Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

2. zk., 2016ko urtarrilaren 5a, asteartea

N.º 2, martes 5 de enero de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
22
22

EBAZPENA, Laneko eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, zeinen bidez xedatzen baita EAEko Merkataritzaren I. Esparru Akordioa erregistratu, argitaratu eta gordailatzea, 2015eko azaroaren 25etik 2017ko abenduaren 31ra bitartean indarrean egongo dena.

RESOLUCIÓN del Director de Trabajo y Seguridad Social, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del I Acuerdo Marco del Comercio de la CAPV con vigencia, desde el 25 de noviembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

Lehenengoa.– 2015eko azaroaren 25ean aurkeztu zen REGCONen EAEko Merkataritzaren I. Esparru Akordioari buruzko nahitaezko dokumentazioa.

Primero.– El día 25 de noviembre de 2015 se ha presentado en REGCON, la documentación preceptiva referida al I Acuerdo Marco del Comercio de la CAPV.

Bigarrena.– Negoziazio-batzordeak 2015eko azaroaren 25ean izenpetu zuen akordio hori.

Segundo.– Dicho acuerdo fue suscrito por la Comisión Negociadora el 25 de noviembre de 2015.

Hirugarrena.– 2015eko azaroaren 26an, zuzenketa eskatu zen, akordio horren sinatzaileek helaraz zezaten akordioa gordailatu, erregistratu eta argitaratzeko eskaera izapideak egiteko aurkeztu behar duen pertsona izendatzeko idazkia. 2015eko azaroaren 26an bete da eskatutakoa

Tercero.– Con fecha 26 de noviembre de 2015, se ha requerido de subsanación, a fin de que se remita escrito de designación por los firmantes del citado Acuerdo, de la persona que ha de proceder a presentar, para su tramitación, la solicitud del depósito, registro y publicación. Se ha procedido a su cumplimentación el 26 de noviembre de 2015.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lehenengoa.– Lan-agintaritza honi dagokio Langileen Estatutuari buruzko Legearen Testu Bateginaren 90.2 artikuluan aurreikusitako eskumena (urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua; 2015-10-24ko BOE), bat etorriz Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 19/2013 Dekretuaren 11.1.i artikuluarekin (2014-04-24ko EHAA), hauei dagokienez: urtarrilaren 25eko 9/2011 Dekretua (2011-02-15eko EHAA) eta Hitzarmen eta Akordio Kolektiboak erregistratu eta gordailatzeari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretua (2010-06-12ko EHAA).

Primero.– La competencia prevista en el artículo 90.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24-10-2015) corresponde a esta autoridad laboral de conformidad con el artículo 11.1 i del Decreto 19/2013, de 9 de abril (BOPV de 24-04-2013) por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, en relación con el Decreto 9/2011, de 25 de enero (BOPV de 15-02-2011) y el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo (BOE de 12-06-2010) sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos.

Bigarrena.– Langileen Estatutuari buruzko Legearen 85., 88., 89. eta 90. artikuluetan xedatutako eskakizunak betez sinatu da akordioa.

Segundo.– El acuerdo ha sido suscrito de conformidad con los requisitos de los artículos 85, 88, 89 y 90 del referenciado texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Hori dela eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Akordioa Euskadiko Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan inskribatu eta gordailatzeko agintzea, eta alderdiei jakinaraztea.

Primero.– Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Euskadi, con notificación a las partes.

Bigarrena.– Akordioa Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.

Segundo.– Disponer su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko abenduaren 2a.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de diciembre de 2015.

Laneko eta Gizarte Segurantzako zuzendaria,

El Director de Trabajo y Seguridad Social,

JOSÉ JAVIER LOSANTOS OMAR.

JOSÉ JAVIER LOSANTOS OMAR.

EAEKO MERKATARITZA ARLOKO ESPARRU AKORDIOA
ACUERDO MARCO CAPV EN EL ÁMBITO DE COMERCIO

1. artikulua.– Langile- eta jardun-esparrua.

Artículo 1.– Ámbito personal y funcional.

Merkataritzan diharduten eta Euskal Autonomia Erkidegoko (aurrerantzean, EAE) Merkataritzako egungo hitzarmen kolektibo probintzialen jardun-esparruetan barne hartutako, edo gerora barne hartuko diren enpresen eta enpresa horietan zerbitzu egiten duten langileen lan-harremanetan aplikatuko da hitzarmen hau; hitzarmen horiek izango dira: a) indarrekoak, eta b) Langileen Estatutuari buruzko Legearen (aurrerantzean, LE) 86.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioz indarraldia galduagatik, legitimatutako alderdiek negoziatzen jarraitzen dituztenak edo negoziazioei bi alderdien adostasunez berrekiten zaienak, eta galera horren ondoren sinatzen direnak, horrela estatutu-indarraldia berreskuratuz.

