jasotako enpresa edo partaidetzak, salbu eta epe horren barruan hiltzen bada. Halaber, eskuratzaileak ezin izango du erabilpen egintzarik edo sozietate eragiketarik gauzatu zuzenean edo zeharka, eskurapen balioa nabarmen murriztu dezaketenean.

Tercero.– El adquirente o la adquirente deberá mantener la empresa o participaciones recibidas durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que falleciera dentro de este plazo. Asimismo, el adquirente o la adquirente no podrá realizar actos de disposición ni operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de adquisición.

Adierazitako epea betetzen ez bada, eskualdatzaileak zerga egoera erregularizatu beharko du epea bete ez den ekitaldiko autolikidazioan, eta ondare irabazia edo galera ekitaldi horretan gertatu dela joko da.

En el supuesto de incumplimiento del indicado plazo de mantenimiento, se procederá por el transmitente o la transmitente a la regularización de la situación tributaria en la autoliquidación correspondiente al ejercicio en que tal incumplimiento se produzca, considerándose que en dicho ejercicio se ha producido la ganancia o pérdida patrimonial.

Eskuratuak izan eta gero zergadunak ondare elementuak lotzen badizkio jarduera ekonomikoari, ezinbestekoa izango da elementu horiek gutxienez bost urtez eta etenik gabe egon izana jarduerari lotuta eskualdaketa egin aurretik.

Los elementos patrimoniales que se afecten por el contribuyente a la actividad económica con posterioridad a su adquisición deberán haber estado afectos ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a la fecha de la transmisión.

c) Letrak aurreikusitakoa gorabehera, partaidetzen eskualdaketetan, ulertuko da ondare irabazia edo galera dagoela jarduera ekonomikoari atxiki gabeko aktiboen balorearen –jardueratik ez datozen zorren zenbatekoa gutxituta– eta erakundearen ondare garbiaren balorearen artean dagoen proportzioari dagokion zatian. Arau horiek berak ezarriko dira partaidetutako entitatearen partaidetzak baloratzeko, erakunde edukitzailearen partaidetzen balorea zehazteko.

c) No obstante lo previsto en esta letra c), en el caso de la transmisión de participaciones, se entenderá que existe ganancia o pérdida patrimonial en la parte que corresponda a la proporción existente entre el valor de los activos no afectos a la actividad económica, minorado en el importe de las deudas que no deriven de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad, aplicándose, en su caso, estas mismas reglas en la valoración de las participaciones de entidades participadas para determinar el valor de las de su entidad tenedora.

d) Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren Foru Arauak 6 bis artikuluan aipatzen dituen enpresa edo partaidetzen eskualdaketetan, enpresako langile baten edo batzuen alde egiten direnean, baldin eta aurreko letran ezarritako beharkizunak betetzen badira, berezitasun hauek kontuan hartuta:

d) Con ocasión de las transmisiones de empresas o participaciones a que se refiere el artículo 6 bis de la Norma Foral del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas en favor de una o varias de las personas trabajadoras de la empresa, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la letra anterior, teniéndose en cuenta las siguientes especialidades:

Lehenengoa.– Aurreko letrako hirugarren baldintzaren lehen paragrafoan aipatutako bost urteko epea enpresaren edo beronen partaidetzen eskualdaketa datatik aurrera zenbatuko da; eskualdaketa eskritura publikoan edo agiri pribatuan jaso beharko da, eta eskritura edo agiri hori Zerga Administrazioari aurkeztuko zaio.

Primera.– Los cinco años a los que se refiere el párrafo primero del requisito tercero de la letra anterior se contarán a partir de la fecha de transmisión de la empresa o de las participaciones de la misma, transmisión que deberá documentarse en escritura pública o en documento privado que deberá presentarse ante la Administración tributaria.

Bigarrena.– Enpresa edo horren partaidetzak eskualdatu aurretik, enpresako edo entitateko langile guztiei eskaintza bat egin beharko zaie, guztiei baldintza berdinetan, eta inor diskriminatu gabe.

Segunda.– Previamente a la transmisión de la empresa o de las participaciones de la misma, deberá efectuarse una oferta a todas las personas trabajadoras de la empresa o entidad, en igualdad de condiciones para todas ellas, sin que suponga discriminación para alguna o algunas de ellas.

Partaidetzen eskualdaketen kasuan ere, aurreko c) letrako azken paragrafoan aurreikusitakoa aplikatu behar da».

En el caso de la transmisión de participaciones, también será de aplicación lo previsto en el último párrafo de la letra c) anterior».

2.– 60. artikuluko 2. apartatuko a) letraren bigarren paragrafoa honela idatzita gelditzen da:

2.– El segundo párrafo de letra a) del apartado 2 del artículo 60 queda redactado en los siguientes términos:

«Zergaren sortzapen egunean ondasun higiezinek ez badute balio katastralik, haren ordez hartuko da aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergaren ondorioetarako kontuan hartu beharreko balioaren % 50».