El presente Acuerdo será de aplicación a las relaciones laborales de las empresas y trabajadores y trabajadoras, que prestan sus servicios en aquéllas, dedicadas a Comercio e incluidas, o que se incluyan en un futuro, en los ámbitos funcionales de los actuales Convenios Colectivos provinciales de Comercio de la Comunidad Autónoma Vasca (en adelante la CAPV), tanto; a) los vigentes, como b) aquellos que habiendo perdido vigencia como consecuencia de lo establecido en el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET), continúen negociándose por las partes legitimadas o se reinicien de mutuo acuerdo las negociaciones, y se firmen con posterioridad a dicha pérdida recuperando su vigencia estatutaria.

2. artikulua.– Lurralde-eremua.

Artículo 2.– Ámbito territorial.

EAEko lurralde-eremu osoan aplikatuko da akordio hau.

El presente Acuerdo será de aplicación en todo el ámbito del territorio de la CAPV.

3. artikulua.– Indarraldia eta denuntzia.

Artículo 3.– Vigencia y denuncia.

Alderdiek erabaki dute sinatzen denetik 2017ko abenduaren 31ra arteko indarraldia izango duela akordioak.

Las partes acuerdan una vigencia desde el día de su firma y hasta el día 31 de diciembre del año 2017.

Akordio hau denuntzia dezakete horretarako legitimatutako alderdiek, LEren 86. artikuluaren arabera: idatziz egin beharko da, amaitu baino 30 egun lehenago, eta berrikusi nahi diren manuak barne hartuko ditu, baita berrikusketaren irismena ere.

La denuncia del presente Acuerdo efectuada por cualquiera de las partes legitimadas para ello, de conformidad con el artículo 86 del ET deberá realizarse por escrito, antes de los 30 días que resten para su finalización y contendrá los preceptos que se pretendan revisar, así como el alcance de la revisión.

Denuntziarik ez bada, automatikoki luzatuko da akordioa, LEn ezarritakoaren arabera.

En caso de no denuncia, se prorrogará automáticamente éste de conformidad con lo establecido en el ET.

4. artikulua:

Artículo 4:

a) Sektoreko negoziazio kolektiboa eta hitzarmen kolektibo probintzialen aplikazio-lehentasuna EAEn.

a) Negociación colectiva sectorial y prioridad aplicativa de los convenios colectivos provinciales en el ámbito de la CAPV.

Akordio-esparru honen sinatzaileek uste dute EAEn sinatutako egungo merkataritzako hitzarmen kolektibo probintzialek, edo egungoak berrituz alderdi legitimatuek negoziazio-esparru berean sina ditzaketenak, indarrekoak izan zein ez, aplikazio-lehentasuna izan behar dutela estatu-mailako indarreko edo sina daitekeen bestelako hitzarmen edo akordioren gainetik, LEren 83.2 artikuluaren arabera.

Los firmantes del presente Acuerdo Marco consideran que los actuales Convenios Colectivos territoriales de carácter provincial de Comercio suscritos en la CAPV, o aquellos que puedan suscribirse en renovación de los actuales, vigentes o no, por las partes legitimadas y dentro del mismo ámbito de negociación, tienen que tener, a tenor del artículo 83.2 del ET, preferencia aplicativa sobre cualquier otro Convenio o Acuerdo de carácter estatal vigente o que pueda firmarse.

Horregatik, akordio honen oinarrizko helburua da, EAEko merkataritza-sektorean, egun indarrean dauden hitzarmen kolektibo probintzialen nagusitasuna ezartzea estatu- edo autonomia-mailako aldibereko hitzarmen edo akordioen gainetik; merkataritza-sektoretzat hartzen da EAEko merkataritzako egungo hitzarmen kolektibo probintzialen jardun-esparruaren barnean dauden sektoreak, indarrekoak zein LEren 86.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioz indarraldia galdu dutenak, eta estatutu-indarraldi hori galdu eta gero sinatzen direnak, horrela indarraldia berreskuratuz.

Por ello, el objetivo básico de este acuerdo es el de establecer en el sector de Comercio de la CAPV la prevalencia de los convenios colectivos provinciales actualmente vigentes sobre aquellos otros convenios o Acuerdos de carácter estatal o autonómicos concurrentes, entendiendo el sector de Comercio como los sectores incluidos dentro del ámbito funcional de los actuales convenios colectivos provinciales de Comercio de la CAPV, tanto vigentes, como que hayan perdido vigencia como consecuencia de lo establecido en el artículo 86.3 del ET y que se firmen con posterioridad a dicha pérdida de vigencia estatutaria, recuperando la misma.

Beraz, arau hauek erabakitzen dira, LEren 83.2 artikuluan xedatutakoaren arabera:

Se acuerdan por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 83.2 del ET, las siguientes reglas:

1.– EAEko Merkataritzako Esparru Akordioa.