«Si a la fecha de devengo del Impuesto los inmuebles carecieran de valor catastral, se tomará en sustitución del mismo el 50 por 100 de valor por el que deban computarse a efectos del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas».

Hirugarrena.– Aldatzea Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren urtarrilaren 11ko 3/1990 Foru Araua.

Tercera.– Modificación de la Norma Foral 3/1990, de 11 de enero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Aldaketa hauek sartzen dira Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren urtarrilaren 11ko 3/1990 Foru Arauan:

Se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral 3/1990, de 11 de enero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:

1.– Edukirik gabe uzten da 17. artikuluko 3. apartatua.

1.– Se deja sin contenido el apartado 3 del artículo 17.

2.– Honela idatzita gelditzen dira 19. artikuluko 5. eta 6. apartatuak:

2.– Los apartados 5 y 6 del artículo 19 quedan redactados en los siguientes términos:

«5.– Baldin eta hildakoaren ezkontideak edo, maiatzaren 7ko 2/2003 Legeak jasotakoaren arabera osatutako izatezko bikoteak direnean, izatezko bikote kideak, aurreko ahaideek edo adoptatzaileek, ondorengo ahaideek edo adoptatuek edo hirugarren mailarainoko zeharkako ahaideek «mortis causa» eskuratzen badituzte Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren abenduaren 18ko 10/2012 Foru Arauak 6 bis artikuluan araututako salbuespena aplikagarria zaien enpresa indibidual bat, negozio profesional bat edo entitateetako partaidetzak edo haien gaineko usufrukturako eskubideak, eskurapen horiek 100eko 75eko murriztapen bat izango dute zergaren zerga oinarrian, betiere eskuratutakoari kausatzailea hil ondorengo hamar urteetan eusten badiote, salbu epe horretan eskuratzailea hiltzen denean.

«5.– Las adquisiciones «mortis causa» de una empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones en entidades, así como de derechos de usufructo sobre los mismos, a los que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 6 bis de la Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, por el cónyuge o pareja de hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, ascendientes o adoptantes, descendientes o adoptados o colaterales hasta el tercer grado de la persona fallecida, gozarán de una reducción del 75 por 100 en la base imponible del impuesto, siempre que la adquisición se mantuviera durante los 10 años siguientes al fallecimiento de la persona causante, salvo que falleciese la persona adquirente dentro de ese plazo.

Aurreko paragrafoan aipatutako entitateetako partaidetzak eta horien gaineko usufrukturako eskubideak eskuratzen direnean, murriztapena kalkulatzeko, kontuan hartu behar da jarduera ekonomikoari lotutako aktiboen balioaren –jardueratik eratorritako zorren zenbatekoa gutxituta– eta entitatearen ondare garbiaren balioaren arteko proportzioa; erregela horiek berberak aplikatuko dira partaidetutako entitateen partaidetzen balorazioan, horien entitate edukitzaileen partaidetzen balioa zehazteko.

En las adquisiciones de participaciones en entidades y derechos de usufructo sobre las mismas a que se refiere el párrafo anterior, la reducción se calculará teniendo en cuenta la proporción existente entre el valor de los activos afectos a la actividad económica, minorado en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad, aplicándose, en su caso, estas mismas reglas en la valoración de las participaciones de entidades participadas para determinar el valor de las de su entidad tenedora.

Apartatu honetako lehen paragrafoan aipatutako eskurapenari eusteko beharkizuna betetzen ez bada, murriztapenaren ondorioz ordaindu ez den zergaren zatia eta berandutze interesak ordaindu beharko dira.

En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia al que se refiere el primer párrafo de este apartado, se deberá pagar la parte del Impuesto que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora correspondientes.

Apartatu honetan jasotako hobaria aplikatzearen ondorioetarako, Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren abenduaren 18ko 10/2012 Foru Arauak 6 bis artikuluan aurreikusten dituen beharkizun eta baldintzen konplimenduaren aipamena oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergaren sortzapena gertatzen den momentuari buruzkoa izan beharko da. Zehazki, 6 bis artikuluaren 2. apartatuko d) letran aipatzen den baldintzaren konplimenduaren aipamena kausatzailea hil den zergaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren autolikidazioari buruzkoa izan beharko da.

A efectos de la aplicación de la bonificación recogida en este apartado, el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstos en el artículo 6 bis de la Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas habrá de referirse al momento en el que se produzca el devengo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En particular, el cumplimiento de la condición prevista en la letra d) del apartado 2 de dicho artículo 6 bis deberá referirse a la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la persona causante correspondiente al período impositivo de su fallecimiento.