1.– Acuerdo Marco de Comercio en el ámbito de la CAPV.

Estatu-mailako sektoreko edo lanbide arteko aldibereko esparru-akordio ororen gainetik, lehentasunez aplikatuko da esparru-akordio hau, baita, merkataritza-sektoreko ezein negoziazio kolektiboaren egiturari dagokionez, esparru bereko sektoreko beste hitzarmen kolektibotan xedatutakoaren gainetik ere, bai aurretik existitzen direnean, bai akordio hau sinatu ostekoak direnean.

El presente Acuerdo Marco tendrá preferencia aplicativa sobre cualquier otro Acuerdo Marco sectorial o interprofesional concurrente de carácter estatal, así como sobre lo dispuesto en cualquier otro Convenio Colectivo sectorial del mismo ámbito con respecto a la estructura de la negociación colectiva en cualquier Sector de Comercio, tanto cuando éstos sean pre-existentes como cuando sean posteriores a la firma de este Acuerdo.

2.– Aplikatzeko lehentasuna.

2.– Prioridad aplicativa.

Alderdi sinatzaileek uste dute merkataritzaren sektoreko negoziazioa hitzarmen kolektibo probintzialen bidez egituratzen dela, zeinek Lurralde Historiko bakoitzaren berezitasunei erantzun ohi izan baitiete.

Las partes firmantes entienden que la negociación sectorial en Comercio se estructura a través de los Convenios Colectivos Provinciales que tradicionalmente han atendido a las peculiaridades de cada Territorio histórico.

Akordio-esparru honek, LEren 83.2 artikuluan xedatutakoaren babesean, bermatzen du EAEn sinatutako eta egun arlo guztietan indarrean dauden hitzarmen kolektibo probintzialak aplikatzeak duela lehentasuna, sektoreko estatuko edo autonomiako beste hitzarmen edo akordio kolektibotan xedatutakoaren gainetik, izan akordio hau sinatu aurrekoak zein ostekoak. Horregatik, probintzia-eremuko berezko arlo esklusibotzat hartzen dira merkataritzako hitzarmen kolektibo probintzialak, eta, ondorioz, eremu horretarako bereizitzat, hargatik eragotzi gabe estatuko eremuari dagokionez LEren 84.4 artikuluan xedatutakoa.

El presente Acuerdo Marco garantiza, al amparo de lo establecido en el artículo 83.2 del ET, la preferencia aplicativa de los convenios colectivos territoriales provinciales suscritos en la CAPV y que actualmente estén vigentes en todas sus materias, sobre cualquier otro convenio o acuerdo colectivo sectorial de ámbito estatal o autonómico, preexistente o posterior a la firma de este Acuerdo. A estos efectos las materias reguladas por los convenios colectivos provinciales de Comercio se consideran materias propias y exclusivas del ámbito provincial y, en consecuencia, reservadas a dicho ámbito, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 84.4 del ET en relación al ámbito estatal.

Egungo indarreko merkataritzako hitzarmen kolektiboen ordez edo LEren 86.3 artikuluaren arabera indarraldia galduagatik negoziatzen segitu diren edo, negoziazioa etenik ere, berriz ekin zaien merkataritzako hitzarmen kolektiboen ordez gerora sinatuko direnek, negoziazio-esparru berean, aurreko paragrafoko aplikazio-lehentasun bera izango dute sinatu eta gero.

Los convenios colectivos de Comercio que se firmen a futuro dentro de su mismo ámbito de negociación en sustitución de los actualmente vigentes, o en sustitución de los convenios colectivos de comercio que han perdido vigencia conforme al artículo 86.3 del ET pero que se han seguido negociando o habiéndose interrumpido la negociación esta se reinicie, tendrán una vez firmados la misma prioridad aplicativa del párrafo anterior.

Negoziazio-esparru bera esatean, ulertzen dugu aurrekoa ordezkatzen duen hitzarmen kolektibo probintziala, jardun-esparru berean, eraginpeko enpresei, sektoreei edo azpisektoreei dagokienez.

Por mismo ámbito de negociación se entiende el convenio colectivo provincial que sustituye al anterior con un mismo ámbito funcional en cuanto a empresas, sectores o subsectores afectadas.

Gerora, negoziazio-esparru berrietan sina litezkeen merkataritzako hitzarmen kolektibo probintzialek lehenengo paragrafoan ezartzen den aplikazio-lehentasun bera izango dute sinatzen direnetik, baina berau negoziatzeko legitimitatea duten alderdiek aho batez hala erabakitzen badute, betiere.

Los futuros convenios colectivos provinciales de Comercio que puedan suscribirse en nuevos ámbitos de negociación, tendrán también desde su firma la misma preferencia aplicativa que se establece en el párrafo primero, pero siempre que sea así acordado por unanimidad de las partes legitimadas para su negociación.