6.– Ezkontideak edo 2003ko maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratutako izatezko bikote lagunak, aurreko ahaideek edo adoptatzaileek, edo ondorengo ahaideek edo adoptatuek «inter vivos» eskuratzen badituzte banakako enpresa bat, negozio profesional bat edo entitateetako partaidetzak, eta horiei aplikagarri bazaie 2012ko abenduaren 18ko 10/2012 Foru Arauak, Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergarenak, 6 bis artikuluan araututako salbuespena, orduan eskurapen horrek 100eko 75eko murriztapena izango du zergaren zerga oinarrian, betiere baldintza hauek betetzen badira:

6.– Las adquisiciones «inter-vivos» de una empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones en entidades, a los que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 6 bis de la Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, por el cónyuge o pareja de hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, ascendientes o adoptantes, descendientes o personas adoptadas, gozarán de una reducción del 75 por 100en la base imponible del impuesto, siempre que concurran las condiciones siguientes:

a) Dohaintza emaileak hirurogeita bost urte edo gehiago eduki behar ditu, edo ezintasun iraunkorreko egoeran egon, dela erabatekoa dela baliaezintasun handia.

a) Que la persona donante tenga sesenta y cinco o más años o se encuentre en situación de incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez.

b) Dohaintza emailea zuzendaritza lanak egiten ari bada, eskualdaketaren unetik beretik lan horiek egiteari utzi behar dio eta ezin du jaso lan horiei dagozkien ordainsariak.

b) Que, si la persona donante viniere ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de percibir remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la transmisión.

Ondorio horietarako, besterik gabe sozietatearen administrazio kontseiluko kide izatea ez da sartuko zuzendaritza funtzioen barruan.

A estos efectos, no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la mera pertenencia al Consejo de Administración de la sociedad.

c) Dohaintza hartzaileari dagokionez, dohaintzaren eskritura publikoa egin ondorengo 10 urteetan, bere esku mantendu behar du eskuratutakoa, eta Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren abenduaren 18ko 10/2012 Foru Arauaren 6. bis artikuluan araututako salbuespen eskubidea eduki behar du, non eta epe horretan ez den hiltzen. Halaber, dohaintza hartzaileak ezin izango du egin erabilpen egintzarik edo sozietate eragiketarik, zuzenean edo zeharka eskurapenaren balioa nabarmen murriztu dezaketenean.

c) En cuanto a la persona donataria, deberá mantener lo adquirido y tener derecho a la exención regulada en el artículo 6 bis de la Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre, el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, durante los 10 años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que fallezca dentro de este plazo. Asimismo, la persona donataria no podrá realizar actos de disposición y operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la adquisición.

Entitateetako partaidetzen eskurapenetan, murriztapena kalkulatuko da kontuan hartuta zer proportzio gordetzen duten elkarren artean jarduera ekonomikoari atxikitako aktiboen balioak –jardueratik eratorritako zorren zenbatekoarekin gutxitua– eta entitatearen ondare garbiaren balioak; hala behar denean, erregela horiek berak aplikatuko dira partaidetutako entitateen partaidetzen balorazioan ere, haien entitate edukitzaileen partaidetzen balioa zehazteko.

En las adquisiciones de participaciones en entidades, la reducción se calculará teniendo en cuenta la proporción existente entre el valor de los activos afectos a la actividad económica, minorado en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad, aplicándose, en su caso, estas mismas reglas en la valoración de las participaciones de entidades participadas para determinar el valor de las de su entidad tenedora.

Apartatu honetan aipatzen diren beharkizunak betetzen ez badira, ordaindu beharko dira murriztapenaren ondorioz ordaindu ez den zerga zatia eta bidezkoak diren berandutze interesak.

En el caso de no cumplirse los requisitos a que se refiere el presente apartado, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiere dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora correspondientes.

Apartatu honetan jasotako murriztapena aplikatzeko, dohaintza emaileak oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergaren sortzapena gertatzen den momentuan bete behar ditu 2012ko abenduaren 18ko 10/2012 Foru Arauak, Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergarenak, 6 bis artikuluan aurreikusten dituen beharkizun eta baldintzak. Dena den, 6 bis artikuluaren 2. apartatuko d) letran baldintza betetzeari dagokionez, dohaintza emailearen pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren autolikidazioa hartuko da kontuan, hain zuzen ere eskualdaketa egin aurreko lehen zergaldiari dagokiona».

A efectos de la aplicación de la reducción recogida en este apartado, el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstos en el artículo 6 bis de la Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas por parte de la persona donante, habrá de referirse al momento en el que se produzca el devengo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. No obstante, el cumplimiento de la condición prevista en la letra d) del apartado 2 de dicho artículo 6 bis, deberá referirse a la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la persona donante correspondiente al periodo impositivo inmediato anterior al de la transmisión».

Laugarrena.– Aldatzea Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren abenduaren 30eko 18/1987 Foru Araua.

Cuarta.– Modificación de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Edukirik gabe uzten da Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren abenduaren 30eko 18/1987 Foru Arauaren 42. artikuluaren 5. apartatua.

Se deja sin contenido el apartado 5 del artículo 42 de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común