Negoziazio-esparru berria esatean, ulertzen da jardun-esparru berri batekin merkataritzako hitzarmen kolektibo probintzial bat sorrarazten duena, baina barne hartzen duena, osorik edo partez, egun dauden hitzarmen kolektibo probintzialen bateko jardun-esparruan barne hartutako merkataritzako sektoreak, azpisektoreak edo enpresak, izan indarrekoak edo izan LEren 86.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioz indarraldia galdu dutenak, baina negoziatzen jarraitzen direnak edo negoziatzera berriz ekin zaienak.

Por nuevo ámbito de negociación se entiende aquel que de origen a un convenio colectivo provincial de comercio con un nuevo ámbito funcional, pero que incluya, total o parcialmente, a sectores, subsectores o empresas de comercio que con anterioridad estaban incluidos en el ámbito funcional de alguno de los convenios colectivos provinciales actualmente existentes, tanto vigentes, como que hayan perdido vigencia como consecuencia de lo establecido en el artículo 86.3 del ET pero continúen negociándose o se reinicie su negociación.

Dena den, akordio honetako Batzorde Mistoari jakinarazi beharko zaio esparru-akordio honetako jardun-esparruan barne hartutako sektoreko negoziazioko –probintziala edo autonomiakoa– esparru berrietako negoziazioa sustatzen dutela indarreko lan-arloko legeriak legitimatutako subjektuek.

En cualquier caso, la promoción por los sujetos legitimados por la legislación laboral vigente de la negociación en nuevos ámbitos de negociación sectorial, provincial o autonómica, incluidos en el ámbito funcional de este Acuerdo Marco, deberá comunicarse a la Comisión Mixta del presente Acuerdo.

b) Merkataritza-esparruan, sektoreko negoziazio kolektiboa desblokeatzea.

b) Desbloqueo de la negociación colectiva sectorial en el ámbito de comercio.

Akordio hau sinatu duten alderdiak engaiatzen dira behar diren jarduketa guztiak hastera benetako negoziazio-egoeran baina sinatu gabe dauden eta, LEren 86.3 artikuluan eta 3/2012 Legearen laugarren xedapen iragankorrean xedatutakoaren ondorioz, indarraldia galdu duten merkataritzako hitzarmen probintzialak desblokeatzea errazteko.

Las partes firmantes de este acuerdo se comprometen a iniciar todas aquellas acciones necesarias que propicien el desbloqueo de aquellos convenios de comercio provinciales que se encuentran en estado de negociación efectiva pero sin firmarse y que, como consecuencia de lo establecido en el artículo 86.3 del ET y de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 3/2012, hubieran perdido su vigencia.

5. artikulua.– Batzorde Misto Paritarioa.

Artículo 5.– Comisión mixta paritaria.

Batzorde Paritario bat ezartzea adostu da, akordio hau eta sortzen den arazo oro interpretatzeko eta betetzen dela behatzeko; Legeak edo berau aplikatzearen ondoriozko akordioek emango diote eskumena batzorde horri.

Se acuerda establecer una Comisión Paritaria como órgano de interpretación y vigilancia del cumplimiento del presente Acuerdo y de cuantas cuestiones se susciten cuya competencia venga atribuida por Ley o por acuerdos posteriores que resulten de aplicación a ella.

Hitzarmen hau sinatu duten sindikatuetako kide banak eta haiek adina nagusien ordezkarik osatuko dute Batzorde Paritarioa.

La Comisión Paritaria estará formada por un representante de cada Central Sindical firmante e igual número de representantes de la Patronal.

Lan Harremanen Kontseiluarena izango da Batzorde Paritarioaren egoitza: Urkixo zumarkalea 2, 3. solairua, Bilbao.

Se acuerda establecer como domicilio social de la Comisión Mixta el del Consejo de Relaciones Laborales sito en Bilbao, Alameda Urquijo, n.º 2, planta 3.ª.

Batzorde honek aholkularien zerbitzuak erabili ahal izango ditu bere eskumenekoak diren arloetan, zeinak alderdi bakoitzak izendapen askez izendatu ahal izango baititu horiek, eta negoziazio-mahaian duen ordezkaritzaren arabera hartuko ditu bere erabakiak batzordeak.

Esta comisión podrá utilizar los servicios de asesores/as en cuantas materias sean de su competencia, que podrán ser designadas libremente por cada una de las partes, y adoptará sus decisiones conforme a su representatividad en la mesa de negociación.

Batzorde Mistoaren egoitzan idazkia jasota, jasotzaileak Batzorde Mistoko kideak deitu ahal izango ditu bilera egiteko.

Recibido en la sede de la Comisión Mixta un escrito, el receptor de aquel convocará a los miembros de la Comisión Mixta a fin de celebrar la oportuna reunión.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana